REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo"

Transkrypt

1 REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo Preambuła Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo (dalej: Veturilo) uruchomionego w m. st. Warszawa. Definicje 1. Regulamin niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Veturilo, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialnośd osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Veturilo. Akceptacja postanowieo Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Veturilo. Uiszczenie opłat inicjalnych, akceptacja Regulaminu oraz rejestracja Klienta w systemie Veturilo są równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Operatorem. Akceptacja Regulaminu i zgoda na jego wszystkie warunki jest warunkiem niezbędnym dla rejestracji Klienta w Veturilo. 2. Umowa Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Veturilo i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji Klienta w Veturilo. 3. Operator podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Veturilo w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska Sp. z o.o., ul. Gwarna 11/7b, Wrocław, nextbike GmbH, Thomasiusstr. 16, Lipsk/Niemcy oraz MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Kyselhäuser Str. 23, Sangerhausen/Niemcy. Liderem konsorcjum jest Nextbike Polska Sp. z o.o. 4. Veturilo uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów. 5. Klient osoba, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie została zarejestrowana jako użytkownik Veturilo, który zaakceptował Regulamin, uiścił opłaty związane z korzystaniem z Veturilo, zobowiązał się do przestrzegania postanowieo Regulaminu i warunków korzystania z wypożyczalni rowerów oraz został zarejestrowany w Veturilo na stronie 6. Serwis Veturilo wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Veturilo. 7. Centrum Kontaktu Veturilo (CK) uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom całodobowy kontakt z Operatorem, w szczególności kontakt telefoniczny z infolinią nr lub oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczane są na stronie internetowej oraz w komunikatach dostępnych na terminalach. 8. Stacja Veturilo zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnego wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Veturilo. 9. Terminal Veturilo urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Veturilo. Lista oraz lokalizacja Stacji Veturilo znajduje się na stronie internetowej Identyfikator klienta osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego oraz 6-cyfrowego nr PIN, które to numery Klient zdefiniował podczas rejestracji w Veturilo. Podczas logowania się do systemu w Terminalu Veturilo Klient może zarejestrowad się za pomocą karty płatniczej, karty WKM oraz innej karty kompatybilnej z WKM działającej w systemie zbliżeniowym. Identyfikatory są traktowane równoważnie: a. numerem w wersji liczbowej może byd numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany jako Identyfikator Klienta, b. Karta Płatnicza karta emitowana przez organizacje płatnicze emitentów Visa International lub Master Card International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U, z 2002 r. Nr 169, poz z późn. zm.). Terminale będą przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave, c. Karta WKM Warszawska Karta Miejska, d. inna kompatybilna z WKM przystosowana do kodowana biletów komunikacji miejskiej m.st. Warszawa. 11. Tabele Opłat i Kar cennik usług i opłat Veturilo będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie

2 12. Osobiste Konto Klienta rachunek przedpłacony utworzony przez Operatora w systemie rozliczeniowym Veturilo, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia Klienta za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Veturilo zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. 13. Opłata Inicjalna kwota wpisowego do systemu Veturilo wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Veturilo, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 14. Kwota Doładowania opłata na poczet wypożyczeo wniesiona w formie przedpłaty (doładowania) na osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Veturilo z przeznaczeniem do wykorzystania w dowolnym okresie czasu objętym Umową. 15. Procedura zabezpieczająca każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, obejmujące w szczególności działanie mające na celu skontaktowanie się z Klientem w celu uzyskania wyjaśnienia, ustalenie okoliczności związanych z naruszeniem przez Klienta warunków Regulaminu i/lub Umów, wysyłanie monitów i wezwao, zajęcie na poczet zobowiązao wpłaconych przez Klienta środków oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży/zniszczenia mienia, wszczęcie postępowao sądowych i windykacyjnych niezbędnych dla ochrony interesów Operatora. 16. Strefa użytkowania granice administracyjne m. st. Warszawa, w których dozwolone jest korzystanie z rowerów wypożyczanych w Veturilo. 17. Wypożyczenie roweru wypożyczenie roweru ze Stacji Veturilo przy pomocy Identyfikatora klienta. 18. Zwrot roweru oddanie roweru do Stacji Veturilo poprzez wpięcie roweru do wolnego stojaka znajdującego się w dowolnej Stacji Veturilo z jednoczesnym automatycznym uruchomieniem blokady roweru za pomocą elektrozamka, w który wyposażony jest każdy stojak Veturilo oraz zabezpieczenie/zamknięcie roweru za pomocą elastycznego zamka szyfrowego. Dodatkowym elementem wymaganym przy zakooczeniu wypożyczenia jest naciśnięcie przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz dalsze postępowanie zgodne z instrukcją wyświetlaną na Terminalu Veturilo. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia wyłącznie przy użyciu elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w Stacji Veturilo lub innego roweru znajdującego się w Stacji Veturilo, zablokowania zamka, przetasowania cyfr, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz dalszego postępowania zgodnego z instrukcją wyświetlaną na Terminalu Veturilo. Warunki ogólne 19. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów jest podanie przez Klienta przy rejestracji wymaganych danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokonanie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych). Warunkiem korzystania z Veturilo jest utrzymanie minimalnego stanu konta Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości 10 zł (słownie: dziesięd złotych). Opłata inicjalna podlega zwrotowi na rzecz Klienta w przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Operatorem, a Klientem o ile wcześniej nie została wykorzystana przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązao obciążających Klienta. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywanie pocztą elektroniczną pism, zawiadomieo, wezwao i monitów jak również materiałów informacyjnych Veturilo. Dane osobowe Klienta mogą byd przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania Veturilo. 20. Operator wypożycza Klientowi rower, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegad warunków Regulaminu, w szczególności zapłacid umówione opłaty oraz używad roweru zgodnie z Regulaminem chroniąc go przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 21. Klient ponosi odpowiedzialnośd za rower od momentu wypięcia go ze Stacji Veturilo do momentu wpięcia do Stacji Veturilo przy zwrocie roweru z zastrzeżeniem punktu 23 Regulaminu, w szczególności Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia roweru powstałe od chwili wypięcia roweru z dowolnej Stacji Veturilo do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji Veturilo. 22. W przypadku utraty wypożyczonego roweru (kradzież, rabunek, zagubienie, itp.) Klient ma obowiązek powiadomid o tym CK, a w przypadku gdy było to skutkiem przestępstwa lub wykroczenia niezwłocznie zgłosid to w najbliższej jednostce Policji. Klient odpowiada za utratę wypożyczonego roweru (kradzież, rabunek, zagubienie, itp.) i ponosi z tego tytułu odpowiedzialnośd finansową. 23. Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazad Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych opłat, kar i szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez małoletniego. W oświadczeniu rodzice

3 lub opiekunowie prawni muszą zobowiązad się do uzupełniania konta małoletniego w Veturilo zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. Zgoda musi byd wysłana pocztą lub przekazana na adres Operatora. 24. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnego prawa jazdy, karty rowerowej lub motorowerowej. 25. Klient może wypożyczyd jednocześnie nie więcej niż cztery rowery. Po uprzedniej rezerwacji i uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora możliwe jest zwiększenie liczby jednocześnie wypożyczanych rowerów. Odpowiedzialnośd / Zobowiązanie 26. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przy zachowaniu staranności wymaganej dla ochrony roweru przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 27. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeo wynikających z naruszenia przez Klienta przepisów obowiązującego prawa i postanowieo Regulaminu. Klient ponosi osobistą odpowiedzialnośd za skutki wszelkich zdarzeo i naruszeo przepisów mających miejsce w okresie od chwili wypożyczenia roweru do jego zwrotu. 28. Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru w stanie pełnej sprawności technicznej i w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. 29. Korzystanie z rowerów Veturilo może się odbywad wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta. 30. Klient odpowiada bez ograniczeo za wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów (punkt 25 Regulaminu), w szczególności Klient ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie skutki spowodowane korzystaniem z rowerów przez osoby, którym je udostępnił. 31. Klient zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. 32. Zabronione jest korzystanie z Veturilo przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 33. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z naruszenia Regulaminu, w szczególności w wysokości określonej w Tabelach Opłat i Kar. 34. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat wynikających z obwiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów porządkowych, przepisów dotyczących dróg publicznych oraz przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 35. W przypadku zniszczeo i/lub uszkodzeo wynikłych z niewłaściwego użytkowania przez Klienta sprzętu wchodzącego w skład Veturilo (rowery, stojaki, terminale itp.) Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów naprawy i/lub odtworzenia tego sprzętu oraz doprowadzenia go do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia; powyższe koszty Klient zobowiązany jest pokryd w terminie 14 dni od daty wezwania określającego wysokośd kosztów i wydatków poniesionych przez Operatora w celu przywrócenia właściwego stanu lub odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu wchodzącego w skład Veturilo. 36. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego zwrotu dokonanego zgodnie z Regulaminem Klient ponosi pełną odpowiedzialnośd za wypożyczony rower i jego wyposażenie. W przypadku naruszenia określonych w Regulaminie warunków zwrotu roweru Klient zobowiązany jest do pokrycia opłat za wypożyczenie naliczanych za cały okres do daty prawidłowego zarejestrowania w Veturilo zwrotu roweru oraz ponosi w tym czasie pełną odpowiedzialnośd za ewentualną kradzież, uszkodzenie lub zniszczenia roweru. 37. Jakiekolwiek zniszczenie elementów Veturilo skutkuje wszczęciem odpowiednich działao niezbędnych dla ochrony interesów Operatora, w szczególności w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej, administracyjnej i porządkowej. 38. Klient odpowiada w pełnej wysokości za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przy czym w przypadku utraty lub zniszczenia roweru w okresie korzystania z roweru przez Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości odpowiadającej tzw. kosztowi odtworzenia roweru określonemu w Tabelach Opłat i Kar. Rejestracja

4 39. Rejestracja Klienta odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: Dodatkowo dopuszcza się możliwośd rejestracji przy pomocy karty kredytowej w Terminalu Veturilo oraz telefonicznie przez CK. 40. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych tj. adres i numer telefonu komórkowego, numeru konta bankowego z którego będą wykonywane doładowania lub ważnej karty kredytowej, w zależności od wybranej metody płatności. 41. Warunkiem zarejestrowania i uzyskania uprawnieo do korzystania z Veturilo jest podanie przez Klienta prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwośd ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Gwarna 11/7b. 42. W trakcie procesu rejestracji użytkownik otrzymuje indywidualny numer PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi podstawowy Identyfikator klienta w Veturilo. 43. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla korzystania z Veturilo. Aby móc w pełni korzystad z wypożyczalni należy, oprócz rejestracji, dokonad wpłaty zwrotnej opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych) oraz złożyd wszelkie oświadczenia i zapewnienia wymagane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta w przypadku powstania wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta jak również w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niezgodne z danymi dotyczącymi rachunku bankowego lub karty kredytowej wskazanych przez Klienta przy wyborze formy płatności. Formy Płatności 44. Płatnośd za usługi i produkty oferowane w ramach Veturilo może byd dokonywana poprzez: - obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta lub - zasilenie Osobistego Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego przez portal z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar i przekazywane na rachunek Operatora. Forma płatności może byd dowolnie wybierana przez Klienta poprzez wybranie odpowiedniej opcji w systemie udostępnionym poprzez stronę internetową Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje automatycznie w momencie rejestracji Klienta poprzez Terminal Veturilo. Odmowa obciążenia rachunku karty kredytowej uniemożliwia rejestrację Klienta w Veturilo. 46. Wszelkie płatności dokonywane są na rachunek podany przez Operatora. Wypożyczenie 47. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Veturilo po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się swoim Identyfikatorem Klienta oraz postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na terminalu Veturilo. 48. Warunkiem uzyskania autoryzacji wypożyczenia jest posiadanie ważnego konta Veturilo, określającego aktywny status Klienta. 49. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed wypięciem ze stojaka lub miejsca postojowego wybranego roweru, że rower ten jest przydatny do korzystania, w szczególności nie ma widocznych uszkodzeo oraz opony roweru są sprawne. 50. Opłaty za wypożyczenie roweru naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar dostępnych na stronie Klient nie ponosi odpowiedzialności za usterki roweru, które powstaną mimo użytkowania roweru zgodnie z warunkami Regulaminu. 52. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje pełną odpowiedzialnością Klienta za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające. 53. Zaleca się by Klient w trakcie wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeo z CK.

5 54. Koszyk zamocowany z przodu roweru dostosowany jest wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów; w celu zachowania warunków bezpieczeostwa oraz przeciwdziałania ew. uszkodzeniom roweru zabronione jest przewożenie rzeczy ciężkich lub mogących zakłócid stabilnośd roweru albo spowodowad ryzyko wypadku. Łączny ciężar wszystkich rzeczy wkładanych do koszyka nie może przekraczad 15 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawad ponad obręcz koszyka lub poza jego ściany, nie powinny również zawierad żadnych ostrych krawędzi. Zabronione jest przewożenie w koszyku dzieci oraz zwierząt. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialnośd oraz wszelkie koszty z tego wynikające. Wyłącza się odpowiedzialnośd Operatora za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie rzeczy przewożonych w koszyku jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek lub w związku z przewożeniem rzeczy w koszyku. 55. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub zwrotem roweru ze Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK. Pracownik CK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. 56. Wypożyczony rower powinien byd użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Veturilo jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Veturilo. Nie wolno używad rowerów Veturilo w celu jazdy wyczynowej, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigad się oraz wykorzystywad roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Czas trwania wypożyczenia 57. Klient ma obowiązek zwrócid rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia. 58. Przekroczenie czasu wypożyczenia, o którym mowa w pkt. 57, powoduje uruchomienie przez Operatora procedury zabezpieczającej i naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych). W przypadku niezwrócenia roweru po upływie 13 godziny od wypięcia roweru ze stojaka, fakt taki będzie traktowany jako kradzież i zgłaszany na policję. Naprawy i Awarie 59. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działao jest Serwis Veturilo Wszelkie awarie roweru i innych elementów Veturilo powinny byd zgłaszane telefonicznie do CK. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymad i powiadomid telefonicznie CK oraz odprowadzid rower do najbliższej Stacji Veturilo. 60. Klient zobowiązuje się postępowad w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK przez cały czas wypożyczenia roweru. W czasie jazdy na rowerze Klienta obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych przez osoby korzystające z dróg publicznych. Zwrot 61. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego wyposażonego w elektrozamek stojaka znajdującego się w dowolnej Stacji Veturilo. Dodatkowym elementem wymaganym przy zakooczeniu wypożyczenia jest zabezpieczenie roweru przy użyciu elastycznego zamka szyfrowego, naciśnięcie przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz dalsze postępowanie zgodne z instrukcją wyświetlaną na Terminalu Veturilo Stacji Veturilo. 62. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia przy użyciu wyłącznie elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w Stacji Veturilo, zablokowania zamka, przetasowania cyfr, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu Veturilo. 63. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież. Opłaty za wypożyczenie roweru 64. Opłaty za wypożyczenie roweru naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar dostępnych na stronie Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od

6 momentu zwolnienia elektrozamka podczas procedury wypożyczenia do momentu zamknięcia wypożyczenia potwierdzonego w formie informacji wyświetlonej na Terminalu Veturilo. 65. Opłaty za korzystanie z wypożyczonych rowerów są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. 66. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia. 67. W przypadku gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na Osobistym Koncie Klienta, Klient w celu dalszego korzystania z Veturilo musi uregulowad powstałe zadłużenie oraz doładowad swoje konto do minimalnego stanu w kwocie 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych). Rezygnacja i reklamacje 68. Klient ma prawo zrezygnowad z Umowy z Operatorem w dowolnym czasie. 69. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną i skutkuje rozwiązaniem Umowy z chwilą otrzymania przez Operatora oświadczenia o rezygnacji, jednakże nie wcześniej niż w dacie uregulowania przez Klienta wszelkich zobowiązao wynikających z zawartej umowy i korzystania z wypożyczeo rowerów. 70. Klient może żądad zwrotu uiszczonej opłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora. W sytuacjach niezależnych od Klienta, np. awarii Veturilo lub uszkodzenia roweru nie z winy Klienta, niesłusznie naliczone opłaty za wypożyczenie zostaną automatycznie zwrócone. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialnośd Operatora wobec Klienta w wysokości przekraczającej wysokośd opłaty należnej za usługę wypożyczenia, w związku z którą zgłoszona została reklamacja i roszczenia Klienta. 71. Klient powinien zgłosid reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, pod rygorem utraty uprawnieo z tego tytułu. 72. Wszystkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy można składad drogą elektroniczną na adres lub pocztą na adres Operatora. 73. Zgłoszona reklamacja musi byd rozpatrzona przez Operatora w ciągu dwudziestu jeden dni od daty jej wniesienia, a następnie bezzwłocznie przekazana Klientowi faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. 74. CK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie wniesionej reklamacji wraz z uzasadnieniem. 75. Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator nie rozpatrzył reklamacji w terminie 21 dni od jej wniesienia. Odpowiedzialnośd Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ograniczona jest jedynie do szkody rzeczywistej i nie obejmuje szkód pośrednich oraz utraconych korzyści. 76. Wszelkie zwroty opłat dokonywane są na konto bankowe użytkownika aktualnie zarejestrowane w systemie. Postanowienia koocowe 77. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym mu bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz o posiadaniu umiejętności jazdy na rowerze i znajomości przepisów ruchu drogowego. 78. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o korzystaniu z Veturilo w każdym czasie z jednoczesnym obowiązkiem podania przyczyny rozwiązania umowy, zaś Klientowi nie przysługują w stosunku do Operatora jakiekolwiek roszczenia z tym związane oprócz zwrotu środków znajdujących się na Osobistym Koncie Klienta. 79. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego Regulaminu przesyłana będzie na adres Klienta. Brak pisemnej odmowy akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację przez Klienta wprowadzonych zmian w Regulaminie. W przypadku złożenia przez Klienta pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu Umowa o korzystanie z Veturilo ulega automatycznemu rozwiązaniu w dacie otrzymania przez Operatora pisemnego oświadczenia Klienta o braku akceptacji zmian Regulaminu z jednoczesnym zastosowaniem punktu 69.

7 80. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 81. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją Regulaminu wiążąca dla Klienta i stron Umowy będzie wersja polska. TABELE OPŁAT I KAR VETURILO Rodzaj opłat Opłata inicjalna Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia Opłata za wypożyczenie roweru Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT. Czas wypożyczenia od 1 do 20 minuty od 21 do 60 minuty Druga godzina Trzecia godzina Czwarta i każda następna godzina Wartośd brutto 10 zł 200 zł 0 zł 1 zł 3 zł 5 zł 7 zł Kary Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru zł

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2012-04-01]

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2012-04-01] REGULAMIN [Obowiązuje od 2012-04-01] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Poznańskiego Roweru Miejskiego (dalej:prm) został stworzony w celu ustalenia reguł i warunków korzystania z PRM oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BRM Preambuła Definicje

REGULAMIN BRM Preambuła Definicje REGULAMIN BRM [Obowiązuje od 2012-04-01] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Bemowskiego Roweru Miejskiego (BRM) został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-31]

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-31] REGULAMIN [Obowiązuje od 2011-05-31] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZECINECKIEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW [Obowiązuje od 2013-08-12] I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin Szczecineckiej Wypożyczalni

REGULAMIN SZCZECINECKIEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW [Obowiązuje od 2013-08-12] I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin Szczecineckiej Wypożyczalni REGULAMIN SZCZECINECKIEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW [Obowiązuje od 2013-08-12] I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów (SWR) określa reguły i warunki korzystania ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014]

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.]

REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.] REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower Trójmiejski uruchomionego w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014]

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Lubelski Rower

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2013-03-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2013-03-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2013-03-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Definicje. danych osobowych.

REGULAMIN. Definicje. danych osobowych. REGULAMIN SYSTEMU BIKE_S SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Bike_S Szczeciński Rower Miejski (dalej: Bike_S) uruchomionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od ]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od ] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 13.08.2015] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl REGULAMIN PROGRAMU MultiSport na Nextbike.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN SYSTEMU ADGAR FIT BIKES ZWANY RÓWNIEŻ AFB OBOWIĄZUJE OD 01.05.2015 R. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Adgar Fit Bikes zwanego również

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM)

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM) Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI DZIERŻAWY KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZANIA ROWERÓW JAKIM JEST LUBELSKI ROWER MIESJKI (LRM) Projekt pt.: EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Grodziski Rower Miejski [Obowiązuje od 24 września 2014 r.]

REGULAMIN systemu Grodziski Rower Miejski [Obowiązuje od 24 września 2014 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Grodziski Rower Miejski [Obowiązuje od 24 września 2014 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Nextbike Rowery Miejskie [Obowiązuje od 23 września 2015 r.]

REGULAMIN systemu Nextbike Rowery Miejskie [Obowiązuje od 23 września 2015 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Nextbike Rowery Miejskie [Obowiązuje od 23 września 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Nextbike Rowery Miejskie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 13.07.2015 r.]

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 13.07.2015 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 13.07.2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.]

REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.] I. Postanowienia ogólne REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower dla Radomia uruchomionego w m.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec uczestników Konwentu Przewodniczących,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zasady zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych

Zasady zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych Załącznik do Zarządzenia Nr 177/10 Wójta Gminy Oleśnica z 20 maja 2010 r. Zasady zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych 1. Przedmiot (cel): Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.]

REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.] I. Postanowienia ogólne REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu City By Bike zwanego również City By Bike

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu

Umowa wynajmu samochodu Stronami niniejszej umowy są: Umowa wynajmu samochodu 1.. ul... NIP: 848-138-84-23 zwany dalej Wypożyczający 2.. ul... PESEL:.. zwany dalej Pożyczającym 1 1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 20.04.2015 r.]

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 20.04.2015 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 20.04.2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Opole Bike [Obowiązuje od 13.03.2015 r.]

REGULAMIN systemu Opole Bike [Obowiązuje od 13.03.2015 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Opole Bike [Obowiązuje od 13.03.2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Opole Bike uruchomionego w Opolu. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Rower Gminny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Systemu Rower Gminny

REGULAMIN Systemu Rower Gminny REGULAMIN Systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 19.05.2016] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Rower Gminny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo