1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY"

Transkrypt

1 UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę Powiatu - dr Zdzisław Kałamaga 2. Wicestarostę Powiatu - mgr Eligiusz Mich zwanym dalej Zamawiającym a......, reprezentowanym przez: 1.., 2.., zwanym dalej "Wykonawcą" REGON:... NIP:... KRS:... po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Bursy Szkolnej os. Słoneczne 48 w Ostrowcu Św. 2. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku Bursy Szkolnej w zakresie: 1) modernizacja instalacji hydrantowej przeciwpożarowej, 2) wykonanie ścian oddzielenia ogniowego, montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 3) wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie oddymiania klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz zasilającej wentylatory na dachu, 4) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych oraz sanitarnych I i II piętra. 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia r. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres umowy w ustalonym terminie. 3 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, dokonał wyceny prac i robót. 4 OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: z ramienia Wykonawcy... z ramienia Zamawiającego:..

2 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Strony ustalają zgodnie, że Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Wykonania robót będących przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie ze sztuką budowlaną. 2. Utrzymywania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji. 3. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym. 4. Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Informowania Inspektora Nadzorującego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzorującego, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 6. Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, na własny koszt. 7. Zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. 8. Uczestniczenia w odbiorze końcowym. 9. Usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach rękojmi. 10. Powiadomienia Zamawiającego o ewentualnych wypadkach w miejscu wykonania robót oraz o wystąpieniu zagrożeń dotyczących życia i zdrowia ludzkiego. 11. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy. 12. Posiadania stosownych certyfikatów na materiały budowlane i elementy zastosowane podczas realizacji inwestycji wyszczególnionej w 1, spełniających obowiązujące normy budowlane. 13. Przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 14. Oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą. 15. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. robót rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Przekazania Wykonawcy posiadanych informacji niezbędnych do realizacji umowy. 2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. 3. Przystąpienia w terminie 3 dni do odbioru robót zanikających, a odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót. 7 WYNAGRODZENIE 1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: Netto VAT 8%. Brutto....

3 (słownie:...). 2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli stron, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. 3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców oryginał oświadczeń podwykonawców podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, że otrzymali od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace. 4. Płatność faktury końcowej zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Płatność z Działu 854 Rozdziału Zadania inwestycyjne roczne w 2013r. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może tej kwoty przekroczyć. 6. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową. 7. W przypadku zmiany siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania o powyższych zmianach Zamawiającego. 8 PODWYKONAWCY 1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego na piśmie. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców. 9 POSTANOWIENIA GWARANCJI 1. Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi: 3 lata za wady przedmiotu umowy licząc od daty odbioru końcowego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym. 3. Okres rękojmi za wady upływa z terminem gwarancji. 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu do pełnych złotych) w wysokości 5% wartości umownej brutto, określonej w 7 ust.1 tj.:. zł (słownie: zł../100). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie... i służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% tj.:. zł w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. 5. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokości:.. zł, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4 7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia. W tym celu w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokument gwarancji obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. Nie wykonanie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, za skutkami określonymi w 11 ust. 1 ppkt umowy. 11 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, odpowiedzialność za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust.1 umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust.1 umowy Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust.1 umowy. 2. W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający może: 2.1. Nie zapłacić za część robót wykonanych wadliwie Odstąpić od odbioru ze względu na dużą ilość usterek, wyznaczając termin usunięcia wad. 3. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą równowartość kwoty naliczonych kar umownych z faktury wystawionej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 12 UBEZPIECZENIE I WADY 1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową. 2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 3.1. Roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru. 5. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót. 6. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

5 - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo - zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Korespondencja związana z umową kierowana będzie na adresy stron wskazane w komparycji umowy; strona zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o zmianie adresu pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną. 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz inne obowiązujące ustawy. 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo