UMOWA Zamawiającym Wykonawcą Zamawiający Wykonawca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Zamawiającym Wykonawcą Zamawiający Wykonawca"

Transkrypt

1 UMOWA na Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych i wydzielenia pożarowego czterech klatek schodowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. (Dostosowanie budynku DPS w Nowinach do wymogów przeciwpożarowych zawarta w dniu... r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Nowinach, reprezentowanym przez dyrektora:... zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( DZ.U. z 2007 nr 223, poz.1655 ze zmianami) następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych i wydzielenia pożarowego czterech klatek schodowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. (Dostosowanie budynku DPS w Nowinach do wymogów przeciwpożarowych 2. Szczegółowy zakres robót obejmuje: a) demontaż istniejących drzwi w sposób umożliwiający ponowny montaż, protokularne przekazanie ich Zamawiającemu, b) wykonanie ścian z betonu komórkowego gr. 12 cm, tynk c-w gr. 1,5 cm obustronnie (obudowanie klatek schodowych), c) montaż drzwi przeciwpożarowych (na klatkach schodowych i na granicy strefy pożarowej), d) wykucie bruzd poziomych pod progi, e) wykonanie przepustów, f) malowanie klatek schodowych, g) montaż listew naściennych i układanie przewodów w listwach, h) przygotowanie podłoża pod sprzęt instalacyjny, montaż sprzętu instalacyjnego, i) sprawdzanie i pomiary obwodów, j) instalowanie urządzeń systemu oddymiania: centrali, gniazd, czujek, przycisków oddymiania,

2 przycisków przewietrzania, siłowników łańcuchowych, trzymaczy elektromagnetycznych, akumulatorów, k) roboty dodatkowe: przebudowa pionu sieci hydrantowej w obrębie klatki schodowej w Pawilonie B, montaż zamków szyfrowych, zamka do drzwi z klamką antypaniczną, wymiana okna 1500x1200 mm na klatce schodowej (Pawilon B klatka przy windzie), l) wykonanie instalacji zasilającej, m)programowanie systemu, n) uruchomienie systemu, o) praca próbna systemu, ewentualne prace korekcyjne. p) szkolenie obsługi, 2 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren sukcesywnie w miarę postępu robót. Przewiduje się wykonywanie prac częściami, w kolejności ustalonej z Zamawiającym. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu wykonywania prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 3. Wykonywanie robót nie może zakłócać pracy pracowników i mieszkańców budynku. 4. W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć aby uniemożliwić roznoszenie się kurzu (brudu) po pozostałej części budynku. Podłogę w pobliżu miejsca pracy należy zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem. Po zakończeniu pracy codziennie należy sprzątać miejsca pracy. Korytarze, klatki schodowe, przejścia pomiędzy budynkami, które służą do normalnej komunikacji należy utrzymywać w należytym porządku. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania prac w okresie trwania realizacji zadań, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 5. W czasie wykonywania prac, które mogą spowodować zakłócenia w działaniu systemu wykrywania pożaru, należy odpowiednio wcześniej zgłaszać do centrum monitoringu (powiadamiania PSP). 6. Prace należy wykonać ostrożnie tak aby nie uszkodzić istniejących przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego, 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w czynnym obiekcie i wszelkie prace wykonywane będą bez wstrzymywania pracy Domu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów itp Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika robót Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru:... uprawnienia budowlane nr...

3 Termin wykonania robót strony ustalają: rozpoczęcie w dniu... zakończenie w dniu Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie...zł która zawiera podatek VAT Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą końcową. 3. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.. 7 Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie... dni od daty doręczenia faktury końcowej Na roboty będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji który wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót. 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania terminu, usunięcia wad w określonym czasie Zamawiający bez uprzedzenia zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy Datą wykonania przedmiotu umowy stanowi data dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez inspektora nadzoru pod warunkiem, że roboty zostaną odebrane. 2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. 3. Zamawiający sporządza protokół odbioru i podpisują go obie strony. Okres usuwania wad nie przedłuża terminu zakończenia robót. 4. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający w ciągu 7 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie strony 10 Wykonawca w trakcie wykonywania robót oraz usuwania wad powinien: 1. Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Zapewnić i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie w stanie

4 technicznym zapewniającym bezpieczeństwo pracowników na poziomie co najmniej określonym w przepisach, 3. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej - ryczałtowej kalkulacji kosztów określających wartość oferty. 11 Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac dotychczas wykonywanych oraz istniejących, budowli i uzbrojenia podziemnego oraz doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy. 12 Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b)za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, d)za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej. 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu przekazania Stronom służy prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym. 2. Zamawiającemu nadto służy prawo odstąpienia od umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b)wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuował ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. c) Wykonawca nie zakończył przedmiotu umowy w terminie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 Zamawiający zobowiązany jest jedynie do uregulowania Wykonawcy wynagrodzenia za przeprowadzone roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

5 14 W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 1. sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy, 2. ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych postawieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 17 Spory powstałe na tle realizacji umowy strony podają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego terytorialnie dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron zamawiający wykonawca

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013 - Projekt umowy - Załącznik nr 2 UMOWA NR /EZP/381/2013 zawarta w Bystrej w dniu. pomiędzy: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, KRS:.; NIP:. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo