PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. Zał. nr 1 do ZW 33/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. Zał. nr 1 do ZW 33/2012"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INFORMATYKA z obszaru nauk: NAUKI TECHNICZNE POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny * SPECJALNOŚĆ*: nie ma wyróżnionych specjalności JĘZYK STUDIÓW: polski Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. 1 BK liczba punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji ustalonymi na dany rok akademicki przez Radę Wydziału i Senat Politechniki Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: Ukończenie studiów I stopnia upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: kwalifikacje I / II * stopnia INŻYNIER Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka posiada kwalifikacje obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie w zakresie: Architektury i organizacji komputerów oraz programowania urządzeń niskiego poziomu, stanowiących m.in. elementy Internetu Rzeczy, Języków programowania, algorytmów i struktur danych, paradygmatów programowania oraz technik efektywnego programowania, Sieci komputerowych, administracji systemami i Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 2

3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym cyberbezpieczeństwa, Baz i hurtowni danych, w tym projektowania baz danych Projektowania oprogramowania oraz zarządzania projektem programistycznym, Zaawansowanych metod i narzędzi programistycznych, sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy, aplikacji mobilnych oraz systemów rozproszonych Różnych aspektów multimediów Trendów rozwojowych w informatyce. Absolwent posiada również wiedzę z zakresu nauk podstawowych: analizy matematycznej, algebry z geometrią analityczną, logiki, matematyki dyskretnej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz fizyki, które są niezbędne z punktu widzenia rozwiązywania problemów inżynierskich i ewentualnej kontynuacji nauki na studiach II stopnia. Istotnym uzupełnieniem wykształcenia inżyniera informatyka jest wiedza dotycząca podstaw przedsiębiorczości oraz społecznych i zawodowych problemów informatyki. Ponadto absolwent zna język angielski w stopniu umożliwiającym mu swobodne wypowiadanie się, również w formie pisemnej, na tematy związane z wykonywaną pracą. Dużo rolę w kształceniu inżynierów informatyków przywiązuje się też do umiejętności miękkich, takich jak umiejętność prezentacji, np. wyników własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka

4 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: może być zatrudniony w firmach informatycznych i działach IT banków i instytucji finansowych, przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych we Wrocławiu, jak i na terenie całej Polski, a nawet poza jej granicami. Zatrudniani są na stanowiskach projektantów oprogramowania, programistów, testerów oprogramowania, serwisantów, administratorów systemów czy specjalistów do spraw bezpieczeństwa cyfrowego. Program kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Informatyka prowadzony Wydziale Informatyki i Zarządzania jest zgodny z misją uczelni i strategią jej rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Program zapewnia możliwość zdobywania zróżnicowanych merytorycznie: wiedzy, umiejętności, kompetencji inżynierskich oraz kompetencji społecznych niezbędnych dla współczesnego inżyniera informatyka. Oferowane w ramach programu kształcenia kursy obowiązkowe i moduły wybieralnych z jednej strony spełniają wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji, z drugiej zaś, zgodnie z misją Politechniki Wrocławskiej i wychodzą naprzeciw dynamicznie zmieniającym się potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Wyraża się to między innymi poprzez: udział członków Konwentu Wydziału złożonego z przedstawicieli wiodących firm informatycznych w regionie w pracach nad programem kształcenia, udział wysoko wykwalifikowanych specjalistów spoza uczelni w prowadzeniu dydaktycznych, Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym

5 oferowanie możliwości realizowania w firmach lub działach IT obowiązkowych praktyk studenckich. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komuterowy, unikalną aparaturę oraz oprogramowanie, regularnie rozwijanych i modernizowanych. Działając zgodnie ze strategią Politechniki Wrocławskiej w zakresie umiędzynarodowienia, Wydział Informatyki i Zarządzania oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka również w języku angielskim dla kandydatów z Polski oraz obcokrajowców. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS+). 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: nauki techniczne, dyscyplina naukowa informatyka. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Odpowiadają potrzebom: a) instytucji i firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową lub badawczą na specjalistów działów IT, zajmujących się utrzymaniem/rozwojem narzędzi informatycznych wspomagających tę działalność, b) producentów systemów informatycznych różnego przeznaczenia (projektanci oprogramowania, programiści, testerzy, administratorzy), Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym

6 c) firm projektujących, wdrażających i utrzymujących systemy i sieci komputerowe w różnych jednostkach i organizacjach gospodarczych i społecznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym

7 Lp. Lista modułów kształcenia:.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1 Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. pkt. ECTS): Nazwa (grupę godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna kierunk. efektu kształcenia Kurs/grupa 1. Podstawy przedsiębiorczości 2 K1INF_W ,2 T Z KO Ob. 2. Techniki prezentacji 2 K1INF_U ,2 T Z KO Ob.. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 2 K1INF_W ,2 T Z KO Ob. Razem , ogólno o praktycznym rodzaj typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 7

8 L.p Technologie informacyjne (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna kierunk. efektu kształcenia Kurs/grupa 1. Organizacja systemów komputerowych (GK) 2 1 K1INF_W ,8 T Z (w) PD Ob. 2. Programowanie strukturalne i obiektowe (GK) 2 2 K1INF_W0 K1INF_U01 K1INF_U02. Programowanie strukturalne i obiektowe 2 K1INF_W0 K1INF_U01 K1INF_U02 ogólno o praktycznym rodzaj , T E (w) PD Ob ,2 T Z P (2) PD Ob. Razem , 2 typ 7 Razem dla modułów kształcenia ogólnego Łączna w ć l p s Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 8

9 Lp..1.2 Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Moduł Matematyka (min. 29 ECTS): Nazwa (grupę kierunk. efektu kształ-cenia godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa 1. Algebra z geometrią analityczną (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) O PD Ob. 2. Analiza matematyczna I (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) O PD Ob.. Analiza matematyczna II (GK) 2 1 K1INF_W01 10 T E (w) O PD Ob. Matematyka dyskretna (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) PD Ob. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka ogólno o praktycznym rodzaj 2 2 K1INF_W ,2 T E (w) PD Ob. (GK) Razem , typ 7 Lp Moduł Fizyka (min. 10 ECTS) Nazwa (grupę kierunk. efektu kształ-cenia godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa 1. Fizyka I (GK) 2 1 K1INF_W , T Z (w) O PD Ob. 2. Fizyka II (GK) 2 1 K1INF_W , T E (w) O PD Ob. Fizyka II 1 K1INF_W ,2 T Z O P (2) PD Ob. Razem ogólno o praktycznym rodzaj typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 9

10 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: Łączna w ć l p s Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktó w ECTS punktów ECTS , Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 10

11 Lp..1. Lista modułów kierunkowych.1..1 Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 8 ECTS) Nazwa (grupę kierunk. efektu kształ-cenia godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna Kurs/grupa 1. Logika dla informatyków (GK) 2 2 K1INF_W T E (w) K Ob. 2. Algorytmy i struktury danych 2 K1INF_W0 K1INF_U01. Algorytmy i struktury danych (GK) 2 1 K1INF_W0 K1INF_U01. Architektura komputerów 2 K1INF_W07 K1INF_U0. Architektura komputerów 2 K1INF_W07 K1INF_U0. Systemy operacyjne 2 K1INF_W09 K1INF_U07 7. Systemy operacyjne 2 K1INF_W09 K1INF_U07 8. Sieci komputerowe K1INF_W10 K1INF_U08 9. Sieci komputerowe 2 K1INF_W10 K1INF_U Techniki efektywnego programowania 1 K1INF_W0 K1INF_U01 ogólno o praktycznym rodzaj ,2 T Z P (2) K Ob , T E (w) K Ob ,2 T Z K Ob ,2 T Z P (2) K Ob ,2 T Z K Ob ,2 T Z P (2) K Ob 110 2, T E K Ob ,8 T Z P () K Ob ,2 T Z K Ob. 11. Techniki efektywnego programowania 2 K1INF_W ,8 T Z P () K Ob. typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 11

12 K1INF_U Paradygmaty programowania 2 K1INF_W0 K1INF_U02 1. Paradygmaty programowania (GK) 2 1 K1INF_W0 K1INF_U02 1. Bazy danych 1 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 1. Bazy danych (GK) 2 1 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 1. Metody systemowe i decyzyjne 1 K1INF_W12 K1INF_U Metody systemowe i decyzyjne 2 1 K1INF_W12 K1INF_U Podstawy Internetu Rzeczy 2 K1INF_W0 K1INF_U Podstawy Internetu Rzeczy 2 K1INF_W0 K1INF_U Podstawy inżynierii oprogramowania 1 K1INF_W0 K1INF_U0 21. Podstawy inżynierii oprogramowania 1 2 K1INF_W0 K1INF_U0 22. Cyberbezpieczeństwo 2 K1INF_W11 K1INF_U09 2. Cyberbezpieczeństwo 2 K1INF_W11 K1INF_U09 2. Języki skryptowe 2 K1INF_W0 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob. 10 T E (w) K Ob ,2 T Z P (2) K Ob , T E(w) K Ob ,2 T Z P (2) K Ob. 10 E (w) T K Ob ,8 T E Ob ,8 T Z P () K Ob , T Z P (1) K Ob. 90 1,8 Z (w) T K Ob ,8 T E K Ob ,2 T Z P (2) K Ob ,2 T E K Ob. 2. Języki skryptowe 2 K1INF_W ,8 T Z P () K Ob. Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 12

13 K1INF_U01 2. Projektowanie oprogramowania 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_K ,8 T E K Ob. 27. Projektowanie oprogramowania 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_K ,8 T Z P () K Ob. 28. Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2 K1INF_W1 K1INF_U ,2 T E K Ob. 29. Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2 K1INF_W1 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob. 0. Hurtownie danych 2 K1INF_W1 K1INF_U ,2 T E K Ob. 1. Hurtownie danych 2 K1INF_W1 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob. Razem ,2 8 Razem (dla modułów kierunkowych): Łączna w ć l p s Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS ,2 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 1

14 Lp..2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę godzin kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa 1. Przedmiot humanistyczny 1 2 K1INF_W ,8 T Z O KO W 2. Przedmiot humanistyczny 2 2 K1INF_W ,8 T Z O KO W Razem ,8 T Z O KO W o praktycznym rodzaj typ 7 Lp Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna kierunk. efektu kształcenia Kurs/grupa 1. Język angielski I 2 K1INF_U ,2 T Z O KO W 2. Język angielski II K1INF_U ,8 T Z O KO W Razem ogólno o praktycznym rodzaj typ 7 Lp Moduł Zajęcia sportowe (min. 0 pkt ECTS): Nazwa (grupę kierunk. godzin pkt. ECTS Forma 2 Kurs/grupa Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 1 Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym

15 w ć l p s efektu kształcenia ZZU CNPS łączna 1. Zajęcia sportowe T Z O KO W Razem ogólno o praktycznym rodzaj typ 7 Razem dla modułów kształcenia ogólnego: Łączna Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,8 Lp..2. Lista modułów kierunkowych.2..1 Moduł wybieralnych M1 Administracja systemami (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna Kurs/grupa ogólno o prakty- rodzaj typ 7 cznym , T Z (w) P (2) K W 1. Administracja serwerami Linux (GK) 2 2 K1INF_W09 K1IN_U21 2. Administracja systemami Microsoft (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U21. Routing i przełączanie w sieciach (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U21 Razem , 2 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 1

16 Lp Moduł wybieralnych M2 Technologie webowe (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna Kurs/grupa ogólno o prakty- rodzaj typ 7 cznym , T Z (w) P (2) K W 1. Programowanie systemów webowych (GK) 2 2 K1INF_W08 K1INF_U18 2. Aplikacje webowe na platformę.net (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U18 Razem , 2 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 1

17 Lp..2.. Moduł wybieralnych M Projektowanie baz danych (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Inżynieria systemów baz danych (GK) 1 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_K0 2. Baza danych Oracle programowanie (GK) 1 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_K0. Projektowanie baz danych (GK) 1 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_K0 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna Kurs/grupa ogólno o prakty- rodzaj typ 7 cznym 120 2, T Z (w) P (2) K W 120 2, T Z (w) P (2) K W 120 2, T Z (w) P (2) K W Razem , 2 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 17

18 Lp..2.. Moduł wybieralnych M Aplikacje mobilne (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Aplikacje mobilne na platformę Android (GK) 2 2 K1INF_W08 K1INF_U18 2. Aplikacje mobilne na platformę IOS (GK) 2 2 K1INF_W08 K1INF_U18 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj , T Z (w) P (2) K W , T Z (w) P (2) K W typ 7 Razem , 2 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 18

19 Lp..2.. Moduł wybieralnych M Podstawy zarządzania projektami (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi (GK) 2. Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi (GK). Procesowe zarządzanie projektem informatycznym (GK) K1INF_W18 K1INF_U10 K1INF_U11 K1INF_U K1INF_W18 K1INF_U10 K1INF_U11 K1INF_U K1INF_W18 K1INF_U10 K1INF_U11 K1INF_U12 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj ,8 T Z (w) P (1) K Ob ,8 T Z (w) P (1) K Ob ,8 T Z (w) P (1) K Ob. Razem ,8 1 typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 19

20 Lp..2.. Moduł wybieralnych M Systemy rozproszone (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Rozproszone systemy informatyczne (GK) 2 2 K1INF_W08 2. Programowanie na platformie Microsoft Azure (GK) K1INF_U11 K1INF_U K1INF_W08 K1INF_U11 K1INF_U18 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob Razem , 2 typ 7 Lp Moduł wybieralnych M7 Technologie i narzędzia programowania (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Wytwarzanie oprogramowania w środowisku.net (GK) 2 2 K1INF_W17 K1INF_U20 2. Programowanie gier (GK) 2 2 K1INF_W17 K1INF_U20. Zaawansowane technologie webowe (GK) 2 2 K1INF_W17 K1INF_U20 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob. Razem , 2 typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 20

21 Lp Moduł wybieralnych M8 Multimedia (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Grafika komputerowa GK) 2 2 K1INF_W1 K1INF_U19 2. Programowanie aplikacji multimedialnych (GK) 2 2 K1INF_W1 K1INF_U19. Techniki przetwarzania mediów cyfrowych (GK) 2 2 K1INF_W1 Lp. K1INF_U19 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj , T E (w) P (2) K Ob , T E (w) P (2) K Ob , T E (w) P (2) K Ob. Razem , Moduł wybieralnych M9 Trendy rozwojowe w informatyce (min. pkt ECTS): godzin Nazwa (grupę 1. Danologia (GK) 2 2 K1INF_W19 K1INF_U1 2. Sieci neuronowe (GK) 2 2 K1INF_W19. Metaheurystyki w rozwiązywaniu problemów (GK) K1INF_U1 2 2 K1INF_W19 K1INF_U1. Interakcja człowiek komputer (GK) 2 2 K1INF_W19 K1INF_U1 kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj , T Z (w) P (2) K W , T Z (w) P (2) K W , T Z (w) P (2) K W , T Z (w) P (2) K W Razem ,, 2 typ 7 typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 21

22 Lp Kursy wybieralne (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę godzin w ć l p s ZZU CNPS łączna Zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie K1INF_U0 K1INF_U1 K1INF_U1 K1INF_K01 K1INF_K0 K1INF_K0 Seminarium dyplomowe 2 K1INF_U11 K1INF_U12 K1INF_U1 Praca dyplomowa K1INF_U0 K1INF_U11 K1INF_U1 K1INF_U1 K1INF_K01 kierunk. efektu kształcenia ogólno Kurs/grupa o praktycznym rodzaj , T Z P (1) K W ,2 T Z 10 T Z P () K W Praktyka studencka 10 Razem , 19 typ 7 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 22

23 Razem dla modułów kierunkowych: Łączna w ć l p s Łączna liczba godzin ZZU Łączna CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS BK (w tym 10 praktyka) 1 (w tym praktyka), (w tym praktyka) Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 2

24 .2 Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS Tryb praktyki Z Czas trwania praktyki Cel praktyki tygodnie Zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy informatycznej lub działu IT. Zdobycie wiedzy na temat projektowania, programowania, testowania bądź wdrażania profesjonalnych rozwiązań informatycznych oraz praktycznego administrowania systemami. Realizacja powierzonego, prostego zadania informatycznego wykorzystującego i doskonalącego dotychczas zdobyte umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej.. Moduł praca dyplomowa 1 BK liczba punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Typ pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS punktów ECTS 1 Charakter pracy dyplomowej Literaturowa, projekt, program komputerowy, itp.. : Analiza stosowanych rozwiązań, projekt, dokumentacja projektowa. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

25 Typ wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praktyka praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia np. egzamin, kolokwium np. test, kolokwium np. wejściówka, sprawozdanie z laboratorium np. obrona projektu np. udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej np. raport z praktyki przygotowana praca dyplomowa. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem ): 210 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. 9 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. 0 Łączna liczba punktów ECTS 9 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 2

26 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach o charakterze praktycznym, w tym laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. 8 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS 7 8. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) punktów ECTS 9. Łączna liczba punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 7 punkty ECTS 10. Zakres egzaminu dyplomowego 1. Podstawowe układy cyfrowe: bramki logiczne, przełączniki, układy sekwencyjne. 2. Arytmetyka dwójkowa, funkcje boolowskie, tablice Karnaugh.. Programowanie strukturalne - zasady. Przegląd instrukcji strukturalnych.. Programowanie obiektowe - podstawowe pojęcia, zastosowania.. Podstawowe operacje na zbiorach, funkcjach i relacjach. Rachunek zdań. Rachunek kwantyfikatorów.. Deterministyczne automaty skończone - definicja, zastosowania. Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 2

27 7. Przykładowe architektury komputerów: von Neumana, Princeton, Harvard. 8. Procesory typu RISC i CISC - charakterystyka, różnice. 9. Grafy. Drzewa rozpinające. Cykle Eulera i Hamiltona. Spójność. Algorytmy przechodzenia po grafie. 10. Pojęcie algorytmu. Algorytmy sortowania. Algorytmy wyszukiwania. 11. Podstawy analizy algorytmów. Złożoność obliczeniowa. 12. Warstwowa struktura systemu operacyjnego, pojęcie jądra systemu. 1. Model warstwowy OSI. 1. Protokoły warstwy łącza danych. Sieć Ethernet. Stos protokołów internetowych TCP/IP. 1. Protokoły warstwy aplikacji. 1. Techniki efektywnego programowania - przykłady. 17. Zarządzanie pamięcią. Typowe problemy. Wskaźniki. 18. Dobór paradygmatów programowania do rozwiązywania problemów informatycznych. 19. Programowanie funkcyjne a programowanie imperatywne. 20. Abstrakcyjne typy danych i ich realizacja w językach programowania. 21. Algorytmy identyfikacji obiektów statycznych. Analityczne i numeryczne metody optymalizacji. 22. Specyfika Internetu Rzeczy, obszary zastosowań, rozwiązywanie problemów z adresowaniem dużej liczby urządzeń, ich rozproszeniem i bardzo dużą ilością generowanych danych 2. Rozwiązania sprzętowe wspierające komunikację i protokoły komunikacyjne wykorzystywane w sprzęcie wbudowanym i Internecie Rzeczy 2. Modele baz danych. Relacyjna baza danych. Normalizacja. Transakcje. 2. Język SQL. Charakterystyka. Podjęzyki. 2. Modele cyklu życia oprogramowania. Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 27

28 27. Metodyki wytwarzania oprogramowania. 28. Zastosowanie list, zbiorów i słowników w języku Python. 29. Różnice i podobieństwa języków Java i Python 0. Zasady programowanie równoległego w języku skryptowym Python 1. UML jako język specyfikacji projektu. Diagramy i ich zastosowanie. 2. Wzorce architektoniczne i projektowe - klasyfikacja, przykłady, zastosowania.. Metody ochrony danych.. Podstawowe algorytmy kryptograficzne.. Wielowymiarowe modelowanie danych (transakcyjne i analityczne systemy danych, rodzaje wielowymiarowych struktur OLAP). Proces ETL. 7. Wyrażenia i dyrektywy MDX. 8. Metody przetwarzania wiedzy w systemach ekspertowych. 9. Wnioskowanie w logice niemonotonicznej - zadanie planowania. Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 28

29 11. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin do... (numer semestru) Wć Fizyka I (GK) Wć Organizacja systemów komputerowych (GK) Wć Programowanie strukturalne i obiektowe (GK) L Programowanie strukturalne i obiektowe Wć Logika dla informatyków (GK) Wć Algebra z geometrią analityczną (GK) Wć Analiza matematyczna I (GK) L Algorytmy i struktury danych Wć Algorytmy i struktury danych (GK) W Architektura komputerów L Architektura komputerów W Systemy operacyjne L Systemy operacyjne L Fizyka II Wć Fizyka II (GK) Wć Matematyka dyskretna (GK) Wć Analiza matematyczna II (GK) W Podstawy przedsiębiorczości W Sieci komputerowe Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 29

30 L Sieci komputerowe W Techniki efektywnego programowania L Techniki efektywnego programowania L Paradygmaty programowania Wć Paradygmaty programowania (GK) Wć Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (GK) Ć Język angielski I Ć Zajęcia sportowe L Bazy danych Wć Bazy danych (GK) L Metody systemowe i decyzyjne Wć Metody systemowe i decyzyjne (GK) W Podstawy Internetu Rzeczy L Podstawy Internetu Rzeczy L Podstawy inżynierii oprogramowania Wć Podstawy inżynierii oprogramowania Ć Język angielski II S Techniki prezentacji W Cyberbezpieczeństwo L Cyberbezpieczeństwo W Języki skryptowe L Języki skryptowe Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 0

31 W Projektowanie oprogramowania P Projektowanie oprogramowania W Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy L Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy W Hurtownie danych L Hurtownie danych W Problemy społeczne i zawodowe informatyki 12. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 1

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia stacjonarne 1. Opis Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - pierwszy Profil studiów - ogólnoakademicki Projekt v1.0 z 18.02.2015 Odniesienie do

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy i sieci komputerowe, SSK studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne 1. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Rok akademicki 018/019 Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 30 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis semestrów: Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Zastosowania Specjalistycznych Technologii Informatycznych (ZSTI) Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne 1. Opis

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr 3 WYDZIAŁ : Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK : Informatyka z obszaru nauk : technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW : stacjonarna PROFIL : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia dla kierunku Informatyka w II UG studia niestacjonarne

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia dla kierunku Informatyka w II UG studia niestacjonarne Efekty kształcenia dla studiów I stopnia dla kierunku Informatyka w II UG studia niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach: nauki ścisłe Profil ogólno-akademicki. 2. Cele kształcenia Absolwent

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 7 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 15

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 68/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia niestacjonarne Dla rocznika:

Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia niestacjonarne Dla rocznika: Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Gry komputerowe i multimedia, GKiM studia niestacjonarne Dla rocznika: Rok I, semestr I (zimowy) 1 Etykieta w życiu publicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 67/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 54/18 Rady Wydziału WMP.SNŚ z dnia 15.05.2018 r. Dokumentacja związana z programem studiów na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/17 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 maja 2017 r. Dokumentacja związana z programem na kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin

Rok I, semestr I (zimowy) Liczba godzin Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia stacjonarne Dla rocznika: 2018/2019 Rok I, semestr I (zimowy) 1

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

studia pierwszego stopnia/6 poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji

studia pierwszego stopnia/6 poziom Europejskiej Ramy Kwalifikacji Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PROWADZONYM NA WYDZIALE TRANSPORTU I INFORMATYKI WSEI W LUBLINIE INFORMATYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19. PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2018-2022 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I stęp do matematyki 20 20 z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 z oc. /E

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. zajęć w grupach A K L S P PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 1-go STOPNIA 2016-2019 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 Rok I nazwa stęp do matematyki 20 20 zal z oc. 3 Podstawy programowania* 15 30 45 prowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA PROWADZONĄ NA WYDZIALE TRANSPORTU I INFORMATYKI WSEI W LUBLINIE

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA PROWADZONĄ NA WYDZIALE TRANSPORTU I INFORMATYKI WSEI W LUBLINIE SKRÓCONY OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA PROWADZONĄ NA WYDZIALE TRANSPORTU I INFORMATYKI WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia/poziom Profil kształcenia INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19. PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 1-go STOPNIA 2018-2022 STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2018/19 Semestr I stęp do matematyki 20 20 z oc. 3 Podstawy programowania* 20 45 65 z oc. /E 6

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 Wprowadzenie do informatyki. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo