SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych NIP: tel.: (048) , REGON: fax.: (048) Centralny nr postępowania:.. Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P- 36/. /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i usuwania awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, będących na wyposażeniu Oddziału Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty Euro Sporządziła: Justyna Kapusta

2 KARTA UZGODNIEŃ do postępowania nr RSS/ZPFSiZ/P -36/2010 na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i usuwania awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, będących na wyposażeniu Oddziału Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Sporządzający SIWZ: Radom, dn Justyna Kapusta. (podpis) Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych Janusz Puton... (Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych) Dorota Ciekała. (Główny Księgowy) Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień Janusz Puton publicznych. (Przewodniczący Komisji Przetargowej) Radom, dn Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania Andrzej Pawluczyk. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. ROZDZIAŁ II. OPI S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ROZDZIAŁ III. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY: Załącznik nr 1 do oferty: Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Załącznik nr 2 do oferty: Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Załącznik nr 3 do oferty: Doświadczenie zawodowe. Załącznik nr 4 do oferty: Potencjał kadrowy Załącznik nr 5 do oferty: Formularz cenowy-zakres nr 1 Załącznik nr 6 do oferty: Formularz cenowy-zakres nr 2 Załącznik nr 7 do oferty: Formularz cenowy-zakres nr 3 ROZDZIAŁ IV. UMOWA - WZÓR

4 ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

5 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Radomski Szpital Specjalistyczny Adres: ul. Tochtermana 1, Radom Adres do korespondencji: ul. Lekarska 4, Radom Tel: Fax: Adres strony internetowej: NIP: Nr konta bankowego, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PKO S. A. I o/radom OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach merytorycznych: P. Jacek Niżnik, tel. /0-48/ W sprawach formalnych: P. Justyna Kapusta, tel. /0-48/ TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro. 3.2.Na podstawie art. 39 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.). 3.3.Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie Ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i usuwania awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, będących na wyposażeniu Oddziału Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, w rozbiciu na n/w zakresy: 1) Zakres nr 1 - Aparaty do hemodializy firmy Gambro, 2) Zakres nr 2 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro 3) Zakres nr 3 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy DWA Niemcy 4.2.Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia. 4.3.Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Zakresy: Zakres nr 1 CPV główne i uzupełniające: Kod CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych. Słownik uzupełniający: IA22-2 przegląd, IA23-5 przegląd i naprawa, IA24-8 przywracanie stanu użytkowego

6 Zakres nr 2 Zakres nr 3 Kod CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych. Słownik uzupełniający: IA22-2 przegląd, IA23-5 przegląd i naprawa, IA24-8 przywracanie stanu użytkowego Kod CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych. Słownik uzupełniający: IA22-2 przegląd, IA23-5 przegląd i naprawa, IA24-8 przywracanie stanu użytkowego 4.4.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ. 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1. Termin realizacji: sukcesywnie w okresie 24 m-cy, licząc od daty zawarcia umowy WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć każdego z warunków. I.I) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca wykonał min. 2 usługi związane z przedmiotem zamówienia, tj. usługi przeglądowe, naprawcze, konserwacyjne, remontowe itd. aparatów do hemodializy i stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. I.II) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. osoby te posiadają uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 Grupa 1, pkt. 2 i pkt. 10 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.Nr 89, poz. 828). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY II.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt 6.I. wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

7 W zakresie wykazania dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.,. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolnopomiarowym urządzeń elektrycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 Grupa 1, pkt. 2 i pkt. 10 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.Nr 89, poz. 828). 6.III.) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 6.III. 6.IV) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: IV.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 6.VI) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt Pełnomocnictwo do reprezentowania jeżeli ofertę składa pełnomocnik, 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 6.VII) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE 7. Pozostałe dokumenty, jakie dodatkowo wymaga Zamawiający od Wykonawców. 1. Wypełniony formularz oferty. 2. Wypełnione formularze cenowe /zgodnie z oferowanym zakresem/. 3. Parafowany wzór umowy 8. WADIUM

8 8.1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium Zamawiający określa wadium w wysokości: 1) Zakres nr 1: ,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł/, 2) Zakres nr 2: 2.238,00 zł /słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem zł /, 3) Zakres nr 3: 1.020,00 zł /słownie: jeden tysiąc dwadzieścia zł/, 8.3. Wadium musi być wniesione do dnia , do godz. 10: Wadium można wnieść w następujących formach, w: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S. A. I o/radom poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z póź. zm). 8.5.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i usuwania awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, w zakresie nr -. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w termie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8.6.W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8.7.Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny zakres Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba zakresów 3: 1. Zakres nr 1 - Aparaty do hemodializy firmy Gambro, 2. Zakres nr 2 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro, 3. Zakres nr 3 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy DWA Niemcy 9.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9.4.Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 9.5.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9.6.Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 9.7.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9 9.8.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 9.9.Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta musi obejmować całość zamówienia w poszczególnym zakresie Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.szpital.radom.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert Pytania należy kierować na adres: Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych Radomski Szpital Specjalistyczny Radom, ul. Lekarska 4, pok. Nr 313 Fax: (048) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10 10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (http://www.szpital.radom.pl) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie określenia przez niego cen jednostkowych brutto, tj. koszt 1 przeglądu urządzeń, stawka 1 roboczogodziny brutto (podanych do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi) i wypełnienie formularza cenowego według wzorów załączonych do SIWZ Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o Podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z póż. zm.) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.1.Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309A /Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do , do godz. 10: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisana Oferta przetargowa na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i usuwania awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, zakres nr -, nie otwierać przed dniem do godz.10: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11 12.4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni prze upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 14.1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu o godz. 10: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zostaną podane : nazwy( firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Zakres nr 1, nr 2 i nr 3: Cena 100% Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

12 16. SPOSÓB OCENY OFERT 16.1.OCENA OFERT W KRYTERIUM CENA Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena zostanie dokonana według następującej zasady: Ilośd punktów jakie otrzyma badana oferta Wartośd punktowa =.. x Ranga ocenianego kryterium Największa ilośd punktów spośród badanych ofert W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać: 100 punktów. Do oceny ofert będą brane pod uwagę poszczególne ceny jednostkowe brutto 1 przeglądu i 1 roboczogodziny Szczegółowy opis oceny : Zakres nr 1: Wyszczególnienie Sposób oceny Ilość przyznanych punktów Cena jednostkowa Proporcjonalnie, im mniejsza 40 punktów brutto za przegląd- stawka za przegląd, tym większa Cena jednostkowa brutto roboczogodziny ilość punktów Proporcjonalnie, im mniejsza stawka za 1 roboczogodzinę, tym większa ilość punktów 60 punktów Zakres nr 2 i 3: Wyszczególnienie Sposób oceny Ilość przyznanych punktów Cena jednostkowa Proporcjonalnie, im mniejsza 30 punktów brutto za przegląd/ wraz stawka za przegląd, tym większa z wymianą złóż ilość punktów węglowych/ Cena jednostkowa brutto za przegląd /wraz z wymianą złóż węglowych i żelazowych/ Cena jednostkowa brutto roboczogodziny Proporcjonalnie, im mniejsza stawka za przegląd, tym większa ilość punktów Proporcjonalnie, im mniejsza stawka za 1 roboczogodzinę, tym większa ilość punktów 30 punktów 40 punktów 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 (informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej

13 stronie internetowej (http://www.szpital.radom.pl) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisanie umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 18.1.Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ Wzór umowy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/faksem lub drogą elektroniczną/albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez prowadzenia irch ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 19.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Odwołanie Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy Zgodnie z art. 180 ust. 1 Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, Odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

14 19.8. Na czynności, o których mowa w pkt.19.7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.19.9 i wnosi się: W terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie lub faksem kopię protokołu Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad: 1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji, 3. Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, 4. Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji 5. Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy urzędowania, W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

15 ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

16 Przedmiot zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu przeglądów okresowych i usuwaniu awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy określonych szczegółowo w załączniku nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 1.Pod pojęciem przeglądów okresowych należy rozumieć: a) przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych i remontowych, w celu utrzymania i przywrócenia pełnej sprawności urządzeń, b) przeprowadzenie kalibracji, testów funkcjonalności, c) wydanie certyfikatów jakości i bezpieczeństwa, d) dokonanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń, e) niezbędną wymianę zestawów serwisowych, złóż filtracyjnych, zużytych części itp., f) wystawianie orzeczeń o stanie technicznym aparatury i sprzętu medycznego. Przeglądy okresowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia, poparte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 2.Pod pojęciem usunięcia awarii należy rozumieć: a) usunięcie niesprawności urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii, b) przywrócenie właściwości użytkowych urządzenia poparte dokonaniem wpisu do paszportu i wystawieniem karty pracy lub raportu serwisowego. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia Zamawiającego przesłanego fax-em do Wykonawcy, ma nastąpić poprzez jego zwrotne odesłanie z adnotacją przyjęcia do realizacji na nr fax-u 048/ W przypadku jednorazowej wymiany części powyżej kwoty 3 000,00 zł netto, należy przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową w celu akceptacji. 3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana każdorazowo po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr do umowy, wystawionej na podstawie karty pracy lub inne dokumentu potwierdzającego wykonanie określonych czynności. 4. W przypadku usuwania awarii koszt robocizny wyliczany będzie jako iloczyn ilości roboczogodzin i zryczałtowanej stawki jednej roboczogodziny. 5. Zryczałtowana stawka jednej roboczogodziny jest sumą kosztów pracy, kosztów dojazdu, delegacji, noclegów itp. 6. W przypadku przeglądów okresowych, koszt robocizny będzie zryczałtowaną kwotą zawierającą wszelkie składowe elementy takie jak: koszty dojazdu, delegacji, noclegów, czynności konserwacyjne, naprawcze i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. 7.Wszystkie używane w przedmiocie zamówienia materiały i części powinny być nowe i posiadać wymagane prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 8.Oferowany okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów i części zamiennych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram przeglądów okresowych Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Uwaga: Przed składaniem ofert Wykonawca może zapoznać się z urządzeniami, uzdatniaczem wraz z siecią dystrybucji wody uzdatnionej.

17 Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres nr 1 - Aparaty do hemodializy firmy Gambro, wg n/w wykazu: Nazwa urządzenia Typ Rok Nr fabr./inw. Producent Maszyna do hemodializy Ak Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy Ak Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy Ak Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy Ak Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy Ak-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy Ak-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy Ak-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-200 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S / Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S / Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S / Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S / Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S / Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S / Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Maszyna do hemodializy AK-95 S Gambro Szwecja Zakres nr 2 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro, wg n/w wykazu: System uzdatniania wody WRO / Gambro Szwecja Zakres nr 3 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy DWA Niemcy, wg n/w wykazu: Nazwa urządzenia Typ Rok Nr fabr./inw. Producent System uzdatniania wody RO 700GS DWA Niemcy

18 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Adres*:... Tel.*:... Regon :... NIP *:... Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję:... (* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy Pełnomocnika) Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Tochtermana Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na świadczenie przeglądów okresowych i usuwaniu awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, za cenę brutto: 1) Zakres nr 1 - Aparaty do hemodializy firmy Gambro * Koszt 1 przeglądu urządzeń (ryczałt):... zł brutto, słownie:... w tym podatek VAT... %, Stawka 1 roboczogodziny:... zł, słownie:... w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty. 2) Zakres nr 2 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro: Koszt 1 przeglądu urządzeń (ryczałt) /z wymianą złóż węglowych/ :... brutto zł, słownie:... w tym podatek VAT... %, Koszt 1 przeglądu urządzeń (ryczałt) /z wymianą złóż węglowych i żelazowych/ :... zł brutto, słownie:... w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty. Stawka 1 roboczogodziny:... zł brutto, słownie:... w tym podatek VAT... %, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty. 3) Zakres nr 3 - Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy DWA Niemcy

19 Koszt 1 przeglądu urządzeń (ryczałt) /z wymianą złóż węglowych/ :... zł brutto, słownie:... w tym podatek VAT... %, Koszt 1 przeglądu urządzeń (ryczałt) /z wymianą złóż węglowych i żelazowych/ :... zł brutto, słownie:... w tym podatek VAT... %, Stawka 1 roboczogodziny:... zł brutto, słownie:... w tym podatek VAT... %, zgodnie z z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty 2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ przedmiotowego postępowania ( min. 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego). 3. Na wykonaną usługę oferujemy gwarancję i rękojmię w ilości /min 6 m-cy/. 4. Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach okresowych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ. 7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od... do... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert. 9. Zamówienie zrealizujemy/nie zrealizujemy * przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:......,......, Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 11. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3) dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

20 Załącznik Nr 1 do oferty (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych) Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i usuwania awarii aparatów do hemodializy firmy Gambro oraz stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy firmy Gambro i DWA Niemcy, w zakresie... Oświadczamy, iż nie ma podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych.... dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo