Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA Konin, czerwiec 2007

2 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie Syntetyczna diagnoza stanu miasta Sfera społeczna Sfera gospodarcza Wizja Misja Analiza strategiczna SWOT Analiza potencjału wewnętrznego (mocne i słabe strony miasta) Analiza otoczenia zewnętrznego Cel nadrzędny Cele strategiczne Cele operacyjne System realizacji strategii Instrumenty instytucjonalne Instrumenty programowe Instrumenty finansowe Monitoring strategii AUTORZY

3 Wprowadzenie Strategia to zestaw prostych reguł konsekwentnie realizowanych w praktyce. Pomimo róŝnych definicji, ta wydaje się najbardziej trafną. Strategia rozwoju miasta Konina dotyczy wszystkich zasadniczych aspektów Ŝycia jego mieszkańców, gospodarki i środowiska. Strategia stanowi próbę odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: Do czego powinno się dąŝyć w kształtowaniu rozwoju miasta Konina (wizja i misja)? Co powinno się osiągnąć w mieście w perspektywie do 2015 roku (cele strategiczne)? Jakie rozwiązania organizacyjne naleŝy zrealizować (cele operacyjne, zadania)? Strategia będzie podstawą do opracowania szczegółowych programów opisujących sposób realizacji celów wraz ze źródłami finansowania (projekty, programy i plany będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych). Gruntowna przebudowa obowiązującej strategii rozwoju miasta Konina wynika z faktu realizacji znacznej jej części oraz pojawienia się nowych moŝliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Aktualizacji strategii rozwoju miasta Konina dokonano na podstawie raportu o stanie miasta, diagnozy społeczno ekonomicznej, wiedzy eksperckiej pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, analiz i dyskusji podczas spotkań warsztatowych organizowanych z udziałem przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, oświaty, kultury i sportu, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz radnych. Strategia w obecnym kształcie uwzględnia równieŝ uwagi i sugestie mieszkańców. Prace warsztatowe przeprowadzono w sześciu obszarach tematycznych: Praca i przedsiębiorczość. Zagospodarowanie przestrzenne. Edukacja. Warunki Ŝycia w mieście. Polityka informacyjna. Pomoc społeczna. Prace związane z aktualizacją strategii przeprowadzono w następujących etapach: Przeprowadzenie diagnozy społeczno ekonomicznej. Przeprowadzenie analizy strategicznej. Opracowanie drzewa problemów i celów. 3

4 Sformułowanie wizji i misji. Wyznaczenie celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań. Wyznaczenie wskaźników do oceny realizacji celów. Wynikiem końcowym analiz, prac, dyskusji i uwag było wyznaczenie celu nadrzędnego: Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych, w szczególności wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 oraz czterech głównych celów strategicznych: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta. Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboŝeniu społeczeństwa miasta. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Wizja, misja oraz główne cele strategiczne pozwoliły na wyznaczenie celów operacyjnych i zadań realizacyjnych. Realizacja celu nadrzędnego Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych, w szczególności wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 stanowić będzie podstawę rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta. Rys. 1. Graficzne przedstawienie współzaleŝności między celem nadrzędnym a celami strategicznymi. 4

5 1. Syntetyczna diagnoza stanu miasta Syntetyczną diagnozę stanu miasta sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych, które są dostępne na stronie internetowej (w zakładce Konin w liczbach ). Konin to miasto na prawach powiatu, największe z miast subregionu konińskiego, połoŝone w centrum Polski, nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jest miastem o ponad 700 letniej tradycji. Stanowi waŝne centrum administracyjne, ośrodek Ŝycia społecznego i politycznego o znaczeniu regionalnym. Powierzchnia miasta wynosi 82 km 2, a liczba mieszkańców przekracza 80 tysięcy osób Sfera społeczna Sytuacja demograficzna miasta Analizując zagadnienia związane z demografią zauwaŝono stały spadek liczby mieszkańców miasta z w roku 1998 do na koniec 2005 roku. Zgodnie z prognozami demograficznymi liczba ludności w Koninie moŝe mieć tendencję spadkową. Wynika to z niskiego przyrostu naturalnego w stosunku do ujemnego salda migracji. ZauwaŜono równieŝ niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa Konina m.in. wzrost wskaźnika starzenia demograficznego (liczba ludności w wieku poprodukcyjnym pobierających świadczenia emerytalne przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym). Liczba Ludności w Koninie w latach Liczba ludności (w tys.) ROK Źródło: Opracowanie własne 5

6 Oświata i szkolnictwo STRATEGIA ROZWOJU KONINA W ostatnich latach w Koninie zaobserwowano tendencję wzrostu liczby placówek oświatowych. Z punktu widzenia jakości kształcenia jest to tendencja pozytywna. W latach w przedszkolach oraz Ŝłobkach odnotowano tendencję spadkową ogólnej liczby uczęszczających dzieci. W 2005 roku w Koninie zaobserwowano blisko 20% spadek liczby uczniów szkół podstawowych w stosunku do roku 2000, co pociąga za sobą problem dalszego wykorzystania bazy oświatowej. Analizując szczegółowo strukturę uczących się na poziomie ponadgimnazjalnym zauwaŝono sukcesywny spadek liczby uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych na rzecz szkolnictwa licealnego. Bardzo waŝną rolę w Koninie odgrywa szkolnictwo wyŝsze. Wiodącą rolę spośród 6 uczelni wyŝszych pełni Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa. JednakŜe zaobserwowano odpływ absolwentów liceów i techników do ośrodków akademickich takich jak: Poznań, Warszawa, Wrocław, Toruń. PWSZ w Koninie, SP nr 1, Gimnazjum nr 3, Przedszkole nr 14, Centrum Kształcenia Ustawicznego SłuŜba zdrowia Według danych statystycznych ogólna sytuacja w konińskiej słuŝbie zdrowia uległa poprawie. Wynika to m.in. z rosnącej liczby lekarzy i aptek oraz liczby łóŝek szpitalnych przypadających na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten dla Konina jest najwyŝszy w Wielkopolsce. Miasto jest równieŝ regionalnym liderem w zakresie liczby osób przypadających średnio na jeden zakład opieki medycznej. Pomimo korzystnych wskaźników statystycznych zauwaŝono liczne negatywne opinie mieszkańców miasta w zakresie funkcjonowania słuŝby zdrowia. 6

7 STRATEGIA ROZWOJU KONINA Zaobserwowano m.in. spadające zaufanie do słuŝby zdrowia, sukcesywne ograniczanie środków budŝetowych przeznaczanych na słuŝbę zdrowia oraz trudności z dostępem do bezpłatnych usług medycznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Bezpieczeństwo publiczne W Koninie odnotowano nasilające się od kilku lat zjawisko agresji, szczególnie wśród dzieci i młodzieŝy. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Konina czuwają funkcjonariusze Policji oraz StraŜy Miejskiej. Prowadzony jest całodobowy monitoring miejsc niebezpiecznych w mieście, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. StraŜ Miejska, StraŜ PoŜarna, Policja w Koninie 7

8 STRATEGIA ROZWOJU KONINA Szczególnie niepokojące jest zjawisko nasilania się negatywnych zachowań wśród młodzieŝy. ZauwaŜono, iŝ dolna granica wieku dokonujących przestępstw z roku na rok obniŝa się. W ostatnim okresie zaobserwowano wzrost liczby interwencji, dotyczących spoŝywania alkoholu, narkomanii i zakłóceń porządku przez osoby, będące pod wpływem uŝywek. Statystycznie wykrywalność przestępstw w 2005 roku w subregionie konińskim naleŝy do najwyŝszych w województwie (65,3%). Kultura i sport Analizując budŝet miasta w latach zauwaŝono wyraźną tendencję wzrostową wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną i sport. W badanym okresie nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły ponad dwukrotnie. W odniesieniu do innych miast Wielkopolski, Konin plasuje się w tym obszarze na drugim miejscu zaraz za Poznaniem. Wydatki budŝetowe na kulturę fizyczną i sport w badanym okresie rosły jeszcze bardziej dynamicznie. Odnotowano trzykrotny wzrost nakładów w analogicznym okresie. W wydatkach budŝetowych na kulturę fizyczną Konin jest niekwestionowanym liderem regionu. Festiwal, Dom Kultury, Hala Sportowa, Korty 8

9 Turystyka i wypoczynek STRATEGIA ROZWOJU KONINA Na terenie miasta funkcjonuje kilka hoteli, schronisko młodzieŝowe, ośrodki i miejsca wypoczynkowe, kompleksy sportowo rekreacyjne, centra odnowy biologicznej oraz ośrodki jazdy konnej. W Koninie funkcjonują 52 sale sportowe oraz 50 boisk. Promocją kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku zajmuje się obecnie w mieście około 30 stowarzyszeń. Miasto posiada kilka waŝnych zabytków architektury sakralnej i mieszczańskiej, istotnych dla tworzenia produktów turystycznych. Ponadto Konin w swoich granicach administracyjnych posiada szlaki piesze, wodne oraz ścieŝki rowerowe. Na terenie miasta funkcjonuje oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, zrzeszający 7 kół i 6 klubów turystycznych. Centrum, Starówka, Słup Milowy, Okoliczne jeziora 9

10 1.2. Sfera gospodarcza Gospodarka Miasta Konina Gospodarka Konina zdominowana jest przez powstały w latach sześćdziesiątych przemysł górniczy, energetyczny i hutniczy. Na terenie miasta znajdują się dwie elektrownie naleŝące do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Elektrownie te opalane są węglem brunatnym, wydobywanym w okolicach miasta przez Kopalnię Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. W Koninie działa równieŝ jedyna w Polsce huta aluminium Aluminium Konin IMPEXMETAL S.A. oraz zakłady branŝy metalowej skupione w grupie kapitałowej FUGO S.A. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój przedsiębiorstw nie związanych z przemysłem paliwowo energetycznym m.in. w branŝy budowlanej, przetwórstwa spoŝywczego oraz mleczarskiej. Odnotowano jednak niedostateczną ilość odpowiednio przygotowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, FUGO S.A., Aluminium Konin Impexmetal S.A. 10

11 Przedsiębiorczość STRATEGIA ROZWOJU KONINA W latach zaobserwowano rosnącą liczbę podmiotów gospodarki narodowej w Koninie. W strukturze wielkości podmiotów gospodarczych dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. ZauwaŜono znaczący przyrost podmiotów, zarówno osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego. W 2005 roku w Koninie odnotowano bardzo niski wskaźnik przedsiębiorczości w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski. W Koninie zauwaŝono: dekapitalizację majątku duŝej części firm, słabo rozwinięte powiązania integracyjne przedsiębiorstw, zbyt małą liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych, wysokie koszty własne i niską rentowność znacznej części przedsiębiorstw. W ostatnich latach zauwaŝono zwiększoną aktywność instytucji otoczenia biznesu takich jak: Agencja Rozwoju Regionalnego, Konińska Izba Gospodarcza, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Cech Rzemiosł RóŜnych. Konińska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł RóŜnych, Agencja Rozwoju Regionalnego SA., NOT w Koninie Rynek Pracy Odnotowano spadek liczby osób pracujących w konińskich firmach. Jedynie w kilku sekcjach w 2005 r. nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia (np. w budownictwie, słuŝbie zdrowia). Ponadto zauwaŝono dominującą pozycję miasta w regionie pod względem 11

12 zatrudnienia w sektorze publicznym. Pod względem zatrudnienia w sektorze prywatnym Konin zajmuje jedno z ostatnich miejsc. W 2005 roku odnotowano średnią wysokość wynagrodzenia ogółem wg sektorów własności i działalności na poziomie 2403,22 zł, co stawia Konin na wysokiej pozycji w regionie. ZauwaŜono, iŝ najwyŝsze wynagrodzenie w Koninie otrzymują pracownicy sektorów: przemysłu i rolnictwa, najniŝsze natomiast pracownicy sektora usług rynkowych. Zaobserwowano bardzo niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców miasta. LICZBA OFERT Liczba zgłoszonych ofert pracy dla miasta Konina od do (o p ra co wa n o n a p o d st. d a n ych PU P w Ko n i n ie) DATA Liczba ofert pracy Liniowy (Liczba ofert pracy) Zmiany liczby ofert pracy dla miasta Konina. Bezrobocie W latach odnotowano wysoki wzrost bezrobocia. W latach zauwaŝono jednak wyraźną tendencję spadkową poziomu bezrobocia, które w listopadzie 2006 roku spadło do 14,1%. Pomimo tego Konin nadal charakteryzuje się najwyŝszą stopą bezrobocia w województwie wielkopolskim. Odnotowano, Ŝe na przestrzeni lat najmniej liczną grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem wyŝszym. Natomiast najliczniejszą grupę stanowiły osoby 12

13 z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Porównując dane z roku 2000 z rokiem 2005 zaobserwowano trzykrotny wzrost osób bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym. Stopa bezrobocia dla miasta Konina od do (opracowano na podst. danych PUP w Koninie) Wartość (% ) 20 19,8 19,1 18,3 18, ,7 15, DATA Wartości stopy bezrobocia Liniowy (Wartości stopy bezrobocia) Zmiany stopy bezrobocia dla miasta Konina. Polityka mieszkaniowa W latach w Koninie odnotowano najwyŝszy poziom budownictwa mieszkaniowego. W latach dominującą pozycję posiadało budownictwo indywidualne. Lokale Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 13

14 W roku 2004 zauwaŝono wzrost budownictwa mieszkaniowego i komunalnego ilość tych mieszkań przewyŝszyła budownictwo indywidualne. Jednak juŝ rok później zaobserwowano drastyczny spadek ilości oddanych mieszkań ( mieszkań, ). W 2005 roku odnotowano, Ŝe na 1000 mieszkańców w Koninie przypadało 1,3 mieszkań ogółem oddanych do uŝytku. PowyŜszy wskaźnik naleŝy do najniŝszych w regionie. Ochrona Środowiska W Koninie w latach zaobserwowano wzrost liczby ludności obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków. W badanym okresie zauwaŝono równieŝ spadek wielkości odbieranych ścieków przez oczyszczalnie. Wynika to m.in. ze zmiany opomiarowania poboru wody. Zanotowano, Ŝe z roku na rok wielkości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych są coraz mniejsze. W hucie aluminium odnotowano piętnastokrotne zmniejszenie emisji fluoru do atmosfery, a w zespole elektrowni trwają prace przy budowie instalacji odsiarczania spalin. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Koninie w latach spadły ponad siedmiokrotnie. Pomimo zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w przeliczeniu na jednego mieszkańca Konin jest liderem w regionie. Oczyszczalnia ścieków, rzeka Warta, selektywna zbiórka odpadów, recykling, 14

15 Infrastruktura komunikacyjno techniczna W 2005 roku zanotowano wydatki budŝetowe na zadania inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie 241 zł. Ponadto zaobserwowano, Ŝe nakłady inwestycyjne stanowią ok. 15% wydatków budŝetu miasta ogółem. W latach zaobserwowano przyrost długości sieci komunikacji miejskiej z 222 km (1998) do 296 km (2005). W badanym okresie zanotowano równieŝ wzrost liczby przewoŝonych pasaŝerów z 13,2 mln osób do 15,8 mln. W badanym okresie tj. w latach zanotowano spadek średniego zuŝycia na jednego mieszkańca wody z wodociągów o 16%, gazu sieciowego o 56% oraz energii elektrycznej o 4,5%. Ponadto odnotowano równieŝ wzrost długości rozdzielczej sieci wodociągowej (10%), kanalizacyjnej (41%), gazowej (19%) i cieplnej (73%). Mieszkańcy miasta posiadają dostęp do Internetu głównie poprzez sieć telekomunikacyjną, lokalne sieci kablowe oraz drogę radiową. Przeprawa przez rzekę Wartę, autobus MZK Konin, Targowica miejska. 15

16 2. Wizja Konin nowoczesne miasto nad Wartą, przyjazne dla obywateli, doskonale wykorzystujące środki własne oraz zewnętrzne moŝliwości finansowania, miasto, w którym decydujący głos naleŝy do ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, gdzie wszelkie strategiczne decyzje wypracowywane są przy szerokim udziale zaangaŝowanego społeczeństwa obywatelskiego, miasto z szerokim dostępem do oświaty i szkolnictwa wyŝszego, którego mieszkańcy są integralną częścią globalnego społeczeństwa informacyjnego. Realizację wizji zapewni przede wszystkim: Utrzymanie na dotychczasowym poziomie wydobycia węgla brunatnego, produkcji energii elektrycznej i aluminium. Rozwój branŝy metalowej. Realizacja północnej obwodnicy oraz aktywizacja terenów inwestycyjnych wzdłuŝ całego przebiegu drogi krajowej nr 25. Gospodarcze wykorzystanie potencjału lokalizacyjnego miasta na skrzyŝowaniu waŝnych europejskich szlaków komunikacyjnych. Dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie przyjaznego klimatu dla podmiotów zdecydowanych na inwestowanie w Koninie. Zmiana struktury zatrudnienia, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz zahamowanie odpływu młodych ludzi do innych ośrodków w kraju i za granicę. Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry, a tym samym rozwój placówek szkolnictwa wyŝszego. Otwartość miasta na współpracę gospodarczą, kulturalną i sportową z zagranicą. Rewitalizacja miasta oraz poprawa ładu przestrzennego i estetyki. ZrównowaŜony rozwój wszystkich dzielnic miasta. OŜywienie gospodarcze i turystyczne rzeki Warty oraz promowanie pobliskich jezior jako głównych walorów turystycznych. Poprawa warunków opieki zdrowotnej. 16

17 Poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych i korzystających z systemu pomocy społecznej. Stałe podnoszenie warunków zamieszkiwania i obsługi społeczeństwa miasta. Stałe doskonalenie infrastruktury miasta. Dbałość o rozwój kulturalny oraz zapewnienie mieszkańcom moŝliwości aktywnego wypoczynku. Poszanowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Komunikacyjne i krajobrazowe walory Miasta Konina, sprzyjające realizacji wizji. 17

18 3. Misja Misją Konina jest: Dbałość o podnoszenie jakości Ŝycia i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz ochronę wartości historycznych, kulturalnych i przyrodniczych. 18

19 4. Analiza strategiczna SWOT Analiza SWOT polega na zbadaniu potencjału wewnętrznego organizacji oraz warunków stworzonych przez otoczenie. Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich słów strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagroŝenia). Metoda ta polega na klasyfikacji wszystkich czynników wpływających na obecną i przyszłą pozycję strategiczną miasta na wewnętrzne i zewnętrzne oraz pozytywne i negatywne. Zderzenie słabych i silnych stron z szansami i zagroŝeniami daje pojęcie o trudnościach wyzwań, przed jakimi stoi miasto Analiza potencjału wewnętrznego (mocne i słabe strony miasta) Miasto Konin ma liczne atuty rozwojowe, ale równieŝ wiele niedoskonałości. Potencjał wewnętrzny miasta obrazuje poniŝsze zestawienie jego głównych silnych i słabych stron. Mocne strony Korzystna lokalizacja. PołoŜenie w komunikacyjnym centrum Polski, nad rzeką Wartą z portem Ŝeglugi śródlądowej, przy skrzyŝowaniu autostrady A 2 z drogą krajową nr 25, przy linii kolejowej wschód zachód. Rozwinięty przemysł paliwowo energetyczny i metalowy. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, Aluminium Konin Impexmetal, Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego. Rozwinięta baza szkolnictwa wyŝszego. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, filie uczelni poznańskich i łódzkich. Walory turystyczne regionu. Jeziora na terenie administracyjnym miasta oraz na terenie sąsiednich gmin. Rzeka Warta i krajobrazowe walory Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Zabytki i obiekty kultu religijnego. Słup milowy, muzeum w Gosławicach, kościół pod wez. Św. Bartłomieja. 19

20 Rozwinięta baza obiektów kultury. Koniński Dom Kultury, Amfiteatr, Klub Energetyk, Górniczy Dom Kultury Oskard. Rozwinięta baza obiektów sportowych. Ośrodek Rondo, basen na Zatorzu, hala sportowa w Morzysławiu i przy domu kultury, sala szermiercza, stadiony sportowe oraz szkolne sale sportowe. Międzynarodowe kontakty z miastami partnerskimi. Wieloletnie kontakty i wymiana doświadczeń z miastami Henin Beaumont, Herne, Czerniowce, Briańsk, Wakefield, Karłowo, Sundsvall, Akmene, Dobele, Santa Susana, Ungheni. Słabe strony Wysoki poziom bezrobocia. Poziom bezrobocia w Koninie wynoszący 14,4%, według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na dzień 31 grudnia Brak kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Tereny inwestycyjne w Malińcu, Janowie i Międzylesiu z nieuregulowanymi stanami własnościowymi oraz brakiem niezbędnej infrastruktury technicznej. Brak polityki proinwestycyjnej miasta określającej niezbędne nakłady, terminy i źródła finansowania na regulacje prawne, wykup i przygotowanie terenów inwestycyjnych. Brak znaczących inwestorów zewnętrznych. Brak kompleksowej oferty terenów inwestycyjnych o powierzchni około 50 ha. Odpływ młodej i wykształconej kadry pracowniczej. Brak moŝliwości rozwoju zawodowego. Niski poziom zatrudnienia w sektorze prywatnym. Jeden z najniŝszych wskaźników na tle województwa. Niski wskaźnik przedsiębiorczości w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski. Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców. 20

21 4.2. Analiza otoczenia zewnętrznego Dla przyszłości miasta waŝne są warunki stworzone przez otoczenie, bezpośrednie sąsiedztwo, makrootoczenie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania miasta pokazuje zestawienie najwaŝniejszych szans i zagroŝeń. Szanse MoŜliwość pozyskania środków zewnętrznych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Inicjatywy Wspólnotowe, oraz inne dostępne źródła finansowania krajowego i zagranicznego. Utrzymanie poziomu produkcji energii elektrycznej. Budowa nowego bloku energetycznego Pątnów II, budowa instalacji odsiarczania spalin oraz modernizacja bloków elektrowni Pątnów I. Konsolidacja i prywatyzacja firm sektora paliwowo - energetycznego. Decyzje Ministerstwa Skarbu i Gospodarki dotyczące konsolidacji i prywatyzacji Kopalni Konin i Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz pozyskania inwestora strategicznego. Utworzenie parku przemysłowego. Uporządkowanie stanów prawnych gruntów i przy wsparciu środków unijnych przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Źródła wód geotermalnych. MoŜliwość gospodarczego wykorzystania źródeł geotermalnych do celów grzewczych i leczniczych. Instytucje otoczenia biznesu. Współpraca i współdziałanie z Agencją Rozwoju Regionalnego, Konińską Izbą Gospodarczą, Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, oraz powołanie instytucji do zarządzania parkami przemysłowymi. Obiekty sakralne i walory turystyczne regionu. MoŜliwość aktywnego uczestnictwa miasta w realizacji programu turystyczno pielgrzymkowego regionu. Organizacja Euro MoŜliwość wykorzystania Mistrzostw Europy w piłce noŝnej do rozbudowy i unowocześnienia miejskiej bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 21

22 ZagroŜenia Opóźnienia w budowie nowych odkrywek węgla brunatnego. Brak decyzji dotyczących inwestora strategicznego i konsolidacji oraz przedłuŝanie się procedur formalno prawnych związanych z budową. Zaniechanie modernizacji bloków energetycznych elektrowni Pątnów I. Brak kapitału na modernizację bloków energetycznych oraz na budowę nowych odkrywek. Prywatyzacja i restrukturyzacja zatrudnienia firm sektora paliwowo energetycznego. Redukcja stanowisk pracy realizowana poprzez zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść, wcześniejsze emerytury. Likwidacja urzędów, agend i przedstawicielstw na terenie miasta. Proces dalszej likwidacji i ograniczeń kompetencji urzędów, instytucji firm z terenu miasta. Odpływ wykwalifikowanych kadr do duŝych miast i zagranicę. Brak nowoczesnych stanowisk pracy i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. Niepewność polityki gospodarczej państwa i zmienność prawa. Brak decyzji dotyczących energetyki oraz niekorzystne prawo do rozwoju przedsiębiorczości. 22

23 5. Cel nadrzędny Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych, w szczególności wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25. Planowany nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach miasta otwiera szereg alternatywnych moŝliwości zagospodarowania terenu w jej najbliŝszym sąsiedztwie. Niewątpliwie do najwaŝniejszych naleŝy aktywizacja gospodarcza, która w znacznym stopniu moŝe wpłynąć na likwidację bezrobocia oraz poprawę warunków Ŝycia mieszkańców miasta. Przygotowanie terenów wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 oraz innych waŝnych szlaków komunikacyjnych drogowych, kolejowych i wodnych pod przyszłe inwestycje stwarza moŝliwości pozyskania potencjalnych zewnętrznych inwestorów. Realizacja celu nadrzędnego nierozerwalnie skorelowana jest ze wszystkimi celami strategicznymi i warunkuje sprawną ich realizację. Wizualizacja nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 z terenami inwestycyjnymi. 23

24 6. Cele strategiczne Cel Strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta Gospodarka naleŝy do najwaŝniejszych, a jednocześnie najbardziej dostrzegalnych obszarów funkcjonowania miasta. Stanowi ona podstawę istnienia i rozwoju wszelkich pozostałych dziedzin Ŝycia społecznego. Działania mające na celu stymulowanie rozwoju gospodarki miasta oraz zapewnienie jej zrównowaŝonego rozwoju stanowić będą jeden z priorytetów władz miasta. Realizacja celu strategicznego ma zapewnić przyrost nowych miejsc pracy, zwiększenie liczby małych i średnich firm, a takŝe udziału sektora turystyki w gospodarce miasta oraz dać moŝliwość wdraŝania innowacyjnych rozwiązań w sektorze prywatnym i publicznym. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 1.1. Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Cel operacyjny 1.2. Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Cel operacyjny 1.3. Rozwój sektora turystyki Cel Strategiczny 2: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta Realizacja strategii we wszystkich obszarach przede wszystkim jest podporządkowana polepszeniu warunków Ŝycia mieszkańców. Na ogólne warunki Ŝycia mieszkańców miasta wpływa duŝa liczba czynników, do których naleŝą na przykład: sytuacja rodzinna i materialna, moŝliwości rozwoju zawodowego, dostęp do publicznej infrastruktury technicznej i edukacji oraz więzi lokalne. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców Konina ma następować m.in. poprzez przyrost tanich mieszkań, poprawę infrastruktury oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, poprawę systemu edukacyjnego oraz zwiększenie dostępu do technik informatycznych. 24

25 miasta. STRATEGIA ROZWOJU KONINA Realizacja celu strategicznego pozytywnie wpłynie na społeczno-gospodarczy rozwój Wizualizacja projektu rewitalizacji Bulwaru Nadwarciańskiego. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 2.1. Rewitalizacja oraz poprawa estetyki miasta Cel operacyjny 2.2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego Cel operacyjny 2.3. Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo rekreacyjnej miasta Cel operacyjny 2.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Cel operacyjny 2.5. Doskonalenie systemu edukacji miasta Cel operacyjny 2.6. Promocja rodziny 25

26 Cel Strategiczny 3: Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboŝeniu społeczeństwa miasta Negatywne zjawiska społeczne, takie jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, dyskryminacja, pogłębiają proces uboŝenia społeczeństwa Konina i uniemoŝliwiają skuteczną walkę z zachowaniami patologicznymi (np. alkoholizmem, narkomanią, agresją). Szereg zmian, powszechna ekspansja globalizacji światowej, znaczne przyspieszenie tempa Ŝycia ludzi radykalnie obniŝają poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb, które w znacznym stopniu determinują poziom Ŝycia mieszkańców. Niskie poczucie bezpieczeństwa oraz bycie wykluczonym ze społeczeństwa silnie ograniczają aktywność człowieka. Dlatego teŝ przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym oraz uboŝeniu społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań, przed jakimi stoi samorząd dąŝąc do realizacji jednego z podstawowych celów, jakim jest poprawa warunków Ŝycia mieszkańców. Realizacja celu strategicznego przyczyni się do wypracowania form profilaktyki powstawania zjawisk patologicznych i zjawiska wykluczenia społecznego oraz zapewni właściwą alokację środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 3.1. Doskonalenie systemu pomocy społecznej Cel operacyjny 3.2. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Cel Strategiczny 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta naleŝą do bardzo waŝnych elementów funkcjonowania miasta. Powszechnie respektowana w planowaniu, zasada zrównowaŝonego rozwoju nakłada konieczność harmonizacji rozwoju gospodarczego ze społecznym z poszanowaniem wartości przyrodniczych. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ Konin jest miastem, w którym zlokalizowany jest przemysł paliwowo energetyczny oraz 26

27 metalowy, dbanie o zachowanie zasad zrównowaŝonego rozwoju nabiera szczególnego znaczenia. Rozwój społeczno gospodarczy miasta nie moŝe być realizowany kosztem środowiska naturalnego. Realizacja celu strategicznego zapewni trwały i dynamiczny rozwój infrastruktury miejskiej z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego. Wizualizacja projektu Mostu Toruńskiego Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 4.1. Ochrona zasobów przyrody Cel operacyjny 4.2. Poprawa efektywności infrastruktury miejskiej 27

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011

Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011 Urząd Miejski w Koninie KONIN 211 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 211 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Lublin - największe miasto Polski Wschodniej ponad 340 000 mieszkańców seniorzy: mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo