Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy"

Transkrypt

1 PROGI I BARIERY W REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH Kościelisko czerwiec 2008 Andrzej Zygmunt Realizacja inwestycji drogowych w aspekcie specustawy (ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami) obowiązuje do końca 2013 r.

2 Lokalizacja dróg decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi wydaje wojewoda lub starosta w ciągu 3 miesięcy określony termin wydania decyzji brak sankcji za przekroczenie terminu

3 Lokalizacja dróg c.d. wniosek składa zarządca drogi po uzyskaniu opinii zarządu województwa, zarządu powiatu, oraz wójta (burmistrza, prezydenta) niewydajnie opinii w ciągu 14 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń określony termin wydania opinii niepotrzebna opinia zarządu województwa dla dróg powiatowych i gminnych

4 Lokalizacja dróg c.d. zawartość wniosku (między innymi) mapa w skali min 1:5000 (proponowany przebieg drogi, teren niezbędny dla obiektów budowlanych) projekty podziału nieruchomości

5 Lokalizacja dróg c.d.

6 Lokalizacja dróg c.d.

7 Lokalizacja dróg c.d. na skali 1:5000 nie można w odpowiedzialny sposób zaznaczyć terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych

8 Lokalizacja dróg c.d. zawartość wniosku (opinie) - niewydajnie opinii w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi - traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku Minister właściwy do spraw zdrowia dla uzdrowisk Dyrektor urzędu morskiego dla pasów technicznych i ochronnych oraz portów morskich i przystani Nadzór górniczy dla terenów górniczych określony termin wydania opinii czasami potrzebne zaświadczenie, że np. w Kościelisku nie ma portu morskiego

9 Lokalizacja dróg c.d. zawartość wniosku (opinie c.d.) Dyrektor RZGW dla urządzeń wodnych i w terenach zagrożonych powodzią Dyrektora RDLP dla gruntów leśnych Skarbu Państwa Wojewódzkiego konserwatora zabytków dla chronionych dóbr kultury wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne określony termin wydania opinii czasami organ opiniujący żąda pełnego wniosku (wraz z projektami podziałów) odrębne decyzje administracyjne to decyzje środowiskowe i nie wiadomo co jeszcze

10 Lokalizacja dróg c.d. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dokonuje się w drodze obwieszczeń w urzędach gmin oraz w prasie lokalnej (nawet przy niewielkiej liczbie stron postępowania) mniejsza liczba wniosków na etapie postępowania brak komunikacji z właścicielami terenów powoduje dużą liczbę odwołań od decyzji, ale przede wszystkim rodzi konflikty społeczne

11

12

13

14

15 Lokalizacja dróg c.d. zawartość decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi określenie linii rozgraniczających teren (uwaga na art.12.ust.2) zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości brak odrębnego postępowania w sprawie podziału nieruchomości linie rozgraniczające teren stanowią linie podziału nieruchomości jeden z podstawowych błędów specustawy

16 TAK JEST Lokalizacja dróg c.d. - Linie podziału nieruchomości / Linie rozgraniczające teren - Czy w/w linie powinny przecinać działki wodne i kolejowe???

17 Lokalizacja dróg c.d. TAK POWINNO BYĆ - Linie podziału nieruchomości - Linie rozgraniczające teren

18 Przykład 1. Lokalizacja dróg c.d.

19

20 Przykład 2. Lokalizacja dróg c.d.

21 Lokalizacja dróg c.d. decyzje doręcza się tylko wnioskodawcy i zawiadamia pozostałe strony w formie obwieszczeń dotychczasowi właściciele gruntów zostają powiadomieni o wydaniu decyzji na adres określony w ewidencji gruntów (bez przesłanie decyzji) brak problemów przy nieustalonych właścicielach, błędach w ewidencji itp. może to być pierwsza informacja dla właściciela nieruchomości, że właśnie nie jest już właścicielem

22

23

24

25

26

27 Lokalizacja dróg c.d. odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni, a skargę do sądu administracyjnego w ciągu 2 miesięcy nie stosuje się przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym przyspieszony tryb odwoławczy (ale nie ma sankcji za niedotrzymanie terminów) lokalizacja dróg nie jest związana z często nieaktualnymi planami zagospodarowania każda specustawa jest protezą źle działającego systemu prawnego drogi samorządowe i tak muszą brać pod uwagę plany zagospodarowania w przypadku decyzji środowiskowych

28 Nabywanie (przejęcie) nieruchomości Art.12.ust.2 linie rozgraniczające teren stanowią linie podziału nieruchomości decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi zatwierdza podział nieruchomości i stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości, a nieruchomości z mocy prawa staja się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego natychmiastowe przejęcie nieruchomości pod projektowana inwestycję w zakresie pasa drogowego co w przypadku rezygnacji z inwestycji? poza docelowym pasem drogowym sytuacja jest niejednoznaczna (przebudowa sieci wg Art.30., budowa nowych i zjazdy nie wiadomo jak)

29 Nabywanie (przejęcie) nieruchomości c.d. zarządca drogi może nabywać nieruchomości (w tym lokale mieszkalne) w celu dokonania zamiany gdy pozostała część nieruchomości nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela, tej części nieruchomości. zamienne nieruchomości mogłyby rozwiązać wiele problemów dobre rozwiązanie dotyczące resztówek nie jest znany przypadek skorzystania z możliwości zamiany nieruchomości skomplikowana procedura przekazania resztówek

30 Nabywanie (przejęcie) nieruchomości c.d. wysokość odszkodowania ustala się wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla lokali mieszkalnych wartość odszkodowania nie może pogorszyć warunków mieszkaniowych dotychczasowego właściciela dobry zapis o niepogarszaniu warunków mieszkaniowych wysokość odszkodowania ustalona wg obowiązujących przepisów nie rekompensuje utraty nieruchomości zabudowanych (mieszkalnych lub gospodarczych)

31 Nabywanie (przejęcie) nieruchomości c.d. przy odwołaniu od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania można wypłacić kwotę określoną w decyzji co nie ma wpływu na prowadzone postępowanie odwoławcze dobry zapis nie zostawiamy byłych właścicieli bez środków umożliwia poprawę niedoskonałości przepisów o wycenie nieruchomości starania o zwiększenie odszkodowania wymagają zazwyczaj postępowania sądowego

32 Nabywanie (przejęcie) nieruchomości c.d. dla gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się przepisów o ich ochronie dla usunięcia drzew i krzewów (z wyjątkiem usuwanych z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków) nie jest potrzebne zezwolenie na usuniecie oraz nie są naliczane opłaty uproszczenie procedury (zwłaszcza w przypadku lasów) zmniejszenie środków samorządów gminnych zmniejszenie kosztów inwestycji

33 Realizacja inwestycji drogowej pozwolenie na budowę drogi i przebudowę (budowę?) infrastruktury technicznej wydaje się na zasadach Prawa budowlanego odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni, a skargę do sądu administracyjnego w ciągu 2 miesięcy pozwolenie wodno prawne w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przyspieszony tryb odwoławczy (ale nie ma sankcji za niedotrzymanie terminów) problemy z kompetencjami urzędów dla dróg krajowych i wojewódzkich konieczne 2 pozwolenia na budowę (wojewoda i starosta)

34 Realizacja inwestycji drogowej c.d.

35

36 Realizacja inwestycji drogowej c.d. Art.30.ust.1. Jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę wynika obowiązek dokonania przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, można ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie sieci i urządzeń jeżeli właściciel nie wyraża na to zgody umożliwia dysponowanie terenem poza pasem drogowym dla przebudowy istniejących urządzeń niejasny tryb korzystania z przepisu niezrozumiałe pominięcie nowych urządzeń (np. odwodnienia) i zjazdów

37

38 Podsumowanie stan obecny przewidywalny czas lokalizacji inwestycji pewne pozyskanie gruntów w pasie drogowym nieprzekraczalne terminy opiniowania umożliwienie zamiany nieruchomości uproszczenie procedur dla gruntów rolnych i leśnych przyspieszone tryby wydawania decyzji i rozpatrywania odwołań brak możliwości objęcia jedną decyzją lokalizacyjną całej inwestycji ograniczenie udziału w postępowaniu właścicieli nieruchomości wartość odszkodowania często nie rekompensuje utraty nieruchomości nakaz o ograniczeniu użytkowania nie dotyczy lokalizacji wszystkich urządzeń w ramach inwestycji

39 Planowane zmiany nowelizacja zamiast lokalizacji dróg postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych zezwolenie na realizację inwestycji drogowej [zrid] = ustalenie lokalizacji drogi + pozwolenie na budowę (nie przyspieszy realizacji inwestycji) wniosek jak poprzednio + 4 egz. projektu budowlanego (czy do opinii należy załączyć projekt budowlany?) pozwolenie wodno prawne nie potrzeba planu zagospodarowania lub decyzji lokalizacyjnej (przy uzgodnieniu ZUDP zapomniano o zmianie) o wszczęciu postępowania zawiadamia się właścicieli nieruchomości

40 Planowane zmiany nowelizacja c.d. decyzja zawiera elementy jak poprzednio oraz: zatwierdzenie projektu budowlanego określenie ograniczeń korzystania z nieruchomości dla realizacji obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii nic nie daje przy pozostawieniu Art i uchyleniu Art.30. kara za opóźnienie w wydaniu decyzji nie znane sa przypadki zapłaty w przypadku pozwoleń na budowę dalej odwołanie do prawa budowlanego decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za zajęte nieruchomości wydaje się (nie wiadomo na czyj wniosek) 30 dni od dnia, w którym decyzja o zrid stała się ostateczna nierealny termin

41 Planowane zmiany nowelizacja c.d. termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali min. 4 miesiące od dnia, w którym decyzja o zrid stała się ostateczna lepiej (w sumie daje min 7 miesięcy od otrzymania pierwszej informacji) lokal zastępczy - jeżeli objęcie nieruchomości mieszkalnej wcześniej niż po 4 miesiącach jak później to eksmisja na bruk PREMIA ZA ULEGŁOŚĆ!!! 5% wartości nieruchomości za wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu w ciągu 30 dni KIESZONKOWE NA PRZEPROWADZKĘ!!! zł (z uwagi na do 2020 r. inflację lepszy ekwiwalent)

42 Planowane zmiany nowelizacja c.d. zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia terenów wód płynących lub linii kolejowych na czas realizacji inwestycji co potem? Lasy Państwowe są zobowiązane do nieodpłatnej wycinki drzew i krzewów (młodsze - w wieku do 20 lat na swój koszt zarządca drogi) i zabierają nieodpłatnie drewno po co robić kłopoty z różnicowaniem wieku? przedłużono okres obowiązywania specustawy do końca 2020 r. za utrzymanie terenów utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczych nie odpowiada zarządca drogi

43

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot?

Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot? Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot? WARUNKI KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI: Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-16-15 Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo