INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI"

Transkrypt

1 INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI im. E. KWIATKOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Termin składania wszystkich wniosków upływa 20 października (włącznie). Wnioski należy składać w Dziekanacie, lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem komisja stypendialna. Wnioski nadsyłane elektronicznie nie będą rozpatrywane (wniosek musi być własnoręcznie podpisany). PODSTAWA PRAWNA ZMIAN W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) od dnia 1 października 2011 roku nastąpią zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów: STYPENDIA SOCJALNE Świadczenia, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, przy czym wysokość środków przewidzianych na stypendium socjalne nie może być niższa niż 60 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 1. Studenci mogą ubiegać się o stypendium: - socjalne, - socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie mieszkalnym UWAGA o ten rodzaj stypendium mogą ubiegać się tylko studenci studiów stacjonarnych. - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, - jednorazową zapomogę losową (można ją otrzymać maksymalnie raz w semestrze). O zapomogę mogą ubiegać się studenci, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji losowej (zdarzenia losowe, które wpływają na pogorszenie sytuacji materialnej). Trzy lata temu likwidacji uległy: - stypendium na wyżywienie, - stypendium mieszkaniowe. 3. Wyłącznie Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, o ile udokumentują, że codzienny dojazd do szkoły utrudnia lub uniemożliwia im studiowanie. 4. Za samodzielnego finansowo będzie uznany student, którego dochód netto przekroczy 850 zł, 20 gr (tym samym nie będzie mógł otrzymać stypendium socjalnego).

2 Dochód roczny członka rodziny obliczany jest przez odjecie od dochodu brutto należnego podatku dochodowego, należnego podatku, zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. UWAGA w związku z wprowadzeniem przez samorządy opłaty za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wnioskodawcy (studenta) i pozostałych osób pod tym samym adresem w wysokości 31 zł od każdej z zameldowanych tam osób, Komisja Stypendialna przychylając się do apelu Wojewody Pomorskiego zdecydowała o zrezygnowaniu z wymogu przedkładania takiego zaświadczenia na rzecz oświadczenia (stanowi on część wniosku) - wypełnianego przez studenta - o osobach zameldowanych pod wspólnym adresem (osoby te nie muszą tworzyć wspólnego ze studentem gospodarstwa domowego). 5. W przypadku gdy w gospodarstwie rodzinnym studenta (wnioskodawcy) prowadzone jest gospodarstwo rolne kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 2713 zł (liczbę hektarów tzw. przeliczeniowych należy pomorzyć przez 2713 zł). UWAGA wysokość tej kwoty może zostać zmieniona obwieszczeniem prezesa GUS pod koniec września br. 6. Jako członek gospodarstwa domowego może być zaliczone rodzeństwo Studenta pod warunkiem że jest uczniem lub studentem i która nie ukończyło 26 roku życia, a także rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek. 7. do dochodu rodziny nie będą wliczane następujące dochody: dochody rodziców i rodzeństwa, jeżeli student jest samodzielny finansowo; świadczenia pomocy materialnej dla studentów otrzymywanych na podstawie przepisów w/w ustawy (stypendium socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga); stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; świadczenia, o których mowa w art. 173a (stypendia samorządowe dla studentów), 173b (stypendia za wyniki w nauce od instytucji), 8.Dochód utracony Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

3 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utratę dochodu przez studenta lub członka rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Wysokość środków przewidzianych na stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 1. Od 1 października 2011 stypendium za wyniki w nauce zostało zastąpione stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 2. Jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek studenta przez Rektora wzór stosownego wniosku jest do pobrania w zakładce system stypendialny. W przypadku niezłożenia wniosku nie ma możliwości otrzymania stypendium. 3. Stypendium Rektora będzie mogło otrzymywać nie więcej niż 10 % osób studiujących na danym kierunku (osób o najwyższej średniej ocen).

4 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie przyznawane za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. 5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie mogła otrzymywać również osoba, której zostanie przyznane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. OBOWIĄZKI I UPRAWNEINIA KOMISJI 1. Student ma obowiązek złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (stanowi on część wniosku, który musi być podpisany przez studenta). 2. Komisja stypendialna ma uprawnienia pozwalające na weryfikację rzeczywistego stanu sytuacji materialnej studenta. W uzasadnionych przypadkach Dziekan, bądź komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 177 będą mogły wystąpić dostarczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu (np. MOPS, GOPS). Poniżej wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć ubiegając SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE (dokumenty oznaczone * są obowiązkowe). Rodzaj dokumentu l.p *Wniosek do komisji stypendialnej wraz z oświadczeniem o składzie 1 gospodarstwa domowego i numer konta druk WSAiB Deklaracja o dochodach druk WSAiB 2 *Oświadczenie potwierdzające skład rodziny i meldunek (zastępuje 3 dotychczasowe zaświadczenie z Urzędu Gminy) *Kserokopia dowodu osobistego - potwierdzona 4 *Zaświadczenie o dochodach za 2013 dla każdego dorosłego 5 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (nie ksero złożonego PIT-a) Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za 3 ostatnie miesiące 6 druk WSAiB lub zakładu pracy - dotyczy każdego członka rodziny Akt urodzenia dziecka/ dzieci 7 Zaświadczenie ze szkoły o nauce dziecka (pow. 16 lat). 8 *Zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej 9 (tylko dorośli pow. 18 lat) *Dla prowadzących dział. gospodarczą zaświadczenie o figurowaniu w 10 ewidencji Zaświadczenie z Urzędu Pracy o figurowaniu lub niefigurowaniu w spisie 11 bezrobotnych Dla prowadzących dział. gospodarczą zaświadczenie z US o dochodzie 12 netto za cały poprzedni rok podatkowy Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i osiąganych z niego 13

5 dochodach dla każdego członka rodziny posiadającego gospodarstwo Zaświadczenie z KRUS o wnoszeniu składek na ubezpieczenie rolników 14 Renta, emerytura - odcinki za trzy ostatnie miesiące + aktualna decyzja o 15 ich wysokości Bezrobotni - zaś. z RUP o wysokości zasiłków netto 16 Bezrobotni zaś. z RUP o braku prawa do zasiłku 17 Stypendium mieszkaniowe: potwierdzona w US umowa najmu 18 Gdy rodzic nie żyje akt zgonu 19 Wyrok sądu w sprawie rozwodu + przekazy pieniężne alimentów 20 Rozwód zaś. o pobieranych dodatkach na dzieci z pomocy społecznej 21 Osoby pracujące za granicą zaświadczenie o wynagrodzeniu w walucie 22 wynagrodzenia ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO Krok 1 - Ustalenie liczby osób w rodzinie Ustalając liczbę osób w rodzinie w pierwszej kolejności musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czy spełniasz warunki do uznania cię za osobę samodzielną finansowo. Samodzielność finansowa oznacza posiadanie stałego źródła dochodu w określonej przepisami wysokości. Za źródło stałego dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Spełniasz warunki samodzielności finansowej jeśli ty lub twój małżonek możecie twierdząco odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania: 1. posiadałem/ -am stałe źródło dochodu w roku ubiegłym (2012) oraz bieżącym, 2. mój miesięczny dochód z roku ubiegłego (2012) nie był niższy niż 850,20 zł netto, 3. mój miesięczny dochód z roku bieżącego nie jest niższy niż 850,20 zł netto Spełniając warunki samodzielności finansowej wśród członków rodziny wykazujesz: siebie, małżonka oraz dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 4.nie złożyłem oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. W przypadku, gdy nie spełniasz kryteriów samodzielności finansowej w rodzinie wykazujesz dochody: 1.własne, 2.małżonka a także będące na utrzymaniu twoim lub twojego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok

6 życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, Sytuacje szczególne: 1. Do rodziny nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny. 2. Do rodziny nie wlicza się członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczowychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. 3. W rodzinie nie uwzględnia się osoby uznanej za zaginioną pod warunkiem posiadania dokumentu z policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu. 4. Jeżeli student wychowywał się w rodzinie zastępczej przyjmuje się do obliczeń jedynie dochód przez niego osiągany. Stan osobowy rodziny studenta ustalany jest na dzień składania wniosku o stypendium. Termin składania wszystkich wniosków upływa 20 października 2014r. Wnioski należy składać w Dziekanacie, lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem komisja stypendialna. Wnioski nadsyłane elektronicznie nie będą rozpatrywane (wniosek musi być własnoręcznie podpisany).

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo