4. Przyjęcie protokołu Nr 2/KPS/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w - 0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Przyjęcie protokołu Nr 2/KPS/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w - 0"

Transkrypt

1 BRG Protokół Nr 3/KPS/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2015r. 1.Posiedzenie otworzył Przewodniczący KPS Jerzy Wiśniewski, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji. / lista obecności stanowi zał.nr 1 do protokołu/. 2. Rozpatrzono sprawę porządku posiedzenia. 1/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski przedstawił proponowany porządek posiedzenia / treść stanowi zał.nr 2 do protokołu/. 2/ Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz-Kampczyk wnosi do porządku posiedzenia: a) Opinia projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze, b) Opinia projektu uchwały RG w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla sołtysów. 3/ Przewodniczący KS Ł.Grochala wnosi o wprowadzenie do porządku posiedzenia: a) Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmian w Statucie Gminy Lesznowola. 4/ Głosami: z 10, p 0, w 0 przyjęto proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wniosku określonym, w ppkt. 2a i ppkt.3a. 3. Przyjęcie protokołu Nr 1 z dnia /KPS/2015 z dnia 12 grudnia 2014r. 1/ Sprawę przedstawił Przewodniczący KPS J. Wiśniewski. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS przyjęła protokół Nr 1/KPS/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. 4. Przyjęcie protokołu Nr 2/KPS/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. 1/ Sprawę przedstawił Przewodniczący KPS J. Wiśniewski. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w Informacja dotycząca funkcjonowania NZOZ SALUS w Lesznowoli. 1/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski powitał lek. med. P. E. Rosiek zaproszoną na okoliczność zaprezentowania sprawozdania z działalności NZOZ SALUS za 2014r. 2/ P. E. Rosiek przedstawiła najważniejsze dane dotyczące zakresu działania NZOZ SALUS na koniec 2012r. Umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia dają możliwość bezpłatnego świadczenia usług medycznych są podpisane w następujących zakresach: Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnia Stomatologiczna Poradnia Rehabilitacji Medycznej Poradnia Ginekologiczna Poradnia Chirurgiczna Gabinet USG. Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona jest w Ośrodkach Zdrowia w Mrokowie i Magdalence. W ramach POZ działają gabinety lekarzy rodzinnych ( poradnie dla dzieci i dorosłych), gabinety zabiegowe, gabinety szczepień, odbywają się również wizyty domowe. Wykonywane są badania laboratoryjne, badania USG, badania EKG. Nocna pacjentów świąteczna opieka zdrowotna jest dostępna dla pacjentów w każdej placówce, która podpisała stosowny kontrakt. Liczba pacjentów zapisanych do POZ wynosi 11077

2 osób. Liczba osób przyjętych przez lekarzy wynosi osób z tego 8341 to porady lekarskie u dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a 9377 to porady u osób w wieku 65 lat i więcej. Opiekę nad pacjentami sprawuje obecnie sześciu lekarzy w tym pediatra. Zespół pielęgniarski liczy dziewięć pielęgniarek i jedną położną. Pod opieką NZOZ SALUS znajdują się również dzieci i młodzież 3 Zespołów Szkół : w Lesznowoli, Mrokowie i Łazach. Opieką w zakresie medycyny szkolnej objętych jest 2248 osób. Zakres świadczonych usług obejmuje: badania przesiewowe, poradnictwo czynne, prowadzenie dokumentacji medycznej, profilaktyczne badania lekarskie, szczepienia. Dodatkowym działaniem NZOZ SALUS jest prowadzenie działań profilaktycznych dla mieszkańców gminy. W roku 2014 były to następujące działania: Badania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy badania cytologiczne Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie u osób po 60 r.ż. w 2014r. zaszczepiło się 364 osób ( szczepienia podobnie jak w ubiegłych latach finansował samorząd gminy) Współudział w szczepieniu dzieci z rodzin wielodzietnych szczepionkami przeciwko pneumokokom i menimgokokom, Badania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zachorowania na raka sutka ( badania koordynowane przez Samorząd Gminy lub NZOZ S, finansowane przez NFZ). Badania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zachorowania na osteoporozę, Profilaktyka hipercholesterolemii ( badania finansowane przez sponsora) Systematyczne profilaktyczne badania słuchu Zabezpieczenie medyczne Dni Gminy Lesznowola oraz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dobra Wola. W ciągu ostatniego roku firma SALUS dokonała szeregu urządzeń medycznych niezbędnych dla pacjentów min. sprzętu rehabilitacyjnego, stomatologicznego. Od stycznia 2015r. firma SALUS prowadzi swoje działania w nowym systemie informatycznym. Wiąże się to z zakupem kolejnych zestawów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania. Dzięki tym działaniom we wszystkich gabinetach lekarskich w obu Ośrodkach Zdrowia możliwe jest drukowanie recept lekarskich i wydawanie skierowań na leczenie sanatoryjne, a od początku wszystkie stanowiska współpracują z systemem e-wuś. P. E. Rosiek zasygnalizowała sprawę dzierżawy tj. wydłużenia okresu dzierżawy budynków ( okresy 5-letnie). / szczegółową treść stawowi zał.nr 3 do protokołu/. 2/ Po dyskusji informację przyjęto do wiadomości. 6. Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi. 1/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski powitał Kierownika Ref. ROK P. A. Grygla i insp. L. Kiljanowskiego. 2/ P. insp. L. Kiljanowski poinformował, iż w dniu 1 lutego 2015r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii. Maksymalnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Podstaw naliczania opłat za odpady komunalne i odbieranie w sposób selektywny Zwrotu nadpłat powstałych w wyniku korekt deklaracji za o okres miniony (wstecz) zwroty nie przysługują.

3 Przeprowadzania przetargów organizowanych przez gminy Wzorów deklaracji Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Istotnych zmian jest wiele i wymagają one podjęcia nowych uchwał przez Radę Gminy m.in. stawek opłat za odpady komunalne, wzorów deklaracji oraz zwolnień. Uchwały należy podjąć zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie 12 miesięcy. 3/ Kierownik Ref. ROK przedstawił szczegółowe informacje dotyczące możliwości budowy PSZOK na terenie gminy. 4/ W dyskusji udział wzięli: Ł.Grochala, K. Przemyska, M. M. Kania, J. Gawęda, B. Korlak, S. Świtek, J. Tomera. 5/ Radny M. Kania podziękował za sumienne wykonywanie zadań przez Ref. ROK. 6/ Radny Ł. Grochala zwraca się z prośba o podjęcie działań mających na celu udostępnienia dla mieszkańców w całości świetlicy w Łazach. 7/ Informację przyjęto do wiadomości. 7. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28. 1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący RG J. Wiśniewski i Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz-Kampczyk. Sekretarz Gminy M. Kampczyk przedstawiła ww projekt uchwały RG. W roku szkolnym 2014/2015 struktura organizacyjna Gimnazjum w Mysiadle obejmowała klasę I i II. Podjęcie uchwały, która zmieni strukturę organizacyjną w szkołę z klasami I-III umożliwi uczniom obecnej klasy II kontynuowanie w roku szkolnym 2015/2016 nauki w klasie III. uchwały RG w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa Opinia w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56. Uczkiewicz-Kampczyk. Sekretarz Gminy przedstawiła ww projekt uchwały RG. W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum w Mysiadle zmieni stopień organizacyjny na szkołę z klasami I-III, będzie więc miało pełną strukturę organizacyjna i będą do niego uczęszczali uczniowie z miejscowości Mysiadło, Zamienie, Zgorzała. uchwały RG w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego Opinia projektu uchwały RG w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6. Uczkiewicz-Kampczyk. Sekretarz Gminy przedstawiła ww projekt uchwały RG. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rada Gminy ustala plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jak również określa granice obwodów tych szkół. Niniejsza uchwała dotyczy obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli, a jej podjęcie związane jest ze zmianą stopnia organizacyjnego Gimnazjum w Mysiadle, które w roku szkolnym 2015/2016 będzie miało pełną strukturę organizacyjna, a więc klasy I-III i będą do niego uczęszczali uczniowie z miejscowości Mysiadło, Zamienie, Zgorzała.

4 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w- 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna Opinia projektu uchwały RG w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Lesznowola. ww projekt uchwały RG. Podjęcie uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola związane jest ze zmianą struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, które od roku szkolnego 2015/2016 będzie obejmowała klasy I-III. 3/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Lesznowola. 11. Opinia projektu uchwały RG w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale. ww projekt uchwały RG. Filia w Zgorzale będąca w strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle będzie obejmowała oddziały klasy I oraz oddziały przedszkolne dla dzieci z miejscowości Zgorzała oraz Zamienie. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w- 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale. 3/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale. 4/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale. 12. Opinia projektu uchwały RG w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola. ww projekt uchwały RG. Podjęcie uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie określenia nowego planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola spowodowane jest utworzeniem Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0, p 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola. 13. Opinia projektu uchwały RG w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.

5 ww projekt uchwały RG. Podjęcie uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola związane jest ze zmianą z dniem 1 września 2015 r. organizacji Szkoły Podstawowej w Mysiadle, w tym utworzeniem Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale. uchwały RG w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola. 14. Opinia projektu uchwały RG w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola. ww projekt uchwały RG. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. Jeżeli o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 w/w ustawy, tzw. kryteria ustawowe, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Sekretarz przedstawiła Liczba punktów za poszczególne kryteria, które zostały ustalone w taki sposób, aby zagwarantować pierwszeństwo w przyjęciu dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którym samorząd zgodnie z art. 14 ust. 3-4 i art. 14a ust.2 ustawy o systemie oświaty, musi zapewnić miejsce edukacji przedszkolnej jak najbliżej miejsca zamieszkania. Propozycję kryteriów skonsultowano z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Lesznowola. 2/ Po dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola. 15. Opinia projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drogom. Uczkiewicz-Kampczyk. Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz- Kampczyk przedstawiła ww projekt uchwały. Nadanie nazw: ul. Ignacego Łukasiewicza, - ul. Alexandra Grahama Bella, ul. Thomasa Alva Edisona, ul. Alfreda Nobla,- ul. Mariana Rejewskiego, ul. Jerzego Różyckiego, ul. Henryka Zygalskiego, ul. Nikola Tesli, drogom położonym w obrębie Zakłady Zamienie, stanowiącym działki ewidencyjne nr 40/9 nr 40/10 jest zgodne z wnioskiem ich właściciela. uchwały RG w sprawie nadania nazwy drogom.

6 16. Opinia projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze. ww projekt uchwały RG. Nadanie nazwy ul. Frezji drodze położonej w obrębie Nowa Wola, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 260/4 jest zgodne z wnioskiem właściciela przedmiotowej drogi. uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze. 17. Opinia projektu uchwały RG w sprawie w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla sołtysów. ww projekt uchwały RG. Diety radnych ( z wyjątkiem funkcyjnych) wypłacane były na nie zmienionym poziomie od września 2007roku. Podwyżka diet uwzględnia stopień inflacji z okresu ostatnich 7 lat. 2/ Głosami: z 8, p 1, w 1 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla sołtysów. 18. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmian w Statucie Gminy Lesznowola. 1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPS J. Wiśniewski i Przewodniczący Komisji Statutowej Ł. Grochala. Przewodniczący KS Ł. Grochala przedstawił ww projekt uchwały RG. Wprowadzenie zmian do Statutu Gminy Lesznowola jest spowodowane zmianami w zakresie składu ilościowego Rady Gminy Lesznowola. uchwały RG w sprawie zmian w Statucie Gminy Lesznowola. 19. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za okres od 22 stycznia 2014r. do 6 listopada 2014r. 1/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za okres od 22 stycznia 2014r. do 6 listopada 2014r. / teść stanowi zał. nr 3 do protokołu. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za okres od 22 stycznia 2014r. do 6 listopada 2014r. 20. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015r. 1/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski przedstawił plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015r. / teść stanowi zał. nr 4 do protokołu. 2/ Bez dyskusji głosami: z 10, p 0, w 0 KPS przyjęła plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015r. 21. Sprawy różne. 1/ Radny M. Kania zwrócił się z następującymi sprawami: a) Podania terminu uruchomienia procedury przetargowej na budowę II etapu CEIS w Mysiadle. b) Podjęcia działań w kwestii rozbudowy monitoringu o ul. Okrąg, ul. Topolową i ul. Kwiatową w Mysiadle. 22. Posiedzenie zamknął Przewodniczący KPS Radny Jerzy Wiśniewski. Protokołowała: I. Góra.

7

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo