W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH"

Transkrypt

1 EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a

2 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa Poznań tel fax ul. Piotra Skargi Szczecin tel fax DOTACJE UE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Oferta informacyjna została sporządzona przez specjalistów firmy Europrojekty Consulting Sp. z o.o. w oparciu o najnowsze wytyczne dotyczące pozyskiwania dotacji europejskich, opracowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Stan aktualny na r. 1 S t r o n a

3 HARMONOGRAMY NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYBRANYCH INWESTYCJI NA ROK 2015 W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Oś priorytetowa, nr i nazwa działania (priorytetu inwestycyjnego) Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Typy projektów Beneficjenci Wysokość wsparcia - tworzenie nowej oraz rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; - podniesienie poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji; - wsparcie inwestycyjne firmy we wczesnej fazie rozwoju - tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego słuŝącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R; - prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac B+R ukierunkowanych na wdroŝenie; - wdroŝenie własnych lub zakupionych wyników - przedsiębiorstwa; - podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; - instytucje otoczenia biznesu (tj.: parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii) - przedsiębiorstwa (głównie MŚP); - przedsiębiorstwa współpracujące z jednostkami naukowobadawczymi - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% Planowany termin ogłoszenia naboru II kwartał 2015 r. (czerwiec - lipiec) III kwartał 2015 r. (sierpień wrzesień) 0 S t r o n a

4 prac B+R lub technologii, a takŝe praw własności intelektualnej Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - wdraŝanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny); - ekoinnowacje (przedsięwzięcia związane z zieloną gospodarką i zielonymi produktami); - inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w sektorze MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Do 70% kosztów inwestycji (listopad grudzień) Oś priorytetowa V - kompleksowa - podmioty sprawujące III kwartał 2015 r. 1 S t r o n a

5 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uŝyteczności publicznej, w tym budownictwo komunalne Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii modernizacja energetyczna budynków uŝyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym modernizacja przegród zewnętrznych budynków, wymiana wyposaŝenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych; - budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach - inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii; - przedsięwzięcia z zakresu rozwoju zarząd nad nieruchomościami, których właścicielem jest jst; i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne; - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki - towarzystwa budownictwa społecznego; - jednostki naukowe, szkoły wyŝsze; - podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; - kościoły i związki wyznaniowe; -spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; - producenci rolni, grupy producenckie; - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; - organizacje pozarządowe; - kościoły i związki inwestycji - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% (wrzesień październik) (październik listopad) 2 S t r o n a

6 infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw; - budowa oraz modernizacja sieci umoŝliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyznaniowe; terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jst posiadające osobowość prawną; - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; - podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych; - operatorzy systemu dystrybucyjnego Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb - projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodnościekowej (budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposaŝenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków terytorialnego; - podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; - inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa do 70% kosztów inwestycji; - pozostałe podmioty do 85% III kwartał 2015 r. 3 S t r o n a

7 Oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych komunalnych, inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, zagospodarowanie lub przekształcanie termiczne osadów ściekowych i pozyskanie powstającego w procesie oczyszczania ścieków biogazu, budowa kanalizacji rozproszonej); - budowa i modernizacja linii wodociągowych; - zakup lub remont urządzeń słuŝących do gromadzenia, odprowadzania, uzdatniania i przesyłu wody - tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych; - przebudowa i remont obiektów infrastruktury przemysłowej, powojskowej, pokolejowej i popegeerowskiej łącznie z adaptacją na cele gospodarcze; - uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących uŝytkowanych oraz WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE terytorialnego; - instytucje otoczenia biznesu 4 S t r o n a

8 Oś priorytetowa II Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze - wdraŝanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, ekoefektywnych; - inwestycje związane z wyposaŝeniem nowych lub doposaŝeniem istniejących stanowisk pracy; - wsparcie przedsiębiorstw zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju; - zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu, rozbudowa zaplecza; - działania wpływające na poszerzenie rynków zbytu, poszerzanie palety oferowanych produktów lub znaczną poprawę ich jakości WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Do 55% kosztów II kwartał 2015 r. 5 S t r o n a

9 Oś priorytetowa I Komercjalizacja wiedzy Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje Oś priorytetowa II Przedsiębiorstwa Działanie 2.3 Aktywność eksportowa Oś priorytetowa II Przedsiębiorstwa Działanie 2.5 Inwestorzy zewnętrzni - tworzenie i rozwój zaplecza B+R; - zakup i wdroŝenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R; - wsparcie całego procesu projektowego oraz procesu urynkowienia produktów; - zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń laboratoryjnych - przedsięwzięcia z zakresu rozwoju gospodarczego w celu wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne; - badania i analizy pod kątem priorytetowych branŝ eksportowych i rynków zbytu prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm - przedsięwzięcia strategiczne, których celem jest poprawa efektywności systemu obsługi inwestorów zagranicznych w regionie; - przedsiębiorcy; - jednostki naukowe współpracujące z przedsiębiorcami - przedsiębiorcy; terytorialnego - przedsiębiorcy; terytorialnego Do 55% kosztów - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów III kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r. 6 S t r o n a

10 Oś priorytetowa X Energia Poddziałanie Efektywność energetyczna poza terenem Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta Oś priorytetowa XI Środowisko Działanie realizacja kompleksowych działań obejmujących m.in. promocję inwestycyjną regionu, obsługę projektów inwestycyjnych oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu; - przygotowanie terenów inwestycyjnych - inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków uŝyteczności publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne; - inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków mieszkalnych - projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę; terytorialnego, ich jednostki organizacyjne; - związki i stowarzyszenia jst; - jednostki administracji rządowej; - inne jednostki sektora finansów publicznych; - jednostki naukowe; - instytucje edukacyjne; -szkoły wyŝsze; - organizacje pozarządowe; - kościoły i związki wyznaniowe; - przedsiębiorcy; - instytucje finansowe terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów 7 S t r o n a

11 Gospodarka wodnościekowa - inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych; - projekty dotyczące poprawy procesu uzdatniania wody pitnej oraz ograniczania strat wody związki i stowarzyszenia oraz spółki z udziałem jst; - podmioty wykonujące zadania jst i związku komunalnego; - jednostki administracji rządowej; - spółki wodne; - jednostki naukowe; - szkoły wyŝsze Oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa I Wzmocnienie innowacyjności - budowa, rozbudowa, zakup wyposaŝenia, zakup wyposaŝenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; - finansowanie badań naukowych i przemysłowych - zakup i wdroŝenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R; WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - przedsiębiorcy; - przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami naukowymi Do 55% kosztów WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - przedsiębiorcy; - przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami Do 55% kosztów III kwartał 2015 r. 8 S t r o n a

12 i konkurencyjności gospodarki PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje ( ) Oś priorytetowa I Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki PI 3a Promowanie przedsiębiorczości w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym równieŝ poprzez inkubatory przedsiębiorczości Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł - wsparcie całego procesu projektowego oraz procesu urynkowienia produktów; - zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń laboratoryjnych - przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorstw w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji poprzez poszerzanie wachlarza dostępnych usług; - tworzenie nowej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - inwestycje w infrastrukturę słuŝącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; - budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych; - inwestycje w instalacje naukowymi - przedsiębiorstwa; i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne - przedsiębiorstwa; i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; - administracja rządowa; - państwowe jednostki organizacyjne; - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów 9 S t r o n a

13 odnawialnych Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowaŝonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Oś priorytetowa IV Region przyjazny środowisku PI 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagroŝeń przy słuŝące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE; - budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw - projekty dotyczące rozwoju systemu transportu zbiorowego; - unowocześnienie i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego; - wyposaŝenie w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę z nim związaną; - inwestycje w infrastrukturę szynową; - inwestycje w niskoemisyjne formy transportu miejskiego - projekty z zakresu małej retencji wodnej; - rozwój infrastruktury, w tym budowa lub remont urządzeń słuŝących do retencjonowania wód; - inwestycje w zakresie ochrony - organizacje pozarządowe - przedsiębiorstwa; i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; - administracja rządowa; - państwowe jednostki organizacyjne; - organizacje pozarządowe; - inne jednostki sektora finansów publicznych i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; - organy władzy administracji rządowej; - państwowe jednostki - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów III kwartał 2015 r. 10 S t r o n a

14 jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną( ) Oś priorytetowa I Badania i innowacje Działanie 1.2 Badania celowe Oś priorytetowa I Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przeciwpowodziowej; - przedsięwzięcia związane z rozwojem systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagroŝeń oraz wczesnego reagowania i ratownictwa - inwestycje w rozwój infrastruktury zdrowotnej; - inwestycje w infrastrukturę usług społecznych - opracowywanie nowych produktów/usług, procesów lub teŝ wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów; - wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczorozwojowego słuŝącego organizacyjne; - inne podmioty posiadające osobowość prawną - podmioty wykonujące działalność leczniczą; - przedsiębiorcy WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Jednostki naukowe prowadzące działalność gospodarczą - przedsiębiorcy; - przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami naukowymi - przedsiębiorcy do 55% kosztów ; - pozostali beneficjenci do 85% kosztów Do 70% kosztów III IV kwartał 11 S t r o n a

15 w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.3 Gospodarka odpadami Działanie 6.4 Gospodarka wodnościekowa Oś priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.2 Dziedzictwo naturalne działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa - kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; - budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę; - wyposaŝenie w odpowiedni sprzęt słuŝb zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody; - projekty dotyczące kanalizacji deszczowej Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury słuŝącej promocji obszarów atrakcyjnych turystycznie (w tym ścieŝki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, informacyjnej oraz jst posiadające osobowość prawną; - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki; - podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne; - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska; - spółki wodne jst posiadające osobowość prawną; - parki narodowe i krajobrazowe; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; III kwartał 12 S t r o n a

16 Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych wypoczynkoworekreacyjnej) Inwestycje w zakresie zwiększenia dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: - zakup wyposaŝenia niezbędnego do świadczenia ww. usług; - dostosowanie, adaptacja lub modernizacja infrastruktury - organizacje pozarządowe; - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki; - podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne; - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury i turystyki terytorialnego; - związki, porozumienia i stowarzyszenia jst; - samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; III kwartał 2015 r. 13 S t r o n a

17 Oś priorytetowa XIII Infrastruktura usług społecznych Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna Os priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Inwestycje w zakresie zwiększenia dostępu do usług przedszkolnych, w tym: - zakup wyposaŝenia niezbędnego do świadczenia ww. usług; - dostosowanie, adaptacja lub modernizacja infrastruktury - projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi; - projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdroŝenia w działalności gospodarczej - organizacje pozarządowe; - spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; - publiczne podmioty lecznicze oraz ich podmioty tworzące - organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego; jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; - organizacje pozarządowe WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - mikro, małe, średnie i duŝe przedsiębiorstwa; - partnerstwa przedsiębiorstw; - partnerstwa naukowoprzemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo Do 55% kosztów przedsiębiorstw III kwartał 2015 r. 14 S t r o n a

18 Os priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Transport miejski Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw jako wdroŝenie rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia sprzęt produkcyjny - budowa, przebudowa obiektów infrastruktury zintegrowanego transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast; - zakup lub modernizacja taboru transportu miejskiego Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego; jst; - zarządcy infrastruktury kolejowej jst; - osoby prawne jst; - partnerstwa wymienionych podmiotów Do 55% kosztów przedsiębiorstw - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów Oś priorytetowa II Gospodarka Kompleksowa głęboka modernizacja 15 S t r o n a

19 niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.9 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla energetyczna obiektów uŝyteczności publicznej Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych jst; - osoby prawne jst; - partnerstwa wymienionych podmiotów jst; - TBS; - wspólnoty mieszkaniowe; - spółdzielnie mieszkaniowe; - organizacje pozarządowe; - partnerstwa wymienionych podmiotów jst; - TBS; - organizacje pozarządowe; - partnerstwa wymienionych podmiotów 16 S t r o n a

20 Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.13 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja Wsparcie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci energetycznych do odbioru energii ze źródeł odnawialnych Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami: - działania związane z systemami zbierania i retencjonowania wody opadowej (w tym budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej); - działania związane z zapobieganiem uszczelnianiu gruntów (np. poprzez tworzenie powierzchni biologicznie czynnych) - rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagroŝeń; - wyposaŝenie słuŝb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniŝej 110 kv) jst; - administracja rządowa; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; - parki narodowe i krajobrazowe; - organizacje pozarządowe; - RZGW; - jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe) jst; Do 55% kosztów 17 S t r o n a

21 do zmian klimatu wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub powaŝnych awarii - administracja rządowa; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; - parki narodowe i krajobrazowe; - organizacje pozarządowe; - RZGW; - jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe); - Ochotnicza StraŜ PoŜarna, jej związki i oddziały Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów - budowa i modernizacja sieci wodociągowych; - inteligentne sposoby zarządzania sieciami wodociągowymi - budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków; - budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków; - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych jst; - przedsiębiorcy; - partnerstwa wymienionych podmiotów jst; - przedsiębiorcy; - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów 18 S t r o n a

22 oczyszczania ścieków Oś priorytetowa I Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw; - inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę badawczorozwojową; - projekty badawczorozwojowe w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowotechnologicznych i inkubatorach technologicznych osoby fizyczne; - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; - partnerstwa wymienionych podmiotów WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - przedsiębiorcy; - instytucje świadczące usługi w zakresie B+R; - partnerstwa przedsiębiorstw i uczelni wyŝszych oraz ich spółek celowych; - partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów Oś priorytetowa I Gospodarka i innowacje Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP - wdroŝenie wyników prac badawczo-rozwojowych; - wsparcie inwestycyjne MŚP Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Do 55% kosztów Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Odnawialne źródła - budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii wpisujących się w rozwój - przedsiębiorcy (MŚP); terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; - do 55% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla 19 S t r o n a

23 energii generacji rozproszonej oraz podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej; - budowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia; - budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji - spółki prawa handlowego będące własnością jst; - uczelnie, szkoły wyŝsze; - jednostki naukowe; - jednostki badawczorozwojowe; - instytucje kultury; - operatorzy systemu dystrybucyjnego; - właściciele (zarządcy) budynków mieszkaniowych; - rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą; - grupy producentów rolnych; jst (ośrodki doradztwa rolniczego); - organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze); - rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą pozostałych beneficjentów 20 S t r o n a

24 Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie Efektywność energetyczna ZIT Gorzów Wielkopolski - głęboka modernizacja energetyczna budynków uŝyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; - głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem załoŝycielskim jest jst; - właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj. w ramach PO IiŚ) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie Efektywność energetyczna ZIT Zielona Góra - głęboka modernizacja energetyczna budynków uŝyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; - głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem załoŝycielskim jest jst; - właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni i 21 S t r o n a

25 modernizowanych energetycznie budynkach wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj. w ramach PO IiŚ) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie Oś priorytetowa IV Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom - budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieŝki rowerowe; - modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin; - inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego; - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa Wsparcie słuŝb ratownictwa technicznego i przeciwpoŝarowego terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; - spółki prawa handlowego będące własnością jst - Ochotnicza StraŜ PoŜarna (równieŝ jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG); - Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP; III kwartał 2015 r. III kwartał 2015 r. 22 S t r o n a

26 Oś priorytetowa V Transport Poddziałanie Transport drogowy - ZIT Zielona Góra Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych terytorialnego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - tworzenie i rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach słuŝącego ich działalności innowacyjnej; - wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - przedsiębiorstwa; - spółki celowe ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; - konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni); - konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych; - porozumienia wyŝej - do 45% kosztów dla przedsiębiorstw; - do 85% kosztów dla pozostałych beneficjentów 23 S t r o n a

27 wymienionych podmiotów Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Wsparcie na rzecz wprowadzenia nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu lub procesu z moŝliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z moŝliwością promocji innowacyjnych rozwiązań Budowa i przebudowa infrastruktury słuŝącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst; - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; - podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej; - szkoły wyŝsze; - organizacje pozarządowe; - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej; - towarzystwa budownictwa społecznego Do 45% kosztów II III kwartał 2015 r. 24 S t r o n a

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności Rafał Pawelec Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo