OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 2. Przez Sprzedającego na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć spółkę pod firmą: Infomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, przy ul. Wesołej 19b, Żywiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: Przez Kupującego na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć każdy podmiot, bez względu na jego formę prawną, który zawiera lub zamierza zawrzeć ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru na mocy której Kupujący nabywa prawo własności Towaru. 4. Przez Towar na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć rzeczy ruchome określonego rodzaju znajdujące się w zasobie handlowym Sprzedającego, w tym w szczególności sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia elektroniczne. 5. Niniejsze OWS stanowią integralną część treści wszystkich dokumentów handlowych Sprzedającego dotyczących Towaru a kierowanych do Kupującego, oraz treści umów sprzedaży Towaru zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący dokonują jakichkolwiek ustaleń odmiennych od postanowień niniejszych OWS wówczas ustalenia te wymagają dla swej ważności i skuteczności zgodnych oświadczeń woli Sprzedającego i Kupującego wyrażonych w formie pisemnej. Takowe ustalenia, w zakresie z nich wynikających, wyłączają stosowanie odpowiednich postanowień niniejszych OWS. 6. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący ustalili, iż do zawartej pomiędzy nimi umowy sprzedaży Towaru zastosowanie znajdują również ogólne warunki umów (ogólne warunki handlowe) obowiązujące u Kupującego wówczas, w razie sprzeczności pomiędzy takimi ogólnymi warunkami umów (ogólnymi warunkami handlowymi) Kupującego, pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia niniejszych OWS. 7. Kupujący, z chwilą złożenia przez siebie zamówienia bądź też z chwila udzielenia zlecenia albo też z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym, wyraża zgodę na włączenie postanowień niniejszych OWS do treści stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, a powstałego wskutek złożenia danego zamówienia, udzielenia zlecenia bądź też zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy. W takim przypadku postanowienia niniejszych OWS stanowią integralną część danej umowy. 8. Obowiązujące postanowienia niniejszych OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: 9. W zakresie wyraźnie nieuregulowanym treścią jakichkolwiek umów lub porozumień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, dokonanych w formie pisemnej, wówczas postanowienia niniejszych OWS stanowią treść stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWS są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień niniejszych OWS. 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS jak i poszczególnych ich postanowień. Kupującego, z którym doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jeszcze Strona 1 z 10

2 przed dokonaniem zmian niniejszych OWS, wiążą dotychczasowe postanowienia niniejszych OWS, które obowiązywały w chwili zawarcia tejże umowy. 11. W przypadku gdy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym istnieją stałe kontakty handlowe wówczas postanowienia niniejszych OWS znajdują zastosowanie dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży Towaru. 12. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do wszelkich innych umów niż umowa sprzedaży Towaru zawieranych przez Sprzedającego, a także wszelkich usług świadczonych przez Sprzedającego, jeżeli w ramach w tychże umów lub świadczenia tychże usług dochodzi do przeniesienia na Kupującego prawa własności Towaru. 13. Przez dni robocze na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 2 ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY 1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta poprzez podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli właściwej umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży Towaru zawarta w ten sposób oznacza, iż Kupujący jest związany jej treścią oraz, że nie może odmówić przyjęcia Towaru dostarczonego mu przez Sprzedającego zgodnie z treścią tejże umowy. 2. Umowa sprzedaży Towaru może też być zawarta poprzez złożenie, przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego zamówienia na zakup Towaru znajdującego się w aktualnym zasobie handlowym Sprzedającego, pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony Sprzedającego wyrażonego w ciągu 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu złożenia właściwego zamówienia przez Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do złożenia sprzeciwu o jakimi mowa powyżej bez podawania uzasadnienia, co nie będzie stanowiło źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, iż Kupujący jest związany zawartą w ten sposób umową sprzedaży Towaru oraz, że nie może odmówić przyjęcia Towaru dostarczonego mu przez Sprzedającego zgodnie ze złożonym zamówieniem. 3. Kupujący składa zamówienia na zakup Towaru, o jakim mowa ust. 2 powyżej, bądź to w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) przy użyciu własnego formularza zamówienia na zakup Towaru z przywołaniem w treści tegoż formularza zamówienia numeru (oznaczenia, sygnatury) danego dokumentu handlowego opracowanego przez Sprzedającego i przedstawionego Kupującemu wraz z podaniem numeru ostatniej wersji tegoż dokumentu handlowego bądź też przez złożenie oświadczenia wyrażającego bezwarunkową wolę zakupu Towaru oraz przywołanie w treści tegoż oświadczenia numeru (oznaczenia, sygnatury) danego dokumentu handlowego opracowanego przez Sprzedającego, o ile taki dokument handlowy został przedstawiony Kupującemu. W przypadku wątpliwości jako wiążące traktuje się zapisy ostatniej wersji dokumentu handlowego opracowanego przez Sprzedającego dla Kupującego. 4. Jako dzień złożenia zamówienia na zakup Towaru uznaje się dzień wpływu tegoż zamówienia do Sprzedającego o ile zamówienie to zostało złożone w ciągu dni roboczych. 5. Sprzedający będzie przyjmował do realizacji tylko zamówienia na zakup Towaru które zostaną złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego zgodnie z treścią wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej) bądź też przez osobę prawidłowo umocowaną do składania zamówień na zakup Towaru, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Kupującego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego zgodnie z Strona 2 z 10

3 treścią wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej). Kupujący jest zobowiązany, na każdorazowe żądanie Sprzedającego, przedłożyć Sprzedającemu pisemne pełnomocnictwo o jakim mowa powyżej, Do czasu przedłożenia Sprzedającemu takowego pełnomocnictwa Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji sprzedaży Towaru, co jednocześnie nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. Przedłożenie tegoż pełnomocnictwa będzie następowało w sposób, w formie i czasie każdorazowo wskazanych przez Sprzedającego (w każdym jednak przypadku nie zwalnia to jednak Kupującego od przedłożenia Sprzedającemu tegoż pełnomocnictwa w oryginale jeżeli z takowym żądaniem Sprzedający wystąpi). Niezależnie od powyższego przyjmuje się, iż osoba która złożyła zamówienie na zakup Towaru w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS jest w pełni uprawniona do złożenia w imieniu Kupującego takowego zamówienia oraz jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w imieniu Kupującego. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku gdy Sprzedający stwierdzi, iż takowa osoba nie była uprawniona do złożenia w imieniu Kupującego zamówienia na zakup Towaru i/lub zawarcia w imieniu Kupującego umowy sprzedaży Towaru. 6. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta w momencie podpisania odpowiedniego dokumentu umowy przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na zakup Towaru umowa sprzedaży zostaje zawarta wraz z upływem terminu do złożenia przez Sprzedającego sprzeciwu o jakim mowa w par. 2 ust. 2 niniejszych warunków. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedający wskaże przewidywany termin dostawy Sprzętu, chyba że termin zostanie wskazany w ofercie Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Sprzedający jest uprawniony, już po złożeniu danego zamówienia na zakup Towaru przez Kupującego, do wskazania innej chwili zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub innej chwili jej wejścia w życie, zwrotnie na adres i/lub numer z którego zostało wysłane dane zmówienie i w takiej też formie. 7. Kupujący nie może wycofać swojego zamówienia na zakup Towaru bez względu na to czy Sprzedający zgłosi sprzeciw. Złożenie zamówienia na zakup Towaru przez Kupującego, w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS, jest ostateczne. 8. Miejscem spełnienia świadczenia objętego przedmiotem umowy sprzedaży Towaru jest siedziba Sprzedającego lub wskazane we właściwej umowie sprzedaży Towaru miejsce odbioru Towaru przez Kupującego. 9. Sprzedający jest uprawniony do realizacji danej umowy sprzedaży Towaru etapami, po uprzednim powiadomieniu o tym Kupującego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o ile z danej umowy sprzedaży Towaru nie wynika obowiązek Sprzedającego do realizacji tejże umowy przez Sprzedającego w całości. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być przez Sprzedającego rozliczana osobno. 10. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Towarach znajdujących się w jego zasobach handlowych, w tym w szczególności zmian konstrukcyjnych, zmian danych technicznych, zmian wzornictwa, zmian właściwości użytkowych, itp., będących następstwem rozwoju technicznego, pod warunkiem, iż pomimo wprowadzonych zmian Towar nie będzie się charakteryzował gorszymi parametrami niż przed wprowadzonymi zmianami. 11. Sprzedający jest uprawniony do dokonania zamian w Towarze objętym przedmiotem danej umowy sprzedaży jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Kupujący. W przypadku uwzględnienia takowego wniosku przez Sprzedającego wówczas wniosek Kupującego traktowany jako złożenie przez Kupującego nowego zamówienia na zakup Towaru. Podstawą do Strona 3 z 10

4 uwzględnienia wniosku Kupującego jest ustalenie przez Sprzedającego czy realizacja nowego zamówienia na zakup Towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku gdy Sprzedający uzna, iż uwzględnienie wniosku Kupującego nie jest możliwe wówczas zrealizowane zostanie pierwotne zamówienie na zakup Towaru złożone przez Kupującego. 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie danej umowy sprzedaży Towaru tylko w przypadku gdy jest to spowodowane okolicznościami wywołanymi przez niego z winy umyślnej. 13. Sprzedający jest uprawniony do odmowy zawarcia danej umowy sprzedaży Towaru, w tym w szczególności od odmowy akceptacji przyjęcia do realizacji danego zamówienia na zakup Towaru bądź też do wstrzymania realizacji w całości lub w odpowiedniej części zawartej już umowy sprzedaży Towaru w przypadku gdy Kupujący opóźnia się za zapłatą ceny sprzedaży wynikającej z poprzednio zawartej umowie sprzedaży Towaru lub w też w przypadku gdy opóźnią się z zapłatą ceny sprzedaży wynikającej z danej, zawartej już umowy sprzedaży Towaru w przypadku gdy Sprzedający i Kupujący ustalili, iż realizacja tejże umowy odbywa się częściami, a zakończenie realizacji każdej z tej części jest oddzielnie rozliczane i fakturowane przez Sprzedającego. Takowe wstrzymanie realizacji danej umowy sprzedaży Towaru nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. 14. Wszystkie publikowane przez Sprzedającego i/lub udostępniane Kupującemu katalogi, zdjęcia, dokumenty handlowe, foldery reklamowe i dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny. Jako wiążące traktuje się jedynie dane i parametry techniczne Towaru pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego we właściwej umowie sprzedaży. 15. Kupujący, na każde żądanie Sprzedającego, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Sprzedającemu: a) Aktualnych dokumentów rejestrowych, b) Aktualnych dokumentów potwierdzających posiadania przez Kupującego statusu podatnika podatku dochodowego oraz podatnika podatku od towarów i usług, c) Aktualnych dokumentów statystycznych (zaświadczenie o nadaniu nr REGON), d) wszelkiej dokumentacji ukazującej aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa Kupującego 16. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz danych podanych przez niego w złożonym zamówieniu na zakup Towaru, a także w dokumentach do tegoż zamówienia załączonych bądź też załączanych do danej umowy sprzedaży Towaru oraz pełnomocnictwach o jakich mowa w par. 2 niniejszych OWS. 3 ODBIÓR TOWARU 1. Sprzedający i Kupujący każdorazowo ustalają termin odbioru Towaru przez Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący nie dojdą do porozumienia w tym zakresie wówczas termin odbioru Towaru ustala Sprzedający. Jako termin odbioru Towaru należy rozumieć gotowość Sprzedającego do wydania Towaru Kupującemu w ustalonym miejscu odbioru Towaru. 2. Sprzedający i Kupujący każdorazowo ustalają miejsce odbioru Towaru przez Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący nie dojdą do porozumienia w tym zakresie wówczas miejsce odbioru Towaru ustala Sprzedający. 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany terminu odbioru Towaru i jego odpowiedniego wydłużenia w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego w tym w szczególności siły wyższej takiej jak: klęska żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych lub inne, Strona 4 z 10

5 b) gdy zapewnienie Kupującemu dostawy Towaru w ustalonym terminie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych, technicznych, logistycznych lub ekonomicznych, c) gdy okoliczności o jakich mowa w pkt a) i/lub b) powyżej będą dotyczyły producentów Towaru, dystrybutorów Towarów lub podwykonawców bądź partnerów handlowych Sprzedającego, 4. Sprzedający jest uprawniony do powoływania się na okoliczności o jakich mowa w ust. 3 powyżej również gdy już pozostaje w opóźnieniu co do ustalonego terminu odbioru Towaru. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zajściu ww. okoliczności oraz o ich ustaniu. 5. Jeżeli Sprzedający i Kupujący nie ustalą inaczej to Kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru Towaru, na własny koszt i odpowiedzialność, z lokalizacji wskazanej przez Sprzedającego. Sprzedający i Kupujący mogą ustalić w formie pisemnej mogą ustalić, iż odbiór i transport Towaru odbędzie się przy za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego lub przewoźnika działającego na zlecenie Kupującego lub wskazanego przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący pokrywa koszty odbioru i transportu Towaru we własnym zakresie. 6. Sprzedający i Kupujący mogą też ustalić w formie pisemnej, iż odbiór Towaru odbędzie się w siedzibie Sprzedającego lub w wskazanej przez Sprzedającego lokalizacji. W takim przypadku Kupujący pokrywa koszty odbioru i transportu Towaru we własnym zakresie 7. Każdorazowa zmiana ustalonego już adresu miejsca odbioru Towaru będzie ustalona przez Sprzedającego oraz osobę która złożyła zamówienie na zakup Towaru w imieniu Kupującego w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS. 8. Odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego lub w innej lokalizacji wskazanej przez Sprzedającego za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego lub przewoźnika działających na zlecenie Kupującego bądź też wskazanych przez Kupującego, wówczas wszelka odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru ww. podmiotom. W związku z powyższym jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego, w szczególności za ewentualne uszkodzenie Towaru w trakcie transportu, jest wyłączona. 9. Potwierdzenie odbioru Towaru następuje poprzez podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego listu przewozowego, protokołu odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego fakt realizacji dostawy Towaru. Sprzedający i Kupujący uznają, iż osoba podpisująca jeden z ww. dokumentów jest uprawniona do potwierdzenia odbioru Towaru w imieniu Kupującego za co pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący, a dokument potwierdzający odbiór Towaru podpisany przez ww. osobę jest wiążący dla Kupującego. W przypadku odbioru przez Kupującego Towaru w siedzibie Sprzedającego lub w innej lokalizacji wówczas potwierdzenie odbioru Towaru następuje poprzez podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego dokumentu potwierdzającego wydanie Towaru. Powyższe zapisy odnosi się także do sytuacji gdy odbiór Towaru przez Kupującego odbywa się w siedzibie Sprzedającego lub w innej lokalizacji przez przedsiębiorcę spedycyjnego lub przewoźnika działających na zlecenie Kupującego bądź też wskazanych przez Kupującego. 10. Kupujący jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia dostarczonego Towaru pod względem jego specyfikacji ilościowej i jakościowej oraz ich zgodności z zawartą umową sprzedaży Towaru. W razie jakichkolwiek uwag Kupujący jest zobowiązany dokonać odpowiednich adnotacji na danym dokumencie potwierdzającym odbiór Towaru, a także niezwłocznie zgłosić te uwagi bezpośrednio Sprzedającemu w formie pisemnej. W braku Strona 5 z 10

6 takowych uwag uważa się, iż Towar jest zgodny z umową sprzedaży Towaru oraz wymaganiami Kupującego. 11. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag o jakich mowa powyżej wówczas Kupujący jest zobowiązany umożliwić Sprzedającemu sprawdzenie dostarczonego Towaru który musi się znajdować w stanie nienaruszonym. 12. W przypadku gdy z uwagi na opakowanie Towaru bądź też z jakiejkolwiek innej przyczyny nie można przeprowadzić kontroli Towaru w sposób prawidłowy i kompleksowy wówczas kontrola wykonywana przy odbiorze Towaru winna objąć swoim zakresem dokumenty przewozowe lub inne dokumenty stwierdzające realizację dostawy, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia Towaru na opakowaniach, a także wszelkie widoczne uszkodzenia czy braki w Towarze. Niezwłocznie po ustaniu ww. przeszkód, nie później jednak niż po przystąpieniu do rozpakowania Towaru, ale przed jego wykorzystaniem przez Kupującego, należy przeprowadzić kompleksową kontrolę Towaru. W przypadku gdy zostaną wykryte jakiekolwiek niezgodności w Towarze w trakcie jego odbioru wówczas Kupujący jest zobowiązany o tym fakcie zawiadomić na piśmie Sprzedającego w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wykrycia tychże niezgodności. Bezskuteczny upływ powyższego terminu oznacza odbiór Towaru bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 13. W przypadku gdy Kupujący nie dopełni któregokolwiek z obowiązków związanych z odbiorem i kontrolą Towaru wówczas nie może on dochodzić względem Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 1. W przypadku gdy Kupujący z jakiejkolwiek przyczyny nie dokona odbioru Towaru w ustalonym terminie wówczas Kupujący jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty i szkody poniesione w związku z tym faktem przez Sprzedającego. W szczególności Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu wszelkie należności związane z przechowaniem i/lub transportem Towaru wg kosztów udokumentowanych i przedstawionych przez Sprzedającego. Jeżeli Towar będzie przechowywany w siedzibie Sprzedającego wówczas Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Sprzedającego kwoty w wysokości 2 zł. (słownie: dwa złote) netto za każdy metr kwadratowy powierzchni magazynowej jaki będzie zajmowany przez Towar. Przedmiotowa stawka będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę przechowywania Towaru. Przedmiotowa stawka będzie waloryzowana raz w roku kalendarzowym, począwszy od roku następującego po roku w którym niniejszej OWU weszły w życie, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedmiotowa stawka w zwaloryzowanej wysokości będzie obowiązywała począwszy od 1 stycznia danego roku następującego bezpośrednio po roku za który ogłoszono wskaźnik wzrostu cen i usług. Podwyższenie przedmiotowej stawki, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, nie mnie wymaga dla swej ważności i skuteczności zmiany niniejszych OWS. 14. Niezależnie od treści par. 2 ust. 14 niniejszych OWS Sprzedający jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,1 % wartości netto Towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze Towaru w stosunku do ustalonego terminu. W przypadku gdy po upływie 30 dni od ustalonego terminu odbioru Towaru Kupujący nie dokona odbioru Towaru wówczas Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od danej umowy sprzedaży Towaru w terminie 40 dni do dnia upływu ww. terminu oraz do wykorzystania Towaru wg własnego uznania, w tym w szczególności do jego sprzedaży na rzecz wybranego przez siebie podmiotu trzeciego, co nie będzie źródłem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. 15. Zakupiony Towar nie podlega zwrotowi, chyba, że została wyrażona na to pisemna zgoda Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie możliwość potrącenia Strona 6 z 10

7 kosztów związanych ze zwrotem Towaru w wysokości co najmniej 10% wartości netto danego, zwróconego Towaru wynikającej z faktury VAT, bez konieczności udokumentowania wysokości tychże kosztów. 16. Odstąpienie od danej umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedającego nie wyłącza jego uprawnienia do żądania naprawienia szkody i/lub zwrotu kosztów i/lub zapłaty kar umownych o jakich mowa w ust. 14, 15 i 16 powyżej. 17. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 18. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowej realizacji obowiązków Kupującego opisanych powyżej. W przeciwnym wypadku Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego. 19. W przypadku gdy Towar jest dostarczany do Kupującego za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego lub przewoźnika działającego na zlecenie Sprzedającego wówczas Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Regulaminu Dostawy Sprzętu dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: 3 CENA 1. Jako wiążąca Kupującego i Sprzedającego będzie traktowana cena sprzedaży Towaru oraz ilość i rodzaj Towaru przedstawione w ostatniej wersji dokumentu handlowego o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS, który zostanie przedstawiony Kupującemu, a w oparciu o który Kupujący złoży zamówienie w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS. 2. Sprzedający jest uprawniony do przedstawienia ceny danego Towaru w polskich złotych lub w walutach obcych. 3. Każdorazowa cena sprzedaży danego Towaru nie zawiera podatku VAT oraz kosztów transportu i/lub ubezpieczenia Towaru, chyba, że Sprzedający i Kupujący zgodnie ustalą inaczej. 4. Każdorazowa ceny sprzedaży danego Towaru wyrażona w walucie obcej przeliczana jest przez Sprzedającego wg kursu banku wskazanego w treści dokumentu handlowego o jakim mowa w par. 3 ust. 1, a w braku takiego wskazania przyjmuje się kurs sprzedaży banku ING BANK ŚLĄSKI S.A.. W takim przypadku przeliczenie waluty obcej na Polskie Złote nastąpi wg kursu sprzedaży walut właściwego banku obowiązującego w dniu wystawienia przez Sprzedającego danej faktury VAT. 5. Do ceny sprzedaży danego towaru i doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego oraz koszty transportu Towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu w przypadku gdy Sprzedający oraz Kupujący ustalą, iż koszty transportu Towaru do danej lokalizacji Kupującego pokrywa Sprzedający. 6. Kupujący, na każde żądanie Sprzedającego, jest zobowiązany od ustanowienia stosownego zabezpieczenia lub zabezpieczeń zapłaty ceny sprzedaży danego Towaru wynikającej z umowy sprzedaży. Do momentu ustanowienia właściwego zabezpieczenia lub zabezpieczeń Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji danej umowy sprzedaży Towaru co nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. Jako wiążące będzie uznawane zabezpieczenie lub zabezpieczenia zaakceptowane przez Sprzedającego. 4 PŁATNOŚCI Strona 7 z 10

8 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę danego Towaru w terminie wskazanym przez Sprzedającego w danej fakturze VAT, w umowie sprzedaży Towaru lub w innym dokumencie. W braku takowej informacji lub w przypadku zaistnienia gdy nie będzie można ustalić terminu płatności w sposób nie budzący wątpliwości wówczas Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży danego Towaru w terminie 7 dni do dnia wystawienia danej faktury VAT przez Sprzedającego. Sprzedający i Kupujący mogą też ustalić, iż zapłata ceny sprzedaży Towaru nastąpi w formie przedpłaty na podstawie odpowiedniego dokumentu sporządzonego przez Sprzedającego, w terminie wskazanym w tymże dokumencie, a w braku takowego wskazania zapłata ceny sprzedaży Towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia wystawienia tegoż dokumentu. 2. Sprzedający jest uprawniony do wystawienia danej faktury VAT w walucie obcej o ile rodzaj waluty zostanie wcześniej ustalony pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty ceny sprzedaży Towaru w walucie jaka została określona w tejże fakturze VAT. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty kwoty ceny sprzedaży Towaru wyłącznie na rachunek bankowy przedstawiony w tejże fakturze VAT. W przypadku zapłaty tejże kwoty na inny rachunek bankowy wówczas Sprzedający, wg swojego wyboru, jest uprawniony do: a) Zwrotu Kupującemu tejże kwoty w Złotych Polskich na rachunek bankowy Kupującego z którego Sprzedający otrzymał to kwotę, z pomniejszeniem jej wysokości o wszelkie koszty związane z jej zwrotem, w tym w szczególności o koszty związane z przeliczeniem (przewalutowaniem) tejże kwoty. W takim przypadku Sprzedający jest zwolniony z obowiązku zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą jaką Kupujący wpłacił na niewłaściwy rachunek bankowy a kwotą jaka została mu zwrócona przez Sprzedającego, natomiast Kupujący jest zobowiązany wpłacić pierwotną kwotę ceny sprzedaży Towaru, w odpowiedniej walucie, na właściwy rachunek bankowy. lub b) Przeliczenia (przewalutowania) kwoty jaką Kupujący wpłacił na niewłaściwy rachunek bankowy Sprzedającego na Złote Polskie, wg kursu banku w którym jest prowadzony tenże rachunek, a następnie do zakupu za tak przeliczoną kwotę odpowiedniej ilości i rodzaju waluty, wyrażonej w tejże fakturze VAT, w banku prowadzącym rachunek bankowy Sprzedającego w Złotych Polskich. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz Sprzedającego różnicę pomiędzy kwotą jaką Kupujący wpłacił na niewłaściwy rachunek bankowy Sprzedającego a kwotą jaką Sprzedający otrzymał w wyniku zakupu właściwej waluty w banku prowadzącym rachunek bankowy Sprzedającego w Złotych Polskich. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów transakcji bankowych jakie poniósł Sprzedający w związku z dokonanie ww. przeliczeń (przewalutowań). Zapłata przedmiotowej różnicy oraz ww. kosztów transakcji bankowych nastąpi w kwocie, walucie, terminie i na rachunek bankowy wskazane Kupującemu przez Sprzedającego. Do czasu zapłaty tejże różnicy oraz kosztów ww. transakcji bankowych Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji danej umowy sprzedaży Towaru co nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. 3. W przypadku każdorazowego opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży Towaru, w tym także w przypadku zajścia okoliczności o jakich mowa w ust. 2 powyżej, wówczas Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. Jako dzień zapłaty ceny sprzedaży Towaru traktuje się dzień wpływu na właściwy rachunek bankowy Sprzedającego pełnej kwoty ceny sprzedaży Towaru we właściwej walucie. Strona 8 z 10

9 4. Zapłata każdorazowej ceny sprzedaży danego Towaru następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze podanym każdorazowo w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. Jako dzień zapłaty ceny sprzedaży Towaru traktuje się dzień wpływu na właściwy rachunek bankowy Sprzedającego pełnej kwoty ceny sprzedaży Towaru we właściwej walucie, który to rachunek bankowy jest każdorazowo wskazany w danej fakturze VAT. 5 RĘKOJMIA. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. 2. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedany Towar. 3. W przypadku gdy sprzedany Towar jest objęty gwarancją producenta tegoż Towaru wówczas realizacja praw i obowiązków Kupującego odbywa się na zasadach określonych przez tegoż producenta, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. 4. Obowiązki w zakresie serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego Towaru wykonują w imieniu producenta Towaru podmioty wskazane przez tegoż producenta, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. 6 POUFNOŚĆ 1. Kupujący jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy oraz nie udostępniania i nie ujawniania osobom trzecim informacji o postanowieniach każdorazowej umowy zawartej ze Sprzedającym oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie Sprzedającego, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy oraz nie udostępniania i nie ujawniania osobom trzecim informacji zawartych w dokumentach cenowych, ofertach handlowych, kalkulacjach, projektach, rysunkach i innych dokumentach bez względu na ich formę. 2. Wykorzystywanie informacji i danych określonych w ust. 1 powyżej w innych celach niż określone w danej umowie zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jak również ich udostępnienie lub ujawnienie osobie trzeciej nie jest dopuszczalne bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w trakcie każdorazowej umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym oraz po jej ustaniu przez czas nieokreślony. 4. Informacje poufne nie będą obejmować informacji, które: a) należą lub będą należały do domeny publicznej, chyba że dane te stały się elementem domeny publicznej z winy Kupującego, b) znajdowały się w legalnym posiadaniu Kupującego zanim doszło do ujawnienia i nie są objęte postanowieniami dotyczącymi zachowania poufności, c) zostały opracowane niezależnie przez Kupującego bez naruszenia niniejszej umowy lub innych umów, d) podlegają ujawnieniu według powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają stosowania przez Kupującego obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strona 9 z 10

10 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o każdorazowym zawarciu jakiejkolwiek umowy sprzedaży z Kupującym w materiałach reklamowych i marketingowych Sprzedającego, w tym na jego stronie internetowej. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Nagłówki poszczególnych paragrafów niniejszych OWS mają wyłącznie charakter porządkowy i nie wpływają na interpretację postanowień niniejszych OWS. 2. Kupujący nie może przenieść praw i/lub obowiązków wynikających ze złożonych przez Kupującego zamówień lub zleceń bądź też wynikających z zawartych ze Sprzedającym umów sprzedaży Towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedającego nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty kar umownych o jakich mowa w niniejszych OWS. 4. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszych OWS. 5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o każdorazowej zmianie jakichkolwiek danych dotyczących przedsiębiorstwa Kupującego. W szczególności Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zmianie adresu siedziby Kupującego, zmianie osób uprawnionych do reprezentowania Kupującego, zmianie osób upoważnionych przez Kupującego do składania w jego imieniu zamówień na zakup Towaru oraz o zmianie osób upoważnionych przez Kupującego do odbioru Towarów od Sprzedającego. Niezależnie pod powyższego Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wszelkich zmianach statusu prawnego przedsiębiorstwa Kupującego w tym o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego bądź o otwarciu likwidacji. Powiadomienia, o jakich mowa powyżej, winny być sporządzone przez Kupującego na piśmie i przesłane do Sprzedającego listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek powiadomienia Sprzedającego. W przypadku braku powiadomienia przez Kupującego o zmianie adresu siedziby Kupującego korespondencję wysłaną przez Sprzedającego listem poleconym, jednokrotnie awizowaną przez właściwy urząd pocztowy i nie podjętą w terminie, traktuje się za skutecznie doręczoną. 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym rozwiązywane będą przez Sad Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. Strona 10 z 10

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 WZÓR Załącznik nr 12 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu. w Bielsku-Białej pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu. w Bielsku-Białej pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu. w Bielsku-Białej pomiędzy: WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Leszczyńska 22, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży):

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży): UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sprzedającym:... z siedzibą w:...,...(kod pocztowy, miejscowość),...(ulica, numer)..., wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 koncesja MSWiA : B 046/2003 WZÓR Załącznik nr 13 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Postanowienia ogólne

Art. 2. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WAVIN POLSKA S.A. (DAWNIEJ: WAVIN METALPLAST BUK SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W BUKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.11.2014 ROKU Art. 1. Słowniczek Następujące zwroty i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo