USTAWA. z dnia r. o strategicznych inwestycjach celu publicznego 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia... 2015 r. o strategicznych inwestycjach celu publicznego 1)"

Transkrypt

1 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 1 PROJEKT Z DNIA 29 czerwca 2015 r. USTAWA z dnia r. o strategicznych inwestycjach celu publicznego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Ustawa określa zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, a także zasady i tryb nabywania praw do nieruchomości przeznaczonych do realizacji tych inwestycji. 2. Strategiczne inwestycje celu publicznego mogą być przygotowane i realizowane na podstawie przepisów ustawy lub na podstawie innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 2) ), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. 3) ) albo ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199). Wybór trybu przygotowania i realizacji inwestycji należy do inwestora. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) budowla przeciwpowodziowa - kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające stałą rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza, falochrony oraz budowle ochrony brzegów morskich; 2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzję, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906 i 1200.

2 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 2 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. 4) ); 3) droga krajowa - drogę krajową w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460); 4) infrastruktura zapewniająca dostęp do portu morskiego prowadzące do portu oraz położone w granicach portu tory wodne, wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami; 5) inwestycja PCI inwestycję w zakresie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 115 poz. 39); 6) kataster nieruchomości kataster nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520); 7) linia kolejowa - linię kolejową w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm. 5) ); 8) lotnisko użytku publicznego - lotnisko użytku publicznego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 829 i 1393 oraz z 2014 r. poz. 768); 9) nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomość w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 10) operator operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego w rozumieniu art. 3 pkt 24 i 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 6) ); 11) port morski akweny i grunty oraz związaną z nimi infrastrukturę portową, znajdującą się w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179); 12) rozporządzenie PCI - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009; 13) teren zamknięty - teren zamknięty w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 14) uzbrojenie terenu elementy sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Art Strategicznymi inwestycjami celu publicznego są inwestycje PCI, a także inwestycje polegające na budowie lub przebudowie: 1) dróg krajowych, 2) linii kolejowych, 3) lotnisk użytku publicznego, 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151 i 478.

3 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 3 4) budowli przeciwpowodziowych, 5) portów morskich wraz z infrastrukturą zapewniającą dostęp do portów morskich, 6) gazociągów wysokiego ciśnienia oraz magazynów gazu, 7) sieci przesyłowych energii elektrycznej o napięciu 110 kv lub wyższym, 8) sieci przesyłowych ropy naftowej i produktów naftowych - wraz z obiektami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do ich uruchomienia i prawidłowej eksploatacji. 2. Inwestorem strategicznych inwestycji celu publicznego, zwanym dalej inwestorem, uprawnionym do ich realizacji na podstawie niniejszej ustawy, jest: 1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w odniesieniu do dróg krajowych; 2) prezydent miasta - w odniesieniu do dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe, położonych w granicach miasta na prawach powiatu; 3) zarządca infrastruktury kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym albo właściwa jednostka samorządu terytorialnego - w odniesieniu do linii kolejowych; 4) zakładający lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze albo zarządzający lotniskiem użytku publicznego w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego; 5) regionalny zarząd gospodarki wodnej, urząd morski, marszałek województwa działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej albo jednostka samorządu terytorialnego - w odniesieniu do budowli przeciwpowodziowych; 6) podmioty zarządzające portami morskimi, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich - w odniesieniu do portów morskich oraz urzędy morskie - w odniesieniu do infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich; 7) operator w odniesieniu do sieci przesyłowych energii elektrycznej; 8) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna w odniesieniu do gazociągów oraz magazynów gazu; 9) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna - w odniesieniu do magazynów gazu oraz sieci przesyłowych ropy naftowej i produktów naftowych. 3. Inwestorem strategicznych inwestycji celu publicznego, uprawnionym do ich realizacji na podstawie przepisów ustawy w odniesieniu do inwestycji, o których mowa w ust. 1, może być partner prywatny w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm. 7) ) lub koncesjonariusz w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113), wybrany przez podmiot wskazany w ust Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, określone w ustawie, stosuje się odpowiednio do drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, z tym że spółce tej przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie ustawy lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 5. W przypadku, gdy inwestorem w zakresie wymienionym w ust. 2 pkt 3 i 4 jest podmiot inny niż PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (zwana dalej PKP PLK S.A. ), jednostka 7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 232 poz. 1378, z 2012 r. poz oraz z 2014 r. poz

4 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 4 samorządu terytorialnego, organ administracji publicznej bądź państwowa albo samorządowa jednostka organizacyjna, inwestor ten załącza do wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej zgodę podmiotu, na rzecz którego nastąpić ma wywłaszczenie nieruchomości. Zgody nie wymaga wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3. Art. 4. Budowa gazociągu o zasięgu krajowym lub budowa gazociągu wynikająca z umów międzynarodowych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Zgodę dołącza się do wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej, o której mowa w art. 7, a jeżeli inwestycja nie jest prowadzona na podstawie niniejszej ustawy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Rozdział 2 Postępowanie poprzedzające złożenie wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej Art. 5. Inwestor przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności w toku opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, informuje organy wykonawcze gmin o planowanym przebiegu inwestycji oraz jej charakterystycznych parametrach, w szczególności dotyczących zapewnienia ciągłości lokalnej sieci drogowej w zakresie, w jakim parametry te są określone na etapie sporządzania raportu lub karty informacyjnej. Art W przypadku, gdy dla inwestycji wydana została ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wojewoda, na wniosek inwestora, rozstrzyga o uprawnieniu inwestora do wejścia i dysponowania niezabudowanymi częściami nieruchomości objętych tą decyzją, w celu wykonania badań geologicznych, badań archeologicznych lub prac geodezyjnych. W decyzji wojewody wskazuje się nieruchomości lub ich części objęte uprawnieniem, a także czas ich zajęcia i zakres uprawnień inwestora. 2. Do udostępnienia nieruchomości art. 124b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, przy czym organem właściwym do ustalenia odszkodowania jest wojewoda. 3. Inwestor jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu badań lub prac, o których mowa w ust Jeżeli w wyniku realizacji czynności określonych w ust. 1 nieruchomość nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor jest obowiązany do jej nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, a w przypadku, gdy inwestycję realizuje jednostka samorządu terytorialnego albo jej organ w ramach realizacji zadań własnych na rzecz tej jednostki. Rozdział 3 Decyzja zintegrowana Art Do wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej należy dołączyć: 1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg lub lokalizację inwestycji, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - opracowaną z wykorzystaniem mapy zasadniczej lub w przypadku terenów zamkniętych z wykorzystaniem mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 5 2) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu; 3) oświadczenie o prawie do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, w odniesieniu do których decyzja nie ma wywołać skutków w postaci uzyskania tego prawa; 4) w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, przy czym w przypadku budowy lub przebudowy dróg publicznych różnej kategorii - z uwzględnieniem granic pasów drogowych tych dróg; 5) wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku do których decyzja ma wywołać skutek w postaci wywłaszczenia bądź ograniczenia sposobu korzystania; 6) wskazanie nieruchomości podlegających zajęciu na podstawie art. 37 ust. 1 i 6; 7) w przypadku inwestycji planowanej w polskich obszarach morskich - pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014); 8) uzgodnienie zarządców dróg publicznych w zakresie, w jakim projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego; 9) w przypadku dróg publicznych - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi wraz ze wskazaniem ich kategorii oraz projekt zmiany kategorii dróg publicznych, wywołanej budową drogi, zapewniający spójność sieci dróg poszczególnych kategorii; 10) w przypadku dróg publicznych stanowiących część transeuropejskiej sieci drogowej - wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z uzasadnieniem zarządcy drogi, stanowiącym załącznik do wyniku tego audytu, w przypadku nieuwzględnienia go przez zarządcę drogi; 11) w przypadku gazociągu o zasięgu krajowym lub gazociągu, którego budowa wynika z umów międzynarodowych - zgodę ministra właściwego do spraw gospodarki, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej; 12) w przypadku budowli przeciwpowodziowych - analizę powiązania inwestycji z istniejącymi oraz projektowanymi inwestycjami przeciwpowodziowymi; 13) w przypadku budowy lotniska użytku publicznego promesę zezwolenia na założenia lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; 14) opinie: a) Ministra Obrony Narodowej - w przypadku, gdy projektowana inwestycja przebiega lub oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy ochronne; b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, c) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w przypadku lotniska użytku publicznego, a także w przypadkach, gdy inwestycja inna niż polegająca na budowie albo przebudowie lotniska użytku publicznego zlokalizowana jest na obszarze, na którym wyznaczono powierzchnie ograniczające, d) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na terenach górniczych,

6 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 6 e) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, f) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742) oraz inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, g) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budowli przeciwpowodziowych, a także inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, h) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, i) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do inwestycji przebiegających przez obszar kolejowy, nieruchomości przylegających do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub powodujących ograniczenia w sposobie zagospodarowania obszaru kolejowego; 15) decyzje administracyjne wymagane przepisami odrębnymi. 2. Właściwy organ lub podmiot wydaje opinie lub dokonuje uzgodnień w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 i 14, na wniosek inwestora, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii, niedokonanie uzgodnienia lub niezajęcie stanowiska o braku uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Przepisu art i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. 8) ), nie stosuje się. 3. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 14, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. Art Organ doręcza zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zintegrowanej: 1) inwestorowi, właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji; 2) pozostałym stronom - w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej tych gmin i w prasie lokalnej. 2. Ponadto organ powiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zintegrowanej: 1) właściwych wojewodów - w przypadku, gdy inwestycja przebiega przez nieruchomości znajdujące się na obszarze więcej niż jednego województwa; 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211.

7 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 7 2) wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast właściwych z uwagi na lokalizację inwestycji; 3) Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną, zwaną dalej PKP S.A. - jeżeli są one wskazane w katastrze nieruchomości jako władający nieruchomością; 4) PKP PLK S.A. w przypadku, gdy obszar oddziaływania inwestycji obejmuje linię kolejową zarządzaną przez ten podmiot. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji, według katastru nieruchomości, oraz informację o miejscu, w którym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy. 4. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt Ustalenia stanu prawnego nieruchomości siedziby i adresu właścicieli nieruchomości dokonuje się według katastru nieruchomości. Doręczenie na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 6. Przepisy ust. 1, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do zawiadomień w toku postępowania w przedmiocie wydania bądź zmiany decyzji zintegrowanej oraz w postępowaniach odwoławczych, a także wszczętych na podstawie art. 145, art. 155, art. 156 i art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Art Z dniem doręczenia zawiadomienia lub opublikowania obwieszczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do nieruchomości wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej jako podlegające wywłaszczeniu, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, do czasu uzyskania przez decyzję waloru ostateczności: 1) w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - nie mogą być one przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, pod rygorem nieważności czynności prawnej; 2) nie wydaje się decyzji zintegrowanych, a także decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu; 3) nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; 4) w przypadku obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej nie wydaje się pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, a także układanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu; 5) w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych - wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji zintegrowanej zobowiązuje organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia. 2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, nie dotyczą inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje w uzgodnieniu z inwestorem, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji zintegrowanej, w szczególności, gdy inwestycja objęta jest zezwoleniem albo umową, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 15 marca 1985 r. o drogach publicznych. W pozostałych przypadkach organ zawiesza postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, do dnia uzyskania przez decyzję zintegrowaną waloru ostateczności. 3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez PKP S.A. w formie wkładu niepieniężnego do PKP PLK S.A. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 200).

8 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zintegrowanej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania. 5. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji po doręczeniu zawiadomienia, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania na podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 6. W przypadku ustanowienia użytkowania wieczystego na nieruchomości ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją zintegrowaną nie stosuje się przepisów art ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy decyzja zintegrowana dotyczy nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe, podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, obowiązany jest: 1) wypłacić działkowcom odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach; 2) wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowanie za stanowiącą jego własność infrastrukturę ogrodową; 3) zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego. 3. Obowiązki wynikające z ust. 2 pkt 1 i 2 ustalane są w drodze decyzji. 4. Do ustalenia odszkodowania stosuje się przepisy rozdziału 4. Art. 11. Do nieruchomości objętych decyzją zintegrowaną nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm. 9) ). Art Do usuwania drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją zintegrowaną, z wyjątkiem drzew lub krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm. 10) ) w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarządzające nieruchomościami objętymi decyzją zintegrowaną na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 349), jest obowiązane do dokonania nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 5, wycinki drzew i krzewów, usunięcia karp oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem. 3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązane jest zawrzeć w terminie 60 dni od dnia przedstawienia przez inwestora proponowanych warunków porozumienia. 9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40 i 1101 oraz z 2015 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101 i 1863.

9 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów staje się własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 5. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 24, pomniejsza się o wartość drewna pozyskanego z wycinki drzew i krzewów. 6. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich usunięcia wraz z karpami z terenu objętego liniami rozgraniczającymi inwestycji ponosi inwestor, a pozostałych drzew i krzewów wraz z karpami ponosi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 7. Usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe można również dokonać po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia obejmujących te nieruchomości, zgodnie z warunkami określonymi w tej decyzji. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio. Art Decyzja zintegrowana może, w zależności od wniosku inwestora, obejmować całą inwestycję lub jej część, w szczególności odcinek obiektu liniowego, obiekt budowlany lub zespół obiektów. 2. Decyzja zintegrowana, z zastrzeżeniem art. 17, zawiera w szczególności: 1) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji; 2) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 3) zatwierdzenie podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji; 4) określenie terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna; 5) oznaczenie, według katastru nieruchomości, nieruchomości lub ich części wobec których ustanawia się ograniczenia w sposobie korzystania, wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia; 6) zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę; 7) warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej, środowiska (w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym) oraz potrzeb obronności państwa; 8) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 9) w przypadku dróg publicznych - wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia wszystkim nieruchomościom dostępu do drogi publicznej w sposób określony w przepisach odrębnych, jeżeli nieruchomości te utraciły dostęp do drogi publicznej wskutek realizacji inwestycji; 10) oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi; 11) inne ustalenia dotyczące: a) lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geograficznych, b) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, c) określenia obowiązku budowy i czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym dróg i obiektów inżynieryjnych, niezbędnych na czas wykonywania robót budowlanych, d) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

10 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 10 e) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, f) obowiązku budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, g) obowiązku budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, ze wskazaniem ich kategorii oraz zjazdów, h) określenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. a, c, f oraz g, i) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. f oraz g, j) warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu właściwego organu ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, k) potwierdzenia, że projekt budowlany jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu właściwego organu ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, l) potwierdzenia, że projekt budowlany jest zgodny z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, m) wskazania, że przeprowadzone zostało postępowanie z udziałem społeczeństwa na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 3. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 11 lit. h, art. 124 ust. 4-6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 4. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie stanowi przeszkody do wydania decyzji zintegrowanej. Art Organ doręcza decyzję zintegrowaną wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją. 2. Pozostałe strony postępowania zawiadamia się o wydaniu decyzji zintegrowanej w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej tych gmin i w prasie lokalnej. 3. Organ doręcza decyzję zintegrowaną również wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast właściwym z uwagi na lokalizację inwestycji, w celu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się oznaczenie nieruchomości objętych decyzją według katastru nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 5. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia, o którym mowa w ust Ustalenia stanu prawnego nieruchomości siedziby i adresu właścicieli tych nieruchomości dokonuje się według katastru nieruchomości. Doręczenie na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 7. W przypadku realizacji inwestycji na terenie więcej niż jednego województwa o wydaniu decyzji zintegrowanej powiadamia się wojewodów, na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji. 8. Ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem obowiązku zawiadamiania w drodze obwieszczenia w prasie lokalnej, do doręczeń decyzji oraz postanowień w sprawach dotyczących uchylenia, zmiany, wznowienia lub stwierdzenia nieważności lub wygaśnięcia decyzji zintegrowanej,

11 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 11 od których służy stronom zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie albo skarga do sądu administracyjnego wydawanych w toku postępowania przez organ pierwszej i drugiej instancji. Art. 15. Ostateczna decyzja zintegrowana wiąże organy gminy przy sporządzaniu lub zmianie studium uwarunkowań i kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli lokalizacja inwestycji określona w decyzji zintegrowanej jest niezgodna z ustaleniami studium lub planu miejscowego, właściwy organ przeprowadza postępowanie w przedmiocie zmiany studium lub planu miejscowego, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art Ostateczna decyzja zintegrowana albo decyzja zintegrowana, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, uprawnia do wykonywania robót budowlanych, w tym do wydania przez właściwy organ dziennika budowy, z zastrzeżeniem art Decyzja zintegrowana, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności: 1) zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; 2) uprawnia inwestora do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie. Art Na wniosek inwestora w decyzji zintegrowanej nie zawiera się rozstrzygnięcia w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę. W takim przypadku do wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej nie dołącza się projektu budowlanego, w to miejsce określając charakterystykę inwestycji, obejmującą: 1) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; 2) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 3) w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach morskich - określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jak również podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geograficznych naniesionych na mapę morską. 2. Ostateczna decyzja zintegrowana, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i wiąże organ wydający to pozwolenie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ilekroć w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy przez to rozumieć również decyzję zintegrowaną. Art. 18. W sprawach dotyczących decyzji zintegrowanej, w zakresie jej rozstrzygnięć dotyczących wykonywania robót budowlanych, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z wyłączeniem art. 37 ust. 1. Rozdział 4 Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości Art Decyzją zintegrowaną zatwierdza się podział nieruchomości. 2. Linie rozgraniczające teren inwestycji, ustalone decyzją zintegrowaną, stanowią linie podziału nieruchomości. 3. Z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, nieruchomości lub ich części, dla których decyzja zintegrowana przewidziała taki skutek, stają się z mocy prawa własnością:

12 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 12 1) odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego - w odniesieniu do inwestycji, dla których inwestorem jest ta jednostka lub samorządowa jednostka organizacyjna, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy inwestorem jest podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 pkt 2; 2) Skarbu Państwa - w odniesieniu do pozostałych inwestycji. 4. W przypadku inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej przez PKP PLK S.A., nabywa ona z mocy prawa z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz prawo własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach. Nie pobiera się pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a nabycie prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na nieruchomościach następuje nieodpłatnie. 5. W przypadku inwestycji w zakresie portu morskiego, podmiot zarządzający portem nabywa nieodpłatnie z mocy prawa z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, położonych w granicach portów morskich lub na obszarach morskich, powstałych w granicach portów morskich. 6. Dochód z tytułu nabycia praw, o których mowa w ust. 3, jest zwolniony od podatku dochodowego. Art W odniesieniu do nieruchomości, które na podstawie decyzji zintegrowanej stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnej albo Skarbu Państwa: 1) jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, prawa te wygasają, oraz 2) jeżeli przeznaczona pod inwestycję nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste - użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna. 2. Ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego nabytego w sposób inny, niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Art. 21. Ostateczna decyzja zintegrowana zobowiązuje do wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez inwestora, w terminie w niej wskazanym, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4. Art Odszkodowanie za nieruchomości oraz za ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 2. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 23. W przypadku gdy decyzja zintegrowana, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności obejmuje nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za te nieruchomości wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania tego rygoru. 3. Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest inwestor. Art Inwestor może we wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej wskazać nieruchomości, za które ustalenie odszkodowania nastąpi w drodze rokowań, prowadzonych między inwestorem a osobami uprawnionymi do jego otrzymania.

13 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s W przypadku określonym w ust. 1 inwestor obowiązany jest do przeprowadzenia rokowań w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna. W sytuacji gdy decyzja zintegrowana, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, obejmuje nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnym, rokowania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia nadania tego rygoru. 3. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inwestor przekazuje organowi kopię protokołu z uzgodnienia w terminie 14 dni od jego podpisania. 4. W przypadku, gdy w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, nie doszło do porozumienia, organ, na wniosek inwestora, ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. 5. Z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej może wystąpić również osoba uprawniona do jego otrzymania. Art Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji zintegrowanej przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 3. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 7 i 8, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego, nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 4. Jeżeli na nieruchomościach lub na prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami ustawowymi zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami ustawowymi. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, na rzecz którego ustanowiona została hipoteka, na żądanie organu ma obowiązek udzielenia informacji o wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami ustawowymi zabezpieczonymi tą hipoteką. 6. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na dzień, o którym mowa w ust. 2, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. 7. W przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją zintegrowaną wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji zintegrowanej, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności albo 2) doręczeniu zawiadomienia o wydaniu postanowienia nadającego decyzji zintegrowanej rygor natychmiastowej wykonalności, albo 3) w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art W przypadku, gdy decyzja zintegrowana dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi

14 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 14 wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę zł w odniesieniu do każdego lokali mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub w odniesieniu do lokalu mieszkalnego. 9. Organ, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej, podejmuje czynności w celu określenia wartości nieruchomości, w odniesieniu do których decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3. Inwestor, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z właściwym organem, pokrywa koszty określenia wartości nieruchomości również w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji odmownej lub zostało umorzone. 10. Jeżeli przemawia za tym ważny interes społeczny lub gospodarczy, Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości podlegające wywłaszczeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie składa się organowi prowadzącemu postępowanie. W przypadku zrzeczenia się odszkodowania: 1) przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania postępowania nie wszczyna się; 2) w trakcie tego postępowania podlega ono umorzeniu; 3) po wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie stwierdza się wygaśnięcie decyzji. Art Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 2. Osoba, której wypłacono zaliczkę, lub jej spadkobiercy, są obowiązani do zwrotu zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu, jeżeli decyzja zintegrowana została zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej tej osoby lub stwierdzono jej nieważność. Art. 26. Nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 3, mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu ich wydania lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, na zasadach określonych w sporządzonym w tym zakresie porozumieniu między inwestorem a właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W takim przypadku przepisu art. 24 ust. 7 nie stosuje się. Art. 27. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 3, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, tej części nieruchomości. Art W przypadku, gdy decyzja zintegrowana dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub budynkiem, w którym został wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny, inwestor jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 150). 2. W przypadku braku możliwości zapewniania lokalu zamiennego na terenie tej samej miejscowości, dopuszcza się zapewnienie tego lokalu na terenie tej samej gminy.

15 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s W przypadku, gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy, inwestor nie ma obowiązku wskazania lokalu zamiennego. 4. Osoba, której wskazano lokal zamienny, jest obowiązana do opróżnienia lokalu najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4. Art. 29. Z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna, z mocy prawa następuje wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo zarządu w odniesieniu do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządu drogi. Art. 30 ustawy stosuje się odpowiednio. Art. 30. Jeżeli przeznaczona pod inwestycję nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja zintegrowana stanowi podstawę do wypowiedzenia przez inwestora umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie. Art Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z dniem, w którym decyzja zintegrowana dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 29 i 30, z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy, najmu lub użyczenia. 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na cele budowy dróg, z dniem, w którym decyzja zintegrowana stała się ostateczna. 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości nabyte na własność Skarbu Państwa, na których wybudowano lub dokonano przebudowy drogi krajowej zrealizowanej w związku inwestycją dotyczącą linii kolejowej, z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie tej drogi stała się ostateczna. 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarząd drogi są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości, także w przypadku odpłatnego udostępnienia tych nieruchomości koncesjonariuszom lub innym podmiotom realizującym zadania w zakresie inwestycji drogowych, w tym prac budowlanych i utrzymaniowych. 6. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zakładającego lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz zarządzającego takim lotniskiem, o którym mowa w art. 59 ust. 6 tej ustawy, będącym państwową lub samorządową jednostką organizacyjną. - w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej lotniska użytku publicznego oraz do jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej budowli przeciwpowodziowej. 7. Ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

16 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 16 Art Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego zawierają z zakładającym lotnisko albo zarządzającym lotniskiem, innymi niż wymienieni w art. 31 ust. 7, umowę dzierżawy na okres nie krótszy niż 30 lat, której przedmiotem są nieruchomości objęte decyzją zintegrowaną, podlegające wywłaszczeniu. 2. Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości nie odbiegającej od typowych na obszarze danego województwa. 3.. Wykorzystywanie przez dzierżawcę nieruchomości objętej umową na cele inne niż lotnisko użytku publicznego stanowi podstawę jej niezwłocznego wypowiedzenia. Art Do ustanawiania ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości wskazanych w decyzji zintegrowanej, art. 124 ust. 4-6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 2. Ustanowienie ograniczenia następuje w decyzji zintegrowanej. 3. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża inwestora. Inwestor, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z właściwym organem, pokrywa koszty określenia wysokości odszkodowania również w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji odmownej lub zostało umorzone. 4. Ograniczeń nie ustanawia się na nieruchomościach położonych w pasie drogowym drogi publicznej - w takim przypadku stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy czym w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego następuje w związku z realizacją oraz użytkowaniem linii kolejowej, jest ono nieodpłatne. Art. 34. Decyzja zintegrowana stanowi podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości, obejmującego również ograniczenia, o których mowa w art. 33. Z wnioskiem o dokonanie wpisu występuje inwestor. Art. 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio. Rozdział 5 Realizacja i przystąpienie do użytkowania inwestycji Art. 36. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, a także nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt 20 tej ustawy. W takim przypadku odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga zmiany decyzji zintegrowanej. Art W przypadku, gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas niezbędny dla realizacji oraz użytkowania inwestycji. 2. Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z

17 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 17 dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm. 11) ) zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu. 3. W przypadku, gdy decyzji zintegrowanej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, porozumienie zawiera się niezwłocznie. 4. Za szkody powstałe w wyniku realizacji oraz użytkowania inwestycji przysługuje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 5. Do zapłaty odszkodowania obowiązany jest inwestor. 6. W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga zajęcia terenu linii kolejowej, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio. Art. 38. W przypadku inwestycji drogowej dotyczącej drogi posiadającej co najmniej dwie jezdnie, przy czym każdą z nich przeznaczoną dla jednego kierunku ruchu, dopuszcza się przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w odniesieniu do jezdni lub odcinka drogi. Art. 39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, dotyczących wykonywania robót budowlanych w ramach inwestycji oraz przystępowania do użytkowania obiektów budowlanych, stosuje się ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Rozdział 6 Postępowanie administracyjne w sprawach objętych ustawą Art Do postępowania w sprawie decyzji zintegrowanej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 2. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji zintegrowanej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji zintegrowanej przeprowadza się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku inwestora. Art Organem właściwym w sprawach uregulowanych ustawą jest wojewoda. W przypadku inwestycji realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, organem właściwym jest wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu przeznaczonego na realizację inwestycji. 2. Organem wyższego stopnia w sprawach dotyczących decyzji zintegrowanej jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 3. Organem wyższego stopnia w sprawach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Art Decyzja zintegrowana wydawana jest w terminie 90 dni, a w przypadku inwestycji polegającej na przebudowie w terminie 60 dni od dnia wpływu wniosku. 2. Organ nadaje decyzji zintegrowanej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Art. 135 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 3. Odwołanie od decyzji zintegrowanej wnosi się w terminie 14 dni od dnia: 1) doręczenia decyzji w przypadku inwestora; 11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.

18 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 18 2) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji w przypadku właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją; 3) obwieszczenia - w przypadku pozostałych stron. 4. Odwołanie od decyzji zintegrowanej powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 5. Odwołanie od decyzji zintegrowanej rozpatruje się w terminie 30 dni. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji zintegrowanej w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji. Art W przypadku, gdy organ nie wyda decyzji zintegrowanej w terminie określonym w art. 42 ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 2. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 3. Do terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Art. 44. Stronami postępowania w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji zintegrowanej są wyłącznie inwestor oraz dotychczasowi właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem o zmianę decyzji, a także osoby dysponujące ograniczonymi prawami rzeczowymi do tych nieruchomości. Zgodę na zmianę decyzji wyraża wyłącznie inwestor. Art Do skargi na decyzję zintegrowaną stosuje się ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. 12) ), z wyłączeniem art tej ustawy, z tym że: 1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 2) skargę rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynosi 3 miesiące od dnia jej wniesienia. Art Nie stwierdza się nieważności decyzji zintegrowanej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został złożony po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 2. Nie uchyla się decyzji zintegrowanej w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek o wznowienie postępowania został złożony po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor przystąpił do wykonywania robót budowlanych. Art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz i 1529 oraz z 2014 r. poz. 183 i 543.

19 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję zintegrowaną, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 47. Postępowanie, o którym mowa w art. 161 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wszczyna się wyłącznie z urzędu. Art. 48. Przepisy art stosuje się odpowiednio do pozwolenia na budowę wydanego w trybie art. 17 ust. 2. Rozdział 7 Przepisy dotyczące inwestycji PCI Art Minister właściwy do spraw gospodarki, zwany w niniejszym rozdziale ministrem, jest krajowym organem odpowiedzialnym za ułatwienie i koordynację procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla inwestycji PCI, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia PCI, działającym w trybie skoordynowanym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. b tego rozporządzenia. 2. Inwestorzy oraz organy administracji obowiązani są do współpracy z ministrem w realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia PCI, w szczególności w zakresie sporządzenia planu procesu wydawania pozwoleń, a także monitorowania i koordynacji jego wykonania. 3. Organ prowadzący postępowanie administracyjne na podstawie przepisów niniejszej ustawy niezwłocznie informuje ministra o każdym przypadku przekroczenia terminu do wydania decyzji lub nadania rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji, niezależnie od przyczyn opóźnienia. 4. Minister opracowuje, publikuje i aktualizuje w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski Podręcznik dotyczący procesów wydawania pozwoleń dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w którym określa szczegółowe zasady monitoringu postępów realizacji procesu przyznawania pozwoleń i decyzji dla projektów PCI, zgodnie z załącznikiem VI pkt 1 rozporządzenia PCI. Art Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor przeprowadza konsultacje, o których mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia PCI. Ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji społecznych inwestor zamieszcza w prasie lokalnej, Internecie oraz przekazuje do zamieszczenia urzędom gmin właściwym dla miejsca realizacji inwestycji na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. 2. Uwagi i wnioski zgłoszone w toku konsultacji załącza się do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w przypadku, gdy decyzja ta wydawana jest po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ przeprowadzający ocenę bierze pod uwagę wyniki konsultacji społecznych. Art. 51. Inwestor przed rozpoczęciem konsultacji, o których mowa w przepisie poprzedzającym: 1) przedstawia ministrowi do akceptacji plan udziału społeczeństwa, sporządzony zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 4 załącznika VI do rozporządzenia PCI; 2) zakłada lub aktualizuje stronę internetową, na której zamieszcza aktualne informacje o przebiegu procesu wydawania pozwoleń dla inwestycji, w tym, w szczególności, opis inwestycji, opis etapów uzyskiwania pozwoleń, informacje o złożonych wnioskach o

20 projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego s. 20 wydanie decyzji oraz uzyskanych rozstrzygnięciach, a także terminy i miejsca konsultacji społecznych i swoje dane kontaktowe. Art Inwestor, nie później niż w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, składa do ministra wniosek o objęcie procesu wydawania pozwoleń dla inwestycji PCI monitoringiem szczegółowym. Załącznikiem do wniosku jest szczegółowy opis projektu. 2. Minister w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku obejmuje inwestycję PCI monitoringiem szczegółowym, o czym niezwłocznie informuje inwestora. 3. Proces wydawania pozwoleń dla inwestycji PCI kończy się z dniem opublikowania przez ministra, w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, listy decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy oraz innych rozstrzygnięć, niezbędnych do realizacji inwestycji. Art. 53. Minister tworzy w drodze zarządzenia zespół, stanowiący organ pomocniczy o charakterze opiniodawczo-doradczym, wspierający proces wydawania pozwoleń i decyzji dla inwestycji PCI, oraz określa jego skład i szczegółowy tryb pracy. Art. 54. Minister współpracuje z innymi Państwami Członkowskimi UE, właściwymi organami koordynującymi w innych Państwach Członkowskich UE oraz z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej (w tym z koordynatorami europejskimi, o których mowa w art. 6 rozporządzenia PCI), w zakresie koordynacji procesu wydawania pozwoleń dla inwestycji realizowanych na terytorium Polski oraz innych Państw Członkowskich UE, w szczególności ustalając wspólne harmonogramy w procesie przyznawania pozwoleń oraz zapewniając wymianę informacji dotyczących inwestycji. Rozdział 8 Przepisy zmieniające Art. 55. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 24j w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji zintegrowanej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót; ; 2) w art. 39 ust. 6a otrzymuje brzmienie: 6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji zintegrowanej, o środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE".. Art. 56. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w art. 1b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych na własność lub w trwały zarząd: 1) Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie tj.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.08.193.1194 2008.11.15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009.05.29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2008

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(1) Dz.U.03.80.721 2004.01.01 zm. Dz.U.03.217.2124 art. 13 2005.07.28 zm. Dz.U.05.113.954 art. 7 2006.01.01 zm. Dz.U.05.267.2251 art. 9 2006.12.16 zm. Dz.U.06.220.1601 art. 1 2007.01.01 zm. Dz.U.06.220.1601

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r. Poz. 1377

Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r. Poz. 1377 Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r. Poz. 1377 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008.193.1194 2008-11-15 zm. Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 zm. Dz.U.2009.72.620 art. 1 2012-05-19 zm. Dz.U.2012.549 art. 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 4 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3131 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Druk nr 3131 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3131 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Opracowano na podstawie: t.j.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 1)

USTAWA. z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 1) Dziennik Ustaw Nr 143 11342 Poz. 963 963 USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2015.2031 z dnia 2015.12.03 Wersja od: 3 grudnia 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2031 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 628 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1)

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1)

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 (5) Rozdział 2a (6) Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany: 2008-11-15 Dz.U.2008.199.1227 art.

Rozdział 2 (5) Rozdział 2a (6) Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany: 2008-11-15 Dz.U.2008.199.1227 art. 1 Zmiany: 11-15 Dz.U.2008.199.1227 art. 148 2009-05-29 Dz.U.2009.72.620 art. 1 2020-12-31 Dz.U.2003.80.721 art. 45 ust. 2 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 1812 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 1)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 84,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 200 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 1)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 U S T AWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy

Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy PROGI I BARIERY W REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH Kościelisko czerwiec 2008 Andrzej Zygmunt Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy (ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. oraz inwestycji towarzyszących;

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. oraz inwestycji towarzyszących; Dziennik Ustaw Nr 135 7942 Poz. 789 789 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz. 1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stan po zmianie ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2006 r. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 83 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 83 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2012 r. Pozycja 83 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu. wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2791)

Stanowisko Rządu. wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2791) Projekt z dnia 22 października 2014 r. Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2791) I. Przedmiot i istota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (tekst jednolity) Dz.U.2012.83 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 UNP:... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Faks Adres e-mail Urząd

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ PN-EN ISO 9001:2009. Lokalizacja drogi WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SYSTM ZARZĄDZANIA PN-N ISO 9001:2009 INDKS 1 WNIOSK O WYDANI ZZWOLNIA NA RALIZACJĘ INWSTYCJI DROGOWJ Kartuzy, dnia... B.6740..... 20....... DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWGO Nr sprawy Rok Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor:... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Białegostoku Departament Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku 15-950 Białystok,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) .. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WEJHEROWSKI

STAROSTA WEJHEROWSKI ... (numer rejestru organu właściwego (miejscowość i data) do wydania pozwolenia) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 STAROSTA WEJHEROWSKI... (oznaczenie organu administracji architektoniczno budowlanej)

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3575 Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

Druk nr 3575 Warszawa, 19 czerwca 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-54-15 Druk nr 3575 Warszawa, 19 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z dnia 2015.12.03) Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. Z R

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) (miejscowośd i data)...... (nazwa i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej) Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ

Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ Specustawa drogowa i kolejowa a inwestycje infrastrukturalne współfinansowane w ramach PO IiŚ Agnieszka Krupa Departament Dróg i Autostrad Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 11.03.2009 r. Specustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2017 r.

Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 552 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. GN-II.GN.III.7720/12/3/10/PJ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) ... (miejscowość i data)... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Urząd Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin e-mail: architektura@lublin.eu

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276 Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1276 USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.2003.120.1127 Dz.U.2004.242.2421 Dz.U.2013.1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 7 września 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1219. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian przepisów ustawy o transporcie kolejowym

Propozycja zmian przepisów ustawy o transporcie kolejowym Propozycja zmian przepisów ustawy o transporcie kolejowym www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marzec 2014 r. I. Zagadnienia związane ze zmianą zapisów w ustawie o transporcie kolejowym: 1. Czasowe zajęcie 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. GN-II./GN.III.7720/12/12/10/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. 2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat (dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r.

D E C Y Z J A. 2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat (dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r. WOJEWODA ŁÓDZKI GN-II.752.19.2013.KZ Łódź, 26 października 2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 04-05-2011 Wersja nr 3 Ustawa. o korytarzach przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Projekt z dnia 04-05-2011 Wersja nr 3 Ustawa. o korytarzach przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia o korytarzach przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) ustanawiania korytarza przesyłowego dla nowych urządzeń przesyłowych; 2) udzielania pozwolenia na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1947 Warszawa, 29 kwietnia 2009 r.

Druk nr 1947 Warszawa, 29 kwietnia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-56-09 Druk nr 1947 Warszawa, 29 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1502 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo