1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po"

Transkrypt

1 Umowa nr. 2012/2013 na świadczenie usług opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznych w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Smyka w Sochaczewie W dniu pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym Akademia Smyka, z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Staszica 47, reprezentowanym przez dyrektora mgr Agnieszkę Więcek, a rodzicem / prawnym opiekunem Panią/Panem , zamieszkałą (-ym) w... legitymującą (-ym) się dowodem osobistym o serii i numerze., przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka., urodzonego dnia.. w PESEL, zamieszkałego , zameldowanego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedszkole Niepubliczne Akademia Smyka zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu funkcji opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej oraz żywieniu dziecka na terenie placówki, w godzinach od 7.00 do 17.00, zgodnie z obowiązującym w placówce statutem, podstawą programową wychowania przedszkolnego i przyjętymi programami wychowawczo dydaktycznymi Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po raz pierwszy, pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 250zł (potwierdzenie rachunek / przelew). W przypadku podpisywania kolejnej umowy opłata wpisowa wynosi 150zł. 2. Opłaty: a) Miesięczne czesne za wykonywanie usług opiekuńczo wychowawczo dydaktycznych i żywienie w roku szk. 2012/2013 składa się z następujących składników: opłata stała - 450zł, I śniadanie gratis, II śniadanie owocowe 1zł/dziennie, obiad (zupa + I danie) 7 zł/dziennie, podwieczorek gratis. 1

2 b) Opłata stała jest należna za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu. c) W danym roku szkolnym dyrektor zobowiązuje się nie zmieniać wyżej podanych należności za usługi przedszkola, jednak zastrzega sobie możliwość zmiany czesnego w kolejnych latach. 3. W przypadku kiedy zapis dziecka do przedszkola nie następuje od pierwszego dnia miesiąca, wysokość czesnego za ten miesiąc zostaje naliczona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym miesiącu. 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata stała nie podlega zwrotowi. 5. Rodzicom / prawnym opiekunom przysługuje odpis za niewykorzystane II śniadanie i obiad z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem, że nieobecność ta zostanie zgłoszona wychowawcy dziecka najpóźniej do godz tego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne. W przeciwnym razie odpis nie zostanie uwzględniony. 6. Czesne i opłaty za zajęcia dodatkowe powinny być zapłacone do 5-go każdego miesiąca na konto PKO BP lub gotówką w kasie przedszkola na podstawie rachunku wystawionego przez księgową przedszkola. 7. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu każdego miesiąca, a czesne na następny miesiąc pomniejsza się o przysługujący odpis. 8. Opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola uczestnicy regulują w kasie na terenie placówki najpóźniej w dniu, w którym skorzystali z danej formy. 9. W przypadku przekroczenia powyższego terminu będą ustalane kary umowne w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od naliczania kary, jeżeli rodzice / prawni opiekunowie powiadomią dyrektora placówki do 5-go danego miesiąca o konieczności przesunięcia terminu płatności i ustalą z nim nowy termin zapłaty. 10. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszej umowie, księgowa przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7-dniowy termin wpłaty. Jeżeli po tym terminie wpłata nie zostanie nadal dokonana, dziecko zostaje skreślone przez dyrektora z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w trybie natychmiastowym a sprawa zostaje skierowana do firmy windykacyjnej Dziecko może przebywać w przedszkolu w godzinach od 7.00 do W przypadku konieczności pozostawienia dziecka w przedszkolu po godzinie maksymalnie do godziny 18.00, rodzice / prawni opiekunowie mogą skorzystać z dodatkowej oferty przedszkola, jaką jest Dyżur Specjalny. 2

3 3. Za każdorazowe skorzystanie z Dyżuru Specjalnego rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł w dniu skorzystania z tej oferty. 4. O konieczności pozostawienia dziecka w przedszkolu po godzinie 17.00, rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować przedszkole do godziny Przedszkole jest czynne przez cały rok kalendarzowy, jednak dopuszcza się możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji w razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń lub terenu przedszkola. 2. Wysokość czesnego za ten miesiąc zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby pozostałych dni w tym miesiącu Rodzice / prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ubezpieczenie za pośrednictwem przedszkola swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU oddział w Sochaczewie, co jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do wniesienia z tego tytułu do kasy przedszkola opłaty w terminie ustalonym przez dyrektora. 2. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania lub skreślenia dziecka z przedszkola Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2013r. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 3. W okresie wypowiedzenia pobierana jest opłata stała lub pełne czesne w przypadku, gdy dziecko nadal uczęszcza do przedszkola. 4. Umowa może być rozwiązana przez dyrektora przedszkola zgodnie z 27 statutu przedszkola stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w ramach pełnego abonamentu, korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych, zgodnie z planem opracowanym dla każdej grupy na początku roku szkolnego. 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania, tygodniowy plan zajęć oraz wysokość ewentualnych odpłatności za poszczególne zajęcia ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola na początku każdego roku szkolnego. 8 Rodzice / prawni opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć swojego dziecka na stronie internetowej przedszkola oraz w lokalnej prasie. 3

4 9 Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez osobę upoważnioną przez nich w załączniku nr 2 do umowy zgodnie z 23.4.d Statutu Przedszkola. 10 Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola Niepublicznego Akademia Smyka w Sochaczewie zamieszczonego na stronie i dostępnego w placówce. 11 W sprawach spornych, nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby przedszkola. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14 Rodzice / prawni opiekunowie oświadczają, że podane w umowie dane osobowe są zgodne z prawdą, jednocześnie zobowiązują się do podania dyrektorowi przedszkola zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy zmian w tym zakresie. (miejscowość i data) (podpis matki/ojca/prawnego opiekuna) (podpis dyrektora przedszkola) 4

5 Załącznik nr 1 Zgodnie z 27 Statutu Przedszkola: 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie: a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur, b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej, c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu, d) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 1 miesiąc, e) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka, f) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci. 2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w 26.1 niniejszego statutu. 3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola. 4. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. (podpis matki / ojca / prawnego opiekuna ) 5

6 Załącznik nr 2 Zgodnie z 23.4.d Statutu Przedszkola: Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola osobiście lub przez pisemnie upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; [pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę]. UPOWAŻNIENIE Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) Imię i nazwisko Stopień Nr dowodu Nr telefonu pokrewieństwa osobistego i ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu odbioru go z przedszkola przez każdą z wymienionych wyżej osób. (podpis rodzica / prawnego opiekuna 6

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I:

REGULAMIN SIECI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 384 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo