Tabela 7 Cele i wskaźniki LSR Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 7 Cele i wskaźniki LSR Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska"

Transkrypt

1 1.0 CEL OGÓLNY 1 Tabela 7 Cele i wskaźniki LSR Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska 1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej CELE SZCZEGÓŁOWE 1.2 Wsparcie aktywności społecznej W1.0 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Liczba uczestników wydarzeń Jednostka miary Stan początkowy 2014 rok Plan 2022 rok Źródło danych/sposób pomiaru Dane statystyczne GUS % 10,8 10 Dane statystyczne GUS Dane statystyczne GUS Jednostka miary Stan początkowy 2015 rok Plan 2022 rok Źródło danych/sposób pomiaru 0 60 Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych W1.1 W1.2 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) 0 19 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno- -konsultacyjnych Liczba osób, które skorzystały po ji projektu z nowo powstałej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) Liczba uczestników wydarzeń Dane LGD Dane LGD Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych Liczba odbiorców działań związanych z ochroną, udostępnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Liczba uczestników wydarzeń z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

2 Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) Sposób ji (konkurs, projekt Przedsięwzięcia Grupy docelowe grantowy, operacja własna, projekt, aktywizacja itp.) Turystyczny Beskid Wyspowy i Gorce Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości Marketing marki obszaru LGD Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru LGD Powstanie infrastruktury do propagowania zdrowego stylu życia Rozwój działalności gospodarczych Mieszkańcy Mieszkańcy Mieszkańcy, turyści Mieszkańcy, turyści Mieszkańcy, turyści Przedsiębiorcy, mieszkańcy Aktywizacja grantowy Operacja własna grantowy Konkurs rozwój działalności 0 1 Dane LGD nazwa Liczba zrealizowanych projektów Liczba LGD uczestniczących w projektach Liczba spotkań informacyjno- -konsultacyjnych LGD z mieszkańcami promocyjnych promocyjnych Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej polegających na rozwoju jednostka miary Wskaźniki produktu początkowa 2015 rok wartość końcowa 2022 rok źródło danych/sposób pomiaru 0 1 Dane LGD 0 2 Dane LGD 0 10 Dane LGD dane LGD

3 Zakładanie działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych przez osoby do 30. roku życia Powstanie nowej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Mieszkańcy Mieszkańcy Mieszkańcy, turyści gospodarczej Konkurs podejmowanie działalności gospodarczej Konkurs podejmowanie działalności gospodarczej Konkurs inne istniejącego ukierunkowanyc h na innowacje w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych polegających na utworzeniu nowego polegających na utworzeniu nowego Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej w których zastosowano rozwiązania sprzyjające środowisku oraz przeciwdziałając e zmianom klimatu szt 0 2

4 Integracja branż turystycznej, kulturowo-rozrywkowej, handlu detalicznego i hurtowego 1 Przedsiębiorcy Operacja własna integracyjnych i/lub Integracja i motywacja organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych do angażowania w rozwój regionu Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin Aktywizacja i integracja Edukacja w zakresie innowacji i integracja branży turystycznej obszaru LGD Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu Oznakowanie i promocja miejsc ważnych dla obszaru LGD Działacze społeczni, mieszkańcy Mieszkańcy Mieszkańcy Mieszkańcy Mieszkańcy Mieszkańcy Aktywizacja grantowy Operacja własna grantowy Operacja własna integracyjnych i/lub Liczba zrealizowanych projektów Liczba LGD uczestniczących w projektach integracyjnych i/lub integracyjnych i/lub w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu promocyjnych 0 10 Dane LGD 0 1 Dane LGD 0 3 Dane LGD Według sekcji PKD 2007 usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), handel hurtowy i detaliczny (sekcja G).

5 1.2.7 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Mieszkańcy grantowy Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach ji LSR Źródło: Opracowanie własne 0 8

6 Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do ji w ramach LSR Przedsięwzięcie Zakres tematyczny 2 Nr Nazwa Opis Turystyczny Beskid Wyspowy i Gorce Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, festyn, akcja społeczna itp.; Utworzenie innowacyjnego portalu informacyjnego dla turystów; Wytyczenie szlaku turystyczno kulinarnego po Beskidzie Wyspowym i Gorcach oraz jego promocja Beneficjenci działań/ grantobiorcy Wartość min. i maks. dofinansowania oraz jego poziom % LGD 100% Sposób ji Środki przeznaczone na ję Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości Marketing marki obszaru LGD Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru LGD Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, festyn, akcja społeczna itp.; Wyjazd studyjny; Doradztwo indywidualne; Wzmocnienie kapitału społecznego Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 30% kosztów; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; Zachowanie dziedzictwa lokalnego Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; Zachowanie dziedzictwa lokalnego LGD Aktywizacja LGD/osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączaniem prowadzących działalność gospodarczą LGD, osoby prawne Od do do 90% Od do do 90% grantowy Operacja własna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

7 Powstanie infrastruktury do propagowania zdrowego stylu życia Rozwój działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych przez osoby do 30. roku życia Budowa, przebudowa, modernizacja niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej; Wzmocnienie kapitału społecznego Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje; Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje LGD/osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączaniem prowadzących działalność gospodarczą Osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą Osoby fizyczne Osoby fizyczne Od do do 90% Od do do 70% (premia 100%) (premia 100%) grantowy Konkurs rozwój działalności gospodarczej Konkurs podejmowanie działalności gospodarczej Konkurs podejmowanie działalności gospodarczej Powstanie nowej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Integracja branż turystycznej, kulturowo- -rozrywkowej, handlu Budowa niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej; Wzmocnienie kapitału społecznego Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Wzmocnienie kapitału społecznego; Osoby fizyczne, osoby prawne, JSFP LGD, osoby prawne Od JSFP 63,63%, prowadzący działalność gospodarczą do 70%, inni do 100% Od do Konkurs inne Operacja własna

8 1.2.1 detalicznego Spotkania branżowe nastawione na i hurtowego 4 budowanie wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych Integracja i motywacja organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych do angażowania w rozwój regionu Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Wzmocnienie kapitału społecznego; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych do 90 % LGD Do 100 % Aktywizacja Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin Aktywizacja i integracja Edukacja w zakresie innowacji i integracja branży turystycznej obszaru LGD Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna itp.; Wyjazdy studyjne; Materiały promocyjne; Wzmocnienie kapitału społecznego; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych ; Zachowanie dziedzictwa lokalnego Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Wzmocnienie kapitału społecznego; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Wzmocnienie kapitału społecznego; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; Wzmocnienie kapitału społecznego; Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; Zachowanie dziedzictwa lokalnego; LGD Do 100% LGD/osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączaniem prowadzących działalność gospodarczą LGD, osoby prawne LGD/osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączaniem prowadzących działalność Od do do 100% Od do do 90 % Od do do 100% grantowy Operacja własna grantowy Według sekcji PKD usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), handel hurtowy i detaliczny (sekcja G).

9 Oznakowanie i promocja miejsc ważnych dla obszaru LGD Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi gospodarczą nie więcej niż 30% kosztów Zakup materiałów, usług; Wzmocnienie kapitału społecznego; LGD, osoby Promowanie obszaru, produktów, usług prawne lokalnych Konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.; LGD/osoby fizyczne, osoby Wzmocnienie kapitału społecznego; prawne, Promowanie obszaru, produktów, usług z wyłączaniem lokalnych; prowadzących Zachowanie dziedzictwa lokalnego; działalność Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi gospodarczą nie więcej niż 50% kosztów Źródło: Opracowanie własne Od do do 90 % Od do do 90 % Operacja własna grantowy

10 Nr Rodzaj wskaźnika 1 Oddziaływania 1.1 Rezultatu Tabela 2 Opis wskaźników przypisanych do celu ogólnego, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć Nazwa Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. Liczba uczestników wydarzeń integracyjnych i/lub Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno- -konsultacyjnych Liczba osób, które skorzystały po ji projektu z nowo powstałej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) Wzór/sposób obliczania Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON podzielona przez liczbę obszaru, pomnożona przez Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne podzielona na liczbę osób w wieku produkcyjnym, pomnożona przez 100 (wskaźnik podawany w %) Liczba organizacji pozarządowych wpisanych do rejestru REGON podzielona przez liczbę obszaru, pomnożona przez Suma liczby uczestników wydarzeń przeprowadzanych przez grupy. Monitoring wskaźnika na podstawie sprawozdania beneficjentów oraz danych LGD Suma liczby wydarzeń promocyjnych. Monitoring na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma osób zatrudnionych. Monitorowanie wskaźnika na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma uczestników spotkań informacyjno-konsultacyjnych określana na podstawie prowadzonych list obecności Suma osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej. Monitoring wskaźnika na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) realizowanych w ramach projektów Uzasadnienie wyboru w odniesieniu do celów i przedsięwzięć Osiągnięcie wskaźników przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości oraz spadku bezrobocia Osiągnięcie wskaźników odzwierciedli się we wzroście zaangażowania społecznego Osiągnięcie wskaźników spowoduje wzrost liczby miejsc pracy oraz świadomości co do możliwości rozwoju gospodarczego obszaru LGD, a także nawiązanie pomiędzy branżami gospodarki. Przyczyni się również do wzrostu rozpoznawalności obszaru dzięki poszerzeniu oferty obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej y przyczynią się do wzrostu atrakcyjności i rozpoznawalności obszaru Liczba zrealizowanych Suma zrealizowanych projektów y przyczynią się do projektów wzrostu atrakcyjności Liczba LGD uczestniczących Suma LGD uczestniczących w projektach i rozpoznawalności obszaru w projektach Liczba spotkań informacyjno- Działania edukacyjne przyczynią się do Suma spotkań informacyjno-konsultacyjnych obliczona na -konsultacyjnych LGD wzrostu poziomu przedsiębiorczości na podstawie rejestrów prowadzonych przez LGD z mieszkańcami obszarze LGD Produktu promocyjnych Suma wydarzeń w ramach których przeprowadzono działania Działania marketingowe przyczynią się

11 1.1.4 promocyjnych Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej polegających na rozwoju istniejącego ukierunkowanych na innowacje w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych polegających na utworzeniu nowego polegających na utworzeniu nowego Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej w których zastosowano rozwiązania sprzyjające środowisku oraz przeciwdziałające zmianom klimatu marketingowe na obszarze LGD do wzrostu rozpoznawalności obszaru Wdrożenie koncepcji turystycznej marki Suma wydarzeń służących wypracowaniu i wdrożeniu obszaru przyczyni się do zwiększenia koncepcji turystycznej marki obszaru LGD obliczona na rozpoznawalności obszaru oraz podstawie sprawozdań Beneficjentów i danych LGD przyciągnie większą liczbę turystów Suma obiektów służących propagowaniu zdrowego stylu życia, które otrzymały wsparcie finansowe, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów Suma podmiotów gospodarczych, które otrzymały wsparcie na rozwój działalności obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma operacji ukierunkowanych na innowacje w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych Suma podjętych w ramach ji LSR działalności gospodarczych, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma podjętych w ramach ji LSR działalności gospodarczych przez osoby do 30. roku życia, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma obiektów, które otrzymały wsparcie finansowe, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów Suma operacji w których zastosowano rozwiązania sprzyjające środowisku oraz przeciwdziałające zmianom klimatu Suma wydarzeń integrujących kluczowe branże obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Inwestycje w infrastrukturę służącą propagowaniu zdrowego stylu życia przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności obszaru Wsparcie istniejących podmiotów gospodarczych przyczyni się do tworzenia nowych miejsc prac Rozwiązanie innowacyjne stosowane w rozwoju przedsiębiorstw sprzyjać będą rozwojowi przedsiębiorczości Liczba utworzonych działalności gospodarczych wpłynie na wzrost przedsiębiorczości wśród Liczba utworzonych działalności gospodarczych wpłynie na wzrost przedsiębiorczości, szczególnie wśród do 30. roku życia Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności obszaru oraz przyciągają turystów Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu sprzyjać będzie podnoszeniu jakości oraz dbałości o środowisko naturalne Osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost jakości usług świadczonych przez branże biorące udział w wydarzeniach. Podniesienie jakości świadczonych usług wpłynie na wzrost liczby turystów

12 1.2 Rezultatu Liczba uczestników wydarzeń Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych Liczba odbiorców działań związanych z ochroną, udostępnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego obszaru Liczba uczestników wydarzeń z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) Suma liczby uczestników wydarzeń przeprowadzanych przez grupy. Monitoring wskaźnika na podstawie sprawozdania beneficjentów Suma liczby uczestników wydarzeń promocyjnych. Monitoring prowadzony na podstawie sprawozdań beneficjentów i danych LGD. Suma odbiorców działań związanych z wykorzystaniem istniejących walorów dziedzictwa kulturowego obszaru, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma uczestników wydarzeń z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Suma projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) realizowanych w ramach projektów Suma wydarzeń służących integracji i zaangażowaniu lokalnej społeczności w rozwój regionu, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Osiągnięcie założonych wartości wskaźników przyczyni się do wzrostu aktywności, zwiększenia poziomu wśród społeczności lokalnej, do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz podniesienia proekologicznej świadomości społeczeństwa y przyczynią się do wzrostu atrakcyjności i rozpoznawalności obszaru Osiągnięcie wskaźnika przyczyni się do zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój regionu Produktu Liczba zrealizowanych projektów Liczba LGD uczestniczących w projektach Suma zrealizowanych projektów, obliczona na podstawie danych LGD Suma LGD uczestniczących w projektach Suma wydarzeń zorganizowanych w ramach wdrażania LSR, obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz danych LGD Podejmowanie z innymi LGD i tworzenie wspólnych projektów wpływa na rozwój większych obszarów. Organizacja wydarzeń w ramach wdrażania LSR odzwierciedli się w podnoszeniu kompetencji i aktywności, działaniach promocyjnych wpływających na rozpoznawalność i atrakcyjność obszaru

13 1.2.5 w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz proekologicznej świadomości społeczeństwa promocyjnych Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach ji LSR Suma podmiotów, które otrzymały wsparcie obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów i danych LGD Źródło: Opracowanie własne Zasadność inwestycji związanych z dziedzictwem kulturowym odzwierciedli się w liczbie odbiorców działań. Przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i rozpoznawalności obszaru

14 Piękna i przedsiębiorcza Ziemia Gorczańska 1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej Cel ogólny Cele szczegółowe Zidentyfikowane problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne Niewystarczająca promocja obszaru i rozpoznawalność pod względem turystycznym Niska przedsiębiorczość Niewystarczająca promocja obszaru i rozpoznawalność pod względem turystycznym Tabela 3 Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników Planowane przedsięwzięcia Produkty Rezultaty Oddziaływanie Turystyczny Beskid Wyspowy i Gorce Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości Marketing marki obszaru LGD Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru LGD Liczba zrealizowanych projektów Liczba LGD uczestniczących w projektach Liczba spotkań informacyjno- -konsultacyjnych LGD z mieszkańcami promocyjnych promocyjnych Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści) Liczba osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjno- -informacyjnych Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym Czynniki zewnętrzne mające wpływ na ję działań i osiągnięcie wskaźników Zmniejszenie się bądź wzrost liczby osób podróżujących po Polsce; Rozwój turystyki wzrost liczby turystów Zmiany prawne ułatwiające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej; Niestabilna sytuacja na rynku pracy Zmniejszenie się bądź wzrost liczby osób podróżujących po Polsce; Depopulacja Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno- -wypoczynkowa Powstanie infrastruktury do propagowania zdrowego stylu życia Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Liczba osób, które skorzystały po ji projektu z nowo powstałej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Moda na aktywny i zdrowy styl życia

15 Niski poziom przedsiębiorczości ; Liczba podmiotów wpisanych i corocznie rejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności niższa niż w Polsce i województwie małopolskim; Wskaźnik bezrobocia (liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym) wyższy niż średnia dla Polski i województwa małopolskiego Rozwój działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych przez osoby do 30. roku życia polegających na rozwoju istniejącego ukierunkowanych na innowacje w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych polegających na utworzeniu nowego polegających na utworzeniu nowego Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem); Dostępność zewnętrznych źródeł finansowych; Zmiany prawne ułatwiające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej; Biurokratyzacja skomplikowane przepisy prawa, brak między instytucjami zarządzającymi; Niestabilna sytuacja na rynku pracy Niewystarczająca infrastruktura turystyczno- -wypoczynkowa Powstanie nowej infrastruktury turystycznej/lub rekreacyjnej Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Liczba osób, które skorzystały po ji projektu z nowo powstałej infrastruktury; Niespójne i niestabilne przepisy prawne w zakresie prawa budowlanego i ochrony środowiska

16 1.2 Wsparcie aktywności społecznej w których zastosowano rozwiązania sprzyjające środowisku oraz przeciwdziałające zmianom klimatu Niewystarczająca współpraca pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami; Niedostateczne wykorzystanie istniejących walorów dziedzictwa kulturowego Niska aktywność społeczeństwa w podejmowaniu inicjatyw oddolnych; Niewystarczająca współpraca pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami Niedostateczne wykorzystanie istniejących walorów dziedzictwa kulturowego Integracja branż turystycznej, kulturowo- -rozrywkowej, handlu detalicznego i hurtowego Integracja i motywacja organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych do angażowania w rozwój regionu Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin Liczba zrealizowanych projektów Liczba uczestników wydarzeń Liczba uczestników wydarzeń Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych (przedsiębiorcy, grupy Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. Zanikanie więzi społecznych i tożsamości regionalnej; Zniechęcenie, bierność społeczna Zanikanie więzi społecznych i tożsamości regionalnej; Zniechęcenie, bierność społeczna; Wzrost międzysektorowej Zanikanie więzi społecznych i tożsamości regionalnej;

17 Liczba LGD uczestniczących w projektach defaworyzowane, młodzież, turyści) Mała aktywność społeczeństwa w podejmowaniu inicjatyw oddolnych; Niewystarczająca współpraca pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami Brak oferty okołoturystycznej; Niewystarczająca współpraca pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami Niedostateczna wiedza na temat istoty działań proekologicznych Aktywizacja i integracja Edukacja w zakresie innowacji i integracja branży turystycznej obszaru LGD Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Liczba uczestników wydarzeń Liczba uczestników wydarzeń Liczba uczestników wydarzeń z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu Zanikanie więzi społecznych i tożsamości regionalnej; Zniechęcenie, bierność społeczna Zmniejszenie się bądź wzrost liczby osób podróżujących po Polsce; Rozwój turystyki wzrost liczby turystów; Zniechęcenie, bierność społeczna Zanieczyszczenie środowiska naturalnego; Zniechęcenie, bierność społeczna; Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

18 Niewystarczająca promocja obszaru Oznakowanie i promocja miejsc ważnych dla obszaru LGD promocyjnych Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych Depopulacja ; Niedostateczne wykorzystanie istniejących walorów dziedzictwa kulturowego Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach ji LSR Źródło: Opracowanie własne Liczba odbiorców działań związanych z ochroną, udostępnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Zanikanie więzi społecznych i tożsamości regionalnej

19 CEL OGÓLNY 1 Wartość z jednostką miary % ji wskaźnika narastająco Planowane wsparcie (zł) Wartość z jednostką miary % ji wskaźnika narastająco Planowane wsparcie (zł) Wartość z jednostką miary % ji wskaźnika narastająco Planowane wsparcie (zł) Razem wartość wskaźników Razem planowane wsparcie (zł) Program Załącznik 1 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Lata RAZEM Poddzi a-łanie/ zakres Progra mu Nazwa wskaźnika produktu Turystyczny Beskid Wyspowy i Gorce Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości Marketing marki obszaru LGD Opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznej marki obszaru LGD Cel szczegółowy 1.1 Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej Liczba zrealizowanych projektów Liczba LGD uczestniczących w projektach Liczba spotkań informacyjno- -konsultacyjnych LGD z mieszkańcami promocyjnych promocyjnych PROW PROW PROW PROW PROW 19.3 projekt 19.4 aktywi zacja Powstanie infrastruktury do Liczba nowych obiektów PROW

20 propagowania zdrowego stylu życia Rozwój działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych Zakładanie działalności gospodarczych przez osoby do 30. roku życia Powstanie nowej infrastruktury turystycznej i lub rekreacyjnej Integracja branż turystycznej, kulturowo- -rozrywkowej, handlu detalicznego i hurtowego infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej polegających na rozwoju istniejącego ukierunkowanych na innowacje w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych polegających na utworzeniu nowego polegających na utworzeniu nowego Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej w których zastosowano rozwiązania sprzyjające środowisku oraz przeciwdziałające zmianom klimatu , PROW PROW PROW PROW PROW

21 Razem cel szczegółowy Integracja i motywacja organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych do angażowania w rozwój regionu Dziedzictwo kulturowe i naturalne ostoją Gorców i Pienin Aktywizacja i integracja Edukacja w zakresie innowacji i integracja branży turystycznej obszaru LGD Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu Oznakowanie i promocja miejsc ważnych dla obszaru LGD Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Liczba zrealizowanych projektów Liczba LGD uczestniczących w projektach integrujących i/lub aktywizujących integrujących i/lub aktywizujących w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu promocyjnych Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach ji LSR Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie aktywności społecznej Razem cel szczegółowy Razem cel ogólny Koszty bieżące PROW PROW PROW PROW PROW PROW PROW PROW 19.4 aktywizacja 19.3 projekt

22 Szkolenia dla pracowników biura LGD Szkolenia dla organów LGD (Rady i Zarządu) Doradztwo w biurze LGD Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa PROW PROW PROW 19.4 koszty bieżące 19.4 koszty bieżące 19.4 koszty bieżące Funkcjonowanie biura Razem koszty bieżące Razem LSR Liczba miesięcy funkcjonowania biura , , , , , , , , , 00 Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizac PROW PROW koszty bieżące % budżetu poddziałania Realizac ,63

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.2 CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.2 CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców

Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 1.0 CEL OGÓLNY 1 Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 1.2 CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela 13 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach Celu ogólnego 1

Tabela 13 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach Celu ogólnego 1 Tabela 13 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach Celu ogólnego 1 Przedsięwzięcie Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Nr Nazwa Opis/przykładowe zakresy tematyczne 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 6

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 6 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Bardziej szczegółowo

stan począt kowy 2014 Rok Jednostk a miary Szt Dane statystyczne GUS % 11,2 10,2 Dane statystyczne GUS Szt Dane statystyczne GUS

stan począt kowy 2014 Rok Jednostk a miary Szt Dane statystyczne GUS % 11,2 10,2 Dane statystyczne GUS Szt Dane statystyczne GUS Matryca logiczna LSR Przyjazna Ziemia Limanowska (projekt 16.11.2015) 1.0 CEL OGÓLNY 1 Aktywny Beskid Wyspowy 1.1 Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru CELE SZCZEGÓŁOWE 1.2 Kapitał społeczny podstawą

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru oraz określenie możliwości ich wykorzystania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1

Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Załącznik nr 2z Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru oraz określenie możliwości ich wykorzystania Tabela 1 Przedsięwzięcia oraz typy

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 1 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru oraz określenie możliwości ich wykorzystania Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe

Bardziej szczegółowo

Wniosek Zarządu LGD Region Włoszczowski z dnia

Wniosek Zarządu LGD Region Włoszczowski z dnia niosek Zarządu LGD Region łoszczowski z dnia 29.03.2019 Zarząd wnosi o dokonanie następujących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Region łoszczowski w pozycjach: 1. Dodanie do rozdziału: III. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD

Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR. 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze LGD Tabela 19. Cele i wskaźniki LSR 1.0 CEL OGÓLNY I 1.0 Stworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy na obszarze 1.1 CELE 1.1. Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

wskaźnika narastająco wskaźnika narastająco Planowane wsparcie Wartość z jednostką % realizacji miary (zł)

wskaźnika narastająco wskaźnika narastająco Planowane wsparcie Wartość z jednostką % realizacji miary (zł) Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Lata 206-208 209-202 2022-2023 RAZEM 206-2023 CEL OGÓLNY Spisz i Podhale współpraca dla rozwoju Nazwa wskaźnika produktu

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Spisz i Podhale współpraca dla rozwoju. Cel szczegółowy 1.2 Rozwój pasji mieszkańców i turystów

Cel ogólny 1. Spisz i Podhale współpraca dla rozwoju. Cel szczegółowy 1.2 Rozwój pasji mieszkańców i turystów Opracowane przez: JOLANTA KAŁAFUT Cel ogólny 1. Spisz i Podhale współpraca dla rozwoju Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców 1.1.1 Wykreowanie wspólnego kulturowego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI za okres: lipiec wrzesień 2016 r.. I. STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Matryca celów i wskaźników LSR 1.0 CEL OGÓLNY 1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Rozwój i podniesienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzyia

Bardziej szczegółowo

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem Plan działania załącznik Lp. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 Razem Wartość % realizacji Wartość % realizacji Wartość z % realizacji Razem planowane z jednostką wskaźnika z jednostką wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd LGD Sandry Brdy oraz Radę

Wykaz zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd LGD Sandry Brdy oraz Radę Wykaz zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd LGD Sandry Brdy oraz Radę LGD Sandry Brdy w dniu 12.06.2019r. zał. 1. Zmiana:

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA

ANKIETA MONITORUJĄCA ANKIETA MONITORUJĄCA dla Beneficjentów realizujących operacje w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Tabela 5.1. Matryca logiczna LSR. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów

Tabela 5.1. Matryca logiczna LSR. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów Wykaz zmian w LSR: 1. Zmienia się na stronie tytułowej LSR, zapis: aktualizacja grudzień 217 r. na następujący: aktualizacja styczeń 218 r. 2. Zmienia się w LSR w rozdziale 5.1. System Celów LGD Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Słabe strony nr: 1,3,4,6,7,8,9,17,20 Szanse nr: 1,2,3,7,12. Wskaźniki rezultatu z uzasadnieniem:

Słabe strony nr: 1,3,4,6,7,8,9,17,20 Szanse nr: 1,2,3,7,12. Wskaźniki rezultatu z uzasadnieniem: Tabela nr 16 Specyfikacja i opis celów ogólnych, przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć, wskazanie sposobu ich realizacji Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR NA DZIEŃ 31.12.2018 Szanowni Państwo, w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie Solna Dolina przedstawia informację na temat stopnia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75

1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej. Stan początko wy 2016 Rok. Jednostka miary % ,75 Tab. nr 17 Struktura celów i wskaźników LSR 1 CEL OGÓLNY 1 Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej 1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 1 Wskaźniki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Proponowane zmiany zaznaczono na kolor czerwony. Matryca celów i wskaźników LSR 1.0 CEL OGÓLNY 1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ Rozwój i podniesienie konkurencyjności istniejących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej Załącznik nr 3: Plan Działania Cel ogólny 1: Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej LEGENDA: 1 Wartość z jednostką miary 2 - % realizacji wskaźnika narastająco 3 Planowane Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3: Plan działania

Załącznik nr 3: Plan działania Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw Przedsięwzięcie 1.1 1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw Załącznik nr 3: Plan działania CEL OGÓLN Y nr 1 Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena

Karta 1 Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Karta Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach prowadzonego Konkursu nr Ocena Kryterium spełnienia TAK NIE ETAP.0.0. Opis Operacja została złożona w miejscu i terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego 2. Rozwój innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ

Lokalna Strategia Rozwoju na lata Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Solna Dolina CHODÓW DĄBIE GRZEGORZEW KŁODAWA OLSZÓWKA PRZEDECZ 1 Załącznik nr 1 do Wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno Ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Planowane wsparcie (zł) Wartość z jednostką. % realizacji wskaźnika. narastająco. miary

Planowane wsparcie (zł) Wartość z jednostką. % realizacji wskaźnika. narastająco. miary Razem rtość wskaźników Razem planone wsparcie (zł) Program Załącznik Plan działania Tabela Plan działania Lata 206 208 209 202 2022 202 RAZEM 206 202 CEL OGÓLNY Naz wskaźnika produktu Poddziała -nie/ zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CHEŁMSKIEJ za okres: MAJ CZERWIEC 2016 r. I. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR CEL

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno Ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian

Projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian Projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian Lp. Dokument Zapis przed zmianą LSR Zapis po zmianie LSR Uzasadnienie 1. LSR, str. 42, 5.1.4 Przedsięwzięcia, Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze 6/2017 Lokalne kryteria wyboru Rozwijanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

2. Zmienia się w LSR w rozdziale 5.1. System Celów LGD Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, zapis: Tabela 5.1. Matryca logiczna LSR

2. Zmienia się w LSR w rozdziale 5.1. System Celów LGD Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, zapis: Tabela 5.1. Matryca logiczna LSR Wykaz zmian w LSR: 1. Zmienia się na stronie tytułowej LSR, zapis: aktualizacja wrzesień 2017 r. na następujący: aktualizacja grudzień 2017 r. 2. Zmienia się w LSR w rozdziale 5.1. System Celów LGD Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA CELÓW LSR. Zrównoważony rozwój obszaru LGD Wokół Łysej Góry w oparciu o potencjał i zasoby lokalne

MATRYCA CELÓW LSR. Zrównoważony rozwój obszaru LGD Wokół Łysej Góry w oparciu o potencjał i zasoby lokalne LP. MATRYCA CELÓW LSR 1 2 3 4 1 I CEL OGÓLNY 1 2 I.I. Zrównoważony rozwój obszaru Wokół Łysej Góry w oparciu o potencjał i zasoby lokalne Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Wokół Łysej Góry 3 I.II.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady przedsiębiorczość Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. Wzrost dochodów mieszkańców % 0 3% GUS/ dane statystyczne. Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar % 0 5% GUS/ dane statystyczne

Jednostka miary. Wzrost dochodów mieszkańców % 0 3% GUS/ dane statystyczne. Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar % 0 5% GUS/ dane statystyczne Tabela 5.4. Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY 1 PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1.1 CELE 1.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji Załącznik do Uchwały Nr 0/0 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 03..0r. Cel Szczegółowy nr. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru nr.. Rozwój działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Kryterium Uzasadnienie Punktacja Max 14 pkt.

Kryterium Opis Kryterium Uzasadnienie Punktacja Max 14 pkt. Cel Ogólny: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku cel szczegółowy: Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 2023 roku Przedsięwzięcie: Rozwinięty gospodarczo obszar LGD -

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Planowane nabory. str. 2

Planowane nabory. str. 2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW

PLAN DZIAŁANIA LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW projekt współpracy wskaź. Narastająco Poddziałanie/zakres programu PLAN DZIAŁANIA LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW Progra m Cel ogólny 1: Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

TABELA CELÓW I WSKAŹNIKÓW

TABELA CELÓW I WSKAŹNIKÓW Tabela nr 8 do LSR Stowarzyszenia Lider Pojezierza. TABELA CELÓW I WSKAŹNIKÓW Cele 1.0 CEL OGÓLNY I. Cel ogólny: I. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania 1.1 Wspieranie transferu wiedzy,

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD Załącznik nr do Uchwały nr VII//0 z dnia.09.0 roku Załącznik nr do o wybór LSR Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Projekt Uwaga: zakres operacji dla projektów grantowych ma charakter informacyjny, w każdym projekcie grantowym zostaną wskazane cele projektu i działania możliwe do realizacji, które charakterem muszą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 3/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

wskaźnika narastająco wsparcie w PLN Wartość z jednostką miary % realizacji Planowane 8 50% , % 0,00 zł 8 100% , ,00

wskaźnika narastająco wsparcie w PLN Wartość z jednostką miary % realizacji Planowane 8 50% , % 0,00 zł 8 100% , ,00 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 S t r o n a 67 3. PLN DZIŁNI Nazwa wskaźnika 2016-2018 2019-2021 2022-2023 Razem 2016-2023 Razem wartość wskaźników Razem planowane

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1.

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR. dla beneficjentów operacji konkursowych

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR. dla beneficjentów operacji konkursowych ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY MONITOROWANIA REALIZACJI LSR dla beneficjentów operacji konkursowych realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi I. Ogólne informacje o beneficjencie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU Miejsce na pieczęć LGD KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU NUMER KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

uchwala się co następuje:

uchwala się co następuje: Uchwała nr 1/218 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego z dnia 8 lutego 218 r. w sprawie odwołania członka Rady LGD PROJEKT Na podstawie 22 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 6/2017/G w zakresie projektów grantowych do r. Zakres tematyczny naboru: -

Ogłoszenie nr 6/2017/G w zakresie projektów grantowych do r. Zakres tematyczny naboru: - Ogłoszenie nr 6/2017/G Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w Lwówku informuje że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy 0 pkt nie dotyczy

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy 0 pkt nie dotyczy Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie IGD Stobrawski Zielony Szlak, z wyłączeniem Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) 1. 2. kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy operacji własnych) Operacja realizowana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI GŁÓWNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI LSR

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI GŁÓWNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI LSR Załącznik nr 2 a do Procedury grantowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z CELAMI GŁÓWNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI LSR Operację można uznać za zgodną z celami LSR, kiedy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z podmiotami edukacji pozaszkolnej Program Edukacja dla Doliny Baryczy , Milicz WSPARCIE edukacji w ramach LSR

Spotkanie z podmiotami edukacji pozaszkolnej Program Edukacja dla Doliny Baryczy , Milicz WSPARCIE edukacji w ramach LSR Spotkanie z podmiotami edukacji pozaszkolnej Program Edukacja dla Doliny Baryczy- 23.11.2016, Milicz WSPARCIE edukacji w ramach LSR 2016-2022 Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Bardziej szczegółowo

projekty związane z podejmowaniem działalności gospodarczej wysokość pomocy

projekty związane z podejmowaniem działalności gospodarczej wysokość pomocy załącznik nr 1 do uchwały Zarządu z dnia... ykaz wprowadzanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Kraina ielkiego Łuku arty stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków ,89 zł ,68 zł. Kto może zostać wnioskodawcą str. 2

Nabory wniosków ,89 zł ,68 zł. Kto może zostać wnioskodawcą str. 2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo