W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"

Transkrypt

1 EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a

2 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa Poznań tel fax ul. Piotra Skargi Szczecin tel fax DOTACJE UE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Oferta informacyjna została sporządzona przez specjalistów firmy Europrojekty Consulting Sp. z o.o. w oparciu o najnowsze wytyczne dotyczące pozyskiwania dotacji europejskich, opracowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Stan aktualny na r. 1 S t r o n a

3 HARMONOGRAMY NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYBRANYCH INWESTYCJI NA ROK 2015 W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Oś priorytetowa, nr i nazwa działania (priorytetu inwestycyjnego) Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów Beneficjenci Wysokość wsparcia - tworzenie nowej oraz rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; - podniesienie poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji; - wsparcie inwestycyjne firmy we wczesnej fazie rozwoju - tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego słuŝącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R; - prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac B+R ukierunkowanych na wdroŝenie; - wdroŝenie własnych lub zakupionych wyników - przedsiębiorstwa; - podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; - instytucje otoczenia biznesu (tj.: parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii) - przedsiębiorstwa (głównie MŚP); - przedsiębiorstwa współpracujące z jednostkami naukowobadawczymi - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% Planowany termin ogłoszenia naboru II kwartał 2015 r. (czerwiec - lipiec) III kwartał 2015 r. (sierpień wrzesień) 0 S t r o n a

4 prac B+R lub technologii, a takŝe praw własności intelektualnej Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - wdraŝanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny); - ekoinnowacje (przedsięwzięcia związane z zieloną gospodarką i zielonymi produktami); - inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w sektorze MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Do 70% kosztów inwestycji (listopad grudzień) Oś priorytetowa V - kompleksowa - podmioty sprawujące III kwartał 2015 r. 1 S t r o n a

5 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uŝyteczności publicznej, w tym budownictwo komunalne Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii modernizacja energetyczna budynków uŝyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym modernizacja przegród zewnętrznych budynków, wymiana wyposaŝenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych; - budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach - inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii; - przedsięwzięcia z zakresu rozwoju zarząd nad nieruchomościami, których właścicielem jest jst; i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne; - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki - towarzystwa budownictwa społecznego; - jednostki naukowe, szkoły wyŝsze; - podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; - kościoły i związki wyznaniowe; -spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; - producenci rolni, grupy producenckie; - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; - organizacje pozarządowe; - kościoły i związki inwestycji - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% (wrzesień październik) (październik listopad) 2 S t r o n a

6 infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw; - budowa oraz modernizacja sieci umoŝliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyznaniowe; terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jst posiadające osobowość prawną; - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; - podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; - operatorzy systemu dystrybucyjnego Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb - projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodnościekowej (budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposaŝenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków terytorialnego; - podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; - inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% III kwartał 2015 r. 3 S t r o n a

7 Oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych komunalnych, inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, zagospodarowanie lub przekształcanie termiczne osadów ściekowych i pozyskanie powstającego w procesie oczyszczania ścieków biogazu, budowa kanalizacji rozproszonej); - budowa i modernizacja linii wodociągowych; - zakup lub remont urządzeń słuŝących do gromadzenia, odprowadzania, uzdatniania i przesyłu wody - tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych; - przebudowa i remont obiektów infrastruktury przemysłowej, powojskowej, pokolejowej i popegeerowskiej łącznie z adaptacją na cele gospodarcze; - uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących uŝytkowanych oraz WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE terytorialnego; - instytucje otoczenia biznesu 4 S t r o n a

8 Oś priorytetowa II Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze - wdraŝanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, ekoefektywnych; - inwestycje związane z wyposaŝeniem nowych lub doposaŝeniem istniejących stanowisk pracy; - wsparcie przedsiębiorstw zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju; - zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu, rozbudowa zaplecza; - działania wpływające na poszerzenie rynków zbytu, poszerzanie palety oferowanych produktów lub znaczną poprawę ich jakości WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Do 55% kosztów II kwartał 2015 r. 5 S t r o n a

9 Oś priorytetowa I Komercjalizacja wiedzy Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje Oś priorytetowa II Przedsiębiorstwa Działanie 2.3 Aktywność eksportowa Oś priorytetowa II Przedsiębiorstwa Działanie 2.5 Inwestorzy zewnętrzni - tworzenie i rozwój zaplecza B+R; - zakup i wdroŝenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R; - wsparcie całego procesu projektowego oraz procesu urynkowienia produktów; - zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń laboratoryjnych - przedsięwzięcia z zakresu rozwoju gospodarczego w celu wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne; - badania i analizy pod kątem priorytetowych branŝ eksportowych i rynków zbytu prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm - przedsięwzięcia strategiczne, których celem jest poprawa efektywności systemu obsługi inwestorów zagranicznych w regionie; - przedsiębiorcy; - jednostki naukowe współpracujące z przedsiębiorcami - przedsiębiorcy; terytorialnego - przedsiębiorcy; terytorialnego Do 55% kosztów - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów III kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r. 6 S t r o n a

10 Oś priorytetowa X Energia Poddziałanie Efektywność energetyczna poza terenem Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta Oś priorytetowa XI Środowisko Działanie realizacja kompleksowych działań obejmujących m.in. promocję inwestycyjną regionu, obsługę projektów inwestycyjnych oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu; - przygotowanie terenów inwestycyjnych - inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków uŝyteczności publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne; - inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków mieszkalnych - projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę; terytorialnego, ich jednostki organizacyjne; - związki i stowarzyszenia jst; - jednostki administracji rządowej; - inne jednostki sektora finansów publicznych; - jednostki naukowe; - instytucje edukacyjne; -szkoły wyŝsze; - organizacje pozarządowe; - kościoły i związki wyznaniowe; - przedsiębiorcy; - instytucje finansowe terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów 7 S t r o n a

11 Gospodarka wodnościekowa - inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych; - projekty dotyczące poprawy procesu uzdatniania wody pitnej oraz ograniczania strat wody związki i stowarzyszenia oraz spółki z udziałem jst; - podmioty wykonujące zadania jst i związku komunalnego; - jednostki administracji rządowej; - spółki wodne; - jednostki naukowe; - szkoły wyŝsze Oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa I Wzmocnienie innowacyjności - budowa, rozbudowa, zakup wyposaŝenia, zakup wyposaŝenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; - finansowanie badań naukowych i przemysłowych - zakup i wdroŝenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R; WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - przedsiębiorcy; - przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami naukowymi Do 55% kosztów WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - przedsiębiorcy; - przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami Do 55% kosztów III kwartał 2015 r. 8 S t r o n a

12 i konkurencyjności gospodarki PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Oś priorytetowa I Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki PI 3a Promowanie przedsiębiorczości w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym równieŝ poprzez inkubatory przedsiębiorczości Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł - wsparcie całego procesu projektowego oraz procesu urynkowienia produktów; - zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń laboratoryjnych - przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorstw w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji poprzez poszerzanie wachlarza dostępnych usług; - tworzenie nowej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - inwestycje w infrastrukturę słuŝącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; - budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych; - inwestycje w instalacje naukowymi - przedsiębiorstwa; i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne - przedsiębiorstwa; i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; - administracja rządowa; - państwowe jednostki organizacyjne; - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów 9 S t r o n a

13 odnawialnych Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowaŝonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Oś priorytetowa IV Region przyjazny środowisku PI 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagroŝeń przy słuŝące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE; - budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw - projekty dotyczące rozwoju systemu transportu zbiorowego; - unowocześnienie i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego; - wyposaŝenie w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę z nim związaną; - inwestycje w infrastrukturę szynową; - inwestycje w niskoemisyjne formy transportu miejskiego - projekty z zakresu małej retencji wodnej; - rozwój infrastruktury, w tym budowa lub remont urządzeń słuŝących do retencjonowania wód; - inwestycje w zakresie ochrony - organizacje pozarządowe - przedsiębiorstwa; i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; - administracja rządowa; - państwowe jednostki organizacyjne; - organizacje pozarządowe; - inne jednostki sektora finansów publicznych i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; - organy władzy administracji rządowej; - państwowe jednostki - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów III kwartał 2015 r. 10 S t r o n a

14 jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną( ) Oś priorytetowa I Badania i innowacje Działanie 1.2 Badania celowe Oś priorytetowa I Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przeciwpowodziowej; - przedsięwzięcia związane z rozwojem systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagroŝeń oraz wczesnego reagowania i ratownictwa - inwestycje w rozwój infrastruktury zdrowotnej; - inwestycje w infrastrukturę usług społecznych - opracowywanie nowych produktów/usług, procesów lub teŝ wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów; - wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczorozwojowego słuŝącego organizacyjne; - inne podmioty posiadające osobowość prawną - podmioty wykonujące działalność leczniczą; - przedsiębiorcy WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Jednostki naukowe prowadzące działalność gospodarczą - przedsiębiorcy; - przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami naukowymi - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów Do 70% kosztów III IV kwartał 11 S t r o n a

15 w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.3 Gospodarka odpadami Działanie 6.4 Gospodarka wodnościekowa Oś priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.2 Dziedzictwo naturalne działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa - kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; - budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę; - wyposaŝenie w odpowiedni sprzęt słuŝb zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody; - projekty dotyczące kanalizacji deszczowej Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury słuŝącej promocji obszarów atrakcyjnych turystycznie (w tym ścieŝki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, informacyjnej oraz jst posiadające osobowość prawną; - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki; - podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne; - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska; - spółki wodne jst posiadające osobowość prawną; - parki narodowe i krajobrazowe; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; III kwartał 12 S t r o n a

16 Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych wypoczynkoworekreacyjnej) Inwestycje w zakresie zwiększenia dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: - zakup wyposaŝenia niezbędnego do świadczenia ww. usług; - dostosowanie, adaptacja lub modernizacja infrastruktury - organizacje pozarządowe; - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki; - podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne; - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury i turystyki terytorialnego; - związki, porozumienia i stowarzyszenia jst; - samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; III kwartał 2015 r. 13 S t r o n a

17 Oś priorytetowa XIII Infrastruktura usług społecznych Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna Os priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Inwestycje w zakresie zwiększenia dostępu do usług przedszkolnych, w tym: - zakup wyposaŝenia niezbędnego do świadczenia ww. usług; - dostosowanie, adaptacja lub modernizacja infrastruktury - projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi; - projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdroŝenia w działalności gospodarczej - organizacje pozarządowe; - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; - publiczne podmioty lecznicze oraz ich podmioty tworzące - organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego; jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; - organizacje pozarządowe WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - mikro, małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa; - partnerstwa przedsiębiorstw; - partnerstwa naukowoprzemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo Do 55% kosztów przedsiębiorstw III kwartał 2015 r. 14 S t r o n a

18 Os priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Transport miejski Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw jako wdroŝenie rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia sprzęt produkcyjny - budowa, przebudowa obiektów infrastruktury zintegrowanego transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast; - zakup lub modernizacja taboru transportu miejskiego Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego; jst; - zarządcy infrastruktury kolejowej jst; - osoby prawne jst; - partnerstwa wymienionych podmiotów Do 55% kosztów przedsiębiorstw - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów Oś priorytetowa II Gospodarka Kompleksowa głęboka modernizacja 15 S t r o n a

19 niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.9 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych jst; - osoby prawne jst; - partnerstwa wymienionych podmiotów jst; - TBS; - wspólnoty mieszkaniowe; - spółdzielnie mieszkaniowe; - organizacje pozarządowe; - partnerstwa wymienionych podmiotów jst; - TBS; - organizacje pozarządowe; - partnerstwa wymienionych podmiotów 16 S t r o n a

20 Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.13 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja Wsparcie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci energetycznych do odbioru energii ze źródeł odnawialnych Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami: - działania związane z systemami zbierania i retencjonowania wody opadowej (w tym budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej); - działania związane z zapobieganiem uszczelnianiu gruntów (np. poprzez tworzenie powierzchni biologicznie czynnych) - rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagroŝeń; - wyposaŝenie słuŝb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniŝej 110 kv) jst; - administracja rządowa; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; - parki narodowe i krajobrazowe; - organizacje pozarządowe; - RZGW; - jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe) jst; Do 55% kosztów 17 S t r o n a

21 do zmian klimatu wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub powaŝnych awarii - administracja rządowa; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; - parki narodowe i krajobrazowe; - organizacje pozarządowe; - RZGW; - jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); - Ochotnicza StraŜ PoŜarna, jej związki i oddziały Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów - budowa i modernizacja sieci wodociągowych; - inteligentne sposoby zarządzania sieciami wodociągowymi - budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków; - budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków; - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych jst; - przedsiębiorcy; - partnerstwa wymienionych podmiotów jst; - przedsiębiorcy; - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów 18 S t r o n a

22 oczyszczania ścieków Oś priorytetowa I Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw; - inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę badawczorozwojową; - projekty badawczorozwojowe w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowotechnologicznych i inkubatorach technologicznych osoby fizyczne; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; - partnerstwa wymienionych podmiotów WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - przedsiębiorcy; - instytucje świadczące usługi w zakresie B+R; - partnerstwa przedsiębiorstw i uczelni wyŝszych oraz ich spółek celowych; - partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów Oś priorytetowa I Gospodarka i innowacje Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP - wdroŝenie wyników prac badawczo-rozwojowych; - wsparcie inwestycyjne MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Do 55% kosztów Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Odnawialne źródła - budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii wpisujących się w rozwój - przedsiębiorcy (MŚP); terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla 19 S t r o n a

23 energii generacji rozproszonej oraz podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej; - budowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia; - budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji - spółki prawa handlowego będące własnością jst; - uczelnie, szkoły wyŝsze; - jednostki naukowe; - jednostki badawczorozwojowe; - instytucje kultury; - operatorzy systemu dystrybucyjnego; - właściciele (zarządcy) budynków mieszkaniowych; - rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą; - grupy producentów rolnych; jst (ośrodki doradztwa rolniczego); - organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze); - rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą pozostałych beneficjentów 20 S t r o n a

24 Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie Efektywność energetyczna ZIT Gorzów Wielkopolski - głęboka modernizacja energetyczna budynków uŝyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; - głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem załoŝycielskim jest jst; - właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj. w ramach PO IiŚ) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie Efektywność energetyczna ZIT Zielona Góra - głęboka modernizacja energetyczna budynków uŝyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; - głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem załoŝycielskim jest jst; - właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni i 21 S t r o n a

25 modernizowanych energetycznie budynkach wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj. w ramach PO IiŚ) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie Oś priorytetowa IV Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom - budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieŝki rowerowe; - modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin; - inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego; - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa Wsparcie słuŝb ratownictwa technicznego i przeciwpoŝarowego terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; - spółki prawa handlowego będące własnością jst - Ochotnicza StraŜ PoŜarna (równieŝ jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG); - Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP; III kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r. 22 S t r o n a

26 Oś priorytetowa V Transport Poddziałanie Transport drogowy - ZIT Zielona Góra Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych terytorialnego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - tworzenie i rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach słuŝącego ich działalności innowacyjnej; - wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - przedsiębiorstwa; - spółki celowe ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; - konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni); - konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych; - porozumienia wyŝej - do 45% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów 23 S t r o n a

27 wymienionych podmiotów Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Wsparcie na rzecz wprowadzenia nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu lub procesu z moŝliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z moŝliwością promocji innowacyjnych rozwiązań Budowa i przebudowa infrastruktury słuŝącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst; - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; - podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej; - szkoły wyŝsze; - organizacje pozarządowe; - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej; - towarzystwa budownictwa społecznego Do 45% kosztów II III kwartał 2015 r. 24 S t r o n a

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego a/ Oś priorytetowa V Gospodarka Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uŝyteczności

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R.

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNYCH DOTACJI UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I ENERGETYKĘ NISKOEMISYJNĄ NA 2016 r.

ANALIZA DOSTĘPNYCH DOTACJI UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I ENERGETYKĘ NISKOEMISYJNĄ NA 2016 r. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac W. Andersa 7 61-894

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 1 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Renata Granowska Dyrektor Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 2014-2020 Możliwość finansowania projektów OZE Cele szczegółowe: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Eliminacja niskiej emisji i zapobieganie zmianom klimatu 1 OGRANICZANIE niskiej emisji W RAMACH

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA dr Zbigniew Hajłasz

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA dr Zbigniew Hajłasz REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2007-2013 2013 dr Zbigniew Hajłasz asz kwiecień,, 2007 r. Cele szczegółowe rozwoju województwa: 1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Działanie Typ projektu Nabór Alokacja MAZOWIECKIE PODKARPACKIE

Działanie Typ projektu Nabór Alokacja MAZOWIECKIE PODKARPACKIE Działanie Typ projektu Nabór Alokacja MAZOWIECKIE 1.2 Działalność badawczorozwojowa 1.2 Działalność badawczorozwojowa 1.2 Działalność badawczorozwojowa 1.2 Działalność badawczorozwojowa 3.3 Innowacje w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 3.2. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2015 r.

Warszawa, wrzesień 2015 r. FINANSOWANIE INWESTYCJI W FOTOWOLTAIKĘ. DOTACJE UE DLA SEKTORA OZE Warszawa, wrzesień 2015 r. 1 Od IV kwartału 2015 roku dostępne będą bezzwrotne dotacje na inwestycje energetyki odnawialnej. Informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD

Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD Gospodarka niskoemisyjna w kontekście możliwości wsparcia z RPO WD 2014-2020 20 stycznia 2016 r. Piotr Puczek Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Przegląd możliwych źródeł realizacji inwestycji, badań, edukacji i działań z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych lat.

Przegląd możliwych źródeł realizacji inwestycji, badań, edukacji i działań z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych lat. Przegląd możliwych źródeł realizacji inwestycji, badań, edukacji i działań z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych lat. mgr inż. Aleksandra Szewczyk Doradca w Pracowni Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE F U N D U S Z E EUROPEJSKIE w nowej perspektywie 2014-2020 Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 31/1246/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo