REGULAMIN KONKURSU PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! 1 DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. KONKURS wydarzenie przeznaczone dla klientów sklepów sieci Kaufland umożliwiające jego Uczestnikom wygranie Nagrody. Konkurs prowadzony w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny. 2. FUNDATOR fundator Nagród w Konkursie: DANONE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł, NIP , BDO: ORGANIZATOR Katarzyna Nawój, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NAV Katarzyna Nawój z siedzibą w Warszawie, główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa (02-703), ul. Bukowińska 10/77, NIP: NAGRODA świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 5. REGULAMIN niniejszy Regulamin. 6. SKLEP punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Konkursie, na terenie Polski. W Konkursie biorą udział wszystkie sklepy sieci Kaufland. 7. ZAKUP PROMOCYJNY każdy jednorazowy zakup 4 (czterech) dowolnie wybranych Produktów Promocyjnych. Zakup promocyjny powinien być dokonany w dowolnym Sklepie w okresie od dnia r. do dnia r. i udokumentowany Paragonem. Wybór Sklepu, w którym Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Konkursie. 8. PRODUKT PROMOCYJNY wszystkie produkty marki Activia dostępne w asortymencie Sklepów. 9. UCZESTNIK pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora. 10. LAUREAT osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie 11. ZGŁOSZENIE - Kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego wysłany za pośrednictwem Strony opisanej w ust STRONA serwis internetowy pod adresem na której prowadzony jest Konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu. 13. ZADANIE ma znaczenie nadane w 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 14. PARAGON dowód zakupu Produktu Promocyjnego uprawniający Uczestnika, któremu przyznana została Nagroda, do jej odbioru. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, na potrzeby niniejszego Konkursu, powinien być czytelny i zawierać dane adresowe Sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego. W Konkursie dopuszcza się także faktury Vat wystawione na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, o ile spełniają wymóg dotyczący rodzaju i wartości zakupionych Produktów Promocyjnych. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest paragon niefiskalny ani potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych. Regulamin Konkursu PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! Strona 1 z 6

2 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Konkurs trwa od r. do dnia r. (okres zbierania Zgłoszeń). 2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna: a. dokonać Zakupu Promocyjnego w okresie trwania Konkursu, b. dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny, c. koniecznie zachować Paragon, d. prawidłowo rozwiązać zadanie konkursowe, e. zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie. 3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu dokonają w Sklepie jednorazowego zakupu minimum czterech Produktów Promocyjnych, a następnie wykonają Zadanie. Zakup Produktów Promocyjnych musi zostać ujęty na jednym Paragonie. 4. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w ilości będącej wielokrotnością wymaganego limitu zarejestrowanych na jednym Paragonie, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dodania jednego Zgłoszenia. 5. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Paragonu wystawiony przez Sklep, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych, w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że data i godzina na Paragonie nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie. 6. Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Napisz, jaki masz sposób na pielęgnację dobrego samopoczucia? (Odpowiedź) i zarejestrowanie formularza z Odpowiedzią na Stronie. 7. Dla Zgłoszeń obowiązuje górny limit 500 znaków. Ilość znaków liczona jest razem ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Dolny limit znaków nie jest określony. 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być poparte osobnym Paragonem dokumentującym określony w ust. 3 zakup Produktów Promocyjnych. 9. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich Paragonów. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych Paragonów może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 10. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń (pod warunkiem dokonania Zakupów Promocyjnych odpowiedniej wartości), jednakże jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać Zgłoszenia do Konkursu z podaniem różnych adresów i numerów telefonu, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną Nagrodą, a kolejna Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Jeżeli przyznane takiej osobie Nagrody mają różne wartości, Organizator przydzieli jej Nagrodę bardziej wartościową. 11. Paragon powinien zostać wystawiony w czasie trwania Konkursu. Paragon z wcześniejszą lub późniejszą datą zakupu niż czas trwania Konkursu nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora. 12. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w dniu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego lub w dacie późniejszej, jednakże nie późniejszej niż ostatni dzień trwania Konkursu. 3 ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA 1. Zadanie może zostać wykonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał zakupu Produktów Promocyjnych. 2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane przez Stronę i zostały doręczone Organizatorowi w czasie trwania Konkursu. 3. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród. Regulamin Konkursu PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! Strona 2 z 6

3 4. Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że: a) Uczestnik jest jego wyłącznym autorem, b) Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Zgłoszenia, c) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich. 5. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela Organizatorowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji na korzystanie ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu działań marketingowych Organizatora lub Fundatora. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji: a) używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania z rozwiązania Konkursu przedstawionego w Zgłoszeniu w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej, bez limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, b) obrót egzemplarzami, na których utrwalono materiały lub ich części opatrzone ww. rozwiązaniem Konkursu w oryginale lub w kopii poprzez wprowadzanie do obrotu; c) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług. 6. W sytuacji, kiedy różni Uczestnicy nadeślą Zgłoszenia o identycznej lub bardzo zbliżonej treści, a komisja konkursowa wybierze jedno z takich Zgłoszeń do jednej z Nagród, Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który przesłał to Zgłoszenie jako pierwszy. 7. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym zbierającym zgłoszenia nadesłane przez Stronę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci Internet, z których korzysta Uczestnik. 4 PRZYZNANIE NAGRODY 1. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 100 (sto) Nagród. 2. Nagrodami w Konkursie są zestawy kosmetyków Tołpa o wartości 100,00 zł brutto każdy, wraz dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy. 3. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komitet konkursowy ( Komitet ). Komitet w zależności od decyzji Organizatora może być jedno lub kilkuosobowy. 4. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika/Uczestników, któremu/którym zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana. 5. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu na zasadach takich, że spośród Zgłoszeń nadesłanych każdego dnia Konkursu, Komitet wybierze 10 Laureatów. 6. W przypadku niemożności wyłonienia odpowiedniej ilości Laureatów spośród Zgłoszeń, które zostały nadesłane danego dnia Konkursu, niewykorzystana pula Nagród z tego dnia zostanie uwzględniona przy przydzielaniu Nagród spośród Zgłoszeń nadesłanych kolejnego dnia, aż do wydania wszystkich Nagród.. 7. Lista Laureatów jest odnotowywana na piśmie lub w formie elektronicznej oraz jest ogłaszana przez Organizatora za pośrednictwem strony Ogłoszenie pełnej listy Laureatów nastąpi niezwłocznie po tym, kiedy wszyscy Laureaci spełnią formalne warunki wydania Nagrody, tj. przekażą Organizatorowi swoje dane do wysyłki i do celów podatkowych i okażą prawidłowy Paragon. Regulamin Konkursu PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! Strona 3 z 6

4 8. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, z chwilą przekazania Nagrody przenoszą na Fundatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 9. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób. 5 PRZEKAZANIE NAGRODY 1. Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 3 dni roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS, z wykorzystaniem numeru telefonu, który został podany przez Laureata podczas rejestracji Zgłoszenia przez Stronę. Organizator może także powiadomić Laureata o wygranej drogą ową, na adres podany przez Laureata podczas rejestracji Zgłoszenia przez Stronę. Organizator poprosi o przekazanie danych osobowych Laureata takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres . Przekazanie danych powinno nastąpić poprzez wypełnienie formularza online, którego adres internetowy zostanie udostępniony Laureatowi przez Organizatora w wiadomości SMS lub . W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie tych danych w inny, uzgodniony z Organizatorem sposób. 2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem. Imię i oraz miejscowość zamieszkania Laureata zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 3. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu z Laureatem. Próby kontaktu będą podejmowane w dni robocze w godzinach 9-18 czasu polskiego. Brak możliwości kontaktu z Laureatem powoduje utratę prawa do Nagrody. 4. W celu przekazania Nagrody Organizator wymaga przesłania Organizatorowi Paragonu. Organizator dopuszcza przesłanie wyraźnego i czytelnego zdjęcia lub kopii Paragonu. Przesłanie Paragonu powinno nastąpić poprzez wgranie jego zdjęcia lub czytelnego skanu do formularza online, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie zdjęcia lub czytelnego skanu Paragonu w inny, uzgodniony z Organizatorem sposób. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wezwać Laureata do przekazania Paragonu fizycznie. Koszt ewentualnej wysyłki Paragonu ponosi Laureat. 5. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych osobowych lub danych niezbędnych do celów podatkowych, a także gdy nie prześle Organizatorowi, pomimo żądania, Paragonu spełniającego wymogi określone w niniejszym Regulaminie, traci prawo do Nagrody. 6. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1 oraz przesłania Paragonu. 7. Przekazanie Nagród nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej lub pocztowej. 8. Koszty przekazania Nagrody ponosi Organizator. 9. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody. 10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe. 11. Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku, gdy przesłany Paragon będzie: a. nieczytelny, niewyraźny bądź uszkodzony, b. podrobiony lub sfałszowany, c. dotyczył innych produktów niż Produkty Promocyjne. Regulamin Konkursu PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! Strona 4 z 6

5 6 REKLAMACJE 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie. 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności. 3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. 5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator (DANONE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł, NIP , BDO: ). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: 2. Dane będą przetwarzane w celu: a. realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) b. wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) d. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie w tym odbiór Nagród. 4. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu. 6. Dane Laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 5 lat od daty ich przekazania, ze względu na wymogi Przepisów prawa dotyczących rachunkowości i podatków. 7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem (z wyjątkiem udzielenia licencji zgodnie z 3 ust. 6 oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie z 4 ust. 7), a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP. Regulamin Konkursu PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! Strona 5 z 6

6 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 4. Regulamin udostępniany będzie na stronie w siedzibie Organizatora oraz na Stronie. 5. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię ową oraz telefoniczną. Adres infolinii to a numer telefonu to Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.) Regulamin Konkursu PIELĘGNUJ DOBRE SAMOPOCZUCIE I WYGRYWAJ! Strona 6 z 6