INSTRUKCJA ZAKŁADOWA MO/IZ/3/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZAKŁADOWA MO/IZ/3/15"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR SP ZOZ PRZEWORSK Przeworsk dn r. WPROWADZONO ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SP ZOZ PRZEWORSK Nr 14/2015 z dnia r. INSTRUKCJA ZAKŁADOWA ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, POBIERANIA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZ SP ZOZ W PRZEWORSKU MO/IZ/3/15 Kopia nr: STANOWISKO IMIĘ i NAZWISKO PODPIS DATA Opracował Sprawdził Pełnomocnik r. Arkusz nr: Na arkuszach: Edycja nr: Wersja nr: Obowiązuje od:

2 Lp. Nr zmiany Nr arkusza / Nr wersji REJESTR ZMIAN Data wprowadzenia Podpis wprowadzającego Ark. nr: Strona 2 Uwagi

3 1. CEL Ark. nr: Strona 3 Celem Instrukcji jest ujednolicenie zasad udostępniania dokumentacji medycznej (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, tj. Dz.U. z 2014r. poz. 177) pacjentom, przedstawicielom ustawowym i osobom upoważnionym przez pacjenta, innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, a także zasad odpłatności i przechowywania dokumentacji medycznej. 2. ZAKRES Instrukcja jest kierowana do wszystkich komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, zwanego dalej Zakładem, które sporządzają, udostępniają i przechowują dokumentację medyczną. 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA Dyrektor odpowiada za zatwierdzenie niniejszej Instrukcji oraz wydawanie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za zaopiniowanie niniejszej Instrukcji, wydawanie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym oraz nadzorowanie zasad stosowania Instrukcji, Ordynatorzy/ kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie zasad stosowania niniejszej Instrukcji w obrębie komórki organizacyjnej, Lekarz prowadzący odpowiada za udzielenie informacji i udostępnienie (w swojej obecności) dokumentacji medycznej do wglądu na prośbę pacjenta, Pielęgniarka oddziałowa odpowiada za udzielanie informacji medycznej z zakresu procesu pielęgnacji, Pracownicy Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej, zwanego dalej Działem Met-Org odpowiadają za udostępnienie dokumentacji z leczenia szpitalnego przechowywanej w Dziale lub z innych komórek celem przygotowania kopii dokumentów i jej wydania oraz wysłanie dokumentacji uprawnionym podmiotom zgodnie z niniejszą Instrukcją, a także poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, Pracownicy Punktu Informacyjnego odpowiadają za udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego, poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, a także za pobranie opłaty za wydanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego, Pracownik Archiwum Zakładowego odpowiada za udostępnienie dokumentacji medycznej znajdującej się w Archiwum Zakładowym,. Pracownik Kasy - odpowiada za pobraną opłatę za wydanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego. 4. OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 4.1. Dokumentację medyczną udostępnia się: pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego lub paszportu, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

4 Ark. nr: Strona rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18. Roku życia, za okazaniem swojego dowodu osobistego, opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator, itp.), osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego, paszportu, osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego, po śmierci pacjenta prawo do uzyskania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu Udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz Zakładu następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych Udostępnienie następuje po sprawdzeniu zgodności danych osobowych zawartych w wydawanej dokumentacji z dokumentem tożsamości Dokumentacja medyczna podmiotom i organom uprawnionym jest udostępniana bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez Zakład stosownego pisma/wniosku Wzory formularzy można pobrać w Dziale Met-Org, Punkcie Informacyjnym, Archiwum Zakładowym, innych odpowiednich komórkach organizacyjnych Zakładu. 5. FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 5.1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w Zakładzie, poprzez sporządzenie jej: wyciągów, czyli skróconego tekstu zawierającego najważniejsze dane z większej całości lub jego części potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpisów, czyli kopii lub przepisanego tekstu oryginalnego dokumentu potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii lub rysunku wykonanego za pomocą kserokopiarki - potwierdzonego za zgodność z oryginałem poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 6. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ ZAKŁADU UPRAWNIONYM PODMIOTOM I ORGANOM 6.1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

5 Ark. nr: Strona podmiotom, którym minister właściwy do spraw zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli tj.: wojewodom, konsultantom krajowym, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez w/w ministra ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta, komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji, lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia, wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania, spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, osobom wykonującym czynności kontrolne w związku z kontrolą legalności, celowości, rzetelności prowadzenia baz danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji. 7. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ LUB INSTYTUTOWI BADAWCZEMU 7.1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy Dokumentacja jest udostępniana na podstawie Wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, stanowiącego Zał. nr 1 do Instrukcji, złożonego przez zainteresowanego, podpisanego przez przedstawiciela uczelni Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa na udostępnienie dokumentacji medycznej, student, słuchacz lub doktorant ustala z upoważnioną osobą termin wglądu do dokumentacji medycznej Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych Zakładu Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego. Kopiowanie może odbywać się za zgodą Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa i pobraniem opłaty określonej w aktualnym Cenniku Usług SP ZOZ w Przeworsku Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, słuchacz lub doktorant bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej oraz podpisuje Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych, stanowiące Zał. nr 2 do Instrukcji.

6 Ark. nr: Strona 6 8. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA UBEZPIECZONYCH LUB OSÓB, NA RZECZ KTÓRYCH MA ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA UBEZPIECZENIA 8.1. Zakład udziela informacji zakładom ubezpieczeń o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, które obejmują w szczególności: informacje o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badań diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona, informacje o przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach, informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji Wystąpienie o przekazanie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez ubezpieczonego lub osobę na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczeniowa, danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników badań genetycznych, powinno zawierać: oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji; imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o udzielenie informacji, informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer identyfikacyjny PESEL jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją, serię i numer dokumentu tożsamości - jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami, oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego Z zakresu udzielanych informacji zakładom ubezpieczeń wyłączone są wyniki badań genetycznych Udzielenie informacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych Brak któregokolwiek elementu wymienionego w pkt we wniosku, powoduje jego zwrot do zakładu ubezpieczeń celem uzupełnienia Kserokopię udostępnionej informacji lub dokumentacji medycznej, upoważniony pracownik Działu Met-Org przesyła do zakładu ubezpieczeniowego listem poleconym. Dokumentacja jest umieszczona w kopercie z napisem: POUFNE - DOKUMENTY MEDYCZNE, a następnie włożona do koperty zewnętrznej z opisem adresata i z dopisanym oznaczeniem lekarza.

7 Ark. nr: Strona 7 9. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA W TRAKCIE LECZENIA 9.1. Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w oddziale szpitalnym: W trakcie pobytu w szpitalu pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo wglądu do indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej jego leczenia Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek pacjenta jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, jedynie w zakresie wpisów dotyczących poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Udostępnienie dokumentacji następuje za pośrednictwem lekarza prowadzącego leczenie i w ustalonym przez niego terminie Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w poradniach specjalistycznych lub POZ: Pacjent leczony w poradni specjalistycznej lub POZ, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej w obecności lekarza prowadzącego leczenie Na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, Zakład udostępnia jego dokumentację medyczną W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa pisemny Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej, stanowiący Zał. nr do niniejszej Instrukcji, do odpowiedniej Rejestracji, która posiada dokumentację medyczną poradni specjalistycznej Pracownik Punktu Informacyjnego odbiera z Rejestracji dokumentację medyczną pacjenta celem wykonania kopii Pracownik Punktu Informacyjnego na bieżąco sporządza, udostępnia i potwierdza za zgodność z oryginałem dokumentację medyczną pacjentów leczonych ambulatoryjnie Pacjent uiszcza w Punkcie Informacyjnym opłatę za sporządzenie kopii zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług SP ZOZ w Przeworsku i otrzymuje paragon z kasy fiskalnej Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Wniosku podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentację oraz datą jej wydania Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej z leczenia w poradni specjalistycznej znajdującej się poza budynkiem głównym Zakładu lub z POZ, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta musi wypełnić w danej komórce organizacyjnej potrzebny formularz. Pielęgniarka przekazuje przez kierowcę Zakładu oryginał stosownej dokumentacji medycznej wraz z wypełnionymi przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez pacjenta formularzami w kopercie zaadresowanej na Punkt Informacyjny. Pielęgniarka powinna poinformować pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez pacjenta o sposobie odbioru i zapłacie za kopię dokumentacji medycznej zgodnie z pkt W celu uzyskania kopii archiwalnej dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa Wniosek w Archiwum Zakładowym. Odbiór oraz zapłata za udostępnienie dokumentacji odbywa się zgodnie z pkt Wniosek dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta oraz odnotowuje się w rejestrze prowadzonym w odpowiedniej komórce organizacyjnej.

8 Ark. nr: Strona Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w działach diagnostyki: Wyniki badań diagnostycznych w trakcie hospitalizacji pacjenta nie mogą być udostępniane pacjentowi Wyniki badań oraz filmy RTG z kamery laserowej są własnością Zakładu i stanowią integralną część historii choroby, a kopie mogą być udostępniane tylko zgodnie z niniejszą Instrukcją, jako dokumentacja medyczna oraz zgodnie z Cennikiem Usług SP ZOZ w Przeworsku Wyniki badań wykonanych poza hospitalizacją pacjenta są wydawane pacjentowi lub podmiotowi zlecającemu badanie Udostępnienie archiwalnego zdjęcia RTG (wykonane przed XII 2005r.) następuje na podstawie Oświadczenia wypożyczenia zdjęcia RTG, stanowiącego Zał. nr 5 do niniejszej Instrukcji. Oświadczenie podpisuje pacjent lub osoba przez niego upoważniona, która wypełnia dodatkowo Upoważnienie (Zał. nr 4). Wydanie i zwrot zdjęcia RTG musi być potwierdzone na Oświadczeniu podpisem osoby wydającej i odbierającej zdjęcie RTG oraz datą jej wydania/zwrotu. 10. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA W ODDZIALE SZPITALNYM I NA WYPADEK ŚMIERCI PACJENTA Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta także po zakończeniu leczenia Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Jeżeli pacjent nie wskazał takiej osoby, w wyjątkowych przypadkach zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego może wyrazić prokurator lub sąd W celu wydania kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa pisemny Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej (Zał. nr 3 do niniejszej Instrukcji) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (Zał. nr 4 do niniejszej Instrukcji) Po pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku, pracownicy Działu Met-Org sporządzają, udostępniają i potwierdzają dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego za zgodność z oryginałem. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w poligrafii Zakładu Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Wniosku podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentację oraz datą jej wydania. Wniosek będący podstawą udostępnienia dokumentacji odnotowuje się w rejestrze prowadzonym w Dziale Met-Org Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia Wniosku, w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:35 w Dziale Met-Org Pacjent uiszcza opłatę w Kasie Zakładu, a następnie z paragonem z kasy fiskalnej zgłasza się do Działu Met-Org po odbiór kserokopii dokumentacji medycznej Koszt sporządzenia kopii określa aktualny Cennik Usług SP ZOZ w Przeworsku.

9 Ark. nr: Strona UDOSTĘPNIENIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ ZAKŁADU Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej w formie oryginałów podejmuje Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa W razie wydania oryginałów pozostawia się kopie wydanej dokumentacji, chyba, że zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę W przypadku udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej wypełniana jest Karta wydania oryginału dokumentacji medycznej, stanowiąca Zał. nr 6 do niniejszej Instrukcji Karty przechowuje się w teczkach Wydanie i zwrot dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Karcie podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentacje oraz datą jej wydania/zwrotu. 12. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WEWNĄTRZ ZAKŁADU Podstawą udostępnienia dokumentacji wewnątrz Zakładu jest wypełniony Rewers, stanowiący Zał. nr 7 do niniejszej Instrukcji Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionej dokumentacji oraz jej kompletność Wypełniony przez osobę wypożyczającą dokumentację medyczną Rewers należy złożyć w Sekretariacie. Po zadekretowaniu Rewersu przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa należy dostarczyć go do: Wypisu Chorych (dotyczy bieżących historii chorób), Działu Met-Org (dotyczy archiwalnych historii chorób z leczenia szpitalnego), Archiwum Szpitalnego (dotyczy archiwalnej dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego i zbiorczej dokumentacji medycznej), Punktu Informacyjnego (dotyczy bieżącej dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego) Wydanie i zwrot dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Rewersie podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentacje oraz datą jej wydania/zwrotu Ewidencję Rewersów prowadzą odpowiednie komórki organizacyjne, wyszczególnione w pkt UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ARCHIWALNEJ POZA GODZINAMI PRACY DZIAŁU METODYCZNO - ORGANIZACYJNEGO W PRZYPADKU POWTÓRNEJ HOSPITALIZACJI Personel medyczny z oddziału zgłasza do Kancelarii Izby Przyjęć potrzebę udostępnienia archiwalnej dokumentacji medycznej Pracownik medyczny z oddziału wypełnia Rewers i doręcza go pracownikowi Kancelarii Pracownik Kancelarii bierze z Portierni Zakładu klucz do Archiwum Dokumentacji Szpitalnej i udostępnia oryginał dokumentacji medycznej Wydanie oryginału dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Rewersie podpisem pracownika Kancelarii i osoby odbierającej dokumentację oraz datą jej wydania Pracownik Kancelarii w następnym dniu roboczym, następującym po dniu wydania oryginału dokumentacji medycznej, niezwłocznie dostarcza Rewers do Działu Met-Org w celu wpisania go do ewidencji.

10 Ark. nr: Strona Pielęgniarka oddziałowa lub sekretarka medyczna z oddziału niezwłocznie po wykorzystaniu oryginału dokumentacji medycznej zwraca ją do Działu Met-Org Zwrot oryginału dokumentacji musi być potwierdzony na Rewersie podpisem osoby oddającej i odbierającej, a także datą zwrotu. 14. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Wgląd w dokumentację medyczną odbywa się na miejscu w Zakładzie i jest bezpłatny. Każdy pacjent może zapoznać się osobiście lub przez upoważnioną osobę ze swoją dokumentacją w godzinach pracy komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych, za pośrednictwem personelu medycznego Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii Zakład pobiera opłatę Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności określa Regulamin Organizacyjny Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa aktualny Cennik Usług SP ZOZ w Przeworsku. 15. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zakład przechowuje dokumentację wewnętrzną, którą sporządził Dokumentacja zewnętrzna w postaci zleceń lub skierowań jest przechowywana przez Zakład, jeśli zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne Szczegółowe zapisy dotyczące warunków zabezpieczających dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych zawiera Instrukcja Archiwalna Zakład przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia; dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat; dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami, która jest przechowywana co najmniej przez okres 30 lat od dnia jej sporządzenia Okresy przechowywania dokumentacji zbiorczej określa Instrukcja Kancelaryjna Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła Dokumentacja medyczna podlegająca brakowaniu i zniszczeniu może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej pacjenta upoważnionej przez pacjenta na podstawie oświadczenia do uzyskiwania dokumentacji. W tym celu należy zwrócić się z prośbą do Dyrektora o wydanie oryginału historii choroby

11 Ark. nr: Strona 11 dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, ale nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie. 16. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez: przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją; dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji; przekazanie papierowych wydruków na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem. Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie zawiera: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis Dokumentacja wydrukowana powinna umożliwiać identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych tj.: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; Do udostępniania dokumentacji w trybie określonym w pkt stosuje się odpowiednio przepisy pkt ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI Załącznik nr 1 Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych SP ZOZ w Przeworsku Załącznik nr 2 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych Załącznik nr 3 Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej Załącznik nr 4 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Załącznik nr 5 Oświadczenie wypożyczenia zdjęcia RTG Załącznik nr 6 Karta wydania oryginału dokumentacji medycznej Załącznik nr 7 Rewers

12 Ark. nr: Strona 12 Załącznik nr 1 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia (pieczęć lub pełna nazwa i adres szkoły wyższej) Akceptacja Dyrektora/Z-cy ds. Lecznictwa Akceptacja Dyrektora/Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych SP ZOZ w Przeworsku 1. Dla (imię i nazwisko wnioskodawcy) 2. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych ( należy wpisać rodzaj pracy oraz jej tytuł) 3. Zakres żądanych informacji ze zbioru (z wyjątkiem danych umożliwiających identyfikację osoby)... (należy wskazać, jakie dane mają zostać udostępnione).. (podpis Przedstawiciela Uczelni).. ( podpis wnioskodawcy)

13 Ark. nr: Strona 13 Załącznik nr 2 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia... O Ś W I A D C Z E N I E O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Ja niżej podpisany/a, zamieszkały/a oświadczam, że znane są mi obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 2. Korzystałem/am z dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w dniach w obecności.. 3. Dokumentacja dotyczyła z okresu 4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których miałem/am dostęp w związku z udostępnionymi mi informacjami ze zbioru danych osobowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, wykorzystanych przeze mnie do celów naukowych. 5. Treść niniejszego Oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. Przeworsk, dnia (imię i nazwisko)

14 Akceptacja Dyrektora/Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Przeworsku Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej 1. Dane pacjenta (osoby, której dokumentacja dotyczy): Ark. nr: Strona 14 Załącznik nr 3 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia Imię i nazwisko: Adres zamieszkania:. Nr PESEL.. 3. Dane osoby upoważnionej przez pacjenta *: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania:. Nr PESEL.. 4. Rodzaj dokumentacji: SZPITAL Nazwa oddziału... Data hospitalizacji... Nr Księgi Głównej... PORADNIA SPECJALISTYCZNA Nazwa Poradni Data wizyty INNY RODZAJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (wymagany opis wniosku)... Data pobytu szpitalnego Data wizyty ambulatoryjnej.. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Medycznych SP ZOZ w Przeworsku. * wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o udostępnienie dokumentacji, jako przedstawiciel ustawowy lub z upoważnienia pacjenta Potwierdzenie wydania/odbioru.. (Podpis wnioskodawcy) Potwierdzam wydanie/odbiór kopii dokumentacji medycznej w dniu..... (Podpis pracownika SP ZOZ w Przeworsku) ( Podpis odbierającego)

15 Ark. nr: Strona 15 Załącznik nr 4 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się dokumentem tożsamości zwracam się z prośbą do SP ZOZ w Przeworsku o sporządzenie i wydanie kopii dokumentacji medycznej znajdującej się w Państwa posiadaniu, a dotyczącej mojej osoby oraz upoważniam do jej odbioru:... (Imię i nazwisko) legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (podpis osoby upoważniającej)

16 Ark. nr: Strona 16 Załącznik nr 5 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia.. Imię i nazwisko pacjenta..... Adres zamieszkania... PESEL OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZENIA ZDJĘCIA RTG Proszę o wypożyczenie zdjęcia RTG z leczenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (nazwa oddziału, poradni) w okresie.. (data pobytu) Zobowiązuję się zwrócić wypożyczone zdjęcie do Archiwum RTG. Przewidywany termin zwrotu zdjęcia.. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zgubienia w/w zdjęcia nie będę rościł/a pretensji w stosunku do SP ZOZ w Przeworsku. (Podpis pracownika wypożyczającego) (Podpis pacjenta) Potwierdzenie zwrotu Potwierdzam zwrot w/w zdjęcia RTG w dniu..... (Podpis pracownika SP ZOZ w Przeworsku ) ( Podpis pacjenta)

17 Ark. nr: Strona 17 Załącznik nr 6 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia.. Imię i nazwisko pacjenta lub osoby upoważnionej / Nazwa uprawnionej instytucji..... Adres zamieszkania / Adres instytucji... Imię i nazwisko pracownika upoważnionego do pobrania oryginału KARTA WYDANIA ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym nr. Oświadczam, że otrzymałem oryginał dokumentacji medycznej pacjenta... (imię i nazwisko).. (data urodzenia lub nr PESEL).. (adres zamieszkania) z leczenia w.. ilość stron.. w celu.. i zobowiązuję się do zwrócenia dokumentacji do dnia nieuszkodzonej, kompletnej dokumentacji medycznej oraz do przestrzegania zasad poufności oraz ochrony danych osobowych. (Podpis wydającego pracownika) (Podpis osoby odbierającej) Potwierdzenie odbioru Potwierdzam odbiór oryginału dokumentacji medycznej w dniu..... (Podpis pracownika ) ( Podpis osoby odbierającej)

18 Ark. nr: Strona 18 Załącznik nr 7 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia.. (pieczątka komórki organizacyjnej) REWERS Lp. Nr historii choroby Imię i nazwisko pacjenta PESEL pacjenta Imię i Nazwisko lekarza wypożyczającego... Powód wypożyczenia (Podpis i pieczątka Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ).. (Podpis i pieczątka osoby wypożyczającej) Potwierdzenie wydania Potwierdzam wydanie oryginału dokumentacji medycznej w dniu (Podpis pracownika wydającego) (Podpis pracownika wypożyczającego) Potwierdzenie zwrotu Potwierdzam zwrot oryginału dokumentacji medycznej w dniu... (Podpis pracownika przyjmującego). ( Podpis pracownika zdającego)

19 1. ROZDZIELNIK INSTRUKCJA ZAKŁADOWA Ark. nr: Strona 19 L.p. Otrzymał Nr egz. Data Podpis Uwagi

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 1. Cel procedury Celem procedury jest ustalenie jednolitego sposobu udostępniania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Strona 1 z 11 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty,

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZOZ Nr 10/2014 r. z dnia 12.05.2014 r. PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.); Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ rocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instrukcja udostępniania dokumentacji organizacyjnych WCZ SPZOZ Strona 2/5 1. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

a) pacjenta, którego ona dotyczy po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem,

a) pacjenta, którego ona dotyczy po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem, PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ KLIENTÓW KLINIK LA PERLA SP. z o.o. 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością spółki La perla sp. z o.o. 2. Przy przyjęciu do placówki pacjent jest

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 18/2017 PREZESA ZARZĄDU SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP. Z O. O. z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz Szpitala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O PODSTAWA PRAWNA ( tekst jednolity z dnia 8 lipca 2016 roku ) Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Q I - 015/0 Strona 1 z 12 Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji medycznej...2

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 823,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna Dokumentacja medyczna Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładzie opieki zdrowotnej. I. CEL PROCEDURY Ustalenie jednolitych zasad postępowania z dokumentacja medyczną, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O PODSTAWA PRAWNA ( tekst jednolity z dnia 10 maja 2017 roku ) Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej

Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP 3.3 / ZI - 01 WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W SZPITALU POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP 3.3 / ZI - 01 WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W SZPITALU POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Strona 1 z 9 JEST TO OFICJALNY I PODLEGAJĄCY EWIDENCJI DOKUMENT I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY BEZ ZGODY PIELĘGNIARKI NACZELNEJ SPIS TREŚCI 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Zakres stosowania 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)*

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)* spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (ich upoważnienie ma źródło ustawowe i nie jest uzależnione od upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Znak: OP-0210-42/13 w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

LAS-MED. REHABILITACJA

LAS-MED. REHABILITACJA Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem REGULAMIN. Zakopane, 23 grudnia 2016 rok

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem REGULAMIN. Zakopane, 23 grudnia 2016 rok Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem REGULAMIN sporządzania, prowadzenia, udostępniania oraz przekazywania do archiwum dokumentacji medycznej Zakopane, 23 grudnia 2016 rok Podstaw

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: PRAWA PACJENTA określone w ustawach: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Instrukcja regulująca zasady udostępniania szkole wyższej lub instytutowi badawczemu dokumentacji medycznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Źródło: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009 z późn. zm.

KARTA PRAW PACJENTA. Źródło: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009 z późn. zm. KARTA PRAW PACJENTA Źródło: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009 z późn. zm.) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Art. 6. 1.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie PRAWA PACJENTA

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie PRAWA PACJENTA PRAWA PACJENTA Wyciąg z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Art. 6. 1. Pacjent ma prawo

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawa pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych Na podstawie: USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159) Prawa pacjenta Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDROWE CENY S.C. KAROL STĘPEK, GRZEGORZ SMOŁA I. Postanowienia ogólne 1 Zgodnie z art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

KARTA PRAW PACJENTA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI KARTA PRAW PACJENTA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI 1 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 173/2011 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO TELMEDICIN SP. Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO TELMEDICIN SP. Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO TELMEDICIN SP. Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: TELMEDICIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. USTAWA

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. USTAWA Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2017.836 z dnia 2017.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia 23 marca 2017

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Prawa i obowiązki pacjenta Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. I. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH PACJENTA

USTAWA O PRAWACH PACJENTA Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA O PRAWACH PACJENTA z dnia 6 listopada 2008 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE CORPOMED ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne NZOZ CORPOMED 1 zwany również dalej NZOZ działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. KARTA PRAW PACJENTA Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych I. 1. Pacjent

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE 1 PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r., nr 52, poz.417) Terminy użyte w ustawie Opiekun faktyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie

Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie Regulamin Organizacyjny PTUAiW w Białogardzie 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot SPZOZ WOTUW STANOMINO. Przychodnia Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. KARTA PRAW PACJENTA Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych I. 1. Pacjent

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE 1 PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r., nr 52, poz.417 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Terminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania Stomatologia BEMO DENT CLINIC REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. Z art 23 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2012 r. poz.

KARTA PRAW PACJENTA. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. KARTA PRAW PACJENTA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Naczelnego Centrum z dnia 28 marca 2012 r. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) Dziennik

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach określa:

KARTA PRAW PACJENTA w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach określa: KARTA PRAW PACJENTA w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach określa: USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wszystko o prawach pacjenta. Kraków, 23 listopada 2012 r.

Wszystko o prawach pacjenta. Kraków, 23 listopada 2012 r. Wszystko o prawach pacjenta Kraków, 23 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. określone w następujących aktach prawnych: Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego KOBAMED S.C. Marcin Barczyński, Aleksander Konturek 1 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ dr n. med., mgr prawa Marta Rorat Zakład Prawa Medycznego, Katedra Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu ZBIÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH NOŚNIKAMI INFORMACJI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 30.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 30.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 30.04.2015 WYKŁAD NR 9 1. Dokumentacja medyczna podstawy 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej 3. Dostęp osób trzecich 4. Dokumentacja medyczna

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. Procedura postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi po poronieniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. Procedura postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi po poronieniu Wersja1;str.1z6 DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ TYTUŁ: Postępowanie ze zwłokami dziecka i Stanowisko Imię i nazwisko Data obowiązywania od kiedy? Podpis Opracował Położna koordynująca Sali Porodowej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 2. z dnia 30 maja 2011 r.

Aneks Nr 2. z dnia 30 maja 2011 r. załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/2011 Rady Społecznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Aneks Nr 2 z dnia 30 maja 2011 r. do Regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH KARTA PRAW PACJENTA

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH KARTA PRAW PACJENTA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH KARTA PRAW PACJENTA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z dnia 31 marca 2009 roku nr 52

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

KARTA PRAW PACJENTA I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Sekretariat: tel. +48 22 532-82 - 50 fax. +48 22 532-82 - 30 sekretariat@bpp.gov.pl Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 października 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. PRAWA PACJENTA

Rozdział I. PRAWA PACJENTA Regulamin Praw i Obowiązków Pacjenta Rozdział. PRAWA PACJENTA Dział 1 do świadczeń zdrowotnych. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

INFORAMCJE DLA PACJENTÓW

INFORAMCJE DLA PACJENTÓW INFORAMCJE DLA PACJENTÓW Przyjęcie do szpitala W Izbie Przyjęć SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu przyjmowani są bez skierowania wyłącznie pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Jerzy Gryko

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Jerzy Gryko PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Jerzy Gryko 1 AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta USTAWA z dnia 28

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie KARTA PRAW PACJENTA

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie KARTA PRAW PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie KARTA PRAW PACJENTA Niniejsza Karta Praw Pacjenta została opracowana w oparciu o ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT Rozdział 1. Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie wypłat określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH PRZETWARZANYCH W SPZ ZOZ NOWA DĘBA

REJESTR ZBIORÓW DANYCH PRZETWARZANYCH W SPZ ZOZ NOWA DĘBA Nr rejestru 1/2017 PACJENCI (BYLI I OBECNI) Art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz art. 27 ust 2, pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym..

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.. TR Data wpływu wniosku... POWIATOWE CENTRUM POMOCY (wypełnia PCPR) RODZINIE W WOLSZTYNIE ul. 5-go Stycznia 5 Numer kolejny wniosku... 64-200 Wolsztyn (wypełnia PCPR) Tel. 068 384-56-12 WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA sp. z o.o. podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Specjalistyczny Ośrodek ginekologii położnictwa i leczenia niepłodności Gravida Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO przedsiębiorstwa leczniczego NZOZ Przychodnia Zabobrze. Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO przedsiębiorstwa leczniczego NZOZ Przychodnia Zabobrze. Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO przedsiębiorstwa leczniczego NZOZ Przychodnia Zabobrze 1 Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze 1. Firmą podmiotu jest Przychodnia Zabobrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Fr-Po/PZN-1/2 (C) Lubin, dnia... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Nr akt PZN.8321.2... Nr wniosku... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo