Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Koninie KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE. Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 2011"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Koninie KONIN 211 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Urząd Statystyczny w Poznaniu POZNAŃ 211

2 OPRACOWANIE: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Analiz Julia Anholcer, Magdalena Mazurek, Artur Owczarkowski Urząd Statystyczny w Poznaniu Znaki umowne: Zjawisko było badane w danym roku sprawozdawczym - nie wystąpiło; zjawisko istniało w wielkości mniejszej niŝ przyjęty format prezentacji. - Zjawisko nie było badane w danym roku. (.) Zupełny brak informacji o zjawisku albo brak informacji wiarygodnych Występujące w opracowaniu informacje o średnim rocznym względnym przyroście analizowanych wielkości, zostały wyliczone jako średnia geometryczna. Z uwagi na przyjęte formatowanie liczb, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się róŝnić od podanych wielkości ogółem. Źródłem danych są tablice GUS, o ile nie zaznaczono inaczej. PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US.

3 Konin: Portret Miasta Portret Miasta: Demografia Ludność zameldowana na pobyt stały Ludność ogółem MęŜczyźni Kobiety Struktura ludności według płci 2 r. 21 r. 51,8% 48,2% MęŜczyźni Kobiety 52,2% 47,8% tys. 9 Ludność zameldowana na pobyt stały Ludność ogółem MęŜczyźni Kobiety - 1 -

4 Portret Miasta: Demografia Ludność faktycznie zamieszkała w 21 r. Grupy wieku Ludność ogółem MęŜczyźni Kobiety ogółem i więcej Ludność faktycznie zamieszkała w 21 r i więcej Kobiety MęŜczyźni - 2 -

5 Portret Miasta: Demografia Ruch naturalny Urodzenia Zgony Zgony Przyrost Ŝywe ogółem niemowląt naturalny Ruch naturalny Urodzenia Ŝywe Zgony ogółem Przyrost naturalny - 3 -

6 Portret Miasta: Demografia Ludność wg ekonomicznych grup wieku Ludność w wieku przedprodukcyjnym poprodukcyjnym Procentowy udział ekonomicznych grup wieku % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Ludność w wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym - 4 -

7 Portret Miasta: Demografia Wskaźniki demograficzne Kobiety Ludność Urodzenia Przyrost MałŜeństwa Zgony na 1 Ŝywe naturalny na 1 km 2 męŝczyzn na 1 ludności ,8 8, 7,2, ,8 8,5 7,3 1, ,7 8,3 7,1 1, ,8 8,8 7,4 1, ,4 9,3 7,4 2, ,9 9,1 8, 1, , 1,2 7,7 2, ,2 1,1 8,1 2, ,1 1,4 8,3 2,2 Wskaźniki demograficzne na 1 ludności MałŜeństwa Urodzenia Ŝywe Zgony Przyrost naturalny Ludność na 1 km

8 Portret Miasta: Samorząd i budŝet Radni wg płci Radni ogółem MęŜczyźni Kobiety Radni według płci % 2% 4% 6% 8% 1% MęŜczyźni Kobiety Radni według wykształcenia WyŜsze Policealne Średnie Zasadnicze Podstawowe zawodowe i pozostałe Radni wedlug wykształcenia % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% WyŜsze Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe i pozostałe - 6 -

9 Portret Miasta: Samorząd i budŝet Dochody i wydatki budŝetu Dochody Wydatki Wynik budŝetu w tys. zł , ,9-9419, , ,5-379, , ,7 1118, , ,9-416, , ,6-7964, , , , , , , , , , , , , , ,7-585, , ,6-453, , , ,3 mln 45 Dochody i wydatki budŝetu Dochody Wydatki - 7 -

10 Portret Miasta: Samorząd i budŝet Dochody wg rodzajów Dochody włassubwencje ogódotacje celowedofinansowani Środki na dofinansowanie Dochody ogółem Dochody własne a Subwencje ogólne Dotacje celowe b własnych zadań pozyskane z innych źródeł Środki z budŝetu Unii Europejskiej w tys. zł ,3 6981, , 5124,1 236, , 7229, , , 438, ,5 8541, , ,2 3, , ,2 7257,1 4781,2 65, , , , 28,9 222, , , , ,4 57, , , ,2 3258,7 266, ,2 1291, , , , 41192, , , ,6 447, , , , , 93993, , 379,9 444, , , , ,2 17,7 1669, , , , ,8 6754,7 - a Od 28 r. łącznie z środkami na dofinansowanie własnych zadań pozyskanymi z innych źródeł. b Od 29 r. łącznie z dotacjami rozwojowymi. 2 r. 21 r. 24,4%,2% Dochody własne 14,7% 4,3% Subwencje ogólne Dotacje celowe 31,3% 54,% 35,1% Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł mln 12 Środki z budŝetu Unii Europejskiej

11 Portret Miasta: Samorząd i budŝet Wpływy z podatków Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa razem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych w tys. zł ,9 96, ,6 1532, ,7 1113,3 2416,3 251, ,3 1194, ,7 2661, ,6 1335, ,1 1793, , 1567, ,1 1446, ,7 4126, 143,4 4892,6 2434, , 496, 1416, ,3 3864, ,3 466,7 1295, ,4 5139, ,5 417,6 1451, ,2 5517, ,2 4466, 1575, ,9 641, , ,1 1554, ,8 5627, , ,8 1449,7 6472,3 1954,8 mln Wpływy z podatków Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od środków transportowych Podatek od nieruchomości Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych - 9 -

12 Portret Miasta: Samorząd i budŝet Wydatki budŝetu wg rodzajów Dotacje ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w tys. zł Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki , , , ,6 351, , 12296, ,2 3925,8 51, , , , ,6 461, , , , 22257,4 346, , , ,7 2156,2 983, , 19629,4 1297, ,7 1342, , 26725, , ,1 236, , , ,6 149,9 2242, , , , ,3 4445, , , ,1 557,6 497, ,4 3767, ,3 437,2 3572, , , , 64825,8 7166,4 mln 45 Wydatki budŝetu wg rodzajów Dotacje ogółem Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych Pozostałe wydatki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - 1 -

13 Portret Miasta: Samorząd i budŝet Wydatki budŝetu wg działów Ogółem rolnictwo i łowiectwo transport i łączność W tym na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska gospodarkę mieszkaniową administrację publiczną w tys. zł ,7 497, 1929, ,9 6371, , ,9 592, ,7 8935,3 452,5 1795, ,6 192, , 8641,7 4699, , ,5 2, ,5 9513,3 1964, , ,9 1,9 177,3 6916,1 7799,1 195, ,8 25, 98843,9 1156,5 554,7 2515, ,1 2, ,9 1252,5 8539,9 2175, ,7 49, , ,7 6848, 23245, ,6 117, , , , 2459, ,2 59, ,6 1861, , 27684,6 oświatę i wychowanie kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki na kulturę fizyczną i sport ochronę zdrowia pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w tys. zł ,4 3219,7 3387,5 2767, , ,7 4839,1 3727,4 181, , ,3 3251,1 4572,6 1753, , ,6 4737,2 6726,1 1814, , ,9 4273,5 8742,1 1832,4 3574, ,9 4371,9 5739,9 222,1 458, ,4 543,5 6298,8 2248, , ,8 6334,1 9523,2 4131, , ,8 6892, ,2 3979, , ,1 6951, ,5 271, ,2 * do 23 r. "Wydatki na opiekę społeczną",8% 4,1% 2,1% 16,8% 13,7% Wydatki w 21 r. na: transport i łączność gospodarkę komunalną i ochronę środowiska gospodarkę mieszkaniową 5,7% administrację publiczną 5,7% oświatę i wychowanie 8,5% kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kulturę fizyczną i sport ochronę zdrowia 42,6% pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

14 Cel strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Podmioty gospodarcze w Koninie. Podmioty gospodarcze w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów gospodarczych W tym sektor prywatny podmioty Ogółem razem gospodarcze ogółem = ,7 W latach 2-21 średni przyrost liczby podmiotów gospodarczych wyniósł: ,7 1,59 % , , , ,6 o: ,6 4,6 % , , , , , Liczba podmiotów gospodarczych W roku 21 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych w stosunku do roku poprzedniego Ogółem Sektor prywatny % 97,8 97,6 97,4 97,2 97, 96,8 96,6 96,4 96,2 96, Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Podmioty gospodarcze w 21 r. Udział podmiotów Liczba podmiotów gospodarczych gospodarczych sektora prywatnego ogółem w liczbie podmiotów ogółem , , , , ,3 Udział podmiotów sektora prywatnego w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem komentarz W Koninie w latach notuje się stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych (spadek zanotowano jedynie w latach 24 i 29). W 21 roku liczba podmiotów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 326, czyli 4,6%.

15 Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Spółki handlowe w Koninie, w tym z udziałem kapitału zagranicznego* Spółki handlowe w tym z udziałem razem kapitału zagranicznego W latach 2-21 średni przyrost liczby spółek handlowych ogółem wyniósł: ,37 % W 21 roku w stosunku do roku przyrost ten był równy: ,45 % Spółki handlowe Z udziałem kapitału zagranicznego Bez udziału kapitału zagranicznego Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Spółki handlowe w 21 r. w tym z udziałem razem kapitału zagranicznego komentarz W latach 2-21 w Koninie notowano systematyczny przyrost liczby spółek handlowych. Największy przyrost, o 52 podmioty, nastąpił w roku 22, natomiast najmniejszy w 24 roku (o 14). * - do 21 roku pod nazwą "spółki prawa handlowego"

16 Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Podmioty gospodarcze osób fizycznych Podmioty gospodarcze osób fizycznych Podmioty gospodarcze ogółem = , , , , , , , , ,9 4,72 % , , ,6 W roku 21 w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost liczby podmiotów osób fizycznych wielkości: % 8,5 Udział podmiotów gospodarczych osób fizycznych w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem 8, 79,5 79, 78,5 78, 77,5 77, 76,5 Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Podmioty gospodarcze osób fizycznych w 21 r. Podmioty gospodarcze ogółem = , , , , ,3 komentarz W Koninie zarejestrowanych jest najwięcej podmiotów gospodarczych osób fizycznych w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych ogółem w porównaniu do pozostałych miast na prawach powiatu oraz średniej dla województwa

17 Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Przetwórstwo przemysłowe w Koninie - podmioty gospodarcze Przetwórstwo przemysłowe* razem podmioty gospodarcze ogółem = , , , , , , , , ,8 5,95 % , , ,5 W latach roku 21 nastąpił wzrost w porownaniu do roku 29 liczby podmiotów przetwórstwa przemysłowego o: % Udział przetwórstwa przemysłowego w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7, 6,9 Przetwórstwo przemysłowe Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań razem w 21 r. podmioty gospodrcze ogółem = , , , , ,3 komentarz W roku 21 w Koninie przyrost liczby podmiotów przetwórstwa przemysłowego był wyŝszy niŝ przyrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych (5,95% wobec 4,6%). * - do 28 roku według PKD 24, od 29 według PKD 27; dane przed i po roku 29 nie są ze sobą porównywalne

18 Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Handel w Koninie - podmioty gospodarcze razem Handel* podmioty gospodarcze ogółem = , , , ,2 handlowych o: ,9 1,63 % , , , , , , ,8 % Udział handlu w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem W porównaniu z rokiem poprzednim w roku 21 nastąpił wzrost liczby podmiotów Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Handel podmioty razem gospodarcze w 21 r. ogółem = , , , , ,5 komentarz W Koninie udział podmiotów sekcji Handel i naprawy w liczbie podmiotów ogółem wyniósł w 21 roku 29,8% i był wyŝszy niŝ w pozostałych miastach na prawach powiatu (wyŝszy był jedynie w Kaliszu) oraz średnia dla województwa. * - do 28 roku według PKD 24, od 29 według PKD 27; dane przed i po roku 29 nie są ze sobą porównywalne

19 Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Wskaźnik przedsiębiorczości w Koninie Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców , , , 22 95, , , , , , , , ,51 Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Podmioty gospodarcze na 1 mieszkańców w 21 r. 19,8 111,9 15,5 136,7 177,8 komentarz W Koninie wskaźnik przedsiębiorczości określany przez liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 mieszkańców jest niŝszy niŝ w innych miastach na prawach powiatu oraz niŝszy niŝ jego przeciętna wartość dla województwa

20 Cel operacyjny 1.1: Tworzenie warunków dla zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw Wydatki majątkowe inwestycyjne budŝetu miasta Konina Wydatki majątkowe inwestycyjne budŝetu miasta (w zł) mln zł 18 Wydatki majątkowe inwestycyjne budŝetu miasta Kalisz Konin Leszno Poznań Wydatki majątkowe inwestycyjne w 21 r. razem (w tys zł) wydatki budŝetu ogółem = , 22, ,7 17, ,1 2, ,3 29,61 komentarz Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem budŝetu miasta Konina był w 21 roku wyraźnie niŝszy niŝ w pozostałych miastach na prawach powiatu (w porównaniu z Poznaniem prawie dwukrotnie)

21 Cel strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego w Koninie Stopa bezrobocia 1999* 17, 2 16, , , , , , , , 28 8, , ,3 % Stopa bezrobocia rejestrowanego * Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Stopa bezrobocia w 21 r. 9,2 8,5 13,3 8,3 3,5 Struktura bezrobocia według płci komentarz Stopa bezrobocia w Koninie, mimo ponad dwukrotnego spadku w latach (19,6% w 23 r., 8,5% w 28 r.), wzrosła w 21 roku i jest najwyŝsza wśród wielkopolskich miast na prawach powiatu. Liczba bezrobotnych Udział kobiet w bezrobotnych ogółem Kobiety MęŜczyźni (%) , , , , , , , , , , , ,2 * - w 1999 r. powiat koniński łącznie z miastem na prawach powiatu

22 Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Bezrobotni w Koninie według wykształcenia Ogółem WyŜsze Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniŝej* w % ,8 28,5 6,1 37,4 26, ,3 28,2 6,2 37,5 25, ,9 28,2 5,7 37,7 25, ,5 28,6 5,5 36,1 25, ,1 28,5 5,7 35,7 25, ,7 28,2 6,5 33, 25, ,8 28, 6,7 31, 26, ,7 26,6 8,4 28,5 28, ,5 27,1 8,4 26,8 29, ,9 26,3 9, 25,4 28, ,9 27,4 9,4 26, 25, ,2 26,8 1,7 26,1 24,2 Bezrobotni według wykształcenia 12,2% 24,2% w 21 r. 26,8% w 2 r. 2,3% 26,1% 1,7% 25,9% 28,2% 6,2% WyŜsze Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniŝej* 37,5% * - do 21 r. podstawowe i bez wykształcenia szkolnego - 2 -

23 Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Bezrobotni w Koninie według czasu pozostawania bez pracy Ogółem do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyŝej 24 miesięcy 1999* w % 1999* 1 18,8 16,6 19,2 2,7 24, ,8 15,9 17,9 22,5 23, ,8 14,5 18,2 22,4 27, ,5 14,6 16,5 2,5 29, ,9 14,8 16,3 19,1 31, , 14,4 16,2 16,8 32, ,2 15,9 12,6 15,4 33, ,9 15,7 13,8 14,2 33, ,5 15,3 13,8 13,9 31, ,8 17,9 13,7 1,2 16, ,2 2,7 22,8 14, 1, ,8 17,9 21,9 21,5 11,8 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 11,8% 26,8% w 21 r. 21,5% w 2 r. 17,9% 23,8% 19,8% 21,9% 22,5% 17,9% 15,9% Do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy PowyŜej 24 miesięcy * - w 1999 r. powiat koniński łącznie z miastem na prawach powiatu

24 Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Bezrobotni w Koninie pozostający bez pracy powyŝej 1 roku Bezrobotni pozostający bez pracy powyŝej 1 roku razem Bezrobotni ogółem =1 1999* , , , , , , , , , , , ,3 % 6 Udział długotrwale bezrobotnych (powyŝej 1 roku) w liczbie bezrobotnych ogółem * komentarz Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem w Koninie utrzymywał się do roku 27 na wysokim, stałym poziomie - oscylującym pomiędzy 45,3% a 51,% (najwyŝszy poziom osiągając w roku 23). Istotna zmiana dokonała się w roku 28, w którym zanotowano wynoszący 18,8 p.procentowego spadek (z 45,3% do 26,5%). W 21 r. udział ten ponownie wzrósł i wynosił 33,3%. * - w 1999 r. powiat koniński łącznie z miastem na prawach powiatu

25 Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Zatrudnienie w przemyśle i usługach w Koninie* Zatrudnieni ogółem Zatrudnieni w przemyśle Zatrudnieni w usługach Wskaźnik zatrudnienia w przemyśle (w %) Wskaźnik zatrudnienia w usługach (w %) ,2 49, ,9 52, , 52, ,9 55, ,2 57, ,5 55, ,1 59, ,1 56, ,7 56, ,8 58, ,4 61, ,6 63,1 tys. 3 Zatrudnieni w przemyśle i usługach Zatrudnieni w przemyśle Zatrudnieni w usługach * - przeciętne zatrudnienie w ciągu roku, w przemyśle łącznie z budownictwem

26 Cel operacyjny 1.2: Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koninie ogółem i w relacji do średniej krajowej Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Polska =1 brutto ,32 14, ,14 13, ,34 98, ,22 95, ,66 96, ,53 94, ,27 92, ,39 92, ,51 93,9 zł 35 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto % Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej

27 Cel strategiczny 1: Stymulowanie rozwoju nowoczesnej i zrównowaŝonej gospodarki miasta Cel operacyjny 1.3: Rozwój sektora turystyki Miejsca noclegowe w Koninie Miejsca noclegowe Korzystający z noclegów ogółem I-XII spadała średnio o: ,21 % ,84 % Miejsca noclegowe W latach 2-21 liczba miejsc noclegowych W okresie nastąpił wzrost liczby miejsc noclegowych o: komentarz W latach 2-21, po początkowym wzroście, liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania systematycznie spadała, najniŝszą wartość osiągając w roku 26. Pomiędzy rokiem 21 a 26 spadek wyniósł 323 miejsca. Obserwowany w okresie ponowny przyrost wyniósł 5,66%. tys. 3 Korzystający z noclegów ogółem I-XII

28 Cel operacyjny 1.3: Rozwój sektora turystyki Nowo oddane i zmodernizowane obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Koninie Nowo oddane i zmodernizowane obiekty 1999 (.) 2 (.) 21 (.) 22 (.) 23 (.) 24 (.) (.) (.) 21 (.) 1,2 1,,8,6,4 Nowo oddane i zmodernizowane obiekty,2, (.) (.) (.) (.) (.) (.) 1 (.) (.) (.)

29 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta Cel operacyjny 2.2: Rozwój budownictwa mieszkaniowego Mieszkania oddane do uŝytkowania w Koninie Mieszkania oddane do uŝytkowania ,3 % uŝytkowania o: ,52 % Mieszkania oddane do uŝytkowania W latach 2-21 średni spadek liczby mieszkań oddanych do uŝytkowania wyniósł: W 21 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek liczby mieszkań oddanych do Wielkopolska Kalisz Konin Leszno Poznań Mieszkania oddane do uŝytkowania w 21 r komentarz W roku 21 w Koninie oddano do uŝytkowania o 14% więcej mieszkań niŝ w Lesznie lecz o 4% mniej niŝ w Kaliszu

30 Cel operacyjny 2.2: Rozwój budownictwa mieszkaniowego Mieszkania oddane do uŝytkowania - budownictwo komunalne w Koninie Liczba mieszkań komunalnych Powierzchnia w m Mieszkania oddane do uŝytkowania - budownictwo komunalne Liczba mieszkań w m 2 7 Powierzchnia uŝytkowa

31 Cel operacyjny 2.2: Rozwój budownictwa mieszkaniowego Zasoby mieszkaniowe w Koninie* Mieszkania ogółem Mieszkania na 1 ludności Przeciętna powierzchnia mieszkania w m 2 Liczba osób na 1 mieszkanie Liczba osób na 1 izbę ,2 55,1 3,19, ,4 55,6 3,17, ,4 56, 3,14, ,5 6,8 3,2, ,7 61,5 2,97, ,7 62, 2,92, ,8 62,3 2,89, ,6 62,4 2,86, ,6 62,7 2,84, ,1 62,9 2,81, ,7 63,1 2,78, ,3 63,4 2,76,75 Mieszkania na 1 ludności W latach 2-21 średni przyrost liczby mieszkań wyniósł:,97 %. W okresie wzrost ten jest równy:,34 %. Liczba osób na 1 mieszkanie i 1 izbę 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Liczba osób na 1 mieszkanie Liczba osób na 1 izbę * - od 22 r. zasoby mieszkaniowe zamieszkane

32 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta Cel operacyjny 2.3: Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta Wydatki budŝetu miasta Konina na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Wydatki budŝetu miast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w zł) Kalisz Konin Leszno Piła Poznań Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 21 r. Poznań Piła Leszno Konin Kalisz mln zł Wydatki budŝetu miasta Konina na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe inwestycyjne Wydatki majątkowe inwestycyjne budŝetu miasta (w zł)

33 Cel operacyjny 2.3: Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta Wydatki budŝetu miasta Konina na kulturę fizyczną i sport Wydatki budŝetu miasta na kulturę fizyczną i sport (w zł) W tym wydatki majątkowe inwestycyjne (w zł) mln zł 14 Wydatki na kulturę fizyczną i sport

34 Cel operacyjny 2.3: Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta Biblioteki w Koninie Placówki biblioteczne razem w tym biblioteki i filie Księgozbiór w tys. Czytelnicy woluminów , , , , , , , , , , , , 1657 Księgozbiór w tys. woluminów tys. 2 Czytelnicy

35 Cel operacyjny 2.3: Wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta Kina stałe w Koninie Kina stałe Widzowie w tys , , , , , , , , , , , ,6 tys. 3 Widzowie kin stałych Kalisz Konin Leszno Poznań Widzowie kin w tys. w 21 r. 111,9 128,6, 2437,3-33 -

36 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta Uczniowie w placówkach szkolnictwa dla dorosłych w Koninie Rok szkolny Placówki szkolnictwa dla dorosłych Uczniowie 1999/ / / /23 (.) (.) 23/ / / / / / / / Uczniowie w placówkach szkolnictwa dla dorosłych /2 2/21 21/22 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 21/211 komentarz W latach 2-28 w Koninie przybywało placówek szkolnictwa dla dorosłych przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczących się w nich osób. W roku 29 zmniejszyła się zarówno liczba placówek jak i liczba uczniów, po czym w roku 21 wzrosła liczba placówek i uczących się w nich osób

37 Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta Szkolnictwo wyŝsze w Koninie Liczba kierunków W tym liczba nowych kierunków Studenci (łącznie z cudzoziemcami)* Uczelnie z siedzibą w Koninie, wraz z ich ośrodkami zamiejscowymi Ośrodki zamiejscowe uczelni spoza Konina umiejscowione w Koninie Liczba studentów uczelni z siedzibą w Koninie * - liczba studentów według stanu w dniu 3 XI

38 Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta Placówki oświatowe i wychowawcze w Koninie Liczba szkół (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) Szkoły Gimnazja a podstawowe Ponadgimnazjalne b 1999/ / / / / / / / / / / / Liczba niepublicznych placówek oświatowych i wychowawczych Niepubliczne Niepubliczne Niepubliczne licea szkoły gimnazja a ogólnokształcące podstawowe 28/ / / Szkoły /2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 21/211 Szkoły podstawowe Gimnazja Ponadgimnazjalne a - dla dzieci i młodzieŝy b - dla młodzieŝy c - dla dorosłych

39 Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta Komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach Szkoły ogółem Szkoły podstawowe a Gimnazja a Komputery w szkołach Komputery w szkołach z dostępem do Internetu Szkoły ogółem Szkoły podstawowe a Gimnazja a Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do uŝytku uczniów Szkoły podstawowe a Gimnazja a Szkoły ponadgimnazjalne ab 23 7,86 3,63 34, ,65 23,88 31, ,73 23,61 31, ,4 18,34 2, ,83 16,23 13,7 28 2,88 13,53 13, ,56 12,87 13, ,5 11,91 13,41 a - dla dzieci i młodzieŝy bez specjalnych b - w latach bez liceów ogólnokształcących

40 Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta Bezrobocie rejestrowane wśród absolwentów w Koninie Absolwenci zarejestrowani jako bezrobotni do dnia 31 X w roku ukończenia nauki Rok szkolny Ogółem Zasadnicze szkoły zawodowe Technika Szkoły średnie zawodowe Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły policealne Szkoły wyŝsze 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/ Bezrobotni absolwenci /25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 Ogółem Szkoły wyŝsze źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

41 Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta śłobki i przedszkola w Koninie Miejsca w Ŝłobkach Dzieci w Ŝłobkach Miejsca w przedszkolach Dzieci w przedszkolach Dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Dzieci w punktach przedszkolnych Miejsca i liczba dzieci w Ŝłobkach (w ciągu roku) Miejsca w Ŝłobkach Dzieci w Ŝłobkach Miejsca i liczba dzieci w przedszkolach (w ciągu roku) Miejsca w przedszkolach Dzieci w przedszkolach

42 Cel operacyjny 2.5: Doskonalenie systemu edukacji miasta Wydatki budŝetu miasta Konina na oświatę i wychowanie Wydatki budŝetu miasta na oświatę i wychowanie (w zł) mln zł 16 Wydatki na oświatę i wychowanie Kalisz Konin Leszno Poznań Wydatki budŝetu miasta na oświatę i wychowanie w 21 r. razem (w tys. zł) wydatki budŝetu ogółem = ,2 33, ,1 37, ,1 39,5 6949,6 23,58-4 -

43 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta Cel operacyjny 2.6: Promocja rodziny Przyrost naturalny w Koninie. Liczba zawartych małŝeństw i rozwodów. Przyrost naturalny Przyrost naturalny na 1 ludności MałŜeństwa Rozwody , , , , , , , , , , , , Przyrost naturalny Liczba zawartych małŝeństw i rozwodów MałŜeństwa Rozwody Uwagi: Przyrost naturalny ludności określa się jako róŝnicę między liczbą urodzeń Ŝywych a liczbą zgonów w danym okresie

44 Cel strategiczny 3: Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboŝeniu społeczeństwa miasta Cel operacyjny 3.1: Doskonalenie systemu pomocy społecznej Wydatki budŝetu miasta Konina na pomoc społeczną i pozostałe zadania zakresu polityki społecznej*. Liczba rodzin zastępczych. Wydatki budŝetu miasta na pomoc społeczną (w zł) Rodziny zastępcze mln zł 6 Wydatki budŝetu miasta na pomoc społeczną Rodziny zastępcze * - do 23 r. wydatki na opiekę społeczną

45 Cel operacyjny 3.1: Doskonalenie systemu pomocy społecznej Liczba mieszkańców domów i zakładów opieki społecznej w Koninie Osoby w domach i zakładach opieki społecznej W latach 2-21 średni przyrost liczby mieszkańców domów i zakładów opieki społecznej wyniósł: ,5 % W okresie nastąpił spadek o: ,7 % Mieszkańcy domów i zakładów opieki społecznej

46 Cel operacyjny 3.1: Doskonalenie systemu pomocy społecznej Ochrona zdrowia w Koninie ŁóŜka szpitalne na 1 tys. mieszkańców ,6 2 14, , 22 16, 23 19, , , ,9 27 1,6 28 1, , ŁóŜka szpitalne na 1 tys. mieszkańców Ludność na aptekę ogólnodostępną Ludność na aptekę ogólnodostępną

47 Cel strategiczny 3: Zapobieganie zjawiskom patologicznym i uboŝeniu społeczeństwa miasta Cel operacyjny 3.2: Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Cel operacyjny 3.3: Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bezpieczeństwo publiczne w Koninie i powiecie konińskim Liczba spotkań prewencyjnych Policji z młodzieŝą a : 193 Przestępczość w 21 r. Liczba przestępstw ogółem a : 5511 z tego przeciwko Ŝyciu i zdrowiu: 119 przeciwko mieniu: 2726 Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece ab : 74 (wykrywalność sprawców 1%) w tym znęcanie się nad rodziną: 33 (wykrywalność sprawców 1%) W roku 21 Komenda Miejska Policji w Koninie przeprowadziła na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego 897 interwencji domowych (o 2% mniej niŝ w roku poprzednim), z czego 893 dotyczyło przemocy w rodzinie (zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty). Wśród 668 sprawcow przemocy w rodzinie 475 było pod wpływem alkoholu (w tym 16 kobiet). 435 z tych osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień. Sprawcy przemocy domowej Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Sprawcy przemocy domowej Przestępstwa stwierdzone Art. k.k. ogółem w tym kobiety m. Konin powiat koniński Przestępczość na 1 mieszkańców. Wykrywalność sprawców przestępstw. a Przestępstwa na 1 mieszkańców Wykrywalność sprawców przestępstw (w %) ,1 47,1 2 28,5 47, ,7 53, , 53, ,9 6, ,6 64, ,9 65, ,7 66, ,4 68, , 75, ,5 79, ,8 79,8 Przestępstwa na 1 mieszkańców % Wykrywalność sprawców przestępstw 9 a - dane dla powiatu konińskiego łącznie z miastem na prawach powiatu b - art. 26 do 211a kodeksu karnego źródło: Komenda Policji w Koninie, dane US

48 Cel strategiczny 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Cel operacyjny 4.1: Ochrona zasobów przyrody Wydatki budŝetu miasta Konina na utrzymanie zieleni. Zieleń miejska ogólnodostępna i osiedlowa. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w zł)* tys. zł Utrzymanie zieleni Zieleń miejska ogólnodostępna i osiedlowa Parki, zieleńce Zieleń uliczna i tereny Cmentarze Lasy gminne zieleni osiedlowej w ha , , , , , , ,9 11, ,3 11, ,9 11, ,9 11, ,1 11, ,1 11,7 66 * - do 2 r. zieleń w miastach i gminach

49 Cel operacyjny 4.1: Ochrona zasobów przyrody Poziom emisji pyłów i gazów w Koninie Zanieczyszczenia pyłowe w t/rok Zanieczyszczenia gazowe w t/rok t/rok 6 Zanieczyszczenia pyłowe mln t/rok 12 Zanieczyszczenia gazowe

50 Cel operacyjny 4.1: Ochrona zasobów przyrody Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków. Ścieki wymagające oczyszczenia. ZuŜycie wody. Ludność korzystająca z oczyszczalni (w % ogólnej liczby ludności) 22 79, , , ,8 26 8,8 27 8, , , ,2 % Ludność korzystająca z oczyszczalni Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi dam Ścieki wymagajace oczyszczenia Ścieki wymagające oczyszczania w dam , , , , , , , , ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki i ludności Ogółem przemysł rolnictwo i leśnictwo W tym eksploatacja sieci wodociągowej gospodarstwa domowe w dam 3 /rok , , , , , , , , , ,4 2841, , ,6 288, , ,1 2721, , ,1 2662, , ,5 2591, , ,4 2647, , ,3 254, , ,8 25,7-48 -

51 Cel strategiczny 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego miasta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Cel operacyjny 4.2: Poprawa efektywności infrastruktury miejskiej Liczba wypadków komunikacyjnych w Koninie i powiecie konińskim Wypadki komunikacyjne* Liczba wypadków komunikacyjnych * - dane dla powiatu konińskiego łącznie z miastem na prawach powiatu

52 Cel operacyjny 4.2: Poprawa efektywności infrastruktury miejskiej Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Koninie Długość sieci wodociągowej w km Połączenia* ZuŜycie w dam 3 Ludność korzystająca , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 - W latach 2-21 średni przyrost długości sieci wodociągowej wyniósł: 1,6 %. W okresie nastąpił wzrost długości sieci wodociągowej wielkości: 2,49 %. km Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Długość sieci wodociągowej Długość sieci kanalizacyjnej Długość sieci kanalizacyjnej w km Połączenia* Ścieki w dam Ludność korzystająca , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , W latach 2-21 średni przyrost długości sieci kanalizacyjnej wyniósł: 3,62 %. W okresie wzrost długości sieci kanalizacyjnej wynosił: 1,33 %. * - połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

53 Cel operacyjny 4.2: Poprawa efektywności infrastruktury miejskiej Sieć gazowa i energetyczna w Koninie Sieć gazowa Długość czynnej sieci rozdzielczej w km Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ZuŜycie gazu w tys. m 3 Odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1 Sieć energetyczna Odbiorcy ZuŜycie energii energii elektrycznej na elektrycznej niskim napięciu na niskim w MWh napięciu , , , , , , , , , , , tys tys. 29, 28,5 28, 27,5 27, 26,5 26, ZuŜycie energii elektrycznej na niskim napięciu w MWh Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK w tym na: WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2015 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2015 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 25 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści Powierzchnia..................................... 3 2 Ochrona Środowiska............................... 3 3 Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 13 października 2011 r. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY DO RAPORTU Z BADAŃ PN. KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU Badanie na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował

Bardziej szczegółowo