REGULAMIN BRM Preambuła Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BRM Preambuła Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN BRM [Obowiązuje od ] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Bemowskiego Roweru Miejskiego (BRM) został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw i obowiązków Operatora systemu firmy Nextbike Polska Sp. z o.o. działającego na rzecz zamawiającego System BRM Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bemowo. Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin opisujący reguły korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności, którego akceptacja, po zapoznaniu się z nim, stanowi warunek korzystania z systemu Bemowskiego Roweru Miejskiego. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy Wypożyczającym a operatorem BRM. Akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym rejestracji w Systemie BRM. 2. Umowa umowa Wypożyczającego z Operatorem BRM, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji regulaminu podczas procesu rejestracji w Systemie BRM. 3. System BRM skrócona nazwa przedsięwzięć obejmujących przygotowanie i prowadzenie Bemowskiego Roweru Miejskiego oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego i 4. Operator BRM podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Systemu BRM. 5. Zamawiającym usługę uruchomienia i prowadzenia systemu BRM jest Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, Warszawa. 6. Operatorem BRM jest Nextbike Polska sp. z o.o., ul. Kruszwicka 26/ Wrocław. 7. Bemowski Rower Miejski infrastruktura techniczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery umożliwiające wypożyczanie rowerów zwane w skrócie Wypożyczalnia. 8. Wypożyczający uczestnik Systemu BRM, który zaakceptował Regulamin, przystąpił do programu na warunkach określonych w Regulaminie i dokonał rejestracji w Systemie BRM. 9. Serwis BRM działający na zlecenie Operatora BRM wyspecjalizowany serwis zajmujący się konserwacją systemu Bemowskiego Roweru Miejskiego. 10. Biuro Obsługi Klienta BRM (BOK BRM) zapewnia kontakt telefoniczny oraz poprzez Wypożyczającemu z Operatorem BRM. Informacje o BOK BRM znajdują się na stronie internetowej lub 11. Stacja Bazowa BRM stojaki rowerowe oznaczone symbolem Systemu BRM z urządzeniami do samodzielnego wypożyczenia rowerów poprzez terminal. Terminal BRM urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Bazowych BRM. Lista oraz lokalizacja Stacji Bazowych BRM znajduje się na każdym terminalu, wewnątrz koszyka roweru BRM oraz na stronie internetowej 12. Identyfikator klienta to osobisty numer zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, które to numery klient zdefiniował podczas rejestracji w systemie Nextbike. Podczas logowania się do systemu w terminalu Wypożyczający może również zdefiniować jako identyfikator Warszawską Kartę Miejską, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działające w systemie zbliżeniowym. Identyfikatory są traktowane równoważnie: a. numerem w wersji liczbowej może być numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany jako Identyfikator Klienta. b. Warszawska Karta Miejska (WKM). Zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. WKM wraz z numerem PIN jest traktowana jako Identyfikator Klienta.

2 c. ELS Elektroniczna Legitymacja Studencka, zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. ELS wraz z numerem PIN jest traktowana jako identyfikator Klienta. d. Karta Płatnicza karta emitowana przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz MasterCard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U, z 2002 r. Nr 169, poz z późn. zm.). Terminale będą przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave. 13. Tabela Opłat cennik usług i opłat Systemu BRM stanowiący niezbędny do zatwierdzenia składnik umowy, zatwierdzony przez właściwy organ Dzielnicy Bemowo, dostępny na stronie i 14. Rachunek Przedpłacony osobiste konto Wypożyczającego w systemie rozliczeniowym Systemu BRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu BRM zgodnie z Tabelą Opłat. 15. Opłata Inicjalna zwrotna kwota wpisowego do systemu nextbike wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przy rejestracji w Systemie BRM oznaczająca wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 16. Kwota Doładowania opłata na poczet wypożyczeń wniesiona w formie przedpłaty (doładowania) na osobiste konto Wypożyczającego w systemie rozliczeniowym nextbike i do wykorzystania w dowolnym okresie czasu. Kwota Doładowania nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług BRM. 17. Procedura zabezpieczająca postępowanie w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie tj. działanie mające na celu skontaktowanie się z Wypożyczającym w celu uzyskania wyjaśnienia, następnie przekazanie i wysłanie monitów, zajęcie na poczet zobowiązań wpłaconej przez Wypożyczającego kaucji oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży / zniszczenia mienia. 18. Strefa użytkowania Obszar dozwolony dla korzystania z rowerów BRM. 19. Wypożyczenie roweru wypożyczenie roweru ze stacji postojowej BRM przy pomocy karty kredytowej, debetowej bądź karty WKM, ELS lub innego, zaproponowanego przez Operatora sposobu. 20. Zwrot roweru oddanie roweru do stacji poprzez wpięcie roweru do wolnego stojaka znajdującego się w dowolnej Stacji Bazowej BRM. Elementem wymaganym przy zakończeniu wypożyczenia jest przypięcie roweru do stojaka elastycznym zamkiem szyfrowym oraz jego zablokowanie poprzez przetasowanie cyfr i naciśnięcie przycisku Zwrot na części elektronicznej terminala oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu BRM. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Bazowej Wypożyczający jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia przy użyciu wyłącznie elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w stacji lub innego roweru znajdującego się w stacji, zablokowania zamka, przetasowania cyfr, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej terminala oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu BRM. Warunki ogólne 21. Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów jest podanie przez Wypożyczającego przy rejestracji wymaganych danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, oraz dokonanie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 10zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Jest to kwota zwrotna w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy operatorem, a użytkownikiem. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych ( ing) BRM. Operator BRM zapewnia Wypożyczającego, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania BRM. 22. Operator BRM odda Wypożyczającemu rower do używania, na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówione

3 opłaty oraz używać roweru zgodnie z regulaminem. 23. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za rower od momentu wypięcia go ze Stacji Bazowej BRM do momentu wpięcia do Stacji przy zwrocie z zastrzeżeniem punktu 24. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika zaistniałe od chwili odbioru roweru z dowolnej Stacji Bazowej oznaczonej Systemem BRM do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji Bazowej oznaczonej Systemem BRM. 24. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym BOK BRM oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji. Wypożyczający odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową tylko w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą. 25. Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi BRM pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w systemie BRM. Zgoda musi być wysłana pocztą lub przekazana na adres Biura Obsługi Klientów BRM. 26. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. 27. Wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu. 28. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w obrębie granic miasta Warszawy oraz na terenie okolicznych gmin. Odpowiedzialność / Zobowiązanie 29. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu. 30. Operator BRM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu BRM, zaś skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego. 31. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. 32. Korzystanie z rowerów Systemu BRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego. 33. Wypożyczający nie może udostępniać roweru osobom trzecim. 34. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. 35. Zabronione jest korzystanie z Systemu BRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. 36. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce lub naruszenia Regulaminu w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 37. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych wynikających z nieprzestrzegania ustawy Prawo o ruchu drogowym. 38. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład systemu BRM Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator BRM wystawi Wypożyczającemu odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.

4 39. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego poprawnego zwrotu Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. 40. Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności będącej w administracji Operatora BRM skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operator BRM będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym administracyjnych, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń. 41. Wypożyczający odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. Koszt odtworzenia roweru określony w Tabeli Opłat, który w razie zniszczenia roweru zostanie pokryty przez Wypożyczającego. Rejestracja 42. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: lub Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji przy pomocy karty kredytowej w Terminalu BRM. 43. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie: 1. danych osobowych, tj. imienia i nazwiska; 2. danych adresowych oraz kontaktowych tj. miasta, kodu pocztowego, kraju, adresu , 3. numer telefonu komórkowego, 4. numeru konta bankowego lub 5. karty kredytowej, w zależności od wybranej metody płatności. 44. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Wypożyczający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska sp. z o.o., ul. Kruszwicka 26/ Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i systemu. 45. W trakcie procesu rejestracji użytkownik otrzymuje swój indywidualny numer PIN, który wraz z numerem podanego numeru telefonu komórkowego stanowi podstawowy identyfikator klienta w systemie BRM. Podczas rejestracji przy terminalu użytkownik nadaje PIN, który wraz z numerem podanego numeru telefonu komórkowego stanowi podstawowy identyfikator klienta w systemie BRM. 46. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla korzystania z wypożyczalni. Aby móc w pełni korzystać z wypożyczalni należy, oprócz rejestracji, dokonać wpłaty opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Formy Płatności 47. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu BRM może być dokonywana poprzez: - obciążenie rachunku karty kredytowej Wypożyczającego, lub - zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego przez portal lub z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i przekazywane na rachunek Operatora BRM. Forma płatności może być dowolnie wybierana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w systemie BRM udostępnionego poprzez lub 48. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie rejestracji Wypożyczającego poprzez Terminal BRM. 49. Wszelkie płatności przekazywane będą na rachunek Operatora BRM. 50. Opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi. Wypożyczenie 51. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Bazowej BRM po uprzednim uruchomieniu Terminala BRM, zalogowaniu się swoim Identyfikatorem klienta oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na

5 urządzeniu Terminala BRM komunikatami. Użytkownik może również wypożyczyć rower za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem ios i Android. 52. Warunkiem uzyskania autoryzacji wypożyczenia jest posiadanie ważnego konta BRM, określającego aktywny status klienta. 53. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed wypięciem ze stojaka lub miejsca postojowego wybranego roweru, że rower jest przydatny do użytku, w szczególności opony roweru są sprawne. 54. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK BRM i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Bazowej BRM. 55. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za usterki roweru, które powstaną mimo jego użytkowania zgodnie z regulaminem. 56. Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające. 57. Rekomenduje się by Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK BRM telefon komórkowy. 58. Koszyk z przodu jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy w celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Zabrania się także przewozić w koszyku dzieci oraz zwierząt. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z tego wynikające. Operator BRM nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. 59. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub zwrotem roweru ze Stacji Bazowej BRM Wypożyczający jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK BRM. Pracownik BOK BRM poinformuje Wypożyczającego o dalszej procedurze działania. 60. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower BRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Bazowymi BRM. Nie wolno używać rowerów BRM w celu jazdy wyczynowej, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Czas trwania wypożyczenia 61. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia. Nie dotyczy klientów akcji specjalnych. 62. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej. Naprawy i Awarie 63. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK BRM. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Wypożyczający musi się zatrzymać i powiadomić telefonicznie BOK BRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji Bazowej BRM. 64. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BRM. 65. Wypożyczający zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Na Wypożyczającym ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK BRM przez cały czas wypożyczenia roweru. W szczególności zaleca się, by Wypożyczający podczas wypożyczenia posiadał włączony telefon komórkowy o numerze zgłoszonym podczas rejestracji. Zwrot 66. Wypożyczający zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego stojaka znajdującego się w dowolnej

6 Stacji Bazowej BRM. Elementem wymaganym przy zakończeniu wypożyczenia jest przypięcie roweru do stojaka elastycznym zamkiem szyfrowym oraz jego zablokowanie poprzez przetasowanie cyfr i naciśnięcie przycisku Zwrot na części elektronicznej terminala oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu BRM. Użytkownik może również zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem ios i Android. 67. W przypadku braku wolnego stojaka w Stacji Bazowej Wypożyczający jest zobowiązany do zamknięcia wypożyczenia przy użyciu wyłącznie elastycznego zamka szyfrowego, przypinając go do dowolnego stojaka w stacji lub innego roweru znajdującego się w stacji, zablokowania zamka, przetasowania cyfr, naciśnięcia przycisku Zwrot na części elektronicznej terminala oraz postępowania zgodnego z instrukcją na Terminalu BRM. 68. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież. Brak zwrotu w terminie 69. Nie zwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako złamanie regulaminu, a tym samym złamanie przez Wypożyczającego umowy z Operatorem BRM i spowoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej. 70. Jeśli rower zostanie zwrócony po wprowadzeniu w życie procedury zabezpieczającej Wypożyczający Zostanie obciążony kwotą określoną w Tabeli Opłat. Opłaty 71. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli Opłat dostępnej na lub Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zwolnienia zamka podczas procedury wypożyczenia do momentu zamknięcia wypożyczenia. 72. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. 73. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia. 74. W przypadku gdy Wypożyczający uiszcza opłatę w formie Rachunku Przedpłaconego, a naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Wypożyczający w celu dalszego korzystania z BRM musi doładować swoje konto do minimalnego stanu 10 zł brutto. Rezygnacja i reklamacje 75. Wypożyczający ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem BRM w dowolnym czasie. 76. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną. 77. Reklamacją jest zgłoszenie przez Wypożyczającego żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora BRM. 78. Wypożyczający może zgłosić reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. 79. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składać drogą elektroniczną na adres 80. Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia, a następnie przekazana Wypożyczającemu faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. 81. BOK BRM udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora BRM w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym. 82. Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator BRM nie rozpatrzył reklamacji w terminie 1 miesiąca od jej wniesienia. Odpowiedzialność Operatora BRM z tytułu

7 niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ograniczona jest jedynie do szkody rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści. Postanowienia końcowe 83. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego 84. Operator BRM zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie BRM w jakimkolwiek czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zaś Wypożyczającemu nie przysługują w stosunku do Operatora BRM jakiekolwiek roszczenia z tym związane oprócz zwrotu środków na Rachunku Przedpłaconym oraz uiszczonej kaucji. 85. Operator BRM zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej do BOK BRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Wypożyczającego oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego. 86. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym. 87. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną wersją językową podstawą interpretacji będzie wersja polska. Tabela opłat Bemowo Bike Czas wypożyczenia od 1 do 20 minuty od 21 do 60 minuty Druga godzina Trzecia i każda następna godzina Opłata 0 zł 1 zł 3 zł 4 zł Rodzaj opłat Opłata inicjalna (zwrotna)* Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia plus koszty wynajmu Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji Wartość roweru w przypadku kradzieży lub zniszczenia Wartość brutto 10 zł 200 zł 50 zł 2000 zł *W przypadku, gdy opłata nie zostanie wykorzystana na poczet przejazdów.

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-31]

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-31] REGULAMIN [Obowiązuje od 2011-05-31] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-05]

REGULAMIN. [Obowiązuje od 2011-05-05] REGULAMIN [Obowiązuje od 2011-05-05] Preambuła Niniejszy regulamin korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego został stworzony w celu ustalenia reguł korzystania, warunków oraz zakresu praw i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo Preambuła Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 07.04.2013] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014]

REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] REGULAMIN systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM) [Obowiązuje od 15.06.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014]

REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] REGULAMIN systemu Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR [Obowiązuje od 20.05.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.]

REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.] REGULAMIN systemu Rower Trójmiejski [Obowiązuje od 27 sierpnia 2013 r.] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower Trójmiejski uruchomionego w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014]

REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] REGULAMIN systemu Lubelski Rower Miejskiego zwanego również LRM [Obowiązuje od 20.08.2014] I. Postanowienia ogólne II. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Lubelski Rower

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Grodziski Rower Miejski [Obowiązuje od 24 września 2014 r.]

REGULAMIN systemu Grodziski Rower Miejski [Obowiązuje od 24 września 2014 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Grodziski Rower Miejski [Obowiązuje od 24 września 2014 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 20.04.2015 r.]

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 20.04.2015 r.] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 20.04.2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.]

REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.] I. Postanowienia ogólne REGULAMIN systemu City By Bike [Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu City By Bike zwanego również City By Bike

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.]

REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.] I. Postanowienia ogólne REGULAMIN systemu Rower dla Radomia [Obowiązuje od 19 sierpnia 2015 r.] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Rower dla Radomia uruchomionego w m.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z

REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z REGULAMIN systemu Rower Gminny [Obowiązuje od 1 lipca 2015] I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Rower Gminny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl

REGULAMIN PROGRAMU. MultiSport na Nextbike.pl REGULAMIN PROGRAMU MultiSport na Nextbike.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo