Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA Konin, czerwiec 2007

2 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie Syntetyczna diagnoza stanu miasta Sfera społeczna Sfera gospodarcza Wizja Misja Analiza strategiczna SWOT Analiza potencjału wewnętrznego (mocne i słabe strony miasta) Analiza otoczenia zewnętrznego Cel nadrzędny Cele strategiczne Cele operacyjne System realizacji strategii Instrumenty instytucjonalne Instrumenty programowe Instrumenty finansowe Monitoring strategii AUTORZY

3 Wprowadzenie Strategia to zestaw prostych reguł konsekwentnie realizowanych w praktyce. Pomimo róŝnych definicji, ta wydaje się najbardziej trafną. Strategia rozwoju miasta Konina dotyczy wszystkich zasadniczych aspektów Ŝycia jego mieszkańców, gospodarki i środowiska. Strategia stanowi próbę odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: Do czego powinno się dąŝyć w kształtowaniu rozwoju miasta Konina (wizja i misja)? Co powinno się osiągnąć w mieście w perspektywie do 2015 roku (cele strategiczne)? Jakie rozwiązania organizacyjne naleŝy zrealizować (cele operacyjne, zadania)? Strategia będzie podstawą do opracowania szczegółowych programów opisujących sposób realizacji celów wraz ze źródłami finansowania (projekty, programy i plany będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych). Gruntowna przebudowa obowiązującej strategii rozwoju miasta Konina wynika z faktu realizacji znacznej jej części oraz pojawienia się nowych moŝliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Aktualizacji strategii rozwoju miasta Konina dokonano na podstawie raportu o stanie miasta, diagnozy społeczno ekonomicznej, wiedzy eksperckiej pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, analiz i dyskusji podczas spotkań warsztatowych organizowanych z udziałem przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, oświaty, kultury i sportu, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz radnych. Strategia w obecnym kształcie uwzględnia równieŝ uwagi i sugestie mieszkańców. Prace warsztatowe przeprowadzono w sześciu obszarach tematycznych: Praca i przedsiębiorczość. Zagospodarowanie przestrzenne. Edukacja. Warunki Ŝycia w mieście. Polityka informacyjna. Pomoc społeczna. Prace związane z aktualizacją strategii przeprowadzono w następujących etapach: Przeprowadzenie diagnozy społeczno ekonomicznej. Przeprowadzenie analizy strategicznej. Opracowanie drzewa problemów i celów. 3

4 Sformułowanie wizji i misji. Wyznaczenie celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań. Wyznaczenie wskaźników do oceny realizacji celów. Wynikiem końcowym analiz, prac, dyskusji i uwag było wyznaczenie celu nadrzędnego: Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych, w szczególności wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 oraz czterech głównych celów strategicznych: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta. Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboŝeniu społeczeństwa miasta. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Wizja, misja oraz główne cele strategiczne pozwoliły na wyznaczenie celów operacyjnych i zadań realizacyjnych. Realizacja celu nadrzędnego Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych, w szczególności wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 stanowić będzie podstawę rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta. Rys. 1. Graficzne przedstawienie współzaleŝności między celem nadrzędnym a celami strategicznymi. 4

5 1. Syntetyczna diagnoza stanu miasta Syntetyczną diagnozę stanu miasta sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych, które są dostępne na stronie internetowej (w zakładce Konin w liczbach ). Konin to miasto na prawach powiatu, największe z miast subregionu konińskiego, połoŝone w centrum Polski, nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jest miastem o ponad 700 letniej tradycji. Stanowi waŝne centrum administracyjne, ośrodek Ŝycia społecznego i politycznego o znaczeniu regionalnym. Powierzchnia miasta wynosi 82 km 2, a liczba mieszkańców przekracza 80 tysięcy osób Sfera społeczna Sytuacja demograficzna miasta Analizując zagadnienia związane z demografią zauwaŝono stały spadek liczby mieszkańców miasta z w roku 1998 do na koniec 2005 roku. Zgodnie z prognozami demograficznymi liczba ludności w Koninie moŝe mieć tendencję spadkową. Wynika to z niskiego przyrostu naturalnego w stosunku do ujemnego salda migracji. ZauwaŜono równieŝ niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa Konina m.in. wzrost wskaźnika starzenia demograficznego (liczba ludności w wieku poprodukcyjnym pobierających świadczenia emerytalne przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym). Liczba Ludności w Koninie w latach Liczba ludności (w tys.) ROK Źródło: Opracowanie własne 5

6 Oświata i szkolnictwo STRATEGIA ROZWOJU KONINA W ostatnich latach w Koninie zaobserwowano tendencję wzrostu liczby placówek oświatowych. Z punktu widzenia jakości kształcenia jest to tendencja pozytywna. W latach w przedszkolach oraz Ŝłobkach odnotowano tendencję spadkową ogólnej liczby uczęszczających dzieci. W 2005 roku w Koninie zaobserwowano blisko 20% spadek liczby uczniów szkół podstawowych w stosunku do roku 2000, co pociąga za sobą problem dalszego wykorzystania bazy oświatowej. Analizując szczegółowo strukturę uczących się na poziomie ponadgimnazjalnym zauwaŝono sukcesywny spadek liczby uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych na rzecz szkolnictwa licealnego. Bardzo waŝną rolę w Koninie odgrywa szkolnictwo wyŝsze. Wiodącą rolę spośród 6 uczelni wyŝszych pełni Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa. JednakŜe zaobserwowano odpływ absolwentów liceów i techników do ośrodków akademickich takich jak: Poznań, Warszawa, Wrocław, Toruń. PWSZ w Koninie, SP nr 1, Gimnazjum nr 3, Przedszkole nr 14, Centrum Kształcenia Ustawicznego SłuŜba zdrowia Według danych statystycznych ogólna sytuacja w konińskiej słuŝbie zdrowia uległa poprawie. Wynika to m.in. z rosnącej liczby lekarzy i aptek oraz liczby łóŝek szpitalnych przypadających na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten dla Konina jest najwyŝszy w Wielkopolsce. Miasto jest równieŝ regionalnym liderem w zakresie liczby osób przypadających średnio na jeden zakład opieki medycznej. Pomimo korzystnych wskaźników statystycznych zauwaŝono liczne negatywne opinie mieszkańców miasta w zakresie funkcjonowania słuŝby zdrowia. 6

7 STRATEGIA ROZWOJU KONINA Zaobserwowano m.in. spadające zaufanie do słuŝby zdrowia, sukcesywne ograniczanie środków budŝetowych przeznaczanych na słuŝbę zdrowia oraz trudności z dostępem do bezpłatnych usług medycznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Bezpieczeństwo publiczne W Koninie odnotowano nasilające się od kilku lat zjawisko agresji, szczególnie wśród dzieci i młodzieŝy. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Konina czuwają funkcjonariusze Policji oraz StraŜy Miejskiej. Prowadzony jest całodobowy monitoring miejsc niebezpiecznych w mieście, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. StraŜ Miejska, StraŜ PoŜarna, Policja w Koninie 7

8 STRATEGIA ROZWOJU KONINA Szczególnie niepokojące jest zjawisko nasilania się negatywnych zachowań wśród młodzieŝy. ZauwaŜono, iŝ dolna granica wieku dokonujących przestępstw z roku na rok obniŝa się. W ostatnim okresie zaobserwowano wzrost liczby interwencji, dotyczących spoŝywania alkoholu, narkomanii i zakłóceń porządku przez osoby, będące pod wpływem uŝywek. Statystycznie wykrywalność przestępstw w 2005 roku w subregionie konińskim naleŝy do najwyŝszych w województwie (65,3%). Kultura i sport Analizując budŝet miasta w latach zauwaŝono wyraźną tendencję wzrostową wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na kulturę fizyczną i sport. W badanym okresie nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły ponad dwukrotnie. W odniesieniu do innych miast Wielkopolski, Konin plasuje się w tym obszarze na drugim miejscu zaraz za Poznaniem. Wydatki budŝetowe na kulturę fizyczną i sport w badanym okresie rosły jeszcze bardziej dynamicznie. Odnotowano trzykrotny wzrost nakładów w analogicznym okresie. W wydatkach budŝetowych na kulturę fizyczną Konin jest niekwestionowanym liderem regionu. Festiwal, Dom Kultury, Hala Sportowa, Korty 8

9 Turystyka i wypoczynek STRATEGIA ROZWOJU KONINA Na terenie miasta funkcjonuje kilka hoteli, schronisko młodzieŝowe, ośrodki i miejsca wypoczynkowe, kompleksy sportowo rekreacyjne, centra odnowy biologicznej oraz ośrodki jazdy konnej. W Koninie funkcjonują 52 sale sportowe oraz 50 boisk. Promocją kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku zajmuje się obecnie w mieście około 30 stowarzyszeń. Miasto posiada kilka waŝnych zabytków architektury sakralnej i mieszczańskiej, istotnych dla tworzenia produktów turystycznych. Ponadto Konin w swoich granicach administracyjnych posiada szlaki piesze, wodne oraz ścieŝki rowerowe. Na terenie miasta funkcjonuje oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, zrzeszający 7 kół i 6 klubów turystycznych. Centrum, Starówka, Słup Milowy, Okoliczne jeziora 9

10 1.2. Sfera gospodarcza Gospodarka Miasta Konina Gospodarka Konina zdominowana jest przez powstały w latach sześćdziesiątych przemysł górniczy, energetyczny i hutniczy. Na terenie miasta znajdują się dwie elektrownie naleŝące do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Elektrownie te opalane są węglem brunatnym, wydobywanym w okolicach miasta przez Kopalnię Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. W Koninie działa równieŝ jedyna w Polsce huta aluminium Aluminium Konin IMPEXMETAL S.A. oraz zakłady branŝy metalowej skupione w grupie kapitałowej FUGO S.A. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój przedsiębiorstw nie związanych z przemysłem paliwowo energetycznym m.in. w branŝy budowlanej, przetwórstwa spoŝywczego oraz mleczarskiej. Odnotowano jednak niedostateczną ilość odpowiednio przygotowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, FUGO S.A., Aluminium Konin Impexmetal S.A. 10

11 Przedsiębiorczość STRATEGIA ROZWOJU KONINA W latach zaobserwowano rosnącą liczbę podmiotów gospodarki narodowej w Koninie. W strukturze wielkości podmiotów gospodarczych dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. ZauwaŜono znaczący przyrost podmiotów, zarówno osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego. W 2005 roku w Koninie odnotowano bardzo niski wskaźnik przedsiębiorczości w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski. W Koninie zauwaŝono: dekapitalizację majątku duŝej części firm, słabo rozwinięte powiązania integracyjne przedsiębiorstw, zbyt małą liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych, wysokie koszty własne i niską rentowność znacznej części przedsiębiorstw. W ostatnich latach zauwaŝono zwiększoną aktywność instytucji otoczenia biznesu takich jak: Agencja Rozwoju Regionalnego, Konińska Izba Gospodarcza, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Cech Rzemiosł RóŜnych. Konińska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł RóŜnych, Agencja Rozwoju Regionalnego SA., NOT w Koninie Rynek Pracy Odnotowano spadek liczby osób pracujących w konińskich firmach. Jedynie w kilku sekcjach w 2005 r. nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia (np. w budownictwie, słuŝbie zdrowia). Ponadto zauwaŝono dominującą pozycję miasta w regionie pod względem 11

12 zatrudnienia w sektorze publicznym. Pod względem zatrudnienia w sektorze prywatnym Konin zajmuje jedno z ostatnich miejsc. W 2005 roku odnotowano średnią wysokość wynagrodzenia ogółem wg sektorów własności i działalności na poziomie 2403,22 zł, co stawia Konin na wysokiej pozycji w regionie. ZauwaŜono, iŝ najwyŝsze wynagrodzenie w Koninie otrzymują pracownicy sektorów: przemysłu i rolnictwa, najniŝsze natomiast pracownicy sektora usług rynkowych. Zaobserwowano bardzo niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców miasta. LICZBA OFERT Liczba zgłoszonych ofert pracy dla miasta Konina od do (o p ra co wa n o n a p o d st. d a n ych PU P w Ko n i n ie) DATA Liczba ofert pracy Liniowy (Liczba ofert pracy) Zmiany liczby ofert pracy dla miasta Konina. Bezrobocie W latach odnotowano wysoki wzrost bezrobocia. W latach zauwaŝono jednak wyraźną tendencję spadkową poziomu bezrobocia, które w listopadzie 2006 roku spadło do 14,1%. Pomimo tego Konin nadal charakteryzuje się najwyŝszą stopą bezrobocia w województwie wielkopolskim. Odnotowano, Ŝe na przestrzeni lat najmniej liczną grupą bezrobotnych były osoby z wykształceniem wyŝszym. Natomiast najliczniejszą grupę stanowiły osoby 12

13 z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Porównując dane z roku 2000 z rokiem 2005 zaobserwowano trzykrotny wzrost osób bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym. Stopa bezrobocia dla miasta Konina od do (opracowano na podst. danych PUP w Koninie) Wartość (% ) 20 19,8 19,1 18,3 18, ,7 15, DATA Wartości stopy bezrobocia Liniowy (Wartości stopy bezrobocia) Zmiany stopy bezrobocia dla miasta Konina. Polityka mieszkaniowa W latach w Koninie odnotowano najwyŝszy poziom budownictwa mieszkaniowego. W latach dominującą pozycję posiadało budownictwo indywidualne. Lokale Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 13

14 W roku 2004 zauwaŝono wzrost budownictwa mieszkaniowego i komunalnego ilość tych mieszkań przewyŝszyła budownictwo indywidualne. Jednak juŝ rok później zaobserwowano drastyczny spadek ilości oddanych mieszkań ( mieszkań, ). W 2005 roku odnotowano, Ŝe na 1000 mieszkańców w Koninie przypadało 1,3 mieszkań ogółem oddanych do uŝytku. PowyŜszy wskaźnik naleŝy do najniŝszych w regionie. Ochrona Środowiska W Koninie w latach zaobserwowano wzrost liczby ludności obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków. W badanym okresie zauwaŝono równieŝ spadek wielkości odbieranych ścieków przez oczyszczalnie. Wynika to m.in. ze zmiany opomiarowania poboru wody. Zanotowano, Ŝe z roku na rok wielkości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych są coraz mniejsze. W hucie aluminium odnotowano piętnastokrotne zmniejszenie emisji fluoru do atmosfery, a w zespole elektrowni trwają prace przy budowie instalacji odsiarczania spalin. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Koninie w latach spadły ponad siedmiokrotnie. Pomimo zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w przeliczeniu na jednego mieszkańca Konin jest liderem w regionie. Oczyszczalnia ścieków, rzeka Warta, selektywna zbiórka odpadów, recykling, 14

15 Infrastruktura komunikacyjno techniczna W 2005 roku zanotowano wydatki budŝetowe na zadania inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie 241 zł. Ponadto zaobserwowano, Ŝe nakłady inwestycyjne stanowią ok. 15% wydatków budŝetu miasta ogółem. W latach zaobserwowano przyrost długości sieci komunikacji miejskiej z 222 km (1998) do 296 km (2005). W badanym okresie zanotowano równieŝ wzrost liczby przewoŝonych pasaŝerów z 13,2 mln osób do 15,8 mln. W badanym okresie tj. w latach zanotowano spadek średniego zuŝycia na jednego mieszkańca wody z wodociągów o 16%, gazu sieciowego o 56% oraz energii elektrycznej o 4,5%. Ponadto odnotowano równieŝ wzrost długości rozdzielczej sieci wodociągowej (10%), kanalizacyjnej (41%), gazowej (19%) i cieplnej (73%). Mieszkańcy miasta posiadają dostęp do Internetu głównie poprzez sieć telekomunikacyjną, lokalne sieci kablowe oraz drogę radiową. Przeprawa przez rzekę Wartę, autobus MZK Konin, Targowica miejska. 15

16 2. Wizja Konin nowoczesne miasto nad Wartą, przyjazne dla obywateli, doskonale wykorzystujące środki własne oraz zewnętrzne moŝliwości finansowania, miasto, w którym decydujący głos naleŝy do ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, gdzie wszelkie strategiczne decyzje wypracowywane są przy szerokim udziale zaangaŝowanego społeczeństwa obywatelskiego, miasto z szerokim dostępem do oświaty i szkolnictwa wyŝszego, którego mieszkańcy są integralną częścią globalnego społeczeństwa informacyjnego. Realizację wizji zapewni przede wszystkim: Utrzymanie na dotychczasowym poziomie wydobycia węgla brunatnego, produkcji energii elektrycznej i aluminium. Rozwój branŝy metalowej. Realizacja północnej obwodnicy oraz aktywizacja terenów inwestycyjnych wzdłuŝ całego przebiegu drogi krajowej nr 25. Gospodarcze wykorzystanie potencjału lokalizacyjnego miasta na skrzyŝowaniu waŝnych europejskich szlaków komunikacyjnych. Dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie przyjaznego klimatu dla podmiotów zdecydowanych na inwestowanie w Koninie. Zmiana struktury zatrudnienia, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz zahamowanie odpływu młodych ludzi do innych ośrodków w kraju i za granicę. Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry, a tym samym rozwój placówek szkolnictwa wyŝszego. Otwartość miasta na współpracę gospodarczą, kulturalną i sportową z zagranicą. Rewitalizacja miasta oraz poprawa ładu przestrzennego i estetyki. ZrównowaŜony rozwój wszystkich dzielnic miasta. OŜywienie gospodarcze i turystyczne rzeki Warty oraz promowanie pobliskich jezior jako głównych walorów turystycznych. Poprawa warunków opieki zdrowotnej. 16

17 Poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych i korzystających z systemu pomocy społecznej. Stałe podnoszenie warunków zamieszkiwania i obsługi społeczeństwa miasta. Stałe doskonalenie infrastruktury miasta. Dbałość o rozwój kulturalny oraz zapewnienie mieszkańcom moŝliwości aktywnego wypoczynku. Poszanowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Komunikacyjne i krajobrazowe walory Miasta Konina, sprzyjające realizacji wizji. 17

18 3. Misja Misją Konina jest: Dbałość o podnoszenie jakości Ŝycia i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz ochronę wartości historycznych, kulturalnych i przyrodniczych. 18

19 4. Analiza strategiczna SWOT Analiza SWOT polega na zbadaniu potencjału wewnętrznego organizacji oraz warunków stworzonych przez otoczenie. Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich słów strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagroŝenia). Metoda ta polega na klasyfikacji wszystkich czynników wpływających na obecną i przyszłą pozycję strategiczną miasta na wewnętrzne i zewnętrzne oraz pozytywne i negatywne. Zderzenie słabych i silnych stron z szansami i zagroŝeniami daje pojęcie o trudnościach wyzwań, przed jakimi stoi miasto Analiza potencjału wewnętrznego (mocne i słabe strony miasta) Miasto Konin ma liczne atuty rozwojowe, ale równieŝ wiele niedoskonałości. Potencjał wewnętrzny miasta obrazuje poniŝsze zestawienie jego głównych silnych i słabych stron. Mocne strony Korzystna lokalizacja. PołoŜenie w komunikacyjnym centrum Polski, nad rzeką Wartą z portem Ŝeglugi śródlądowej, przy skrzyŝowaniu autostrady A 2 z drogą krajową nr 25, przy linii kolejowej wschód zachód. Rozwinięty przemysł paliwowo energetyczny i metalowy. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, Aluminium Konin Impexmetal, Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego. Rozwinięta baza szkolnictwa wyŝszego. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, filie uczelni poznańskich i łódzkich. Walory turystyczne regionu. Jeziora na terenie administracyjnym miasta oraz na terenie sąsiednich gmin. Rzeka Warta i krajobrazowe walory Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Zabytki i obiekty kultu religijnego. Słup milowy, muzeum w Gosławicach, kościół pod wez. Św. Bartłomieja. 19

20 Rozwinięta baza obiektów kultury. Koniński Dom Kultury, Amfiteatr, Klub Energetyk, Górniczy Dom Kultury Oskard. Rozwinięta baza obiektów sportowych. Ośrodek Rondo, basen na Zatorzu, hala sportowa w Morzysławiu i przy domu kultury, sala szermiercza, stadiony sportowe oraz szkolne sale sportowe. Międzynarodowe kontakty z miastami partnerskimi. Wieloletnie kontakty i wymiana doświadczeń z miastami Henin Beaumont, Herne, Czerniowce, Briańsk, Wakefield, Karłowo, Sundsvall, Akmene, Dobele, Santa Susana, Ungheni. Słabe strony Wysoki poziom bezrobocia. Poziom bezrobocia w Koninie wynoszący 14,4%, według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na dzień 31 grudnia Brak kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Tereny inwestycyjne w Malińcu, Janowie i Międzylesiu z nieuregulowanymi stanami własnościowymi oraz brakiem niezbędnej infrastruktury technicznej. Brak polityki proinwestycyjnej miasta określającej niezbędne nakłady, terminy i źródła finansowania na regulacje prawne, wykup i przygotowanie terenów inwestycyjnych. Brak znaczących inwestorów zewnętrznych. Brak kompleksowej oferty terenów inwestycyjnych o powierzchni około 50 ha. Odpływ młodej i wykształconej kadry pracowniczej. Brak moŝliwości rozwoju zawodowego. Niski poziom zatrudnienia w sektorze prywatnym. Jeden z najniŝszych wskaźników na tle województwa. Niski wskaźnik przedsiębiorczości w porównaniu z innymi miastami Wielkopolski. Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców. 20

21 4.2. Analiza otoczenia zewnętrznego Dla przyszłości miasta waŝne są warunki stworzone przez otoczenie, bezpośrednie sąsiedztwo, makrootoczenie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania miasta pokazuje zestawienie najwaŝniejszych szans i zagroŝeń. Szanse MoŜliwość pozyskania środków zewnętrznych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Inicjatywy Wspólnotowe, oraz inne dostępne źródła finansowania krajowego i zagranicznego. Utrzymanie poziomu produkcji energii elektrycznej. Budowa nowego bloku energetycznego Pątnów II, budowa instalacji odsiarczania spalin oraz modernizacja bloków elektrowni Pątnów I. Konsolidacja i prywatyzacja firm sektora paliwowo - energetycznego. Decyzje Ministerstwa Skarbu i Gospodarki dotyczące konsolidacji i prywatyzacji Kopalni Konin i Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz pozyskania inwestora strategicznego. Utworzenie parku przemysłowego. Uporządkowanie stanów prawnych gruntów i przy wsparciu środków unijnych przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Źródła wód geotermalnych. MoŜliwość gospodarczego wykorzystania źródeł geotermalnych do celów grzewczych i leczniczych. Instytucje otoczenia biznesu. Współpraca i współdziałanie z Agencją Rozwoju Regionalnego, Konińską Izbą Gospodarczą, Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, oraz powołanie instytucji do zarządzania parkami przemysłowymi. Obiekty sakralne i walory turystyczne regionu. MoŜliwość aktywnego uczestnictwa miasta w realizacji programu turystyczno pielgrzymkowego regionu. Organizacja Euro MoŜliwość wykorzystania Mistrzostw Europy w piłce noŝnej do rozbudowy i unowocześnienia miejskiej bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 21

22 ZagroŜenia Opóźnienia w budowie nowych odkrywek węgla brunatnego. Brak decyzji dotyczących inwestora strategicznego i konsolidacji oraz przedłuŝanie się procedur formalno prawnych związanych z budową. Zaniechanie modernizacji bloków energetycznych elektrowni Pątnów I. Brak kapitału na modernizację bloków energetycznych oraz na budowę nowych odkrywek. Prywatyzacja i restrukturyzacja zatrudnienia firm sektora paliwowo energetycznego. Redukcja stanowisk pracy realizowana poprzez zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść, wcześniejsze emerytury. Likwidacja urzędów, agend i przedstawicielstw na terenie miasta. Proces dalszej likwidacji i ograniczeń kompetencji urzędów, instytucji firm z terenu miasta. Odpływ wykwalifikowanych kadr do duŝych miast i zagranicę. Brak nowoczesnych stanowisk pracy i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. Niepewność polityki gospodarczej państwa i zmienność prawa. Brak decyzji dotyczących energetyki oraz niekorzystne prawo do rozwoju przedsiębiorczości. 22

23 5. Cel nadrzędny Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych, w szczególności wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25. Planowany nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach miasta otwiera szereg alternatywnych moŝliwości zagospodarowania terenu w jej najbliŝszym sąsiedztwie. Niewątpliwie do najwaŝniejszych naleŝy aktywizacja gospodarcza, która w znacznym stopniu moŝe wpłynąć na likwidację bezrobocia oraz poprawę warunków Ŝycia mieszkańców miasta. Przygotowanie terenów wzdłuŝ nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 oraz innych waŝnych szlaków komunikacyjnych drogowych, kolejowych i wodnych pod przyszłe inwestycje stwarza moŝliwości pozyskania potencjalnych zewnętrznych inwestorów. Realizacja celu nadrzędnego nierozerwalnie skorelowana jest ze wszystkimi celami strategicznymi i warunkuje sprawną ich realizację. Wizualizacja nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 z terenami inwestycyjnymi. 23

24 6. Cele strategiczne Cel Strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta Gospodarka naleŝy do najwaŝniejszych, a jednocześnie najbardziej dostrzegalnych obszarów funkcjonowania miasta. Stanowi ona podstawę istnienia i rozwoju wszelkich pozostałych dziedzin Ŝycia społecznego. Działania mające na celu stymulowanie rozwoju gospodarki miasta oraz zapewnienie jej zrównowaŝonego rozwoju stanowić będą jeden z priorytetów władz miasta. Realizacja celu strategicznego ma zapewnić przyrost nowych miejsc pracy, zwiększenie liczby małych i średnich firm, a takŝe udziału sektora turystyki w gospodarce miasta oraz dać moŝliwość wdraŝania innowacyjnych rozwiązań w sektorze prywatnym i publicznym. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 1.1. Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Cel operacyjny 1.2. Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Cel operacyjny 1.3. Rozwój sektora turystyki Cel Strategiczny 2: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta Realizacja strategii we wszystkich obszarach przede wszystkim jest podporządkowana polepszeniu warunków Ŝycia mieszkańców. Na ogólne warunki Ŝycia mieszkańców miasta wpływa duŝa liczba czynników, do których naleŝą na przykład: sytuacja rodzinna i materialna, moŝliwości rozwoju zawodowego, dostęp do publicznej infrastruktury technicznej i edukacji oraz więzi lokalne. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców Konina ma następować m.in. poprzez przyrost tanich mieszkań, poprawę infrastruktury oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, poprawę systemu edukacyjnego oraz zwiększenie dostępu do technik informatycznych. 24

25 miasta. STRATEGIA ROZWOJU KONINA Realizacja celu strategicznego pozytywnie wpłynie na społeczno-gospodarczy rozwój Wizualizacja projektu rewitalizacji Bulwaru Nadwarciańskiego. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 2.1. Rewitalizacja oraz poprawa estetyki miasta Cel operacyjny 2.2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego Cel operacyjny 2.3. Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo rekreacyjnej miasta Cel operacyjny 2.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Cel operacyjny 2.5. Doskonalenie systemu edukacji miasta Cel operacyjny 2.6. Promocja rodziny 25

26 Cel Strategiczny 3: Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboŝeniu społeczeństwa miasta Negatywne zjawiska społeczne, takie jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, dyskryminacja, pogłębiają proces uboŝenia społeczeństwa Konina i uniemoŝliwiają skuteczną walkę z zachowaniami patologicznymi (np. alkoholizmem, narkomanią, agresją). Szereg zmian, powszechna ekspansja globalizacji światowej, znaczne przyspieszenie tempa Ŝycia ludzi radykalnie obniŝają poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb, które w znacznym stopniu determinują poziom Ŝycia mieszkańców. Niskie poczucie bezpieczeństwa oraz bycie wykluczonym ze społeczeństwa silnie ograniczają aktywność człowieka. Dlatego teŝ przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym oraz uboŝeniu społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań, przed jakimi stoi samorząd dąŝąc do realizacji jednego z podstawowych celów, jakim jest poprawa warunków Ŝycia mieszkańców. Realizacja celu strategicznego przyczyni się do wypracowania form profilaktyki powstawania zjawisk patologicznych i zjawiska wykluczenia społecznego oraz zapewni właściwą alokację środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 3.1. Doskonalenie systemu pomocy społecznej Cel operacyjny 3.2. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Cel Strategiczny 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta naleŝą do bardzo waŝnych elementów funkcjonowania miasta. Powszechnie respektowana w planowaniu, zasada zrównowaŝonego rozwoju nakłada konieczność harmonizacji rozwoju gospodarczego ze społecznym z poszanowaniem wartości przyrodniczych. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ Konin jest miastem, w którym zlokalizowany jest przemysł paliwowo energetyczny oraz 26

27 metalowy, dbanie o zachowanie zasad zrównowaŝonego rozwoju nabiera szczególnego znaczenia. Rozwój społeczno gospodarczy miasta nie moŝe być realizowany kosztem środowiska naturalnego. Realizacja celu strategicznego zapewni trwały i dynamiczny rozwój infrastruktury miejskiej z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego. Wizualizacja projektu Mostu Toruńskiego Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację następujących celów operacyjnych: Cel operacyjny 4.1. Ochrona zasobów przyrody Cel operacyjny 4.2. Poprawa efektywności infrastruktury miejskiej 27

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

Województwa Lubelskiego

Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego PROJEKT Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (z perspektywą do 2030 r.) L u b l i n, k w i e c i eń 2013 r. Wprowadzenie NajwaŜniejszym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 DĄBROWA GÓRNICZA, Listopad 2007 2 SPIS TREŚCI 1. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY STRATEGII ROZWOJU 1.1. WARTOŚCI PODSTAWOWE W ROZWOJU MIASTA 1.2. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 2.1 Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 2.2 Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo