INSTRUKCJA ZAKŁADOWA MO/IZ/3/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZAKŁADOWA MO/IZ/3/15"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR SP ZOZ PRZEWORSK Przeworsk dn r. WPROWADZONO ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SP ZOZ PRZEWORSK Nr 14/2015 z dnia r. INSTRUKCJA ZAKŁADOWA ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, POBIERANIA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZ SP ZOZ W PRZEWORSKU MO/IZ/3/15 Kopia nr: STANOWISKO IMIĘ i NAZWISKO PODPIS DATA Opracował Sprawdził Pełnomocnik r. Arkusz nr: Na arkuszach: Edycja nr: Wersja nr: Obowiązuje od:

2 Lp. Nr zmiany Nr arkusza / Nr wersji REJESTR ZMIAN Data wprowadzenia Podpis wprowadzającego Ark. nr: Strona 2 Uwagi

3 1. CEL Ark. nr: Strona 3 Celem Instrukcji jest ujednolicenie zasad udostępniania dokumentacji medycznej (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, tj. Dz.U. z 2014r. poz. 177) pacjentom, przedstawicielom ustawowym i osobom upoważnionym przez pacjenta, innym organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, a także zasad odpłatności i przechowywania dokumentacji medycznej. 2. ZAKRES Instrukcja jest kierowana do wszystkich komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, zwanego dalej Zakładem, które sporządzają, udostępniają i przechowują dokumentację medyczną. 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA Dyrektor odpowiada za zatwierdzenie niniejszej Instrukcji oraz wydawanie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za zaopiniowanie niniejszej Instrukcji, wydawanie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym oraz nadzorowanie zasad stosowania Instrukcji, Ordynatorzy/ kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie zasad stosowania niniejszej Instrukcji w obrębie komórki organizacyjnej, Lekarz prowadzący odpowiada za udzielenie informacji i udostępnienie (w swojej obecności) dokumentacji medycznej do wglądu na prośbę pacjenta, Pielęgniarka oddziałowa odpowiada za udzielanie informacji medycznej z zakresu procesu pielęgnacji, Pracownicy Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej, zwanego dalej Działem Met-Org odpowiadają za udostępnienie dokumentacji z leczenia szpitalnego przechowywanej w Dziale lub z innych komórek celem przygotowania kopii dokumentów i jej wydania oraz wysłanie dokumentacji uprawnionym podmiotom zgodnie z niniejszą Instrukcją, a także poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, Pracownicy Punktu Informacyjnego odpowiadają za udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego, poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, a także za pobranie opłaty za wydanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego, Pracownik Archiwum Zakładowego odpowiada za udostępnienie dokumentacji medycznej znajdującej się w Archiwum Zakładowym,. Pracownik Kasy - odpowiada za pobraną opłatę za wydanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego. 4. OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 4.1. Dokumentację medyczną udostępnia się: pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego lub paszportu, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

4 Ark. nr: Strona rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18. Roku życia, za okazaniem swojego dowodu osobistego, opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator, itp.), osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego, paszportu, osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego, po śmierci pacjenta prawo do uzyskania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu Udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz Zakładu następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych Udostępnienie następuje po sprawdzeniu zgodności danych osobowych zawartych w wydawanej dokumentacji z dokumentem tożsamości Dokumentacja medyczna podmiotom i organom uprawnionym jest udostępniana bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez Zakład stosownego pisma/wniosku Wzory formularzy można pobrać w Dziale Met-Org, Punkcie Informacyjnym, Archiwum Zakładowym, innych odpowiednich komórkach organizacyjnych Zakładu. 5. FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 5.1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w Zakładzie, poprzez sporządzenie jej: wyciągów, czyli skróconego tekstu zawierającego najważniejsze dane z większej całości lub jego części potwierdzonych za zgodność z oryginałem, odpisów, czyli kopii lub przepisanego tekstu oryginalnego dokumentu potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii lub rysunku wykonanego za pomocą kserokopiarki - potwierdzonego za zgodność z oryginałem poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 6. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ ZAKŁADU UPRAWNIONYM PODMIOTOM I ORGANOM 6.1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

5 Ark. nr: Strona podmiotom, którym minister właściwy do spraw zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli tj.: wojewodom, konsultantom krajowym, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez w/w ministra ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta, komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji, lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia, wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania, spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, osobom wykonującym czynności kontrolne w związku z kontrolą legalności, celowości, rzetelności prowadzenia baz danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji. 7. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ LUB INSTYTUTOWI BADAWCZEMU 7.1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy Dokumentacja jest udostępniana na podstawie Wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, stanowiącego Zał. nr 1 do Instrukcji, złożonego przez zainteresowanego, podpisanego przez przedstawiciela uczelni Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa na udostępnienie dokumentacji medycznej, student, słuchacz lub doktorant ustala z upoważnioną osobą termin wglądu do dokumentacji medycznej Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych Zakładu Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego. Kopiowanie może odbywać się za zgodą Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa i pobraniem opłaty określonej w aktualnym Cenniku Usług SP ZOZ w Przeworsku Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, słuchacz lub doktorant bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej oraz podpisuje Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych, stanowiące Zał. nr 2 do Instrukcji.

6 Ark. nr: Strona 6 8. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA UBEZPIECZONYCH LUB OSÓB, NA RZECZ KTÓRYCH MA ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA UBEZPIECZENIA 8.1. Zakład udziela informacji zakładom ubezpieczeń o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, które obejmują w szczególności: informacje o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badań diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona, informacje o przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach, informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji Wystąpienie o przekazanie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez ubezpieczonego lub osobę na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczeniowa, danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników badań genetycznych, powinno zawierać: oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji; imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o udzielenie informacji, informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer identyfikacyjny PESEL jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją, serię i numer dokumentu tożsamości - jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami, oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego Z zakresu udzielanych informacji zakładom ubezpieczeń wyłączone są wyniki badań genetycznych Udzielenie informacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych Brak któregokolwiek elementu wymienionego w pkt we wniosku, powoduje jego zwrot do zakładu ubezpieczeń celem uzupełnienia Kserokopię udostępnionej informacji lub dokumentacji medycznej, upoważniony pracownik Działu Met-Org przesyła do zakładu ubezpieczeniowego listem poleconym. Dokumentacja jest umieszczona w kopercie z napisem: POUFNE - DOKUMENTY MEDYCZNE, a następnie włożona do koperty zewnętrznej z opisem adresata i z dopisanym oznaczeniem lekarza.

7 Ark. nr: Strona 7 9. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA W TRAKCIE LECZENIA 9.1. Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w oddziale szpitalnym: W trakcie pobytu w szpitalu pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo wglądu do indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej jego leczenia Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek pacjenta jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, jedynie w zakresie wpisów dotyczących poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Udostępnienie dokumentacji następuje za pośrednictwem lekarza prowadzącego leczenie i w ustalonym przez niego terminie Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w poradniach specjalistycznych lub POZ: Pacjent leczony w poradni specjalistycznej lub POZ, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej w obecności lekarza prowadzącego leczenie Na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, Zakład udostępnia jego dokumentację medyczną W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa pisemny Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej, stanowiący Zał. nr do niniejszej Instrukcji, do odpowiedniej Rejestracji, która posiada dokumentację medyczną poradni specjalistycznej Pracownik Punktu Informacyjnego odbiera z Rejestracji dokumentację medyczną pacjenta celem wykonania kopii Pracownik Punktu Informacyjnego na bieżąco sporządza, udostępnia i potwierdza za zgodność z oryginałem dokumentację medyczną pacjentów leczonych ambulatoryjnie Pacjent uiszcza w Punkcie Informacyjnym opłatę za sporządzenie kopii zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług SP ZOZ w Przeworsku i otrzymuje paragon z kasy fiskalnej Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Wniosku podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentację oraz datą jej wydania Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej z leczenia w poradni specjalistycznej znajdującej się poza budynkiem głównym Zakładu lub z POZ, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta musi wypełnić w danej komórce organizacyjnej potrzebny formularz. Pielęgniarka przekazuje przez kierowcę Zakładu oryginał stosownej dokumentacji medycznej wraz z wypełnionymi przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez pacjenta formularzami w kopercie zaadresowanej na Punkt Informacyjny. Pielęgniarka powinna poinformować pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez pacjenta o sposobie odbioru i zapłacie za kopię dokumentacji medycznej zgodnie z pkt W celu uzyskania kopii archiwalnej dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa Wniosek w Archiwum Zakładowym. Odbiór oraz zapłata za udostępnienie dokumentacji odbywa się zgodnie z pkt Wniosek dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta oraz odnotowuje się w rejestrze prowadzonym w odpowiedniej komórce organizacyjnej.

8 Ark. nr: Strona Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w działach diagnostyki: Wyniki badań diagnostycznych w trakcie hospitalizacji pacjenta nie mogą być udostępniane pacjentowi Wyniki badań oraz filmy RTG z kamery laserowej są własnością Zakładu i stanowią integralną część historii choroby, a kopie mogą być udostępniane tylko zgodnie z niniejszą Instrukcją, jako dokumentacja medyczna oraz zgodnie z Cennikiem Usług SP ZOZ w Przeworsku Wyniki badań wykonanych poza hospitalizacją pacjenta są wydawane pacjentowi lub podmiotowi zlecającemu badanie Udostępnienie archiwalnego zdjęcia RTG (wykonane przed XII 2005r.) następuje na podstawie Oświadczenia wypożyczenia zdjęcia RTG, stanowiącego Zał. nr 5 do niniejszej Instrukcji. Oświadczenie podpisuje pacjent lub osoba przez niego upoważniona, która wypełnia dodatkowo Upoważnienie (Zał. nr 4). Wydanie i zwrot zdjęcia RTG musi być potwierdzone na Oświadczeniu podpisem osoby wydającej i odbierającej zdjęcie RTG oraz datą jej wydania/zwrotu. 10. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA W ODDZIALE SZPITALNYM I NA WYPADEK ŚMIERCI PACJENTA Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta także po zakończeniu leczenia Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Jeżeli pacjent nie wskazał takiej osoby, w wyjątkowych przypadkach zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego może wyrazić prokurator lub sąd W celu wydania kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa pisemny Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej (Zał. nr 3 do niniejszej Instrukcji) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (Zał. nr 4 do niniejszej Instrukcji) Po pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku, pracownicy Działu Met-Org sporządzają, udostępniają i potwierdzają dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego za zgodność z oryginałem. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w poligrafii Zakładu Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Wniosku podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentację oraz datą jej wydania. Wniosek będący podstawą udostępnienia dokumentacji odnotowuje się w rejestrze prowadzonym w Dziale Met-Org Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia Wniosku, w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:35 w Dziale Met-Org Pacjent uiszcza opłatę w Kasie Zakładu, a następnie z paragonem z kasy fiskalnej zgłasza się do Działu Met-Org po odbiór kserokopii dokumentacji medycznej Koszt sporządzenia kopii określa aktualny Cennik Usług SP ZOZ w Przeworsku.

9 Ark. nr: Strona UDOSTĘPNIENIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ ZAKŁADU Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej w formie oryginałów podejmuje Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa W razie wydania oryginałów pozostawia się kopie wydanej dokumentacji, chyba, że zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę W przypadku udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej wypełniana jest Karta wydania oryginału dokumentacji medycznej, stanowiąca Zał. nr 6 do niniejszej Instrukcji Karty przechowuje się w teczkach Wydanie i zwrot dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Karcie podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentacje oraz datą jej wydania/zwrotu. 12. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WEWNĄTRZ ZAKŁADU Podstawą udostępnienia dokumentacji wewnątrz Zakładu jest wypełniony Rewers, stanowiący Zał. nr 7 do niniejszej Instrukcji Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionej dokumentacji oraz jej kompletność Wypełniony przez osobę wypożyczającą dokumentację medyczną Rewers należy złożyć w Sekretariacie. Po zadekretowaniu Rewersu przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa należy dostarczyć go do: Wypisu Chorych (dotyczy bieżących historii chorób), Działu Met-Org (dotyczy archiwalnych historii chorób z leczenia szpitalnego), Archiwum Szpitalnego (dotyczy archiwalnej dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego i zbiorczej dokumentacji medycznej), Punktu Informacyjnego (dotyczy bieżącej dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego) Wydanie i zwrot dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Rewersie podpisem osoby wydającej i odbierającej dokumentacje oraz datą jej wydania/zwrotu Ewidencję Rewersów prowadzą odpowiednie komórki organizacyjne, wyszczególnione w pkt UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ARCHIWALNEJ POZA GODZINAMI PRACY DZIAŁU METODYCZNO - ORGANIZACYJNEGO W PRZYPADKU POWTÓRNEJ HOSPITALIZACJI Personel medyczny z oddziału zgłasza do Kancelarii Izby Przyjęć potrzebę udostępnienia archiwalnej dokumentacji medycznej Pracownik medyczny z oddziału wypełnia Rewers i doręcza go pracownikowi Kancelarii Pracownik Kancelarii bierze z Portierni Zakładu klucz do Archiwum Dokumentacji Szpitalnej i udostępnia oryginał dokumentacji medycznej Wydanie oryginału dokumentacji medycznej musi być potwierdzone na Rewersie podpisem pracownika Kancelarii i osoby odbierającej dokumentację oraz datą jej wydania Pracownik Kancelarii w następnym dniu roboczym, następującym po dniu wydania oryginału dokumentacji medycznej, niezwłocznie dostarcza Rewers do Działu Met-Org w celu wpisania go do ewidencji.

10 Ark. nr: Strona Pielęgniarka oddziałowa lub sekretarka medyczna z oddziału niezwłocznie po wykorzystaniu oryginału dokumentacji medycznej zwraca ją do Działu Met-Org Zwrot oryginału dokumentacji musi być potwierdzony na Rewersie podpisem osoby oddającej i odbierającej, a także datą zwrotu. 14. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Wgląd w dokumentację medyczną odbywa się na miejscu w Zakładzie i jest bezpłatny. Każdy pacjent może zapoznać się osobiście lub przez upoważnioną osobę ze swoją dokumentacją w godzinach pracy komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych, za pośrednictwem personelu medycznego Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii Zakład pobiera opłatę Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności określa Regulamin Organizacyjny Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa aktualny Cennik Usług SP ZOZ w Przeworsku. 15. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zakład przechowuje dokumentację wewnętrzną, którą sporządził Dokumentacja zewnętrzna w postaci zleceń lub skierowań jest przechowywana przez Zakład, jeśli zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne Szczegółowe zapisy dotyczące warunków zabezpieczających dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych zawiera Instrukcja Archiwalna Zakład przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia; dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat; dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami, która jest przechowywana co najmniej przez okres 30 lat od dnia jej sporządzenia Okresy przechowywania dokumentacji zbiorczej określa Instrukcja Kancelaryjna Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła Dokumentacja medyczna podlegająca brakowaniu i zniszczeniu może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej pacjenta upoważnionej przez pacjenta na podstawie oświadczenia do uzyskiwania dokumentacji. W tym celu należy zwrócić się z prośbą do Dyrektora o wydanie oryginału historii choroby

11 Ark. nr: Strona 11 dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, ale nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie. 16. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez: przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją; dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji; przekazanie papierowych wydruków na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem. Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie zawiera: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis Dokumentacja wydrukowana powinna umożliwiać identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych tj.: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; Do udostępniania dokumentacji w trybie określonym w pkt stosuje się odpowiednio przepisy pkt ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI Załącznik nr 1 Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych SP ZOZ w Przeworsku Załącznik nr 2 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych Załącznik nr 3 Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej Załącznik nr 4 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Załącznik nr 5 Oświadczenie wypożyczenia zdjęcia RTG Załącznik nr 6 Karta wydania oryginału dokumentacji medycznej Załącznik nr 7 Rewers

12 Ark. nr: Strona 12 Załącznik nr 1 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia (pieczęć lub pełna nazwa i adres szkoły wyższej) Akceptacja Dyrektora/Z-cy ds. Lecznictwa Akceptacja Dyrektora/Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych SP ZOZ w Przeworsku 1. Dla (imię i nazwisko wnioskodawcy) 2. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych ( należy wpisać rodzaj pracy oraz jej tytuł) 3. Zakres żądanych informacji ze zbioru (z wyjątkiem danych umożliwiających identyfikację osoby)... (należy wskazać, jakie dane mają zostać udostępnione).. (podpis Przedstawiciela Uczelni).. ( podpis wnioskodawcy)

13 Ark. nr: Strona 13 Załącznik nr 2 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia... O Ś W I A D C Z E N I E O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Ja niżej podpisany/a, zamieszkały/a oświadczam, że znane są mi obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 2. Korzystałem/am z dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w dniach w obecności.. 3. Dokumentacja dotyczyła z okresu 4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których miałem/am dostęp w związku z udostępnionymi mi informacjami ze zbioru danych osobowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, wykorzystanych przeze mnie do celów naukowych. 5. Treść niniejszego Oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem. Przeworsk, dnia (imię i nazwisko)

14 Akceptacja Dyrektora/Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Przeworsku Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej 1. Dane pacjenta (osoby, której dokumentacja dotyczy): Ark. nr: Strona 14 Załącznik nr 3 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia Imię i nazwisko: Adres zamieszkania:. Nr PESEL.. 3. Dane osoby upoważnionej przez pacjenta *: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania:. Nr PESEL.. 4. Rodzaj dokumentacji: SZPITAL Nazwa oddziału... Data hospitalizacji... Nr Księgi Głównej... PORADNIA SPECJALISTYCZNA Nazwa Poradni Data wizyty INNY RODZAJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (wymagany opis wniosku)... Data pobytu szpitalnego Data wizyty ambulatoryjnej.. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług Medycznych SP ZOZ w Przeworsku. * wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o udostępnienie dokumentacji, jako przedstawiciel ustawowy lub z upoważnienia pacjenta Potwierdzenie wydania/odbioru.. (Podpis wnioskodawcy) Potwierdzam wydanie/odbiór kopii dokumentacji medycznej w dniu..... (Podpis pracownika SP ZOZ w Przeworsku) ( Podpis odbierającego)

15 Ark. nr: Strona 15 Załącznik nr 4 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się dokumentem tożsamości zwracam się z prośbą do SP ZOZ w Przeworsku o sporządzenie i wydanie kopii dokumentacji medycznej znajdującej się w Państwa posiadaniu, a dotyczącej mojej osoby oraz upoważniam do jej odbioru:... (Imię i nazwisko) legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (podpis osoby upoważniającej)

16 Ark. nr: Strona 16 Załącznik nr 5 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia.. Imię i nazwisko pacjenta..... Adres zamieszkania... PESEL OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZENIA ZDJĘCIA RTG Proszę o wypożyczenie zdjęcia RTG z leczenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (nazwa oddziału, poradni) w okresie.. (data pobytu) Zobowiązuję się zwrócić wypożyczone zdjęcie do Archiwum RTG. Przewidywany termin zwrotu zdjęcia.. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zgubienia w/w zdjęcia nie będę rościł/a pretensji w stosunku do SP ZOZ w Przeworsku. (Podpis pracownika wypożyczającego) (Podpis pacjenta) Potwierdzenie zwrotu Potwierdzam zwrot w/w zdjęcia RTG w dniu..... (Podpis pracownika SP ZOZ w Przeworsku ) ( Podpis pacjenta)

17 Ark. nr: Strona 17 Załącznik nr 6 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia.. Imię i nazwisko pacjenta lub osoby upoważnionej / Nazwa uprawnionej instytucji..... Adres zamieszkania / Adres instytucji... Imię i nazwisko pracownika upoważnionego do pobrania oryginału KARTA WYDANIA ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym nr. Oświadczam, że otrzymałem oryginał dokumentacji medycznej pacjenta... (imię i nazwisko).. (data urodzenia lub nr PESEL).. (adres zamieszkania) z leczenia w.. ilość stron.. w celu.. i zobowiązuję się do zwrócenia dokumentacji do dnia nieuszkodzonej, kompletnej dokumentacji medycznej oraz do przestrzegania zasad poufności oraz ochrony danych osobowych. (Podpis wydającego pracownika) (Podpis osoby odbierającej) Potwierdzenie odbioru Potwierdzam odbiór oryginału dokumentacji medycznej w dniu..... (Podpis pracownika ) ( Podpis osoby odbierającej)

18 Ark. nr: Strona 18 Załącznik nr 7 do Instrukcji MO/IZ/3/15 Przeworsk, dnia.. (pieczątka komórki organizacyjnej) REWERS Lp. Nr historii choroby Imię i nazwisko pacjenta PESEL pacjenta Imię i Nazwisko lekarza wypożyczającego... Powód wypożyczenia (Podpis i pieczątka Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ).. (Podpis i pieczątka osoby wypożyczającej) Potwierdzenie wydania Potwierdzam wydanie oryginału dokumentacji medycznej w dniu (Podpis pracownika wydającego) (Podpis pracownika wypożyczającego) Potwierdzenie zwrotu Potwierdzam zwrot oryginału dokumentacji medycznej w dniu... (Podpis pracownika przyjmującego). ( Podpis pracownika zdającego)

19 1. ROZDZIELNIK INSTRUKCJA ZAKŁADOWA Ark. nr: Strona 19 L.p. Otrzymał Nr egz. Data Podpis Uwagi

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Strona 1 z 11 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ rocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instrukcja udostępniania dokumentacji organizacyjnych WCZ SPZOZ Strona 2/5 1. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku

Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Znak: OP-0210-42/13 w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

LAS-MED. REHABILITACJA

LAS-MED. REHABILITACJA Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: PRAWA PACJENTA określone w ustawach: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie PRAWA PACJENTA

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie PRAWA PACJENTA PRAWA PACJENTA Wyciąg z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Art. 6. 1. Pacjent ma prawo

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawa pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych Na podstawie: USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159) Prawa pacjenta Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Instrukcja regulująca zasady udostępniania szkole wyższej lub instytutowi badawczemu dokumentacji medycznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Prawa i obowiązki pacjenta Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. I. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE 1 PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r., nr 52, poz.417) Terminy użyte w ustawie Opiekun faktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. określone w następujących aktach prawnych: Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. KARTA PRAW PACJENTA Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych I. 1. Pacjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 30.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 30.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 30.04.2015 WYKŁAD NR 9 1. Dokumentacja medyczna podstawy 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej 3. Dostęp osób trzecich 4. Dokumentacja medyczna

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 2. z dnia 30 maja 2011 r.

Aneks Nr 2. z dnia 30 maja 2011 r. załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/2011 Rady Społecznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Aneks Nr 2 z dnia 30 maja 2011 r. do Regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie KARTA PRAW PACJENTA

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie KARTA PRAW PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie KARTA PRAW PACJENTA Niniejsza Karta Praw Pacjenta została opracowana w oparciu o ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

INFORAMCJE DLA PACJENTÓW

INFORAMCJE DLA PACJENTÓW INFORAMCJE DLA PACJENTÓW Przyjęcie do szpitala W Izbie Przyjęć SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu przyjmowani są bez skierowania wyłącznie pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Jerzy Gryko

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Jerzy Gryko PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W PRAKTYCE LEKARSKIEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Jerzy Gryko 1 AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta USTAWA z dnia 28

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH Podstawy prawne niniejszego Regulaminu: 1) Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 października 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO przedsiębiorstwa leczniczego NZOZ Przychodnia Zabobrze. Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze

WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO przedsiębiorstwa leczniczego NZOZ Przychodnia Zabobrze. Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO przedsiębiorstwa leczniczego NZOZ Przychodnia Zabobrze 1 Podmiot i przedsiębiorstwo lecznicze 1. Firmą podmiotu jest Przychodnia Zabobrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe 3 Na mocy art. 39 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2012r., poz. 159), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLINIKI RUCHU Z DNIA 31 MAJA 2014 R.

REGULAMIN KLINIKI RUCHU Z DNIA 31 MAJA 2014 R. REGULAMIN KLINIKI RUCHU Z DNIA 31 MAJA 2014 R. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Regulamin niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Stron Pacjenta oraz Kliniki Ruchu, w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA .. pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) IMIĘ NAZWISKO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA Wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA sp. z o.o. podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Specjalistyczny Ośrodek ginekologii położnictwa i leczenia niepłodności Gravida Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Wprowadzony uchwałą zarządu z dnia 20.08.2012 r PozMed Spółka z o.o. 62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 36 Telefon 61-830-14-74 1 I. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... OFERTA Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Fr-Po/PZN-1/2 (C) Lubin, dnia... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Nr akt PZN.8321.2... Nr wniosku... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r.

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. w sprawie wprowadzenia procedury i opłaty za wydawanie duplikatów, odpisów świadectw, legitymacji szkolnych i innych dokumentów szkolnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów

Bardziej szczegółowo

ezdrowie wybrane zagadnienia prawne warsztaty dla regionów

ezdrowie wybrane zagadnienia prawne warsztaty dla regionów 1 2 ezdrowie wybrane zagadnienia prawne warsztaty dla regionów Agnieszka Kister Dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-zdrowia Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 25.02.2016 3 Spis treści I. ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Wniosek należy złożyć z nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015r. imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych.. adres do korespondencji, telefon Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 listopada 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 listopada 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie sposobu przekazywania do Archiwum Uczelni prac dyplomowych studentów oraz ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (j.t. DzU z 2013r, poz 217 z poen. Zm.), ustala się regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2013/14 z dnia 21 marca 2014 r. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Diagnostyka i Terapia I. Informacje ogólne, firma, nazwa podmiotu, podstawy prawne działalności 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

okresowo do bezterminowo

okresowo do bezterminowo ZAŁĄCZNIK NR 1 wpływu: Godzina wpływu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Nr wniosku TR/DZ*/ / Nr sprawy DdRS.6100. / Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regu lami n PRA W i OBOW IĄ ZK ÓW PACJE NTA. Rozdział I. PRAWA PACJE NTA. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Regu lami n PRA W i OBOW IĄ ZK ÓW PACJE NTA. Rozdział I. PRAWA PACJE NTA. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 do Reg ulamin u Organizacyjnego Woj ewódzkiego Szpitala Chirurg ii Urazowej św. Anny w Warszawie Regu lami n PRA W i OBOW IĄ ZK ÓW PACJE NTA Rozdział I. PRAWA PACJE NTA Dział 1. Prawo pacjenta

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow. STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.pl Karta Opisu Usługi PZO-2 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRUKÓW obowiązujących w. Prywatnej Przychodni Lekarskiej w Chełmie Śląskim

WYKAZ DRUKÓW obowiązujących w. Prywatnej Przychodni Lekarskiej w Chełmie Śląskim WYKAZ DRUKÓW obowiązujących w Prywatnej Przychodni Lekarskiej w Chełmie Śląskim ZAKRES I dt wyboru sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych RODZAJ DRUKU Wniosek o wykonanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Procedura zewnętrzna nr MOPS-36

Procedura zewnętrzna nr MOPS-36 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Procedura zewnętrzna nr MOPS-36 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek Sp. z o.o. 91-310 Łódź ul. Wrocławska 20 I. Podstawy prawne funkcjonowania 1 Podmiot Przychodnia dla dzieci i dorosłych Tolek sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w Warszawie, w dniu.. 2015 r. pomiędzy: Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego. 1. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do Archiwum:

Cennik opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego. 1. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do Archiwum: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UZ z dn. 14.04.2014 r. Cennik opłat za usługi świadczone przez 1. Dokumentacja procesu kształcenia przekazana do : 1) sporządzenie zestawienia osiągnięć studenta

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA ..., dnia... (miejscowość) POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-02; 381-87-64; tel.: 381-87-60 Nr sprawy ON.8321. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE: zidentyfikowanej osoby fizycznej

DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE: zidentyfikowanej osoby fizycznej DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE: zidentyfikowanej osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, przez powołanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTEPNIANIA AKT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM. I. Zasady Ogólne

REGULAMIN UDOSTEPNIANIA AKT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM. I. Zasady Ogólne REGULAMIN UDOSTEPNIANIA AKT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM I. Zasady Ogólne 1. Akta spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim przez Wydział Karny,

Bardziej szczegółowo