SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )"

Transkrypt

1 IP.ZP /06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r z póź.zm). Zadanie:. Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania,serwera, drukarek oraz innego sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. CPV , , , Zamawiający: Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego Bogatynia Zawartość specyfikacji: Część I Część II Część III Część IV Instrukcja dla Oferentów Przedmiot Zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 29 ponumerowanych stron. 1

2 Część I Instrukcja dla Oferentów 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Bogatynia - Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni Adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 Telefon/ fax (75) , fax (75) wew Tryb udzielenia zamówienia 2.1.Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z póź. zm), zwanej dalej Ustawą. 3.Opis przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (zakup), transport, rozładunek oraz uruchomienie niŝej wymienionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera, skanera, drukarek oraz innego sprzętu fabrycznie nowego ( rok. produkcji 2006) zgodnie z opisem technicznym określonym w części II : 1) Zestawy komputerowe typ I 43 szt. 2) Zestawy komputerowe typ II - 4 szt. 3) Serwer Baz Danych i Aplikacji 4) Monitory 17 LCD 44 szt. 5)Monitory 19 LCD - 4 szt. 6) Oprogramowanie Microsoft Windows XP Professional PL OEM 47 szt. 7) Oprogramowanie Microsoft Office 2003 Basic Edition PL OEM 48 szt. 8. Oprogramowanie Microsoft Office 2003 SBE PL OEM 5 szt. 9) Notebooki 6 szt. 10) Drukarki : - HP LASER JET 1320 N 1 szt - HP LASER JET 4250 N 3 szt. - HP COLOR LASER JET 4700 N - HP LASER JET 5550 N 1 szt 11) Inny sprzęt: - Skanery 2 szt. - Pamięć przenośna typu flash typ I 3 szt. - Pamięć przenośna typu flash typ II 2 szt. - Konwerter S.C.<->RJ45 typ I 2 szt. - Konwertery S.C.<->RJ45 typ II 4 szt. - Obudowa konwertera 12) Oprogramowanie uŝytkowe 2

3 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6.Informacja dotycząca ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 8.Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 9.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają nw.warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.), tzn: ) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć : 9.1.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub potwierdzone przez organ wydający) nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) 9.1.2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki : ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy W okresie ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, 1 lub 2 dostawy obejmujące sprzedaŝ wraz z dostawą zestawów komputerowych ilości łącznej nie mniejszej niŝ 50 szt. 3

4 W celu potwierdzenia tego warunku wymagane jest przedłoŝenie wykazu wykonanych dostaw oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie np. referencji ) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia przy załoŝeniu, iŝ zapłata dokonana będzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia z terminem płatności do 30 dni ) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy z dnia 29 stycznia W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) )Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert )Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wymagani Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaoferowane zestawy komputerowe, notebooki,monitory, drukarki, serwery, skanery, pamięci przenośne, konwertery i obudowę konwertera muszą być poddane ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych tj Ustawie o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca musi przedłoŝyć w ofercie: Deklaracje zgodności lub certyfikaty potwierdzające umieszczenie znaku CE na zaoferowany w ofercie sprzęt : - zestawy komputerowe - notebooki - monitory, - drukarki - serwery, - skanery, - Pamięci przenośne typu flash - Konwertery S.C.<->RJ45. - Obudowę konwertera Zaoferują zestawy komputerowe, monitory, drukarki, oprogramowania, serwer oraz inny sprzęt spełniające wymagania określone w opisie danych technicznych zawartych w części II SIWZ. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca musi przedłoŝyć w ofercie: 4

5 - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia zestawów komputerowych z akcesoriami, - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia serwera - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia notebooków - Opis parametrów technicznych monitorów - Opis parametrów technicznych drukarek - Opis parametrów technicznych skanerów - Opis parametrów technicznych Pamięci przenośnych - Opis parametrów technicznych konwerterów - Opis parametrów technicznych obudowy konwertera Udzielą gwarancji na poszczególne elementy wchodzące w zakres zamówienia na okresy nie krótsze niŝ : Drukarki min. 24 miesiące Zestawy Komputerowe min. 24 miesiące Monitory min. 36 miesięcy + wymiana monitora w ciągu 30 dni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia min. 1 piksela lub subpiksela Serwer min. 36 miesięcy Notebook typ I min. 24 miesiące Notebook typ II min. 12 miesięcy skanery min. 12 miesiące Zrealizują dostawę przedmiotu zamówienia max. w trzech częściach, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem rzeczowo terminowym.( I dostawa winna zawierać niemniej niŝ 20 szt. zestawów komputerowych) 9.3. wniosą wadium 9.4.Zamawiający na podstawie złoŝonych przez Oferenta dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 10. ZAWARTOŚĆ OFERTY Dokumenty jakie muszą złoŝyć Oferenci w niniejszym postępowaniu: ) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część II SIWZ), W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 9 SIWZ, Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub potwierdzone przez organ wydający) nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ) Dowód wniesienia / wpłacenia wadium ) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 2 Część II SIWZ) ) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 10.2.5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ( zakończonych)przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia z uwzględnieniem warunku określonego w punkcie SIWZ (załącznik nr 3 Część II SIWZ) ) Dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy wymienione w załączniku nr 3 zostały wykonane naleŝycie ( np. referencje) ). Deklaracje zgodności producenta lub certyfikaty potwierdzające umieszczenie znaku CE na zaoferowane: - zestawy komputerowe - notebooki - monitory, - drukarki - serwer, - skanery, - Pamięci przenośne typu flash - Konwertery S.C.<->RJ45. - Obudowę ) Opisy parametrów technicznych : - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia zestawów komputerowych z akcesoriami, - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia serwera - Opis parametrów technicznych i wyposaŝenia notebooków - Opis parametrów technicznych monitorów - Opis parametrów technicznych drukarek - Opis parametrów technicznych skanerów - Opis parametrów technicznych pamięci przenośnych - Opis parametrów technicznych konwerterów - Opis parametrów technicznych obudowy konwertera Harmonogram dostaw W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.2 Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: ) Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem ) Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych bez dokonywania Ŝadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on w danym miejscu nie dotyczy Do dokumentów w języku innym niŝ polski muszą być załączone tłumaczenia na język polski. 6

7 10.3.3) JeŜeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie );10.2.4), ); ; składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe: a)jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, b)nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości ) JeŜeli w kraju w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ) JeŜeli dotyczy Oferenta, dokument o którym mowa w punkcie ) naleŝy go złoŝyć w formie oryginału, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczony przez polskie placówki konsularne stosowanie do obowiązujących przepisów Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby: KaŜdy z nich oddzielnie udokumentował, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy W przypadku wymaganego doświadczenia, podmiot występujący wspólnie udokumentował doświadczenie w wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia UpowaŜnili jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (lidera), przy czym upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem) W przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisanie umowy będzie Ŝądał Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie,która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 11.Informacja o sposobie porozumiewania się Stron oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 11.1.Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie za pomocą telefaksu Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą, telefaksu uwaŝać się będzie za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 12.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Tomasz Kuczaj, Marcin Łohyn - tel. (0 75) wew.130 ; - sprawy techniczne 7

8 Teresa Morawska tel. (0 75) wew.55 sprawy formalno-prawne 13.Termin związania ofertą 13.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni 14. Wadium Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: ) Pieniądzu. Przelew na podany niŝej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek zamawiającego nie później niŝ do wyznaczonego terminu składania ofert. Biorąc powyŝsze pod uwagę zamawiający informuje oferentów o konieczności złoŝenia dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. P.K.O. B.P S.A. Oddział Bogatynia ul. II Armii W.P. numer konta bankowego: z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek, serwera oraz innego sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz oraz 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej naleŝy przesłać/ złoŝyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego w terminie określonym na składanie ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć jako dokument do oferty Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: ) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, ) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, ) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie oferenta Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium przetargowym zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone jeŝeli: 8

9 14.6.1) upłynął termin związania ofertą, ) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, ) zamawiający uniewaŝnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek wykonawcy: ) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, ) który został wykluczony z postępowania, ) którego oferta została odrzucona ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania wniosku, o którym mowa wyŝej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z rachunku bieŝącego zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta. 15.Opis sposobu przygotowania ofert 15.1.Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno ponumerowane kartki Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upowaŝnioną (e) do reprezentowania Oferenta Ceny określone przez Oferenta w Formularzu oferty, muszą być podane zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz być wyraŝone w PLN Oferent moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeŝenia wymagane wypełnienie Formularza ofertowego. Oferent nie moŝe zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert Zaleca się złoŝenie oferty opakowanej w sposób uniemoŝliwiający przypadkowe jej otwarcie przy zachowaniu poniŝszych zasad : W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza zewnętrza oznakowana wg treści: Nazwa Zamawiającego OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, DRUKAREK, serwera oraz innego sprzętu dla Urzędu miasta i gminy w Bogatyni NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7 września 2006r., godz

10 Druga - wewnętrzna, wg treści: Nazwa Oferenta Ulica, nr budynku Kod pocztowy, miejscowość Oferta na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera oraz innego sprzętu dla Urzędu Miasta i gminy w Bogatyni - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7 września 2006 r., godz W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty naleŝy dołączyć równieŝ wyciąg kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek moŝe być udostępniana innym Oferentom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę Oferent moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Oferent moŝe złoŝyć jedną ofertę. JeŜeli Oferent złoŝy więcej ofert zostaną one wszystkie odrzucone Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16.Miejsce oraz termin składania ofert 16.1.Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę naleŝy przesłać na adres zamawiającego bądź złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Daszyńskiego 1 w kancelarii- pokój nr 3. Termin składania ofert upływa 7 września 2006 r., o godz Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu do wniesienie protestu Zmiana i wycofanie oferty Oferent moŝe przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Oferent moŝe wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE. 17.Miejsce oraz termin otwarcia ofert 17.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2006 roku, o godzinie 11 00, w siedzibie Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1 pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i 10

11 odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Oferentów, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia Oferty oznaczone WYCOFANIE otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Oferty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 18.Opis sposobu obliczenia ceny 18.1.Oferent podaje cenę całości przedmiotu zamówienia w rozbiciu na cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i cenę netto w złotych polskich na dzień składania oferty Cena ofertowa musi wynikać z kalkulacji szczegółowej, na którą składają się ceny ryczałtowe brutto za poszczególne urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia Ceny ofertowe muszą być wyliczone z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku) Ceny, o których mowa w punkcie 17.1 i 17.2 naleŝy ustalić jako ryczałtowe (jednoznaczne, kompletne i ostateczne ) Oferent zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia ( między innymi koszty opakowania, transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i inne), koszty te winny być uwzględnione w ryczałtowych cenach ofertowych Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŝy do obowiązków oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 19.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami 19.1.Rozliczenia między Zamawiającym, a Dostawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w PLN. 20.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 20.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: ) cena ofertowa (brutto) za cały zakres przedmiotu zamówienia- znaczenie 100 % 20.2.Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej dla Zamawiającego w zakresie wymienionego kryterium ( oferty z najniŝsza ceną ofertową brutto). Oferta z najtańszą ceną ofertową brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów Ocena punktowa ofert będzie odbywała się wg następującej formuły: 11

12 najniŝsza cena brutto ilość punktów = x 10 pkt cena brutto danej oferty 20.4.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu kryterium wyboru cena ofertowa brutto 100% ( oferta z najniŝszą cena ofertową). 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Oferent ma prawo wnieść protest na w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, przy czym, jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŝy go wnieść nie później niŝ 7 dni od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i daty zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrywania Protest powinien wskazywać: oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Oferentowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu złoŝonego przez innego Oferenta ( po terminie składania ofert), w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub SIWZ w terminie do 7 dni od daty publikacji Ogłoszenia i SIWZ. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku protestu stają się wykonawcy którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i przystąpili do postępowania Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1)treści ogłoszenia, 2)postanowień SIWZ, 3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie równoznaczne jest z jego oddaleniem W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty ,00 EURO nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące odwołań Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest rozstrzygnięciem ostatecznym. 22. Pozostałe informacje 22.6.Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: Oferty, z zastrzeŝeniem pkt , są jawne od chwili ich otwarcia Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których Oferent skutecznie zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. 12

13 W sytuacji, gdy Oferent zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów, oferta jego podlegać będzie odrzuceniu. W szczególności odrzuceniu podlegać będzie oferta, w której wszystkie informacje zostały uznane przez Oferenta, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: NaleŜy złoŝyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji, Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty : W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert oraz zobowiązany jest wezwać wykonawców którzy nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści złoŝonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeŝeniem pkt W przypadku, gdy oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Oferenta o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złoŝyli oferty Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy Zamawiający wezwie wykonawców którzy nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania Wybór Oferenta: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Oferenta, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy JeŜeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania.... (pieczątka i podpis osoby upowaŝnionej) 13

14 Opis przedmiotu zamówienia 1. Uwagi ogólne: 1.1. W ofercie oprócz ceny danego elementu zamówienia, naleŝy podać informację o, modelu, typie, nazwie handlowej danego sprzętu Część II 1.2. Wszystkie parametry techniczne poszczególnych części przedmiotu zamówienia, określone w części II SIWZ naleŝy traktować jako wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego 1.3. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia opis parametrów technicznych zaoferowanych części zamówienia,o których mowa w pkt i SIWZ winien sporządzić oferent i załączyć je do oferty 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę ( zakup), transport, rozładunek oraz uruchomienie niŝej wymienionego sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, serwera skanera oraz innego sprzętu fabrycznie nowych ( rok produkcji 2006) zgodnie z poniŝszym opisem (o podanych parametrach technicznych) ZESTAW KOMPUTEROWY TYP I 43 szt. Płyta Główna Procesor Pamięć Dysk Twardy Format matx; gniazdo procesora iche 754; chipset Via K8M800, zintegrowany układ dźwiękowy, graficzny oraz karta sieciowa 10/100Mbit; 2xDDR 400/333/266; złącza na płycie 3x PCI, 1x AGP 8x, 2x ATA/ x Serial ATA; obsługa min. 4 portów USB 2.0; rekomendacja producenta procesora; gwarancja min. 36 mies. iche 754; taktowanie 1600 MHz; FSB 400 MHz; obsługa technologii 64bit; gwarancja min. 36 miesięcy. DDR 512 MB PC-400, złocone styki; gwarancja min. 60 mies. Interfejs serial ATA 300; pojemność: 80 GB; czas dostępu 8.9 ms; iche 8MB; Obsługa NCQ, S.M.A.R.T.; współczynnik MTBF min godzin; gwarancja min. 36 miesięcy. Napęd dyskietek 1,44 Głośniki klawiatura+mysz optyczna Obudowa MiniTower 14

15 Zasilacz ATX 350W; pasywne PFC; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia; zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wszystkich wyjściach; zabezpieczenie przeciwprzeciąŝeniowe; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V oraz +5V do 130W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +12V1DC oraz +12V2DC do 300W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V, +12V1DC oraz +12V2DC do 335W, współczynnik MTBF na poziomie godzin przy 25 C; gwarancja min. 24 mies.. Napęd Napęd DVD, prędkość odczytu DVD do 16x, CD do 48x, czas dostępu dla DVD 110 ms, CD 98ms ZESTAW KOMPUTEROWY - TYP II 4 szt. Płyta Główna Procesor Pamięć Dysk Twardy Format ATX; gniazdo procesora Socket 939; chipset nvidia nforce 4-4x, zintegrowany układ dźwiękowy oraz karta sieciowa Gigabit; kontroler FireWire; 4x DDR 400/333/266; złącza na płycie - 3x PCI, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 2x ATA/ x Serial ATA, 2 porty FireWire; rekomendacja producenta procesora; gwarancja min. 36 mies. Socket 939; taktowanie min MHz; FSB 400 MHz; obsługa technologii 64bit; gwarancja min. 36 miesięcy. 2 x DDR 1GB PC-400, złocone styki; gwarancja min. 60 mies. Interfejs serial ATA 300; pojemność: 160 GB; czas dostępu 8.9 ms; cache 8MB; Obsługa NCQ, S.M.A.R.T.; współczynnik MTBF min godzin; gwarancja min. 36 miesięcy. Karta graficzna - PCI-Express x16-256mb RAM - chłodzenie pasywne - wyjście DVI, D-sub - gwarancja 36 miesięcy Napęd dyskietek 1,44" Głośniki klawiatura+mysz optyczna Obudowa Format MidiTower; miejsca na napędy: zewnętrzne 4x 5.25", 2x 3.5", wewnętrzne: 4x 3.5", złącza umieszczone w przedniej części obudowy: # Złącza umieszczone w górnej części obudowy: 2x USB 2.0, 1x Firewire, złącza audio; montaŝ podzespołów bez uŝycia narzędzi 15

16 Zasilacz ATX 400W; pasywne PFC; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia; zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wszystkich wyjściach; zabezpieczenie przeciwprzeciąŝeniowe; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V oraz +5V do 150W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +12V1DC oraz +12V2DC do 348W; całkowita moc wyjściowa dla napięć: +3,3V, +12V1DC oraz +12V2DC do 385W, współczynnik MTBF na poziomie godzin przy 25 C; gwarancja min. 24 mies. Napęd Optyczny Nagrywarka DVD+/-RW; formaty zapisu - CD-RW,CD- R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; technologie BurnProof i LightScribe; współczynnik MTBF na poziomie godzin; gwarancja min. 24 mies. SERWER BAZ DANYCH I APLIKACJI Procesor - Intel Xeon 3.00GHz / 800MHz FSB, 64 bit, Cache L2-2MB lub szybszy; MoŜliwość instalacji drugiego procesora; Pamięć RAM MB DDR2; Kontrolery - Ultra320 SCSI oraz S-ATA; 3 Dyski Twarde - 76 GB Ultra320 SCSI, RPM, HOT SWAP; Obsługa - RAID 5 dla kontrolera SCSI; 6 slotów - hot-swap SCSI; Sieć 10/100/1000 Ethernet; Obudowa - Tower; Napędy - CD-ROM, FDD; Zasilanie - 2 x 514W Hot-Swap WyposaŜenie - mysz, klawiatura; Gwarancja - 3 lata u klienta; Monitor LCD Monitor LCD MONITORY Przekątna ekranu 17", kontrast min. 700:1, jasność min. 300 cd/m2, kąty widzenia min. 160 w poziomie i pionie, czas reakcji max. 8ms, wbudowany zasilacz, złącze D-SUB, panel klasy II, gwarancja producenta: min. 3 lata + wymiana monitora w ciągu 30 dni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia min. 1 piksela lub subpiksela. Przekątna ekranu 19", kontrast min. 1600:1, jasność min. 300 cd/m2, kąty widzenia min. 160 w poziomie i pionie, czas reakcji max. 8ms, wbudowany zasilacz, złącze D-SUB, DVI, panel klasy II, gwarancja producenta: min. 3 lata + wymiana monitora w ciągu 30 dni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia min. 1 piksela lub subpiksela. ilość 44 szt. 4 szt. 16

17 OPROGRAMOWANIE DLA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ilość Microsoft Windows XP Professional PL OEM Microsoft Office 2003 Basic Edition PL OEM Microsoft Office 2003 SBE PL OEM 47 szt. 48 szt. 5 szt. KOMPUTER PRZENOŚNY - TYP I 5 szt Pamięć RAM - min. 512MB Dysk twardy - min. 40 GB Typ ekranu - TFT Przekątna ekranu LCD - min. 15,4 cale Urządzenie wskazujące - Touch Pad Typ baterii - litowo-jonowa Czas pracy na baterii - ok. 3 godz. Wbudowane napędy - DVD+R/RW (dual layer) Karta dźwiękowa - AC-97 Modem - V.92 Karta sieciowa - Wi-Fi b, Ethernet 10/100 Mbps Typ gniazd - PCMCIA1x PC Card Type II Porty wyjścia/wejścia TV-out, słuchawki, mikrofon, 4x USB 2.0, 1x VGA 15-pin, 1x RJ45, 1x FireWire IEEE-1394, 1x RJ11 Dodatkowe złącza - czytnik kart 4-in-1 System operacyjny - Microsoft Windows XP Home Edition PL Gwarancja: min. 24 miesiące KOMPUTER PRZENOŚNY - TYP II - Procesor - Intel Core Duo T2400 Pamięć RAM - min. 1GB Dysk twardy - min. 80 GB Typ ekranu - TFT Przekątna ekranu LCD - min. 17 cale Urządzenie wskazujące - Touch Pad Typ baterii - litowo-jonowa Czas pracy na baterii - max. 4 godz. Wbudowane napędy - DVD+R/RW (dual layer) Karta dźwiękowa - AC-97 Modem - V.92 Karta sieciowa - Wi-Fi b, Ethernet 10/100 Mbps, Bluetooth Typ gniazd - PCMCIA1x PC Card Type II Porty wyjścia/wejścia TV-out, słuchawki, mikrofon, 4x USB 2.0, 1x VGA 15-pin, 1x RJ45, 1x FireWire IEEE-1394, 1x RJ11 System operacyjny - Microsoft Windows XP Home Edition PL Gwarancja: min. 12 miesiące 17

18 DRUKARKI ilość A4 laser HP LaserJet 1320 N A4 laser HP LaserJet 4250 N 3 szt. A4 laser kolorowa A3 laser kolorowa HP Color LaserJet 4700N HP LaserJet 5550N Skaner A4 INNY SPRZĘT Format A4; element światłoczuły CCD; rozdzielczość optyczna min dpi w poziomie i pionie; interfejs USB 2.0 ilość Skaner A3 Pamięć przenośna typu flash TYP I Pamięć przenośna typu flash TYP II Konwerter SC<->RJ45 TYP I Format A3; element światłoczuły CCD; lampa highbright xenon; rozdzielczość optyczna min dpi w poziomie i pionie; interfejsy USB 2.0, SCSI pojemność 2GB,USB 2.0, max. prędkość zapisu 17 MB/s., max. prędkość odczytu 25 MB/s. pojemność 1GB,USB 2.0max. prędkość odczytu 25 MB/s, max. prędkość zapisu 17 MB/s, PLANET GT-702S (złącza: SC, RJ45; przepustowość 2000 Mbps w trybie full duplex, 1000 Mbps w trybie half duplex) 3 szt. 2 szt. 2 szt. Konwerter SC<->RJ45 TYP II PLANET FT-702 S15 (złącza: SC, RJ45; przepustowość: 200Mbps w trybie full duplex, 1000Mbps w trybie half duplex) 4 szt. Obudowa konwertera 19" obudowa PLANET MC-1000R (pojemność: 10 konwerterów; posiada zasilacz) OPROGRAMOWANIE ilość CorelDraw 12 Graphics Suite PL CorelDraw 12 Graphics Suite PL Upgrade Adobe Photoshop CS2 PL WIN Adobe Photoshop CS2 PL WIN Upgrade 2 szt. 18

19 AutoCAD LT 2006 PL 1 CP-System Architektura 1 Nero 7 Premium BOX 3 NetLimiter 2 Pro 2 AcdSee 8 Photo Manager 1 AcdSee 8 Pro Photo Manager 1 FlashGet 3 Do kaŝdego urządzenia elektronicznego naleŝy dołączyć stosowny dokument (certyfikat lub deklarację zgodności) potwierdzający spełnienie zasadniczych norm umoŝliwiających noszenie przez produkt oznaczenia CE. 19

20 Część III Formularz oferty Zał. nr 1 Zamawiający Nazwa oferenta: Gmina Bogatynia ul. Daszyńskiego Bogatynia... ulica... nr domu...kod... miejscowość... powiat... województwo... tel...., fax... NIP..., REGON..., nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie dostawy wraz z rozładunkiem i uruchomieniem zestawów komputerowych, oprogramowania, monitorów, serwera i drukarek loco siedziba Zamawiającego za wynagrodzenie ryczałtowe brutto:...zł (słownie złotych:...) W tym: - cena netto -..zł. - podatek VAT w wysokości.zł. wg. stawki..% Kalkulacja szczegółowa przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco L.P. Przedmiot zamówienia ilość szt. cena jedn. netto (PLN) Podatek VAT % / cena jedn. brutto (PLN) Wartość brutto ( kol 3 x kol 6) (PLN) Zestawy komputerowe TYP I nazwa handlowa. typ model Zestawy komputerowe TYP II nazwa handlowa. typ model. 4 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo