DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) w zw. z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje: 1. Po zapoznaniu się z uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce z dnia 9 marca 2012r. Nr LXIII/141/2012 w sprawie zaopiniowania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce nadaje Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Zielonce - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka. 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Zielonka z dnia 20 maja 2008r. Nr XXI/193/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce oraz wprowadzenia w życie jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce oraz uchwały zmieniające t.j.: Uchwała z dnia 30 czerwca 2008r. Nr XXIII/216/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, Uchwała z dnia 29 września 2008r. Nr XXVI/247/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, Uchwała z dnia 22 grudnia 2008r. Nr XXX/286/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, Uchwała z dnia 28 czerwca 2010r. Nr XLVIII/454/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, Uchwała z dnia 30 sierpnia 2010r. Nr L/472/10 w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, Uchwała z dnia 29 sierpnia 2011r. Nr XI/106/11 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: Andrzej M. Grodzki

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/188/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). 3. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). 4. Uchwały Rady Miasta z dnia r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonce w drodze przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie znajdującego się na terenie gminy Zielonka. 5. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miasta. 6. Innych przepisów regulujących działalność podmiotów leczniczych. Ośrodek używa: 1. Pieczęci podłużnej o treści: Samodzielny Publiczny Zakład 2. Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce Zielonka, ul. Mickiewicza 18 uzupełnionej o niezbędne elementy określone prawem 2. Logo Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Ośrodek podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miasta Zielonka. 4. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Zielonka.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Obszarem działania Ośrodka jest cała Polska. 5. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. I. Cele 6. II. Cele i zadania Ośrodka Wykonywane zawodowo każde postępowanie służące zachowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia, a także działalność profilaktyczna, promocja zdrowia, orzecznictwo i oświata zdrowotna. 2. Organizowanie różnych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób). 3. Realizacja zawartych umów z: a) organami i podmiotami finansującymi działalność leczniczą ze środków publicznych, b) przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami organizacjami społecznymi oraz towarzystwami ubezpieczeń w zakresie realizacji celów określonych w ust Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację celów i zadań Ośrodka. 5. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie będzie ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. II. Zadania 1. Zaspakajanie potrzeb w zakresie zdrowia publicznego w zakresie możliwym do osiągnięcia. 2. Współpraca i współdziałanie z organami, instytucjami oraz organizacjami w zakresie ochrony zdrowia. 3. Podejmowanie działań w zakresie modernizowania i poprawy poziomu udzielanych świadczeń Realizacja świadczeń wg ustalonych zasad i norm prawnych. 5. Wykonywanie czasowe czynności wynikających z bieżących potrzeb zdrowotnych lub medycznospołecznych zleconych do wykonania przez organy administracji publicznej. 6. Ośrodek zapewnia świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników zakładów pracy w oparciu o odrębne umowy. 9. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, udzielanych ubezpieczonym i ich standard określają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obowiązujące akty prawne. 10. Cele i zadania będą realizowane przez personel medyczny i inny personel o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych określonych w odrębnych przepisach. 11. W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała w szczególności z: 1. Terenowymi i Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno Epidemiologicznymi, 2. Terenowymi i Wojewódzkimi Stacjami Krwiodawstwa, 3. Stacjami Pogotowia Ratunkowego, 4. Innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Organizacjami społecznymi i zawodowymi, 6. Instytutami naukowo badawczymi, Organami samorządu terytorialnego. 1. W skład Ośrodka w Zielonce wchodzą: 1) Poradnia lekarza POZ 0010, III. Struktura organizacyjna 12. 2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 0032, 3) Pomoc doraźna: ambulatorium ogólne 3010, 4) Pomoc doraźna: zespół wyjazdowy ogólny w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, 5) Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej 0034, 6) Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce 0041, 7) Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zielonce 0041, 8) Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zielonce -0041, 9) Gabinet medycyny szkolnej Miejskie Gimnazjum w Zielonce 0041, 10) Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół Zielonka ul. Inżynierska ) Poradnia medycyny pracy 1160, 12) Poradnia neurologiczna dla dzieci 1221, 13) Poradnia neurologiczna dorosłych 1220, 14) Poradnia rehabilitacyjna 1300, 15) Poradnia rehabilitacji narządu ruchu 1302, 16) Dział (pracownia) fizjoterapii 1310, 17) Poradnia pediatryczna 1401, 18) Poradnia ginekologiczno-położnicza 1450, 19) Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt 1453, 20) Poradnia patologii ciąży 1454, 21) Poradnia okresu przekwitania 1456, 22) Poradnia chirurgii ogólnej dorosłych 1500, 23) Poradnia chirurgii ogólnej dzieci 1501, 24) Poradnia okulistyczna dorosłych 1600, 25) Poradnia okulistyczna dzieci 1601, 26) Poradnia otolaryngologiczna dorosłych 1610, 27) Poradnia otolaryngologiczna dzieci 1611, 28) Poradnia audiologiczna , 29) Poradnia alergologiczna dzieci 1011, 30) Poradnia alergologiczna dorosłych 1010, 31) Gabinet Promocji Zdrowia 1750, 32) Poradnia stomatologiczna dorosłych 1800, 33) Poradnia stomatologiczna dzieci 1801,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz ) Gabinet stomatologiczny Szkoła Podstawowa Nr 1 Zielonka ul. Staszica , 35) Gabinet stomatologiczny Szkoła Podstawowa Nr 1 Zielonka ul. Staszica , 36) Gabinet stomatologiczny Szkoła Podstawowa Nr 2 Zielonka ul. Powstańców , 37) Gabinet stomatologiczny Szkoła Podstawowa Nr 2 Zielonka ul. Powstańców , 38) Gabinet stomatologiczny Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka ul. Wilsona 34/ , 39) Gabinet stomatologiczny Szkoła Podstawowa Nr 3 Zielonka ul. Wilsona 34/ , 40) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 7100, 41) Punkt pobrań materiałów do badań 7110, 42) Pracownia Diagnostyki obrazowej 7200, 43) Pracownia USG 7210, 44) Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej 7240, 45) Pracownia EEG 7900, 46) Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej 9000, 47) Transport sanitarny 9240, 48) Ośrodek rehabilitacji dziennej 2301, 49) Punkt szczepień 0050, 50) Gabinet zabiegowy 0060, 51) Poradnia urologiczna dorosłych 1640, 52) Poradnia urologiczna dzieci 1641, 53) Poradnia dermatologiczna dorosłych 1200, 54) Poradnia dermatologiczna dzieci 1201, 55) Poradnia kardiologiczna dorosłych 1100, 56) Poradnia kardiologiczna dzieci 1101, 57) Poradnia diabetologiczna dorosłych 1020, 59) Poradnia diabetologiczna dzieci 1021, 60) Poradnia ortopedyczna dorosłych 1580, 61) Poradnia ortopedyczna dzieci 1581, 62) Poradnia endokrynologiczna dorosłych 1030, 63) Poradnia endokrynologiczna dzieci 1031, 63) Poradnia onkologiczna 1240, 64) Poradnia medycyny sportowej dorosłych 1370 i, 65) Poradnia medycyny sportowej dzieci 1371, 66) Poradnia chorób płuc 1270, 67) Poradnia Gastroenterologiczna 1050, 68) Dział Administracyjny, 69) Gabinet Stomatologiczny Miejskie Gimnazjum w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3 1801, 70) Gabinet Stomatologiczny Miejskie Gimnazjum w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3 1800, 71) Poradnia logopedyczna 1616,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz ) Poradnia chirurgii naczyniowej 1530, 73) Poradnia reumatologiczna 1280, 74) Poradnia chorób metabolicznych Podmiotem tworzącym jest Gmina Zielonka. 2. Do kompetencji właściwego organu podmiotu tworzącego t.j. Rady Miasta Zielonka należy m. in.: 1) tworzenie, przekształcenie i likwidowanie Ośrodka, 2) powoływanie i odwoływanie Rady Społecznej Ośrodka, 3) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Ośrodka, 4) zatwierdzanie sprawozdań finansowych. IV. Zarządzanie Ośrodkiem Na czele Ośrodka stoi Dyrektor 2. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność. 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. V. Rada Społeczna Skład Rady Społecznej liczy 5 osób. 2. Trzech członków Rady Społecznej wyłania Rada Miasta Zielonka. 3. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy Radni Miasta Zielonka. 16. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 17. Zadania Rady Społecznej 1. Przedstawianie Radzie Miasta Zielonka wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych, b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, d) przyznania dyrektorowi nagród, e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z dyrektorem, f) regulaminu organizacyjnego. 2. Przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Opiniowanie bilansu oraz rachunku zysku i strat. 4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 5. Opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Rada Miasta Zielonka odwołuje członka Rady Społecznej, spośród członków przez siebie powoływanych, przed upływem kadencji w przypadku gdy: 1) pisemny wniosek w tej sprawie złoży członek Rady Społecznej, który ma zostać odwołany, 2) członek Rady Społecznej zostanie zatrudniony w Ośrodku, 3) stan zdrowia członka Rady Społecznej będzie trwale uniemożliwiał pełnienie funkcji, 4) nastąpi zgon członka Rady Społecznej, 5) Rada Miasta utraci zaufanie do członka Rady Społecznej. 2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Rada Miasta uzupełni skład Rady Społecznej. 19. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektor Ośrodka może złożyć pisemne odwołanie do Rady Miasta Zielonka w ciągu 14 dni od daty otrzymania. VI. Gospodarka finansowa Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 2. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 3. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 2. Roczny plan finansowy opiniuje Rada Społeczna. Ośrodek uzyskuje środki finansowe m.in.: 1) z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 22. 2) z odpłatnej działalności leczniczej wynikającej z udzielania świadczeń zdrowotnych na zlecenie: 1. osób prawnych, 2. osób fizycznych, 3. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 4. innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 3) z tytułu umów zawieranych z zakładami ubezpieczeń działającymi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66, z późn. zm.), 4) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w ust. 2,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz ) od Wojewody i innych dysponentów środków publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych i innych zadań i programów zdrowotnych - na podstawie umowy o przekazaniu środków publicznych, w formie dotacji budżetowych na ściśle określone cele. VII. Postanowienia końcowe 23. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Sądzie. 24.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 UCHWAŁA Nr 445/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo