Uchwała Nr 000-3/4/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 000-3/4/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 000-3/4/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: 1) wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 000-4/4/2015 Senatu UTH Radom z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia przez Senat Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2) ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów doktoranckich w UTH Radom. 1. Na podstawie: - art. 196 ust. 6 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558), - rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256), - 35 ust. 1 pkt 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.), - opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia uchwała Nr 4/VI/2016/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Senat wprowadza zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 000-4/4/2015 Senatu UTH Radom z dnia 14 kwietnia 2015 r. z późn. zm., polegające na: 1) w 1 ust. 1: pkt. 1-5 otrzymują brzmienie:,,1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym, 3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256), 4) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), 5) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558), ; 2) w 2 po zdaniu wstępnym: a) dodaje się pkt. 5a i 5b w brzmieniu:,,5a)polska Rama Kwalifikacji (PRK) opis ośmiu poziomów kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,

2 5b) ogólne charakterystyki efektów uczenia się opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji obejmujące uniwersalne charakterystyki poziomów 1 8 pierwszego stopnia oraz charakterystyki poziomów 1 8 drugiego stopnia,, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:,,6) kwalifikacje trzeciego stopnia kwalifikacje na poziomie 8 PRK uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, potwierdzone odpowiednim dyplomem, c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:,,11) program kształcenia studiów doktoranckich dokument zawierający opis zakładanych efektów kształcenia oraz opis procesu kształcenia,, d) po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 w brzmieniu:,,12) program studiów uchwalony przez radę wydziału, opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów; zawiera plan studiów. ; 3) w 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:,,2. Dziekan przedstawia Rektorowi wniosek, o którym mowa w ust. 1, o utworzenie studiów doktoranckich co najmniej na 6 miesięcy przed proponowaną datą uruchomienia studiów. Wniosek zawiera: 1) nazwę studiów, 2) określenie formy studiów i czasu trwania studiów, 3) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, 4) określenie zakładanych efektów kształcenia, 5) program studiów doktoranckich, odrębny dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, 6) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, 7) listę podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej, 8) umowę o współpracy - w przypadku studiów środowiskowych, 9) uchwały rady wydziału w sprawie utworzenia studiów doktoranckich oraz rekomendację osoby na funkcję kierownika studiów doktoranckich. 3. Wniosek rady wydziału w sprawie zniesienia studiów doktoranckich lub wstrzymania rekrutacji na studia, składa dziekan do Rektora nie później niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 1) uzasadnienie, 2) uchwałę rady wydziału w sprawie likwidacji lub wstrzymania rekrutacji na studia doktoranckie. ; 4) w 6: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:,,4. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza i wydaje decyzję Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich powołana przez dziekana., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:,,7. Doktorant może być przyjęty na Uniwersytet, w trybie przeniesienia określonym w 12 ze studiów doktoranckich odbywanych na innej uczelni. Doktorant podejmujący studia w trybie przeniesienia jest zobowiązany złożyć ślubowanie i podpisać umowę, o której mowa w 5 ust. 6., c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:,,8. Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby doktorantów studiujących na niestacjonarnych studiach doktoranckich. ; 5) w 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2

3 ,,1) opieki merytorycznej nad pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną sprawowaną przez opiekuna naukowego, pomocniczego opiekuna naukowego (jeśli jest powołany), a po otwarciu przewodu doktorskiego - przez osoby wskazane w 16 ust. 3 pkt 6, ; 6) w 9 po zdaniu wstępnym 7) w 10: pkt 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:,,- stypendium naukowe lub pomoc materialną, przyznane przez osoby fizyczne lub prawne, ; a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) odbywanie praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, określonych w programie studiów,, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:,,5. Doktorant jest obowiązany korzystać z konta w uczelnianym systemie poczty elektronicznej w sprawach związanych ze studiami w Uniwersytecie, a w szczególności regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie bieżących kontaktów z Biurem Obsługi Studenta. Niezapoznanie się doktoranta z informacjami umieszczonymi przez Uczelnię na jego koncie pocztowym nie stanowi okoliczności, która zwalnia go z należytego, w szczególności terminowego wypełniania obowiązków. ; c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:,,5a Doktorant, przy zawarciu umowy, o której mowa w 5 ust. 6, podpisuje oświadczenie w zakresie wyrażenia/bądź nie, zgody na prowadzenie korespondencji z Uczelnią w tym doręczanie pism w postępowaniach administracyjnych w jego indywidualnych sprawach związanych z tokiem studiów (np. skreślenia) i przyznawania stypendiów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazując swój adres poczty elektronicznej. ; 8) w 12: a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) ma miejsce zbieżność uzyskanych efektów kształcenia z efektami określonymi w programie kształcenia na studiach doktoranckich, na których mogą być kontynuowane., b) uchyla się ust. 3; c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:,,4. Uznanie osiągnięć doktoranta uzyskanych na wcześniejszych etapach kształcenia bądź w drodze edukacji pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego, odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie ECTS i przyjętą przez radę wydziału procedurą. ; 9) w 14 uchyla się ust. 3; 10) 16 otrzymuje brzmienie:,,1. Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie dyscyplin naukowych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z określonymi przez radę wydziału efektami kształcenia, do których dostosowany jest program studiów. 2. Realizacja programu studiów prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na 3

4 poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. 3. Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do: 1) realizacji programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe, 2) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza podstawową jednostką organizacyjną prowadzącą kształcenie, 3) współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym również międzynarodowych, 4) przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, 5) przygotowania przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego, w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie obszaru sztuki, 6) przygotowania do egzaminów doktorskich, 7) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora bądź pod opieką: promotora i kopromotora, w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego lub promotora i drugiego promotora, w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej lub promotora i promotora pomocniczego, 8) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 4. Łączny wymiar zajęć, o których mowa w ust. 3 pkt 1, objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS. 5. Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, nie może być mniejszy niż 10 godzin oraz większy niż 90 godzin rocznie. ; 11) w 17: a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) opis modułów kształcenia przedstawiony w postaci syllabusa", z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia, treści programowych, form realizacji zajęć, liczby punktów ECTS, metod dydaktycznych, metod sprawdzania i oceny zakładanych efektów kształcenia,, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:,,4. Nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia, na stronie internetowej wydziału umieszcza się informację dotyczącą studiów doktoranckich zawierającą: opis zakładanych efektów kształcenia oraz elementy opisu procesu kształcenia. ; 12) w 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,1. Rok akademicki rozpoczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Organizacja roku akademickiego na studiach doktoranckich odpowiada organizacji roku akademickiego na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. ; 13) w 20 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 4

5 ,,2. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres ich odbywania, przez doktoranta, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach: 1) łącznie nie dłużej niż rok w przypadku: czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 2) łącznie nie dłużej niż 2 lata, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, 3) dodatkowo o czas trwania urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w Kodeksie Pracy. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich wniosek zawierający: 1) dane osobowe ze wskazaniem roku studiów doktoranckich, 2) uzasadnienie z opinią opiekuna naukowego lub promotora, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 2 albo dokumentami potwierdzającymi wystąpienie okoliczności uzasadniających przedłużenie okresu studiów, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3. ; 14) w 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Wykłady i seminaria prowadzone są przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego; zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów mogą prowadzić nauczyciele akademiccy posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat. ; 15) w 26: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,1. Doktorant może, za zgodą kierownika studiów, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego, odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów., b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:,,3. Indywidualna organizacja studiów uwzględnia szczególnie potrzeby osób niepełnosprawnych i może polegać na wyznaczeniu planu zajęć, sposobu zdawania egzaminów i zaliczenia przedmiotu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na wyznaczeniu opiekuna doktoranta na okres prowadzenia przez niego badań naukowych. 4. Kierownik studiów doktoranckich, zatwierdza indywidualną organizację studiów, którą przygotowuje opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem. ; 16) w 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,1. Uczestnik studiów doktoranckich bierze udział w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych, prowadzi badania naukowe oraz publikuje ich wyniki, odbywa obowiązkową praktykę zawodową, w tym praktykę dydaktyczną i uzyskuje zaliczenie kolejnych lat studiów., b) ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) realizacji powierzonych obowiązków wykonywanych w ramach praktyk zawodowych. ; 17) po 27 dodaje się rozdział 8a. w brzmieniu:,,8a. EGZAMINY DOKTORSKIE ; 18) po rozdziale 8a. EGZAMINY DOKTORSKIE dodaje się 27a i 27b w brzmieniu: 5

6 ,, 27a 1. Doktorant, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę wydziału, zobowiązany jest zdać egzaminy doktorskie w zakresie: dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej, nowożytnego języka obcego. 2. Komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich powołuje rada wydziału przeprowadzająca przewód doktorski. Dziekan, w porozumieniu z komisjami wyznacza terminy egzaminów. 3. Egzaminy doktorskie oceniane są wg skali określonej w b 1. Egzamin doktorski składany w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej doktoranta, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. 2. Doktorant składa egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego przed komisją powołaną przez radę wydziału w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w Uczelni, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 3. Egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego składa się z dwóch części pisemnej i ustnej. 4. W przypadku niezdania egzaminu z nowożytnego języka obcego, rada wydziału, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego składanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz. 5. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów doktorskich, w tym egzaminu składanego w zakresie nowożytnego języka obcego ustala rada wydziału. ; 19) w 29: a) ust. 2 tiret piąte otrzymuje brzmienie:,,- nie wnosi terminowo opłat na rzecz Uczelni, wynikających z umowy zawartej z Uczelnią., b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:,,3. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca te studia wydaje zaświadczenie o ich przebiegu. ; 20) w 30: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy doktorantów następuje na podstawie postanowienia kierownika studiów doktoranckich. Postanowienie zawiera informację o terminie, w jakim doktorant może złożyć wyjaśnienia., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:,,4. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna., c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:,,6. W przypadku ponownego przyjęcia na studia po skreśleniu, kierownik studiów doktoranckich, na zasadach określonych przez radę wydziału, na wniosek doktoranta i na podstawie przedstawionej dokumentacji dotychczasowego przebiegu studiów, może podjąć decyzję o uznaniu uprzednio zaliczonego materiału, bez ponownego sprawdzenia wiedzy. Postanowienia 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio. ; 21) w 32: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:,,1. Wydział zapewnia doktorantowi przez cały okres studiów opiekę naukową albo artystyczną sprawowaną przez opiekuna naukowego. 6

7 2. Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:,,4. Opiekuna naukowego na cały tok studiów, za jego zgodą, powołuje dziekan na wniosek doktoranta, złożony za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich. c) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:,,11. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek kierownika studiów bądź doktoranta może powołać opiekuna pomocniczego, może też podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego. ; 22) w 33: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Kierownika studiów powołuje i odwołuje Rektor, w trybie wskazanym w 3 Rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i wydziałowego organu samorządu doktorantów, spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Uczelni., b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:,,2a. Kierownik studiów powołany jest do dnia 31 grudnia roku, w którym upływa kadencja organów Uczelni, przy czym pierwszego kierownika nowoutworzonych studiów powołuje Rektor na wniosek rady wydziału, na okres jednego roku; opinia samorządu doktorantów nie jest wymagana., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:,,3. Kierownik studiów doktoranckich, m.in.: 1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich, 2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę wydziału, 3) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich, 4) dokonuje przedłużenia okresu odbywania studiów w przypadkach, o których mowa w 20, 5) udziela zgody na udział w seminariach, konferencjach i stażach naukowych, 6) podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich, 7) pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Stypendiów Doktoranckich, 8) opracowuje i przedstawia radzie wydziału i Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich. ; 23) w 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:,,5. Dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie rozpatruje: 1) zastrzeżenia doktorantów do dokonanej przez kierownika studiów oceny realizacji programu studiów, w tym oceny prowadzenia badań naukowych, 2) zastrzeżenia doktorantów od decyzji kierownika studiów w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich, 3) zastrzeżenia doktorantów dotyczące przedłużenia okresu odbywania studiów, 4) wnioski doktorantów lub kierownika studiów o zmianę opiekuna naukowego. ; 24) w 36 uchyla się ust ) załączniki nr 1, 1a, 2 i 3 do Regulaminu otrzymują nowe brzmienie i stanowią integralną jego część. 7

8 2. Traci moc Regulamin studiów doktoranckich uchwalony uchwałą Nr 000-6/2/2012 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. (ogłoszoną zarządzeniem R-23/2012 z dnia 17 maja 2012 r.). 3. Senat ustala jednolity tekst Regulaminu studiów doktoranckich w UTH Radom, który w formie załącznika stanowi integralną część nn. uchwały. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku, po uzgodnieniu z Radą Samorządu Doktorantów i znajduje zastosowanie do uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają studia od roku akademickiego 2017/2018. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie nn. Regulaminu, studiują według dotychczasowych zasad. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 8

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 229 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r. Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą nr 68 (2014/2015) Senatu UEP z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Zał. do uchwały 51/2011 Senatu UKSW z dnia 28 kwietnia 2011r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 136 UCHWAŁA Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/10/2009 z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącej regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-33/2016

ZARZĄDZENIE R-33/2016 ZARZĄDZENIE R-33/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Nr 37/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Załącznik do uchwały Nr 000-3/4/2017 Senatu UTH Radom z dnia 20 kwietnia 2017 r. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-40/2017

ZARZĄDZENIE R-40/2017 ZARZĄDZENIE R-40/2017 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Załącznik do uchwały nr 31/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia..

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.. UCHWAŁA Nr 19/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej Senat Politechniki Koszalińskiej, działając

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała nr 48 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2012 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

UCHWAŁA Nr /2012 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich UCHWAŁA Nr 151 2011/2012 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Na podstawie 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego Senat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Uchwała nr 23/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 roku Uchwała nr 23/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2010. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2010 roku

Uchwała Nr 50/2010. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2010 roku Uchwała Nr 50/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 8/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 8/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 6 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-18/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/4/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 r. Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 114/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim /tekst jednolity/

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim /tekst jednolity/ Załącznik do Obwieszczenia z dnia 28 września 2009 r. Rektora UŚ Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim /tekst jednolity/ 1 1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o: 1. doktorancie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2014 Senatu AJD w Częstochowie REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. uczelni

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

1) w 2 ust. 5 uchyla się pkt. 11 i 12; 2) 5 otrzymuje brzmienie:

1) w 2 ust. 5 uchyla się pkt. 11 i 12; 2) 5 otrzymuje brzmienie: Uchwała nr 229 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy Rektor wydając akt o utworzeniu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Regulamin wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa organizację i tok wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel. (0 22) 657 27 07, fax. (0 22) 826 72 54 e-mail: inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

I Przepisy ogólne. 5. Zasady podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

I Przepisy ogólne. 5. Zasady podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców regulują odrębne przepisy. Załącznik do Uchwały nr 26/2013/2014 Ignatianum I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone są w formie określonej ustawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 129 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH I. PRZEPISY OGÓLNE Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do uchwały nr 27/2013 Senatu WUM z dnia 22.04.2013 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 25/2014 z dnia 28.04.2014 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku

Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 000-3/3/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: 1) wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 000-4/3/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst)

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst) Załącznik do Uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst) 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 15 Uchwała nr 75/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania oceny realizacji programu na stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim 1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o: 1 1. doktorancie rozumie się przez to uczestnika studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Doktorskiej. Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Regulamin Szkoły Doktorskiej. Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 1 Regulamin Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie I. Zasady ogólne 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi szkołę doktorską

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 23/2012 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 17 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 23/2012 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 17 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 23/2012 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-6/2/2012 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do uchwały nr 34/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 18/275/2016 z dnia 22.02.2016 r. Tekst jednolity Regulaminu Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 29/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

Załącznik do uchwały Nr 29/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do uchwały Nr 29/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA 2012 6 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne...9 2. Program studiów doktoranckich...11

Bardziej szczegółowo

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki, która je organizuje.

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki, która je organizuje. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umoŝliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Uchwalony na podstawie art. 161, art. 162 i art. 196 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2017. Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Górniczo Hutniczej.

Uchwała nr 45/2017. Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Górniczo Hutniczej. Uchwała nr 45/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Górniczo Hutniczej. Na podstawie art. 196 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 106 OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej, posiadającej uprawnienia

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 955/12/V/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 17 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 955/12/V/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 17 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 955/12/V/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu studiów doktoranckich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Senat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE KRAKÓW 2015 I. TWORZENIE STUDIÓW 1. Studia doktoranckie są prowadzone na

Bardziej szczegółowo

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM.

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dyrektora Instytutu Socjologii UAM (proponowany temat pracy oraz propozycja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r. Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Senatu nr... z dnia... roku REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 321 OBWIESZCZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Senatu nr 15/2017 z dnia 6 marca 2017 roku REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 1.1.1. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 66/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 66/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 66/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 161

Bardziej szczegółowo

Regulamin dziennych studiów doktoranckich

Regulamin dziennych studiów doktoranckich Regulamin dziennych studiów doktoranckich I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rekrutacji, organizację i tok studiów doktoranckich w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo