Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Wewnętrzne nr 42/13 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 maja 2013 roku Znak: OP /13 w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów Szpitala Babińskiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot zarządzenia Niniejsze zarządzenie określa: 1) zasady udostępniania przez Szpital Babińskiego dokumentacji medycznej pacjentowi, osobom upoważnionym przez pacjenta, uprawnionym organom i instytucjom; 2) podmioty uprawnione do otrzymania informacji dotyczących pacjentów Szpitala Babińskiego; 3) wysokość opłaty za udostępnienie wyciągu, odpisu oraz kopii dokumentacji medycznej; 4) obieg dokumentacji medycznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi Szpitala Babińskiego; 5) warunki przechowywania dokumentacji medycznej. Rozdział II Zasady udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom zewnętrznym 2 Podmioty upoważnione do otrzymania dokumentacji medycznej 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej stanowi załącznik do obowiązującej w Szpitalu "Instrukcji w sprawie wytwarzania i przechowywania dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie". Wniosek po jego zrealizowaniu dołączany jest do dokumentacji medycznej pacjenta. 2. Pacjent udziela upoważnienia, o którym mowa w 2 ust. 1 na druku stanowiącym załącznik do obowiązującej w Szpitalu "Instrukcji w sprawie wytwarzania i przechowywania dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie". 3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną posiada osoba upoważniona przez pacjenta za życia. W przypadku kiedy członek rodziny zmarłego pacjenta zwraca się do Szpitala Babińskiego o udostępnienie dokumentacji medycznej i nie posiada upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Babińskiego nie ma prawa udostępnić dokumentacji medycznej. W powyższej sytuacji zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego może wyrazić sąd lub prokurator. 4. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną również: 1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 1

2 3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek (np. gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych); 5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia, 9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 5. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczorozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 6. Podmiotami ustawowo upoważnionymi do otrzymywania informacji dotyczących pacjenta, którymi dysponuje Szpital Babińskiego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, są również: 1) lekarz sprawujący opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi, 2) właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, 3) osoby współuczestniczące w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim to jest niezbędne, 4) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Biuro Ochrony Rządu i ich upoważnieni pisemnie funkcjonariusze lub żołnierze w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, 5) funkcjonariusz Policji prowadzący czynności operacyjno - rozpoznawcze w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób, zgłaszający się osobiście w siedzibie Szpitala Babińskiego może otrzymać informację dotyczącą pobytu pacjenta w Szpitalu Babińskiego (tzn. czy pacjent przebywa czy nie) po uprzednim: a) wylegitymowaniu się, b) przedstawieniu pisemnego upoważnienia od Komendanta/Naczelnika, uprawniającego go do uzyskania informacji o pobycie pacjenta w Szpitalu Babińskiego, c) przekazaniu pisemnego oświadczenia, dla jakich celów wykorzystana będzie udostępniona informacja. 7. Informacji funkcjonariuszowi Policji zgodnie z ust. 6 pkt 5 powyżej udziela: 1) w dni powszednie w godz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a w przypadku jego nieobecności Kierownik Działu Organizacji i Kontraktacji lub Lekarz koordynujący Izbę Przyjęć, 2) w dni powszednie w godz oraz w soboty, niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy od 7:30 do 7:30 dnia następnego - Pierwszy lekarz dyżurny. 8. Komenda Policji po zwróceniu się do Szpitala Babińskiego w formie pisemnej może otrzymać jedynie dane dotyczące pobytu pacjenta w Szpitalu Babińskiego (czy pacjent przebywa czy nie); inne dane zawarte w dokumentacji medycznej udostępniane są po przesłaniu lub okazaniu upoważnienia z sądu lub prokuratury, uprawniającego do przetwarzania ww. danych. 2

3 3 Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej podmiotom i organom uprawnionym następuje bez zbędnej zwłoki. 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 3. W przypadku jeśli udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu w siedzibie Szpitala Babińskiego w oddziale lub poradni pod nadzorem lekarza, Magazynie Dokumentacji Medycznej lub w Archiwum Zakładowym pod nadzorem pracownika, 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii: a) kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej, zawierającą określenie rodzaju niezbędnych dokumentów i sposobu ich przekazania, b) w trakcie pobytu pacjenta w Szpitalu Babińskiego kopię dokumentacji sporządza uprawniony pracownik oddziału, w którym leczony jest pacjent, c) jeżeli pacjent został objęty opieką poradni lub zespołu leczenia środowiskowego kopię dokumentacji sporządza uprawniony pracownik danej komórki, d) po wypisie pacjenta kopię dokumentacji sporządza odpowiednio pracownik Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej, (jeżeli dokumentacja znajduje się w tym Zespole) lub Archiwum Zakładowego (jeżeli dokumentacja znajduje się w Archiwum Zakładowym). 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji za zgodą Dyrektora Szpitala Babińskiego, na podstawie pisemnej prośby zawierającej określenie rodzaju niezbędnych dokumentów i sposobu ich przekazania. 5. Oryginały i kopie dokumentów wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości lub przesyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany we wniosku, o którym mowa w 2 ust W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w 2 ust.1, przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta albo osobę upoważnioną przez pacjenta za pośrednictwem operatora pocztowego z jednoczesnym wskazaniem, iż odbiór dokumentów ma nastąpić za pośrednictwem operatora pocztowego, podpis osób wymienionych w 2 ust.1 pod wnioskiem winien być poświadczony notarialnie. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - na podstawie decyzji Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Babińskiego - oryginały i kopie dokumentów są wydawane pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta bez zachowania warunków wskazanych w ust. 5 i Dokumentacja zbiorcza udostępniana jest jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala Babińskiego lub osoby przez niego upoważnionej. 9. W przypadku jeśli upoważniony podmiot zwróci się do Szpitala Babińskiego o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przebiegu procesu leczenia pacjenta Szpitala Babińskiego, osobą upoważnioną do udzielania żądanych informacji jest Ordynator/Kierownik oddziału lub Kierownik poradni/zespołu leczenia środowiskowego. 4 Udostępnianie dokumentacji medycznej 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital Babińskiego pobiera opłatę. 2. Z opłaty zwolnione są: 1) organy rentowe zgodnie z art. 77 ust. 5 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3

4 2) pacjenci wnioskujący o udostępnienie dokumentacji medycznej dla celów postępowań w przedmiocie orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustalenia uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (np. przyznanie prawa do renty, emerytury, zasiłku). 3. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 4. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej normuje "Regulamin organizacyjny Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej". 5. Udostępnianie kopii, wyciągów i odpisów dokumentacji medycznej następuje w poniższy sposób: 1) udostępnianie dokumentacji medycznej na wniosek uprawnionego podmiotu wskazanego w 2 ust. 4: a) wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (dalej jako wniosek) poprzez sporządzenie kopii, Biuro Dyrektora przekazuje do: - Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej lub Archiwum Zakładowego - w przypadku kiedy wniosek dotyczy pacjenta, który został wypisany za Szpitala. Zespół ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej/Archiwum Zakładowe przygotowuje i przekazuje przygotowaną kopię dokumentacji medycznej do Biura Dyrektora, które przekazuje dokumentację na ostatni oddział, na którym przebywał pacjent. W przypadku kiedy oddział, o którym mowa w zdaniu poprzednim został zlikwidowany, Biuro Dyrektora przekazuje kopię dokumentacji medycznej Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. - właściwego oddziału - w przypadku kiedy pacjent przebywa w Szpitalu lub dokumentacja medyczna wypisanego pacjenta znajduje się jeszcze w oddziale, lub wniosek dotyczy dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w trybie ambulatoryjnym. Lekarz oddziału/zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa potwierdza dokumentację za zgodność z oryginałem, po czym przekazuje ją z powrotem do Biura Dyrektora. b) wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie wyciągu lub odpisu, Biuro Dyrektora przekazuje ostatniemu oddziałowi, na którym przebywał pacjent. Wyciąg lub odpis sporządza lekarz oddziału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zaś w przypadku kiedy oddział został zlikwidowany, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wyznacza lekarza, który sporządzi odpis/wyciąg dokumentacji medycznej. c) Biuro Dyrektora informuje Dział Finansowo - Księgowy o ilości stron przygotowanej dokumentacji medycznej oraz - w przypadku kiedy wnioskodawca zastrzegł odbiór dokumentacji za pośrednictwem operatora pocztowego - opłacie za przesłanie dokumentacji wnioskodawcy, zgodnie z cennikiem obowiązującym na podstawie umowy zawartej przez Szpital Babińskiego z operatorem pocztowym, d) Dział Finansowo - Księgowy w oparciu o informację przekazaną przez Biuro Dyrektora wystawia fakturę za udostępnienie dokumentacji medycznej uwzględniającą również koszt przesyłki, jeśli wnioskodawca zastrzegł odbiór dokumentacji za pośrednictwem operatora pocztowego, e) Biuro Dyrektora wysyła wnioskodawcy dokumentację medyczną wraz z fakturą za jej udostępnienie przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2) udostępnienie dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego (opiekuna ustanowionego przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia np. o ustanowieniu opieki nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurateli itp.), lub osoby upoważnionej przez pacjenta (posiadającej pisemne upoważnienie): a) wniosek składany jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Dyrektora, którego pracownik potwierdza tożsamość wnioskodawcy na podstawie okazanego dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem. b) wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie kopii Biuro Dyrektora przekazuje do: - Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej lub Archiwum Zakładowego - w przypadku kiedy wniosek dotyczy pacjenta, który został wypisany za Szpitala. Zespół ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej/Archiwum Zakładowe przygotowuje i przekazuje przygotowaną kopię dokumentacji medycznej do Biura Dyrektora, które przekazuje dokumentację na ostatni oddział, na którym przebywał pacjent. W przypadku kiedy oddział, o którym mowa w zdaniu poprzednim został zlikwidowany, Biuro Dyrektora przekazuje kopię dokumentacji medycznej Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 4

5 - właściwego oddziału - w przypadku kiedy pacjent przebywa w Szpitalu bądź dokumentacja medyczna wypisanego pacjenta znajduje się jeszcze na oddziale lub wniosek dotyczy dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w trybie ambulatoryjnym. Lekarz oddziału/zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa potwierdza dokumentację za zgodność z oryginałem, po czym przekazuje ją z powrotem do Biura Dyrektora. c) wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie wyciągu lub odpisu Biuro Dyrektora przekazuje ostatniemu oddziałowi, na którym przebywał pacjent. Wyciąg lub odpis sporządza lekarz oddziału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zaś w przypadku kiedy oddział został zlikwidowany, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wyznacza lekarza, który sporządzi odpis/wyciąg dokumentacji medycznej. d) kopię, odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej Biuro Dyrektora: - przekazuje osobiście wnioskodawcy na podstawie wystawionego przez Kasę dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Odbiór dokumentacji przez osobę upoważnioną następuje na podstawie upoważnienia do wydania dokumentacji medycznej sporządzonego uprzednio w obecności pracownika Biura Dyrektora lub zgodnie z pkt 2 powyżej. - w wyjątkowych przypadkach (np. jeśli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w znacznej odległości od siedziby Szpitala Babińskiego), przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wraz z dołączoną fakturą wystawioną przez Dział Finansowo- Księgowy, na adres wskazany przez wnioskodawcę - w przypadku kiedy we wniosku wskazano powyższą formę doręczenia dokumentacji medycznej. 5 Wydanie oryginałów dokumentacji medycznej W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w Szpitalu Babińskiego należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. 6 Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem, o czym Szpital Babińskiego informuje pacjenta albo te osoby. Rozdział III Obieg dokumentacji medycznej indywidualnej pomiędzy komórkami organizacyjnymi Szpitala Babińskiego 7 Obieg dokumentacji medycznej indywidualnej dotyczącej pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym 1. Historia choroby oraz Karta wpisowa zakładane są w Izbie Przyjęć Szpitala Babińskiego niezwłocznie po przyjęciu pacjenta i ustaleniu jego tożsamości. 2. Z Izby Przyjęć dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjenta w postaci Historii choroby przekazywana jest do oddziału, w którym leczony jest pacjent. 3. Karty wpisowe z ostatniej doby, kserokopie dokumentu ubezpieczenia i dowodu osobistego w szarych kopertach zostają przekazane przez uprawnionego pracownika Izby Przyjęć do Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej. 4. W Zespole ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej znajdują się kartoteki wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w Szpitalu Babińskiego ułożone w kolejności alfabetycznej oraz historie choroby ułożone w kolejności wg numerów księgi głównej. 5

6 5. Jeżeli osoba była wcześniej leczona w Szpitalu Babińskiego, pracownik Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej dołącza do koperty z Kartą Wpisową Kartotekę pacjenta oraz Historie Choroby dotyczące wcześniejszych pobytów. Wszystkie koperty trafiają do Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej. 6. W Zespole ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej na podstawie danych zawartych w Karcie wpisowej zakładane są kartoteki dla pacjentów przyjętych po raz pierwszy. 7. Jeżeli jest to kolejny pobyt pacjenta pracownik Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej aktualizuje dane zawarte w Kartotece pacjenta oraz dokonuje w niej wpisu dotyczącego obecnego pobytu. 8. Aktualna Karta wpisowa dopinana jest do Kart wpisowych dotyczących poprzednich pobytów pacjenta w Szpitalu Babińskiego. 9. Historie choroby przekazane do Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej zostają wypożyczone przez Zespół na podstawie rewersu podpisanego przez upoważnionego pracownika komórki organizacyjnej Szpitala Babińskiego. Wzór rewersu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. W Zespole ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej prowadzony jest rejestr wypożyczonej dokumentacji medycznej. 10. Rewers zostaje włożony do koperty z Kartą wpisową, gdzie znajduje się do momentu zwrotu dokumentacji przez pracownika komórki organizacyjnej, która wypożyczyła historię choroby. 11. W okresie, w którym pacjent przebywa w Szpitalu Babińskiego Karty wpisowe, Kartoteki pacjentów oraz nieodebrane przez oddział archiwalne Historie choroby pozostają w Zespole ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej. 12. Po wypisaniu pacjenta ze Szpitala Babińskiego kartoteki, szare koperty z Kartami wpisowymi, a także archiwalne Historie choroby nieodebrane przez pracowników oddziału, przekazywane są bezpośrednio do Magazynu Dokumentacji Medycznej. 13. Zakończoną Historię choroby przekazuje lekarz osobiście lub pracownik upoważniony przez Ordynatora/Kierownika oddziału do Magazynu Dokumentacji Medycznej w Zespole ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej w terminie do 10 dni od daty wypisu pacjenta. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Rejestr pracowników upoważnionych do przekazywania Historii choroby prowadzi Zespół ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej, a wzór tego rejestru stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 14. Przekazywana dokumentacja indywidualna musi być kompletna, ułożona w porządku chronologicznym, spaginowana oraz związana sznurkiem, z dołączonym spisem dokumentacji przygotowanym wg Spisu dokumentacji medycznej stanowiącego załącznik do obowiązującej w Szpitalu "Instrukcji w sprawie wytwarzania i przechowywania dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie". 15. Po sprawdzeniu pod względem formalnym przez pracownika Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej, Historia choroby pozostaje w Zespole, skąd po 2 latach, licząc od pierwszego stycznia roku następnego po dacie ostatniego wpisu, zostaje przekazana do Archiwum Zakładowego zgodnie z "Instrukcją kancelaryjną Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie" (dalej jako Instrukcja kancelaryjna). 8 Obieg dokumentacji medycznej indywidualnej w poradniach i zespołach leczenia środowiskowego Karta statystyczna psychiatryczna prowadzona jest w wersji elektronicznej. Kolejne wpisy dodawane są przez pracownika udzielającego świadczenia po każdej wizycie/poradzie udzielonej pacjentowi w ww. komórkach organizacyjnych. Karta statystyczna psychiatryczna przekazywana jest raz w miesiącu w wersji elektronicznej do Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 6

7 9 Obieg dokumentacji medycznej zbiorczej Dokumentacja medyczna zbiorcza przechowywana jest w komórkach organizacyjnych, w których została wytworzona przez okres dwóch lat od daty ostatniego wpisu. Po tym okresie zostaje przekazana do Archiwum Zakładowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji kancelaryjnej. 10 Przekazywanie dokumentacji medycznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi 1. Przekazywanie dokumentacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala Babińskiego powinno odbywać się w sposób zapewniający maksymalną ochronę danych w niej zawartych, a w szczególności odbywać się powinno przez osoby upoważnione przez Ordynatora/Kierownika danej komórki organizacyjnej. 2. W przypadku kiedy następuje zmiana komórki organizacyjnej, w której leczony jest pacjent (z wyjątkiem przeniesienia pacjenta pomiędzy oddziałami Szpitala Babińskiego w ramach jednej hospitalizacji), przekazanie dokumentacji medycznej pacjenta następuje na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Rozdział IV Przechowywanie dokumentacji medycznej 11 Warunki przechowywania dokumentacji medycznej 1. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność zawartych w niej danych, uniemożliwiający do niej dostęp osób nieupoważnionych oraz zabezpieczający przed zniszczeniem lub zgubieniem, a także umożliwiający jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 2. Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji i nieudostępnianie jej osobom nieupoważnionym odpowiedzialny jest Ordynator/Kierownik oddziału lub Kierownik poradni/zespołu leczenia środowiskowego. 3. Sposób i miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej indywidualnej i zbiorczej, określa Ordynator/Kierownik oddziału lub Kierownik poradni/zespołu leczenia środowiskowego, zapewniając prawidłowe jej przetwarzanie i przechowywanie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 4. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad przechowywania dokumentacji medycznej: 1) dokumentację medyczną należy przechowywać w szafach zamykanych na klucz, 2) należy szczególnie chronić dokumenty przenoszone poza obszarem przetwarzania danych. 5. Zabronione jest 1) przechowywanie dokumentacji medycznej w szafach na korytarzach, 2) pozostawianie, pod nieobecność osób upoważnionych otwartych pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe pacjentów, 3) pozostawianie dokumentów na biurku po zakończeniu pracy, 4) przechowywanie dokumentów na parapetach, podłodze itp. 7

8 Rozdział V Postanowienia końcowe W przypadkach wystąpienia wątpliwości dotyczących możliwości udostępnienia przez Szpital Babińskiego dokumentacji medycznej pacjenta, należy skontaktować się z Zespołem ds. Organizacyjno - Prawnych. 2. Niniejszym tracą moc: 1) Zarządzenie wewnętrzne nr 59/12 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów Szpitala Babińskiego, 2) Zarządzenie Wewnętrzne nr 77/12 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 59/12 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie udostępniania, obiegu i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów Szpitala Babińskiego. 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym zarządzeniu znajdują zastosowanie: 1) właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 2) Zarządzenie Wewnętrzne nr D/021/26/2010 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji pod nazwą: "Polityka bezpieczeństwa Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie", z późniejszymi zmianami, 3) Zarządzenie Wewnętrzne nr D/021/61/07 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie wytwarzania i przechowywania dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie", z późniejszymi zmianami. 4. Zobowiązuję Ordynatorów/Kierowników oddziałów szpitalnych, Kierowników medycznych jednostek i komórek organizacyjnych oraz Kierowników pozostałych komórek organizacyjnych uczestniczących w czynnościach udostępniania dokumentacji medycznej, do: 1) zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i stosowania go, 2) zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych pracowników i zobowiązania ich do jego stosowania, 3) sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością stosowania niniejszego zarządzenia przez podległych pracowników. 8

9 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/13 z dnia 13 maja 2013 roku Pieczęć komórki wnioskującej Kraków, dnia... REWERS Oddział... prosi o przekazanie dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta: Imię i nazwisko:... PESEL/lub jeżeli brak PESEL: data urodzenia i imiona rodziców:... Osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej: Pieczęć i podpis Ordynatora/Kierownika komórki organizacyjnej Wydał dnia:... Odebrał dnia: Data i podpis osoby wydającej Data i podpis osoby odbierającej 9

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/13 z dnia 13 maja 2013 roku Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Kraków, dnia... Pieczęć komórki organizacyjnej UPOWAŻNIENIE Upoważniam Pana/Panią..., PESEL:... do przekazywania do Zespołu ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów (nazwa komórki organizacyjnej) Pieczęć i podpis Ordynatora/Kierownika Oddziału 10

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/13 z dnia 13 maja 2013 roku Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Kraków, dnia... Pieczęć komórki wnioskującej... Nazwa komórki, do której kierowany jest wniosek WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI INDYWIDUALNEJ MEDYCZNEJ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI Proszę o przekazanie dokumentacji indywidualnej medycznej pacjenta: Imię i nazwisko:... PESEL/lub jeżeli brak PESEL: data urodzenia i imiona rodziców: Data i podpis wnioskodawcy Potwierdzam odbiór dokumentacji indywidualnej medycznej... Data i podpis osoby odbierającej 11

12 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/13 z dnia 13 maja 2013 roku Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie L.p. Komórka organizacyjna Dane pracownika upoważnionego Data rejestracji upoważnienia Imię i nazwisko PESEL 12

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Załącznik do zarządzenia Nr 9/2012 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej: 1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.); Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ rocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instrukcja udostępniania dokumentacji organizacyjnych WCZ SPZOZ Strona 2/5 1. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty,

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w NZOZ Legionowo 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana 1.1. pacjentowi,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZOZ Nr 10/2014 r. z dnia 12.05.2014 r. PROCEDURA w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

a) pacjenta, którego ona dotyczy po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem,

a) pacjenta, którego ona dotyczy po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem, PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ KLIENTÓW KLINIK LA PERLA SP. z o.o. 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością spółki La perla sp. z o.o. 2. Przy przyjęciu do placówki pacjent jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Strona 1 z 11 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Procedura udostępniania i pobierania oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08

Bardziej szczegółowo

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)*

w formie.. (m. in. wgląd, kserokopia)* spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (ich upoważnienie ma źródło ustawowe i nie jest uzależnione od upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ, PRZECHOWYWANEJ i ARCHIWIZOWANEJ W MEDYCYNA GRABIENIEC SP. Z O.O PODSTAWA PRAWNA ( tekst jednolity z dnia 8 lipca 2016 roku ) Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2

Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 Q I - 015/0 Strona 1 z 12 Spis treści 1. Zakres stosowania... 2 2. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana... 2 4. Formy udostępnianie dokumentacji medycznej...2

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAKŁADOWA MO/IZ/3/15

INSTRUKCJA ZAKŁADOWA MO/IZ/3/15 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR SP ZOZ PRZEWORSK Przeworsk dn. 26.02.2015r. WPROWADZONO ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SP ZOZ PRZEWORSK Nr 14/2015 z dnia 26.02.2015r. INSTRUKCJA ZAKŁADOWA ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Instrukcja regulująca zasady udostępniania szkole wyższej lub instytutowi badawczemu dokumentacji medycznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2

Bardziej szczegółowo

LAS-MED. REHABILITACJA

LAS-MED. REHABILITACJA Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: PRAWA PACJENTA określone w ustawach: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH Podstawy prawne niniejszego Regulaminu: 1) Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Źródło: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009 z późn. zm.

KARTA PRAW PACJENTA. Źródło: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009 z późn. zm. KARTA PRAW PACJENTA Źródło: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 z 2009 z późn. zm.) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Art. 6. 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem REGULAMIN. Zakopane, 23 grudnia 2016 rok

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem REGULAMIN. Zakopane, 23 grudnia 2016 rok Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem REGULAMIN sporządzania, prowadzenia, udostępniania oraz przekazywania do archiwum dokumentacji medycznej Zakopane, 23 grudnia 2016 rok Podstaw

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie PRAWA PACJENTA

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie PRAWA PACJENTA PRAWA PACJENTA Wyciąg z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Art. 6. 1. Pacjent ma prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawa pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo do informacji. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych Na podstawie: USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159) Prawa pacjenta Prawo

Bardziej szczegółowo

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe 3 Na mocy art. 39 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2012r., poz. 159), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

Wszystko o prawach pacjenta. Kraków, 23 listopada 2012 r.

Wszystko o prawach pacjenta. Kraków, 23 listopada 2012 r. Wszystko o prawach pacjenta Kraków, 23 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

1. Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) numer karty, 2) oznaczenie zakładu,

1. Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) numer karty, 2) oznaczenie zakładu, Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w sprawie: depozytu wartościowych rzeczy pacjenta oraz magazynu rzeczy pacjentów na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

KARTA PRAW PACJENTA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI KARTA PRAW PACJENTA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI 1 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 173/2011 Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH PACJENTA

USTAWA O PRAWACH PACJENTA Dziennik Ustaw z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA O PRAWACH PACJENTA z dnia 6 listopada 2008 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WAŁDOWIE SZLACHECKIM

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WAŁDOWIE SZLACHECKIM ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WAŁDOWIE SZLACHECKIM Księga obejmuje okres od dnia 01 września 2015r. do... (WYCINEK) Zarządzenie nr 9/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Prawa i obowiązki pacjenta Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. I. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 16 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 16 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u

Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u ISO 9001: 2008 Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u Data Imię i nazwisko Podpis Komórka 20.07.11r Elżbieta Sitek Zca Dyr. ds. Pielęgniarstwa Opracowanie: 29.07.11r

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty motorowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu z dnia 02 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu z dnia 02 stycznia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2013/14 z dnia 21 marca 2014 r. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r REGULAMIN ORGANIZACYJNY z dnia 01.08.2013r Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (j.t. DzU z 2013r, poz 217 z poen. Zm.), ustala się regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 października 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu z dnia 9 lutego 2017r.

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu z dnia 9 lutego 2017r. ZARZĄDZENIE NR 2/2016/2017 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków szkolnych Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 2. z dnia 30 maja 2011 r.

Aneks Nr 2. z dnia 30 maja 2011 r. załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/2011 Rady Społecznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Aneks Nr 2 z dnia 30 maja 2011 r. do Regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Fr-Po/PZN-1/2 (C) Lubin, dnia... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Nr akt PZN.8321.2... Nr wniosku... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Starym Folwarku Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. KARTA PRAW PACJENTA Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych I. 1. Pacjent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2012 r. poz.

KARTA PRAW PACJENTA. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. KARTA PRAW PACJENTA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Naczelnego Centrum z dnia 28 marca 2012 r. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity) Dziennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r.

Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień r. Regulamin Organizacyjny NZOZ Telemedycyna Polska tekst ujednolicony na dzień 16.03.2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1) Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą: NZOZ Telemedycyna Polska. 1 2) Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Rozdział I. Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. KARTA PRAW PACJENTA Rozdział I. PRAWA PACJENTA Dział 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych I. 1. Pacjent

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. Nazwa organu'. I. CZĘŚĆ A 2 DANE WNIOSKODAWCY 2. Imię 3. Nazwisko 4. Numer PESEL 3 5. Numer i data wydania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych Nowe zasady wydawania kart parkingowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1446)) Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA. duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności

ZASADY WYDAWANIA. duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności ZASADY WYDAWANIA duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. określone w następujących aktach prawnych: Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE

PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE 1 PRAWA PACJENTA W PIGUŁCE Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r., nr 52, poz.417) Terminy użyte w ustawie Opiekun faktyczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 227/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

ZARZĄDZENIE NR 227/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat ZARZĄDZENIE NR 227/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW Dopisanie do spisu wyborców -Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (form.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Karta informacyjna Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach określa:

KARTA PRAW PACJENTA w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach określa: KARTA PRAW PACJENTA w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach określa: USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /13 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14626 Poz. 1511 1511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa Warszawa, 9 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.136.2016 Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności 67 03-401 Warszawa W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

INFORAMCJE DLA PACJENTÓW

INFORAMCJE DLA PACJENTÓW INFORAMCJE DLA PACJENTÓW Przyjęcie do szpitala W Izbie Przyjęć SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu przyjmowani są bez skierowania wyłącznie pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie Podstawa

Bardziej szczegółowo