Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr 66/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowanym przez : Marcina Izydorczyka Kierownika Finansowego zwanego dalej Zamawiającym, a firmą: reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą... na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U ze zm.). 1. Oświadczenia 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iŝ posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu Umowy, znany jest mu front robót, dokumentacja techniczna, warunki w których będzie realizowany przedmiot niniejszej umowy, oraz Ŝe dokonał oceny technicznej zakresu robót i uwzględnił ją w kosztorysie ofertowym. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości zł z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia przez cały okres jego realizacji. Przez pojęcie aktualną naleŝy rozumieć polisę opłaconą. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do czasu odbioru robót budowlanych. Ubezpieczenie OC winno obejmować równieŝ szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niŝ termin zakończenia odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest równieŝ przedłoŝyć, nie później niŝ ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłuŝenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłuŝenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2 2. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane przebudowa pomieszczeń piwnicznych, zlokalizowanych w budynku Sądu przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z: a) Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, b) Kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, c) Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, d) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy, e) Harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, 3. Terminy 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 50 dni od daty podpisania niniejszej umowy z zachowaniem harmonogramu prac stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 2. Nie dostarczenie harmonogramu prac w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy skutkować będzie moŝliwością dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych na zasadach określonych w 13 ust. 1a. 4. Niezbędne badania, analizy, opracowania i zezwolenia 1. W celu zrealizowania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko wykonać wszelkie niezbędne ekspertyzy, badania, analizy i opracowania oraz uzyskać opinie i pozwolenia, które okaŝą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a takŝe dokonać odpowiednich zgłoszeń i zawiadomień, chyba, Ŝe Umowa stanowi inaczej, a nadto dokonać na własny koszt i ryzyko wszelkich czynności faktycznych i działań prawnych przygotowujących budynek oraz teren budowy do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający jako nieprofesjonalny uczestnik branŝy budowlanej nie ponosi odpowiedzialności za brak wskazania w sposób wyczerpujący wszystkich okoliczności realizacji zamówienia publicznego udzielonego niniejszą umową. Natomiast wszystkie wskazania jaki Zamawiający ujął w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki do niniejszej umowy) obowiązują Wykonawcę. 5. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy 1. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisania Umowy. 2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli stron. 3. Wykonawca zobowiązany jest od dnia pisemnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego, zabezpieczyć urządzenia, sprzęt, materiały i mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnić przez całą dobę spełnianie warunków bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych. 4. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy na obszarze prowadzonych prac zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z czynnościami przygotowującymi budynek do wykonania przedmiotu Umowy, w tym takŝe koszty rusztowań, prac wysokościowych, itp. 5a. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie konieczne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji prac wskazanych w wybranej ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5b. Na terenie budynku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spoŝywania napojów alkoholowych. Dotyczy to równieŝ miejsc całkowicie wyłączonych z uŝytku z powodu prowadzonych prac. Zakaz ten obowiązuje bez względu na porę dnia i nocy. 6. Od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zuŝytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 7. Zamawiający wskaŝe Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody. 8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub teŝ inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego przy ul. Młyńskiej 1a spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąŝe się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada równieŝ za działania Podwykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których naleŝy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U tj. ze zm.), oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub jego otoczenia oraz wnętrz budynku i wyposaŝenia Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. 11. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca zostanie obciąŝony ryczałtem za korzystanie z energii elektrycznej i wody w wysokości: a) energia elektryczna zł brutto, b) woda + ścieki 600 zł brutto. 12. Wykonawca zapłaci ustalony w ust. 11 ryczałt na podstawie wystawionego przez Zmawiającego Rachunku na konto w nim wskazane w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 13. Opóźnienia w zapłacie za ryczałt wskazany w ust. 12 skutkować będą naliczeniem odsetek ustawowych. 6. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 1. Nadzór nad całokształtem robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie Inspektor Nadzoru.

4 2. W ramach nadzoru, jeŝeli wystąpi taka konieczność, Inspektor Nadzoru wyznaczy inspektora koordynatora oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branŝach. 3. Ze strony Zamawiającego koordynację nad realizacją umowy pełnić będzie: a) p. Dariusz Pieczyński Kierownik Oddziału Gospodarczego, tel , kom b) p. Marcin Stawicki Zastępca Kierownika Oddziału Gospodarczego, tel , kom c) p. Mikołaj Jankowski Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, tel d) p. Bartosz Kaczmarek osoba upowaŝniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tel Ze względu na skuteczny przepływ informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą raz w tygodniu przez cały okres realizacji niniejszej umowy odbywać się będą spotkania robocze, na których wymagana jest obecność co najmniej jednego uprawnionego do reprezentowania przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. 5. Ustalenia podjęte na wskazanych w ust. 4 naradach w przypadku zgodnego podpisania przez strony mają charakter wiąŝący pod warunkiem nie wykraczania poza ramy zawartej umowy. 6. W sytuacji, o której mowa powyŝej brak realizacji podjętych ustaleń skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach wskazanych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 7. Kierownik budowy zobligowany jest codziennie pojawiać się na terenie budowy. Fakt swojej obecności zobowiązany jest zgłosić przedstawicielom Zamawiającego, wskazanym w pkt. 3 a i b, chyba, Ŝe Strony ustalą stałe godziny obecności Kierownika na budowie. 8. W sytuacji, w której Zamawiający przez 3 dni następujące po sobie nie będzie mógł nawiązać kontaktu z Kierownikiem budowy z przyczyn niezaleŝnych od siebie, ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50 zł za kaŝde tego typu naruszenie mające miejsce przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Kierownikiem budowy będzie: p., tel., kierownikami robót branŝowych będą:, tel., tel. W realizacji przedmiotu Umowy będą brały równieŝ osoby ze stosownymi uprawnieniami (określonymi w SIWZ): p Dane personalne osób, o których mowa w ust. 3 oraz 9 wraz z kserokopią wymaganych w SIWZ uprawnień, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany osób pełniących wyŝej wskazane funkcje Wykonawca zobowiązany jest przekazać informacje na ten temat Zamawiającemu w formie pisemnej, nie później niŝ w dniu następnym po ich powołaniu załączając kserokopie ich uprawnień. 7. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 1. Przez rozpoczęcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy rozumie się przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z:

5 a) złoŝoną ofertą, w tym kosztorysem ofertowym, b) Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, c) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane, normami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną, d) technologią i parametrami określonymi w dokumentacji technicznej, e) harmonogramem prac, f) najwyŝszą starannością, zapewniając najwyŝszą jakość wykonywanych prac. g) zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, wskazanego w 6 ust Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót branŝowych. 4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłoŝenia Zamawiającemu do akceptacji projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4a Brak przedstawienia wspomnianego wyŝej dokumentu w terminie 2 dni od daty przekazania placu budowy, o którym mowa w 5 ust. 1, skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach wskazanych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni od podpisania umowy do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego wytyczne harmonogramu prac stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 5a. Brak przedstawienia wspomnianego wyŝej dokumentu w zakreślonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 6. Wszelkie zmiany harmonogramu prac wymagają zgody Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest uŝywać przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu na kaŝde jego Ŝądanie. 8. Dniem zakończenia robót jest dzień podpisania przez strony protokółu odbioru końcowego z klauzulą bez zastrzeŝeń, o którym mowa w W przypadku opóźnienia lub zagroŝenia opóźnieniem w stosunku do harmonogramu prac inwestycji ze strony Wykonawcy, Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. W przypadku braku odpowiedniej reakcji Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu odrobienia spóźnienia, na co Wykonawca niniejszym wyraŝa zgodę. 8. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy realizacji przedmiotu Umowy dokonany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru robót będących przedmiotem umowy. Warunkiem skutecznego odbioru końcowego inwestycji jest faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych

6 przedmiotem umowy oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy nastąpi z dniem podpisania przez strony protokółu odbioru końcowego z klauzulą bez zastrzeŝeń. 2. Wykonawca, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego robót, obowiązany jest wydać Zamawiającemu kompletną dokumentację realizacji przedmiotu Umowy i dokumentację powykonawczą (3 egz.) oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące przedmiotu umowy a takŝe, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z tymi obiektami, dokumenty gwarancyjne. 2a Nie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach wskazanych w 13 ust. 1a niniejszej umowy. 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 będzie stanowić załącznik do końcowego protokółu odbioru robót. 4. Odbiorom częściowym podlegać będą poszczególne etapy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem prac. Odbiory dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, na podstawie protokółu odbioru częściowego podpisanego przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron. 4a Przed ostatecznym odbiorem całości zrealizowanych prac wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wskazać wady takŝe wówczas gdy protokóły częściowe stwierdzały ich brak. 4b Podpisanie przez Strony Protokółu końcowego jest jedynym moŝliwym potwierdzeniem realizacji prac. Wszelkie wady ujawnione po terminie podpisania protokółu końcowego będą usuwane za pośrednictwem gwarancji ( rękojmi za wady). 5. Roboty zanikające oraz ulegające zakryciu winny być odebrane przez przedstawiciela Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni po ich zgłoszeniu przez kierownika budowy i potwierdzone stosownym zapisem w dzienniku budowy. 6. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikających Zamawiający uprawniony jest do Ŝądania od Wykonawcy w kaŝdym czasie odkrycia tych robót celem ich sprawdzenia, a następnie przywrócenia ich do stanu wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 9. Jakość i gwarancja wykonania inwestycji 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całokształt wykonanych przez siebie prac wynoszącej 3 lata licząc od dnia podpisania bez zastrzeŝeń protokółu odbioru całości prac wynikających z przedmiotu niniejszej umowy. 2. NiezaleŜnie od uregulowań zawartych w 13 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a takŝe po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołoŝenia naleŝytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, Ŝe termin usunięcia wad wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji wynosi 7 dni roboczych Zamawiającego od chwili dokonania zgłoszenia.

7 4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w Zgłoszenia wad, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zgłaszać będzie pisemnie za pośrednictwem faksu pod numer 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy strony ustalają na kwotę.zł netto (słownie: ) plus podatek VAT % co daje kwotę.. zł brutto (słownie:.). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 została wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i stanowi sumę pozycji z kosztorysu ofertowego uwzględniającego pełen zakres prac wskazany przez Zamawiającego w przedmiarach robót. 3. Ostateczne rozliczenie ceny za realizację przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przeanalizowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 4. Ostateczne rozliczenie robót będzie odbywało się następująco: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości robót z ksiąŝki obmiaru, zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (a nie w kosztorysie ofertowym) w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym, b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niŝ w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie moŝna rozliczyć zgodnie z ust. 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego; kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące załoŝenia: - ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złoŝonych przez wykonawcę, - w przypadku gdy nie będzie moŝliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku ich braku zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego. 5. W przypadku gdy przed całkowitym wykonaniem przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie wykonywania tych robót moŝe nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie moŝe rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 6. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieŝenia awarii

8 7. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur, dwóch częściowych wg procentowego zaawansowania przedmiotu umowy do 35% całości wynagrodzenia kaŝda z nich, wystawionych w oparciu o protokół odbioru częściowego oraz jednej faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokółu końcowego odbioru robót potwierdzającego w pełni bezusterkowe wykonanie umowy na pozostałą część kwoty. 8. Łączna suma faktur częściowych nie powinna przekroczyć kwoty brutto stanowiącej 70% wartości umowy brutto określonej w ust Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur VAT jest podpisany bez zastrzeŝeń protokół odbioru poszczególnych prac odpowiadający wartości faktur. 10. NaleŜność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 11. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą moŝe wystawić jedną fakturę VAT za całość realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 11. Zasady udziału Podwykonawców 1. W przypadku wykonania części lub całości przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu porozumienie zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami, z którego wynikać będą zasady rozliczeń. 2. Zasady rozliczeń wynikające z Porozumienia, o którym mowa w ust. 1 muszą być zgodne z 10 niniejszej umowy lub w przypadku zgody Zamawiającego mieścić się w zakresie ewentualnych zmian umowy jakie Zamawiający przewidział w 15 niniejszej umowy. 3. W przypadku braku porozumienia Zamawiający dokonywać będzie rozliczeń z Wykonawcą. 4. Za wszelkie działania Podwykonawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 12. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania robót 1. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 10 ust. 1 Umowy na kwotę zł (słownie: ), Wykonawca złoŝy w formie. przed jej podpisaniem. 2. Wartość zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru końcowego, z zastrzeŝeniem ust Wartość 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 13. Kary umowne 1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: a) za nie dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1 umowy za kaŝdy dzień opóźnienia,

9 b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy lub odbioru końcowego, lub w okresie objętym gwarancja i rękojmią w wysokości 0,1% (słownie: jednej dziesiątej procenta) łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1 - za kaŝdy dzień opóźnienia, 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w 14 ust. 1 (z wyjątkiem pkt c).), Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 10 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania. 4. NaleŜność z tytułu kar umownych moŝe zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy. 14. Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) dokonania bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstępstw od dokumentacji wykonawczej, wykonywania robót w sposób niezgodny z umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi, b) opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu całości lub części przedmiotu umowy przekraczającego 15 dni, c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, e) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne wskazane w 13 ust. 1 niniejszej Umowy, f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłuŝej niŝ 5 dni, a takŝe wtedy, gdy roboty zostały przerwane przez Zamawiającego z powodów wskazanych w 5 ust. 1b a przerwa trwa dłuŝej niŝ 5 dni. g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej umowie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŝeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec wystąpienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złoŝenie

10 oświadczenia o odstąpieniu wynosi 15 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, b) Zamawiający dokona protokólarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, c) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŝeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zawinionych przez niego, d) Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy uporządkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem wskazanych w pkt. c niniejszego ust. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci umówione wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w ust. 3 pkt c, według cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego. 15. Zmiana postanowień umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w zaleŝności od kwot, jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budŝecie zmiany wprowadzone aneksem do umowy, b) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŝnych od Wykonawcy a uniemoŝliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w harmonogramie prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłuŝenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego zmiana wprowadzona aneksem do umowy c) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, d) dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaŝności formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

11 16. Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wszelkich działań zmierzających do osiągnięcia porozumienia z wyłączeniem postępowania polubownego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie szczególne przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 pisma doręczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Integralną część umowy stanowią załączniki: Zał. nr 1 do umowy Formularz ofertowy; Zał. nr 2 do umowy Kosztorys ofertowy; Zał. nr 3 do umowy Projekt Budowlany; Zał. nr 4 do umowy Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Zał. nr 5 do umowy Harmonogram prac zgodny z wytycznymi Zamawiającego, przez niego zaakceptowany; Zał. nr 6 do umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie, w zakresie wyczerpującym wymogi wskazane w SIWZ V.3 a-c; Zał. nr 7 do umowy - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, Polisy Ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę, co najmniej zł przez cały okres realizacji zamówienia

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA... z dnia... r.

UMOWA... z dnia... r. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA... z dnia... r. zawarta pomiędzy: ZOO Wrocław sp. z o.o. połoŝonym przy ulicy Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy Umowa nr 272...2014 zawarta w Murowanej Goślinie, dnia..2014 roku w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA NR ZPs 04/13 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo