Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b Częstochowa tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl"

Transkrypt

1 Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b Częstochowa tel Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi. Absolwent będzie znał język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedŝera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a takŝe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia stacjonarne (nurt ekonomiczno menedŝerski, nurt prawno - administracyjny) niestacjonarne (licencjackie) Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata) Specjalności: zarządzanie finansami i bankowość, przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie zespołami pracowniczymi, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, zarządzanie międzynarodowe, rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie nieruchomościami, informatyka w biznesie

2 Specjalność: Zarządzanie finansami i bankowość Absolwent specjalności Zarządzanie Finansami i Bankowość zdobywa nowoczesną wiedzę z dziedziny szeroko rozumianej teorii finansów oraz nabywa praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Poznaje specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych działających na międzynarodowych rynkach finansowych w szczególności banków centralnych i komercyjnych. Rozpoznaje szanse i zagroŝenia towarzyszące postępującym procesom globalizacji gospodarki światowej dla polskiego rynku finansowego. Ponadto, absolwent zdobywa wiedzę w zakresie projektowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania unijnych środków pomocowych, łącznie z oceną finansową przedsięwzięć będących przedmiotem finansowania przez fundusze strukturalne i regionalne Unii Europejskiej. Absolwenci tej specjalności przygotowani są przygotowani do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach róŝnych branŝ, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studiując na tej specjalności absolwent nabędzie umiejętność stosowania na bieŝąco aktualnych przepisów w zakresie bankowości i zarządzania finansami. Ukończenie specjalności otwiera drogę do uzyskania ciekawej pracy na stanowiskach w komórkach finansowych przedsiębiorstwa czy w bankach. Absolwent I stopnia jest przygotowany do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie finansów i bankowości lub w zakresie specjalności pokrewnych, którym finanse i bankowość dostarczają informacji o sytuacji finansowej. Specjalność: Przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw Absolwent specjalności Przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny zarządzania i przedsiębiorczości dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji non-profit. Zdobędzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorczości, gospodarowania zasobami: ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, jak równieŝ umiejętność wykorzystania nośników przedsiębiorczości. Posiada wiedzę pozwalającą mu na przeprowadzanie analizy, interpretacji i oceny procesu przedsiębiorczości w róŝnej skali, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych w tym równieŝ decyzji strategicznych. Absolwent posiada zdolność efektywnej pracy w zespole, zdolność poszukiwania, wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w procesach negocjowania i komunikowania się. Przygotowany jest równieŝ do pracy z zakresu przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej, zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zakładania i prowadzenia firm ze zrozumieniem i praktycznym wykorzystaniem teoretycznej wiedzy z obszaru przedsiębiorczości. Specjalność: Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwent specjalności Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem posiada wiedzę i umiejętności umoŝliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych róŝnego rodzaju organizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Absolwent potrafi badać i analizować otoczenie organizacji, wykorzystując badania marketingowe, wywiad marketingowy oraz monitoring makroskali. Jest przygotowany do przeprowadzania segmentacji rynków oraz róŝnicowania i pozycjonowania ofert. Posiada umiejętności takiego kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen oraz dystrybucji, aby w pełni zaspokoić potrzeby i wymagania klientów. Jest w stanie przygotowywać oraz zrealizować

3 zintegrowane kampanie promocyjne, obejmujące reklamę, marketing bezpośredni, promocję sprzedaŝy i public relations. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami sprzedaŝy, w tym osobistej. Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do właściwego zorganizowania działalności marketingowej w firmie, kontroli jej przebiegu efektów, sporządzania planów marketingowych oraz motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy. Docelowe miejsca pracy absolwentów stanowią stanowiska kierownicze w pionach i działach marketingu firm, jak równieŝ zarządzanie tym obszarem z pozycji właścicieli podmiotów gospodarczych. Specjalność: Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi Absolwent specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych. Specjalność stwarza moŝliwość uzyskania wiedzy z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania zadaniami publicznymi, zarządzania nieruchomościami komunalnymi, finansów i rachunkowości budŝetowej, polityki regionalnej. Absolwent specjalności nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w instytucjach publicznych i samorządowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika średniego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i samorządowych. Będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Specjalność: Zarządzanie międzynarodowe Absolwent specjalności Zarządzanie międzynarodowe uzyskuje szeroką i kompleksową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania międzynarodowego, rozliczeń międzynarodowych przedsiębiorstw, strategii i zasad funkcjonowania korporacji międzynarodowych. Posiada praktyczne umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynkach międzynarodowych. Identyfikuje i potrafi rozwiązywać problemy kulturowe i marketingowe pojawiające się w procesie współpracy międzynarodowej. Absolwenci będą przygotowani do kierowania przedsiębiorstwem przy równoczesnym rozeznaniu aspektów prawnych i finansowych działań na rynkach międzynarodowych, a takŝe zagadnień związanych z prawidłowym zorganizowaniem sfery logistycznej tak funkcjonujących przedsiębiorstw. Uzyskują wiedzę dotyczącą procesów przystosowywania polskiej gospodarki do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Posiadają wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych wspomagających działalność gospodarczą np. instytucji Unii Europejskiej, instytucjach promujących i realizujących programy unijne, instytucjach otoczenia biznesu prowadzących działalność promocyjną. Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika średniego szczebla w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Specjalność: Rachunkowość w zarządzaniu Studenci tej specjalności, uzyskują wszechstronną wiedzę o finansowych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem. SłuŜy temu nauczanie takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami w firmach, rewizja sprawozdań finansowych, analiza finansowa. WaŜnym elementem kształcenia są takŝe zagadnienia rachunkowości podatkowej, rachunkowości małych firm oraz jednostek nie nastawionych na

4 zysk (organizacji non-profit) i budŝetowych. Studiowanie w/w przedmiotów pozwala absolwentowi na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przy pomocy systemu rachunkowości, co wyraŝa się znajomością podstaw prawnych rachunkowości, identyfikacją zasobów i źródeł finansowania, umiejętnością ustalania ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez jednostki gospodarcze. Absolwent specjalności zna zagadnienia teoretyczne i nabywa umiejętności praktyczne niezbędne do przygotowania i opracowania dowodów źródłowych, prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej operacji bilansowych i wynikowych oraz sporządzania fragmentów sprawozdania finansowego i ich analizy. Potrafi wykorzystywać w rozwiązywaniu problemów rachunkowości techniki informatyczne.absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach róŝnych branŝ, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studiując na tej specjalności absolwent nabędzie umiejętność stosowania na bieŝąco aktualnych przepisów określających zasady rachunkowości. Ukończenie specjalności otwiera drogę do uzyskania ciekawej pracy na stanowiskach w komórkach finansowo księgowych przedsiębiorstwa. Absolwent I stopnia jest przygotowany do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie rachunkowości lub w zakresie specjalności pokrewnych, którym rachunkowość dostarcza informacji o sytuacji finansowej. Specjalność: Zarządzanie nieruchomościami Absolwent specjalności Zarządzanie nieruchomościami posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu nieruchomościami i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty i zasad funkcjonowania nieruchomości, prowadzenia procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości, podstaw prawnych i organizacyjnych obrotu nieruchomościami. Absolwent nabywa umiejętności identyfikacji, rozwiązywania problemów oraz usprawniania procesu gospodarowania nieruchomościami. W trakcie studiów jest przygotowany do podejmowania i realizacji zadań w podmiotach z sektora publicznego i prywatnego, zajmujących się obrotem, zarządzaniem lub inwestowaniem na rynku nieruchomości. Podczas studiów absolwent uzyskuje wiedzę z róŝnych przedmiotów: ogólnych w obszarze ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu, prawa czy technologii informatycznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości, inwestowania i gospodarowania nieruchomościami. Ukończenie studiów pierwszego stopnia ze specjalnością Zarządzanie nieruchomościami pozwala absolwentowi na podejmowanie pracy w charakterze specjalisty oraz menedŝera/kierownika niŝszego i średniego szczebla zarówno w instytucjach jak i przedsiębiorstwach, które dysponują nieruchomościami dla potrzeb własnych, oraz we wszelkich podmiotach zajmujących się nadzorem i eksploatacją nieruchomości., a takŝe do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będzie on posiadał zarówno umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów gospodarczych, jak i pracy w zespole. Specjalność: Zarządzanie Zespołami Pracowniczymi Absolwent specjalności Zarządzanie Zespołami Pracowniczymi na studiach pierwszego stopnia uzyskuje szeroki zasób wiedzy z pogranicza kilku nauk, z których najwaŝniejsze to: zarządzanie, socjologia i psychologia, dzięki którym nabywa podstawowe umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, organizowania procesu kadrowego, doboru i selekcji pracowników, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Nabyte umiejętności kształtują postawy niezbędne w kierowaniu ludźmi, ich motywowaniu i przewodzeniu im. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi. MoŜe podjąć pracę w dziale kadr lub dziale zarządzania zasobami ludzkimi. MoŜe takŝe pełnić funkcje kierownicze średniego szczebla, jak równieŝ kierować personelem w

5 małym i średnim przedsiębiorstwie. Absolwent moŝe podjąć pracę zarówno w organizacjach gospodarczych, instytucjach publicznych, jak i organizacjach pozarządowych. Specjalność: Informatyka w biznesie Absolwent specjalności Informatyka w biznesie posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne do projektowania, wdraŝania i stosowania szeroko rozumianej technologii informacyjnej. Przyswaja sobie niezbędne podstawy z zakresu systemów informacyjnych. Poznaje sposoby gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Swobodnie porusza się wśród zasobów informacyjnych sieci Internet oraz potrafi wykorzystać sieci rozproszone w działalności gospodarczej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji menedŝera informacji. Kluczową umiejętnością absolwenta tej specjalności jest przygotowanie do profesjonalnego wykorzystania komputera we wspomaganiu procesów decyzyjnych w zarządzaniu i biznesie. Jest propagatorem nowoczesnego spojrzenia na wykorzystanie technologii informacyjnej nie tylko w jednostkach gospodarczych, ale takŝe dla zaspokojenia potrzeb indywidualnych. Studia inŝynierskie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE I INśYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA Absolwent posiada wiedzę w zakresie inŝynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu w transporcie i towaroznawstwie. Absolwent posiada umiejętności menadŝerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inŝynierii produkcji transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania przedsiębiorstwami transportu i towaroznawstwa; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi w transporcie i towaroznawstwie; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdraŝaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inŝynierii transportu i towaroznawstwa. Absolwent poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inŝynierii transportu i towaroznawstwa. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inŝyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i duŝych przedsiębiorstwach zajmujących się inŝynierią transportu i towaroznawstwem; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inŝynierią transportu i towaroznawstwem: jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

6 SPECJALNOŚCI Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych i procesów innowacyjnych, w których wiedza i umiejętności inŝynierskie są niezbędne. Student w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie: projektowania i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach, procesie projektowania i testowania nowych produktów, transferu technologii, zrównowaŝonego rozwoju, zarządzania łańcuchami dostaw, restrukturyzacji technicznej i technologicznej przedsiębiorstw, analizy techniczno-ekonomicznej oraz zastosowania technik komputerowych w logistyce. Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w działach przedsiębiorstw zajmujących się zadaniami logistycznymi, w szczególności transportem, magazynowaniem, zaopatrzeniem i organizacją dystrybucji. Absolwenci będą przygotowani do kierowania procesami projektowania i wdraŝania innowacji, kierowania transferem technologii zgodnie z załoŝeniami zrównowaŝonego rozwoju oraz do przygotowania i prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych oraz procesów restrukturyzacji technicznej. Absolwenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi informatycznych do wspomagania procesów zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw, zastosowania instrumentów i narzędzi analizy technicznoekonomicznej przedsiębiorstw, zastosowania instrumentów oceny technologii pod względem rynkowych, ekonomicznym i ekologicznym oraz planowania i harmonogramowania procesów restrukturyzacji technicznej. Zarządzanie rozwojem i konsulting Absolwent specjalności Zarządzanie rozwojem i konsulting jest przygotowany do pracy na wyŝszych szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz instytucjach budŝetowych i samorządowych. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie sterowania zasobami materialnymi i kapitałem i zarządzania personelem, prowadzenia procesów rozwojowych produktów i organizacji oraz tworzenie i prowadzenia działalności podmiotów konsultingowych i doradczych. W szczególności jest przystosowany do projektowania, wdraŝania i sterowania procesami badawczymi i projektami rozwojowymi w zakresie wyrobów, usług, technologii. Absolwent po ukończeniu tej specjalności moŝe otworzyć firmę doradczą lub konsultingową i świadczyć usługi dla przedsiębiorstw oraz instytucji. Jest cennym pracownikiem dla banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych oraz decydentów róŝnych szczebli jako ekspert oceny projektów innowacyjnych i restrukturyzacyjnych. Ukończenie specjalności przygotowuje absolwenta do kontynuacji studiów na II poziomie na kierunku zarządzanie i inŝynieria produkcji oraz na innych kierunkach związanych z zarządzaniem, towaroznawstwem oraz na kierunkach inŝynieryjnych. Zarządzanie produkcją i jakością

7 Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w wybranym zakresie InŜynierii Produkcji. Uzyskuje praktyczne umiejętności z zakresu projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzania jakością. W projektowaniu wykorzystuje techniki wspomagania komputerowego i uwzględnia nowoczesne materiały inŝynierskie. Posiada wiadomości z zakresu wykorzystywania urządzeń transportowych w przedsiębiorstwie. Dysponuje duŝą wiedzą i posiada umiejętności z zakresu projektowania systemów produkcyjnych w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją (Lean Production). W ramach realizowanego programu dydaktycznego absolwent otrzymuje wszechstronne wiadomości z zakresu metod i instrumentów zarządzania jakością, systemu Poka-Yoke, znajomości norm ISO grupy 9000, i Absolwenci są przygotowani do realizacji prac z zakresu zarządzania jakością, projektowania systemów produkcyjnych, a takŝe systemów informatycznych wspomagających sterowanie produkcją. Ponadto absolwenci zdobywają umiejętności praktycznego wykorzystania metody ABC technologii, metody SMED, wdroŝenia i zastosowania kompleksowego utrzymania maszyn (TPM), oceny wykorzystania i efektywności maszyn w oparciu o czasy i współczynniki TPM oraz PAMCO. Wiedza specjalistów, absolwentów kierunku studiów zarządzanie jakością i produkcją bazuje na interdyscyplinarnej wiedzy, która daje moŝliwość łatwej adoptacji do róŝnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Jest przygotowany do pracy w zakresie zarządzania przez jakość, zarządzania bezpieczeństwem pracy a takŝe w zakresie projektowania wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów inŝynierskich, technik wytwarzania, systemów produkcyjnych, systemów informatycznych wspomagających sterowanie produkcją. oraz nowoczesnych systemów produkcyjnych/usługowych. Absolwenci specjalności Zarządzanie produkcją i jakością są kreatywni i wykazują duŝą adaptacyjność na rynku pracy, z powodzeniem mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych w takich dziedzinach działalności jak: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, eksploatacja systemów produkcyjnych, marketing przemysłowy, zarządzanie przedsięwzięciami, projektowanie rozwoju, doradztwo techniczno-ekonomiczne oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w duŝych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. Profil przygotowania umoŝliwia absolwentowi w jego przyszłej pracy zawodowej łączenie funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych nie tylko w sferze działalności kierowniczej, wytwórczej ale równieŝ projektowej, eksploatacyjnej czy marketingowej. Absolwent jest pełnowartościowym partnerem inŝynierów o wąskich specjalnościach technicznych. Informatyka w zarządzaniu Absolwent specjalności Informatyka w zarządzaniu na studiach I stopnia otrzymuje teoretyczne i praktyczne umiejętności projektowania oraz uŝytkowania systemów informatycznych. Zna zasady tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów informacyjnych i urządzeń, stosowanych w inŝynierii produkcji. Zna i umie posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym sterowanie produkcją na poziomie planowania oraz realizacji wytwarzania produktu. Zna podstawowe struktury baz danych, języki zapytań oraz wybrane środowiska bazodanowe. Umie projektować bazy danych i je tworzyć. Potrafi korzystać z baz danych. Jest w pełni predysponowany do współdziałania we wdraŝaniu w zakładach przemysłowych nowoczesnych technik informatycznych opartych na światowych standardach (m.in. systemów klasy MRP/ERP i systemów klasy CAx) oraz

8 sprawnego poruszania się w rozproszonych systemach informacji (Internet, Intranet, Extranet). Absolwent jest przygotowany do korzystania z nowoczesnych technik i technologii multimedialnych. Potrafi konfigurować i uŝywać klientów poczty elektronicznej, klientów serwerów FTP oraz programowe systemy wideokonferencyjne. Potrafi zbudować i umieścić w sieci Internet własną witrynę WWW. Zna elementarne metody przetwarzania danych. Potrafi przy ich pomocy dokonywać analiz wyników pomiarowych, a ich rezultaty przedstawić w formie graficznej. Absolwenci specjalności informatyka w zarządzaniu studiów I stopnia są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy i mogą być zatrudnieni z duŝym powodzeniem na kierowniczych stanowiskach w zakładach o róŝnym profilu, mogą równieŝ prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pracować w instytucjach publicznych i jednostkach administracji państwowej i terenowej. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy uzyskuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod analizy i oceny ryzyka zawodowego, technicznych środków bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa uŝytkowania maszyn, urządzeń i instalacji procesowych oraz projektowania i auditowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania zagroŝeń w miejscu pracy, szacowania ryzyka zawodowego i doboru metod jego oceny, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, doboru środków ochrony osobistej i zbiorowej a takŝe rozpoznawania zagroŝeń i szacowania ryzyka w obszarze uŝytkowania maszyn, urządzeń i instalacji procesowych. Absolwent uzyskuje ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do zaprojektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, jak równieŝ do przeprowadzenia jego auditu w podstawowym wymiarze. Absolwent poznaje podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system ochrony pracy w Polsce. Absolwent jest przygotowany do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce funkcjonowania małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw działających w róŝnych sektorach przemysłu. Studia licencjackie (I stopnia) - INFORMATYKA I EKONOMETRIA Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku Informatyka i Ekonometria otrzymują podstawowe wykształcenie w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych i ich wspomagającej roli w procesie decyzyjnym, umiejętność rozwiązań w zakresie technologii informacyjnej oraz zarządzania informacjami i wiedzą. Absolwenci studiów kierunku Informatyka i Ekonometria będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania technologii informatycznej w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową,

9 zastosowania metod ilościowych do analizy procesów mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych, opracowania programów i planów w dziedzinie rozwoju zastosowań informatyki w procesie wspomagania zarządzania, posługiwania się metodami analizy ekonometrycznej, w tym metodami estymacji i testowania, oraz procedurami w procesie podejmowania decyzji oraz modelowania ekonometrycznego zjawisk i procesów ekonomicznych i społecznych, wykorzystania modelu ekonometrycznego jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji na róŝnych szczeblach zarządzania, znajomości metod gromadzenia, analizy i interpretacji danych niezbędnych do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, strategicznym, marketingowym, kadrowym itp., prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych na róŝnych segmentach rynku finansowego; metod pomiaru ryzyka finansowego; zasad konstrukcji portfela papierów wartościowych. Absolwent poznaje język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz poznaje podstawy języka specjalistycznego z zakresu statystyki, ekonometrii i informatyki. Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria uzyskuje dyplom licencjata w ramach 3- letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia stacjonarne (licencjackie) Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata) Specjalności: e-biznes, ekonometria i analiza rynku. Studia licencjackie (I stopnia) - LOGISTYKA Sylwetka absolwenta Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a takŝe istotę logistycznej obsługi klienta. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych: organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dąŝeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,

10 usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego, zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu oraz jego szkolenia. Absolwenci kierunku logistyka posługują się dwoma językami obcymi, w tym jednym specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia; absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, potrafią wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i duŝych przedsiębiorstwach: produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie) Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata) Specjalności: systemy logistyczne, zarządzanie transportem. Sylwetka absolwenta kierunku LOGISTYKA: specjalność SYSTEMY LOGISTYCZNE - Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a ponadto zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. - Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak równieŝ praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działalność w zakresie logistyki na kaŝdym szczeblu łańcucha dostaw, procesów wytwórczych i odbioru, od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego aŝ do dystrybucji do ostatecznego odbiorcy. Posiada takŝe umiejętność zastosowania szerokiego wachlarza metod optymalizacyjnych w planowaniu przedsięwzięć logistycznych. - Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych w przedsiębiorstwach stosujących

11 innowacyjne materiały i technologie wytwarzających nowoczesne produkty: specjalistyczne i powszechnego uŝytku. - Absolwent specjalności SYSTEMY LOGISTYCZNE będzie przygotowany do pracy takŝe na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności: przedsiębiorstw produkcyjnych, przemysłowych, przedsiębiorstw logistycznych, centrów logistycznych, przedsiębiorstw doradczych, projektowych zajmujących się logistyką, jednostek administracji publicznej. Sylwetka absolwenta kierunku LOGISTYKA: specjalność ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM nabywa podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego, wzbogaconą o występujące nowe trendy z zakresu stosowania nowych technik, technologii i organizacji. - Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM pozyskuje umiejętności umoŝliwiające zarządzanie logistyką, spedycją i transportem w organizacjach gospodarczych, organizowanie i prowadzenie operacyjnej działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej w organizacji gospodarczej, gospodarowanie zasobami ludzkimi i środkami finansowymi, projektowanie logistycznych i transportowych przedsięwzięć rozwojowych oraz strategii rynkowych w warunkach gospodarki rynkowej, projektowanie usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych, samodzielne prowadzenie analiz i ocen ekonomicznych, wdraŝanie innowacji i postępu technicznego w zakresie logistyki, spedycji i transportu, uŝytkowanie systemów informacyjnych w działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej. - Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM zna zasady panujące w transporcie i spedycji zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem procedur celnych i europejskich standardów, a takŝe zagadnieniami międzynarodowej polityki gospodarczej. - Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM jest przygotowany do podjęcia pracy w róŝnych podmiotach gospodarczych, w tym przede wszystkim związanych z transportem drogowym i kolejowym, spedycją krajową i zagraniczną, komunikacją zbiorową, turystyką a takŝe realizujących transport wewnątrzzakładowy. Ponadto uzyska przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej. Studia licencjackie (I stopnia) - ZDROWIE PUBLICZNE Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku zdrowie publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 roku posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem

12 specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagroŝeń zdrowia zbiorowości ludzi; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdraŝania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia; gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia róŝnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umoŝliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Precyzując, absolwenci zdrowia publicznego są przygotowani do pracy w: instytucjach publicznych (rządowych, samorządowych), fundacjach, przedsiębiorstwach, do własnej działalności gospodarczej i eksperckiej. Mogą pracować w strukturach zajmujących się: edukacją zdrowotną (w mediach, marketingu, reklamie) oraz promocją zdrowia i profilaktyką w róŝnorodnych środowiskach (zakładach pracy, gminach, szkołach, szpitalach) i grupach ryzyka (np. wśród młodzieŝy, osób uzaleŝnionych), zapewnieniem opieki i wsparcia osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, przewlekle chorym, osamotnionym, w wieku podeszłym, a takŝe ich rodzinom i opiekunom, zarządzaniem w systemie zdrowia publicznego (zakłady opieki zdrowotnej, biura polityki zdrowotnej w urzędach administracji publicznej), budowaniem i wdraŝaniem projektów (międzynarodowych, krajowych, lokalnych, środowiskowych) słuŝących rozwiązywaniu problemów zdrowotnych społeczności,

13 prowadzeniem badań naukowych, analiz oraz nauczaniem i doradzaniem w dziedzinie zdrowia publicznego, prowadzeniem działalności publicystycznej związanej ze zdrowiem. Studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie) Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata) Specjalności: promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna, zarządzanie w ochronie zdrowia. Specjalność: Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagroŝeń zdrowia zbiorowości ludzi; rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji; realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdraŝania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej, rekreacji i odnowy biologicznej; Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia róŝnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia jak równieŝ z rekreacją i odnowa biologiczną w instytucjach samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umoŝliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną, odnową biologiczną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język

14 obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: identyfikowania i prognozowania zagroŝeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości; rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich; planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla róŝnych środowisk społecznych; merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; zarządzania w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej; gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia; Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach II stopnia. Studia licencjackie (I stopnia) - FILOLOGIA - Język Biznesu JĘZYK BIZNESU WyŜsze studia zawodowe w ramach specjalności język biznesu trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii specjalność: angielski lub niemiecki język biznesu, które umoŝliwia mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalnością translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak równieŝ przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza. Studia licencjackie ze specjalnością Język biznesu mają charakter interdyscyplinarny, gdyŝ ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość obranego języka (angielski lub niemiecki), podstawową znajomość drugiego obranego języka traktowanego jako fakultatywny, lecz takŝe opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

15 Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące wprowadzenie do nauk ekonomicznych i prawnych, a takŝe przygotowanie przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. DuŜa ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz takŝe kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. RóŜnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. Program studiów umoŝliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego lub niemieckiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich moŝna ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego). Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłoŝyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a takŝe złoŝyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ogólna ilość godzin wynosi 135 godzin dydaktycznych. Składają się na nią następujące przedmioty: - historia filozofii, obejmująca podstawowy kurs historii jednej z najwaŝniejszych dziedzin nauki. Studenci poznają szkoły i idee filozoficzne, które ukształtowały współczesną cywilizację i wpłynęły na rozwój innych dziedzin nauki. Przedmiot kończy się zaliczeniem. - technologia informacyjna, to przedmiot niezwykle praktyczny i waŝny dla opanowania współczesnych, powszechnie stosowanych technik informacji przekazu, w tym posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji; - język łaciński skrócony lektorat tego języka niezbędny jest filologom, historykom, prawnikom. Studenci poznają podstawowe zasady gramatyki, stanowiące punkt wyjścia dla współczesnych systemów językowych. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Dla studenta języka biznesu najwaŝniejszy jest język obcy, toteŝ w grupie tej znalazły się przedmioty, skupione w dwóch grupach: Praktyczna nauka języka angielskiego/niemieckiego (PNJA / PNJN)

16 Skupia się ona na przedmiotach obejmujących leksykę danego języka, jego gramatykę praktyczną, a takŝe na ćwiczeniach, których celem jest uzyskanie jak największej sprawności w zakresie mówienia, czytania i pisania w danym języku toteŝ praktyczna nauka języka obejmuje takie podgrupy przedmiotów, jak rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, konwersacja. Uczestnictwo w nich zapewnia studentom stałe poszerzanie zakresu leksykalnego, umiejętność biegłego posługiwania się obcym językiem w mowie i w piśmie, ułatwiająca nie tylko komunikację w tym języku, lecz takŝe zdolność tworzenia tekstów związanych z szeroko pojętym biznesem. Przedmiot ten będzie prowadzony tylko w języku angielskim/niemieckim, obejmując cztery podstawowe grupy: - Integrated Skills / Intergrierter Kurs - Writing / Schreiben - Listening / Hörverstehen - Conversation / Konversationen Przedmiot ten zawsze kończy się egzaminem, odbywanym w obecności komisji, składającej się z wykładowców prowadzących te zajęcia. Praktyczna nauka języka niemieckiego/angielskiego lektorat profilowany Przedmiot ten ma podobną systematykę, co PNJA/PNJN, jednakŝe nie dzieli się na cztery grupy tematyczne, a skupia się przede wszystkim na kształtowaniu zintegrowanych umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Kończy się ona takŝe egzaminem, prowadzonym przez wykładowcę przedmiotu. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Te przedmioty obejmują zestaw dyscyplin filologicznych, ekonomicznych i prawnych, których opanowanie ma przygotować absolwenta kierunku do sprawnej pracy w przedsiębiorstwie lub innym podmiocie gospodarczym. Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje następujące zajęcia filologiczne (lingwistyczne): - wstęp do językoznawstwa, obejmujący podstawowe wiadomości z zakresu lingwistyki, z uwzględnieniem najistotniejszych aspektów lingwistyki stosowanej; - gramatykę opisową języka angielskiego/niemieckiego, umoŝliwiającą swobodne posługiwanie się kategoriami gramatycznymi, składnią i stylem tego języka, ale takŝe opanowanie podstawowych kategorii teoretycznych języka; - gramatykę konfrontatywną, stanowiącą istotny element w opanowaniu systemu językowego w ujęciu porównawczym; - fonetykę języka angielskiego/niemieckiego, której studiowanie umoŝliwi opanowanie prawidłowej wymowy języka angielskiego lub niemieckiego i jego odmian terytorialnych; - język biznesu (angielski/niemiecki), obejmujący słownictwo specjalistyczne z zakresu ekonomii, zarządzania, a częściowo takŝe i prawa, ale takŝe sposoby redagowania pism i dokumentów z zakresu gospodarki, handlu i prawa; - British & American Studies/Wiedza o krajach niemieckojęzycznych to przedmiot zawsze cieszący się wielkim powodzeniem wśród studentów na tych zajęciach nabywamy praktycznej wiedzy o realiach Ŝycia w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, (Niemczech, Austrii i Szwajcarii) co pomoŝe nam zrozumieć kulturę biznesu, systemy administracji państwowej i terytorialnej, sądownictwo, kulturę społeczną w tych krajach. Tego rodzaju wiadomości są niezbędne dla przyszłych absolwentów języka biznesu.

17 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE NaleŜą do nich zarówno przedmioty związane z językiem biznesu, jak i dyscypliny fakultatywne, których opanowanie znacznie poszerza wiedzę w zakresie lingwistyki praktycznej w kontekście ekonomicznym i gospodarczym. Rejestr przedmiotów obejmuje: - korespondencję handlową w języku angielskim/niemieckim, gdzie student praktycznie opanuje najwaŝniejsze wzory i rodzaje pism urzędowych, firmowych, a takŝe nauczy się jak takie pisma samodzielnie redagować; - mikroekonomię i makroekonomię przedmioty obejmujące elementarną wiedzą ekonomiczną; - organizację i technikę pracy biurowej, pozostające w ścisłym związku z korespondencją handlową, gdyŝ jej zakres obejmuje nie tylko podstawowe i niezbędne wiadomości z zakresu technik redakcyjnych, obiegu dokumentów, lecz takŝe uwzględnia specyfikę tych technik, która w krajach angielsko- lub niemieckojęzycznych ma własną specyfikę, znacznie róŝniącą się od standardów polskich; - elementy prawa handlowego i administracyjnego, stanowiące wprowadzenie do prawa gospodarczego, znajomość powyŝszych podstaw prawa jest wprost niezbędna dla absolwentów języka biznesu ; - wprowadzenie do biznesu, będące praktycznym uzupełnieniem obu powyŝszych przedmiotów, dające moŝliwość opanowania najwaŝniejszych kategorii praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania firmą gospodarczą; - etyka biznesu nawiązuje do makro- i mikroekonomii oraz wprowadzenia do biznesu, dając nie tylko praktyczną wiedzę w zakresie biznesowego savoir-vivre u, lecz takŝe informując o prawnych i pozaprawnych kanonach regulujących poprawne prowadzenie biznesu; - elementy prawa (prawo handlowe i administracyjne), podobnie jak wyŝej wymienione przedmioty ekonomiczne, mają charakter przygotowawczy, dając studentom nie tylko podstawową wiedzą prawniczą, ale takŝe ucząc ich trudnej sztuki czytania i właściwej interpretacji wszelkiego rodzaju aktów prawnych; - wprowadzenie do biznesu, obejmujące podstawy pragmatyki gospodarczej i handlowej; - podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. dające elementarną wiedzę na temat organizacji i administrowania w podmiotach gospodarczych, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i spółek prawa handlowego; - problemy współpracy gospodarczej w UE, dające podstawową wiedzę w zakresie kooperacji podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej; - programy i fundusze UE, przedmiot zawierający elementy podstawowej wiedzy w zakresie funduszy i programów, realizowanych w Unii, ale takŝe praktyczne umiejętności sporządzania wniosków i aplikacji funduszowych; - globalizację gospodarczą zawierającą elementy wiedzy o marketingu globalnym, rynkach międzynarodowych oraz organizacjach światowych i europejskich (jak np. EFTA; NAFTA, GATT i inne); SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci filologii ze specjalizacją angielski/niemiecki język biznesu posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie obranego języka, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Wiedza taka zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. Kompetencje językowe mogą oni poszerzyć na licznych kursach specjalistycznych, organizowanych przez organizacje tłumaczy

18 w kraju i za granicą. Mogą takŝe podjąć uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologicznym ze specjalizacją tłumaczeniową zarówno w uczelniach polskich jak i zagranicznych. Absolwenci mogą takŝe podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w duŝych przedsiębiorstwach i koncernach albo teŝ specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy teŝ referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe moŝliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią "modalnością" czy teŝ "fleksybilnością" przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy. PRAKTYKA ZAWODOWA Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa - praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróŝy, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale takŝe instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to moŝliwe, równieŝ symultanicznie. Studia magisterskie (II stopnia) - ZARZĄDZANIE Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedŝerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relation, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, menedŝerów średniego i wyŝszego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit oraz w obszarach bankowości. Uzyskują równieŝ przygotowanie zawodowe do prowadzenia własnej działalności. Studia magisterskie są otwarte takŝe dla absolwentów innych kierunków z grupy nauk ekonomicznych i spoza niej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych. Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) Specjalności: informatyka w biznesie komunikacja w biznesie (język angielski i język niemiecki) marketing międzynarodowy

19 marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem rachunkowość w zarządzaniu zarządzanie finansami i bankowość zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi zarządzanie jakością zarządzanie międzynarodowe zarządzanie nieruchomościami zarządzanie zespołami pracowniczymi Specjalność: Informatyka w biznesie Absolwent specjalności Informatyka w biznesie posiada wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne do projektowania, wdraŝania i stosowania szeroko rozumianej technologii informacyjnej. Przyswaja sobie niezbędne podstawy z zakresu systemów informacyjnych. Poznaje sposoby gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Swobodnie porusza się wśród zasobów informacyjnych sieci Internet oraz potrafi wykorzystać sieci rozproszone w działalności gospodarczej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji menedŝera informacji. Kluczową umiejętnością absolwenta tej specjalności jest przygotowanie do profesjonalnego wykorzystania komputera we wspomaganiu procesów decyzyjnych w zarządzaniu i biznesie. Jest propagatorem nowoczesnego spojrzenia na wykorzystanie technologii informacyjnej nie tylko w jednostkach gospodarczych, ale takŝe dla zaspokojenia potrzeb indywidualnych. Specjalność: Komunikacja w biznesie Absolwent specjalności Komunikacja w biznesie, posiada wiedzę teoretyczną, praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. W szczególności nabywa umiejętności z zakresu komunikacji w zarządzaniu oraz zarządzania w kontekście globalizacji biznesu, zarówno w podejściu metodologicznym, narzędziowym jak równieŝ. lingwistycznym (język angielski). Przedmioty specjalnościowe na specjalności Komunikacja w biznesie, są prowadzone w języku angielskim. Absolwent będzie znał język angielski oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania, na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, menedŝerów średniego i wyŝszego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jednostkach organizacyjnych administracji europejskiej, rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit. Absolwent specjalności jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz specjalistycznych tłumaczeń z zakresu zarządzania. Specjalność: Marketing międzynarodowy Absolwent specjalności Marketing międzynarodowy posiada wiedzę i umiejętności umoŝliwiające prowadzenie międzynarodowej działalności marketingowej w strukturach

20 organizacyjnych róŝnego rodzaju organizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Absolwent potrafi badać i analizować międzynarodowe otoczenie organizacji, wykorzystując badania marketingowe, wywiad marketingowy oraz monitoring makroskali. Jest przygotowany do przeprowadzania segmentacji zagranicznych rynków oraz róŝnicowania i pozycjonowania ofert. Posiada umiejętności takiego kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen oraz dystrybucji, i aby w pełni zaspokoić potrzeby i wymagania zagranicznych klientów, uwzględniając róŝnice występujące między nimi, w tym o charakterze kulturowym. Absolwent jest w stanie przygotowywać oraz zrealizować, międzynarodowe, zintegrowane kampanie promocyjne, obejmujące reklamę, marketing bezpośredni, promocję sprzedaŝy i public relations. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami sprzedaŝy dóbr na rynkach zagranicznych. Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do właściwego zorganizowania międzynarodowej działalności marketingowej w firmie, kontroli jej przebiegu i efektów, sporządzania planów marketingowych oraz motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy. Docelowe miejsca pracy absolwentów stanowią. stanowiska kierownicze w pionach i działach marketingu międzynarodowego firm, jak równieŝ jego przygotowanie i realizacja z pozycji właścicieli podmiotów gospodarczych. Specjalność: Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwent specjalności Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem posiada wiedzę i umiejętności umoŝliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych róŝnego rodzaju organizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych, średnich i duŝych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Absolwent potrafi zorganizować tego rodzaju działalność w firmie, tworząc adekwatne komórki/jednostki organizacyjne, a następnie obsadzić je odpowiednim personelem, jak równieŝ stworzyć racjonalne podstawy zarządzania nim w aspekcie planowania, motywowania i kontroli. Absolwent nabywa umiejętności z zakresu badania i analizowania otoczenia organizacji z wykorzystaniem badań marketingowych, wywiadu marketingowego oraz monitoringu makroskali. Jest przygotowany do przeprowadzania segmentacji rynków oraz róŝnicowania i pozycjonowania ofert. Posiada umiejętności takiego kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen oraz dystrybucji, aby w pełni zaspokoić potrzeby i wymagania klientów. Jest w stanie przygotowywać oraz zrealizować zintegrowane kampanie promocyjne obejmujące reklamę, marketing bezpośredni, promocję sprzedaŝy i public relations. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami sprzedaŝy prowadzonej w stałych punktach handlowych, jak równieŝ w siedzibach klientów. Posiada równieŝ podstawowe rozeznanie dotyczące prowadzenia działalności marketingowej w skali międzynarodowej. Docelowymi miejscami pracy absolwentów są stanowiska kierownicze w pionach i działach marketingu firm, jak równieŝ zarządzanie marketingiem z pozycji właścicieli podmiotów gospodarczych. Specjalność: Rachunkowość w zarządzaniu Absolwent specjalności potrafi wykorzystać informacje kosztowe w wybranych obszarach decyzyjnych. Zdobyta wiedza i praktyczne wiadomości pozwalają absolwentom na sprawne zarządzanie firmą i efektywne zarządzanie kosztami, podejmowanie decyzji w zakresie progu rentowności, budŝetowania i inwestycji oraz innych instrumentów rachunkowości zarządczej. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną, dotyczącą współczesnego zakresu rachunkowości zarządczej, jak równieŝ umiejętnościami stosowania

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo