Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

2 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif, jpg, swf Triple billboard 50 kb 750x300 gif, jpg, swf Wide double billboard 50 kb 960x200 gif, jpg, swf Rectangle 50 kb 300x250 gif, jpg, swf Tapeta 50 kb - gif, jpg, swf Expand billboard 50 kb 750x100->750x200 gif, jpg, swf Mailing 50 kb - -

3 Postanowienia ogólne Wszystkie formy reklamowe przeznaczone do emisji na stronach NextWeb Ventures Sp. z o.o. powinny spe!nia" warunki specyfikacji technicznej dla form reklamowych. NextWeb Ventures Sp. z o.o. poddaje weryfikacji wszystkie materia!y reklamowe przes!ane do emisji pod k#tem ich zgodno$ci ze specyfikacj# techniczn#. NextWeb Ventures Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do zaprzestania lub odmowy emisji reklamy, w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materia!u reklamowego ze specyfikacj# techniczn# b#d% uzna j# za dokuczliw# lub szkodliw# dla u&ytkowników portali. Wy$wietlenie reklamy na stronach portali nie oznacza, &e NextWeb Ventures Sp. z o.o. stwierdzi! zgodno$" reklamy ze specyfikacj# techniczn#. Obowi#zkiem Reklamodawcy jest dostarczenie materia!ów zgodnych ze specyfikacj# techniczn# oraz poprawienia materia!ów w przypadku uznania przez NextWeb Ventures Sp. z o.o. materia!ów za dokuczliwych. Materia!y reklamowe wymagane do rozpocz'cia kampanii musz# zosta" dostarczone nie pó%niej ni& 3 dni robocze przed rozpocz'ciem emisji. NextWeb Ventures Sp. z o.o nie gwarantuje uruchomienia kampanii w terminie przewidzianym w zleceniu, w przypadku nie dostarczenia materia!ów reklamowych przez klienta w terminie przewidzianym przez specyfikacj' techniczn#, b#d% dostarczenie materia!ów niespe!niaj#cych wymaga( zawartych w specyfikacji technicznej. W przypadku materia!ów w formacie flash, zalecane jest równie& dostarczenie materia!ów zast'pczych (jpg, gif, gif animowany), które b'd# emitowane, gdy przegl#darka uniemo&liwia wy$wietlenie materia!ów w formatach bardziej zaawansowanych.

4 W przypadku dostarczania materia!ów skompresowanych, jedynym akceptowalnym formatem kompresji jest plik w formacie zip. Ogólne wymagania materia!ów reklamowych 1. Materia!y reklamowe (pliki) powinny by" nazywane zgodnie z nast'puj#cym schematem: reklamodawca/nazwa kampanii_rozmiar.rozszerzenie np.: nextwebventures_300x250.swf 2. Nazwy plików mog# zawiera" tylko znaki alfanumeryczne. Nie mog# zawiera" polskich liter. 3. Zabroniona jest zmiana lub odczyt cookie oraz u&ywanie mechanizmów $ledz#cych interakcj' u&ytkownika 4. Materia! reklamowy nie mo&e powodowa" wyst'powania b!'dów oraz zak!óca" dzia!ania strony na której jest emitowany. 5. D%wi'ki w reklamach: a) d%wi'k w reklamach mo&e by" odtwarzany jedynie po akcji wykonanej przez u&ytkownika (klikni'cie, najechanie na reklam'). W przypadku reklam z d%wi'kiem obowi#zkowe jest umieszczenie w reklamie przycisku umo&liwiaj#cego jego w!#czenie oraz wy!#czenie w dowolnym momencie przez u&ytkownika. 6. Rozwijanie kreacji: a) rozwijanie kreacji do standardowych rozmiarów mo&e nast#pi" po najechaniu lub klikni'ciu (rozmiary poszczególnych kreacji znajduj# si' w poni&szej specyfikacji), b) kreacja musi si' zwija" po zjechaniu z reklamy, lub po klikni'ciu. W drugim przypadku powinna zawiera" napis ZWIN lub napis ZAMKNIJ oraz przycisk X w prawym, górnym rogu kreacji. Minimalny rozmiar przycisku zamykania to 14x14 pikseli. Minimalna wysoko$" czcionki w napisie ZAMKNIJ, to 12 pikseli.

5 kreacji: Obrazek 1. kreacji: gif, jpg kreacji: kreacja Flash (.swf) 1. kreacji: Flash (.swf) Do emisji przyjmowane b'd# wy!#cznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 10). 2. Wymiary kreacji: szczegó!owo okre$la konkretna specyfikacja danego formatu reklamowego 3. Waga kreacji: szczegó!owo okre$la konkretna specyfikacja danego formatu reklamowego 4. Razem z reklam# musi by" dostarczony adres docelowy (landing page). 5. Reklama w formacie swf powinna mie" zast'pcze kreacje w formatach gif, jpg. 6. W przypadku kreacji niezajmuj#cej ca!ej dost'pnej powierzchni np. 750x100px, na najni&szej warstwie t!a powinien znajdowa" si' obszar odpowiadaj#cy ca!ej dost'pnej powierzchni. 7. Dopuszczalna pr'dko$" animacji to 25 fps. 8. Plik SWF nie mo&e by" zabezpieczony przed debugowaniem. 9. Reklama musi mie" warstw' z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja: on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); } 10.W przypadku emisji reklamy z kilkoma niezale&nymi obszarami klikalnymi, kreacja powinna mie" warstwy z przyciskiem (button), na których zdefiniowane s# osobne akcje dla poszczególnych klikni'", przyk!adowo: on (release){ geturl(_root.clicktag, "_blank"); } on (release) { geturl(_root.clicktag2 "_blank");

6 } 11.Kwestie nieuregulowane specyfikacj# techniczn# rozstrzyga NextWeb Ventures Sp. z o.o. 12.K o n t a k t w s p r a w a c h t e c h n i c z n y c h m o & l i w y j e s t p o d a d r e s e m : Formy p!askie!"#$%&'()*+,- Billboard - jest form# p!ask# reklamy, emitowan#!" #$%%&'()*w górnej cz'$ci serwisu. Klikni'cie w Billboard powoduje przej$cie na!"##$%&'()*)+,-.)/%'01)23&-41)',4#&056) adres docelowy A#"48"=;",)7)!"##$%&'()2%7%(?+,)2'<,+>;",)8&) kreacji: Obrazek 1. kreacji: gif, jpg 2. Rozmiar kreacji: 750x100px kreacji: kreacja Flash (.swf) 1. kreacji: Flash (.swf) 2. Rozmiar kreacji: 750x100px +",'-&%./&$%%&'()* A#"48"=;",)7)P%?$#,)$"##$%&'()2%7%(?+,)

7 Double +" billboard - jest form# p!ask# reklamy, emitowan# w górnej cz'$ci serwisu. Klikni'cie w Double billboard powoduje A#"48"=;",)7)P%?$#,)$"##$%&'()2%7%(?+,) przej$cie na adres docelowy kreacji. kreacji: Obrazek 1. kreacji: gif, jpg 2. Rozmiar kreacji: 750x200px kreacji: kreacja Flash (.swf) 1. kreacji: swf 2. Rozmiar kreacji: 750x200px Triple billboard - jest form# p!ask# reklamy,!" #$%&'()*%''*+,$emitowan# w górnej cz'$ci serwisu.!"#$%&'(#%%()*"+','-&./'0)"12'$3*.42'"&4%*156' Klikni'cie w Triple billboard powoduje przej$cie na adres docelowy kreacji. A%#48#=;#&'7'!"#$%&'(#%%()*"+'$)7)+?-&' kreacji: Obrazek 1. kreacji: gif, jpg 2. Rozmiar kreacji: 750x300px /%-()-+0*'()*%''*+,$-

8 kreacji: kreacja Flash (.swf) 1. kreacji: swf 2. Rozmiar kreacji: 750x300px Wide double billboard - jest form# p!ask# reklamy, emitowan# w górnej cz'$ci serwisu. Klikni'cie w Wide double billboard powoduje przej$cie na adres docelowy kreacji. kreacji: Obrazek 1. kreacji: gif, jpg 2. Rozmiar kreacji: 960x200px kreacji: kreacja Flash (.swf) 1. kreacji: swf 2. Rozmiar kreacji: 950x200px

9 Rectangle - jest form# p!ask# reklamy, #$%&'()*$ emitowan# w!"$rodku artyku!u lub sidebarze kreacji: Obrazek A>)B./0%$)4/"%#+7C)'7-6)+2' 1. kreacji: gif, jpg D>)!.=07%/)4/"%#+7C)EFFGDHF2G 2. Rozmiar kreacji: 300x250px A>)B./0%$)4/"%#+7C)'7-6)+2' E>)I%'%)4/"%#+7C)HF4< D>)!.=07%/)4/"%#+7C)EFFGDHF2G E>)I%'%)4/"%#+7C)HF4< A>)B./0%$)4/"%#+7C),8 kreacji: kreacja Flash (.swf) serwisu. Klikni'cie w Rectangle powoduje!"#$%&'(")*)+",$)-./01)23%,41)/"4(%056)!" #$%&'()*$ "07$.8%&1)8)9/.:4;)%/$54;3;)(;<),7:"<%/=") przej$cie na adres docelowy 2/="+9#7")&%)%:/",):.#"(.85)4/"%#+7> 2/="+9#7")&%)%:/",):.#"(.85)4/"%#+7> D>)!.=07%/)4/"%#+7C)EFFGDHF2G 1. kreacji: swf A>)B./0%$)4/"%#+7C),8E>)I%'%)4/"%#+7C)HF4< 2. Rozmiar kreacji: 300x250px D>)!.=07%/)4/"%#+7C)EFFGDHF2G E>)I%'%)4/"%#+7C)HF4< +",-.'(/012**13'4/ JG2%&:)<7((<.%/:*)+",$)-./01)23%,41)/"4(%056) Expand billboard- jest form# p!ask# +",-.'(/012**13'4/ reklamy, emitowan# w górnej cz'$ci JG2%&:)<7((<.%/:*)+",$)-./01)23%,41)/"4(%056) Klikni'cie b#d% najechanie powoduje jego rozwini'cie do wi'kszych A>)B./0%$)4/"%#+7C),8D>)!.=07%/)4/"%#+7C)NHFGAFF)2G)*O)NHFGDFF)2G kreacji: kreacja Flash (.swf) A>)B./0%$)4/"%#+7C),8E>)I%'%)4/"%#+7C)HF4< 1. kreacji: swf D>)!.=07%/)4/"%#+7C)NHFGAFF)2G)*O)NHFGDFF)2G 2. Rozmiar kreacji: 750x100 px -> 750x200 px E>)I%'%)4/"%#+7C)HF4<

10 Inne formy reklamowe!""#$%&'()$'#*+,(&-#!""#$%&'()$'#*+,(&-# Tapeta jest form# reklamy w postaci t!a!" #$%&'$ serwisu. Forma!"reklamowa #$%&'$ nieklikalna.!"#$%"&'&($)%&*+,-.&,$/0"-1&2&#+)%"34&%5"&!"#$%"&'&($)%&*+,-.&,$/0"-1&2&#+)%"34&%5"& )$,24)67&8+,-"&,$/0"-+2"&94$/04/"09"7& )$,24)67&8+,-"&,$/0"-+2"&94$/04/"09"7& :7&8+,-"%&/,$"3(4;&(#<=&<4*=&#9< :7&8+,-"%&/,$"3(4;&(#<=&<4*=&#9< 1. kreacji: jpg, gif, png 2. Rozmiar kreacji: dopasowany do serwisu, standardowy rozmiar kreacji: 1280x1024px F7&G"<"&/,$"3(4;&HC/I F7&G"<"&/,$"3(4;&HC/I 3. Waga kreacji: 50kb 4. Istnieje mo&liwo$" dope!nienia dowolnym kolorem t!a znajduj#cego si' poza obrazem %"#$%17 tapety. %"#$%17 S c re e n i n g - j e st fo r m # re k l a m ow # A+6I0$&I400I+,"A=&24A$&A+6I0$&I400I+",A7& A+6I0$&I400I+,"A=&24A$&A+6I0$&I400I+",A7& sk!adaj#c# si'("z billboardu, )*+&&,-,.double billboardu, (" )*+&&,-,. wide double billboardu oraz tapety. Formy te O3,$$949<P&($)%&*+,-.&,$/0"-+2.&)/5"A"(.3"& O3,$$949<P&($)%&*+,-.&,$/0"-+2.&)/5"A"(.3"& emitowane s# jednocze$nie tworz#c jedn# ca!o$". Form# klikaln# jest tylko billboard. 3"5+LM7&8+,-.&/04/"09.&($)%&%10/+&I400I+",A=& 3"5+LM7&8+,-.&/04/"09.&($)%&%10/+&I400I+",A=& /" 0$-1-,. /" 0$-1-,. Q"4049<&'&($)%&*+,-.&,$/0"-+2.&2&#+)%"34& Q"4049<&'&($)%&*+,-.&,$/0"-+2.&2&#+)%"34& 24"A+-+L34&$P-"40&21)15"9$(&A+& 24"A+-+L34&$P-"40&21)15"9$(&A+& 6K1%/+294/R2&#+,%"047&G4"A+-+LM&21)15"9"& 6K1%/+294/R2&#+,%"047&G4"A+-+LM&21)15"9"& 2&#+)%"34&%$/)%6&I.AS&T%-07 2&#+)%"34&%$/)%6&I.AS&T%-07 :7 :7

11 O3,$$949<P&($)%&*+,-.&,$/0"-+2.&)/5"A"(.3"& 3"5+LM7&8+,-.&/04/"09.&($)%&%10/+&I400I+",A=& A+6I0$&I400I+,"A=&24A$&A+6I0$&I400I+",A7& Mailing jest form# reklamow# w postaci /" 0$-1-,. wiadomo$ci wysy!anej do u&ytkowników portali. Wiadomo$" wysy!ana Q"4049<&'&($)%&*+,-.&,$/0"-+2.&2&#+)%"34& 24"A+-+L34&$P-"40&21)15"9$(&A+& w postaci tekstu b#d% html. 6K1%/+294/R2&#+,%"047&G4"A+-+LM&21)15"9"& 2&#+)%"34&%$/)%6&I.AS&T%-07 :7 1. >7 2. Dopuszczalne formaty: tekst, Rozmiar kreacji: tekst do 3000 znaków, html (wraz z obrazkami) do 50 kb. 3. Zabronione jest wykorzystywanie skryptów (Java Script itp.), obrazków Flashowych, oraz ramek. 4. Kodowanie polskich czcionek: ISO Mailing nie mo&e odwo!ywa" si' do zewn'trznych arkuszy stylów. 6. Mailing powinien by" wykonany w oparciu o znaczniki <table> gwarantuje to poprawno$" wy$wietlania si' mailingu w wi'kszo$ci popularnych klientów pocztowych. 7. Wraz z mailingiem powinno zosta" dostarczone: a) temat wiadomo$ci b) nadawca wiadomo$ci (pole FROM ) c) dane adresowe nadawcy (informacja zamieszczana w stopce) d) adresy testowe Uwaga: NextWeb Ventures Sp. z o.o. nie gwarantuje poprawno$ci wy$wietlania si' mailingu we wszystkich programach pocztowych. Za przygotowanie kreacji zgodnej ze wszystkimi programami pocztowymi odpowiada klient. Niestandardowe formy reklamowe W przypadku innych niestandardowych form reklamowych pro$ba o kontakt pod adresem:

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja mailingu GG Network

Specyfikacja mailingu GG Network Specyfikacja mailingu GG Network Styczeń 2012 2 Mailing założenia ogólne Do wysłanego mailingu konieczne jest dostarczenie: kreacji typu HTML (do 30 kb); tematu mailingu; nadawcy mailingu; danych reklamodawcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl

Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl Aktualizacja cennika z dnia: 14 listopada 2011 r. Dane adresowe Agencja Symetria ul. Wyspiańskiego 10/4, 60-749 Poznań tel.: 0618643655, faks: 0618643652

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo