UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO PIERWSZE KROCZKI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO PIERWSZE KROCZKI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM"

Transkrypt

1 UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO PIERWSZE KROCZKI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM zawarta w Ostrowie Wlkp. dnia pomiędzy: Żłobkiem Niepublicznym Pierwsze Kroczki, mieszczącym się na ul. Wrocławskiej 34A, Ostrów Wlkp., prowadzonym przez Dyrektora Żłobka mgr Marię Fibig zwanym dalej Usługodawcą, a Rodzicami lub Prawnymi Opiekunami zamieszkałymi w. legitymującymi się dowodem osobistym (seria i numer) zwanymi dalej Usługobiorcami. 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku Niepublicznym Pierwsze Kroczki przy ul. Wrocławskiej 34A w Ostrowie Wlkp., zwanym dalej Żłobkiem, dla dziecka: imię i nazwisko. urodzona/y.. w.. adres zamieszkania (i zameldowania, jeżeli jest inny niż zamieszkania). 2 Umowa zawarta jest na okres od do. i dotyczy przyjęcia dziecka do Żłobka w wymiarze godzinowym: 4 godzin, 6 godzin, 8 godzin, 10 godzin (niepotrzebne skreślić) w dniach pracy określonych w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka. 3 Zasady organizacji Żłobka oraz rekrutacji dzieci określają Statut oraz Regulamin Organizacyjny Żłobka.

2 4 Usługodawca zapewnia dziecku: 1. Właściwie zorganizowany proces dydaktyczny i wychowawczo-opiekuńczy. 2. Udział w zajęciach, grach i zabawach edukacyjnych na podstawie programu autorskiego i innych metod wspierających rozwój dziecka. (Program edukacyjny będzie realizowany w okresie od r. do r.) 3. Udział w zajęciach wg nowoczesnych metod (np. metoda W. Sherborne). 4. Dwa razy w tygodniu zajęcia muzyczno-ruchowe przy muzyce granej na żywo. 5. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekuńczą. 6. Bezpieczne i komfortowe wyposażenie, które posiada wszelkie wymagane atesty. 7. Opiekę i konsultacje z pedagogiem. 8. Naturalne metody nauczania języka angielskiego poprzez zabawę-codzienny kontakt z wykwalifikowanym lektorem. 7. Pobyt na świeżym powietrzu w ogródku i spacery. 8. Wycieczki na terenie gminy i poza nią. 9. Spotkania z rodzicami-cykliczne oraz indywidualne. 10. Uroczystości okolicznościowe. 11. Zdrowe i smaczne posiłki. 12. Bezpłatny okres adaptacyjny. 13. Pieluszki jednorazowe w cenie czynszu. 14. Wszystkie materiały niezbędne do codziennych zajęć. 15. Całoroczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Usługobiorcy zobowiązani są do: 1. Przestrzegania Statutu i Regulaminu Żłobka. 2. Przestrzegania obowiązującej w Żłobku organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora Żłobka komunikatów. 3. Terminowego i regularnego wnoszenia opłaty, o której mowa w 5 niniejszej umowy. 4. Przyprowadzania zdrowego dziecka do Żłobka. 5. Odbierania dziecka ze Żłobka. Za każdą godzinę pozostawienia dziecka w Żłobku ponad wybrany system opieki lub po godzinie zamknięcia Placówki, Usługodawca może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 10,00 PLN złotych za każdą rozpoczętą godzinę. 6. Współdziałania ze Żłobkiem w zakresie wychowywania dziecka, 7. Aktualizowania na bieżąco danych teleadresowych. 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. 2. Opłata stała (czesne) w roku szkolnym./. wynosi: 5

3 500,00 zł, 600,00 zł, 700,00 zł, 800,00 zł (niepotrzebne skreślić) i płatna jest za dany miesiąc z góry. 3. Wyżywienie w Żłobku podlega dodatkowej opłacie w wysokości: Śniadanie- 1,50 zł, obiad- 4,00 zł, podwieczorek 1,50 zł. Zwrot kosztów zamówionego wyżywienia naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności dziecka w Żłobku, o ile nieobecność ta zostanie zgłoszona najpóźniej w dniu ją poprzedzającym do godz W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka stawka dniowa nie zostaje odliczona. Koszty wyżywienia zostaną obliczone na koniec miesiąca na podstawie rejestru spożytych przez dziecko posiłków. Koszty wyżywienia mogą ulec zmianie, w przypadku gdy dostawcy zewnętrzni podniosą opłaty za swoje usługi w tym zakresie. 1. Dodatkową opłatą w Żłobku jest wpisowe w wysokości 100,00 zł, płatne najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jest to jednorazowa i bezzwrotna opłata gwarantująca rezerwację miejsca na cały okres pobytu dziecka w Żłobku oraz jego całodobowe ubezpieczenie. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Żłobka. 1. Opłaty za w/w usługi należy uregulować w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, przelewem na konto: 6 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wysłania opłaty. Za nieterminowe uiszczenie opłaty Usługodawca może naliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. 3. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłat miesięcznych stałych (czesne). W przypadku miesięcznej (ciągłej) nieobecności dziecka w trakcie roku szkolnego spowodowana chorobą, opłata za pobyt w Żłobku wynosi 70% stawki. 3. Czesne płatne jest 12 miesięcy w roku szkolnym W razie nagłej choroby lub jakiegokolwiek wypadku podczas pobytu dziecka w Żłobku zostanie mu udzielona pierwsza pomoc oraz natychmiast o zaistniałym fakcie zostaną powiadomieni Rodzice lub Prawni Opiekunowie, pod wskazany przez nich numer telefonu Usługobiorcy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że Usługodawca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: Usługobiorcy zalegają z opłatą za świadczone usługi za 1 miesiąc,

4 Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa innych dzieci, Usługobiorcy zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny, Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami lub Prawnymi Opiekunami a personelem Żłobka w zakresie rozwiązywania problemów powstałych w procesie wychowania i edukacji dziecka. 1. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczanie na stronie internetowej Żłobka zdjęć oraz prac swojego dziecka W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Usługodawca. Usługobiorca Oświadczam, że zostałam/em zapoznany ze Statutem i Regulaminem Żłobka.. Podpisy Rodziców lub Prawnych Opiekunów

5

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po Umowa nr. 2012/2013 na świadczenie usług opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznych w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Smyka w Sochaczewie W dniu pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym Akademia Smyka, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH zawarta dnia r. w Świebodzicach, pomiędzy: Fundacją REM Rozwój, Edukacja, Motywacja z siedzibą w Świebodzicach, ul. Marii Skłodowskiej Curie9 ; 58-160 Świebodzice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH zawarta dnia XX.XX.201_ r. w Warszawie, pomiędzy: Fundacją AlterEdu z siedzibą w Warszawie, ul. Karmelicka 26; 00-181 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE Zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Prywatnym Gimnazjum Sokrates z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 44 (42-200 Częstochowa),

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOALA W KOSZALINIE Na podstawie art.30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 ze zm.) dokonano wpisu do Rejestru Żłobków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Maja Maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU MALUCHA Zielona Dolina Teresa Bakun ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok.1 15-274 Białystok

REGULAMIN KLUBU MALUCHA Zielona Dolina Teresa Bakun ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok.1 15-274 Białystok REGULAMIN KLUBU MALUCHA Zielona Dolina Teresa Bakun ul. Jerzego Waszyngtona 22 lok.1 15-274 Białystok Klub malucha Zielona Dolina zwany dalej Klubem, mieści się przy ulicy Jerzego Waszyngtona 22 lok.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Żłobka KANGUREK 24 w Opolu. Opole, Styczeo 2014 Opracowała dyrektor mgr Marzena Trojanowska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Niepublicznego Żłobka KANGUREK 24 w Opolu. Opole, Styczeo 2014 Opracowała dyrektor mgr Marzena Trojanowska REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Żłobka KANGUREK 24 w Opolu Opole, Styczeo 2014 Opracowała dyrektor mgr Marzena Trojanowska Drodzy Rodzice niniejszy Regulamin Organizacyjny powstał przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI Placówki Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 w formie Dziennego Opiekuna działają na

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp.

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp. REGULAMIN Rozdział 1. Wstęp. Niniejszy Regulamin Firmy Move On Nauka języka angielskiego Dominika Szawerna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki UMOWA NR o warunkach odpłatności za studia stacjonarne zawarta w Krakowie w dniu xxxxxxxxxxx, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r.

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r. Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI z dnia: 25 03 2014 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA / FU MBA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA / FU MBA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA / FU MBA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia Uczelnia) zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276 Or.0050.361.2015 Dokument : 2015-58974 Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia 361/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.06.2015 r. UMOWA ZLECENIA NR. /.. O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Załącznik nr 4 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 71/2014/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Umowa

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo