System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 84/13 z dnia r. System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej Rozwój szkolnictwa wyższego, jak również dynamicznie rozwijająca się współpraca międzynarodowa, obejmująca zarówno kadrę naukowo-dydaktyczną jak i studentów, nakłada na społeczność akademicką obowiązek stworzenia i wprowadzenia sformalizowanego wewnętrznego systemu zapewniającego wysoką jakość kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia. System ten winien uwzględniać potrzeby i oczekiwania studentów, ich przyszłych pracodawców oraz społeczności lokalnych. Powinien również uwzględniać to, że wiedza i umiejętności jakie wynoszą absolwenci pozwolą im w przyszłości na stosunkowo łatwe wejście w pojawiające się nowe obszary wiedzy i pracy. System zapewnienia jakości powinien być zgodny z Misją Uczelni jako podstawowym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej. Część l - Założenia ogólne Systemu 1 Zasadniczymi celami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, są: 1) stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia; 2) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej; 3) tworzenie i rozwijanie związków Uczelni z jej otoczeniem poprzez promowanie działań projakościowych. 1. Na System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej składają się: 2 1) uczelniane Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia zwane dalej Standardami Uczelnianymi; 2) procedury zapewnienia jakości kształcenia wskazujące formalny tok postępowania dla realizacji Standardów Uczelnianych. 2. System Zapewnienia Jakości Kształcenia może być uzupełniony o dodatkowe, Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości, wynikające ze specyfiki kierunków studiów prowadzonych na Wydziałach. Określone w nich powinny być także działania naprawcze, jeśli nie wynikają one bezpośrednio z procedur ( 10). Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości zatwierdzane są przez Radę Wydziału Na okres kadencji Rektor powołuje Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, który przewodniczy pracom Uczelnianego Zespołu ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Skład Uczelnianego Zespołu oraz jego zadania określają odrębne przepisy. 2. Na Wydziałach decyzją Dziekana powoływani są pełnomocnicy do spraw jakości kształcenia, których zadaniem jest: 1) gromadzenie dokumentacji wskazanej w standardach i procedurach zapewnienia jakości; 2) przeprowadzanie audytów wewnętrznych dotyczących realizacji standardów i procedur zapewnienia jakości. Szczegółowy zakres uprawnień i zadań pełnomocników do spraw jakości kształcenia określają Dziekani. 3. Formę i zakres audytów określają instrukcje wydziałowe - zatwierdzane przez Radę Wydziału.

2 4 System Zapewnienia Jakości Kształcenia powinien być wykorzystywany do: 1) stałego doskonalenia jakości procesu dydaktycznego jak i warunków jego realizacji; 2) prowadzenia efektywnej polityki kadrowej; 3) wspierania innowacji dydaktycznych; 4) monitorowania liczebności studentów na kierunkach studiów. Część 2 - Uczelniane Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniane Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują następujące elementy: 1) monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich; 2) monitorowanie i ocena procesu nauczania; 3) monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych; 4) monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych; 5) ocena warunków studiowania; 6) ocena dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia. 5 6 Zapewnienie jakości kształcenia polega na systematycznej analizie i ocenie poszczególnych elementów Uczelnianych Standardów wymienionych w 5, i tak: 1. Monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich polega na systematycznej analizie i ocenie na danym kierunku studiów: 1) kadry nauczającej z udokumentowanym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie i dyscyplinie, lub udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym lub praktycznym w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu wydanym przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego; 2) programów kształcenia, w tym efektów kształcenia, zapisanych dla modułów/przedmiotów pod kątem zakładanych dla kierunku efektów kształcenia oraz wyników weryfikacji osiągnięcia tych efektów; 3) zgodności proporcji liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego, prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów, określonej w obowiązujących przepisach; 4) mobilności studentów i nauczycieli akademickich, prowadzenia zajęć w językach obcych, oraz zatrudniania profesorów wizytujących; 5) proporcji studentów studiów stacjonarnych do pozostałych na danym kierunku studiów; 6) obsady zajęć dydaktycznych prowadzonych przez profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów; 7) systemu kształcenia i doskonalenia kadry dydaktycznej. 2. Proces nauczania ocenia się na podstawie dokumentacji programu kształcenia oraz zasad realizacji tego programu dla danego kierunku, specjalności oraz poziomu i systemu studiów Na dokumentację programu kształcenia składają się m.in.: 1) ogólna charakterystyka kierunku studiów; 2) efekty kształcenia; 3) opis poszczególnych modułów kształcenia (realizowany system punktowy, wymagania egzaminacyjne i zaliczeniowe); 4) plan studiów; 5) praktyki studenckie. Wykaz dokumentów i informacji składających się na dokumentację programu kształcenia dla kierunku studiów określa zarządzenie Rektora.

3 2.2. Zasady realizacji programu kształcenia obejmują m.in.: 1) wymagania stawiane pracom dyplomowym (licencjackim, inżynierskim i magisterskim); 2) wymagania stawiane opiekunom prac dyplomowych; 3) liczbę prac dyplomowych przypadająca na jednego nauczyciela; 4) procedury obowiązujące na Wydziale (np. weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia, przeprowadzania egzaminu dyplomowego, obrony pracy dyplomowej, antyplagiatowe, wyboru specjalności). 3. Monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych, która odbywa się na styku dwóch podstawowych podmiotów procesu dydaktycznego - nauczycieli akademickich i studentów. Ocena dotyczy w dużym stopniu spraw personalnych, dlatego konieczna jest duża rozwaga i dbałość o nienaruszanie dóbr osobistych każdej ze stron Przeprowadzana ocena jakości dotyczy: 1) sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych; 2) zgodności treści merytorycznej prowadzonych zajęć z programami kształcenia Monitorowanie i ocena jakości odbywa się w oparciu o trzy następujące źródła informacji: 1) system opiekunów grup studenckich; 2) hospitacje zajęć dydaktycznych; 3) anonimowe ankiety oceny zajęć. 4. Monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych ukierunkowana jest na infrastrukturę dydaktyczną, pomoce dydaktyczne, dostępność nauczycieli i obejmuje następujące elementy: 1) sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i laboratoryjne (w tym laboratoria komputerowe i laboratoria do nauki języków obcych); 2) liczebność grup studenckich; 3) środki audiowizualne; 4) konsultacje dla studentów; 5) pomoce dydaktyczne - podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze, instrukcje laboratoryjne, programy komputerowe; 6) tygodniowy rozkład zajęć studentów. 5. Ocena warunków studiowania nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem zajęć, ale niezwykle ważnych w procesie kształcenia, takich jak: 1) dostęp do biblioteki i czytelni oraz do komputerowych laboratoriów, baz danych i katalogów; 2) możliwość uczestnictwa w studenckim ruchu naukowym - Koła Naukowe; 3) możliwość uczestnictwa studentów lat wyższych w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale; 4) baza socjalna - akademiki i stołówka; 5) opieka medyczna i zdrowotna; 6) obiekty i infrastruktura sportowa i rekreacyjna; 7) możliwość rozwoju fizycznego studentów - organizacje (sekcje) sportowe i turystyczne. Uczelnia powinna stwarzać warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i turystycznych; 8) możliwość uczestnictwa studentów w działalności społecznej, kulturalnej, rozrywkowej (chór, zespół pieśni i tańca, teatr, zespół muzyczny, kabaret, gazeta studencka itp.). 6. Monitorowanie i ocena dostępności informacji odbywa się na podstawie analizy nośników tej informacji Nośnikami informacji są przykładowo: 1) strona internetowa Uczelni; 2) ogłoszenia w prasie radiu i telewizji; 3) informator ogólnopolski; 4) informatory uczelniane i wydziałowe; 5) wyniki rankingów.

4 6.2. Wymagane są pełne i aktualne informacje na temat oferty dydaktycznej, programów kształcenia, zasad studiowania, zasad rekrutacji na studia, pomocy materialnej dla studentów, warunków odbywania studiów - dostępne w szczególności dla potencjalnych kandydatów na studia, studentów i doktorantów, pracodawców i władz różnych szczebli oraz całego środowiska akademickiego Jednym z ważnych źródeł informacji są opinie absolwentów uzyskiwane bezpośrednio po ukończeniu studiów i po latach z uwzględnieniem ich kariery zawodowej. Część 3 - Warunki realizacji Standardów Uczelnianych 7 1. Rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej Zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia wymaga profesjonalnie przygotowanej kadry nauczającej. Sprzyja temu prowadzenie badań naukowych i uzyskiwanie stopni naukowych. Na obecnym etapie rozwoju Uczelni priorytetem wszelkich działań jest uzyskiwanie przez pracowników tytułów naukowych i stopni naukowych doktora habilitowanego Niezbędne są działania na rzecz doskonalenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, a zwłaszcza młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów przez udział w różnych formach kształcenia nauczycieli: studia podyplomowe, konferencje dydaktyczne, zajęcia prowadzone przez uznanych dydaktyków itp Wydziały opracowują strategie rozwoju naukowego kadry oraz programy zapewniające doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich. 2. Ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych Zajęcia dydaktyczne są hospitowane. Hospitacja zajęć może odbywać się na wniosek ocenianego Badanie jakości poprzez anonimowe ankiety oceny zajęć, w tym również przeprowadzane na wniosek ocenianego, dokonywane jest w semestrze następnym po zakończeniu zajęć Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników innych wydziałów przekazywane są Dziekanowi macierzystego Wydziału Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje personalne, dotyczące jakości kształcenia, pozostają poufne i mogą być udostępniane tylko za zgodą Dziekana. Część 4 - Postanowienia końcowe 8 1. Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim na jednym ze swoich posiedzeń poddają analizie i ocenie zagadnienia jakości kształcenia na wydziałach, wykorzystując informacje zgromadzone w wyniku stosowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 2. Protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia oraz sprawozdania z działań Wydziałów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki przekazywane są Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki w terminie do końca maja każdego roku akademickiego. 3. Sprawozdania Wydziałów zawierają ocenę skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia m.in. 1) wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia; 2) porównanie wyników ankiet, aktywności studentów w kołach naukowych, liczby wprowadzonych nowych przedmiotów, innowacji dydaktycznych itp. w danym roku i w latach poprzednich; 3) wyniki badania opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów, wyniki badania opinii absolwentów i porównanie ich z wcześniejszymi opiniami; 4) wyniki sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń i rekomendacji, ujętych w raportach w latach

5 poprzednich; 5) analizę skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sformułowanie rekomendacji. 9 Analizy i oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje Senat Politechniki Świętokrzyskiej w każdym roku akademickim na posiedzeniu w czerwcu Integralną częścią Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są procedury zapewnienia jakości wskazujące formalny tok postępowania dla realizacji sześciu podstawowych elementów systemu wyszczególnionych w 5. Procedura l: Monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich Procedura 2: Monitorowanie i ocena procesu nauczania Procedura 3: Monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych Procedura 4: Monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych Procedura 5: Ocena warunków studiowania Procedura 6: Ocena dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia 2. Formularze niezbędne do realizacji działań wskazanych w procedurach opracowywane są na Wydziałach i obowiązują po zatwierdzeniu przez Dziekana.

6 Procedura l Monitorowanie i doskonalenie procesu realizacji standardów akademickich 1. Sporządzany jest wykaz kadry nauczającej ze wskazaniem osób wchodzących w skład minimum kadrowego. Wykaz sporządzany jest dla każdego z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, według układu zalecanego przez MNiSW. Elementem uzupełniającym jest zestawienie dorobku naukowego pracowników Wydziału. 2. Dokonywana jest ocena skuteczności systemu kształcenia i doskonalenia kadry dydaktycznej oraz analiza mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych Odpowiedzialny: Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, Prodziekan ds. Badań. Termin wykonania: do końca zajęć semestru zimowego dla każdego kolejnego roku akademickiego. 3. Analiza programów kształcenia oraz efektów kształcenia zapisanych dla modułów/przedmiotów pod kątem zakładanych dla kierunku efektów kształcenia, dla wszystkich rodzajów i form studiów, udokumentowana zestawieniem (formularz). W przypadku niezgodności wymagana jest korekta programów nauczania. 4. Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia. Odpowiedzialny: Dziekan Termin wykonania: analiza - do końca zajęć semestru zimowego za poprzedni rok akademicki, korekta - do końca semestru letniego dla każdego kolejnego roku akademickiego. 5. Analiza obsady zajęć prowadzonych przez profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów (na podstawie dokumentacji gromadzonej w dziekanatach i Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich). Analiza udokumentowana zestawieniem (formularz) obejmuję następujące zagadnienia: 1) godziny pensum dydaktycznego; 2) godziny nadliczbowe; 3) prace dyplomowe; 4) seminaria dyplomowe. W przypadku nieprawidłowości formułowane są wskazania na następny rok akademicki. 6. Analiza mobilności studentów, prowadzenia zajęć w językach obcych, oraz zatrudniania profesorów wizytujących. 7. Analiza proporcji liczby studentów studiów dziennych do pozostałych oraz liczby studentów wszystkich rodzajów i poziomów kształcenia do liczby nauczycieli wchodzących w skład minimum kadrowego i prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów. W przypadku nieprawidłowości formułowane są wskazania na następny rok akademicki. Odpowiedzialny: Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki. Termin wykonania: do końca zajęć semestru letniego dla każdego kolejnego roku akademickiego

7 Procedura 2 Monitorowanie i ocena procesu nauczania 1. Przegląd, analiza i ocena dokumentacji dotyczącej kierunków studiów ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 1) ogólna charakterystykę kierunku studiów; 2) efekty kształcenia; 3) opis poszczególnych modułów kształcenia (realizowany system punktowy, wymagania egzaminacyjne i zaliczeniowe); 4) plan studiów; 5) praktyki studenckie. 2. Ocena zasad realizacji programu kształcenia, m in: 1) wymagań stawianych pracom dyplomowym (licencjackim, inżynierskim i magisterskim); 2) wymagań stawianych opiekunom prac dyplomowych; 3) liczby prac dyplomowych przypadających na jednego nauczyciela; 4) procedur obowiązujących na Wydziale (np. weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia, przeprowadzania egzaminu dyplomowego, obrony pracy dyplomowej, antyplagiatowe, wyboru specjalności). 3. Ocena udokumentowana jest wpisami w odpowiednim formularzu. W przypadku pozytywnej oceny poszczególnych analizowanych punktów następuje jedynie potwierdzenie w formularzu; w przypadku oceny negatywnej przedstawiane są propozycje zmian. Odpowiedzialny: Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki. Termin wykonania: do końca zajęć semestru letniego dla każdego kolejnego roku akademickiego.

8 Procedura 3 Monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych 1. Powoływani są opiekunowie grup studenckich (nie muszą to być tzw. grupy dziekańskie). Opiekunów powołuje dziekan na wniosek prodziekana ds. dydaktyki na okres jednego roku akademickiego. 2. W ramach Wydziałów przeprowadzane są hospitacje zajęć dydaktycznych. Plan i sposób prowadzenia hospitacji ustalane są na Wydziałach. Wynik hospitacji udokumentowany jest w odpowiednim formularzu i traktowany jest jako informacja poufna. Pracownik informowany jest o wyniku hospitacji. 3. Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową ankietą. Ankietyzacja prowadzona jest po zakończeniu zajęć, nie później jednak niż do końca semestru następującego po ocenianych zajęciach. Ankietyzacji podlegają wybrane zajęcia prowadzone przez każdego pracownika (z grupy pracowników podlegających ankietyzacji) co najmniej raz na dwa lata. Pracownik informowany jest o wyniku ankietyzacji. 4. Informacje uzyskane przez opiekunów grup, wyniki hospitacji i ankietyzacji wykorzystywane są w procesie poprawy jakości procesu dydaktycznego. Odpowiedzialny: Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki. Termin wykonania: przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego (1), do końca zajęć semestru letniego dla każdego kolejnego roku akademickiego (2), do końca zajęć semestru następującego po semestrze ocenianym (3,4).

9 Procedura 4 Monitorowanie i ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych 1. Przegląd sal dydaktycznych będących w dyspozycji wydziału (formularz)., określenie liczby miejsc w salach, ocena podstawowego wyposażenia (stoliki, krzesła, tablica, ekran, oświetlenie). W przypadku negatywnej oceny prowadzone są działania naprawcze lub wyłączenie sali z użytkowania. 2. Ewidencja dostępnych środków audiowizualnych (rzutniki pisma, projektory). W przypadku braków podejmowane są działania dla uzupełnienia wyposażenia. 3. Analiza liczebności grup studenckich z uwzględnieniem rodzaju i formy prowadzonych zajęć. W przypadku potrzeb podejmowanie działań w celu zmiany liczebności grup. 4. Zapewnienie studentom kontaktu z nauczycielami w ramach konsultacji, udostępnienie informacji o terminach konsultacji. 5. Przegląd dostępnych skryptów i innych materiałów wspomagających dydaktykę, w przypadku potrzeb podejmowane są działania w celu uzupełnienia niedoborów. 6. Monitorowanie tygodniowego rozkładu zajęć, dbałość o równomierne, przyjazne dla studentów rozłożenie obciążeń. W przypadku potrzeb wprowadzana jest bieżąca korekta rozkładów zająć. Odpowiedzialny: Dziekan, Kanclerz (1,2), Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki (3,4,5), Kierownicy Katedr (1,5), Dyrektor Biblioteki (5), osoby układające rozkłady zajęć (6). Termin wykonania: do końca zajęć semestru letniego dla każdego kolejnego roku akademickiego (1,2), w każdym semestrze (3,4,5,6).

10 Procedura 5 Ocena warunków studiowania 1) analiza i ocena dostępności zasobów bibliotecznych; 2) ocena działalności Kół Naukowych (studenckiego ruchu naukowego); 3) ocena funkcjonowania bazy socjalnej (akademiki, stołówka); 4) ocena dostępności i jakości usług medycznych; 5) przegląd i ocena obiektów sportowych; 6) ocena możliwości rozwoju fizycznego studentów: działalność sekcji sportowych, rekreacyjno - sportowych, rekreacyjnych; 7) ocena działalności samorządu studenckiego; 8) analiza działalności organizacji społeczno - kulturalno - rozrywkowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są działania naprawcze. Wyniki analiz, przeglądów i ocen są przedstawiane Senatowi Politechniki Świętokrzyskiej w formie sprawozdania. Odpowiedzialny: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Termin wykonania: do końca semestru letniego dla każdego kolejnego roku akademickiego.

11 Procedura 6 Ocena dostępności do informacji o ofercie, zasadach i warunkach kształcenia 1) modyfikacja i uaktualnianie informacji internetowych, wprowadzanie nowych serwisów; 2) ocena zawartości i aktualności informacji internetowej; 3) przygotowywanie i publikowanie informatorów ogólnouczelnianych; 4) przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej w mediach; 5) przygotowanie danych dla rankingów; 6) ankietyzacja wśród Absolwentów Politechniki; 7) monitorowanie i ocena działań informacyjno-promocyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są działania naprawcze. Wyniki oceny są przedstawiane Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki w formie sprawozdania. Odpowiedzialny: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, Kierownik Biura Karier, Kierownik Biura Współpracy z Absolwentami. Termin wykonania: do końca zajęć semestru zimowego dla każdego kolejnego roku akademickiego (1,2,7), pozostałe działania w ciągu roku akademickiego, stosownie do potrzeb.

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-3/2/2008r. Senatu PRad. z dnia 27 marca 2008 r. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego Deklaracja Bolońska, stosowne zapisy

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 102/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym 1. Charakterystyka Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja UCHWAŁA nr 1/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 437/19/2016-2020 Senatu PWr ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1 Użyty w tekście termin Program kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 202-0-6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Skierniewice 202 Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia Jakość to sposób myślenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 8/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 8/2012-13 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 20.03.2013 - w sprawie: zatwierdzenie procedur efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Kształcenia WZ PW

Księga Jakości Kształcenia WZ PW Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska Księga Jakości Kształcenia WZ PW Strona Wydanie Oryginał 1 z 29 Pierwsze 24.03.2015 System Zapewniania Jakości Kształcenia WZ PW zgodny z wymaganiami Krajowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Załącznik do uchwały Nr II/70 Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 21 maja 2013 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UCHWAŁA NR 18/2012 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY z dnia 29 września 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016 2020) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Raport z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym 1. Charakterystyka Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzona na RWL r.

Zatwierdzona na RWL r. Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1. PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat w dniu 4 listopada 2011 r., uchwałą nr 79/2011 z późn. zm. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Wewnętrzny system zapewnienia jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego Podstawy prawne: o Statut Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. o Zarządzenie nr 8/2012

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA Załącznik do Uchwały Nr 20/17 Senatu KSW we Włocławku z dnia 30 marca 2017 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 30 marca 2017 r. Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: UCHWAŁA Nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r.

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-84/12 Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 165/III/2015 z dnia r. OPIS UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 165/III/2015 z dnia r. OPIS UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 165/III/2015 z dnia 30.11.2015 r. OPIS UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Skierniewice 2015 Strona 2 Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport samooceny dotyczący wniosku o akredytację przez KAUT

Raport samooceny dotyczący wniosku o akredytację przez KAUT Raport samooceny dotyczący wniosku o akredytację przez KAUT dla kierunku studiów posiadającego aktualną akredytację programową PKA można pominąć punkty oznaczone gwiazdką [ *) ] (aktualna akredytacja oznacza,

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad organizacji i realizacji zajęć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad zlecania, organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych w Zamiejscowym Wydziale

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja )

Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja ) Procedury Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2012-2016) I. Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia koncentruje się na monitorowaniu i badaniach jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA WZDJK_3 Data ostatniej zmiany:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 34/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia

Załącznik do Uchwały nr 34/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia Załącznik do Uchwały nr 34/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 08.02.2018 Procedura na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie zasobów do nauki oraz wsparcia studentów i doktorantów Symbol:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli:

Ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie. I. Ocena jakości kształcenia dla nauczycieli: Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. Ankieta oceny jakości kształcenia w

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2016-15-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2016 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo