NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim"

Transkrypt

1 UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres zamieszkania: Zwanym dalej Rodzicem / Opiekunem a Przedszkolem Niepublicznym Calineczka i Przyjaciele, prowadzonym przez firmę Sławomir Kwaśny z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim ul. Świerkowa 4 ; NIP: , REGON: prowadzącym Przedszkole Niepubliczne Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Świerkowej 6, które zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Czernica pod numerem 01/2013 Zwanym dalej Przedszkolem 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsza umowa dotyczy przyjęcia dziecka do Przedszkola Niepublicznego Calineczka i Przyjaciele na warunkach określonych w niniejszej umowie, którego zasady funkcjonowania reguluje STATUT.Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią statutu. 2. Dane dziecka przyjmowanego do Przedszkola: Imiona: Nazwisko: Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Adres zameldowania 3. Karta zgłoszenia dziecka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 Okres obowiązywania umowy Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 20.. roku do roku. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana przez żadną ze stron do dnia 31 maja, zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok szkolny, chyba że dziecko w kolejnym roku szkolnym podejmuje naukę w szkole podstawowej.

2 3 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez Przedszkole w zakresie sprawowania nad dzieckiem funkcji: a. Wychowawczej b. Dydaktycznej c. Opiekuńczej podczas pobytu dziecka w Przedszkolu w dniach i godzinach określonych w 5 niniejszej umowy. 2. Rodzic/ Opiekun zobowiązuje się do wszelkiej współpracy z personelem Przedszkola, mającej na celu jak najlepsze sprawowanie ww. funkcji w szczególności w razie występowania problemów wychowawczych. 3. Przedszkole zobowiązuje się do zorganizowania zajęć dydaktycznych w wymiarze przewidzianym ustawowo i realizacji Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną do realizasji oraz prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 4. W pozostałych godzinach Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku udziału w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców i zajęciach dodatkowych. &4 Opłaty 1. Opłata stała za Przedszkole, zwana dalej czesnym wynosi 420zł. miesięcznie (słownie czterysta dwadzieścia złotych) i nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka. Opłata stała może ulec zmianie z każdym nowym rokiem szkolnym. 2. Jeśli do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo, czesne ulega zmniejszeniu do 350 złotych (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych). 3. Płatność za czesne jest dokonywana z góry,do 10 dnia każdego miesiąca.datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Przedszkola. 4. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się dokonywać wpłat z tytułu czesnego do Dyrektora Przedszkola Sławomira Kwaśnego lub na poniższy rachunek bankowy Przedszkola. Dokonując opłaty należy jako tytuł podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który uiszczana jest opłata. 5. Rachunek bankowy Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Dzienna stawka żywieniowa to koszt 12 złotych dziennie ( słownie dwanaście złotych dziennie),w skład której wchodzi : a. I i II śniadanie b. Dwu daniowy obiad ( podawany w odstępie czasowym) c. Podwieczorek d. Kolacja (dla dzieci pozostających w przedszkolu po godzinie 18.00) Opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu pobierana jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu. Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu do godziny 9.00 pierwszego dnia nieobecności. Brak zgłoszenia w tym podanym terminie skutkuje naliczeniem stawki żywieniowej dziennej. Przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty za wyżywienie w trakcie trwania umowy,, w przypadku nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany warunków gospodarczych(m.in.

3 wysoki wzrost cen żywności, mediów), bądź w przypadku uzasadnionej podwyżki przez firmę cateringową, która dostarcza do Przedszkola wyżywienie. 7. W ramach czesnego Przedszkole zapewnia: a. opiekę logopedy b. opiekę psychologa- polegającą na pomocy doraźnej c. zajęcia rytmiczno-taneczne d. zajęcia korekcyjne e. język angielski f. język niemiecki g. religia h. udział w festynach, konkursach, wydarzeniach środowiskowych. 7. W pierwszym tygodniu roku szkolnego Przedszkole przedstawi plan pracy na cały rok szkolny. 8. W przypadku stwierdzenia konieczności dodatkowych zajęć indywidualnych np. logopedycznych lub psychologicznych Przedszkole przedstawi osobną ofertę cenową. 9. Inne zajęcia dodatkowe zostaną Rodzicom /Opiekunom przedstawione podczas zebrania po rozpoznaniu zainteresowań rodziców. 10. Przedszkole może również przedstawić ofertę zajęć dodatkowych płatnych przez Rodziców /Opiekunów. Rodzaje zajęć oraz warunki płatności ustalone będą w osobnych ofertach. 11. Przy zapisie dziecka do Przedszkola pobierana będzie od Rodziców/Opiekunów jednorazowa opłata na poczet wykupu ubezpieczenia dziecka. 12.Opłaty za dodatkowe usługi a. Wycieczki fakultatywne i dodatkowe imprezy przedszkolne ( np. sylwester) cena podawana na bieżąco 5 Godziny pracy przedszkola Niepublicznego Calineczka i Przyjaciele 1. Przedszkole świadczy usługi o których mowa w 3 niniejszej umowy przez cały rok w godzinach od do w dni robocze od poniedziałku do piątku, 2. Przedszkole zapewnia możliwość pozostawienia dziecka w innych godzinach i dniach tygodnia, za co będzie pobierana dodatkowa opłata. 3. Po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica /Opiekuna (najpóźniej do godziny danego dnia) dziecko może zostać dłużej w Przedszkolu niż czas otwarcia.każda rozpoczęta nadgodzina pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 25złotych.Opłata za nadgodziny za miniony miesiąc naliczana i pobierana będzie przy uiszczeniu opłaty stałej za następny miesiąc. 6 Nieobecność dziecka 1. Zgłaszając nieobecność, Rodzic powinien określić przewidywany czas nieobecności dziecka

4 2. Odbiór dziecka jest możliwy tylko i wyłącznie przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez osoby trzecie, tylko po dostarczeniu do wychowawcy pisemnego upoważnienia od Rodziców/Opiekunów. 7 Bezpieczeństwo dziecka 1. Rodzic ma obowiązek poinformować Przedszkole o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci. W szczególności Rodzic ma obowiązek poinformować Przedszkole na piśmie o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka. 2. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Przedszkole niezwłocznie poinformuje o problemie Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu wskazany w karcie zapisu jako kontaktowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość nawiązania kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów. 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców lub Opiekunów, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka lub stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu w Przedszkolu. Zatajenie przez Rodzica powyższych informacji wyłącza winę Przedszkola w nadzorze nad dzieckiem. 4. Przedszkole oświadcza że posiada polisę ubezpieczenia OC prowadzonej działalności. &8 Publikacja wizerunku 1Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań z udziałem dzieci na stronach internetowych Przedszkola (www. Calineczkaiprzyjaciele.pl)i w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych. 11 Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy w tym trybie wywołuje skutek na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano wypowiedzenia. 2. Brak dokonania płatności przez Rodziców/ Opiekunów w terminie wskazanym w umowie uprawnia Przedszkole do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Rodzica/ Opiekuna. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w tym trybie, Rodzic/ Opiekun będzie zobowiązany do zapłaty czesnego w pełnej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 12 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 2. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej 3. Wszystkie zapisy Umowy odnoszące się do Rodzica wywołują taki sam skutek prawny w stosunku do Opiekuna Prawnego 4. W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem ugodowego rozwiązania dzielących je kwestii, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia sprawy sporne rozwiązywane będą przez Sąd właściwy dla firmy Sławomir Kwaśny 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5 Przedszkole Niepubliczne Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim ul. Świerkowa 6 Sławomir Kwaśny Rodzic/Opiekun