Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I"

Transkrypt

1

2 Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań ze strony producenta ani dystrybutora. Producent ani dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą wystąpić w niniejszej publikacji, a także nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub szkodę poniesioną wskutek użytkowania (lub nieprawidłowego użytkowania) niniejszej publikacji. Zarówno niniejszej publikacji jak i wszelkiego oprogramowania towarzyszącego nie wolno reprodukować, tłumaczyć, transmitować ani przetwarzać, w części ani w całości, w żadnej postaci umożliwiającej odczyt na jakimkolwiek urządzeniu bez uprzedniej pisemnej zgody dystrybutora, producenta lub twórców niniejszej publikacji, z wyjątkiem kopii zachowywanych przez użytkownika jako kopie zapasowe. Nazwy produktów i marki wymienione w niniejszej publikacji mogą być chronione prawami autorskimi i/lub stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich firm. Są one wspomniane jedynie w celach identyfikacyjnych i nie stanowią jakiejkolwiek zachęty do użytkowania danego produktu ani wyrazu poparcia jakiegokolwiek producenta. Maj 2007 Wstęp Wstęp I

3 Wstęp Znaki towarowe W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich chronioną niektórymi prawami wynikającymi z patentów USA i innymi prawami własności intelektualnej firmy Macrovision Corporation i innych właścicieli praw autorskich. Użytkowanie tej technologii ochrony musi zatwierdzić firma Macrovision Corporation. Technologia ta jest przeznaczona do użytku domowego lub innych zastosowań ograniczonych, jeżeli jej inne użytkowanie nie zostanie zatwierdzone przez firmę Macrovision Corporation. Inżynieria wsteczna lub rozbiór są zabronione. Intel i Pentium są to zastrzeżone znaki towarowe Intel Corporation. Windows jest to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation. II Wstęp

4 Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) Ten sprzęt został poddany testom potwierdzającym zgodność z normami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te normy zapewniają uzasadnioną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Ten sprzęt generuje, stosuje i może emitować energię radiową, a jeśli nie jest zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie gwarantuje się, że w określonej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten sprzęt wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając, a następnie włączając sprzęt, użytkownikowi zaleca się spróbowanie usunięcia zakłóceń jedną z następujących metod: Zmieniając kierunek lub umiejscowienie anteny odbiorczej. Zwiększając odstęp miedzy sprzętem a odbiornikiem. Podłączając sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. Korzystając z pomocy przedstawiciela serwisu albo doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego. Wstęp Ostrzeżenie W celu podłączania urządzeń We/Wy do tego sprzętu należy stosować tylko kable ekranowane. Przestrzega się użytkownika, że zmiany lub modyfikacje, których zgodności z powyższymi normami nie zatwierdzi jednoznacznie producent, mogą unieważnić prawo użytkownika do użytkowania sprzętu. Wstęp III

5 Wstęp WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub zagrożenia dla zdrowia lub życia wszelkich osób, podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego należy bezwzględnie przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa: 1. Nie wolno używać tego produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. 2. Należy unikać korzystania z telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas wyładowań atmosferycznych. Grozi to porażeniem piorunem. 3. Nie wolno używać telefonu w celu zgłaszania przecieku gazu w pobliżu miejsca przecieku. 4. Należy używać tylko kabla zasilającego i akumulatorów wskazanych w tej instrukcji. Nie wolno wyrzucać akumulatorów ani baterii do ognia. Grozi to eksplozją. Należy pozbywać się odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami. PRZESTROGA Przed naprawą lub demontażem tego sprzętu należy bezwzględnie odłączyć wszystkie linie telefoniczne od gniazda sieciowego. NALEŻY UŻYWAĆ ODPOWIEDNIEGO KABLA TELEFONICZNEGO TYPU 26AGW IV Wstęp

6 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Krótka instrukcja obsługi When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shockand injury to persons, including the following: 1. Do not use this product near water, for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool. 2. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning. 3. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. 4. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions. CAUTION Always disconnect all telephone lines from the wall outlet before servicing or disassembling this equipment. USE THE APPROPRIATE 26AGW TELEPHONE LINE CORD Wstęp V

7 Instrukcje konserwacji i obsługi Wstęp Komputer przenośny jest dość odporny mechanicznie, ale może ulec uszkodzeniu. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać następujących wskazówek: 1. Chroń komputer przed upadkiem. Upewnij się że znajduje się na stabilnym podłożu. Wskutek upadku może ulec uszkodzeniu obudowa lub inne składniki komputera. Nie wolno narażać komputera na wstrząsy ani wibracje. 2. Chroń komputer przed przegrzaniem. Komputer i zasilacz należy trzymać z dala od jakichkolwiek elementów grzewczych. Komputer należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Komputera nie wolno przechowywać ani używać w wilgotnym środowisku. Nie wolno umieszczać komputera na jakimkolwiek podłożu, które może przesłonić otwory wentylacyjne. 3. Chroń komputer przed zakłóceniami radiowymi. Komputer należy trzymać z dala od transformatorów o dużej mocy, silników elektrycznych i innych silnych pól magnetycznych. Mogą one uniemożliwić poprawną pracę komputera i spowodować uszkodzenie danych. 4. Chroń komputer przed wilgocią. Komputer jest urządzeniem elektrycznym. Może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z wodą lub innymi płynami. Komputera nie należy pozostawiać w miejscu, w którym może ulec uszkodzeniu wskutek przedostania się do niego wilgoci lub ciała obcego. VI Wstęp

8 Wstęp Krótka instrukcja obsługi 5. Przestrzegaj prawidłowych procedur obsługi komputera. System należy prawidłowo zamykać po zamknięciu wszystkich programów i zapisaniu pracy. Gdy zasilanie komputera jest włączone, nie należy wyłączać żadnych urządzeń peryferyjnych. Nie wolno demontować komputera. Należy systematycznie zapisywać dane wyczerpanie baterii grozi ich utratą. Należy regularnie wykonywać procedury konserwacji komputera. 6. Z rozwagą używaj urządzeń peryferyjnych. Używaj tylko urządzeń peryferyjnych marek zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym komputerem. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych wyjmij kabel zasilający z komputera. 7. Nie kładź na komputerze niczego ciężkiego. Wstęp VII

9 Prąd a bezpieczeństwo Komputer ma specjalne wymagania dotyczące prądu: Wstęp Należy używać tylko zasilacza zatwierdzonego do użytku z tym komputerem. Zasilacz może być przystosowany do prądu stosowanego w różnych krajach, ale wszędzie wymaga stabilnego, nieprzerwanego zasilania. W razie braku pewności co do danych technicznych zasilania w danym kraju należy zasięgnąć pomocy przedstawiciela serwisu lub miejscowego zakładu energetycznego. Zasilacz może mieć wtyczkę 2 wtykową lub 3 wtykową z uziemieniem. Trzeci wtyk ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiedniego gniazda należy jego instalację powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Odłączając kabel zasilający, chwytaj wtyk, nie przewód. Upewnij się, że gniazdo i przedłużacze wytrzymują całkowite obciążenie prądem wszystkich zasilanych urządzeń. Przed czyszczeniem odłącz komputer od wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania (np. zasilacza sieciowego lub samochodowego). Nie podłączaj kabla zasilającego, gdy masz mokre ciało lub ubranie. Nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. VIII Wstęp

10 Wstęp Przestrogi dotyczące baterii Krótka instrukcja obsługi Należy używać tylko baterii przeznaczonych dla tego komputera. Bateria złego typu może wybuchnąć, przeciec lub uszkodzić komputer. Baterie należy ładować w komputerze. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować wybuch baterii. Nie próbuj naprawiać baterii. Wszelkie naprawy lub wymiany baterii należy powierzyć przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu fachowcowi. Trzymaj uszkodzoną baterię poza zasięgiem dzieci i usuń ją jak najszybciej. Baterii należy pozbywać się z dużą ostrożnością. Mogą one wybuchnąć lub przeciec pod wpływem ognia, nieprawidłowej obsługi lub nieodpowiedniego likwidowania. Trzymaj baterię z dala od metalowych urządzeń. Styki baterii zaklej taśmą przed jej wyrzuceniem. Nie dotykaj styków baterii rękami ani metalowymi przedmiotami. Likwidacja baterii Zakupiony produkt zawiera akumulator (baterie ładowalne). Ta bateria nadaje się do ponownego przetwarzania. Przy końcu trwałości użytecznej, w zależności od miejscowych przepisów, wyrzucenie baterii do śmietnika może być działaniem nielegalnym. Należy sprawdzić przepisy dotyczące usuwania odpadów w miejscowym zakładzie utylizacji lub odpowiednim urzędzie. Przestroga Nieprawidłowa bateria grozi wybuchem. Baterię należy wymieniać jedynie na taki sam lub równoważny model zalecany przez producenta. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. Wstęp IX

11 Czyszczenie Wstęp Nie spryskuj komputera środkiem czyszczącym, użyj miękkiej, czystej ściereczki. Nie używaj czyszczących substancji lotnych (destylatów ropy naftowej) ani ściernych do czyszczenia jakiejkolwiek części komputera. Serwis Nie próbuj samodzielnie naprawiać komputera. Może to unieważnić gwarancję, a także zagrażać porażeniem elektrycznym lub przepaleniem obwodów komputera. Serwis należy powierzyć uprawnionym fachowcom. Odłącz komputer od źródła zasilania. Następnie oddaj komputer do naprawy fachowcom, zwłaszcza gdy: Kabel zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub naderwane. Komputer został zalany wodą lub innym płynem. Komputer nie działa prawidłowo mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Komputer został upuszczony lub uszkodzony (w przypadku uszkodzenia ekranu wyświetlacza LCD nie dotykaj toksycznego płynu). Z komputera wydobywa się dziwny zapach, ogień lub dym. X Wstęp

12 Spis treści Krótka instrukcja obsługi Powiadomienie...I Zawartość Krótkiej instrukcji obsługi...ii Instrukcje konserwacji i obsługi... V Rozpoczęcie pracy... 2 Różnice między modelami... 3 Mapa: widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD...5 Wskaźniki LED... 6 Klawiatura... 7 Przyciski dostępu... 9 Mapa systemu: widok z przodu i z tyłu Mapa systemu: widok z lewej i z prawej strony Mapa systemu: widok z dołu Menu Start i Panel sterowania systemu Windows Vista Funkcje wyświetlania Funkcje audio Funkcje zarządzania energią Instalacja sterowników Rozwiązywanie problemów Specyfikacje Wstęp 1

13 Wyłączanie Komputer należy zawsze wyłączać za pomocą polecenia Zamknij system z menu przycisku blokady systemu Windows Vista. Zapobiega to problemom z dyskiem twardym i systemem operacyjnym. Rozpoczęcie pracy 1. Zdejmij wszystkie materiały pakujące. 2. Umieść komputer na stabilnej powierzchni. 3. Podłącz prawidłowo wszelkie urządzenia peryferyjne, których chcesz używać z komputerem przenośnym (np. klawiaturę i mysz) do odpowiednich portów. 4. Podłącz zasilacz do gniazda DC-in z tyłu komputera, a następnie podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego i do zasilacza. 5. Podnieś pokrywę/wyświetlacz LCD pod żądanym kątem, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. 6. Ustaw wyświetlacz LCD pod żądanym kątem. 7. Wskaźniki LED pokazują stan zasilania oraz baterii komputera. Rysunek 1 Komputer z podłączonym zasilaczem 2 Rozpoczęcie pracy

14 Różnice między modelami Ta seria komputerów przenośnych obejmuje dwa typy modeli. Różnią się one kartami graficznymi i obsługiwaną wersją systemu Windows Vista, zgodnie z tabelą poniżej. W obu modelach dostępne są jednak te same funkcje, porty, gniazda itd. Funkcja Model A Model B Karta graficzna Obsługiwane wersje systemu Windows Vista Zintegrowana karta grafi czna VIA N896 (wbudowana w mikroukład) Windows Vista Home Basic Edition (32-bitowa) Tabela 1 Różnice między modelami Karta graficzna NVIDIA GeForce Go 7300 (G72M-V) z własną pamięcią (instalowana na płycie głównej) Windows Vista Home Basic Edition/Home Premium Edition (32-bitowa), Windows Vista Business Edition/Enterprise Edition/Ultimate Edition (32-bitowa) Oprogramowanie systemowe Komputer może zostać dostarczony z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym. Jeśli system operacyjny nie jest zainstalowany lub zmieniono go, należy pamiętać, że niniejsza instrukcja dotyczy systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista (patrz sekcja Obsługiwane systemy operacyjne na stronie 4). Więcej informacji o instalowaniu sterowników i programów narzędziowych zawierają rozdziały 4 i 7 pełnej wersji Instrukcji obsługi, znajdującej się na dysku CD-ROM Device Drivers & Utilities + User s Manual. Krótka instrukcja obsługi Sterowniki Sterowniki należy instalować w kolejności podanej w tabeli 6 na stronie 21. Większość zaawansowanych ustawień i narzędzi jest dostępnych dopiero po prawidłowym zainstalowaniu sterowników. W przypadku instalowania/ ponownego instalowania nowego systemu operacyjnego należy też zainstalować odpowiednie sterowniki. Sterownik jest to program działający jako interfejs między komputerem i składnikiem sprzętowym, takim jak bezprzewodowa karta sieciowa. Rozpoczęcie pracy 3

15 Obsługiwane systemy operacyjne System operacyjny i wersja Model A Model B Uwaga *Windows XP (Home Edition lub Professional) Tak Tak Windows Vista Home Basic Edition (32-bitowy) Tak Tak Aby zapewnić działanie systemu Windows Vista bez żadnych Windows Vista Home Premium Edition Nie Tak ograniczeń ani zmniejszonej (32-bitowy) wydajności, komputer musi być Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate wyposażony w co najmniej 1 GB Nie Tak Edition (32-bitowy) pamięci systemowej (RAM). Tabela 2 Obsługiwane systemy operacyjne *Informacje na temat systemu operacyjnego Windows XP znajdują się na dysku CD-ROM Device Drivers & Utilities + User s Manual. Niedołączone informacje Systemy operacyjne (np. Windows Vista/Windows XP) oraz aplikacje (np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne i bazy danych) mają własne instrukcje obsługi. 4 Rozpoczęcie pracy

16 Mapa systemu: widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD Używanie urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu Używanie jakichkolwiek przenośnych urządzeń nadawczych na pokładzie samolotu jest zazwyczaj zabronione. Jeśli komputer jest używany na pokładzie samolotu, należy się upewnić, że moduły są WYŁĄ- CZONE. Użyj odpowiednich kombinacji klawiszy, aby przełączać zasilanie modułów WLAN/Bluetooth i sprawdź wskaźnik LED informujący o ich stanie (patrz tabela 3 na stronie 6, tabela 4 na stronie 8) Opcjonalna wbudowana kamera PC 2. Wyświetlacz LCD 3. Głośniki 4. Przycisk zasilania 5. Przyciski dostępu 6. Klawiatura 7. Płytka dotykowa i przyciski 8. Wbudowany mikrofon 9. Wskaźniki LED 9 Rysunek 2 Widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD Mapa systemu: widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD 5

17 Wskaźniki LED Prezentują one pomocne informacje na temat bieżącego stanu komputera. Tabela 3 Wskaźniki LED Ikona Kolor Opis Zielony Zielony Zielony Zielony Migający zielony Pomarańczowy Pomarańczowy Migający pomarańczowy Zielony Zielony Zielony Funkcja Number Lock jest włączona Funkcja Caps Lock jest włączona Funkcja Scroll Lock jest włączona Komputer jest włączony Komputer jest w trybie wstrzymania Zasilacz jest podłączony, a komputer wyłączony Zasilacz jest podłączony i ładowana jest bateria Stan baterii osiągnął dolny poziom krytyczny Bateria jest w pełni naładowana Dysk twardy jest aktywny Moduł WLAN/Bluetooth jest włączony 6 Wskaźniki LED

18 Klawiatura Klawiatura ma wbudowaną klawiaturę numeryczną ułatwiającą wprowadzanie danych liczbowych oraz klawisze funkcyjne umożliwiające natychmiastową Function Keys Numeric Keypad NumLk & ScrLk Keys Krótka instrukcja obsługi Klawisze funkcyjne Przy naciśniętym klawiszu Fn klawisze funkcyjne (F1 F12 itd.) działają jak klawisze dostępu (patrz tabela 4 na stronie 8). Jeżeli zainstalowano sterownik przycisków dostępu, po naciśnięciu kombinacji klawiszy funkcyjnych wyświetlane są wskaźniki graficzne (patrz sekcja Przyciski dostępu na stronie 23). Po zainstalowaniu sterownika na pasku zadań wyświetlona zostanie ikona [ ]. Fn Key Rysunek 3 Klawiatura Inne klawiatury W przypadku uszkodzenia klawiatury lub jej zwykłej zmiany można użyć dowolnej standardowej klawiatury USB. System automatycznie wykryje ją i uruchomi. Funkcje specjalne/przyciski dostępu dostępne jedynie w standardowej klawiaturze komputera mogą jednak nie działać. Klawiatura 7

19 Klawisze/ przycisk Funkcja Klawisze/ przycisk Funkcja Fn + ~ Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania (w programach audio/wideo) Fn + F10 Wyłączenie/ włączenie kamery PC Fn + F1 Wyłączenie/ włączenie płytki dotykowej Fn + F11 Wyłączenie/ włączenie modułu WLAN Fn + F2 Wyłączenie podświetlania wyświetlacza LCD (aby anulować, należy nacisnąć dowolny klawisz lub użyć płytki dotykowej). Fn + F12 Wyłączenie/ włączenie modułu Bluetooth Fn + F3 Wyłączenie/ włączenie dźwięku Fn + NumLk Wyłączenie/włączenie funkcji Number Lock Fn + F4 Wstrzymanie/wznowienie Fn + ScrLk Wyłączenie/włączenie funkcji Scroll Lock Fn + F5/F6 Fn + F7 Fn + F8/F9 Zmniejszenie/ zwiększenie głośności Wyłączenie/włączenie wyświetlacza Zmniejszenie/ zwiększenie jasności Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania dźwięku Włączenie programu BisonCap/przechwycenie obrazu Tabela 4 Klawisze funkcyjne/przyciski dostępu i wskaźniki graficzne 8 Klawiatura

20 Przyciski dostępu Krótka instrukcja obsługi Przyciski te zapewniają natychmiastowy dostęp do funkcji przedstawionych w poniższej tabeli. Funkcje przycisków dostępu do aplikacji i powiększenia obrazu zależą od tego, czy zainstalowany jest moduł kamery PC. Tabela 5 Przyciski dostępu Przycisk dostępu Funkcja Kamera PC zainstalowana Kamera PC niezainstalowana Włączenie programu BisonCap/przechwycenie obrazu (patrz strona 14) Włączenie programu przypisanego do 1 przycisku szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz strona 16) Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej Uruchomienie domyślnego programu poczty Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania dźwięku (patrz strona 15) Kamera PC zainstalowana Powiększenie obrazu z kamery (patrz strona 14) Kamera PC niezainstalowana Włączenie programu przypisanego do 2 przycisku szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz strona 16) Kamera PC zainstalowana Pomniejszenie obrazu z kamery (patrz strona 14) Kamera PC niezainstalowana Włączenie programu przypisanego do 3 przycisku szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz strona 16) Przyciski dostępu 9

21 Przyciski dostępu kamery PC Za pomocą przycisków dostępu kamery można (po zainstalowaniu sterownika przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji patrz sekcja Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji na stronie 23) uruchomić program BisonCap, przechwytywać obrazy oraz powiększać i pomniejszać obraz z kamery (jeżeli zainstalowane są sterowniki przycisków dostępu i kamery PC patrz sekcja Przyciski dostępu na stronie 23 i Kamera PC na stronie 26). 1. Upewnij się, że kamera PC jest włączona (naciśnij kombinację klawiszy Fn + F10, aby włączyć kamerę). 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk dostępu. 3. Uruchomiona zostanie aplikacja BisonCap. 4. Użyj przycisków powiększania/pomniejszania obrazu, aby uzyskać wymagany kadr. 5. Po raz drugi naciśnij przycisk dostępu (usłyszysz dźwięk aparatu towarzyszący przechwyceniu obrazu). 6. Obraz (w formacie JPEG) zostanie umieszczony w folderze Snapshot na pulpicie. Folder Snapshot Domyślnie folder Snapshot jest zlokalizowany na pulpicie. Nie należy go przenosić, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu przy próbie przechwycenia obrazu przy użyciu przycisku dostępu. W razie przypadkowego usunięcia lub przeniesienia folderu na pulpicie można utworzyć nowy folder Snapshot, w którym zapisywane będą pliki przechwyconych obrazów. Rysunek 4 Folder Snapshot 10 Przyciski dostępu

22 Nagrywanie dźwięku Krótka instrukcja obsługi Przycisk dostępu do nagrywania umożliwia rejestrowanie dźwięku z mikrofonu wbudowanego lub podłączonego do gniazda wejściowego mikrofonu. 1. Naciśnij przycisk dostępu nagrywania dźwięku, aby rozpocząć nagrywanie (w lewym górnym rogu ekranu migać będzie ikona nagrywania ). 2. Ponownie naciśnij przycisk dostępu nagrywania dźwięku, aby zatrzymać nagrywanie (ikona w lewym górnym rogu ekranu nie będzie dłużej wyświetlana). 3. Zarejestrowany plik audio (w formacie.wav) zostanie zapisany w folderze Wav (komputer > dysk lokalny (C) > użytkownicy > (nazwa użytkownika) > Wav). 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik, aby odtworzyć nagrany dźwięk. Przyciski dostępu 11

23 Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji Należy zauważyć, że sterownik przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji umożliwia używanie przycisków dostępu do uruchamiania aplikacji przy braku opcjonalnej kamery PC (należy go zainstalować tylko wtedy, gdy nie zainstalowano kamery PC). W celu włączenia tych funkcji należy zainstalować narzędzie obsługi przycisków szybkiego uruchamiania. Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji zapewniają natychmiastowy dostęp do zdefiniowanych przez użytkownika programów. Aby skonfigurować program, który ma być uruchamiany po naciśnięciu przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz tabela 5 na stronie 9), wykonaj czynności opisane poniżej. Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji działają tylko po uruchomieniu programu (gdy na pasku zadań wyświetlona jest ikona ). Program nie jest uruchamiany po ponownym uruchomieniu komputera. 1. Naciśnij przycisk lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań. 2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Setup (Konfiguracja), polecenie AP1/2/3, a następnie polecenie Custom (Niestandardowa). 3. Na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Open (Otwieranie). 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do katalogu zawierającego plik.exe żądanej aplikacji. 5. Kliknij dwukrotnie plik programu lub kliknij przycisk Otwórz. Plik.exe aplikacji Należy znaleźć rzeczywisty wykonywalny plik aplikacji (.exe), a nie skrót do niej. Aby znaleźć aplikację, należy kliknąć prawym przyciskiem jej skrót na pulpicie i wybrać polecenie Właściwości. Następnie należy kliknąć kartę Skrót i kliknąć przycisk Otwórz lokalizację pliku. Rysunek 5 Ekrany konfiguracji przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji 12 Przyciski dostępu

24 Mapa systemu: widok z przodu i z tyłu Krótka instrukcja obsługi Front 1 1. Wskaźniki LED 2. 1 port USB Gniazdo DC-in 4. Bateria 2 3 Rear 4 Rysunek 6 Widok z przodu i z tyłu 1 Mapa systemu: widok z przodu i z tyłu 13

25 Mapa systemu: widok z lewej i z prawej strony 1. Szczelina blokady przeciwkradzieżowej 2. Stacja dysków optycznych Wnęka (na stację dysków CD/DVD) 3. Otwór awaryjnego wysuwania 4. Gniazdo modemowe RJ Gniazdo wyjściowe S/PDIF 6. Gniazdo wejściowe mikrofonu 7. Gniazdo wyjściowe słuchawek 8. Gniazdo wejścia liniowego 9. Złącze kart Express Card (54/34 mm) 10. Czytnik kart typu 7 w porty USB Gniazdo sieciowe RJ Port monitora zewnętrznego Left Right Awaryjne wysuwanie dysku CD W razie potrzeby ręcznego wysunięcia dysku CD/DVD (np. z powodu niespodziewanej awarii zasilania) należy wepchnąć do otworu awaryjnego wysuwania koniec rozprostowanego spinacza. Nie należy używać zaostrzonego ołówka ani podobnych przedmiotów, które mogą pęknąć i zablokować się w otworze. Gniazdo kart Express Card Gniazdo kart Express Card obsługuje formaty ExpressCard/34 i ExpressCard/ Czytnik kart typu 7 w 1 Czytnik obsługuje większość najpopularniejszych formatów cyfrowych kart pamięci: MMC (MultiMedia Card)/SD (Secure Digital)/MS (Memory Stick)/MS Pro (Memory Stick Pro)/ MS Duo (wymagany adapter)/mini SD (wymagany adapter)/rs MMC (wymagany adapter) Rysunek 7 Widok z lewej i z prawej strony 14 Mapa systemu: widok z lewej i z prawej strony

26 Mapa systemu: widok z dołu Krótka instrukcja obsługi Procesor Procesor nie jest częścią, którą może serwisować użytkownik. Otworzenie tego przedziału lub uzyskanie dostępu do procesora w jakikolwiek inny sposób może stanowić naruszenie warunków gwarancji. Przegrzewanie się komputera Otwór wentylacyjny 2. Bateria 3. Pokrywa wnęki dysku twardego 4. Pokrywa wnęki procesora/pamięci RAM Aby zapobiec przegrzewaniu się komputera, należy upewnić się, że nic nie zasłania otworu wentylacyjnego w czasie używania komputera. Rysunek 8 Widok z dołu Informacje na temat baterii Nową baterię należy zawsze całkowicie rozładować, a następnie całkowicie naładować przed użyciem. Co najmniej co 30 dni lub po 20 częściowych rozładowaniach należy całkowicie rozładować baterię, a następnie całkowicie ją naładować. Mapa systemu: widok z dołu 15

27 Menu Start i Panel sterowania systemu Windows Vista Większość paneli sterowania, narzędzi i programów w systemie Windows Vista (i w większości innych wersji systemu Windows) jest dostępnych w menu Start. Programy i narzędzia są instalowane na dysku twardym, a skróty do nich są zazwyczaj umieszczane w menu Start i/lub na pulpicie. Aby dostosować wygląd menu Start, należy kliknąć prawym przyciskiem ikonę menu Start, a następnie wybrać polecenie Właściwości. Kliknij tutaj, aby przełączyć do widoku klasycznego Rysunek 9 Menu Start i Panel sterowania W wielu przypadkach w niniejszym podręczniku występuje polecenie otwarcia Panelu sterowania. Panel sterowania jest dostępny w menu Start i można w nim skonfigurować ustawienia większości najważniejszych funkcji systemu Windows (takich jak funkcje oszczędzania energii, wyświetlania, sieciowe, audio itd.). W systemie Windows Vista można skonfigurować podstawowe ustawienia funkcji, jednak wiele nowych ustawień jest dostępnych po zainstalowaniu sterowników wymienionych w tabeli 6 na stronie 21. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, konieczne może być włączenie widoku klasycznego. 16 Menu Start i Panel sterowania systemu Windows Vista

28 Funkcje wyświetlania Krótka instrukcja obsługi Komputer może być wyposażony w jedną z dwóch różnych kart graficznych (VIA w modelu A lub NVIDIA w modelu B). Odpowiedni sterownik znajduje się na dysku CD-ROM Device Drivers & Utilities + User s Manual. Urządzenia wyświetlające można przełączyć i skonfigurować w oknie dialogowym Ustawienia ekranu w sekcji Personalizacja Panelu sterowania systemu Windows Vista. Aby wyświetlić okno Ustawienia ekranu w systemie Windows Vista: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania (lub wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania). 2. W menu Wygląd i personalizacja kliknij pozycję Dostosuj rozdzielczość ekranu (lub kliknij dwukrotnie pozycję Personalizacja > Ustawienia ekranu). 3. Ustaw żądaną rozdzielczość suwakiem w obszarze Rozdzielczość ( 1 rysunek 10 na stronie 18). 4. Kliknij strzałkę i wybierz żądane ustawienie opcji Kolory ( 2 rysunek 10 na stronie 18). 5. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane ( 3 rysunek 10 na stronie 18), aby wyświetlić karty opcji zaawansowanych. Karta graficzna VIA S3Display 1. Na kartach S3 4 (rysunek 10 na stronie 18) można dokonać wszelkich żądanych regulacji ustawień wyświetlania. Karta graficzna NVIDIA GeForce Go 1. Kliknij kartę GeForce Go. 2. Kliknij przycisk Start the NVIDIA Control Panel (Uruchom panel sterowania NVIDIA) ( 5 rysunek 10 na stronie 18), aby uzyskać dostęp do panelu sterowania. 3. Do panelu sterowania NVIDIA Control Panel można też przejść, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie klikając polecenie NVIDIA Control Panel (Panel sterowania NVIDIA). Funkcje wyświetlania 17

29 Rysunek 10 Ustawienia ekranu 18 Funkcje wyświetlania

30 Funkcje audio Opcje audio w komputerze można skonfigurować w oknie dialogowym Dźwięk dostępnym w panelu sterowania systemu Windows, po kliknięciu ikony programu VIA Audio Deck na pasku zadań lub na pulpicie (spowoduje to wyświetlenie menu programu VIA Audio Deck). Głośność można też regulować za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F5/F6. Kliknij dowolny z przycisków (np. ) po lewej, aby rozwinąć menu ustawień audio. Krótka instrukcja obsługi Regulacja głośności dźwięku Głośność można ustawić za pomocą suwaka regulacji głośności w systemie Windows. Aby sprawdzić to ustawienie, należy kliknąć ikonę Głośność na pasku zadań. Rysunek 11 Menu programu VIA Audio Deck Funkcje audio 19

31 Funkcje zarządzania energią Po kliknięciu ikony Opcje zasilania (w menu Sprzęt i dźwięk) w Panelu sterowania sytemu Windows (patrz strona 20) można skonfigurować funkcje zarządzania energią komputera. Energię można oszczędzać, korzystając z planów zasilania i konfigurując opcje dotyczące przycisku zasilania, przycisku wstrzymania, zamknięcia pokrywy komputera, wyświetlacza i trybu wstrzymania w menu po lewej stronie. Należy zauważyć, że tryb oszczędzania energii może wpływać na wydajność komputera. Można wybrać jeden z istniejących planów lub kliknąć pozycję Utwórz plan zasilania w menu po lewej i określić opcje nowego planu. Kliknięcie pozycji Zmień ustawienia planu i Zmień zaawansowane ustawienia zasilania powoduje przejście do dalszych opcji konfiguracyjnych. Uwaga! Domyślnym stanem oszczędzania energii w systemie Windows Vista jest stan wstrzymania. 20 Funkcje zarządzania energią Rysunek 12 Opcje zasilania

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi

HP USB-C Travel Dock. Instrukcja obsługi HP USB-C Travel Dock Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 4A do SIWZ DZP-0431-2006/2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie. Znaki towarowe. Wstęp

Powiadomienie. Znaki towarowe. Wstęp Powiadomienie Wstęp Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1861/2010 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU y przenośne Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo GHz, 3 MB

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu Dell Vostro 330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 360. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu

Dell Vostro 360. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu Dell Vostro 360 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Połączenia. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Karta umożliwia dołączenie czterech portów USB i dwóch portów FireWire do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo