Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z dnia 11 maja 2007 r. 2. Podstawa programowa z podstaw przedsiębiorczości. 3. Standardy egzaminacyjne publikowane przez MEN 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w X liceum Ogólnokształcącym w Gdyni II. Cele oceny 1. Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce. 2. Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach ucznia 3. UmoŜliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy. 4. Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do dalszej pracy III. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne 2. Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe z minimum dwóch róŝnych form pomiaru, systematycznie rozłoŝone w czasie. 3. Uczeń po dłuŝszej nieobecności w szkole (powyŝej dwóch tygodni) ma prawo nie być oceniany przez tydzień (nieobecność związana z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi). 4. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (dłuŝsza nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni) w przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 5. Prace klasowe są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej i zapisany w dzienniku lekcyjnym. 6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, zostaje on przesunięty na kolejną lekcję. 7. Uczeń moŝe zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 razy w semestrze., które uczeń zgłasza podczas czytania przez nauczyciela listy obecności. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu. 8. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie niedostatecznej. 9. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub raŝąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu, jeśli uczeń nie ma orzeczenia poradni o dysfunkcjach. (ocena niedostateczna) 10. Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (moŝe być przedłuŝony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole). 11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić.

2 12. Prace pisemne oceniane są wg skali: 0% - 40% niedostateczny 41% - 55% dopuszczający (powyŝej 40% uzyskanych punktów) 56% - 70% dostateczny (powyŝej 55% uzyskanych punktów) 71% - 85% dobry (powyŝej 70% uzyskanych punktów) 86% - 95% bardzo dobry (powyŝej 85% uzyskanych punktów) 96% - 100% celujący (powyŝej 95% uzyskanych punktów) IV. Narzędzia i formy pomiaru 1. Praca klasowa praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości dotyczące jednego działu, trwająca max.45 min., lub prace sprawdzające: półroczna lub roczna, prace klasowe zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem Prace klasowe są obowiązkowe. JeŜeli z przyczyn losowych uczeń nie moŝe ich pisać z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły (po nieobecności dłuŝszej niŝ tydzień), na następnej lekcji,(jeśli czas nieobecności był krótszy niŝ tydzień), jednakŝe termin naleŝy ustalić z nauczycielem Nieusprawiedliwiona nieobecność jest równowaŝna z oceną niedostateczną Pracę klasową moŝna poprawiać tylko jeden raz. 2. Sprawdzian: praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości dotyczące 3 5 lekcji, trwająca max.25 min., sprawdziany zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdziany są obowiązkowe. JeŜeli z przyczyn losowych uczeń nie moŝe ich pisać z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły (po nieobecności dłuŝszej niŝ tydzień), na następnej lekcji,(jeśli czas nieobecności był krótszy niŝ tydzień), jednakŝe termin naleŝy ustalić z nauczycielem nieusprawiedliwiona nieobecność jest równowaŝna z oceną niedostateczną sprawdzian moŝna poprawiać tylko jeden raz. 3. Kartkówka praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca część materiału (materiał z 3 ostatnio przerabianych tematów) trwająca ok min, kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi, nie przewiduje się poprawiania otrzymanych ocen 4. Odpowiedź ustna sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi, uczeń moŝe być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej trzy ostatnie jednostki tematyczne ocenie podlega język danego przedmiotu, umiejętność wnioskowania, uogólniania, uzasadniania, analizowania tematu czy zadania, zawartość rzeczowa, formułowanie spostrzeŝeń, wyraŝania sądów, trafność doboru metod rozwiązania danego zagadnienia

3 5. Praca domowa praca wykonywana w domu w formie zadanej przez nauczyciela (np. w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń) na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna, staranność brak pracy domowej lub praca domowa odpisana ocena niedostateczna 6. Aktywność na lekcji udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, praca na lekcji.(ocena lub symbol ustalony przez nauczyciela np. + ) Bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz uniemoŝliwianie pracy na lekcji.(ocena lub symbol ustalony przez nauczyciela np. - ) Aktywność poza lekcjami: udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach awans do drugiego etapu ocena cząstkowa celująca referaty V. Warunki poprawiania oceny 1. Uczeń moŝe poprawiać jeden raz ocenę z pracy klasowej w terminie nie późniejszym niŝ dwa tygodnie od otrzymania oceny (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel moŝe wyznaczyć inny termin poprawy) 2. Nie zgłoszenie się na poprawę bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z rezygnacją do prawa do poprawy 3. Obowiązują obie oceny z pracy klasowej i z poprawy z jednakową wagą 4. Oceny ze sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych nie podlegają poprawie. 5. Nie przewiduje się prac pisemnych w terminie 7 dni przed klasyfikacją 6. W sytuacji zagroŝenia oceną niedostateczną nauczyciel moŝe zaproponować uczniowi jeszcze jedną pracę poprawkową z materiału z całego semestru VI. Ustalanie oceny semestralnej i końcowej 1. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów, według następującej kolejności: Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów, według następującej kolejności z uwzględnieniem wag: a) prace klasowe waga 4 b)sprawdziany waga 3, c)odpowiedzi ustne (w tym prasówki) kartkówki i referaty waga 2 d)aktywność na lekcjach waga 1 2. Nauczyciel dokonuje oceny semestralnej i końcoworocznej w sposób jawny i uzasadnia ją 3. Na ocenę semestralną i końcoworoczną składa się ocena poziomu wiedzy i umiejętności, nie jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, średnia waŝona jest oceną wyjściowa i moŝe być podniesiona lub obniŝona 4. Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego i zgodnie z WSO. 5. Ustalona na koniec roku ocena inna niŝ niedostateczna moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego zgodnie z WSO, (jeśli były uchybienia formalne przy jej wystawieniu) 6. Uczeń, który jest zagroŝony końcoworoczną oceną niedostateczną, moŝe być dopuszczony przez nauczyciela do sprawdzianu z całości materiału, pod warunkiem, iŝ wykorzystał wszystkie moŝliwości poprawy.

4 VII. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 2. Na początku roku szkolnego rodzice zostają poinformowani o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. (WSO) 3. KaŜda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał 4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, a takŝe w czasie konsultacji indywidualnych oraz są zapoznawani z ocenami cząstkowymi. Informacja o ocenach jest takŝe dostępna w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu. 5. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu ucznia podaje się uczniowi i rodzicom miesiąc przed klasyfikacją 6. Rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych swoich dzieci w obecności nauczyciela (prace uczniów nie mogą być kserowane) VIII. Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Dopuszczający uczeń rozróŝnia komunikację werbalną i niewerbalną, wyjaśnia, na czym polega postawa asertywna, agresywna i bierna, wymienia wady i zalety pracy zespołowej Dostateczny uczeń wymienia rodzaje wypowiedzi i formy komunikacji niewerbalnej oraz określa ich znaczenia, wyjaśnia role lidera, podaje psychiczne i fizyczne skutki stresu, rozróŝnia postawę etyczną i nieetyczną, Dobry uczeń wymienia waŝniejsze cechy przekazu niewerbalnego, analizuje mocne i słabe strony własnej osobowości, stosuje podstawowe metody rozwiązywania konfliktów, prowadzi negocjacje w typowych sytuacjach, prowadzenia negocjacji i niedopuszczania do konfliktów Bardzo dobry uczeń odczytuje komunikaty niewerbalne oraz identyfikuje bariery komunikacyjne, ocenia swoje predyspozycje do kariery zawodowej, pokonuje bariery komunikacyjne w pracy zespołowej, zna podstawowe metody zapobiegania stresowi Celujący podaje specyficzne reguły etyczne wybranych zawodów, podaje przykłady rzeczywiste, kiedy praca zespołowa jest poŝądana lub nie Dział II. Gospodarka rynkowa Dopuszczający uczeń zna pojęcia i funkcje rynku, umie podać definicje popytu i podaŝy, budŝetu, pieniądza, wymienia podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej oraz określa ich znaczenia, na prostym przykładzie potrafi określić funkcje pieniądza w gospodarce, podaje źródła dochodów i kierunki wydatków gospodarstw domowym, Dostateczny wymienia podstawowe cechy gospodarki centralnie sterowanej i rynkowej, zna załoŝenia planu Balcerowicza, zna determinanty popytu i podaŝy, omawia przemiany gospodarcze w Polsce, zna historie pieniądza, analizuje strukturę wydatków i dochodów swojej rodziny, zna pojęcie gospodarstwa domowego i jego role w gospodarce rynkowej Dobry wyjaśnia znaczenie postawy przedsiębiorczej dla funkcjonowania gospodarki, potrafi określić przyczyny nadwyŝek i niedoborów rynkowych wraz z ich uzasadnieniem, ustala źródła potencjalnych oszczędności w budŝecie domowym, omawia podstawowe zasady

5 konstruowania budŝetu, wymienia cechy gospodarki rynkowej, potrafi wyznaczyć cenę równowagi Bardzo dobry uczeń opisuje instytucje powstałe w okresie przemian gospodarczych w Polsce oraz kierunki restrukturyzacji gospodarki, rozróŝnia wartość nominalną i realną a siłę nabywczą pieniądza, ocenia zdolność rodziny do zaciągnięcia kredytu, dokonuje wyboru zachęt ekonomicznych, występując w roli konsumenta, pracodawcy, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem Celujący uczeń wyszukuje w aktach prawnych podstawowych informacji o funkcjonowaniu gospodarki, opisuje podstawowe sposoby lokowania i inwestowania oszczędności wraz z analizą ryzyka inwestycji Dział III: Przedsiębiorstwo w gospodarce Dopuszczający uczeń wie, Ŝe zysk jest podstawowym celem działalności gospodarczej i wyjaśnia zaleŝność między zyskiem z ryzykiem, wyjaśnia znaczenie zarządzania dokumentacją firmy, potrafi rozróŝnić zachowania etyczne i nieetyczne, zna podstawowe rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej, wie, gdzie szukać informacji na temat procedury zakładania firmy Dostateczny uczeń wymienia fazy rozwoju gospodarczego, klasyfikuje wszystkie typy spółek, umie scharakteryzować przynajmniej jedna formę prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, oraz wskazać odbiorcę biznes planu, zna pojęcie aktywów, pasywów, bilansu, rachunku wyników, zna róŝne rodzaje powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, uznaje celowość polityki antymonopolowej Dobry uczeń wyjaśnia zasady doboru polityki cenowej, umie opisać formy działalności gospodarczej oraz omówić elementy składowe biznes planu, zna zasady etyczne obowiązujące w biznesie, zna procedurę rejestracji działalności gospodarczej, zna sposoby ewidencji operacji gospodarczych, prawidłowo rozpoznaje powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, zna zasady i procedury polityki antymonopolowej państwa, zna źródła przepisów dotyczących działalności gospodarczej Bardzo dobry uczeń wyjaśnia, jakie funkcje spełniają organy w spółkach, potrafi dokonać najlepszego wyboru rodzaju działalności gospodarczej dla przykładowego przedsiębiorstwa, potrafi zarejestrować firmę, potrafi zorganizować pracę personelu, umie napisać podstawowy biznes plan, wskazuje korzyści i zagroŝenia wynikające z konkurencji i monopolu Celujący - uczeń potrafi opracować dokumentację rejestrowanej przez siebie działalności gospodarczej, umie prowadzić jedną z form ewidencji, potrafi opracować biznes plan prowadzonej firmy dla potrzeb banku lub inwestorów Dział IV: Instytucje gospodarki rynkowej Dopuszczający: zna podstawowe funkcje banków oraz potrafi wyszukać jednostki banku w swojej okolicy, wie, czym się kierować przy uzyskaniu kredytu/poŝyczki, zna ustawę o kredycie konsumenckim, zna pojęcie akcji, obligacji, WIG, zna system emerytalny, Dostateczny: zna rodzaje usług bankowych, typy kredytów konsumenckich oraz firmowych, wymienia funkcję Narodowego Banku Polskiego, rozróŝnia politykę finansową państwa, wie, co to jest stopa rezerw obowiązkowych (SRO), zna formy inwestowania na giełdzie, zna rodzaje ubezpieczeń, Dobry: potrafi dokonać porównania oferty róŝnych banków, umie wskazać najbardziej atrakcyjne usługi bankowe, potrafi dokonać wyboru kredytu hipotecznego, zna zasadę funkcjonowania giełd, w tym GPW, potrafi wskazać róŝne informacje z ceduły giełdowej, Bardzo dobry: zna wszystkie usługi banku oraz potrafi dokonać ich hierarchizacji, potrafi określić wpływ SRO na gospodarkę, ocenia rolę banku centralnego, rozumie ryzyko inwestowania na giełdzie oraz sposoby jego minimalizacji,

6 Celujący: zna akty prawne regulujące działalność banków komercyjnych, NBP, giełdy i ustawę ubezpieczeniową, analizuje i ocenia ryzyko inwestowania na giełdzie, analizuje i porównuje oferty firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych Dział V: Państwo w gospodarce rynkowej Dopuszczający uczeń zna pojęcie budŝetu, produktu krajowego brutto, wyjaśnia sens płacenia podatków oraz ich znaczenia i funkcje, kwalifikuje róŝnego typu ubezpieczenia do majątkowych i osobowych, wymienia przykłady obowiązkowych ubezpieczeń Dostateczny uczeń zna podstawowe poglądy na rolę państwa w gospodarce, potrafi wskazać czynniki wzrostu gospodarczego,, potrafi wymienić rodzaje podatków, wyjaśnia mechanizm funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych, zna poglądy ekonomiczne, wymienia formy interwencjonalizmu państwowego, wskazuje na negatywny charakter korupcji i rozumie konsekwencje nieuczciwości w biznesie Dobry uczeń zna zasady polityki pienięŝnej i fiskalnej państwa, wyjaśnia mechanizm funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych, omawia inne formy opodatkowania firm osób fizycznych, omawia konsekwencje nie wywiązywania się z obowiązków podatkowych, zna zasady budŝetowe oraz potrafi wskazać podstawowe wydatki i dochody budŝetu państwa, budŝetu samorządów, umie wskazać pozycję Polski względem innych krajów UE i świata w aspekcie wskaźników wzrostu gospodarczego, rozumie wpływ państwa na gospodarkę Bardzo dobry uczeń wyjaśnia mechanizm funkcjonowania podatku VAT, potrafi wypełnić deklaracje podatkową dla osób fizycznych z uwzględnieniem ulg podatkowych i/lub wspólnego opodatkowania małŝonków, wymienia i rozumie przyczyny i konsekwencje cykliczności rozwoju gospodarki, wskazuje na miejsce Polski w aspekcie omawianych kryteria, ocenia korzyści wynikające postępu naukowo-technicznego, rozwoju gospodarki, Celujący uczeń potrafi przygotować dokumentacje potrzebna dla ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnia zeznanie podatkowe dla osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich występujących ulg i z wykorzystaniem wszystkich załączników Dział VI: Obywatel w gospodarce rynkowej Dopuszczający uczeń podaje funkcje pracy, wie, gdzie i jak powinien zarejestrować się jako bezrobotny, wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, zna pojęcie i przejawy mobbingu, pisze własne ogłoszenie prasowe o poszukiwaniu pracy, zna swoje prawa jako konsumenta Dostateczny uczeń zna pojęcie bezrobocia, jego przyczyny i skutki, potrafi wskazać role kwalifikacji w procesie zdobywania pracy, zna normy pisania CV i listu motywacyjnego, umie wymienić aktywne i pasywne sposoby poszukiwania pracy oraz dokładnie omówić jedną z form zatrudnienia, zna zasady etyczne w stosunkach pracownik - pracodawca Dobry uczeń umie napisać CV i list motywacyjny, potrafi przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, umie scharakteryzować poszczególne formy zatrudnienia oraz wynikające z tego korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy, potrafi przeciwdziałać mobingowi w miejscu pracy Bardzo dobry uczeń analizuje strukturę lokalnego rynku pracy, przewiduje pytania, które mogą być zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, omawia drogę postępowania w przypadku rozwiązania stosunku o prace, rozróŝnia zachowania etyczne i nieetyczne w miejscu pracy Celujący - uczeń sporządza profil pracodawcy i wybiera najlepszą ofertę pracy, potrafi napisać referencje pracownikowi, umie wypisać świadectwo pracy, negocjuje zmianę warunków zatrudnienia np. podwyŝkę pensji, zmianę charakteru umowy o pracę Dział VII: Integracja gospodarcza ze światem

7 Dopuszczający uczeń potrafi zdefiniować handel zagraniczny i wyjaśnić znaczenie terminów: eksport, import, reeksport, umie wskazać róŝnicę między dodatnim a ujemnym bilansem handlowym, rozumie treść pojęć globalizacji, integracja, Dostateczny uczeń umie wyliczyć korzyści wynikające z udziału poszczególnych gospodarek w handlu międzynarodowym, umie wymienić organizacje wspierające integrację europejską, potrafi omówić waŝniejsze cele UE oraz scharakteryzować korzyści wynikające z przystąpienia Polski do UE Dobry uczeń zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania i instytucje w UE, zna podstawowe cech charakteryzują rynek UE, potrafi podać argumenty przeciwko globalizacji, zna koszty dostosowawcze wynikające z procesu integracji, porównuje poziom rozwoju społeczno gospodarczego Polski z rozwojem innych krajów Bardzo dobry uczeń potrafi wymienić skutki niewłączania Polski do UE, umie przedstawić podstawowe programy UE, potrafi przeanalizować pierwszy określić funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej Celujący uczeń rozumie podstawowe zmiany, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku, umie wskazać korzyści, jakie on sam i jego otoczenie zyskują z tytułu globalizacji

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne Klasa I, II, III Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. (nr dopuszczenia: 427/2012) Do nowej podstawy programowej

Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. (nr dopuszczenia: 427/2012) Do nowej podstawy programowej Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo