OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 2. Przez Sprzedającego na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć spółkę pod firmą: Infomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, przy ul. Wesołej 19b, Żywiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP: , REGON: Przez Kupującego na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć każdy podmiot, bez względu na jego formę prawną, który zawiera lub zamierza zawrzeć ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru na mocy której Kupujący nabywa prawo własności Towaru. 4. Przez Towar na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć rzeczy ruchome określonego rodzaju znajdujące się w zasobie handlowym Sprzedającego, w tym w szczególności sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia elektroniczne. 5. Niniejsze OWS stanowią integralną część treści wszystkich dokumentów handlowych Sprzedającego dotyczących Towaru a kierowanych do Kupującego, oraz treści umów sprzedaży Towaru zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący dokonują jakichkolwiek ustaleń odmiennych od postanowień niniejszych OWS wówczas ustalenia te wymagają dla swej ważności i skuteczności zgodnych oświadczeń woli Sprzedającego i Kupującego wyrażonych w formie pisemnej. Takowe ustalenia, w zakresie z nich wynikających, wyłączają stosowanie odpowiednich postanowień niniejszych OWS. 6. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący ustalili, iż do zawartej pomiędzy nimi umowy sprzedaży Towaru zastosowanie znajdują również ogólne warunki umów (ogólne warunki handlowe) obowiązujące u Kupującego wówczas, w razie sprzeczności pomiędzy takimi ogólnymi warunkami umów (ogólnymi warunkami handlowymi) Kupującego, pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia niniejszych OWS. 7. Kupujący, z chwilą złożenia przez siebie zamówienia bądź też z chwila udzielenia zlecenia albo też z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym, wyraża zgodę na włączenie postanowień niniejszych OWS do treści stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, a powstałego wskutek złożenia danego zamówienia, udzielenia zlecenia bądź też zawarcia umowy sprzedaży lub innej umowy. W takim przypadku postanowienia niniejszych OWS stanowią integralną część danej umowy. 8. Obowiązujące postanowienia niniejszych OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: 9. W zakresie wyraźnie nieuregulowanym treścią jakichkolwiek umów lub porozumień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, dokonanych w formie pisemnej, wówczas postanowienia niniejszych OWS stanowią treść stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWS są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień niniejszych OWS. 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS jak i poszczególnych ich postanowień. Kupującego, z którym doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jeszcze Strona 1 z 10

2 przed dokonaniem zmian niniejszych OWS, wiążą dotychczasowe postanowienia niniejszych OWS, które obowiązywały w chwili zawarcia tejże umowy. 11. W przypadku gdy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym istnieją stałe kontakty handlowe wówczas postanowienia niniejszych OWS znajdują zastosowanie dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży Towaru. 12. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do wszelkich innych umów niż umowa sprzedaży Towaru zawieranych przez Sprzedającego, a także wszelkich usług świadczonych przez Sprzedającego, jeżeli w ramach w tychże umów lub świadczenia tychże usług dochodzi do przeniesienia na Kupującego prawa własności Towaru. 13. Przez dni robocze na gruncie niniejszych OWS należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 2 ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY 1. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta poprzez podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli właściwej umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży Towaru zawarta w ten sposób oznacza, iż Kupujący jest związany jej treścią oraz, że nie może odmówić przyjęcia Towaru dostarczonego mu przez Sprzedającego zgodnie z treścią tejże umowy. 2. Umowa sprzedaży Towaru może też być zawarta poprzez złożenie, przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego zamówienia na zakup Towaru znajdującego się w aktualnym zasobie handlowym Sprzedającego, pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony Sprzedającego wyrażonego w ciągu 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu złożenia właściwego zamówienia przez Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do złożenia sprzeciwu o jakimi mowa powyżej bez podawania uzasadnienia, co nie będzie stanowiło źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, iż Kupujący jest związany zawartą w ten sposób umową sprzedaży Towaru oraz, że nie może odmówić przyjęcia Towaru dostarczonego mu przez Sprzedającego zgodnie ze złożonym zamówieniem. 3. Kupujący składa zamówienia na zakup Towaru, o jakim mowa ust. 2 powyżej, bądź to w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) przy użyciu własnego formularza zamówienia na zakup Towaru z przywołaniem w treści tegoż formularza zamówienia numeru (oznaczenia, sygnatury) danego dokumentu handlowego opracowanego przez Sprzedającego i przedstawionego Kupującemu wraz z podaniem numeru ostatniej wersji tegoż dokumentu handlowego bądź też przez złożenie oświadczenia wyrażającego bezwarunkową wolę zakupu Towaru oraz przywołanie w treści tegoż oświadczenia numeru (oznaczenia, sygnatury) danego dokumentu handlowego opracowanego przez Sprzedającego, o ile taki dokument handlowy został przedstawiony Kupującemu. W przypadku wątpliwości jako wiążące traktuje się zapisy ostatniej wersji dokumentu handlowego opracowanego przez Sprzedającego dla Kupującego. 4. Jako dzień złożenia zamówienia na zakup Towaru uznaje się dzień wpływu tegoż zamówienia do Sprzedającego o ile zamówienie to zostało złożone w ciągu dni roboczych. 5. Sprzedający będzie przyjmował do realizacji tylko zamówienia na zakup Towaru które zostaną złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego zgodnie z treścią wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej) bądź też przez osobę prawidłowo umocowaną do składania zamówień na zakup Towaru, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Kupującego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego zgodnie z Strona 2 z 10

3 treścią wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej). Kupujący jest zobowiązany, na każdorazowe żądanie Sprzedającego, przedłożyć Sprzedającemu pisemne pełnomocnictwo o jakim mowa powyżej, Do czasu przedłożenia Sprzedającemu takowego pełnomocnictwa Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji sprzedaży Towaru, co jednocześnie nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. Przedłożenie tegoż pełnomocnictwa będzie następowało w sposób, w formie i czasie każdorazowo wskazanych przez Sprzedającego (w każdym jednak przypadku nie zwalnia to jednak Kupującego od przedłożenia Sprzedającemu tegoż pełnomocnictwa w oryginale jeżeli z takowym żądaniem Sprzedający wystąpi). Niezależnie od powyższego przyjmuje się, iż osoba która złożyła zamówienie na zakup Towaru w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS jest w pełni uprawniona do złożenia w imieniu Kupującego takowego zamówienia oraz jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w imieniu Kupującego. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku gdy Sprzedający stwierdzi, iż takowa osoba nie była uprawniona do złożenia w imieniu Kupującego zamówienia na zakup Towaru i/lub zawarcia w imieniu Kupującego umowy sprzedaży Towaru. 6. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta w momencie podpisania odpowiedniego dokumentu umowy przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na zakup Towaru umowa sprzedaży zostaje zawarta wraz z upływem terminu do złożenia przez Sprzedającego sprzeciwu o jakim mowa w par. 2 ust. 2 niniejszych warunków. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedający wskaże przewidywany termin dostawy Sprzętu, chyba że termin zostanie wskazany w ofercie Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Sprzedający jest uprawniony, już po złożeniu danego zamówienia na zakup Towaru przez Kupującego, do wskazania innej chwili zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub innej chwili jej wejścia w życie, zwrotnie na adres i/lub numer z którego zostało wysłane dane zmówienie i w takiej też formie. 7. Kupujący nie może wycofać swojego zamówienia na zakup Towaru bez względu na to czy Sprzedający zgłosi sprzeciw. Złożenie zamówienia na zakup Towaru przez Kupującego, w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS, jest ostateczne. 8. Miejscem spełnienia świadczenia objętego przedmiotem umowy sprzedaży Towaru jest siedziba Sprzedającego lub wskazane we właściwej umowie sprzedaży Towaru miejsce odbioru Towaru przez Kupującego. 9. Sprzedający jest uprawniony do realizacji danej umowy sprzedaży Towaru etapami, po uprzednim powiadomieniu o tym Kupującego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o ile z danej umowy sprzedaży Towaru nie wynika obowiązek Sprzedającego do realizacji tejże umowy przez Sprzedającego w całości. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być przez Sprzedającego rozliczana osobno. 10. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Towarach znajdujących się w jego zasobach handlowych, w tym w szczególności zmian konstrukcyjnych, zmian danych technicznych, zmian wzornictwa, zmian właściwości użytkowych, itp., będących następstwem rozwoju technicznego, pod warunkiem, iż pomimo wprowadzonych zmian Towar nie będzie się charakteryzował gorszymi parametrami niż przed wprowadzonymi zmianami. 11. Sprzedający jest uprawniony do dokonania zamian w Towarze objętym przedmiotem danej umowy sprzedaży jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Kupujący. W przypadku uwzględnienia takowego wniosku przez Sprzedającego wówczas wniosek Kupującego traktowany jako złożenie przez Kupującego nowego zamówienia na zakup Towaru. Podstawą do Strona 3 z 10

4 uwzględnienia wniosku Kupującego jest ustalenie przez Sprzedającego czy realizacja nowego zamówienia na zakup Towaru jest możliwa do wykonania. W przypadku gdy Sprzedający uzna, iż uwzględnienie wniosku Kupującego nie jest możliwe wówczas zrealizowane zostanie pierwotne zamówienie na zakup Towaru złożone przez Kupującego. 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie danej umowy sprzedaży Towaru tylko w przypadku gdy jest to spowodowane okolicznościami wywołanymi przez niego z winy umyślnej. 13. Sprzedający jest uprawniony do odmowy zawarcia danej umowy sprzedaży Towaru, w tym w szczególności od odmowy akceptacji przyjęcia do realizacji danego zamówienia na zakup Towaru bądź też do wstrzymania realizacji w całości lub w odpowiedniej części zawartej już umowy sprzedaży Towaru w przypadku gdy Kupujący opóźnia się za zapłatą ceny sprzedaży wynikającej z poprzednio zawartej umowie sprzedaży Towaru lub w też w przypadku gdy opóźnią się z zapłatą ceny sprzedaży wynikającej z danej, zawartej już umowy sprzedaży Towaru w przypadku gdy Sprzedający i Kupujący ustalili, iż realizacja tejże umowy odbywa się częściami, a zakończenie realizacji każdej z tej części jest oddzielnie rozliczane i fakturowane przez Sprzedającego. Takowe wstrzymanie realizacji danej umowy sprzedaży Towaru nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. 14. Wszystkie publikowane przez Sprzedającego i/lub udostępniane Kupującemu katalogi, zdjęcia, dokumenty handlowe, foldery reklamowe i dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny. Jako wiążące traktuje się jedynie dane i parametry techniczne Towaru pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego we właściwej umowie sprzedaży. 15. Kupujący, na każde żądanie Sprzedającego, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Sprzedającemu: a) Aktualnych dokumentów rejestrowych, b) Aktualnych dokumentów potwierdzających posiadania przez Kupującego statusu podatnika podatku dochodowego oraz podatnika podatku od towarów i usług, c) Aktualnych dokumentów statystycznych (zaświadczenie o nadaniu nr REGON), d) wszelkiej dokumentacji ukazującej aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa Kupującego 16. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz danych podanych przez niego w złożonym zamówieniu na zakup Towaru, a także w dokumentach do tegoż zamówienia załączonych bądź też załączanych do danej umowy sprzedaży Towaru oraz pełnomocnictwach o jakich mowa w par. 2 niniejszych OWS. 3 ODBIÓR TOWARU 1. Sprzedający i Kupujący każdorazowo ustalają termin odbioru Towaru przez Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący nie dojdą do porozumienia w tym zakresie wówczas termin odbioru Towaru ustala Sprzedający. Jako termin odbioru Towaru należy rozumieć gotowość Sprzedającego do wydania Towaru Kupującemu w ustalonym miejscu odbioru Towaru. 2. Sprzedający i Kupujący każdorazowo ustalają miejsce odbioru Towaru przez Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający i Kupujący nie dojdą do porozumienia w tym zakresie wówczas miejsce odbioru Towaru ustala Sprzedający. 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany terminu odbioru Towaru i jego odpowiedniego wydłużenia w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego w tym w szczególności siły wyższej takiej jak: klęska żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych lub inne, Strona 4 z 10

5 b) gdy zapewnienie Kupującemu dostawy Towaru w ustalonym terminie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych, technicznych, logistycznych lub ekonomicznych, c) gdy okoliczności o jakich mowa w pkt a) i/lub b) powyżej będą dotyczyły producentów Towaru, dystrybutorów Towarów lub podwykonawców bądź partnerów handlowych Sprzedającego, 4. Sprzedający jest uprawniony do powoływania się na okoliczności o jakich mowa w ust. 3 powyżej również gdy już pozostaje w opóźnieniu co do ustalonego terminu odbioru Towaru. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zajściu ww. okoliczności oraz o ich ustaniu. 5. Jeżeli Sprzedający i Kupujący nie ustalą inaczej to Kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru Towaru, na własny koszt i odpowiedzialność, z lokalizacji wskazanej przez Sprzedającego. Sprzedający i Kupujący mogą ustalić w formie pisemnej mogą ustalić, iż odbiór i transport Towaru odbędzie się przy za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego lub przewoźnika działającego na zlecenie Kupującego lub wskazanego przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący pokrywa koszty odbioru i transportu Towaru we własnym zakresie. 6. Sprzedający i Kupujący mogą też ustalić w formie pisemnej, iż odbiór Towaru odbędzie się w siedzibie Sprzedającego lub w wskazanej przez Sprzedającego lokalizacji. W takim przypadku Kupujący pokrywa koszty odbioru i transportu Towaru we własnym zakresie 7. Każdorazowa zmiana ustalonego już adresu miejsca odbioru Towaru będzie ustalona przez Sprzedającego oraz osobę która złożyła zamówienie na zakup Towaru w imieniu Kupującego w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS. 8. Odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego lub w innej lokalizacji wskazanej przez Sprzedającego za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego lub przewoźnika działających na zlecenie Kupującego bądź też wskazanych przez Kupującego, wówczas wszelka odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru ww. podmiotom. W związku z powyższym jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego, w szczególności za ewentualne uszkodzenie Towaru w trakcie transportu, jest wyłączona. 9. Potwierdzenie odbioru Towaru następuje poprzez podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego listu przewozowego, protokołu odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego fakt realizacji dostawy Towaru. Sprzedający i Kupujący uznają, iż osoba podpisująca jeden z ww. dokumentów jest uprawniona do potwierdzenia odbioru Towaru w imieniu Kupującego za co pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący, a dokument potwierdzający odbiór Towaru podpisany przez ww. osobę jest wiążący dla Kupującego. W przypadku odbioru przez Kupującego Towaru w siedzibie Sprzedającego lub w innej lokalizacji wówczas potwierdzenie odbioru Towaru następuje poprzez podpisanie przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego dokumentu potwierdzającego wydanie Towaru. Powyższe zapisy odnosi się także do sytuacji gdy odbiór Towaru przez Kupującego odbywa się w siedzibie Sprzedającego lub w innej lokalizacji przez przedsiębiorcę spedycyjnego lub przewoźnika działających na zlecenie Kupującego bądź też wskazanych przez Kupującego. 10. Kupujący jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia dostarczonego Towaru pod względem jego specyfikacji ilościowej i jakościowej oraz ich zgodności z zawartą umową sprzedaży Towaru. W razie jakichkolwiek uwag Kupujący jest zobowiązany dokonać odpowiednich adnotacji na danym dokumencie potwierdzającym odbiór Towaru, a także niezwłocznie zgłosić te uwagi bezpośrednio Sprzedającemu w formie pisemnej. W braku Strona 5 z 10

6 takowych uwag uważa się, iż Towar jest zgodny z umową sprzedaży Towaru oraz wymaganiami Kupującego. 11. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag o jakich mowa powyżej wówczas Kupujący jest zobowiązany umożliwić Sprzedającemu sprawdzenie dostarczonego Towaru który musi się znajdować w stanie nienaruszonym. 12. W przypadku gdy z uwagi na opakowanie Towaru bądź też z jakiejkolwiek innej przyczyny nie można przeprowadzić kontroli Towaru w sposób prawidłowy i kompleksowy wówczas kontrola wykonywana przy odbiorze Towaru winna objąć swoim zakresem dokumenty przewozowe lub inne dokumenty stwierdzające realizację dostawy, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia Towaru na opakowaniach, a także wszelkie widoczne uszkodzenia czy braki w Towarze. Niezwłocznie po ustaniu ww. przeszkód, nie później jednak niż po przystąpieniu do rozpakowania Towaru, ale przed jego wykorzystaniem przez Kupującego, należy przeprowadzić kompleksową kontrolę Towaru. W przypadku gdy zostaną wykryte jakiekolwiek niezgodności w Towarze w trakcie jego odbioru wówczas Kupujący jest zobowiązany o tym fakcie zawiadomić na piśmie Sprzedającego w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wykrycia tychże niezgodności. Bezskuteczny upływ powyższego terminu oznacza odbiór Towaru bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 13. W przypadku gdy Kupujący nie dopełni któregokolwiek z obowiązków związanych z odbiorem i kontrolą Towaru wówczas nie może on dochodzić względem Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 1. W przypadku gdy Kupujący z jakiejkolwiek przyczyny nie dokona odbioru Towaru w ustalonym terminie wówczas Kupujący jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty i szkody poniesione w związku z tym faktem przez Sprzedającego. W szczególności Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu wszelkie należności związane z przechowaniem i/lub transportem Towaru wg kosztów udokumentowanych i przedstawionych przez Sprzedającego. Jeżeli Towar będzie przechowywany w siedzibie Sprzedającego wówczas Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Sprzedającego kwoty w wysokości 2 zł. (słownie: dwa złote) netto za każdy metr kwadratowy powierzchni magazynowej jaki będzie zajmowany przez Towar. Przedmiotowa stawka będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę przechowywania Towaru. Przedmiotowa stawka będzie waloryzowana raz w roku kalendarzowym, począwszy od roku następującego po roku w którym niniejszej OWU weszły w życie, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedmiotowa stawka w zwaloryzowanej wysokości będzie obowiązywała począwszy od 1 stycznia danego roku następującego bezpośrednio po roku za który ogłoszono wskaźnik wzrostu cen i usług. Podwyższenie przedmiotowej stawki, o jakim mowa w zdaniu poprzednim, nie mnie wymaga dla swej ważności i skuteczności zmiany niniejszych OWS. 14. Niezależnie od treści par. 2 ust. 14 niniejszych OWS Sprzedający jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,1 % wartości netto Towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze Towaru w stosunku do ustalonego terminu. W przypadku gdy po upływie 30 dni od ustalonego terminu odbioru Towaru Kupujący nie dokona odbioru Towaru wówczas Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od danej umowy sprzedaży Towaru w terminie 40 dni do dnia upływu ww. terminu oraz do wykorzystania Towaru wg własnego uznania, w tym w szczególności do jego sprzedaży na rzecz wybranego przez siebie podmiotu trzeciego, co nie będzie źródłem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. 15. Zakupiony Towar nie podlega zwrotowi, chyba, że została wyrażona na to pisemna zgoda Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie możliwość potrącenia Strona 6 z 10

7 kosztów związanych ze zwrotem Towaru w wysokości co najmniej 10% wartości netto danego, zwróconego Towaru wynikającej z faktury VAT, bez konieczności udokumentowania wysokości tychże kosztów. 16. Odstąpienie od danej umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedającego nie wyłącza jego uprawnienia do żądania naprawienia szkody i/lub zwrotu kosztów i/lub zapłaty kar umownych o jakich mowa w ust. 14, 15 i 16 powyżej. 17. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 18. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowej realizacji obowiązków Kupującego opisanych powyżej. W przeciwnym wypadku Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego. 19. W przypadku gdy Towar jest dostarczany do Kupującego za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego lub przewoźnika działającego na zlecenie Sprzedającego wówczas Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Regulaminu Dostawy Sprzętu dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: 3 CENA 1. Jako wiążąca Kupującego i Sprzedającego będzie traktowana cena sprzedaży Towaru oraz ilość i rodzaj Towaru przedstawione w ostatniej wersji dokumentu handlowego o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS, który zostanie przedstawiony Kupującemu, a w oparciu o który Kupujący złoży zamówienie w sposób o jakim mowa w par. 2 niniejszych OWS. 2. Sprzedający jest uprawniony do przedstawienia ceny danego Towaru w polskich złotych lub w walutach obcych. 3. Każdorazowa cena sprzedaży danego Towaru nie zawiera podatku VAT oraz kosztów transportu i/lub ubezpieczenia Towaru, chyba, że Sprzedający i Kupujący zgodnie ustalą inaczej. 4. Każdorazowa ceny sprzedaży danego Towaru wyrażona w walucie obcej przeliczana jest przez Sprzedającego wg kursu banku wskazanego w treści dokumentu handlowego o jakim mowa w par. 3 ust. 1, a w braku takiego wskazania przyjmuje się kurs sprzedaży banku ING BANK ŚLĄSKI S.A.. W takim przypadku przeliczenie waluty obcej na Polskie Złote nastąpi wg kursu sprzedaży walut właściwego banku obowiązującego w dniu wystawienia przez Sprzedającego danej faktury VAT. 5. Do ceny sprzedaży danego towaru i doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego oraz koszty transportu Towaru oraz jego ubezpieczenia na czas transportu w przypadku gdy Sprzedający oraz Kupujący ustalą, iż koszty transportu Towaru do danej lokalizacji Kupującego pokrywa Sprzedający. 6. Kupujący, na każde żądanie Sprzedającego, jest zobowiązany od ustanowienia stosownego zabezpieczenia lub zabezpieczeń zapłaty ceny sprzedaży danego Towaru wynikającej z umowy sprzedaży. Do momentu ustanowienia właściwego zabezpieczenia lub zabezpieczeń Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji danej umowy sprzedaży Towaru co nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. Jako wiążące będzie uznawane zabezpieczenie lub zabezpieczenia zaakceptowane przez Sprzedającego. 4 PŁATNOŚCI Strona 7 z 10

8 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę danego Towaru w terminie wskazanym przez Sprzedającego w danej fakturze VAT, w umowie sprzedaży Towaru lub w innym dokumencie. W braku takowej informacji lub w przypadku zaistnienia gdy nie będzie można ustalić terminu płatności w sposób nie budzący wątpliwości wówczas Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży danego Towaru w terminie 7 dni do dnia wystawienia danej faktury VAT przez Sprzedającego. Sprzedający i Kupujący mogą też ustalić, iż zapłata ceny sprzedaży Towaru nastąpi w formie przedpłaty na podstawie odpowiedniego dokumentu sporządzonego przez Sprzedającego, w terminie wskazanym w tymże dokumencie, a w braku takowego wskazania zapłata ceny sprzedaży Towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia wystawienia tegoż dokumentu. 2. Sprzedający jest uprawniony do wystawienia danej faktury VAT w walucie obcej o ile rodzaj waluty zostanie wcześniej ustalony pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty ceny sprzedaży Towaru w walucie jaka została określona w tejże fakturze VAT. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty kwoty ceny sprzedaży Towaru wyłącznie na rachunek bankowy przedstawiony w tejże fakturze VAT. W przypadku zapłaty tejże kwoty na inny rachunek bankowy wówczas Sprzedający, wg swojego wyboru, jest uprawniony do: a) Zwrotu Kupującemu tejże kwoty w Złotych Polskich na rachunek bankowy Kupującego z którego Sprzedający otrzymał to kwotę, z pomniejszeniem jej wysokości o wszelkie koszty związane z jej zwrotem, w tym w szczególności o koszty związane z przeliczeniem (przewalutowaniem) tejże kwoty. W takim przypadku Sprzedający jest zwolniony z obowiązku zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą jaką Kupujący wpłacił na niewłaściwy rachunek bankowy a kwotą jaka została mu zwrócona przez Sprzedającego, natomiast Kupujący jest zobowiązany wpłacić pierwotną kwotę ceny sprzedaży Towaru, w odpowiedniej walucie, na właściwy rachunek bankowy. lub b) Przeliczenia (przewalutowania) kwoty jaką Kupujący wpłacił na niewłaściwy rachunek bankowy Sprzedającego na Złote Polskie, wg kursu banku w którym jest prowadzony tenże rachunek, a następnie do zakupu za tak przeliczoną kwotę odpowiedniej ilości i rodzaju waluty, wyrażonej w tejże fakturze VAT, w banku prowadzącym rachunek bankowy Sprzedającego w Złotych Polskich. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz Sprzedającego różnicę pomiędzy kwotą jaką Kupujący wpłacił na niewłaściwy rachunek bankowy Sprzedającego a kwotą jaką Sprzedający otrzymał w wyniku zakupu właściwej waluty w banku prowadzącym rachunek bankowy Sprzedającego w Złotych Polskich. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów transakcji bankowych jakie poniósł Sprzedający w związku z dokonanie ww. przeliczeń (przewalutowań). Zapłata przedmiotowej różnicy oraz ww. kosztów transakcji bankowych nastąpi w kwocie, walucie, terminie i na rachunek bankowy wskazane Kupującemu przez Sprzedającego. Do czasu zapłaty tejże różnicy oraz kosztów ww. transakcji bankowych Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji danej umowy sprzedaży Towaru co nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego. 3. W przypadku każdorazowego opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży Towaru, w tym także w przypadku zajścia okoliczności o jakich mowa w ust. 2 powyżej, wówczas Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. Jako dzień zapłaty ceny sprzedaży Towaru traktuje się dzień wpływu na właściwy rachunek bankowy Sprzedającego pełnej kwoty ceny sprzedaży Towaru we właściwej walucie. Strona 8 z 10

9 4. Zapłata każdorazowej ceny sprzedaży danego Towaru następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze podanym każdorazowo w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. Jako dzień zapłaty ceny sprzedaży Towaru traktuje się dzień wpływu na właściwy rachunek bankowy Sprzedającego pełnej kwoty ceny sprzedaży Towaru we właściwej walucie, który to rachunek bankowy jest każdorazowo wskazany w danej fakturze VAT. 5 RĘKOJMIA. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. 2. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedany Towar. 3. W przypadku gdy sprzedany Towar jest objęty gwarancją producenta tegoż Towaru wówczas realizacja praw i obowiązków Kupującego odbywa się na zasadach określonych przez tegoż producenta, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. 4. Obowiązki w zakresie serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego Towaru wykonują w imieniu producenta Towaru podmioty wskazane przez tegoż producenta, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. 6 POUFNOŚĆ 1. Kupujący jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy oraz nie udostępniania i nie ujawniania osobom trzecim informacji o postanowieniach każdorazowej umowy zawartej ze Sprzedającym oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie Sprzedającego, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego. Niezależnie od powyższego Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy oraz nie udostępniania i nie ujawniania osobom trzecim informacji zawartych w dokumentach cenowych, ofertach handlowych, kalkulacjach, projektach, rysunkach i innych dokumentach bez względu na ich formę. 2. Wykorzystywanie informacji i danych określonych w ust. 1 powyżej w innych celach niż określone w danej umowie zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jak również ich udostępnienie lub ujawnienie osobie trzeciej nie jest dopuszczalne bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w trakcie każdorazowej umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym oraz po jej ustaniu przez czas nieokreślony. 4. Informacje poufne nie będą obejmować informacji, które: a) należą lub będą należały do domeny publicznej, chyba że dane te stały się elementem domeny publicznej z winy Kupującego, b) znajdowały się w legalnym posiadaniu Kupującego zanim doszło do ujawnienia i nie są objęte postanowieniami dotyczącymi zachowania poufności, c) zostały opracowane niezależnie przez Kupującego bez naruszenia niniejszej umowy lub innych umów, d) podlegają ujawnieniu według powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają stosowania przez Kupującego obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strona 9 z 10

10 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o każdorazowym zawarciu jakiejkolwiek umowy sprzedaży z Kupującym w materiałach reklamowych i marketingowych Sprzedającego, w tym na jego stronie internetowej. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Nagłówki poszczególnych paragrafów niniejszych OWS mają wyłącznie charakter porządkowy i nie wpływają na interpretację postanowień niniejszych OWS. 2. Kupujący nie może przenieść praw i/lub obowiązków wynikających ze złożonych przez Kupującego zamówień lub zleceń bądź też wynikających z zawartych ze Sprzedającym umów sprzedaży Towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedającego nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty kar umownych o jakich mowa w niniejszych OWS. 4. Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszych OWS. 5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o każdorazowej zmianie jakichkolwiek danych dotyczących przedsiębiorstwa Kupującego. W szczególności Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zmianie adresu siedziby Kupującego, zmianie osób uprawnionych do reprezentowania Kupującego, zmianie osób upoważnionych przez Kupującego do składania w jego imieniu zamówień na zakup Towaru oraz o zmianie osób upoważnionych przez Kupującego do odbioru Towarów od Sprzedającego. Niezależnie pod powyższego Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wszelkich zmianach statusu prawnego przedsiębiorstwa Kupującego w tym o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego bądź o otwarciu likwidacji. Powiadomienia, o jakich mowa powyżej, winny być sporządzone przez Kupującego na piśmie i przesłane do Sprzedającego listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek powiadomienia Sprzedającego. W przypadku braku powiadomienia przez Kupującego o zmianie adresu siedziby Kupującego korespondencję wysłaną przez Sprzedającego listem poleconym, jednokrotnie awizowaną przez właściwy urząd pocztowy i nie podjętą w terminie, traktuje się za skutecznie doręczoną. 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym rozwiązywane będą przez Sad Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. Strona 10 z 10

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS ) stanowią dokument określający treść umowy (dalej ; Umowa ) sprzedaży Towarów na obszarze Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo