SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )"

Transkrypt

1 IP.ZP /06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r z póź.zm). Zadanie:. Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania,serwera, drukarek oraz innego sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. CPV , , , Zamawiający: Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego Bogatynia Zawartość specyfikacji: Część I Część II Część III Część IV Instrukcja dla Oferentów Przedmiot Zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 29 ponumerowanych stron. 1

2 Część I Instrukcja dla Oferentów 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Bogatynia - Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni Adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 Telefon/ fax (75) , fax (75) wew Tryb udzielenia zamówienia 2.1.Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z póź. zm), zwanej dalej Ustawą. 3.Opis przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (zakup), transport, rozładunek oraz uruchomienie niŝej wymienionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera, skanera, drukarek oraz innego sprzętu fabrycznie nowego ( rok. produkcji 2006) zgodnie z opisem technicznym określonym w części II : 1) Zestawy komputerowe typ I 43 szt. 2) Zestawy komputerowe typ II - 4 szt. 3) Serwer Baz Danych i Aplikacji 4) Monitory 17 LCD 44 szt. 5)Monitory 19 LCD - 4 szt. 6) Oprogramowanie Microsoft Windows XP Professional PL OEM 47 szt. 7) Oprogramowanie Microsoft Office 2003 Basic Edition PL OEM 48 szt. 8. Oprogramowanie Microsoft Office 2003 SBE PL OEM 5 szt. 9) Notebooki 6 szt. 10) Drukarki : - HP LASER JET 1320 N 1 szt - HP LASER JET 4250 N 3 szt. - HP COLOR LASER JET 4700 N - HP LASER JET 5550 N 1 szt 11) Inny sprzęt: - Skanery 2 szt. - Pamięć przenośna typu flash typ I 3 szt. - Pamięć przenośna typu flash typ II 2 szt. - Konwerter S.C.<->RJ45 typ I 2 szt. - Konwertery S.C.<->RJ45 typ II 4 szt. - Obudowa konwertera 12) Oprogramowanie uŝytkowe 2

3 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6.Informacja dotycząca ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 8.Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 9.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają nw.warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.), tzn: ) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć : 9.1.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub potwierdzone przez organ wydający) nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) 9.1.2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki : ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy W okresie ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, 1 lub 2 dostawy obejmujące sprzedaŝ wraz z dostawą zestawów komputerowych ilości łącznej nie mniejszej niŝ 50 szt. 3

4 W celu potwierdzenia tego warunku wymagane jest przedłoŝenie wykazu wykonanych dostaw oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie np. referencji ) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia przy załoŝeniu, iŝ zapłata dokonana będzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia z terminem płatności do 30 dni ) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy z dnia 29 stycznia W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) )Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert )Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wymagani Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaoferowane zestawy komputerowe, notebooki,monitory, drukarki, serwery, skanery, pamięci przenośne, konwertery i obudowę konwertera muszą być poddane ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych tj Ustawie o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca musi przedłoŝyć w ofercie: Deklaracje zgodności lub certyfikaty potwierdzające umieszczenie znaku CE na zaoferowany w ofercie sprzęt : - zestawy komputerowe - notebooki - monitory, - drukarki - serwery, - skanery, - Pamięci przenośne typu flash - Konwertery S.C.<->RJ45. - Obudowę konwertera Zaoferują zestawy komputerowe, monitory, drukarki, oprogramowania, serwer oraz inny sprzęt spełniające wymagania określone w opisie danych technicznych zawartych w części II SIWZ. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca musi przedłoŝyć w ofercie: 4

5 - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia zestawów komputerowych z akcesoriami, - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia serwera - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia notebooków - Opis parametrów technicznych monitorów - Opis parametrów technicznych drukarek - Opis parametrów technicznych skanerów - Opis parametrów technicznych Pamięci przenośnych - Opis parametrów technicznych konwerterów - Opis parametrów technicznych obudowy konwertera Udzielą gwarancji na poszczególne elementy wchodzące w zakres zamówienia na okresy nie krótsze niŝ : Drukarki min. 24 miesiące Zestawy Komputerowe min. 24 miesiące Monitory min. 36 miesięcy + wymiana monitora w ciągu 30 dni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia min. 1 piksela lub subpiksela Serwer min. 36 miesięcy Notebook typ I min. 24 miesiące Notebook typ II min. 12 miesięcy skanery min. 12 miesiące Zrealizują dostawę przedmiotu zamówienia max. w trzech częściach, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem rzeczowo terminowym.( I dostawa winna zawierać niemniej niŝ 20 szt. zestawów komputerowych) 9.3. wniosą wadium 9.4.Zamawiający na podstawie złoŝonych przez Oferenta dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 10. ZAWARTOŚĆ OFERTY Dokumenty jakie muszą złoŝyć Oferenci w niniejszym postępowaniu: ) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część II SIWZ), W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 9 SIWZ, Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub potwierdzone przez organ wydający) nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) Dowód wniesienia / wpłacenia wadium ) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 2 Część II SIWZ) ) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 10.2.5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ( zakończonych)przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia z uwzględnieniem warunku określonego w punkcie SIWZ (załącznik nr 3 Część II SIWZ) ) Dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy wymienione w załączniku nr 3 zostały wykonane naleŝycie ( np. referencje) ). Deklaracje zgodności producenta lub certyfikaty potwierdzające umieszczenie znaku CE na zaoferowane: - zestawy komputerowe - notebooki - monitory, - drukarki - serwer, - skanery, - Pamięci przenośne typu flash - Konwertery S.C.<->RJ45. - Obudowę ) Opisy parametrów technicznych : - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia zestawów komputerowych z akcesoriami, - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia serwera - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia notebooków - Opis parametrów technicznych monitorów - Opis parametrów technicznych drukarek - Opis parametrów technicznych skanerów - Opis parametrów technicznych pamięci przenośnych - Opis parametrów technicznych konwerterów - Opis parametrów technicznych obudowy konwertera Harmonogram dostaw W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.2 Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: ) Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem ) Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych bez dokonywania Ŝadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on w danym miejscu nie dotyczy Do dokumentów w języku innym niŝ polski muszą być załączone tłumaczenia na język polski. 6

7 10.3.3) JeŜeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie );10.2.4), ); ; składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe: a)jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b)nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości ) JeŜeli w kraju w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ) JeŜeli dotyczy Oferenta, dokument o którym mowa w punkcie ) naleŝy go złoŝyć w formie oryginału, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczony przez polskie placówki konsularne stosowanie do obowiązujących przepisów Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby: KaŜdy z nich oddzielnie udokumentował, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy W przypadku wymaganego doświadczenia, podmiot występujący wspólnie udokumentował doświadczenie w wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia UpowaŜnili jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (lidera), przy czym upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem) W przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisanie umowy będzie Ŝądał Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 11.Informacja o sposobie porozumiewania się Stron oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 11.1.Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie za pomocą telefaksu Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą, telefaksu uwaŝać się będzie za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 12.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Tomasz Kuczaj, Marcin Łohyn - tel. (0 75) wew.130 ; - sprawy techniczne 7

8 Teresa Morawska tel. (0 75) wew.55 sprawy formalno-prawne 13.Termin związania ofertą 13.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni 14. Wadium Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: ) Pieniądzu. Przelew na podany niŝej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek zamawiającego nie później niŝ do wyznaczonego terminu składania ofert. Biorąc powyŝsze pod uwagę zamawiający informuje oferentów o konieczności złoŝenia dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. P.K.O. B.P S.A. Oddział Bogatynia ul. II Armii W.P. numer konta bankowego: z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek, serwera oraz innego sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz oraz 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej naleŝy przesłać/ złoŝyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego w terminie określonym na składanie ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć jako dokument do oferty Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: ) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, ) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, ) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie oferenta Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium przetargowym zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone jeŝeli: 8

9 14.6.1) upłynął termin związania ofertą, ) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, ) zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek wykonawcy: ) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, ) który został wykluczony z postępowania, ) którego oferta została odrzucona ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku, o którym mowa wyŝej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z rachunku bieŝącego zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta. 15.Opis sposobu przygotowania ofert 15.1.Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno ponumerowane kartki Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upowaŝnioną (e) do reprezentowania Oferenta Ceny określone przez Oferenta w Formularzu oferty, muszą być podane zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz być wyraŝone w PLN Oferent moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeŝenia wymagane wypełnienie Formularza ofertowego. Oferent nie moŝe zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert Zaleca się złoŝenie oferty opakowanej w sposób uniemoŝliwiający przypadkowe jej otwarcie przy zachowaniu poniŝszych zasad : W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza zewnętrza oznakowana wg treści: Nazwa Zamawiającego OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, DRUKAREK, serwera oraz innego sprzętu dla Urzędu miasta i gminy w Bogatyni NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7 września 2006r., godz

10 Druga - wewnętrzna, wg treści: Nazwa Oferenta Ulica, nr budynku Kod pocztowy, miejscowość Oferta na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera oraz innego sprzętu dla Urzędu Miasta i gminy w Bogatyni - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7 września 2006 r., godz W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty naleŝy dołączyć równieŝ wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek moŝe być udostępniana innym Oferentom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę Oferent moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Oferent moŝe złoŝyć jedną ofertę. JeŜeli Oferent złoŝy więcej ofert zostaną one wszystkie odrzucone Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16.Miejsce oraz termin składania ofert 16.1.Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę naleŝy przesłać na adres zamawiającego bądź złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Daszyńskiego 1 w kancelarii- pokój nr 3. Termin składania ofert upływa 7 września 2006 r., o godz Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu do wniesienie protestu Zmiana i wycofanie oferty Oferent moŝe przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Oferent moŝe wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE. 17.Miejsce oraz termin otwarcia ofert 17.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2006 roku, o godzinie 11 00, w siedzibie Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1 pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i 10

11 odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Oferentów, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia Oferty oznaczone WYCOFANIE otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Oferty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 18.Opis sposobu obliczenia ceny 18.1.Oferent podaje cenę całości przedmiotu zamówienia w rozbiciu na cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i cenę netto w złotych polskich na dzień składania oferty Cena ofertowa musi wynikać z kalkulacji szczegółowej, na którą składają się ceny ryczałtowe brutto za poszczególne urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia Ceny ofertowe muszą być wyliczone z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku) Ceny, o których mowa w punkcie 17.1 i 17.2 naleŝy ustalić jako ryczałtowe (jednoznaczne, kompletne i ostateczne ) Oferent zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia ( między innymi koszty opakowania, transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i inne), koszty te winny być uwzględnione w ryczałtowych cenach ofertowych Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŝy do obowiązków oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 19.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami 19.1.Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w PLN. 20.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 20.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: ) cena ofertowa (brutto) za cały zakres przedmiotu zamówienia- znaczenie 100 % 20.2.Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej dla Zamawiającego w zakresie wymienionego kryterium ( oferty z najniŝsza ceną ofertową brutto). Oferta z najtańszą ceną ofertową brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów Ocena punktowa ofert będzie odbywała się wg następującej formuły: 11

12 najniŝsza cena brutto ilość punktów = x 10 pkt cena brutto danej oferty 20.4.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu kryterium wyboru cena ofertowa brutto 100% ( oferta z najniŝszą cena ofertową). 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Oferent ma prawo wnieść protest na w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, przy czym, jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŝy go wnieść nie później niŝ 7 dni od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i daty zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrywania Protest powinien wskazywać: oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Oferentowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu złoŝonego przez innego Oferenta ( po terminie składania ofert), w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub SIWZ w terminie do 7 dni od daty publikacji Ogłoszenia i SIWZ. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku protestu stają się wykonawcy którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i przystąpili do postępowania Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1)treści ogłoszenia, 2)postanowień SIWZ, 3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie równoznaczne jest z jego oddaleniem W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty ,00 EURO nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące odwołań Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest rozstrzygnięciem ostatecznym. 22. Pozostałe informacje 22.6.Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: Oferty, z zastrzeŝeniem pkt , są jawne od chwili ich otwarcia Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których Oferent skutecznie zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 12

13 W sytuacji, gdy Oferent zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów, oferta jego podlegać będzie odrzuceniu. W szczególności odrzuceniu podlegać będzie oferta, w której wszystkie informacje zostały uznane przez Oferenta, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: NaleŜy złoŝyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji, Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty : W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert oraz zobowiązany jest wezwać wykonawców którzy nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści złoŝonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeŝeniem pkt W przypadku, gdy oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Oferenta o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złoŝyli oferty Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy Zamawiający wezwie wykonawców którzy nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania Wybór Oferenta: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Oferenta, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy JeŜeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania.... (pieczątka i podpis osoby upowaŝnionej) 13

14 Opis przedmiotu zamówienia 1. Uwagi ogólne: 1.1. W ofercie oprócz ceny danego elementu zamówienia, naleŝy podać informację o, modelu, typie, nazwie handlowej danego sprzętu Część II 1.2. Wszystkie parametry techniczne poszczególnych części przedmiotu zamówienia, określone w części II SIWZ naleŝy traktować jako wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego 1.3. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia opis parametrów technicznych zaoferowanych części zamówienia,o których mowa w pkt i SIWZ winien sporządzić oferent i załączyć je do oferty 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę ( zakup), transport, rozładunek oraz uruchomienie niŝej wymienionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, serwera skanera oraz innego sprzętu fabrycznie nowych ( rok produkcji 2006) zgodnie z poniŝszym opisem (o podanych parametrach technicznych) ZESTAW KOMPUTEROWY TYP I 43 szt. Płyta Główna Procesor Pamięć Dysk Twardy Format matx; gniazdo procesora iche 754; chipset Via K8M800, zintegrowany układ dźwiękowy, graficzny oraz karta sieciowa 10/100Mbit; 2xDDR 400/333/266; złącza na płycie 3x PCI, 1x AGP 8x, 2x ATA/ x Serial ATA; obsługa min. 4 portów USB 2.0; rekomendacja producenta procesora; gwarancja min. 36 mies. iche 754; taktowanie 1600 MHz; FSB 400 MHz; obsługa technologii 64bit; gwarancja min. 36 miesięcy. DDR 512 MB PC-400, złocone styki; gwarancja min. 60 mies. Interfejs serial ATA 300; pojemność: 80 GB; czas dostępu 8.9 ms; iche 8MB; Obsługa NCQ, S.M.A.R.T.; współczynnik MTBF min godzin; gwarancja min. 36 miesięcy. Napęd dyskietek 1,44 Głośniki klawiatura+mysz optyczna Obudowa MiniTower 14

15 Zasilacz ATX 350W; pasywne PFC; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia; zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wszystkich wyjściach; zabezpieczenie przeciwprzeciąŝeniowe; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V oraz +5V do 130W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +12V1DC oraz +12V2DC do 300W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V, +12V1DC oraz +12V2DC do 335W, współczynnik MTBF na poziomie godzin przy 25 C; gwarancja min. 24 mies.. Napęd Napęd DVD, prędkość odczytu DVD do 16x, CD do 48x, czas dostępu dla DVD 110 ms, CD 98ms ZESTAW KOMPUTEROWY - TYP II 4 szt. Płyta Główna Procesor Pamięć Dysk Twardy Format ATX; gniazdo procesora Socket 939; chipset nvidia nforce 4-4x, zintegrowany układ dźwiękowy oraz karta sieciowa Gigabit; kontroler FireWire; 4x DDR 400/333/266; złącza na płycie - 3x PCI, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 2x ATA/ x Serial ATA, 2 porty FireWire; rekomendacja producenta procesora; gwarancja min. 36 mies. Socket 939; taktowanie min MHz; FSB 400 MHz; obsługa technologii 64bit; gwarancja min. 36 miesięcy. 2 x DDR 1GB PC-400, złocone styki; gwarancja min. 60 mies. Interfejs serial ATA 300; pojemność: 160 GB; czas dostępu 8.9 ms; cache 8MB; Obsługa NCQ, S.M.A.R.T.; współczynnik MTBF min godzin; gwarancja min. 36 miesięcy. Karta graficzna - PCI-Express x16-256mb RAM - chłodzenie pasywne - wyjście DVI, D-sub - gwarancja 36 miesięcy Napęd dyskietek 1,44" Głośniki klawiatura+mysz optyczna Obudowa Format MidiTower; miejsca na napędy: zewnętrzne 4x 5.25", 2x 3.5", wewnętrzne: 4x 3.5", złącza umieszczone w przedniej części obudowy: # Złącza umieszczone w górnej części obudowy: 2x USB 2.0, 1x Firewire, złącza audio; montaŝ podzespołów bez uŝycia narzędzi 15

16 Zasilacz ATX 400W; pasywne PFC; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia; zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wszystkich wyjściach; zabezpieczenie przeciwprzeciąŝeniowe; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V oraz +5V do 150W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +12V1DC oraz +12V2DC do 348W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V, +12V1DC oraz +12V2DC do 385W, współczynnik MTBF na poziomie godzin przy 25 C; gwarancja min. 24 mies. Napęd Optyczny Nagrywarka DVD+/-RW; formaty zapisu - CD-RW,CD- R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; technologie BurnProof i LightScribe; współczynnik MTBF na poziomie godzin; gwarancja min. 24 mies. SERWER BAZ DANYCH I APLIKACJI Procesor - Intel Xeon 3.00GHz / 800MHz FSB, 64 bit, Cache L2-2MB lub szybszy; MoŜliwość instalacji drugiego procesora; Pamięć RAM MB DDR2; Kontrolery - Ultra320 SCSI oraz S-ATA; 3 Dyski Twarde - 76 GB Ultra320 SCSI, RPM, HOT SWAP; Obsługa - RAID 5 dla kontrolera SCSI; 6 slotów - hot-swap SCSI; Sieć 10/100/1000 Ethernet; Obudowa - Tower; Napędy - CD-ROM, FDD; Zasilanie - 2 x 514W Hot-Swap WyposaŜenie - mysz, klawiatura; Gwarancja - 3 lata u klienta; Monitor LCD Monitor LCD MONITORY Przekątna ekranu 17", kontrast min. 700:1, jasność min. 300 cd/m2, kąty widzenia min. 160 w poziomie i pionie, czas reakcji max. 8ms, wbudowany zasilacz, złącze D-SUB, panel klasy II, gwarancja producenta: min. 3 lata + wymiana monitora w ciągu 30 dni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia min. 1 piksela lub subpiksela. Przekątna ekranu 19", kontrast min. 1600:1, jasność min. 300 cd/m2, kąty widzenia min. 160 w poziomie i pionie, czas reakcji max. 8ms, wbudowany zasilacz, złącze D-SUB, DVI, panel klasy II, gwarancja producenta: min. 3 lata + wymiana monitora w ciągu 30 dni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia min. 1 piksela lub subpiksela. ilość 44 szt. 4 szt. 16

17 OPROGRAMOWANIE DLA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ilość Microsoft Windows XP Professional PL OEM Microsoft Office 2003 Basic Edition PL OEM Microsoft Office 2003 SBE PL OEM 47 szt. 48 szt. 5 szt. KOMPUTER PRZENOŚNY - TYP I 5 szt Pamięć RAM - min. 512MB Dysk twardy - min. 40 GB Typ ekranu - TFT Przekątna ekranu LCD - min. 15,4 cale Urządzenie wskazujące - Touch Pad Typ baterii - litowo-jonowa Czas pracy na baterii - ok. 3 godz. Wbudowane napędy - DVD+R/RW (dual layer) Karta dźwiękowa - AC-97 Modem - V.92 Karta sieciowa - Wi-Fi b, Ethernet 10/100 Mbps Typ gniazd - PCMCIA1x PC Card Type II Porty wyjścia/wejścia TV-out, słuchawki, mikrofon, 4x USB 2.0, 1x VGA 15-pin, 1x RJ45, 1x FireWire IEEE-1394, 1x RJ11 Dodatkowe złącza - czytnik kart 4-in-1 System operacyjny - Microsoft Windows XP Home Edition PL Gwarancja: min. 24 miesiące KOMPUTER PRZENOŚNY - TYP II - Procesor - Intel Core Duo T2400 Pamięć RAM - min. 1GB Dysk twardy - min. 80 GB Typ ekranu - TFT Przekątna ekranu LCD - min. 17 cale Urządzenie wskazujące - Touch Pad Typ baterii - litowo-jonowa Czas pracy na baterii - max. 4 godz. Wbudowane napędy - DVD+R/RW (dual layer) Karta dźwiękowa - AC-97 Modem - V.92 Karta sieciowa - Wi-Fi b, Ethernet 10/100 Mbps, Bluetooth Typ gniazd - PCMCIA1x PC Card Type II Porty wyjścia/wejścia TV-out, słuchawki, mikrofon, 4x USB 2.0, 1x VGA 15-pin, 1x RJ45, 1x FireWire IEEE-1394, 1x RJ11 System operacyjny - Microsoft Windows XP Home Edition PL Gwarancja: min. 12 miesiące 17

18 DRUKARKI ilość A4 laser HP LaserJet 1320 N A4 laser HP LaserJet 4250 N 3 szt. A4 laser kolorowa A3 laser kolorowa HP Color LaserJet 4700N HP LaserJet 5550N Skaner A4 INNY SPRZĘT Format A4; element światłoczuły CCD; rozdzielczość optyczna min dpi w poziomie i pionie; interfejs USB 2.0 ilość Skaner A3 Pamięć przenośna typu flash TYP I Pamięć przenośna typu flash TYP II Konwerter SC<->RJ45 TYP I Format A3; element światłoczuły CCD; lampa highbright xenon; rozdzielczość optyczna min dpi w poziomie i pionie; interfejsy USB 2.0, SCSI pojemność 2GB,USB 2.0, max. prędkość zapisu 17 MB/s., max. prędkość odczytu 25 MB/s. pojemność 1GB,USB 2.0max. prędkość odczytu 25 MB/s, max. prędkość zapisu 17 MB/s, PLANET GT-702S (złącza: SC, RJ45; przepustowość 2000 Mbps w trybie full duplex, 1000 Mbps w trybie half duplex) 3 szt. 2 szt. 2 szt. Konwerter SC<->RJ45 TYP II PLANET FT-702 S15 (złącza: SC, RJ45; przepustowość: 200Mbps w trybie full duplex, 1000Mbps w trybie half duplex) 4 szt. Obudowa konwertera 19" obudowa PLANET MC-1000R (pojemność: 10 konwerterów; posiada zasilacz) OPROGRAMOWANIE ilość CorelDraw 12 Graphics Suite PL CorelDraw 12 Graphics Suite PL Upgrade Adobe Photoshop CS2 PL WIN Adobe Photoshop CS2 PL WIN Upgrade 2 szt. 18

19 AutoCAD LT 2006 PL 1 CP-System Architektura 1 Nero 7 Premium BOX 3 NetLimiter 2 Pro 2 AcdSee 8 Photo Manager 1 AcdSee 8 Pro Photo Manager 1 FlashGet 3 Do kaŝdego urządzenia elektronicznego naleŝy dołączyć stosowny dokument (certyfikat lub deklarację zgodności) potwierdzający spełnienie zasadniczych norm umoŝliwiających noszenie przez produkt oznaczenia CE. 19

20 Część III Formularz oferty Zał. nr 1 Zamawiający Nazwa oferenta: Gmina Bogatynia ul. Daszyńskiego Bogatynia... ulica... nr domu...kod... miejscowość... powiat... województwo... tel...., fax... NIP..., REGON..., nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie dostawy wraz z rozładunkiem i uruchomieniem zestawów komputerowych, oprogramowania, monitorów, serwera i drukarek loco siedziba Zamawiającego za wynagrodzenie ryczałtowe brutto:...zł (słownie złotych:...) W tym: - cena netto -..zł. - podatek VAT w wysokości.zł. wg. stawki..% Kalkulacja szczegółowa przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco L.P. Przedmiot zamówienia ilość szt. cena jedn. netto (PLN) Podatek VAT % / cena jedn. brutto (PLN) Wartość brutto ( kol 3 x kol 6) (PLN) Zestawy komputerowe TYP I nazwa handlowa. typ model Zestawy komputerowe TYP II nazwa handlowa. typ model. 4 20

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 23.12.2008r. zmiana: 07.01.2009r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo