Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I"

Transkrypt

1

2 Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań ze strony producenta ani dystrybutora. Producent ani dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą wystąpić w niniejszej publikacji, a także nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub szkodę poniesioną wskutek użytkowania (lub nieprawidłowego użytkowania) niniejszej publikacji. Zarówno niniejszej publikacji jak i wszelkiego oprogramowania towarzyszącego nie wolno reprodukować, tłumaczyć, transmitować ani przetwarzać, w części ani w całości, w żadnej postaci umożliwiającej odczyt na jakimkolwiek urządzeniu bez uprzedniej pisemnej zgody dystrybutora, producenta lub twórców niniejszej publikacji, z wyjątkiem kopii zachowywanych przez użytkownika jako kopie zapasowe. Nazwy produktów i marki wymienione w niniejszej publikacji mogą być chronione prawami autorskimi i/lub stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich firm. Są one wspomniane jedynie w celach identyfikacyjnych i nie stanowią jakiejkolwiek zachęty do użytkowania danego produktu ani wyrazu poparcia jakiegokolwiek producenta. Maj 2007 Wstęp Wstęp I

3 Wstęp Znaki towarowe W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich chronioną niektórymi prawami wynikającymi z patentów USA i innymi prawami własności intelektualnej firmy Macrovision Corporation i innych właścicieli praw autorskich. Użytkowanie tej technologii ochrony musi zatwierdzić firma Macrovision Corporation. Technologia ta jest przeznaczona do użytku domowego lub innych zastosowań ograniczonych, jeżeli jej inne użytkowanie nie zostanie zatwierdzone przez firmę Macrovision Corporation. Inżynieria wsteczna lub rozbiór są zabronione. Intel i Pentium są to zastrzeżone znaki towarowe Intel Corporation. Windows jest to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation. II Wstęp

4 Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) Ten sprzęt został poddany testom potwierdzającym zgodność z normami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC. Te normy zapewniają uzasadnioną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Ten sprzęt generuje, stosuje i może emitować energię radiową, a jeśli nie jest zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie gwarantuje się, że w określonej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten sprzęt wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając, a następnie włączając sprzęt, użytkownikowi zaleca się spróbowanie usunięcia zakłóceń jedną z następujących metod: Zmieniając kierunek lub umiejscowienie anteny odbiorczej. Zwiększając odstęp miedzy sprzętem a odbiornikiem. Podłączając sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. Korzystając z pomocy przedstawiciela serwisu albo doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego. Wstęp Ostrzeżenie W celu podłączania urządzeń We/Wy do tego sprzętu należy stosować tylko kable ekranowane. Przestrzega się użytkownika, że zmiany lub modyfikacje, których zgodności z powyższymi normami nie zatwierdzi jednoznacznie producent, mogą unieważnić prawo użytkownika do użytkowania sprzętu. Wstęp III

5 Wstęp WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub zagrożenia dla zdrowia lub życia wszelkich osób, podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego należy bezwzględnie przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa: 1. Nie wolno używać tego produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. 2. Należy unikać korzystania z telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas wyładowań atmosferycznych. Grozi to porażeniem piorunem. 3. Nie wolno używać telefonu w celu zgłaszania przecieku gazu w pobliżu miejsca przecieku. 4. Należy używać tylko kabla zasilającego i akumulatorów wskazanych w tej instrukcji. Nie wolno wyrzucać akumulatorów ani baterii do ognia. Grozi to eksplozją. Należy pozbywać się odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami. PRZESTROGA Przed naprawą lub demontażem tego sprzętu należy bezwzględnie odłączyć wszystkie linie telefoniczne od gniazda sieciowego. NALEŻY UŻYWAĆ ODPOWIEDNIEGO KABLA TELEFONICZNEGO TYPU 26AGW IV Wstęp

6 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Krótka instrukcja obsługi When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shockand injury to persons, including the following: 1. Do not use this product near water, for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool. 2. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning. 3. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. 4. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions. CAUTION Always disconnect all telephone lines from the wall outlet before servicing or disassembling this equipment. USE THE APPROPRIATE 26AGW TELEPHONE LINE CORD Wstęp V

7 Instrukcje konserwacji i obsługi Wstęp Komputer przenośny jest dość odporny mechanicznie, ale może ulec uszkodzeniu. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać następujących wskazówek: 1. Chroń komputer przed upadkiem. Upewnij się że znajduje się na stabilnym podłożu. Wskutek upadku może ulec uszkodzeniu obudowa lub inne składniki komputera. Nie wolno narażać komputera na wstrząsy ani wibracje. 2. Chroń komputer przed przegrzaniem. Komputer i zasilacz należy trzymać z dala od jakichkolwiek elementów grzewczych. Komputer należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Komputera nie wolno przechowywać ani używać w wilgotnym środowisku. Nie wolno umieszczać komputera na jakimkolwiek podłożu, które może przesłonić otwory wentylacyjne. 3. Chroń komputer przed zakłóceniami radiowymi. Komputer należy trzymać z dala od transformatorów o dużej mocy, silników elektrycznych i innych silnych pól magnetycznych. Mogą one uniemożliwić poprawną pracę komputera i spowodować uszkodzenie danych. 4. Chroń komputer przed wilgocią. Komputer jest urządzeniem elektrycznym. Może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z wodą lub innymi płynami. Komputera nie należy pozostawiać w miejscu, w którym może ulec uszkodzeniu wskutek przedostania się do niego wilgoci lub ciała obcego. VI Wstęp

8 Wstęp Krótka instrukcja obsługi 5. Przestrzegaj prawidłowych procedur obsługi komputera. System należy prawidłowo zamykać po zamknięciu wszystkich programów i zapisaniu pracy. Gdy zasilanie komputera jest włączone, nie należy wyłączać żadnych urządzeń peryferyjnych. Nie wolno demontować komputera. Należy systematycznie zapisywać dane wyczerpanie baterii grozi ich utratą. Należy regularnie wykonywać procedury konserwacji komputera. 6. Z rozwagą używaj urządzeń peryferyjnych. Używaj tylko urządzeń peryferyjnych marek zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym komputerem. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych wyjmij kabel zasilający z komputera. 7. Nie kładź na komputerze niczego ciężkiego. Wstęp VII

9 Prąd a bezpieczeństwo Komputer ma specjalne wymagania dotyczące prądu: Wstęp Należy używać tylko zasilacza zatwierdzonego do użytku z tym komputerem. Zasilacz może być przystosowany do prądu stosowanego w różnych krajach, ale wszędzie wymaga stabilnego, nieprzerwanego zasilania. W razie braku pewności co do danych technicznych zasilania w danym kraju należy zasięgnąć pomocy przedstawiciela serwisu lub miejscowego zakładu energetycznego. Zasilacz może mieć wtyczkę 2 wtykową lub 3 wtykową z uziemieniem. Trzeci wtyk ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiedniego gniazda należy jego instalację powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Odłączając kabel zasilający, chwytaj wtyk, nie przewód. Upewnij się, że gniazdo i przedłużacze wytrzymują całkowite obciążenie prądem wszystkich zasilanych urządzeń. Przed czyszczeniem odłącz komputer od wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania (np. zasilacza sieciowego lub samochodowego). Nie podłączaj kabla zasilającego, gdy masz mokre ciało lub ubranie. Nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. VIII Wstęp

10 Wstęp Przestrogi dotyczące baterii Krótka instrukcja obsługi Należy używać tylko baterii przeznaczonych dla tego komputera. Bateria złego typu może wybuchnąć, przeciec lub uszkodzić komputer. Baterie należy ładować w komputerze. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować wybuch baterii. Nie próbuj naprawiać baterii. Wszelkie naprawy lub wymiany baterii należy powierzyć przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu fachowcowi. Trzymaj uszkodzoną baterię poza zasięgiem dzieci i usuń ją jak najszybciej. Baterii należy pozbywać się z dużą ostrożnością. Mogą one wybuchnąć lub przeciec pod wpływem ognia, nieprawidłowej obsługi lub nieodpowiedniego likwidowania. Trzymaj baterię z dala od metalowych urządzeń. Styki baterii zaklej taśmą przed jej wyrzuceniem. Nie dotykaj styków baterii rękami ani metalowymi przedmiotami. Likwidacja baterii Zakupiony produkt zawiera akumulator (baterie ładowalne). Ta bateria nadaje się do ponownego przetwarzania. Przy końcu trwałości użytecznej, w zależności od miejscowych przepisów, wyrzucenie baterii do śmietnika może być działaniem nielegalnym. Należy sprawdzić przepisy dotyczące usuwania odpadów w miejscowym zakładzie utylizacji lub odpowiednim urzędzie. Przestroga Nieprawidłowa bateria grozi wybuchem. Baterię należy wymieniać jedynie na taki sam lub równoważny model zalecany przez producenta. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. Wstęp IX

11 Czyszczenie Wstęp Nie spryskuj komputera środkiem czyszczącym, użyj miękkiej, czystej ściereczki. Nie używaj czyszczących substancji lotnych (destylatów ropy naftowej) ani ściernych do czyszczenia jakiejkolwiek części komputera. Serwis Nie próbuj samodzielnie naprawiać komputera. Może to unieważnić gwarancję, a także zagrażać porażeniem elektrycznym lub przepaleniem obwodów komputera. Serwis należy powierzyć uprawnionym fachowcom. Odłącz komputer od źródła zasilania. Następnie oddaj komputer do naprawy fachowcom, zwłaszcza gdy: Kabel zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub naderwane. Komputer został zalany wodą lub innym płynem. Komputer nie działa prawidłowo mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Komputer został upuszczony lub uszkodzony (w przypadku uszkodzenia ekranu wyświetlacza LCD nie dotykaj toksycznego płynu). Z komputera wydobywa się dziwny zapach, ogień lub dym. X Wstęp

12 Spis treści Krótka instrukcja obsługi Powiadomienie...I Zawartość Krótkiej instrukcji obsługi...ii Instrukcje konserwacji i obsługi... V Rozpoczęcie pracy... 2 Różnice między modelami... 3 Mapa: widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD...5 Wskaźniki LED... 6 Klawiatura... 7 Przyciski dostępu... 9 Mapa systemu: widok z przodu i z tyłu Mapa systemu: widok z lewej i z prawej strony Mapa systemu: widok z dołu Menu Start i Panel sterowania systemu Windows Vista Funkcje wyświetlania Funkcje audio Funkcje zarządzania energią Instalacja sterowników Rozwiązywanie problemów Specyfikacje Wstęp 1

13 Wyłączanie Komputer należy zawsze wyłączać za pomocą polecenia Zamknij system z menu przycisku blokady systemu Windows Vista. Zapobiega to problemom z dyskiem twardym i systemem operacyjnym. Rozpoczęcie pracy 1. Zdejmij wszystkie materiały pakujące. 2. Umieść komputer na stabilnej powierzchni. 3. Podłącz prawidłowo wszelkie urządzenia peryferyjne, których chcesz używać z komputerem przenośnym (np. klawiaturę i mysz) do odpowiednich portów. 4. Podłącz zasilacz do gniazda DC-in z tyłu komputera, a następnie podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego i do zasilacza. 5. Podnieś pokrywę/wyświetlacz LCD pod żądanym kątem, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. 6. Ustaw wyświetlacz LCD pod żądanym kątem. 7. Wskaźniki LED pokazują stan zasilania oraz baterii komputera. Rysunek 1 Komputer z podłączonym zasilaczem 2 Rozpoczęcie pracy

14 Różnice między modelami Ta seria komputerów przenośnych obejmuje dwa typy modeli. Różnią się one kartami graficznymi i obsługiwaną wersją systemu Windows Vista, zgodnie z tabelą poniżej. W obu modelach dostępne są jednak te same funkcje, porty, gniazda itd. Funkcja Model A Model B Karta graficzna Obsługiwane wersje systemu Windows Vista Zintegrowana karta grafi czna VIA N896 (wbudowana w mikroukład) Windows Vista Home Basic Edition (32-bitowa) Tabela 1 Różnice między modelami Karta graficzna NVIDIA GeForce Go 7300 (G72M-V) z własną pamięcią (instalowana na płycie głównej) Windows Vista Home Basic Edition/Home Premium Edition (32-bitowa), Windows Vista Business Edition/Enterprise Edition/Ultimate Edition (32-bitowa) Oprogramowanie systemowe Komputer może zostać dostarczony z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym. Jeśli system operacyjny nie jest zainstalowany lub zmieniono go, należy pamiętać, że niniejsza instrukcja dotyczy systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista (patrz sekcja Obsługiwane systemy operacyjne na stronie 4). Więcej informacji o instalowaniu sterowników i programów narzędziowych zawierają rozdziały 4 i 7 pełnej wersji Instrukcji obsługi, znajdującej się na dysku CD-ROM Device Drivers & Utilities + User s Manual. Krótka instrukcja obsługi Sterowniki Sterowniki należy instalować w kolejności podanej w tabeli 6 na stronie 21. Większość zaawansowanych ustawień i narzędzi jest dostępnych dopiero po prawidłowym zainstalowaniu sterowników. W przypadku instalowania/ ponownego instalowania nowego systemu operacyjnego należy też zainstalować odpowiednie sterowniki. Sterownik jest to program działający jako interfejs między komputerem i składnikiem sprzętowym, takim jak bezprzewodowa karta sieciowa. Rozpoczęcie pracy 3

15 Obsługiwane systemy operacyjne System operacyjny i wersja Model A Model B Uwaga *Windows XP (Home Edition lub Professional) Tak Tak Windows Vista Home Basic Edition (32-bitowy) Tak Tak Aby zapewnić działanie systemu Windows Vista bez żadnych Windows Vista Home Premium Edition Nie Tak ograniczeń ani zmniejszonej (32-bitowy) wydajności, komputer musi być Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate wyposażony w co najmniej 1 GB Nie Tak Edition (32-bitowy) pamięci systemowej (RAM). Tabela 2 Obsługiwane systemy operacyjne *Informacje na temat systemu operacyjnego Windows XP znajdują się na dysku CD-ROM Device Drivers & Utilities + User s Manual. Niedołączone informacje Systemy operacyjne (np. Windows Vista/Windows XP) oraz aplikacje (np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne i bazy danych) mają własne instrukcje obsługi. 4 Rozpoczęcie pracy

16 Mapa systemu: widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD Używanie urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu Używanie jakichkolwiek przenośnych urządzeń nadawczych na pokładzie samolotu jest zazwyczaj zabronione. Jeśli komputer jest używany na pokładzie samolotu, należy się upewnić, że moduły są WYŁĄ- CZONE. Użyj odpowiednich kombinacji klawiszy, aby przełączać zasilanie modułów WLAN/Bluetooth i sprawdź wskaźnik LED informujący o ich stanie (patrz tabela 3 na stronie 6, tabela 4 na stronie 8) Opcjonalna wbudowana kamera PC 2. Wyświetlacz LCD 3. Głośniki 4. Przycisk zasilania 5. Przyciski dostępu 6. Klawiatura 7. Płytka dotykowa i przyciski 8. Wbudowany mikrofon 9. Wskaźniki LED 9 Rysunek 2 Widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD Mapa systemu: widok z góry z otwartym wyświetlaczem LCD 5

17 Wskaźniki LED Prezentują one pomocne informacje na temat bieżącego stanu komputera. Tabela 3 Wskaźniki LED Ikona Kolor Opis Zielony Zielony Zielony Zielony Migający zielony Pomarańczowy Pomarańczowy Migający pomarańczowy Zielony Zielony Zielony Funkcja Number Lock jest włączona Funkcja Caps Lock jest włączona Funkcja Scroll Lock jest włączona Komputer jest włączony Komputer jest w trybie wstrzymania Zasilacz jest podłączony, a komputer wyłączony Zasilacz jest podłączony i ładowana jest bateria Stan baterii osiągnął dolny poziom krytyczny Bateria jest w pełni naładowana Dysk twardy jest aktywny Moduł WLAN/Bluetooth jest włączony 6 Wskaźniki LED

18 Klawiatura Klawiatura ma wbudowaną klawiaturę numeryczną ułatwiającą wprowadzanie danych liczbowych oraz klawisze funkcyjne umożliwiające natychmiastową Function Keys Numeric Keypad NumLk & ScrLk Keys Krótka instrukcja obsługi Klawisze funkcyjne Przy naciśniętym klawiszu Fn klawisze funkcyjne (F1 F12 itd.) działają jak klawisze dostępu (patrz tabela 4 na stronie 8). Jeżeli zainstalowano sterownik przycisków dostępu, po naciśnięciu kombinacji klawiszy funkcyjnych wyświetlane są wskaźniki graficzne (patrz sekcja Przyciski dostępu na stronie 23). Po zainstalowaniu sterownika na pasku zadań wyświetlona zostanie ikona [ ]. Fn Key Rysunek 3 Klawiatura Inne klawiatury W przypadku uszkodzenia klawiatury lub jej zwykłej zmiany można użyć dowolnej standardowej klawiatury USB. System automatycznie wykryje ją i uruchomi. Funkcje specjalne/przyciski dostępu dostępne jedynie w standardowej klawiaturze komputera mogą jednak nie działać. Klawiatura 7

19 Klawisze/ przycisk Funkcja Klawisze/ przycisk Funkcja Fn + ~ Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania (w programach audio/wideo) Fn + F10 Wyłączenie/ włączenie kamery PC Fn + F1 Wyłączenie/ włączenie płytki dotykowej Fn + F11 Wyłączenie/ włączenie modułu WLAN Fn + F2 Wyłączenie podświetlania wyświetlacza LCD (aby anulować, należy nacisnąć dowolny klawisz lub użyć płytki dotykowej). Fn + F12 Wyłączenie/ włączenie modułu Bluetooth Fn + F3 Wyłączenie/ włączenie dźwięku Fn + NumLk Wyłączenie/włączenie funkcji Number Lock Fn + F4 Wstrzymanie/wznowienie Fn + ScrLk Wyłączenie/włączenie funkcji Scroll Lock Fn + F5/F6 Fn + F7 Fn + F8/F9 Zmniejszenie/ zwiększenie głośności Wyłączenie/włączenie wyświetlacza Zmniejszenie/ zwiększenie jasności Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania dźwięku Włączenie programu BisonCap/przechwycenie obrazu Tabela 4 Klawisze funkcyjne/przyciski dostępu i wskaźniki graficzne 8 Klawiatura

20 Przyciski dostępu Krótka instrukcja obsługi Przyciski te zapewniają natychmiastowy dostęp do funkcji przedstawionych w poniższej tabeli. Funkcje przycisków dostępu do aplikacji i powiększenia obrazu zależą od tego, czy zainstalowany jest moduł kamery PC. Tabela 5 Przyciski dostępu Przycisk dostępu Funkcja Kamera PC zainstalowana Kamera PC niezainstalowana Włączenie programu BisonCap/przechwycenie obrazu (patrz strona 14) Włączenie programu przypisanego do 1 przycisku szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz strona 16) Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej Uruchomienie domyślnego programu poczty Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania dźwięku (patrz strona 15) Kamera PC zainstalowana Powiększenie obrazu z kamery (patrz strona 14) Kamera PC niezainstalowana Włączenie programu przypisanego do 2 przycisku szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz strona 16) Kamera PC zainstalowana Pomniejszenie obrazu z kamery (patrz strona 14) Kamera PC niezainstalowana Włączenie programu przypisanego do 3 przycisku szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz strona 16) Przyciski dostępu 9

21 Przyciski dostępu kamery PC Za pomocą przycisków dostępu kamery można (po zainstalowaniu sterownika przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji patrz sekcja Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji na stronie 23) uruchomić program BisonCap, przechwytywać obrazy oraz powiększać i pomniejszać obraz z kamery (jeżeli zainstalowane są sterowniki przycisków dostępu i kamery PC patrz sekcja Przyciski dostępu na stronie 23 i Kamera PC na stronie 26). 1. Upewnij się, że kamera PC jest włączona (naciśnij kombinację klawiszy Fn + F10, aby włączyć kamerę). 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk dostępu. 3. Uruchomiona zostanie aplikacja BisonCap. 4. Użyj przycisków powiększania/pomniejszania obrazu, aby uzyskać wymagany kadr. 5. Po raz drugi naciśnij przycisk dostępu (usłyszysz dźwięk aparatu towarzyszący przechwyceniu obrazu). 6. Obraz (w formacie JPEG) zostanie umieszczony w folderze Snapshot na pulpicie. Folder Snapshot Domyślnie folder Snapshot jest zlokalizowany na pulpicie. Nie należy go przenosić, ponieważ może to spowodować wystąpienie błędu przy próbie przechwycenia obrazu przy użyciu przycisku dostępu. W razie przypadkowego usunięcia lub przeniesienia folderu na pulpicie można utworzyć nowy folder Snapshot, w którym zapisywane będą pliki przechwyconych obrazów. Rysunek 4 Folder Snapshot 10 Przyciski dostępu

22 Nagrywanie dźwięku Krótka instrukcja obsługi Przycisk dostępu do nagrywania umożliwia rejestrowanie dźwięku z mikrofonu wbudowanego lub podłączonego do gniazda wejściowego mikrofonu. 1. Naciśnij przycisk dostępu nagrywania dźwięku, aby rozpocząć nagrywanie (w lewym górnym rogu ekranu migać będzie ikona nagrywania ). 2. Ponownie naciśnij przycisk dostępu nagrywania dźwięku, aby zatrzymać nagrywanie (ikona w lewym górnym rogu ekranu nie będzie dłużej wyświetlana). 3. Zarejestrowany plik audio (w formacie.wav) zostanie zapisany w folderze Wav (komputer > dysk lokalny (C) > użytkownicy > (nazwa użytkownika) > Wav). 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik, aby odtworzyć nagrany dźwięk. Przyciski dostępu 11

23 Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji Należy zauważyć, że sterownik przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji umożliwia używanie przycisków dostępu do uruchamiania aplikacji przy braku opcjonalnej kamery PC (należy go zainstalować tylko wtedy, gdy nie zainstalowano kamery PC). W celu włączenia tych funkcji należy zainstalować narzędzie obsługi przycisków szybkiego uruchamiania. Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji zapewniają natychmiastowy dostęp do zdefiniowanych przez użytkownika programów. Aby skonfigurować program, który ma być uruchamiany po naciśnięciu przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji (patrz tabela 5 na stronie 9), wykonaj czynności opisane poniżej. Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji działają tylko po uruchomieniu programu (gdy na pasku zadań wyświetlona jest ikona ). Program nie jest uruchamiany po ponownym uruchomieniu komputera. 1. Naciśnij przycisk lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań. 2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Setup (Konfiguracja), polecenie AP1/2/3, a następnie polecenie Custom (Niestandardowa). 3. Na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Open (Otwieranie). 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do katalogu zawierającego plik.exe żądanej aplikacji. 5. Kliknij dwukrotnie plik programu lub kliknij przycisk Otwórz. Plik.exe aplikacji Należy znaleźć rzeczywisty wykonywalny plik aplikacji (.exe), a nie skrót do niej. Aby znaleźć aplikację, należy kliknąć prawym przyciskiem jej skrót na pulpicie i wybrać polecenie Właściwości. Następnie należy kliknąć kartę Skrót i kliknąć przycisk Otwórz lokalizację pliku. Rysunek 5 Ekrany konfiguracji przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji 12 Przyciski dostępu

24 Mapa systemu: widok z przodu i z tyłu Krótka instrukcja obsługi Front 1 1. Wskaźniki LED 2. 1 port USB Gniazdo DC-in 4. Bateria 2 3 Rear 4 Rysunek 6 Widok z przodu i z tyłu 1 Mapa systemu: widok z przodu i z tyłu 13

25 Mapa systemu: widok z lewej i z prawej strony 1. Szczelina blokady przeciwkradzieżowej 2. Stacja dysków optycznych Wnęka (na stację dysków CD/DVD) 3. Otwór awaryjnego wysuwania 4. Gniazdo modemowe RJ Gniazdo wyjściowe S/PDIF 6. Gniazdo wejściowe mikrofonu 7. Gniazdo wyjściowe słuchawek 8. Gniazdo wejścia liniowego 9. Złącze kart Express Card (54/34 mm) 10. Czytnik kart typu 7 w porty USB Gniazdo sieciowe RJ Port monitora zewnętrznego Left Right Awaryjne wysuwanie dysku CD W razie potrzeby ręcznego wysunięcia dysku CD/DVD (np. z powodu niespodziewanej awarii zasilania) należy wepchnąć do otworu awaryjnego wysuwania koniec rozprostowanego spinacza. Nie należy używać zaostrzonego ołówka ani podobnych przedmiotów, które mogą pęknąć i zablokować się w otworze. Gniazdo kart Express Card Gniazdo kart Express Card obsługuje formaty ExpressCard/34 i ExpressCard/ Czytnik kart typu 7 w 1 Czytnik obsługuje większość najpopularniejszych formatów cyfrowych kart pamięci: MMC (MultiMedia Card)/SD (Secure Digital)/MS (Memory Stick)/MS Pro (Memory Stick Pro)/ MS Duo (wymagany adapter)/mini SD (wymagany adapter)/rs MMC (wymagany adapter) Rysunek 7 Widok z lewej i z prawej strony 14 Mapa systemu: widok z lewej i z prawej strony

26 Mapa systemu: widok z dołu Krótka instrukcja obsługi Procesor Procesor nie jest częścią, którą może serwisować użytkownik. Otworzenie tego przedziału lub uzyskanie dostępu do procesora w jakikolwiek inny sposób może stanowić naruszenie warunków gwarancji. Przegrzewanie się komputera Otwór wentylacyjny 2. Bateria 3. Pokrywa wnęki dysku twardego 4. Pokrywa wnęki procesora/pamięci RAM Aby zapobiec przegrzewaniu się komputera, należy upewnić się, że nic nie zasłania otworu wentylacyjnego w czasie używania komputera. Rysunek 8 Widok z dołu Informacje na temat baterii Nową baterię należy zawsze całkowicie rozładować, a następnie całkowicie naładować przed użyciem. Co najmniej co 30 dni lub po 20 częściowych rozładowaniach należy całkowicie rozładować baterię, a następnie całkowicie ją naładować. Mapa systemu: widok z dołu 15

27 Menu Start i Panel sterowania systemu Windows Vista Większość paneli sterowania, narzędzi i programów w systemie Windows Vista (i w większości innych wersji systemu Windows) jest dostępnych w menu Start. Programy i narzędzia są instalowane na dysku twardym, a skróty do nich są zazwyczaj umieszczane w menu Start i/lub na pulpicie. Aby dostosować wygląd menu Start, należy kliknąć prawym przyciskiem ikonę menu Start, a następnie wybrać polecenie Właściwości. Kliknij tutaj, aby przełączyć do widoku klasycznego Rysunek 9 Menu Start i Panel sterowania W wielu przypadkach w niniejszym podręczniku występuje polecenie otwarcia Panelu sterowania. Panel sterowania jest dostępny w menu Start i można w nim skonfigurować ustawienia większości najważniejszych funkcji systemu Windows (takich jak funkcje oszczędzania energii, wyświetlania, sieciowe, audio itd.). W systemie Windows Vista można skonfigurować podstawowe ustawienia funkcji, jednak wiele nowych ustawień jest dostępnych po zainstalowaniu sterowników wymienionych w tabeli 6 na stronie 21. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, konieczne może być włączenie widoku klasycznego. 16 Menu Start i Panel sterowania systemu Windows Vista

28 Funkcje wyświetlania Krótka instrukcja obsługi Komputer może być wyposażony w jedną z dwóch różnych kart graficznych (VIA w modelu A lub NVIDIA w modelu B). Odpowiedni sterownik znajduje się na dysku CD-ROM Device Drivers & Utilities + User s Manual. Urządzenia wyświetlające można przełączyć i skonfigurować w oknie dialogowym Ustawienia ekranu w sekcji Personalizacja Panelu sterowania systemu Windows Vista. Aby wyświetlić okno Ustawienia ekranu w systemie Windows Vista: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania (lub wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania). 2. W menu Wygląd i personalizacja kliknij pozycję Dostosuj rozdzielczość ekranu (lub kliknij dwukrotnie pozycję Personalizacja > Ustawienia ekranu). 3. Ustaw żądaną rozdzielczość suwakiem w obszarze Rozdzielczość ( 1 rysunek 10 na stronie 18). 4. Kliknij strzałkę i wybierz żądane ustawienie opcji Kolory ( 2 rysunek 10 na stronie 18). 5. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane ( 3 rysunek 10 na stronie 18), aby wyświetlić karty opcji zaawansowanych. Karta graficzna VIA S3Display 1. Na kartach S3 4 (rysunek 10 na stronie 18) można dokonać wszelkich żądanych regulacji ustawień wyświetlania. Karta graficzna NVIDIA GeForce Go 1. Kliknij kartę GeForce Go. 2. Kliknij przycisk Start the NVIDIA Control Panel (Uruchom panel sterowania NVIDIA) ( 5 rysunek 10 na stronie 18), aby uzyskać dostęp do panelu sterowania. 3. Do panelu sterowania NVIDIA Control Panel można też przejść, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie klikając polecenie NVIDIA Control Panel (Panel sterowania NVIDIA). Funkcje wyświetlania 17

29 Rysunek 10 Ustawienia ekranu 18 Funkcje wyświetlania

30 Funkcje audio Opcje audio w komputerze można skonfigurować w oknie dialogowym Dźwięk dostępnym w panelu sterowania systemu Windows, po kliknięciu ikony programu VIA Audio Deck na pasku zadań lub na pulpicie (spowoduje to wyświetlenie menu programu VIA Audio Deck). Głośność można też regulować za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F5/F6. Kliknij dowolny z przycisków (np. ) po lewej, aby rozwinąć menu ustawień audio. Krótka instrukcja obsługi Regulacja głośności dźwięku Głośność można ustawić za pomocą suwaka regulacji głośności w systemie Windows. Aby sprawdzić to ustawienie, należy kliknąć ikonę Głośność na pasku zadań. Rysunek 11 Menu programu VIA Audio Deck Funkcje audio 19

31 Funkcje zarządzania energią Po kliknięciu ikony Opcje zasilania (w menu Sprzęt i dźwięk) w Panelu sterowania sytemu Windows (patrz strona 20) można skonfigurować funkcje zarządzania energią komputera. Energię można oszczędzać, korzystając z planów zasilania i konfigurując opcje dotyczące przycisku zasilania, przycisku wstrzymania, zamknięcia pokrywy komputera, wyświetlacza i trybu wstrzymania w menu po lewej stronie. Należy zauważyć, że tryb oszczędzania energii może wpływać na wydajność komputera. Można wybrać jeden z istniejących planów lub kliknąć pozycję Utwórz plan zasilania w menu po lewej i określić opcje nowego planu. Kliknięcie pozycji Zmień ustawienia planu i Zmień zaawansowane ustawienia zasilania powoduje przejście do dalszych opcji konfiguracyjnych. Uwaga! Domyślnym stanem oszczędzania energii w systemie Windows Vista jest stan wstrzymania. 20 Funkcje zarządzania energią Rysunek 12 Opcje zasilania

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi Palmtop Acer n300 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące utylizacji Informacje dotyczące utylizacji Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W celu ograniczenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo