Regulamin ogólny Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Nowotarskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ogólny Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Nowotarskiego"

Transkrypt

1 R O K SZKOLNY 2013 / 2014 Regulamin ogólny Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Nowotarskiego I. Postanowienia ogólne 1/ Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu nowotarskiego organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Szkolny Związek Sportowy. 2/ Powiatowy System Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży szkolnej wynika z zasad ogólnych Szkolnego Związku Sportowego i realizowany jest we współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie oraz Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Nowym Targu w ramach ogólnowojewódzkiego zadania Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o następujące przepisy prawne: a/ Ustawę o kulturze fizycznej z dn art.4 b/ Ustawę z dn o samorządzie terytorialnym c/ Strategię rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 zad.3 d/ Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn e/ Ustawę o sporcie z dn / System powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej obejmuje realizację kalendarza szkolnych imprez sportowych tj. IGRZYSK dla szkół podstawowych, GIMNAZJADY dla szkół gimnazjalnych, LICEALIADY dla szkół ponad gimnazjalnych oraz zabezpieczenie przejazdów szkół na te zawody. II. Cele i zadania 1/ Zawody szkolne i międzyszkolne na szczeblu gminy, rejonu sportowego i powiatu stanowią integralną część wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 2/ Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych stanowi: a/ kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego b/ przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej c/ popularyzowanie i upowszechnianie sportu d/ możliwości tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania e/ możliwość intensyfikacji działalności sportowej w środowiskach szkolnych f/ wzmocnienie efektów szkolnej kultury fizycznej 1

2 3/ Aktywizacja samorządów gminnych i miejskich w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych 4/ Poszerzanie procesu szkolenia sportowego dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego 5/ Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkołach III. Organizacja systemu w powiecie 1/ Ogólnopowiatowy system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej obejmuje szkolne zawody sportowe rozgrywane na szczeblu: a/ szkoły odpowiedzialni nauczyciele wych. fiz./rozgrywki międzyklasowe zmierzające do wyłonienia reprezentacji szkoły/ b/ gminy/miasta odpowiedzialni: gminny koordynator sportu, UKS y /realizacja własnego kalendarza zawodów w oparciu o kalendarz powiatowy, uwzględniającego tradycje i osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży na własnym terenie/ c/ rejonowych ośrodków sportowych /zawody międzygminne/ i powiatu: realizowany jest przez Koordynatorów Rejonowych Ośrodków Sportowych Powiatowego Centrum Kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Targu /szczebel eliminacji rejonowych w 3 ośrodkach i zawodów powiatowych/ Sportowy Nowy Targ /miasto Nowy Targ, gminy: Nowy Targ, Szaflary, Czarny Dunajec, / koordynator Adam Dudek tel Sportowy Rabka Zdrój /miasto Rabka Zdrój, gminy: Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka, Lipnica Wielka/ koordynator Zbigniew Pistor tel Sportowy Szczawnica /miasto Szczawnica, gminy: Krościenko, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, Łapsze Niżne/ koordynator Józef Dyda tel / Koordynatorzy rejonowi odpowiedzialni są za tworzenie kalendarza powiatowego i realizację zawodów sportowych przydzielonych im w tym kalendarzu oraz koordynację udziału mistrzów powiatu w poszczególnych dyscyplinach na szczeblu między powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim. 5/ Gminni koordynatorzy sportu odpowiedzialni są za przeprowadzenie eliminacji gminnych do zawodów rejonu ośrodka bądź powiatowych w tych dyscyplinach sportowych, które wskazuje kalendarz powiatowy oraz koordynację udziału mistrzów gmin /miast/ w tych zawodach. IV. Uczestnictwo 1/ W zawodach szczebla rejonu ośrodka szkoły uczestniczą wg. limitów ustalonych przez koordynatora 2

3 danego ośrodka sportowego / z reguły 1 reprezentant gminy/ 2/ W zawodach szczebla powiatowego szkoły uczestniczą wg. następujących limitów startowych: Nowy Targ Rabka Zdrój Szczawnica Dyscyplina I G L I G L I G L p. nożna p. nożna hal p. ręczna koszykówka p. siatkowa bój LA unihokej b.o. b.o. 1 b.o. tenis stołowy indyw. tenis stołowy drużynowy Bez elim. 3dz.+3ch. Ze szkoły 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch. 3dz.+3 ch. Ze szkoły Bez elim. 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch 3dz.+3 ch. Ze szkoły 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch 3dz.+3 ch. Ze szkoły 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch 3dz.+3 ch. Ze szkoły 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch 3dz.+3 ch. Ze szkoły 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch lekkoatletyka ind. I druż. Bez limitów bez limitów bez limitów bez limitów bez limitów biegi przełajowe bez bez bez bez bez bez bez bez indyw. I limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów sztafetowe kolarstwo bez bez bez bez bez bez bez bez górskie MTB limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów narciarstwo bez bez bez bez bez bez bez bez alpejskie limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów snowboard bez bez bez bez bez bez bez bez limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów limitów W pozostałych dyscyplinach limit uczestnictwa wg. aktualnych regulaminów i komunikatów. 1 zesp. Dz. + 1 zesp. Ch bez limitów bez limitów bez limitów bez limitów bez limitów 3/ Udział w zawodach rejonowych/między powiatowych/ i wojewódzkich reguluje kalendarz Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na dany rok szkolny. 4/ Prawo reprezentowania szkoły w danym roku szkolnym mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż 1 października danego roku szkolnego. 3

4 5/ We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły /bez prawa kooptacji/. 6/ Wiek startujących określony jest w regulaminach dyscyplin /kalendarz Małopolskiego SZS na dany rok szkolny/ 7/ W zawodach systemu współzawodnictwa obowiązują regulaminy i przepisy rozgrywek zawarte w Kalendarzu Małopolskiego SZS na dany rok szkolny. 8/ Do zawodów sportowych na każdym szczeblu drużyny bądź zawodnicy indywidualni zgłaszani są na imiennych listach podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna nauczyciela wych. fiz. /obowiązkowo/ 9/ Każdy uczestnik winien posiadać ważną legitymację szkolną. 11/ Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wych. fiz. i wymienieni na zgłoszeniach szkoły. V. Zasady finansowania 1/ Powiatowy system współzawodnictwa /obejmujący realizację kalendarza zawodów sportowych na szczeblu rejonowych ośrodków sportowych i powiatu oraz przejazdów szkół /mistrzów powiatu/ na zawody szczebla rejonowego /między powiatowego/ i wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego finansowany jest przez Starostwo Powiatowe. 2/ Gminny system współzawodnictwa /obejmujący realizację kalendarza zawodów sportowych na szczeblu szkół i gmin oraz przejazdów szkół na zawody rejonu ośrodka i powiatowe/ finansowany jest przez samorządy lokalne /miejskie i gminne/. 3/ Koszty zawodów między powiatowych i wojewódzkich pokrywa Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu /poprzez Zarząd Główny SZS/ VI. Nagrody 1/ W zawodach szkolnych i gminnych nagrody przydzielane będą wg. ustalonych dla tych zawodów regulaminów w poszczególnych gminach. 2/ W zawodach rejonu ośrodka i zawodach powiatowych za miejsca I III zespołowo /plus najlepszy zawodnik/ przyznawane będą puchary i dyplomy a za miejsca I III indywidualnie medale i dyplomy Starostwa Powiatowego. 3/ W podsumowaniu każdego sportowego roku szkolnego wyróżniane będą najlepsze szkoły i nauczyciele w poszczególnych ośrodkach sportowych wg osobnego regulaminu. 4

5 VII. Postanowienia organizacyjne 1/ Sprawy szczegółowe i wszelkie uwagi /protesty/ dotyczące interpretacji regulaminów zawodów w powiatowym systemie współzawodnictwa rozstrzygają rejonowi koordynatorzy sportu i Zarząd Powiatowego SZS. 2/ Zakres opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym także w aspekcie wychowania zdrowotnego reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia. 3/ Komunikaty, regulaminy, galeria zdjęć z zawodów rejonowych i powiatowych dostępne będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Powiatowe Centrum Kultury /Kalendarz SZS/ 4/ Komunikaty z zawodów między powiatowych i wojewódzkich oraz aktualne regulaminy zawodów, komunikaty oraz wojewódzki kalendarz imprez dostępny jest na stronie internetowej Małopolskiego SZS: Kalendar z Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014 Objaśnienia skrótów w kalendarzu: I Igrzyska /szkoły podst./ O I Igrzyska rejonu Ośrodka P I Igrzyska powiatowe G Gimnazjada /gimnazja/ O G Gimnazjada rejonu Ośrodka P G Gimnazjada powiatowa L Licealiada /szkoły ponadgim./ O L Licealiada rejonu Ośrodka P L Licealiada powiatowa R zawody międzypowiatowe /rejonowe/ W zawody wojewódzkie M zawody szczebla miejsko/gminnego Roczniki star towe w r oku szkolnym 2013/2014: Igr zyska 2001 i mł. Gimnazjada 1998 i mł. Licealiada 1994 i mł. 5

6 WRZESIEŃ 2013 Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz niedz pn wt śr czw pt Zebranie ZARZĄDU SZS N. TARG N.T. PCK g sob niedz P IGL kolarstwo górskie MTB Rabka Zdrój /trasy na Krzywoniu / Nowy Targ Zebranie koordynatorów Ośrodka N.Targ i naucz. wf Rabka Zdrój org.zawodów pow. Szczawnica pon Zebranie org. nauczycieli wych. fiz. rejonu Rabka Zdrój Rabka, SP 2, wt śr Zebranie org. naucz. rejonu Szczawnica ZS i P Krościenko godz czw pt sob niedz pon wt 6

7 śr O IG szachy SP Krościenko czw O I mini p.nożna ch., N.Targ, 9.00 stadion K/lodowisko M I mini p.nożna /Rabka boisko Orlik, g / O L szachy ZS i PLKrościenko pt O G p.nożna ch., N.Targ, 9.00 stadion k/lodowiska sob niedz pon wt O IGL Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki Zdroju runda jesienna godz. /I 10.30, G,L 12.30/ śr O I tenis stołowy Sromowce W., czw W I,G,L Kolarstwo Górskie Myślenice M G p. nożna 6 tki /Rabka boisko Orlik, g / pt sob niedz pn 7

8 PAŹDZIERNIK 2013 Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz wt P I,G,L Jesienne Indywidualne Biegi Przełajowe N. Targ. lotnisko I,G g.10, L g śr czw pt P I,G,L Sztafetowe Biegi Przełajowe N.Targ, lotnisko I, G godz L godz Nowy Targ Rabka Zdrój sob niedz pn wt OG p. nożna 6 tki /Rabka Z. boisko Orlik, g / śr W I,G,L Jesienne Indywidualne Biegi Przełajowe I,G ind. biegi,, L sztaf. biegi czw pt P G Szkolna Indywidualna Liga LA / Puchar Gorców / sob N.Targ, lotnisko I, G L Rabka Zdrój, stadion miejski, g /obow.zgłoszenia imienne e mail/ współorganiz. zawodów O I hal.p.nożna chł N.Targ Gorce 9.00 niedz pn P L Korespondencyjna Liga LA Rabka Zdrój, stadion miejski Szczawnica 8

9 g /obow.zgłoszenia imienne e mail/ wt O G hal.p.nożna chł. N.Targ, Gorce, M I halowa p. nożna dz. /SP 2 Rabka Z. g / śr M I halowa p. nożna ch. /SP 2 Rabka Z. g czw 6O LECIE S Z S WOJEWÓDZKIE PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO WIELICZKA GODZ pt O I halowa p. nożna dziewcząt /G Spytkowice g / sob niedz pn W L SZKOLNA LIGA L A KRAKÓW wt O I kosz chłopców N.Targ, Gorce, śr O I kosz dziewcząt N.Targ, Gorce, czw P I halowa p. nożna dziewcząt Niedzica pt P I halowa p. nożna chłopców Niedzica sob O I halowa p. nożna chłopców /G Spytkowice g / M G halowa p. nożna dziewcząt /IGiChP Rabka Z. / M G halowa p. nożna chłopców / IGiChP Rabka Z. / O G halowa p. nożna dziewcząt / G 1 Raba Wyżna g / O I hal.p nożna dz. Niedzica, O I hal.p. nożna ch Niedzica, OG hal.p. nożna dz. Maniowy, O G hal.p.nożna ch. Maniowy, 9

10 niedz pn wt O G halowa p. nożna chłopców /G 1 Raba Wyżna g / śr P G halowa p. nożna dziewcząt Maniowy, czw P G halowa p. nożna chłopców Maniowy, Lp. DATA pt Zawody powiatowe i wyższego szczebla LISTOPAD 2013 Miejsce, godz. Nowy Targ sob niedz pon R G halowa piłka nożna chł/dz N.Targ, Gorce, chł. g dz wt R I halowa piłka nożna chł./dz. Nowy Targ, Gorce, chł. dz. g śr czw P G unihokej dziewcząt Nowy Targ, SP 6, pt P G unihokej chłopców Nowy Targ, SP 6, sob niedz pn wt Rabka Zdrój Szczawnica 10

11 śr W G unihokej dziewcząt N.Targ, SP 6, M I mini kosz. dziewcząt /SP 2 Rabka Z. g / czw W G unihokej chłopców N.Targ, SP 6, M I mini kosz. chłopców /SP 2 Rabka Z. g / pt sob niedz pon wt O L kosz. dziewcząt N.Targ, I LO, śr O L kosz. chł. N. T. I LO czw O L koszykówka dz. / hala I LO Rabka g / pt O L koszykówka ch / hala I LO Rabka g / sob O L kosz dz/ch Niedzica, niedz pon wt O I kosz dz Tylmanowa Zaw śr P L koszykówka dziewcząt N.Targ, I LO, O I kosz.ch Tylmanowa Zaw czw P L koszykówka chłopców N.Targ, I LO, 11

12 pt sob GRUDZIEŃ 2013 Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz. Nowy Targ Rabka Zdrój Szczawnica niedz pon wt P I szachy N. Targ, PCK, śr P G szachy N. Targ, PCK czw P L szachy N. Targ, PCK, M G kosz dz i chł. /hala I LO Rabka g / pt sob niedz pn wt O G kosz dziewcząt Nowy Targ śr O G kosz chłopców Nowy Targ M I mini siat. ch. /ZS Rdzawka / M I mini siat. dz /ZS Rdzawka / O G kosz dz. Krościenko, g

13 czw O G kosz ch Krościenko, g pt O L siatk. dziew. N.T. ZSE, g sob niedz pon O L siatk. chł. Gr A, I LO, wt P I tenis stołowy drużynowy N. Targ, Gorce, 9.00 O L siatk. chł. Gr B, II LO, 9.00 O G kosz dz. /G 2 Skawa g / śr P G tenis stołowy drużynowy N. Targ, Gorce, czw P L tenis stołowy drużynowy N. Targ, Gorce, 9.00 O G kosz ch. /G 2 Skawa g / pt sob W OTWARCIE SEZONU BIEGI NARCIARSKIE I G STYL Cl SZCZAWNICA niedz PRZERWA ŚWIĄTECZNA 22.XII STYCZEŃ 2014 Lp. DATA śr czw pt Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz. Nowy Targ Rabka Zdrój Szczawnica 13

14 niedz pon sob R I tenis stołowy druż. dz/ chł Nowy Targ Gorce wt śr.01 W I G LIGA NARCIARSTWA KLUSZKOWCE śr BIEGOWEGO STYL F czw R G tenis stołowy drużyn. dz./ chł. N.Targ, Gorce, pt sob niedz pn MG p.siatkowa dz. /ZS Rdzawka / MG p.siatkowa chł. /ZS Rdzawka / wt P I tenis stołowy indywidualny Krościenko hala Gimnazjum śr P G koszykówka dziewcząt Rabka Zdrój, hala I LO, g czw R L koszykówka chłopców N.Targ, Gorce, O G p.siatkowa ch Łapsze Niżne, pt sob niedz R L koszykówka dziewcząt N.Targ, Gorce, pon R G koszykówka dziewcząt N.Targ, Gorce, O G p.siatkowa dz. Łapsze Niżne, wt P G koszykówka chłopców Rabka Zdrój, hala I LO, g O I p.siatkowa dz/ch Cz.Dunajec, śr O I p..siatkowa chł. Krościenko, czw O I p. siatkowa dz. Krościenko, pt WOJ. LIGA NARCIARSKA CL LIMANOWA O I mini kosz ch. /ZS Skawa g / sob 14

15 niedz pon R G koszykówka chłopców N.Targ, Gorce, O I mini kosz dz. /ZS Skawa g / wt P I mini koszykówka chłopców Rabka Zdrój, hala SP 2, g śr P I,G Indywidualne Biegi Narciarskie Czerwienne, g O L p. siatkowa dziewcząt Krościenko, czw O G p.siatkowa dz. /G Raba W. g / pt W I,G Indywidualne Biegi Narciarskie CZERWIENNE O G p.siatkowa chł. /G Raba W. g / O L p. siatkowa chłopców Krościenko,g.9.00 LUTY 2014 Lp. DATA sob niedz Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz pon FERIE ZIMOWE 3 16 LUTEGO wt śr VIII MAŁY BIEG PODHALAŃSKI RZUT LIGI MALOPOLSKIEJ STYL NOWY TARG LOTNISKO DOWOLNY MASS START czw pt sob VIII BIEG PODHALAŃSKI??? NOWY TARG LOTNISKO Nowy Targ Rabka Zdrój Szczawnica 15

16 niedz pon wt śr czw pt sob niedz pon wt P I mini koszykówka dziewcząt Rabka Zdrój, hala SP 2, g śr czw R I mini koszykówka chłopców N.Targ, Gorce, P I,G snowboard Rabka Zdrój g pt O G siatk. dz P L snowboard Rabka Zdrój CZ. DUN Polczakówka, g sob niedz pon O G siatk. chł. CZ. DUN O I mini siatk. dziewcząt /Rabka, SP 2 g / wt R I mini koszykówka dziewcząt N.Targ,Gorce O I p. siatk chł /Rabka, SP 2 g / śr P I p. siatkowa dziewcząt Szczawnica 9.00 organizator czw P I p. siatkowa chłopców Szczawnica 9.00 organizator W I,G snowboard pt W L snowboard P L narciarstwo alpejskie Rabka Zdrój g Rabka Zdrój g Kluszkowce 9.00 O I mini p. ręczna chłopców N.Targ, SP 6, 9.00 organizator 16

17 OOM JAKUSZYCE Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla sob niedz pon R I tenis stołowy indywidualny dz./ch wt MEMORIAŁ BUKOWSKIEGO BIEGI NARCIARSKIE M A R Z E C Miejsce, godz. N.Targ, Gorce, KOŚCIELISKO Nowy Targ Rabka Zdrój O I,G,L Puchar Rabki w narciarstwie alpejskim Rabka Zdrój, g /wg. regulaminu/ O L p. siatkowa ch. /Lipnica W. g / Szczawnica O I,G narciarstwo alpejskie Jaworki, Krościenko,9.00 organizator P G piłka siatkowa dziewcząt sr W L narciarstwo alpejskie KLUSZKOWCE O L p. siatkowa dz. /Lipnica W. g / czw P G piłka siatkowa chłopców Krościenko 9.00 organizator pt P L piłka siatkowa chłopców R I siatkówka dziewcząt Krościenko 9.00 MYŚLENICE sob UKS 7 9.III niedz pon O G p.ręczna dziewcząt N.Targ, SP 6, wt O G p.ręczna 17

18 chłopców N.Targ, SP 6, sr P L p. siatkowa dziewcząt Krościenko, organizator czwr P I narciarstwo alpejskie R G siatkówka chłopców Kluszkowce, 9.00 SUCHA B O L p.ręczna dziewcząt N.Targ, SP 6, 9.00 organizator pt R L siatkówka chłopców P G narciarstwo alpejskie SUCHA B Kluszkowce 9.00 O L p.ręczna chłopców N.Targ, SP 6, sob niedz pon R G siatkówka dziewcząt MYŚLENICE wt W G narciarstwo alpejskie Kluszkowce, M G p. ręczna dz. /IGiChP Rabka, g. 9.30/ sr R L siatkówka dziewcząt MYŚLENICE czw W I narciarstwo alpejskie Kluszkowce, pt P G tenis stołowy indywidualny W I,G FINAŁ LIGI W BIEGACH NARCIARSKICH STYL F, START ZE STRATĄ Krościenko hala Gimnazjum 9.00 ZAKOPANE M G p. ręczna dz. /IGiChP Rabka, g. 9.30/ O L p. ręczna dz./ch. /Jabłonka, g / sob niedz pon M I p.ręczna dz SP2 Rabka, g wt M I p.ręczna chł SP2 Rabka, g śr P L piłka ręczna chłopców hala G Jabłonka g O L p. ręczna dz i chł Niedzica 9.00 organizator O G p. ręczna dz Łapsze Niżne, g

19 czw R G tenis stołowy indywidualny dz./ chł. N.Targ, Gorce, pt P L piłka ręczna chłopców hala G Jabłonka g sob niedz pon OGOLNOPOLSKIE IGRZYSKA I ZAKOPANE GIMNAZJADA BIEGI NARC. O G p. ręczna ch. Łapsze Niżne, KWIECIEŃ 2014 Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz. Nowy Targ Rabka Zdrój Szczawnica wt R L tenis stołowy drużyn. dz. /chł. N.Targ, Gorce, O G p. ręczna dz. /Jabłonka, g / śr O G p. ręczna ch. /Jabłonka, g / czw O I p.ręczna dz Niedzica, pt R L piłka ręczna chłopców SUCHA B. O I minip. ręczna dz. /Jabłonka, g / sob niedz pon O I minip. ręczna ch. /Jabłonka, g / wt WOJ. LICEALIADA TENIS NOWY TARG STOŁOWY DRUŻYNOWY DZ/CH śr R L piłka ręczna dziewcząt MYŚLENICE O I p.ręczna chł Niedzica, 19

20 P G p. ręczna dziewcząt hala G Jabłonka g czw P G p. ręczna chłopców hala G Jabłonka g pt sob niedz pon R G piłka ręczna dziewcząt MYŚLENICE wt R G piłka ręczna chłopców SUCHA B P I mini p. ręczna dziewcząt hala G Jabłonka g sr P I mini p. ręczna dziewcząt hala G Jabłonka g czw pt sob O I unihokej dziewcząt N.Targ,SP O I unihokej chłopców N.Targ,SP 6, niedz WIELKANOC pon 50 JUBILEUSZOWY PUCHAR POLAN IV BIEG ŚLADAMI NIEDŻWIEDZIA wt śr czw W I,G,L BIEGI PRZEŁAJOWE I,G sztafety, L biegi ind. GORCE POLANA WALUSIOWA godz11.00 N.TARG, LOTNISKO I,G, L pt sob niedz pon wt R I piłka ręczna dziewcząt MYŚLENICE 20

21 P I unihokej dziewcząt SP 6, N.T., śr R I piłka ręczna chłopców SUCHA BESKIDZKA P I unihokej chłopców N.T. SP 6, MAJ 2014 Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla Miejsce, godz. Nowy Targ Rabka Zdrój Szczawnica czw pt sob niedz pon wt O I 4 bój LA Krościenko, g śr W I unihokej dziewcząt N.Targ,SP.6, O I p. nożna Rabka Zdrój, Orlik g czw W I unihokej chłopców N.Targ,SP.6, pt O I 4 bój LA Rabka Zdrój stadion miejski g sob niedz pon wt O I 4 bój LA N.Targ, stadion Gorce, śr O I p. nożna Maniowy,

22 czw P I 4 bój LA dz./ch. Rabka, g , stadion miejski /obowiązują zgłoszenia e mail/ pt P I p. nożna N.Targ, 9.00 stadion k/lodowiska sob niedz pon wt śr R I 4 bój LA dz/ch Rabka, g , stadion miejski czw P G p. nożna 6 tki N.Targ, stadion k/lodowiska pt P G liga LA drużynowa Rabka, g , stadion miejski /obowiązują zgłoszenia e mail/ sob niedz pon wt P L Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce Rabka, g , stadion miejski /obowiązują zgł. e mail/ O G p.nożna Szczawnica, śr R G p. nożna KOŚCIELISKO, czw R I p. nożna chłopców KOŚCIELISKO, pt O I,G,L Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki Zdroju runda wiosenna /wg. regulaminu/ sob 22

23 Lp. DATA Zawody powiatowe i wyższego szczebla CZERWIEC 2014 Miejsce, godz. Nowy Targ niedz pon wt śr czw O L p.nożna 6 tki rocz. 95 i młodsi N.Targ, 9.00 stadion LODOWISKO pt sob niedz Rabka Zdrój pon O L p. nożna 6 tki /Rabka Z., boisko Orlik, g / wt śr O I 4 bój LA /kl.iii V/ Mały Puchar Gorców /wg. regulaminu Szczawnica O L p.nożna Szczawnica, O I p.nożna V kl Puchar Wójta Krościenka, czw O G p.nożna II kl Puchar Burmistrza Szczawnica, pt P L p. nożna 6 tki /rocz. 95 i młodsi/ N.Targ, sob niedz pon stadion k/lodowiska 23

24 wt śr czw pt sob niedz pon wt śr czw pt Opracowanie: Stanisław Mrowca, Adam Dudek, Józef Dyda, Zbigniew Pistor Zatwierdzam do realizacji: Dyrektor PCK Tadeusz Watycha Nowy Targ r. 24

Kalendarz Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieŝy w roku szkolnym 2010/2011

Kalendarz Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieŝy w roku szkolnym 2010/2011 Kalendarz Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieŝy w roku szkolnym 2010/2011 Objaśnienia skrótów w kalendarzu: I Igrzyska /szkoły podst./ O I Igrzyska rejonu Ośrodka P I Igrzyska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp. DATA Zawody Gminne 1. 19.09.2013 2. 25.09.2013 3. 1.10.2013 4. 8.10.2013 5. 11.10.2013 6. 22.10.2013 1. Biegi Przełajowe

Bardziej szczegółowo

_KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2014/2015

_KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2014/2015 _KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWY TARG ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. DATA Zawody Gminne 1. 16.09.2014 2. 18.09.2014 3. 22.09.2014 4. 1.10.2014 5. 7.10.2014 6. 10.10.2014 1.Mini Piłka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH rejonu nowotarskiego MAŁOPOLSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO na rok szkolny IGRZYSKA

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH rejonu nowotarskiego MAŁOPOLSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO na rok szkolny IGRZYSKA rejonu nowotarskiego IGRZYSKA stan ostateczny na dzień - 28.09. 2016 Lp dyscyplina powiat rej NT. - PÓŁFINAŁ WOJ. województwo/ rejonowy org. Sportu 2 biegi przeł. Sztafety //// 11.10.2016 r Nowy Targ 3

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 WT Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8 WT 9 ŚR 10 CZ 11 PT 12 SO 13 N 14 PN 15

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 PT 2 SO 3 N 4 PN Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 5 WT 6 ŚR 7 CZ 8 PT 9 SO 10 N 11 PN 12 WT 13 ŚR 14 CZ 15

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2 wtorek 3 środa 4 czwartek 5 piątek 6 sobota 7 niedziela 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje (kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady

Bardziej szczegółowo

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich Małopolski Szkolny Związek Sportowy

Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich Małopolski Szkolny Związek Sportowy KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1)Nazwa cyklu zawodów: MAŁOPOLSKA SZKOLNA LIGA SZS w BIEGACH NARCIARSKICH - Igrzyska i Gimnazjada 2) Organizator: w Krakowie, PSZS Limanowa, PSZS Nowy Targ, Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 CZ Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 2 PT 3 SO 4 N 5 PN 6 WT 7 ŚR 8 CZ 9 PT 10 SO 11 N 12 PN 13 WT 14 ŚR 15

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rejon NOWA HUTA LP. Nazwa imprezy Termin realizacji

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rejon NOWA HUTA LP. Nazwa imprezy Termin realizacji SPRAWOZDANIE MIEDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO KRAKÓW NOWA HUTA za rok szkolny 2008/09. TEREN DZIAŁANIA: rejon Nowa Huta - dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz Luborzyca. Szkoły podstawowe: 30 Gimnazja:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA 2017 ROK URZĘDU MIEJSKIEGO I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PARTNERÓW SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA 2017 ROK URZĘDU MIEJSKIEGO I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PARTNERÓW SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA 07 ROK IMPREZY WIODĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PARTNERÓW SPORTOWYCH Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce Organizatorzy/ Organizatorzy/ XI.06 - III.07 VI Ustrzycka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS Białystok,15.09.2011 REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. Cel i zadania: 1. Aktywne uczestnictwo młodzieży

Bardziej szczegółowo

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe;

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe; R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2011/2012 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie brali udział we współzawodnictwie sportowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNO - POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ SZS W ROKU SZKOLNYM 2016/17

GMINNO - POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ SZS W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Dodatkowe informacje - zasady uczestnictwa w imprezach Obowiązuje System Rejestracji Szkół na str. www.srs.szs.pl Druk zgłoszenia szkoły do zawodów, rozgrywek IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (7-1 LAT) GIMNAZJADA

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje ( Kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2012/2013

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2012/2013 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2012/2013 - organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Gołdapski Szkolny Związek Sportowy, Gołdapską Radę Sportu, UKS Jantar LO Gołdap, Szkoły Podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011

Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011 Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011 L.P DATA DYSCYPLINA MIEJSCE ZMIANY SZKOŁY PODSTAWOWE - IGRZYSKA 1. 07.10.2010 Mini piłka nożna dziewcząt Zespół

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO SZKÓŁ I GMIN, POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU NA 2016 ROK POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO HENRYKA MATEJA I. CEL: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KALENDARZ ZAODÓ SPORTOYCH REJONU IELICKIEGO ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REJONOE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ L.p. Dyscyplina sportowa Termin Miejsce 1 Piłka siatkowa dziewcząt 2 Piłka siatkowa chłopców 3 Koszykówka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W MISTRZOSTWACH POWIATU TORUŃSKIEGO ORGANIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 2015/16 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 2015/16 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 0/6 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 I. CEL Regulamin WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Nowy Rok Święto Trzech Króli STYCZ termin zgłoszeń LUTY

Nowy Rok Święto Trzech Króli STYCZ termin zgłoszeń LUTY LUTY STYCZEŃ 1 PN Nowy Rok 2 WT 3 ŚR 4 CZ 5 PT 6 SO Święto Trzech Króli 7 N 8 PN 9 WT 10 ŚR 11 CZ 12 PT 13 SO 14 N 15 PN 16 WT 17 ŚR 18 CZ 19 PT 20 SO 21 N 22 PN Ferie zimowe 23 WT Ferie zimowe 24 ŚR Ferie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego Realizacja zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej organizacja powiatowych imprez sportowych Termin realizacji: 18.05.2007 15.12.2007 r. Prowadzący zadanie: Uczniowski

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE Lp. Dyscypliny sportowe Termin Miejsce między 1. Biegi przełajowe 02.10.2012 g.10 09.10.2012 r. godz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez międzypowiatowych w roku szkolnym 2010/2011

Harmonogram imprez międzypowiatowych w roku szkolnym 2010/2011 Harmonogram imprez międzypowiatowych w roku szkolnym 2010/2011 Lp. Data Impreza Organizator I G R Z Y S K A 1. 16.10.2010. Mini piłka nożna dziewcząt Przasnysz 2. 18.10.2010. Mini piłka nożna chłopców

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 06/7 organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą

Bardziej szczegółowo

Terminarz współzawodnictwa w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Terminarz współzawodnictwa w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Terminarz współzawodnictwa w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Patronat honorowy nad rozgrywkami objęli: Starosta, Burmistrz i Wójtowie. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2012/2013

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2012/2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl tel./fax 16 678 57 58 www.posir.pl Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2012/2013 IGRZYSKA MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

roku, bądź szkoły z ich rejonu. 17. Ustala się następujące limity zawodników (ilość medali!) w poszczególnych dyscyplinach:

roku, bądź szkoły z ich rejonu. 17. Ustala się następujące limity zawodników (ilość medali!) w poszczególnych dyscyplinach: POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 07/8 organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.. Z dniem września 07 r zmienia się nazwy poszczególnych szczebli rozgrywek:

Bardziej szczegółowo

Program i Ogólne Zasady

Program i Ogólne Zasady Program i Ogólne Zasady Autor: Administrator 20.04.2009. Zmieniony 27.10.2016. Igrzyska Młodzieży Szkolnej ogólne zasady regulaminowe I. Cel aktywne uczestniczenie dzieci w szkolnych i międzyszkolnych

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wskazane przez zwiąki sportowe

Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wskazane przez zwiąki sportowe Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wskazane przez zwiąki sportowe Lp. Nazwa zawodów Organizotar 1 Igrzyska Szkół Podstawowych 2 Gimnazjada Dla kogo organizowane zasięg terytorialny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15

Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15 Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15 REGULAMIN KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2014/15 ZGODNIE Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM WSPÓŁZAWODNICTWA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO: IGRZYSKA SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN OGÓLNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Słupeckiego

Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Słupeckiego Słupca, 22 czerwca 2017 r. MOS-411-2-11/2017 Sprawozdanie z realizacji Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska w Powiecie Słupeckim w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego. Sprawozdanie z działalności

Zespół Placówek Oświatowych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego. Sprawozdanie z działalności Zespół Placówek Oświatowych Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. Z. Augusta 8 tel. (18)5330833, fax ( 18) 533 08 67, NIP 737-215-18-16 www.mos.limanowa.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności sportowej i organizacyjnej

Sprawozdanie z działalności sportowej i organizacyjnej Limanowa 25.06.2015r. Sprawozdanie z działalności sportowej i organizacyjnej ZPO- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie organizacji imprez sportowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Przepisy ogólne oraz cele 1. 1. Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH REJONU WIELICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KALENDARZ ZAODÓ SPORTOYCH REJONU IELICKIEGO ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REJONOE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ L.p. Dyscyplina sportowa Termin Miejsce 1 Piłka siatkowa dziewcząt 2 Piłka siatkowa chłopców 3 Koszykówka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego za rok szkolny 2007/2008 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL w Limanowej prowadzi działalność zgodnie ze swoim statutem.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012

MIEJSKI KALENDARZ imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 MIEJSKI KALENDARZ imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 Podział szkół na poszczególne grupy Koordynator rozgrywek Grupa I Gim. Nr 1, 11, 10, Kat., Gim I LO Zuzanna Szojda

Bardziej szczegółowo

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl tel./fax 16 678 57 58 www.posir.pl Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 IGRZYSKA MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, P SZS w Suwałkach opracowała: Beata Harasimowicz Gimnazjum System gier uzależniony jest od liczby zespołów;

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. TERMIN I MIEJSCE: 28.09.2016r., godz. 10.30 park miejski przy os. Armii Krajowej 2. UCZESTNICY: prawo startu mają uczniowie z roczników: 2001, 2002, 2003 i mł. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat /2015

Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat /2015 Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat... 2014/2015 II miejsce Klasyfikacja Generalna Szkół Ponadgimnazjalnych w Sosnowcu w kat. II miejsce Mistrzostwa Sosnowca klas I w Lekkoatletyce w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK. i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK. i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH POWIATOWEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W ZAMOŚCIU NA 2011

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 startuje rocznik 1993 i mł.

MIEJSKI KALENDARZ imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 startuje rocznik 1993 i mł. MIEJSKI KALENDARZ imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 startuje rocznik 1993 i mł. Lp. DYSCYPLINA TERMIN Koordynator zawodów 1 SZKOLNA LIGA LA 2 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Limanowa 7.09.2009r. Sprawozdanie z działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w roku szkolnym 2008/2009 w zakresie organizacji imprez sportowych i udziału reprezentacji powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH

REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH 1. 1. Organizatorami Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach, zwanej dalej MRS są: 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku w sprawie Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytuł Najbardziej Usportowionej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Limanowa 29.08.2011r. Sprawozdanie z działalności ZPO- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w roku szkolnym 2010/2011 w zakresie organizacji imprez sportowych i udziału naszych reprezentantów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG

Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG za rok szkolny 2010/2011 Koordynator ds. sportu Tomasz Klag 1 Komunikat nr 14/2010-11 Wstęp Celem sprawozdania jest podsumowanie rywalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH

REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH 1. Organizatorzy: 1. Organizatorami Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach, zwanej dalej MRS są: 1) Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE 1. Sztafetowe biegi przełajowe - dz.+chł SP 26.IX.2008 g.9.00 H-ka, stadion leśny 8.X.2008, g.11.00 SP Wasilków 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ Załącznik nr 1 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Liga Piłki NoŜnej stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

IMPREZY FINAŁOWE wrzesień / październik

IMPREZY FINAŁOWE wrzesień / październik TERMINARZ SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018 11.09.2017 - spotkanie informacyjne z nauczycielami gdańskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów (11:00-13:00) SALA KONFERENCYJNA SSM 109.2017 - spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2013/2014 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 września 2012 r. do 14 czerwca 2013 r. i dotyczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2015/2016

Regulamin Ogólny Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2015/2016 Regulamin Ogólny Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2015/2016 PROGRAM MIEJSKI REALIZOWANY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - IGRZYSKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice & 1 ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zawody w roku szkolnym 2015/2016

Zawody w roku szkolnym 2015/2016 Zawody w roku szkolnym 2015/2016 L.p. Nazwa Termin 1. 2. 3. I Sosnowiecki Rajd Przygodowy, Czyli Zawody Na Orientację Park Kazimierz Górniczy Zawody pływackie Puchar Rosomaka w Siemianowicach Śląskich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWY IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2017/2018 JAKO ELIMINACJE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WIELKOPOLSKA

KALENDARZ POWIATOWY IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2017/2018 JAKO ELIMINACJE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WIELKOPOLSKA KALENDARZ POWIATOWY IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2017/2018 JAKO ELIMINACJE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WIELKOPOLSKA L.P (propozycja) DATA MIEJSCE 04.10.2017 r. Park Feliksa w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych

Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych za rok szkolny 26/27 Koordynator ds. sportu mgr Paweł Zych 1 z 8 Komunikat Nr 1/26/27 Wstęp Celem sprawozdania jest podsumowanie rywalizacji sportowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2017

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2017 STYCZEŃ 1 Mecz o Puchar Polski (SKRA Bełchatów) Mecz Plusligi (SKRA Bełchatów) 8 Zakończenie ferii 9 11.01.01 godz. 18:00 Hala Energia 1.01.01 Hala Energia 1.01.01 Hala Energia 19.01.01 Hala Energia.01.01

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 DATA MIEJSCE 1. 24.09.2014 godzina10 00 stadion OSiR 2. 02.10.2014 Godzina 10.00 "Camping przy Baszcie" 3. 22.10.2014r. Gimnazjum Nowy DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2011/2012. Szkoły Podstawowe

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2011/2012. Szkoły Podstawowe Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2011/2012 Szkoły Podstawowe Lp. Dyscypliny sportowe Termin Miejsce zawodów Osoba odpowiedzialna Termin i miejsce zawodów za organizację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNAZJA

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNAZJA POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNZJ LP NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI KTEGORI WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Indywidualne biegi przełajowe mistrzostwa powiatu 1998,1999,2000

Bardziej szczegółowo

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl tel./fax 16 678 57 58 www.posir.pl Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 GIMNAZJADA O

Bardziej szczegółowo

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r.

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATORZY LOKALIZACJA STYCZEŃ,,Ferie Zimowe 2012 23.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych URZĄD MIASTA GDAŃSKA GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych w roku szkolnym 2016/2017 80-314 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 244, E-mail: sport@gokf.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, P SZS w Suwałkach opracowała: Beata Harasimowicz Szkoły Podstawowe System gier uzależniony jest od liczby

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Wys. Maz., powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły) ŁomŜa miasto, Zambrów (1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie PLANOWANYCH IMPREZ w 2017 roku Rok 2017 rokiem Kazimierza Deyny

Zestawienie PLANOWANYCH IMPREZ w 2017 roku Rok 2017 rokiem Kazimierza Deyny Zestawienie PLANOWANYCH IMPREZ w 2017 roku Rok 2017 rokiem Kazimierza lp. data wydarzenie miejsce organizator współor ganizato r 1. 1.01.2017 Przywitanie Nowego Roku 2. 15.01.2017 25 Finał WOŚP Bank Spółdzielczy,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, opracowała: Beata Harasimowicz Gimnazjum System gier uzaleŝniony jest od liczby zespołów; 8-6 zespołów:

Bardziej szczegółowo

Prezes: Anna Gałbas. Andrzej Ścierko kom. 0 501 237 568 e-mail: abej@op.pl

Prezes: Anna Gałbas. Andrzej Ścierko kom. 0 501 237 568 e-mail: abej@op.pl MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY MSP 9, ul. Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie tel./fax 0

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego

Kalendarz Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Zatwierdzam Kalendarz Imprez Sportowych dzieci i m³odzie y szkolnej na rok 2014\2015 Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Kierownik Wydziału Edukacji mgr Sebastian Kończak Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w powiecie zgierskim za rok szkolny

Sprawozdanie merytoryczne z Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w powiecie zgierskim za rok szkolny Sprawozdanie merytoryczne z Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w powiecie zgierskim za rok szkolny 2011-2012 W roku szkolnym 2011/12 w powiecie zostało zorganizowanych 51 imprez w pięciu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 Wrzesień 2013 1. Cele Ekonomicznych Igrzysk Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: -propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu przez studentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LP POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2017-2018 NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KTEGORI WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Drużynowe biegi przełajowe mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk

Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk Lp. Dyscyplina - nazwa imprezy Termin Organizator Finansuje Uwagi I. JUDO 1. Zawody wewnątrzuczelniane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS W ŁODZI na rok 2013

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS W ŁODZI na rok 2013 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS W ŁODZI na rok 2013 I. CEL ocena poziomu upowszechniania, wyników i aktywności ogniw, gmin i powiatów w zakresie kultury fizycznej,

Bardziej szczegółowo