REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo"

Transkrypt

1 REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo Preambuła Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo (dalej: Veturilo) uruchomionego w m. st. Warszawa. Definicje 1. Regulamin niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Veturilo, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialnośd osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Veturilo. Akceptacja postanowieo Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Veturilo. Uiszczenie opłat inicjalnych, akceptacja Regulaminu oraz rejestracja Klienta w systemie Veturilo są równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Operatorem. Akceptacja Regulaminu i zgoda na jego wszystkie warunki jest warunkiem niezbędnym dla rejestracji Klienta w Veturilo. 2. Umowa Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Veturilo i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji Klienta w Veturilo. 3. Operator podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Veturilo w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska Sp. z o.o., ul. Gwarna 11/7b, Wrocław, nextbike GmbH, Thomasiusstr. 16, Lipsk/Niemcy oraz MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Kyselhäuser Str. 23, Sangerhausen/Niemcy. Liderem konsorcjum jest Nextbike Polska Sp. z o.o. 4. Veturilo uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów. 5. Klient osoba, która po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie została zarejestrowana jako użytkownik Veturilo, który zaakceptował Regulamin, uiścił opłaty związane z korzystaniem z Veturilo, zobowiązał się do przestrzegania postanowieo Regulaminu i warunków korzystania z wypożyczalni rowerów oraz został zarejestrowany w Veturilo na stronie 6. Serwis Veturilo wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Veturilo. 7. Centrum Kontaktu Veturilo (CK) uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom całodobowy kontakt z Operatorem, w szczególności kontakt telefoniczny z infolinią nr lub oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczane są na stronie internetowej oraz w komunikatach dostępnych na terminalach. 8. Stacja Veturilo zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnego wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Veturilo. 9. Terminal Veturilo urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Veturilo. Lista oraz lokalizacja Stacji Veturilo znajduje się na stronie internetowej 10. Identyfikator klienta osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego oraz 6-cyfrowego nr PIN, które to numery Klient zdefiniował podczas rejestracji w Veturilo. Podczas logowania się do systemu w Terminalu Veturilo Klient może zarejestrowad się za pomocą karty płatniczej, karty WKM oraz innej karty kompatybilnej z WKM działającej w systemie zbliżeniowym. Identyfikatory są traktowane równoważnie: a. numerem w wersji liczbowej może byd numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany jako Identyfikator Klienta, b. Karta Płatnicza karta emitowana przez organizacje płatnicze emitentów Visa International lub Master Card International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U, z 2002 r. Nr 169, poz z późn. zm.). Terminale będą przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave, c. Karta WKM Warszawska Karta Miejska, d. inna kompatybilna z WKM przystosowana do kodowana biletów komunikacji miejskiej m.st. Warszawa. 11. Tabele Opłat i Kar cennik usług i opłat Veturilo będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie

2 12. Osobiste Konto Klienta rachunek przedpłacony utworzony przez Operatora w systemie rozliczeniowym Veturilo, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia Klienta za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Veturilo zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. 13. Opłata Inicjalna kwota wpisowego do systemu Veturilo wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Veturilo, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 14. Kwota Doładowania opłata na poczet wypożyczeo wniesiona w formie przedpłaty (doładowania) na osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Veturilo z przeznaczeniem do wykorzystania w dowolnym okresie czasu objętym Umową. 15. Procedura zabezpieczająca każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, obejmujące w szczególności działanie mające na celu skontaktowanie się z Klientem w celu uzyskania wyjaśnienia, ustalenie okoliczności związanych z naruszeniem przez Klienta warunków Regulaminu i/lub Umów, wysyłanie monitów i wezwao, zajęcie na poczet zobowiązao wpłaconych przez Klienta środków oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży/zniszczenia mienia, wszczęcie postępowao sądowych i windykacyjnych niezbędnych dla ochrony interesów Operatora. 16. Strefa użytkowania granice administracyjne m. st. Warszawa, w których dozwolone jest korzystanie z rowerów wypożyczanych w Veturilo. 17. Wypożyczenie roweru wypożyczenie roweru ze Stacji Veturilo przy pomocy Identyfikatora klienta. 18. Zwrot roweru oddanie roweru do Stacji Veturilo poprzez wpięcie roweru do wolnego stojaka znajdującego się w dowolnej Stacji Veturilo z jednoczesnym automatycznym uruchomieniem blokady roweru za pomocą elektrozamka, w który wyposażony jest każdy stojak Veturilo oraz zabezpieczenie/zamknięcie roweru za pomocą elastycznego zamka szyfrowego. Dodatkowym elementem wymaganym przy zakooczeniu wypożyczenia jest naciśnięcie przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz dalsze postępowanie zgodne z instrukcją wyświetlaną na Terminalu Veturilo. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia wyłącznie przy użyciu elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w Stacji Veturilo lub innego roweru znajdującego się w Stacji Veturilo, zablokowania zamka, przetasowania cyfr, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz dalszego postępowania zgodnego z instrukcją wyświetlaną na Terminalu Veturilo. Warunki ogólne 19. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów jest podanie przez Klienta przy rejestracji wymaganych danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokonanie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych). Warunkiem korzystania z Veturilo jest utrzymanie minimalnego stanu konta Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości 10 zł (słownie: dziesięd złotych). Opłata inicjalna podlega zwrotowi na rzecz Klienta w przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Operatorem, a Klientem o ile wcześniej nie została wykorzystana przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązao obciążających Klienta. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywanie pocztą elektroniczną pism, zawiadomieo, wezwao i monitów jak również materiałów informacyjnych Veturilo. Dane osobowe Klienta mogą byd przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania Veturilo. 20. Operator wypożycza Klientowi rower, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegad warunków Regulaminu, w szczególności zapłacid umówione opłaty oraz używad roweru zgodnie z Regulaminem chroniąc go przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 21. Klient ponosi odpowiedzialnośd za rower od momentu wypięcia go ze Stacji Veturilo do momentu wpięcia do Stacji Veturilo przy zwrocie roweru z zastrzeżeniem punktu 23 Regulaminu, w szczególności Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia roweru powstałe od chwili wypięcia roweru z dowolnej Stacji Veturilo do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji Veturilo. 22. W przypadku utraty wypożyczonego roweru (kradzież, rabunek, zagubienie, itp.) Klient ma obowiązek powiadomid o tym CK, a w przypadku gdy było to skutkiem przestępstwa lub wykroczenia niezwłocznie zgłosid to w najbliższej jednostce Policji. Klient odpowiada za utratę wypożyczonego roweru (kradzież, rabunek, zagubienie, itp.) i ponosi z tego tytułu odpowiedzialnośd finansową. 23. Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazad Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych opłat, kar i szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez małoletniego. W oświadczeniu rodzice

3 lub opiekunowie prawni muszą zobowiązad się do uzupełniania konta małoletniego w Veturilo zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. Zgoda musi byd wysłana pocztą lub przekazana na adres Operatora. 24. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnego prawa jazdy, karty rowerowej lub motorowerowej. 25. Klient może wypożyczyd jednocześnie nie więcej niż cztery rowery. Po uprzedniej rezerwacji i uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora możliwe jest zwiększenie liczby jednocześnie wypożyczanych rowerów. Odpowiedzialnośd / Zobowiązanie 26. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przy zachowaniu staranności wymaganej dla ochrony roweru przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 27. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeo wynikających z naruszenia przez Klienta przepisów obowiązującego prawa i postanowieo Regulaminu. Klient ponosi osobistą odpowiedzialnośd za skutki wszelkich zdarzeo i naruszeo przepisów mających miejsce w okresie od chwili wypożyczenia roweru do jego zwrotu. 28. Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru w stanie pełnej sprawności technicznej i w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. 29. Korzystanie z rowerów Veturilo może się odbywad wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta. 30. Klient odpowiada bez ograniczeo za wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów (punkt 25 Regulaminu), w szczególności Klient ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie skutki spowodowane korzystaniem z rowerów przez osoby, którym je udostępnił. 31. Klient zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. 32. Zabronione jest korzystanie z Veturilo przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 33. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z naruszenia Regulaminu, w szczególności w wysokości określonej w Tabelach Opłat i Kar. 34. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat wynikających z obwiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów porządkowych, przepisów dotyczących dróg publicznych oraz przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 35. W przypadku zniszczeo i/lub uszkodzeo wynikłych z niewłaściwego użytkowania przez Klienta sprzętu wchodzącego w skład Veturilo (rowery, stojaki, terminale itp.) Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów naprawy i/lub odtworzenia tego sprzętu oraz doprowadzenia go do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia; powyższe koszty Klient zobowiązany jest pokryd w terminie 14 dni od daty wezwania określającego wysokośd kosztów i wydatków poniesionych przez Operatora w celu przywrócenia właściwego stanu lub odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu wchodzącego w skład Veturilo. 36. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego zwrotu dokonanego zgodnie z Regulaminem Klient ponosi pełną odpowiedzialnośd za wypożyczony rower i jego wyposażenie. W przypadku naruszenia określonych w Regulaminie warunków zwrotu roweru Klient zobowiązany jest do pokrycia opłat za wypożyczenie naliczanych za cały okres do daty prawidłowego zarejestrowania w Veturilo zwrotu roweru oraz ponosi w tym czasie pełną odpowiedzialnośd za ewentualną kradzież, uszkodzenie lub zniszczenia roweru. 37. Jakiekolwiek zniszczenie elementów Veturilo skutkuje wszczęciem odpowiednich działao niezbędnych dla ochrony interesów Operatora, w szczególności w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej, administracyjnej i porządkowej. 38. Klient odpowiada w pełnej wysokości za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przy czym w przypadku utraty lub zniszczenia roweru w okresie korzystania z roweru przez Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości odpowiadającej tzw. kosztowi odtworzenia roweru określonemu w Tabelach Opłat i Kar. Rejestracja

4 39. Rejestracja Klienta odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: Dodatkowo dopuszcza się możliwośd rejestracji przy pomocy karty kredytowej w Terminalu Veturilo oraz telefonicznie przez CK. 40. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych tj. adres i numer telefonu komórkowego, numeru konta bankowego z którego będą wykonywane doładowania lub ważnej karty kredytowej, w zależności od wybranej metody płatności. 41. Warunkiem zarejestrowania i uzyskania uprawnieo do korzystania z Veturilo jest podanie przez Klienta prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwośd ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Gwarna 11/7b. 42. W trakcie procesu rejestracji użytkownik otrzymuje indywidualny numer PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi podstawowy Identyfikator klienta w Veturilo. 43. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla korzystania z Veturilo. Aby móc w pełni korzystad z wypożyczalni należy, oprócz rejestracji, dokonad wpłaty zwrotnej opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych) oraz złożyd wszelkie oświadczenia i zapewnienia wymagane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta w przypadku powstania wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta jak również w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niezgodne z danymi dotyczącymi rachunku bankowego lub karty kredytowej wskazanych przez Klienta przy wyborze formy płatności. Formy Płatności 44. Płatnośd za usługi i produkty oferowane w ramach Veturilo może byd dokonywana poprzez: - obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta lub - zasilenie Osobistego Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego przez portal z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar i przekazywane na rachunek Operatora. Forma płatności może byd dowolnie wybierana przez Klienta poprzez wybranie odpowiedniej opcji w systemie udostępnionym poprzez stronę internetową 45. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje automatycznie w momencie rejestracji Klienta poprzez Terminal Veturilo. Odmowa obciążenia rachunku karty kredytowej uniemożliwia rejestrację Klienta w Veturilo. 46. Wszelkie płatności dokonywane są na rachunek podany przez Operatora. Wypożyczenie 47. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Veturilo po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się swoim Identyfikatorem Klienta oraz postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na terminalu Veturilo. 48. Warunkiem uzyskania autoryzacji wypożyczenia jest posiadanie ważnego konta Veturilo, określającego aktywny status Klienta. 49. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed wypięciem ze stojaka lub miejsca postojowego wybranego roweru, że rower ten jest przydatny do korzystania, w szczególności nie ma widocznych uszkodzeo oraz opony roweru są sprawne. 50. Opłaty za wypożyczenie roweru naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar dostępnych na stronie 51. Klient nie ponosi odpowiedzialności za usterki roweru, które powstaną mimo użytkowania roweru zgodnie z warunkami Regulaminu. 52. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje pełną odpowiedzialnością Klienta za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające. 53. Zaleca się by Klient w trakcie wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeo z CK.

5 54. Koszyk zamocowany z przodu roweru dostosowany jest wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów; w celu zachowania warunków bezpieczeostwa oraz przeciwdziałania ew. uszkodzeniom roweru zabronione jest przewożenie rzeczy ciężkich lub mogących zakłócid stabilnośd roweru albo spowodowad ryzyko wypadku. Łączny ciężar wszystkich rzeczy wkładanych do koszyka nie może przekraczad 15 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawad ponad obręcz koszyka lub poza jego ściany, nie powinny również zawierad żadnych ostrych krawędzi. Zabronione jest przewożenie w koszyku dzieci oraz zwierząt. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialnośd oraz wszelkie koszty z tego wynikające. Wyłącza się odpowiedzialnośd Operatora za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie rzeczy przewożonych w koszyku jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek lub w związku z przewożeniem rzeczy w koszyku. 55. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub zwrotem roweru ze Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK. Pracownik CK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. 56. Wypożyczony rower powinien byd użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Veturilo jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Veturilo. Nie wolno używad rowerów Veturilo w celu jazdy wyczynowej, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigad się oraz wykorzystywad roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Czas trwania wypożyczenia 57. Klient ma obowiązek zwrócid rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia. 58. Przekroczenie czasu wypożyczenia, o którym mowa w pkt. 57, powoduje uruchomienie przez Operatora procedury zabezpieczającej i naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych). W przypadku niezwrócenia roweru po upływie 13 godziny od wypięcia roweru ze stojaka, fakt taki będzie traktowany jako kradzież i zgłaszany na policję. Naprawy i Awarie 59. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działao jest Serwis Veturilo Wszelkie awarie roweru i innych elementów Veturilo powinny byd zgłaszane telefonicznie do CK. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymad i powiadomid telefonicznie CK oraz odprowadzid rower do najbliższej Stacji Veturilo. 60. Klient zobowiązuje się postępowad w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK przez cały czas wypożyczenia roweru. W czasie jazdy na rowerze Klienta obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych przez osoby korzystające z dróg publicznych. Zwrot 61. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego wyposażonego w elektrozamek stojaka znajdującego się w dowolnej Stacji Veturilo. Dodatkowym elementem wymaganym przy zakooczeniu wypożyczenia jest zabezpieczenie roweru przy użyciu elastycznego zamka szyfrowego, naciśnięcie przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz dalsze postępowanie zgodne z instrukcją wyświetlaną na Terminalu Veturilo Stacji Veturilo. 62. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Veturilo Klient jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia przy użyciu wyłącznie elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w Stacji Veturilo, zablokowania zamka, przetasowania cyfr, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu Veturilo. 63. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież. Opłaty za wypożyczenie roweru 64. Opłaty za wypożyczenie roweru naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar dostępnych na stronie Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od

6 momentu zwolnienia elektrozamka podczas procedury wypożyczenia do momentu zamknięcia wypożyczenia potwierdzonego w formie informacji wyświetlonej na Terminalu Veturilo. 65. Opłaty za korzystanie z wypożyczonych rowerów są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. 66. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia. 67. W przypadku gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na Osobistym Koncie Klienta, Klient w celu dalszego korzystania z Veturilo musi uregulowad powstałe zadłużenie oraz doładowad swoje konto do minimalnego stanu w kwocie 10 zł brutto (słownie: dziesięd złotych). Rezygnacja i reklamacje 68. Klient ma prawo zrezygnowad z Umowy z Operatorem w dowolnym czasie. 69. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną i skutkuje rozwiązaniem Umowy z chwilą otrzymania przez Operatora oświadczenia o rezygnacji, jednakże nie wcześniej niż w dacie uregulowania przez Klienta wszelkich zobowiązao wynikających z zawartej umowy i korzystania z wypożyczeo rowerów. 70. Klient może żądad zwrotu uiszczonej opłaty w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora. W sytuacjach niezależnych od Klienta, np. awarii Veturilo lub uszkodzenia roweru nie z winy Klienta, niesłusznie naliczone opłaty za wypożyczenie zostaną automatycznie zwrócone. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialnośd Operatora wobec Klienta w wysokości przekraczającej wysokośd opłaty należnej za usługę wypożyczenia, w związku z którą zgłoszona została reklamacja i roszczenia Klienta. 71. Klient powinien zgłosid reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, pod rygorem utraty uprawnieo z tego tytułu. 72. Wszystkie reklamacje dotyczące realizacji Umowy można składad drogą elektroniczną na adres lub pocztą na adres Operatora. 73. Zgłoszona reklamacja musi byd rozpatrzona przez Operatora w ciągu dwudziestu jeden dni od daty jej wniesienia, a następnie bezzwłocznie przekazana Klientowi faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. 74. CK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie wniesionej reklamacji wraz z uzasadnieniem. 75. Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator nie rozpatrzył reklamacji w terminie 21 dni od jej wniesienia. Odpowiedzialnośd Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ograniczona jest jedynie do szkody rzeczywistej i nie obejmuje szkód pośrednich oraz utraconych korzyści. 76. Wszelkie zwroty opłat dokonywane są na konto bankowe użytkownika aktualnie zarejestrowane w systemie. Postanowienia koocowe 77. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym mu bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz o posiadaniu umiejętności jazdy na rowerze i znajomości przepisów ruchu drogowego. 78. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o korzystaniu z Veturilo w każdym czasie z jednoczesnym obowiązkiem podania przyczyny rozwiązania umowy, zaś Klientowi nie przysługują w stosunku do Operatora jakiekolwiek roszczenia z tym związane oprócz zwrotu środków znajdujących się na Osobistym Koncie Klienta. 79. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego Regulaminu przesyłana będzie na adres Klienta. Brak pisemnej odmowy akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację przez Klienta wprowadzonych zmian w Regulaminie. W przypadku złożenia przez Klienta pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu Umowa o korzystanie z Veturilo ulega automatycznemu rozwiązaniu w dacie otrzymania przez Operatora pisemnego oświadczenia Klienta o braku akceptacji zmian Regulaminu z jednoczesnym zastosowaniem punktu 69.

7 80. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 81. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją Regulaminu wiążąca dla Klienta i stron Umowy będzie wersja polska. TABELE OPŁAT I KAR VETURILO Rodzaj opłat Opłata inicjalna Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia Opłata za wypożyczenie roweru Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT. Czas wypożyczenia od 1 do 20 minuty od 21 do 60 minuty Druga godzina Trzecia godzina Czwarta i każda następna godzina Wartośd brutto 10 zł 200 zł 0 zł 1 zł 3 zł 5 zł 7 zł Kary Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru zł

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-31]

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-31] REGULAMIN [Obowiązuje od 2011-05-31] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014]

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014]

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Rower Gminny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard

Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD MasterCard Obowiązujący od dnia 12.04.2015 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD REGULAMIN KART KREDYTOWYCH STANDARD, SILVER I GOLD SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu i karty... 6 1. Zasady

Bardziej szczegółowo