ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie Warszawa, sierpień 2012 r. 1

2 BUDOWA INSTALACJI DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ O MOCY ELEKTRYCZNEJ 1,56 MW Z BIOGAZU W SKARŻYNIE 1. ZAMAWIAJĄCY Bio Alians Skarżyn Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa adres do korespondencji: ul. Bagno 2 lok Warszawa Tel Strona internetowa: 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia objętego niniejszym dokumentem prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ( KC ) z zachowaniem dobrych obyczajów, jak też zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 3. OPIS INWESTYCJI 3.1. Inwestycja Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie oraz inne prace i czynności związanie z budową i oddaniem jej do użytkowania dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu priorytetowego p.n.: System 2

3 zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze Lokalizacja Inwestycji Skarżyn, gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie, dz. 200/4, 200/5,200/2 201, 187/2, 104, 105, 109, 180/1. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1 Opis Przedmiotu Zamówienia Branża instalacji magazynowej - wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 4.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Zamówienia: Wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Zamawiający jest w posiadaniu następującej dokumentacji, która stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia: Projekt budowlany; Decyzja nr 591/2011 z dnia 14 września 2011 roku o zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr V/33/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 53 poz. 1734, Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA Odział Płocku numer 16533/D2 z dnia 4 marca 2012 roku, 3

4 Decyzja z dnia 12 lipca 2010 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (OŚ /0410), Zgoda na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg gminnych z dnia 30 czerwca 2011 roku (RG ), Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi gminnej Dz. Nr 104 w miejscowości Skarżyn na działkę Nr 105 z dnia 30 czerwca 2011 roku (RG ), Uzgodnienie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 lipca 2011 roku (DC MD). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszej specyfikacji stanowiących jej integralną część tj.: w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które dostępne są do wglądu pod adresem ul. Bagno 2 lok. 73, Warszawa, każdego dnia roboczego od godz do godz ; lub w wersji elektronicznej na stronie Program Funkcjonalno - Użytkowy ma służyć jako wzór. Wykonawca ma prawo zastosować inne rozwiązania zachowując wymagane parametry biogazowni pod warunkiem uzyskania: zgody Zamawiającego, zgody odpowiednich organów. 5. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac 4

5 podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac a także wzory umów, które zawrze z podwykonawcami. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. 2. W przypadku zaistnienia zmiany podwykonawcy w tracie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wzoru umowy Zamawiającemu, którą zamierza zawrzeć z podwykonawcą. Mając na uwadze powyższe w przypadku zaistnienia zmiany dalszego podwykonawcy w tracie realizacji zamówienia podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wzoru umowy, którą zamierza zawrzeć z dalszym podwykonawcą Wykonawcy i Zamawiającemu. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji Inwestycji, w tym harmonogram wykonywania poszczególnych etapów robót, szczegółowo określony zostanie przez wykonawców poszczególnych części Inwestycji po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 2. Wykonanie Inwestycji, wraz z uzyskaniem (ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wszelkich obiektów wykonanych w ramach realizacji Inwestycji), nastąpi w terminie do dnia 30 listopada Całość prac Wykonawców musi zostać odebrana przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 września Wykonawca zamówienia przed podpisaniem Umowy uzgodni w porozumieniu z Zamawiającym, a także innymi wykonawcami zamówień w ramach realizacji Inwestycji i Kierownikiem Budowy harmonogram prac i termin realizacji zamówienia. Wykonawca określając harmonogram wykonania zamówienia uwzględni także fakt, iż najpóźniej do dnia 30 listopada 2013 roku 5

6 Zamawiający musi uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie wszelkich obiektów wykonanych w ramach realizacji Inwestycji zaś do dnia dokonać odbioru prac od wszystkich Wykonawców. 7. SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający, zaprasza wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( Wniosek ) wraz z ofertą wstępną zawierającą cenę wstępną ( Oferty Wstępne ) i niezbędnymi załącznikami i dokumentami, których Zamawiający wymaga na tym etapie postępowania, a następnie po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli Oferty Wstępne wraz z Wnioskami, które nie podlegają odrzuceniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy i ceny. Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert zawierających cenę ostateczną ( Oferta ) wraz z wszelkimi niezbędnymi elementami oferty. Zaproszenie do składania Ofert ( Zaproszenie do Składania Ofert ) będzie zawierać między innymi informacje o miejscu i terminie składania oraz otwarcia Ofert oraz terminie związania Ofertą. Spośród złożonych Ofert Zamawiający wybierze Ofertę najkorzystniejszą i zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zamówienia. 8. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW LUB OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Ofert wariantowych. 6

7 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OFERT WSTĘPNYCH 1. Każdy Wykonawca może złożyć jeden Wniosek. 2. Wniosek oraz Oferta Wstępna powinny być sporządzony w języku polskim lub języku angielskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty wydane przez właściwe zagraniczne organy lub instytucje muszą zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub język angielski. 3. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym oraz przepisami prawa. 4. Jeżeli Wniosek i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy nieujawnionego w przedstawionych dokumentach Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności. 5. Z wyłączeniem Wniosku oraz formularzy określonych w niniejszym Ogłoszeniu, dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą Wniosek. 7. Zapisane strony Wniosku zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza wniosku. Każda strona Wniosku powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Treść Wniosku musi odpowiadać treści Ogłoszenia, w tym formularzom stanowiącym Załączniki nr 1do Istotnych Warunków Zamówienia. 7

8 9. Wniosek złożony zostanie w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu formie pisemnej lub skanu przesłanego za pomocą poczty elektronicznej (najbardziej preferowany jest format pdf). 10. Wniosek składany Zamawiającemu opakowany będzie w taki sposób, aby z jego zawartością można było się zapoznać wyłącznie po trwałym, widocznym i niszczącym otwarciu opakowania (zaleca się umieszczenie Wniosku w nieprzejrzystym, szczelnym, trwale zamkniętym i nienaruszonym opakowaniu). 11. Opakowanie Wniosku opisane będzie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Wykonawcy oraz postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy Wniosek i Oferta Wstępna. W celu uniknięcia pomyłek zaleca się, aby opis opakowania zawierał następujące dane: a. nazwę Wykonawcy i dokładny adres; b. adnotację: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OFERTĄ WSTĘPNĄ - OGŁOSZENIE NR 7/08/2012 ; c. dokładną nazwę i znak postępowania, którego Wniosek dotyczy. W przypadku wysłania Wniosku oraz Oferty Wstępnej przy pomocy poczty elektronicznej temat korespondencji opisany będzie Wykonawcy oraz postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy Wniosek i Oferta Wstępna. W celu uniknięcia pomyłek zaleca się, aby opis korespondencji zawierał następujące dane: a. nazwę Wykonawcy; b. adnotację: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OFERTĄ WSTĘPNĄ- OGŁOSZENIE NR 7/08/2012 ; 8

9 12. Wniosek dwóch lub więcej Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych) ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniać musi następujące wymagania: a. Wniosek musi być podpisany w taki sposób, aby oczywiste było, że jest wspólnym Wnioskiem wszystkich Wykonawców; b. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, a jego pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców; c. we Wniosku powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 13. Na Wniosek i Ofertę Wstępną składają się następujące dokumenty: a. Wniosek - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia; b. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu - przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3 do Istotnych Warunków Zamówienia, c. a także oświadczenie dotyczące doświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Istotnych Warunków Zamówienia, d. Oferta Wstępna - przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia, e. Jeżeli to konieczne także: Załącznik nr 4. 9

10 14. Wykonawca może zmienić lub wycofać swój Wniosek przed upływem terminu do składania Wniosków. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składany Wniosek, z dopiskiem ZMIANA, a w przypadku wycofania Wniosku należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania Wniosków pisemne zawiadomienie o wycofaniu Wniosku. 15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 16. Wykonawca poprzez złożenie Wniosku zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu dokonanego przez Zamawiającego wyboru kryteriów udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny Ofert. 17. Informacje zawarte we Wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.) - co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania Wniosku, że nie mogą być udostępnione - powinny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i załączone jako odrębna część, nie złączona z Wnioskiem w sposób trwały. W przypadku załączenia do Wniosku innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część Wniosku, nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OFERT WSTĘPNYCH 1. Oferty wstępne oraz Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją na tym etapie składa się pocztą elektroniczną na adres (w formie skanu dokumentów wskazanych przez Zamawiającego preferowane pliki w formacie pdf) albo w formie oryginału przy ulicy Bagno 2 lok. 73 w Warszawie, klatka A, 13 piętro Zamawiającego. Termin składania Wniosków i 10

11 Ofert wstępnych upływa w dniu 21 sierpnia 2012 r. o godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu Wniosku wraz Ofertą Wstępną do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską lub pocztą elektroniczną. 2. Rejestracja złożonych Wniosków odbywać się będzie zgodnie z zasadami obiegu dokumentów, obowiązującymi u Zamawiającego. Każdemu złożonemu Wnioskowi zostanie nadany numer identyfikacyjny. 3. Wniosek złożony po terminie zwraca się Wykonawcy bez jego otwierania. 4. Otwarcie Wniosków jest jawne i nastąpi przy ul. Bagno 2 lok. 73 w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2012 r. o godz Podczas otwarcia Wniosków podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców. 6. Posiedzenie niejawne rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia jawnego. 7. Na posiedzeniu niejawnym Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona w szczególności sprawdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 8. Komisja Przetargowa poprawi we Wniosku oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności Wniosku z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w treści Wniosku, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Wniosek został poprawiony. 9. Komisja odrzuci Wniosek, jeżeli: a. jego treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia, b. został złożony przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 11

12 c. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w powyżej niniejszego Rozdziału jest nieważny na podstawie przepisów prawa. 10. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania do czasu doręczenia Wykonawcom Zaproszenia do Składania Ofert. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który złożył Wniosek wraz z Ofertą Wstępną o poprawę złożonych dokumentów lub przedstawienie informacji potwierdzających spełnianie udziałów w postępowaniu, a także potwierdzenia informacji, które przedstawił na etapie składania wniosku lub negocjacji. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w przypadku: a. gdy żaden z Wykonawców którzy złożyli Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, b. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, c. gdy tylko jeden z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o zmianie lub odwołaniu warunków postępowania lub unieważnieniu postępowania Wykonawców, którzy złożyli Wniosek. W przypadku jeżeli zmiana lub odwołanie warunków postępowania lub unieważnienie postępowania nastąpi przed upływem terminu do składania Wniosków odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronie 12

13 internetowej Zamawiającego. 13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW A TAKŻE ZNACZENIE TYCH WARUNKÓW Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: oświadczą zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Istotnych Warunków Zamówienia, że posiadają stosowne doświadczenie; dysponują potencjałem technicznym do realizacji Przedmiotu Zamówienia; Warunki polegania na wiedzy technicznej, doświadczeniu, potencjale technicznym, etc., przez Wykonawców Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub na zdolnościach finansowych podmiotu/podmiotów, które posiadają co najmniej 20% (dwadzieścia) udziałów lub akcji Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu wypis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, a także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykluczenie z postępowania W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności: wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło się w okresie trzech (3) lat przed wszczęciem postępowania; 13

14 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wykonawcy, będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; wykonawcy, będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; wykonawcy, będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 14

15 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; wykonawcy, będący spółkami komandytowymi albo spółkami komandytowoakcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; wykonawcy, będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; wykonawcy, będący podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dodatkowe warunki wykluczenia Wykonawców Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, 15

16 którzy: złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą Ocena Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, które określone zostały powyżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie nastąpić może także na późniejszych etapach postępowania, o ile przyczyny wykluczenia zaistnieją lub ujawnią się później. 16

17 14. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADANYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OFERTĄ 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności objętych zamówieniem oraz nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności, określone w punkcie 11 i 12 lub13 (skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania), Zamawiający żąda następujących dokumentów na etapie składania przez Wykonawców Oferty: o aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków; aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków; o aktualną informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Istotnych Warunków Zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 17

18 o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, o nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, o a także nie podlega wykluczeniu mając na uwadze pkt 15.3 Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej, niż sześć (3) miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. Dokumenty, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: o wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia). Do wyżej wymienionego wykazu, w celu stwierdzenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 18

19 zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, - jeżeli takie są konieczne - należy dołączyć: kserokopię (poświadczoną za zgodność za oryginałem) zaświadczenia o nadaniu uprawnień budowlanych bądź innych uprawnień, wydanych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz z późniejszymi zmianami) lub uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego osoby/osób przewidzianej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia lub innych uprawnień wydanych na podstawie innych przepisów prawa; aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Osobami które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, których kwalifikacje zawodowe - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych - uznano po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwe organy w Polsce na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.) lub ustawy z dnia z dnia 15 lutego 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 42 ze zm.) lub które uprawnione są do świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu i na zasadach art. 20a tejże ustawy. Dla osób takich Wykonawca przedkłada odpowiednie dokumenty poświadczające możliwość wykonywania zawodu na terytorium Polski. 19

20 W szczególności dla osób, których kwalifikacje uznano na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 42 ze zm.) przedkłada się: kserokopię (poświadczoną za zgodność za oryginałem) decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych wydaną przez właściwą Krajową Radę Izby wydaną na podstawie art. 33a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 42 ze zm.); aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Wszelkie dokumenty te powinny być aktualne na dzień składania Wniosku i Oferty Wstępnej. Dokumenty, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Wszystkie dokumenty załączone do Oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem i opatrzone pieczęcią imienną. Przyjmuje się że osoba uprawniona do złożenia Oferty jest również uprawniona do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do Oferty. Pełnomocnictwo do złożenia Oferty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wniosek, Oferta Wstępna oraz Oferta dwóch lub więcej Wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych) ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniać musi następujące wymagania: o w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 20

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo