Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr 22/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Doktoranckich Senat działając na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U poz. 572 z póź. zm.) oraz 39 ust. 1 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwala co następuje: 1 W Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - tekst jednolity nadany na mocy uchwały Senatu nr 149/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Doktoranckich, wprowadza się następujące zmiany: 1) po 1 dodaje się 1a w brzmieniu: 1a Niniejszy Regulamin dotyczy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmaceutycznym. 2) w 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zadaniem studiów doktoranckich jest umożliwienie osobom wykazującym uzdolnienia i zainteresowanie pracą doktorską, zdobycia zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, przygotowującej do samodzielnej, twórczej pracy badawczej, zakończone opracowaniem i obroną pracy doktorskiej oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora. 3) w 4 ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera następujące informacje; 4) w 5 ust. 4, otrzymuje brzmienie: 4. Plan i program studiów doktoranckich jest uchwalany przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie i podawany do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu niezwłocznie po jego uchwaleniu. Coroczny harmonogram zajęć jest podawany do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu do 31 sierpnia każdego roku. 5) w 5 ust. 5 dodaje się następujące zdania: W takim przypadku doktorant ma obowiązek powiadomić kierownika studiów doktoranckich o wyznaczonym terminie obrony. Stosowne pismo składa się do Działu Badań Naukowych.

2 6) w 5 ust. 6 po wyrazie: studiów dodaje się wyraz doktoranckich, 7) 8 otrzymuje brzmienie: 8 1. Przebieg studiów dokumentowany jest w: 1) kartach okresowych osiągnięć doktoranta sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu informatycznego Uczelni; 2) protokołach zaliczeń przedmiotu bądź egzaminów sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu informatycznego Uczelni; 3) w systemie informatycznym Uczelni. 2. Wyniki zaliczeń i egzaminów ogłaszane są w systemie INDEKS. 3. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia wyników zaliczenia bądź egzaminu nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych oraz dostarczenia do Działu Badań Naukowych podpisanych przez siebie protokołów w terminie 10 dni od ostatniego terminu zaliczenia, jednak nie później niż do 31 lipca., 8) po 8 dodaje się 8a w brzmieniu: 8a Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta. 9) w 10 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: Informację o fakcie zatrudnienia, doktorant składa na piśmie do Działu Badań Naukowych., 10) w 11: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a Rada jednostki organizacyjnej występuje do rektora z wnioskiem o powołanie zastępcy kierownika studiów doktoranckich. b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzą dziekanaty jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie (dziekanat wydziału)., 11) w 12: a) w ust. 1: w pierwszym zdaniu: wyrazy 15 września zastępuje się wyrazami 31 lipca oraz dodaje się zdanie w brzmieniu: Wzór druku sprawozdania zostanie ustalony zarządzeniem rektora., b) w ust 2: dodaje się zdanie w brzmieniu: Wzór druku opinii zostanie ustalony zarządzeniem rektora., c) w ust. 3 wyrazy w którym mija termin przedłużenia zastępuje się wyrazami do którego przedłużono studia doktoranckie, 12) w 15 ust. 1: wyrazy określonych w odrębnych przepisach i zastępuje się wyrazami: oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w Kodeksie Pracy, 13) w 16 ust 1: po wyrazach dorobek naukowy dodaje się wyraz opublikowany, 14) w 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Doktorant ma prawo do corocznej przerwy wypoczynkowej w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, która powinna być wykorzystana w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 2

3 15) w 20: a) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 2) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia powierzonych zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, b) w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) półrocznych, indywidualnych list obecności (podpisanych przez opiekuna naukowego/promotora), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 16) 26 otrzymuje brzmienie: 26 Uczestnicy studiów doktoranckich wszystkich wydziałów Uczelni tworzą samorząd uczestników studiów, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 208, 209 i 210 ustawy. 2 Ustala się tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. R e k t o r prof. dr hab. Jacek Wysocki 3

4 Załącznik do uchwały nr 22/2014 Senatu z dnia 26 marca 2014 r. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Tekst jednolity) I. Przepisy ogólne 1 Funkcjonowanie studiów doktoranckich regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013r. poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196 poz. 1169, z późn. zm.). 1a Niniejszy Regulamin dotyczy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmaceutycznym. Regulamin określa: 2 1. Cel i zadania studiów doktoranckich zwanych dalej studiami, 2. Zasady tworzenia studiów doktoranckich, 3. Organizację i tok studiów doktoranckich, 4. Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich zwanych dalej doktorantami Celem studiów doktoranckich jest stworzenie warunków rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich zgodnie z planem działalności naukowej, dydaktycznej i klinicznej Uczelni. 2. Zadaniem studiów doktoranckich jest umożliwienie osobom wykazującym uzdolnienia i zainteresowanie pracą doktorską, zdobycia zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, przygotowującej do samodzielnej, twórczej pracy badawczej, zakończone opracowaniem i obroną pracy doktorskiej oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora. 4 4

5 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej mającej prawo ich prowadzenia. 2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera następujące informacje: 1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej; 2) określenie efektów kształcenia; 3) program studiów doktoranckich; 4) określenie formy studiów doktoranckich; 5) określenie czasu trwania studiów doktoranckich; 6) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie; 7) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych; 8) listę jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne i trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. 2. Każdy rok akademicki studiów rozpoczyna się 1 października a kończy z dniem 30 września, następnego roku kalendarzowego, o ile Rektor Uniwersytetu nie zarządzi inaczej. 3. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć. 4. Plan i program studiów doktoranckich jest uchwalany przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie i podawany do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu niezwłocznie po jego uchwaleniu. Coroczny harmonogram zajęć jest podawany do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu do 31 sierpnia każdego roku. 5. W przypadku wcześniejszego zaliczenia wymaganych egzaminów i obrony pracy doktorskiej, doktorant kończy studia z końcem miesiąca, w którym Rada Wydziału zatwierdziła uzyskanie stopnia doktora. W takim przypadku doktorant ma obowiązek powiadomić kierownika studiów doktoranckich o wyznaczonym terminie obrony. Stosowne pismo składa się do Działu Badań Naukowych. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich może ustalić inny termin rozpoczęcia i zakończenia studiów doktoranckich. 7. Doktorant kończy studia doktoranckie z datą planowego ukończenia studiów lub z datą przedłużenia studiów, pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów oraz złożenia rozprawy doktorskiej w dziekanacie właściwego wydziału. 8. Doktorant powinien przystąpić do obrony rozprawy doktorskiej do momentu ukończenia studiów doktoranckich lub w jak najkrótszym terminie po ich ukończeniu. 9. Jeżeli do dwóch lat po zakończeniu studiów doktoranckich doktorant nie przystąpi do obrony rozprawy doktorskiej kierownik studiów doktoranckich występuje z prośbą o zamknięcie przewodu doktorskiego, wszczętego w trakcie studiów doktoranckich, do dziekana właściwego wydziału. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. 1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 6 5

6 2. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala rektor. 3. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, między Uczelnią a doktorantem. 4. Doktorant może zostać zwolniony w całości lub części z opłat, o których mowa w ust. 2, decyzją rektora, w przypadku: 1) jeżeli wykaże się wybitnymi osiągnięciami w nauce (wymaga udokumentowania); 2) jeśli znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej (wymaga udokumentowania). 5. Wysokość opłaty rocznej za I rok niestacjonarnych studiów jest podawana do wiadomości publicznej wraz z uchwałą w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. 6. Opłata za kolejne lata niestacjonarnych studiów doktoranckich może ulec zmianie, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w odrębnych przepisach i jest podawana do wiadomości doktorantów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy. 7 Prawa uczestnika studiów doktoranckich nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Treść ślubowania określa Statut Uniwersytetu Przebieg studiów dokumentowany jest w: 4) kartach okresowych osiągnięć doktoranta sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu informatycznego Uczelni; 5) protokołach zaliczeń przedmiotu bądź egzaminów sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu informatycznego Uczelni; 6) w systemie informatycznym Uczelni. 2. Wyniki zaliczeń i egzaminów ogłaszane są w systemie INDEKS. 3. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia wyników zaliczenia bądź egzaminu nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych oraz dostarczenia do Działu Badań Naukowych podpisanych przez siebie protokołów w terminie 10 dni od ostatniego terminu zaliczenia, jednak nie później niż do 31 lipca. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta. 8a I. Plan i program oraz organizacja studiów doktoranckich 9 Podstawą procesu kształcenia na studiach doktoranckich jest plan i program studiów doktoranckich. 10 6

7 1. Plan i program studiów doktoranckich uchwala rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, określając w nich: 1) obowiązki doktoranta w zakresie pracy badawczej, 2) obowiązkowe wykłady, ćwiczenia i seminaria, 3) warunki i tryb odbywania zajęć, w tym uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów, 4) wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, które uczestnik stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich powinien prowadzić samodzielnie, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin w roku akademickim, 5) punktację ECTS oraz formy przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez doktoranta. 2. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Informację o fakcie zatrudnienia, doktorant składa na piśmie do Działu Badań Naukowych. 3. Koszty badań naukowych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich powinna zabezpieczyć jednostka organizacyjna (katedra, klinika, zakład) z posiadanych środków Studiami kieruje kierownik studiów doktoranckich, którego powołuje i odwołuje rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej tworzącej studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów. 1a. Rada jednostki organizacyjnej występuje do rektora z wnioskiem o powołanie zastępcy kierownika studiów doktoranckich. 2. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia. 3. Obsługę administracyjną studiów doktoranckich oraz rekrutacji na studia doktoranckie prowadzi Dział Badań Naukowych. 4. Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzą dziekanaty jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie (dziekanat wydziału) Uczestnik studiów składa kierownikowi studiów doktoranckich do 31 lipca każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Wzór druku sprawozdania zostanie ustalony zarządzeniem rektora. 2. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego/promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej. Wzór druku opinii zostanie ustalony zarządzeniem rektora. 3. W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich sprawozdanie składa się najpóźniej 14 dni przed dniem, do którego przedłużono studia doktoranckie. 13 Kierownik studiów doktoranckich: 1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich; 7

8 2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę jednostki organizacyjnej Uczelni; 3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich; 4) pełni funkcję przewodniczącego komisji doktoranckiej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego; 5) podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu trwania studiów doktoranckich; 6) podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich. 14 Od decyzji, o której mowa w 14 pkt 6) służy odwołanie do rektora. Decyzja rektora w tym zakresie jest ostateczna Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w Kodeksie Pracy. 2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności orzeczenie wydane przez odpowiedni organ. Łącznie nie dłużej niż o rok. 3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat. 2. Opiekunem naukowym powinna być osoba przewidziana na promotora przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich. 3. Do obowiązków opiekuna naukowego należy w szczególności: 1) udzielanie pomocy w pracy naukowej i opracowaniu harmonogramu pracy doktorskiej, 2) opracowywanie indywidualnych planów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich, 8

9 3) kierowanie pracą dydaktyczną uczestników studiów doktoranckich, 4) organizowanie i kierowanie samokształceniem, pracą badawczą i przygotowaniami do pracy dydaktycznej uczestników studiów doktoranckich, 5) odbywanie konsultacji z uczestnikami studiów doktoranckich, 6) opiniowanie rocznych sprawozdań uczestników i przedstawianie ich kierownikowi studiów doktoranckich, 7) roczna ocena postępów w rozwoju naukowym oraz pracy doktorskiej i przedstawianie jej kierownikowi studiów doktoranckich, po zakończeniu każdego roku akademickiego, 8) powiadamianie kierownika studiów o braku postępów uczestników studiów doktoranckich i przedstawianie wniosków o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich. III. Prawa i obowiązki doktoranta 17 Uczestnik studiów doktoranckich jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, przestrzegać postanowień regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na Uniwersytecie Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo: 1) korzystać z biblioteki i czytelni Uniwersytetu, 2) uczestniczyć w zajęciach z języków obcych organizowanych dla pracowników Uniwersytetu, 3) otrzymywać informacje o procedurach pozyskiwania środków na badania naukowe oraz o stypendiach krajowych i zagranicznych, a także pomoc organizacyjną w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i zagraniczne, 4) uzyskiwać informacje o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant ma prawo realizować część pracy doktorskiej poza Uniwersytetem, w kraju lub za granicą, na zasadzie oddelegowania na okres nie dłuższy niż rok - za zgodą opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich. 3. Oddelegowanie, o którym mowa w ust. 2, nie wydłuża czasu trwania studiów. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant ma prawo wystąpić do rektora o zgodę na zawieszenie studiów, na okres nie dłuższy niż 2 lata. 5. Po powrocie z oddelegowania lub zakończeniu zawieszenia studiów doktorant jest zobowiązany dostarczyć do kierownika studiów doktoranckich pisemną informację o terminie wznowienia studiów doktoranckich potwierdzoną przez opiekuna naukowego/promotora. 19 9

10 1. Doktorant ma prawo do corocznej przerwy wypoczynkowej w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, która powinna być wykorzystana w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 2. Każdorazowo wykorzystanie przerwy wypoczynkowej, o której mowa w pkt 1 wymaga zgody opiekuna naukowego/promotora. 3. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 4. Doktorant może otrzymać stypendium doktoranckie, oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego, których zasady przyznania regulują odrębne regulaminy. 5. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) zapomogi, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 6. Zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w pkt 5 ust. 1-4 określają odrębne regulaminy Uczestnik studiów doktoranckich jest obowiązany w szczególności do: 1) realizowania planu i programu studiów doktoranckich, 2) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia powierzonych zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, 3) prowadzenia badań naukowych, 4) przygotowywania rozprawy doktorskiej, 5) składania sprawozdań o których mowa w 13 ust. 1, 6) wykonywania okresowych badań lekarskich. 2. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do składania w Dziale Badań Naukowych: 1) wniosków o urlop (ze zgodą opiekuna naukowego/promotora), 2) zwolnień lekarskich i informacji o urlopie macierzyńskim (mogą to być kserokopie), 3) półrocznych, indywidualnych list obecności (podpisanych przez opiekuna naukowego/promotora), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 21 Doktorant jest obowiązany przebywać w Uniwersytecie w terminach wyznaczonych przez kierownika jednostki, w której przygotowuje pracę doktorską, oraz opiekuna naukowego albo promotora, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie odpowiednio z przygotowanym indywidualnym planem pracy naukowodydaktycznej Doktorant zostaje skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, w przypadku: 10

11 1) postępowania niezgodnego z treścią ślubowania lub niniejszego regulaminu. 2) nie realizowania programu studiów doktoranckich, a w szczególności: - nie wykazywania postępów w pracy naukowej, - nie zaliczania egzaminów w terminach przewidzianych programem studiów, - nie wykonywania określonych w harmonogramie etapów pracy, - nie złożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w programie studiów. 3) nie prowadzenia badań lub nie składania sprawozdań z ich przebiegu. 2 Doktorant może złożyć rezygnację ze studiów, w każdym momencie ich trwania, w formie pisemnej z uzasadnieniem, wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora i potwierdzeniem rozliczenia się z jednostką. 23 Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktoranta oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy. 24 Zasady pobierania opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat, określają odrębne przepisy. 25 Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają komisje rekrutacyjne, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, o którym mowa w art.196 ustawy. 26 Uczestnicy studiów doktoranckich wszystkich wydziałów Uczelni tworzą samorząd uczestników studiów, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 208, 209 i 210 ustawy. IV. Przepisy końcowe 27 Regulamin wchodzi w życie w terminie ustalonym przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 11

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu Półroczna, indywidualna lista obecności uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Imię i nazwisko doktoranta: Pieczęć jednostki, w której odbywa się studia doktoranckie: miesiąc: miesiąc: miesiąc: miesiąc: miesiąc: miesiąc: Powyższe potwierdzam. Data, pieczęć i podpis Opiekuna Naukowego/ Promotora: 12

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia..

3. W 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.. UCHWAŁA Nr 19/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej Senat Politechniki Koszalińskiej, działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/10/2009 z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącej regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 62/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim

Regulamin studiów doktoranckich. w Uniwersytecie Śląskim Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim 1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o: 1 1. doktorancie rozumie się przez to uczestnika studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do uchwały nr 27/2013 Senatu WUM z dnia 22.04.2013 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 25/2014 z dnia 28.04.2014 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. Uchwała Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do uchwały nr 34/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa tel. (0 22) 657 27 07, fax. (0 22) 826 72 54 e-mail: inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich

REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Regulamin wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa organizację i tok wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie REGULAMIN Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2015 r. Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 106 OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tekst jednolity

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tekst jednolity Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tekst jednolity Uchwała nr 304/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2012 r. I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tekst jednolity

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tekst jednolity Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tekst jednolity Uchwała nr 304/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2012 r. I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 494 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały 304/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 roku Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 114/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą nr 68 (2014/2015) Senatu UEP z dnia

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Nr 37/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 321 OBWIESZCZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE KRAKÓW 2015 I. TWORZENIE STUDIÓW 1. Studia doktoranckie są prowadzone na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej, posiadającej uprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-71/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 314/12 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (Regulamin obowiązujący od 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 2. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN I. Podstawy prawne Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN zostało utworzone i działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 1.1.1. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów III stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 129 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH I. PRZEPISY OGÓLNE Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Senatu SGGW nr - 2012/2013 z dnia 22.04.2013 r. REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Studia doktoranckie prowadzone są w jednostkach, które mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst)

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst) Załącznik do Uchwały nr Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (jednolity tekst) 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim UCHWAŁA Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 1. Podstawa prawna Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. pt.: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 859 USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH . POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH z dnia 27 marca 2006 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami Senatu Politechniki Śląskiej: Nr XIX/123/06/07 z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Senatu SGGW nr 25-2011/2012 z dnia 23.04.2012 r. REGULAMIN STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie tworzy Rektor wydając akt o utworzeniu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. (tekst jednolity) Spis treści Załącznik do Uchwały Senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (tekst jednolity) Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu SWPS 8./2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Gdynia 2013 1 Regulamin studiów doktoranckich przyjęty Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IChF PAN nr 22/12 z dnia 21 maja 2012 r. Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających kwalifikacje drugiego

Bardziej szczegółowo

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 18/275/2016 z dnia 22.02.2016 r. Tekst jednolity Regulaminu Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej nr 4/270/2015, z dnia 2.03.2015 r. Tekst jednolity Regulaminu MSD dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie po 31 października 2014 r. Regulamin Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Regulamin opracowany jest na podstawie art.196 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES

DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES Załącznik do uchwały senatu nr 26/2013. z dnia 22 marca 2013 r. REGULAMIN NIESTACJONARNYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW O NAZWIE DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich Studia Doktoranckie prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej 1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta. 2. 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 461/03/2015

Załącznik do Uchwały Senatu nr 461/03/2015 Załącznik do Uchwały Senatu nr 461/03/2015 REGULAMIN studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 26 marca 2015 r. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Spis treści. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik do uchwały senatu nr 9/2012. z dnia 24.02.2012 r. REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Spis treści I. Postanowienia ogólne...2 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r. R /DOP-014/34/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 34/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 05 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 103/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie są prowadzone na wydziałach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 196 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE I. TWORZENIE I ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 1 1. Studia doktoranckie mogą być tworzone w jednostkach organizacyjnych Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Spis treści

REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Spis treści załącznik do uchwały nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do Uchwały Nr 104/14-15 z 25 lutego 2015 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Tryb i zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia i funkcjonowania studiów doktoranckich regulują: 1) ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo