UCHWAŁA NR XII-78/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XII-78/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII-78/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dobroszyce, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), w związku art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: Rozdział 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy uchwały 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobroszyce dla jednostek o których mowa w 3 pkt 1 i 2 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2. Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa o: 1) ustawie o systemie oświaty: należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) ustawie o finansach publicznych: należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), 3) jednostce dotowanej: należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w 3 pkt 1 i 2 Rozdział 2. Tryb udzielania dotacji 3. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Dobroszyce są inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne prowadzące na terenie Gminy Dobroszyce: 1) niepubliczne przedszkola 2) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty Podmioty wymienione w 3 uchwały składają wnioski o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o przyznanie dotacji określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Podmioty, o których mowa w 3 uchwały, zobowiązane są do zgłoszenia wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od ich zaistnienia. 3. Wnioski, o których mowa w 4 uchwały są składane w biurze podawczym Urzędu Gminy Dobroszyce lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy: Rynek 16, Dobroszyce. Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 1

2 Rozdział 3. Podstawy obliczania dotacji Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1 b ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Dobroszyce dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Dobroszyce dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych formach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1 c tej ustawy, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Dobroszyce dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z zastrzeżeniem ust Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. lc ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Dobroszyce na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Dobroszyce, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust Dotacja z budżetu Gminy Dobroszyce na każdego ucznia ego uczęszczającego do przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt 1-4 niniejszej uchwały, jest równa kwocie przewidzianej na ego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobroszyce. 6. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71 b ust. 2 a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,, otrzymują na każde dziecko objęte rozwoju dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobroszyce. 7. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w pkt 1 6 niniejszej uchwały jest podanie organowi właściwemu do udzielenia dotacji przez osoby prowadzące niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Rozdział 4. Tryb przekazywania dotacji Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, po przedłożeniu przez osobę prowadzącą do 10 dnia każdego miesiąca w biurze podawczym Urzędu Gminy Dobroszyce lub na jego adres pocztowy informacji miesięcznej w sprawie rozliczenia dotacji, uwzględniającej faktyczną liczbę uczniów, na których ma być przekazana dotacja za dany miesiąc. 2. Dotacje za grudzień przekazywane są do dnia 15- tego miesiąca. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który ma być udzielona dotacja z wyszczególnieniem: 1) ogólnej liczby uczniów w przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego; 2) liczby uczniów ych i uczniów objętych rozwoju, Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 2

3 3) liczby dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin niż Gmina Dobroszyce, z podaniem adresu zamieszkania i daty urodzenia dziecka. 4. Informację o liczbie uczniów podpisuje osoba prowadząca przedszkole lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, przy czym informację dla każdej jednostki dotowanej prowadzonej przez ten sam podmiot składa się odrębnie. 5. Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, której mowa w ust.1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów, będącej podstawą do naliczenia dotacji na dany miesiąc. 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się przeliczenia dotacji na ucznia w dotowanych jednostkach. 7. Utrata prawa do dotacji następuje z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez dotowanego lub utraty prawa do prowadzenia działalności, na którą udzielana jest dotacja. 8. Podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności, lub który utracił prawo do prowadzenia działalności, na którą dotacja jest udzielona dokonuje zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na rachunek Gminy Dobroszyce w terminie 15 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności lub utraty prawa do prowadzenia działalności, na którą dotacja była udzielona. 9. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Rozdział 5. Tryb rozliczenia dotacji Podmioty, o których mowa w 3 uchwały zobowiązane są przeznaczyć otrzymaną dotację na wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jednostek dotowanych, poniesione w roku udzielania dotacji, a kwoty dotacji niewykorzystanych zwrócić do budżetu Gminy Dobroszyce do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. 2. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie 15 dni po upływie terminu od daty zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności wg. wzoru określonego w załączniku nr Informację roczną o ostatecznej stawce dotacji dla przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz o ostatecznej kwocie dotacji należnej na rok budżetowy przekazuje w terminie do 20 stycznia roku następnego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 2. Całkowite rozliczenie dotacji udzielonej za okres roczny przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego nastąpi w terminie do 31 stycznia roku następnego, po ustaleniu faktycznie poniesionych wydatków bieżących. 3. Podmiot dotowany składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 25 stycznia. 4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały i w przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Dobroszyce jednostek przez ten sam podmiot, składany jest osobno dla każdej jednostki. 5. W ramach tego rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następnego przedszkole niepubliczne lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzyma wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni, w przypadku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok. 6. W przypadku gdy przekazana zaliczka dotacji jest wyższa niż należna podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Dobroszyce do dnia 31 stycznia roku następnego jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, o której mowa w art. 252 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 7. Środki dotacji przekazanej w danym roku tytułem wyrównania za rok ubiegły można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły, w którym się należała. 8. Wyrównanie dotacji za poprzedni rok rozlicza się wraz z dotacją roku bieżącego Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 3

4 Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 2. Podmioty, o których mowa w 3 uchwały, zobowiązane są w szczególności do: 1) prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Dobroszyce, 2) zamieszczania na dowodzie księgowym: - adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dobroszyce w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji, - opisu przeznaczenia wydatku. Rozdział 6. Tryb i zakres kontroli W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Dobroszyce może okresowo przeprowadzać kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2. Kontrolującym przysługuje prawo: a) wstępu do siedziby kontrolowanych jednostek, b) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanych przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, c) swobodnego poruszania się na terenie jednostko kontrolowanej, w tym wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli. 3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) prawidłowość pobrania dotacji poprzez sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach na podstawie udostępnionej przez podmiot dotowany dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, 2) prawidłowość wykorzystania dotacji poprzez sprawdzenie na podstawie ewidencji dokumentów księgowych prawidłowości i zgodności poniesionych wydatków z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty, 3) sprawdzenie zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacji organizacyjną i finansową prowadzoną przez kontrolowanego. 4. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Dobroszyce, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Dobroszyce na podstawie imiennego upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy Dobroszyce lub osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie do kontroli zawiera: a) numer upoważnienia, b) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, c) imię i nazwisko kontrolującego, d) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego, e) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych, f) zakres kontroli, g) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli. 2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotów kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tych podmiotach lub w miejscu działania tych podmiotów. Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 4

5 3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jednoosobowo lub w zespole. 4. O terminie i zakresie planowanej kontroli podmiot kontrolowany zostanie powiadomiony pisemnie, nie później niż na 7 dni przed kontrolą. 5. Podmioty kontrolowane mają obowiązek zapewnienia kontrolującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności: 1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentację organizacyjną, finansowoksięgową i dokumentację przebiegu nauczania i wychowania, 2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących, 3) umożliwiają sporządzanie niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem. 6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kontrolowany. 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli podmioty kontrolowane mogą złożyć dodatkowe wyjaśnienia, lub zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole, do których organ udzielający dotacji ustosunkowuje się w wystąpieniu pokontrolnym. 8. W razie złożenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. 9. W przypadku uznania zasadności wyjaśnień lub zastrzeżeń kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia wyjaśnień lub zastrzeżeń w całości albo w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 10. Protokół, kontroli powinien zawierać: a) nazwę kontrolowanego podmiotu i jego adres, b) wskazanie osoby prowadzącej podmiot kontrolowany, c) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób prowadzących kontrolę, d) datę rozpoczęcia i zakończenia i zakończenia kontroli, e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, f) imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrolowany podmiot, g) opis dokonanych ustaleń faktycznych, h) opis ewentualnych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków, i) informację o sporządzonych załącznikach (dokumentach lub ich kopiach), stanowiących dowody do ustaleń pokontrolnych, j) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informacje o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej podmiot kontrolowany, k) podpisy osób kontrolujących oraz osoby reprezentującej podmiot kontrolowany Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia o przyczynach tej odmowy. 2. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli. 3. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje dalszego postępowania organu udzielającego dotacji w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. 4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu osobie reprezentującej podmiot kontrolowany Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, do podmiotów kontrolowanych kierowane jest wystąpienie pokontrolne Wójta Gminy Dobroszyce, w którym zawarte są stwierdzone ewentualne nieprawidłowości oraz wnioski lub zalecenia. Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 5

6 2. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego udzielają odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, jeżeli zawiera on wnioski lub zalecenia. 3. Zalecenia formułowane są w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które nie mają wpływu na prawo do pobranej dotacji lub jej wysokości. Kontrolowany podmiot zobowiązany jest, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Wójta o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 4. Do wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący dotowany podmiot może wnieść zastrzeżenia do Wójta Gminy Dobroszyce w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia. 5. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym.. O wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń Wójt powiadamia pisemnie podmiot, o którym mowa w ust.4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. Rozdział 7. Postanowienia końcowe 15. Traci moc Uchwała nr IV-17/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania oraz sposobu i terminu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dobroszyce, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce. 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 78/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia r (Pełna nazwa i adres podmiotu prowadzącego jednostkę dotowaną) Dobroszyce, dnia.. Wniosek o udzielenie dotacji Wójt Gminy Dobroszyce Wnoszę o udzielenie dotacji na rok. dla..... (nazwa i siedziba przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego) Placówka jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Dobroszyce: zaświadczenie nr z dnia Określenie typu i rodzaju placówki: Planowana na rok liczba uczniów w placówce ogółem:, z tego: a) liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobroszyce... b) liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin c) liczba dzieci ych.. d) liczba uczniów objętych rozwoju Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy placówki oświatowej... Nr Oświadczenie dotowanego: Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne z rzeczywistością.... (czytelny podpis i pieczątka dotowanego) POUCZENIE: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 1

8 Wójt Gminy Dobroszyce INFORMACJA MIESIĘCZNA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII 78/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia r... (pieczęć dotowanego).. (miesiąc i rok sprawozdania).. (data wpływu sprawozdania do dotującego) CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE DOTOWANEGO 1 Nazwa dotowanego 2 NIP 3 Regon 4 Adres do korespondencji Ulica, numer: Kod pocztowy, miejscowość: Województwo: 5 Telefon 6 Fax 7 Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących informacji CZĘŚĆ II LICZBA UCZNIÓW Aktualna liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który udzielana jest dotacja Imię i nazwisko: Tel. kontaktowy: Faktyczna liczba uczniów w miesiącu: : 1 Liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dobroszyce 2 a) z tego liczba dzieci ych b) liczba dzieci objętych rozwoju 3 Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin 4 a) z tego liczba dzieci ych b) liczba dzieci objętych rozwoju Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 1

9 CZĘŚĆ III LICZBA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE INNYCH GMIN: Lista imienna uczniów uczęszczających na zajęcia w miesiącu bieżącym tj. Lp. Nazwisko i imię ucznia Data urodzenia Adres zamieszkania Nazwa gminy Niepełnosprawność tak/nie CZĘŚĆ IV ROZLICZENIE DOTACJI otrzymanej w miesiącu poprzednim roku Dotacja (w zł) Liczba uczniów Należ na dotacj a (kol.2 xkol.4 ) Kwota otrzyma nej dotacji Na 1 ucznia bez ych Na 1 ucznia: ego lub objętego wsp. rozwoju ych lub objętych rozwoju Suma Miejsce i data INFORMACJE ORGANU DOTUJACEGO Dotacja (w zł) Liczba uczniów Należna dotacja (kol.2xkol. 4) Nadpłata/Niedo płata (suma kol.5-kol.6)... Podpis i pieczęć imienna Kwota przekazanej miesięcznej zaliczki dotacji Na 1 ucznia bez ych Na 1 ucznia niepełnospraw nego lub objętego wsp. rozwoju Suma Niepełnospraw nych lub objętych rozwoju Nadpłata/ Niedopłata (suma kol.5- kol.6) Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 2

10 Akceptacja sprawozdania przez organ dotujący.. Miejsce i data Podpis i pieczęć imienna Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII 78/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia r. Dobroszyce,, data... Wójt Gminy Dobroszyce Nazwa i adres dotowanego. INFORMACJA ROCZNA O OSTATECZNEJ STAWCE DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO/ NIEPUBLICZNEJ INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZELICZENIU NA JEDNEGO UCZNIA ORAZ O OSTATECZNEJ KWOCIE DOTACJI NALEŻNEJ NA ROK BUDŻETOWY. 1. Ostateczna stawka dotacji na jednego ucznia należna niepublicznemu przedszkolu/ niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego na rok budżetowy ustalona w oparciu o faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Dobroszyce w roku budżetowym oraz wysokość wydatków bieżących poniesionych w roku budżetowym przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dobroszyce, pomniejszone o kwotę dochodów budżetu Gminy Dobroszyce uzyskanych w roku budżetowym.. z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie wynosi: 2. Ostateczna stawka dotacji na jednego ucznia ego lub ucznia objętego rozwoju, ustalona w oparciu o kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobroszyce wynosi:. 3. Dotacja należna na rok budżetowy. wynosi i ustalona została w oparciu o: 1) kwotę wydatków bieżących poniesionych w roku budżetowym przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dobroszyce w wysokości:., 2) kwotę dochodów budżetu Gminy Dobroszyce uzyskaną w roku budżetowym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w wysokości:, 3) kwotę przewidzianą na ucznia ego lub objętego rozwoju przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobroszyce w wysokości:., 4) liczbę uczniów uczęszczających w roku budżetowym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce, 5) liczbę uczniów uczęszczających w roku budżetowym do dotowanego przedszkola niepublicznego/ niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, wykazaną w pkt. 4 niniejszej informacji: Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 1

12 4. Ostateczne rozliczenie dotacji należnej na rok budżetowy: Rok budżeto wy Liczba uczniów faktycznie uczęszczającyc h do niepublicznego przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego w roku budżetowym (nie wliczając uczniów ych lub objętych rozwoju) Stawka dotacji na 1 ucznia w roku budżetowym (nie dotyczy uczniów ych lub objętych rozwoju ) Kwota dotacji należnej w roku budżetowym (nie dotyczy uczniów ych lub objętych rozwoju ) (kol.2 x kol.3) Kwota dotacji przekazanej w roku budżetowym (nie dotyczy uczniów ych lub objętych rozwoju ) Liczba uczniów ych lub objętych rozwoju faktycznie uczęszczającyc h do przedszkola niepublicznego/ innej formy wychowania przedszkolnego w roku budżetowym Stawka dotacji na 1 ucznia ego lub objętego rozwoju w roku budżetowym Kwota dotacji należnej na 1 ucznia ego lub objętego rozwoju w roku budżetowym (kol.6 x kol.7) Kwota dotacji przekazanej na 1 ucznia ego lub objętego rozwoju w roku budżetowym Rozlicze nie (kol.4 kol.5) + (kol.8 kol.9). pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dotującego Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 2

13 i A. Dotacja przekazana jest większa od dotacji należnej o kwotę.. Wymienioną kwotę dotowany zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobroszyce o numerze.. w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.. B. Dotacja przekazana jest mniejsza od dotacji należnej o kwotę.. Wymienioną kwotę dotujący zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy dotowanego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym... pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dotującego i Sentencja w części A lub B wypełniana jest w zależności od wyniku rozliczenia przedstawionego w pkt. 4 niniejszej informacji Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII 78/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia r miejscowość, data Nazwa i adres dotowanego (pieczątka) Wójt Gminy Dobroszyce ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU BUDŻETOWYM.. 1. Pełna nazwa i adres przedszkola: Nazwa (imię i nazwisko) i adres podmiotu prowadzącego przedszkole:.. 3. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie rozliczenia rocznego dotacji otrzymanej w roku budżetowym: Imię i nazwisko:... Telefon kontaktowy:.. Fax: Zestawienie poniesionych wydatków: L.p. Wyszczególnienie wydatków Kwota w zł 1. Kwota otrzymanej dotacji (w zł) ogółem, w tym: a) Kwota otrzymana na rok budżetowy.. b) Kwota wyrównania za poprzedni rok budżetowy 2. Kwota wydatków z dotacji (w zł) ogółem: z tego na: a) Wynagrodzenia brutto nauczycieli b) Wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników c) Zakup środków dydaktycznych d) Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 1

15 e) Zakup mebli f) Zakup energii elektrycznej i wody g) Ogrzewanie pomieszczeń h) Opłaty za wynajem pomieszczeń i) Koszty napraw, wydatki na zakup usług i materiałów remontowych j) Inne wydatki bieżące (należy wymienić jakie) 3. Rozliczenie dotacji (poz. 1 minus poz. 2) 4. Kwota niewykorzystanej dotacji 5. Informacja o ostatecznej faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w poszczególnych miesiącach roku budżetowego : L.p. Miesiąc Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów ych lub objętych 1. Styczeń Liczba uczniów z terenu Gminy Dobroszyce Liczba uczniów spoza terenu Gminy Dobroszyce rozwoju Z terenu Gminy Dobroszyce Spoza terenu gminy Dobroszyce 2. Luty 3. Marzec 4. Kwiecień 5. Maj 6. Czerwiec 7. Lipiec 8. Sierpień 9. Wrzesień Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 2

16 10. Październik 11. Listopad 12. Grudzień Razem w roku.. pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dotowanego Id: 4FB5B50C-63C8-481C-AC00-3EC498CB50A2. Podpisany Strona 3

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 9 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 1042 UCHWAŁA NR XV/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 23 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 5224 UCHWAŁA NR VIII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI-164/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI-164/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI-164/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/193/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/193/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3971 UCHWAŁA NR XXIX/193/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 4699 UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-246/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-246/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-246/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY GIŻYCKO. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY GIŻYCKO. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/78/15 RADY GMINY BRENNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/78/15 RADY GMINY BRENNA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/78/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 210 UCHWAŁA NR XXX/193/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 210 UCHWAŁA NR XXX/193/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 210 UCHWAŁA NR XXX/193/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182.XXXIII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 182.XXXIII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 182.XXXIII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 20 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 26 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADA GMINY KOSCIERZYNA. z dnia 27 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 26 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADA GMINY KOSCIERZYNA. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 26 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia

Uchwała nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia Uchwała nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia Projekt nr 9 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 57/X/2015 RADY GMINY W ZAWIDZU. z dnia 30 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 57/X/2015 RADY GMINY W ZAWIDZU. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9385 UCHWAŁA NR 57/X/2015 RADY GMINY W ZAWIDZU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TURAWA. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TURAWA. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TURAWA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY W CMOLASIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY W CMOLASIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 74/VIII/2015 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 74/VIII/2015 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 7898 UCHWAŁA NR 74/VIII/2015 RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY WOLA UHRUSKA. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY WOLA UHRUSKA. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY WOLA UHRUSKA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII RADY GMINY ZŁOTÓW. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII RADY GMINY ZŁOTÓW. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 1158 UCHWAŁA NR XXXVIII.398.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/496/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 27 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/496/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR LIV/496/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/576/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/576/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 4 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/576/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8523 UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 4803 UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 22 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 1614 UCHWAŁA NR XLI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR 107/XV/2015 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 13 października 2015 r. Zatwierdzony przez. UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE Z dnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1064 UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Id: 1E026ADC-9F63-4C59-BE E58F999. Podpisany

Id: 1E026ADC-9F63-4C59-BE E58F999. Podpisany Uchwała Nr XV/101/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. Uchwała Nr XLIII/39/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 568 UCHWAŁA NR L/7/2018 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Kielce, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 568 UCHWAŁA NR L/7/2018 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 29 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 568 UCHWAŁA NR L/7/2018 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r.

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz. 2662 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XXXIV/114/2017 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XXXIV/114/2017 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 28 grudnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XXXIV/114/2017 RADY GMINY ZIELONKI w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK. z dnia 10 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK. z dnia 10 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/392/14 RADY GMINY BRENNA. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/392/14 RADY GMINY BRENNA. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/392/14 RADY GMINY BRENNA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo