Umowa nr 53/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 53/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr 53/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowany przez : Marcina Izydorczyka Kierownika Finansowego zwany dalej Zamawiającym, a firmą: reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą... na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U ze zm.). 1. Oświadczenia 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iŝ posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu Umowy, znany jest mu front robót, dokumentacja techniczna i konserwatorska, warunki w których będzie realizowany przedmiot niniejszej umowy, oraz Ŝe dokonał oceny technicznej zakresu robót i uwzględnił ją w kosztorysie ofertowym. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na warunkach określonych w pkt. V Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez cały okres jego realizacji. Przez pojęcie aktualną naleŝy rozumieć polisę opłaconą. 2. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie remontu konserwatorskiego sali rozpraw nr 201 znajdującej się w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z: a) Programem konserwatorskim sala rozpraw nr 201 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, b) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót klatka schodowa, korytarze, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

2 c) Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, d) Kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 3. Terminy 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy z zachowaniem harmonogramu prac stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 2. Nie dostarczenie harmonogramu prac w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy skutkować będzie moŝliwością dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych na zasadach określonych w 13 ust. 1a. 4. Niezbędne badania, analizy, opracowania i zezwolenia 1. W celu zrealizowania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko wykonać wszelkie niezbędne ekspertyzy, badania, analizy i opracowania oraz uzyskać opinie i pozwolenia, które okaŝą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a takŝe dokonać odpowiednich zgłoszeń i zawiadomień, chyba, Ŝe Umowa stanowi inaczej, a nadto dokonać na własny koszt i ryzyko wszelkich czynności faktycznych i działań prawnych przygotowujących budynek oraz teren budowy do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający jako nieprofesjonalny uczestnik branŝy budowlanej nie ponosi odpowiedzialności za brak wskazania w sposób wyczerpujący wszystkich okoliczności realizacji zamówienia publicznego udzielonego niniejszą umową. Natomiast wszystkie wskazania jaki Zamawiający ujął w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki do niniejszej umowy) obowiązują Wykonawcę. 5. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy 1. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisania Umowy. 2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli stron. 3. Wykonawca zobowiązany jest od dnia pisemnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego, zabezpieczyć urządzenia, sprzęt, materiały i mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnić przez całą dobę spełnianie warunków bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych. 4. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy na obszarze prowadzonych prac zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z czynnościami przygotowującymi budynek do wykonania przedmiotu Umowy, w tym takŝe koszty rusztowań, prac wysokościowych, itp. 5a. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie konieczne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji prac wskazanych w wybranej ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5b. Na terenie budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spoŝywania napojów alkoholowych. Dotyczy to równieŝ miejsc całkowicie wyłączonych z uŝytku z powodu prowadzonych prac. Zakaz ten obowiązuje bez względu na porę dnia i nocy. 6. Od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie

3 ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zuŝytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 7. Zamawiający wskaŝe Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody. 8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub teŝ inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego przy ul. Młyńskiej 1a spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąŝe się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada równieŝ za działania Podwykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których naleŝy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U tj. ze zm.), oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub jego otoczenia oraz wnętrz budynku i wyposaŝenia Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. 11. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca zostanie obciąŝony ryczałtem za korzystanie z energii elektrycznej i wody w wysokości: a) energia elektryczna zł brutto, b) woda + ścieki 1000 zł brutto. 12. Wykonawca zapłaci ustalony w ust. 11 ryczałt na podstawie wystawionego przez Zmawiającego Rachunku na konto w nim wskazane w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 13. Opóźnienia w zapłacie za ryczałt wskazany w ust. 12 skutkować będą naliczeniem odsetek ustawowych. 6. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 1. Nadzór nad całokształtem robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie Inspektor Nadzoru. 2. W ramach nadzoru, jeŝeli wystąpi taka konieczność, Inspektor Nadzoru wyznaczy inspektora koordynatora oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branŝach. 3. Ze strony Zamawiającego koordynację nad realizacją umowy pełnić będzie: a) p. Dariusz Pieczyński Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu., tel.., kom.. b) p. Marcin Stawicki Zastępca Kierownika Oddziału Gospodarczego Sądu, tel..., kom. c) p. Mikołaj Jankowski Inspektor Nadzoru, tel... d) p. Bartosz Kaczmarek przedstawiciel Inspektora Nadzoru, tel Ze względu na skuteczny przepływ informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą raz w tygodniu przez cały okres realizacji niniejszej umowy odbywać

4 się będą spotkania robocze, na których wymagana jest obecność co najmniej jednego uprawnionego do reprezentowania przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. 5. Ustalenia podjęte na wskazanych w ust. 4 naradach w przypadku zgodnego podpisania przez strony mają charakter wiąŝący pod warunkiem nie wykraczania poza ramy zawartej umowy. 6. W sytuacji, o której mowa powyŝej brak realizacji podjętych ustaleń skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach wskazanych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 7. Kierownik budowy zobligowany jest codziennie pojawiać się na terenie budowy. Fakt swojej obecności zobowiązany jest zgłosić przedstawicielom Zamawiającego, wskazanym w pkt. 3 a i b, chyba, Ŝe Strony ustalą stałe godziny obecności Kierownika na budowie. 8. W sytuacji, w której Zamawiający przez 3 dni następujące po sobie nie będzie mógł nawiązać kontaktu z Kierownikiem budowy z przyczyn niezaleŝnych od siebie, ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50 zł za kaŝde tego typu naruszenie mające miejsce przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Kierownikiem budowy będzie: p., tel., kierownikami robót branŝowych będą:, tel. W realizacji przedmiotu Umowy będą brały równieŝ osoby ze stosownymi uprawnieniami (określonymi w SIWZ): p Dane personalne osób, o których mowa w ust. 3 oraz 9 wraz z kserokopią wymaganych w SIWZ uprawnień, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany osób pełniących wyŝej wskazane funkcje Wykonawca zobowiązany jest przekazać informacje na ten temat Zamawiającemu w formie pisemnej, nie później niŝ w dniu następnym po ich powołaniu załączając kserokopie ich uprawnień. 7. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 1. Przez rozpoczęcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy rozumie się przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z: a) złoŝoną ofertą, w tym kosztorysem ofertowym, b) Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, c) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, normami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną, d) technologią i parametrami określonymi w dokumentacji technicznej i konserwatorskiej, e) harmonogramem prac, f) zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, g) najwyŝszą starannością, zapewniając najwyŝszą jakość wykonywanych prac. h) zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, wskazanego w 6 ust Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót branŝowych.

5 4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłoŝenia Zamawiającemu do akceptacji projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4a Brak przedstawienia wspomnianego wyŝej dokumentu w terminie 2 dni od daty przekazania placu budowy, o którym mowa w 5 ust. 1, skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach wskazanych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni od podpisania umowy do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego wytyczne harmonogramu prac stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 5a Brak przedstawienia wspomnianego wyŝej dokumentu w zakreślonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 6. Wszelkie zmiany harmonogramu prac wymagają zgody Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest uŝywać przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu na kaŝde jego Ŝądanie. 8. Dniem zakończenia robót jest dzień podpisania przez strony protokółu odbioru końcowego z klauzulą bez zastrzeŝeń, o którym mowa w W przypadku opóźnienia lub zagroŝenia opóźnieniem w stosunku do harmonogramu prac inwestycji ze strony Wykonawcy, Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. W przypadku braku odpowiedniej reakcji Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu odrobienia spóźnienia, na co Wykonawca niniejszym wyraŝa zgodę. 8. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy realizacji przedmiotu Umowy dokonany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru robót będących przedmiotem umowy. Warunkiem skutecznego odbioru końcowego inwestycji jest faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy nastąpi z dniem podpisania przez strony protokółu odbioru końcowego z klauzulą bez zastrzeŝeń. 2. Wykonawca, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego robót, obowiązany jest wydać Zamawiającemu kompletną dokumentację realizacji przedmiotu Umowy i dokumentację powykonawczą (3 egz.) oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące przedmiotu umowy a takŝe, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z tymi obiektami, dokumenty gwarancyjne. 2a Nie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach wskazanych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 będzie stanowić załącznik do końcowego protokółu odbioru robót. 4. Odbiorom częściowym podlegać będą poszczególne etapy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem prac. Odbiory dokonywane będą w terminie 2 dni

6 roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, na podstawie protokółu odbioru częściowego podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron. 4a Przed ostatecznym odbiorem całości zrealizowanych prac wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wskazać wady takŝe wówczas gdy protokóły częściowe stwierdzały ich brak. 4b Podpisanie przez Strony Protokółu końcowego jest jedynym moŝliwym potwierdzeniem realizacji prac. Wszelkie wady ujawnione po terminie podpisania protokółu końcowego będą usuwane za pośrednictwem gwarancji ( rękojmi za wady). 5. Roboty zanikające oraz ulegające zakryciu winny być odebrane przez przedstawiciela Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni po ich zgłoszeniu przez kierownika budowy i potwierdzone stosownym zapisem w dzienniku budowy. 6. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikających Zamawiający uprawniony jest do Ŝądania od Wykonawcy w kaŝdym czasie odkrycia tych robót celem ich sprawdzenia, a następnie przywrócenia ich do stanu wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 9. Jakość i gwarancja wykonania inwestycji 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całokształt wykonanych przez siebie prac wynoszącej 3 lata licząc od dnia podpisania bez zastrzeŝeń protokółu odbioru całości prac wynikających z przedmiotu niniejszej umowy. 2. NiezaleŜnie od uregulowań zawartych w 13 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a takŝe po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołoŝenia naleŝytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, Ŝe termin usunięcia wad wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji wynosi 7 dni roboczych Zamawiającego od chwili dokonania zgłoszenia. 4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w Zgłoszenia wad, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zgłaszać będzie pisemnie za pośrednictwem faksu pod numer 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy strony ustalają na kwotę.zł netto (słownie: ) plus podatek VAT % co daje kwotę.. zł brutto (słownie:.). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 została wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i stanowi sumę pozycji z kosztorysu ofertowego uwzględniającego pełen zakres prac wskazany przez Zamawiającego w przedmiarach robót. 3. Ostateczne rozliczenie ceny za realizację przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przeanalizowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 4. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur, dwóch częściowych wg procentowego zaawansowania przedmiotu umowy do 35% całości wynagrodzenia kaŝda

7 z nich, wystawionych w oparciu o protokół odbioru częściowego oraz jednej faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokółu końcowego odbioru robót potwierdzającego w pełni bezusterkowe wykonanie umowy na pozostałą część kwoty. 5. Łączna suma faktur częściowych nie moŝe przekroczyć kwoty brutto stanowiącej 70% wartości umowy brutto określonej w ust Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur VAT jest podpisany bez zastrzeŝeń protokół odbioru poszczególnych prac odpowiadający wartości faktur. 7. NaleŜność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 11. Zasady udziału Podwykonawców 1. W przypadku wykonania części lub całości przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu porozumienie zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami, z którego wynikać będą zasady rozliczeń. 2. Zasady rozliczeń wynikające z Porozumienia, o którym mowa w ust. 1 muszą być zgodne z 10 niniejszej umowy lub w przypadku zgody Zamawiającego mieścić się w zakresie ewentualnych zmian umowy jakie Zamawiający przewidział w 15 niniejszej umowy. 3. W przypadku braku porozumienia Zamawiający dokonywać będzie rozliczeń z Wykonawcą. 4. Za wszelkie działania Podwykonawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 12. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania robót 1. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 10 ust. 1 Umowy na kwotę zł (słownie: ), Wykonawca złoŝy w formie. przed jej podpisaniem. 2. Wartość 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru końcowego. 3. Wartość 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 13. Kary umowne 1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: a) za nie dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1 umowy za kaŝdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy lub odbioru końcowego, lub w okresie objętym gwarancja i rękojmią w wysokości 0,1% (słownie: jednej dziesiątej procenta) łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1 - za kaŝdy dzień opóźnienia, 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w 14 ust. 1 (z wyjątkiem pkt c).), Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary

8 umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 10 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania. 4. NaleŜność z tytułu kar umownych moŝe zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy. 14. Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) dokonania bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstępstw od dokumentacji wykonawczej, wykonywania robót w sposób niezgodny z umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi, b) opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu całości lub części przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni, c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, e) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne wskazane w 13 ust. 1 niniejszej Umowy, f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłuŝej niŝ 5 dni, a takŝe wtedy, gdy roboty zostały przerwane przez Zamawiającego z powodów wskazanych w 5 ust. 1b a przerwa trwa dłuŝej niŝ 5 dni. g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeŝeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec wystąpienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złoŝenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, b) Zamawiający dokona protokólarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

9 Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, c) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŝeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zawinionych przez niego, d) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy uporządkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem wskazanych w pkt. c niniejszego ust. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci umówione wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w ust. 3 pkt c, według cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego. 15. Zmiana postanowień umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w zaleŝności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budŝecie zmiany wprowadzone aneksem do umowy, b) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŝnych od Wykonawcy a uniemoŝliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w harmonogramie prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłuŝenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego zmiana wprowadzona aneksem do umowy c) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, d) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przykładem takiej sytuacji mogą być zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące realizacji przedmiotu umowy w niej nie ujęte. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaŝności formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 16. Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wszelkich działań zmierzających do osiągnięcia porozumienia z wyłączeniem postępowania polubownego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie szczególne przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

10 3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 pisma doręczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Umowa nr 66/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowanym przez : Marcina Izydorczyka Kierownika

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2010 r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką 1. ElŜbieta Jarczyk dyrektor MGBP w Alwerni zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na roboty budowlane Nr.

UMOWA na roboty budowlane Nr. - PROJEKT - Zał. Nr 4 do SWZ UMOWA na roboty budowlane Nr. Zawarta w dniu... r. w Sosnowcu, pomiędzy... ul.... 41-... Sosnowiec zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, posiadającym : NIP :... REGON

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13. U M O W A w dniu... w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Załącznik Nr 13. U M O W A w dniu... w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: U M O W A w dniu... w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Załącznik Nr 13 Zespołem Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 NIP: 822-14-70-731 REGON: 000184763 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07.... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści : 1

UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07.... prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści : 1 UMOWA NR 1/FNRRKKS/ 07 Zawarta w dniu... 2007 r pomiędzy: Fundacją na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera 91 072 Łódź ul. Legionów 81 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez 1. prof. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowa nr /RG/2009 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu.. roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R zawarta w dniu

U M O W A N R zawarta w dniu U M O W A N R zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Piła zs. Pl. Staszica 10 64-920 Piła reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piły w osobie;... Prezydent Miasta Piły zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, 02 958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR GK 342/02/2009

UMOWA NR GK 342/02/2009 UMOWA NR GK 342/02/2009 Załącznik Nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: 1. Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna zwanym dalej Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2010 r. w StrzyŜowie pomiędzy: Powiatem StrzyŜowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 StrzyŜów, telefaks (017) 27 65 000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2016 (projekt umowy)

UMOWA NR 2016 (projekt umowy) UMOWA NR 2016 (projekt umowy) W dniu w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 ul. Plac Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:..

UMOWA Nr. 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą... mającą swą siedzibę w... REGON :. NIP:.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... pomiędzy Gminą LEGNICA mającą swą siedzibę przy placu Słowiańskim 8 w Legnicy zwaną dalej Zamawiajacym, reprezentowaną przez: 1.Prezydenta Miasta LEGNICA.. a firmą...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Nr sprawy: SP5.261.01.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu.. 2013 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej

UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej UMOWA NR na Dostawa cukru, herbaty i kawy dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Państwowym Przedsiębiorstwem UŜyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 3 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 64-915 Jastrowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a..... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo