Górnictwo przyszłość czy przeszłość?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Górnictwo przyszłość czy przeszłość?"

Transkrypt

1 Moderator: Deloitte Tomasz Konik Panel nr 1. Górnictwo przyszłość czy przeszłość? Plan panelu: 1. Prezentacja dotycząca górnictwa w Polsce oraz przedstawienie kontekstu światowego 2. Dyskusja panelowa: a. Określenie ram działalności polskiego górnictwa : i. Współpraca z energetyką zawodową w Polsce ii. Relacja węgla kamiennego oraz węgla brunatnego iii. Możliwości sprzedaży polskiego węgla kamiennego poza Polskę czy możemy być znaczącym eksporterem węgla w Europie, poza Europą? iv. Możliwości ograniczania importu polskiego węgla do Polski Konkluzja i potencjalna rekomendacja: (do wypracowania na panelu) b. Strategia rządowa względem sektora węgla kamiennego i. Nowy program dotyczący górnictwa wychodzący poza 2015 r., oczekiwania branży względem nowego programu ii. Strategia dla górnictwa a strategia energetyczna dla Polski, określenie optymalnych wielkości produkcji dla polskiego górnictwa, określenie polskiego miksu energetycznego w przyszłości iii. Nowoczesne technologie węglowe, np. zagazowywanie węgla, przerób węgla na paliwa ciekłe i gazowe iv. Bariery prawne w zakresie udostępniania nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego

2 Panel nr 3. Odnawialne źródła energii czy możliwy jest rozwój? Ile będzie kosztował? Energetyka prosumencka czy nas na to stać? Moderator: Energa Mirosław Bieliński (1) W jaki sposób rozwój OZE może korzystnie wpłynąć na rozwój gospodarki? (2) W jaki sposób należy wesprzeć rozwój OZE, aby było ono dźwignią dla gospodarki, a nie obciążeniem? Panel nr 5. Co zrobić, żeby inwestycje w energetyce stały się opłacalne? Czy gaz może być paliwem dla nowej energetyki? Moderator: McKinsey & Company - Marcin Purta TEZY: 1. Co się wydarzyło z ceną energii elektrycznej w ostatnim czasie? W ciągu ostatniego roku ceny energii elektrycznej na polskim rynku terminowym spadły o ponad 20%. Z jakim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że obecna sytuacja nie jest jednoroczną aberracją? 2. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Czy mają charakter strukturalny, czy przejściowy? Odnotowuje się niższe tempo wzrostu gospodarczego, ograniczające popyt (spadek o 0,5% w 2012 r.). Zwiększenie produkcji z OZE bez istotnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną prowadzi do spadków produkcji w segmencie energetyki konwencjonalnej. Cały czas utrzymuje się wysoki poziom rezerw mocy (~2.5 GW). Niskie ceny CO 2 oraz ogólne overcapacity w Niemczech. 3. Jakie są implikacje obecnej sytuacji dla sektora energetycznego? Czy warto w cokolwiek inwestować? Jeżeli tak, to w co? Cena rynkowa jest znacznie poniżej wejścia nowych mocy. Moce konwencjonalne będą pracowały mniej godzin i po niższej cenie. W szczególności elektrownie gazowe są w Europie pod dużą presją (Eon rozważa wyłączenie najnowocześniejszej elektrowni gazowej w Europie). System potrzebuje de facto mocy szczytowych, a nie pracujących w podstawie. Ewentualne problemy ze zbilansowaniem KSE mogą dotyczyć niewielkiej liczby godzin w roku oraz mogą mieć charakter regionalny.

3 Potencjalne wnioski: 1. Jest bardzo prawdopodobne, że system sam się nie wyreguluje, co niesie ryzyko nieefektywnych decyzji, które mogą wpłynąć na znaczny wzrost kosztów wytwarzania i niekontrolowanego wzrostu kosztów wsparcia. 2. Ze względu na zmiany w ostatnich latach, konieczna jest nowa polityka energetyczna: określenie celów (koszt, bezpieczeństwo energetyczne) oraz ograniczeń (polityka klimatyczna), określenie scenariuszy rynkowych, określenie optymalnego miksu paliwowego, określenie niezbędnych mechanizmów wsparcia do realizacji inwestycji. Panel nr 6. Wolny rynek gazu ziemnego: kto zyska, kto straci? Moderator: PwC Wojciech Słowiński 1) Czy obligo giełdowe jest optymalną metodą na zwiększenie konkurencji na polskim rynku gazu ziemnego? 2) Giełda gazu elementem wspierającym rozwój rynku 3) Nowe prawo gazowe niezbędnym czynnikiem porządkującym rynek gazu ziemnego w Polsce 4) Przygotowanie polskiego przemysłu do funkcjonowania w nowych realiach rynku gazu 5) Kiedy i dla kogo uwolnimy ceny gazu? Panel nr 7. Polski rynek energetyczny połączenia międzysystemowe bezpieczeństwo. Autor: Leszek Juchniewicz 1. Polski rynek energii w kontekście współzależności, podobieństw i różnic względem rynku europejskiego (ujęcie normatywne a stan faktyczny), ze szczególnym uwzględnieniem: harmonizacji zasad dostępu do rynku (np. harmonizacja kodeksów sieciowych, zasad bilansowania itp.),

4 niezależność Regulatora i Operatorów, w tym ewentualna kontradykcja między Prezesem URE a Prezesem UOKiK, zasady i tryb obrotu energią: giełda czy giełdy, platformy obrotu, inne, unifikacja algorytmów ustalania cen, stawek opłat, innych płatności, efekty urzeczywistnienia dotychczasowych zasad liberalizacji rynku, tj. unbundlingu oraz TPA. 2. Połączenia międzysystemowe a konkurencyjny rynek energii. Przesłanki i konieczność rozwoju połączeń transgranicznych. Stan faktyczny oraz zamierzenia i plany inwestycyjne. Konsekwencje dla KSE i Operatora aktualne i przyszłe problemy. W tym kontekście także Market Coupling eskalacja szans czy zagrożeń? 3. Bezpieczeństwo energetyczne. Kontekst polityczny, gospodarczy, klimatyczny i społeczny. Oczekiwania UE a stanowisko Polski. Ujęcie normatywne w dokumentach rządowych a stan rzeczywisty w tym zakresie. Dyskusja ma odpowiedzieć na cztery zasadnicze pytania: 1. Jak postrzegać i jak oceniać obecną i przyszłą równowagę interesów odbiorców energii i przedsiębiorstw energetycznych? 2. Jak oceniamy obecne i przyszłe ryzyko regulacyjne? 3. Jak w aktualnych i przyszłych warunkach rynkowych będzie kształtować się skłonność do długoterminowych inwestycji? 4. Jak rozwiązania rynkowe (obecne i przyszłe) wpłyną na pewność obrotu gospodarczego? Panel nr 9. Zapasy obowiązkowe na konkurencyjnym rynku. Moderator: Instytut Kościuszki Izabela Albrycht I. Zagadnienia do dyskusji 1. Obecny model zapasów obowiązkowych gazu ziemnego jakie zidentyfikowane rodzaje ryzyka legły u podstaw modelu zapasów obowiązkowych, zawartego w ustawie o zapasach?

5 jaki jest bilans obowiązywania powyższego modelu po przeszło 5 latach od jego wdrożenia? 2. Zmiana uwarunkowań prawnych i rynkowych funkcjonowania modelu zapasów obowiązkowych problem niezgodności ustawy o zapasach z Rozporządzeniem UE 994/2010 (ochrona odbiorców chronionych, a nie wszystkich odbiorców; priorytet dla rynkowych środków zapewniania bezpieczeństwa dostaw gazu); budowa konkurencyjnego rynku gazu ziemnego (konieczność likwidowania barier dostępu do rynku); 3. Alternatywne modele rezerw strategicznych gazu ziemnego, m.in.: model holenderski utrzymywanie rezerw strategicznych przez OSP i przenoszenie ich kosztów w taryfie przesyłowej; model węgierski utrzymywanie rezerw strategicznych przez wyspecjalizowaną agencję (na wzór Agencji Rezerw Materiałowych) i przenoszenie kosztów na przedsiębiorców będących jej członkami/klientami (proporcjonalnie do wielkości rezerwy utrzymywanej na ich potrzeby). II. Rekomendacje 1. Model zapasów obowiązkowych gazu ziemnego wymaga dostosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i rynkowego. Z jednej strony powinien uwzględniać postępującą liberalizację rynku gazu ziemnego i oczekiwany wzrost konkurencji na tym rynku, tak aby nie stanowić bariery wejścia na rynek dla nowych podmiotów ani nie zaburzać konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku. Z drugiej strony model zapasów obowiązkowych powinien zostać dostosowany do warunków określonych w Rozporządzeniu UE 994/2010. U podstaw tego rozporządzenia znalazło się założenie, zgodnie z którym prawidłowo funkcjonujący rynek gazu (na szczeblu krajowym, regionalnym i unijnym) jest podstawowym narzędziem zapewniania bezpieczeństwa dostaw gazu, a zatem dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzane przez państwa członkowskie nie powinny stanowić przeszkody dla rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

6 2. Rekomendowany model rezerw strategicznych powinien składać się z następujących elementów: rezerwy powinny być tworzone w celu zapewnienia ciągłości dostaw do odbiorców chronionych, zgodnie z Rozporządzeniem 994/2010; utworzenie rezerwy strategicznej byłoby obiektywnym i niedyskryminacyjnym warunkiem dostępu sprzedawców do tego segmentu rynku; rezerwy powinny być utrzymywane przez: wyspecjalizowaną agencję, do której każdy uczestnik rynku mógłby przystąpić jako członek/udziałowiec z udziałem i wkładem odpowiadającym wielkości rezerwy utrzymywanej na jego potrzeby (model węgierski), wyspecjalizowaną agencję świadczącą usługi polegające na utrzymywaniu rezerwy strategicznej (tzw. usługa biletowa)[1], Dzięki temu utworzenie rezerwy nie stanowiłoby bariery dostępu do rynku gazu ziemnego w Polsce. Panel 10: Polityka klimatyczna unii europejskiej wpływ na konkurencyjność gospodarek, efektywność energetyczna? Moderator: McKinsey & Company- Marcin Purta, Partner, KONTEKST/ TEZY 3. Jak wygląda sytuacja wyjściowa? Przy braku działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych jej wielkość w Polsce do roku 2050 może wzrosnąć o około 35%. 4. Jakie są możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce? Gdzie tkwi największy potencjał? Analizy wskazują na to, że Polska ma teoretyczne możliwości zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 54 73% w roku 2050 w stosunku do poziomu z roku Sektor elektroenergetyczny oraz efektywność energetyczna (budynki i transport) odpowiadają za około 75% całego potencjału zmniejszenia emisji.

7 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach i transporcie stanowi około jednej trzeciej całkowitego potencjału redukcji emisji, z czego znaczna część to najbardziej efektywne kosztowo opcje redukcji emisji (średni koszt: -33 EUR/t CO 2 ). Bez CCS możliwy potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku w stosunku do roku 1990 osiągnie wartość 54%. 5. Jaki będzie efekt makroekonomiczny programu redukcji emisji? Jakie rodzaje ryzyka zagrażają temu przedsięwzięciu? Według analiz, przy założeniu 73% redukcji emisji, w latach nastąpi spadek średniego rocznego tempa wzrostu PKB o 0,03 p.p. (-0,9% PKB w roku 2050). Jednak ze względu na niepewność wdrożenia tego programu (mniejsze od zakładanych efekty, niska skuteczność transferowania środków na inwestycje w niskoemisyjne technologie) osiągnięte wyniki mogą być niższe przy podobnych nakładach co wpłynęłoby na spadek PKB w roku 2050 nawet o 6,01%. POTENCJALNE WNIOSKI: 6. Efektywność energetyczna jest największym i najtańszym sposobem redukcji emisji. 7. Efektywność wdrożenia (priorytetyzacja i koordynacja działań, przemyślany plan) ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania negatywnego efektu na gospodarkę. 8. Konieczny jest plan, który nakreśliłby politykę wspierającą efektywność energetyczną. Polityka energetyczna powinna mieć jasno zdefiniowane priorytety i tworzyć odpowiednie warunki do inwestowania. Panel nr 11: Presja ekologiczna a presja inwestycyjna Moderator: Green Cross Poland - Prof. Andrzej Mizgajski Proponowane tezy do dyskusji: 1. Powinna być zgodność co do tego, że chcemy mieć nie tylko wysoki poziom życia mierzony dobrobytem materialnym, lecz także szerzej rozumianą wysoką jakość życia mierzoną dostatkiem, z którego korzystamy, żyjąc w czystym środowisku i zachowując walory przyrody. 2. W demokratycznym państwie powinien występować pewien balans pomiędzy aktywnością przedsiębiorców, aktywnością organizacji społecznych i aktywnością państwa w celu zharmonizowania sfery gospodarczej, społecznej i ekologicznej, czyli wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju.

8 a. przedsiębiorcy są tą grupą społeczną, która wywiera największy wpływ na poziom dobrobytu, ale jednocześnie działalność gospodarcza czasem wiąże się z obniżaniem jakości środowiska; b. organizacje ekologiczne/obywatelskie są to elementy sieciowych układów społecznych, grupują osoby najbardziej aktywne; powinny odgrywać w społeczeństwie rolę inspirującą, mobilizującą i kontrolną; c. organy i instytucje państwa powinny tworzyć i egzekwować jasne reguły gry, polegające na łączeniu interesu ogólnego z celami partykularnymi. Konflikty pomiędzy inwestorami a grupami osób argumentującymi za zachowaniem walorów przyrodniczych są rzeczą naturalną. Problemy dotyczą różnych punktów widzenia i metod stosowanych przez strony oraz trybu ich rozwiązywania przez organy państwa. Inwestorzy: 1. Brak uwzględnienia lub niedowartościowanie uciążliwości, wiążącej się z obniżeniem wartości nieruchomości w okolicy planowanej inwestycji. 2. Niedostatek informacji i dialogu ze społecznościami lokalnymi. 3. Niedostateczne uwzględnienie możliwości zmniejszenia kolizji przyrodniczych lub kompensacji przyrodniczej. Organizacje ekologiczne: 1. Nieuwzględnienie perspektywy gospodarczej jako nieodzownej składowej zrównoważonego rozwoju. 2. Wykorzystywanie argumentacji ekologicznej jako zastępczej wobec możliwych uciążliwości planowanej inwestycji i związanego z tym obniżenia wartości nieruchomości. 3. Wykorzystywanie argumentacji ekologicznej dla blokowania inwestycji konkurencyjnej wobec innych przedsięwzięć gospodarczych. 4. Wykorzystywanie argumentacji ekologicznej dla uzyskania korzyści materialnych. Ustawodawca i administracja: 1. Niejednolitość procedur postępowania w powiązaniu ze zróżnicowanym poziomem kompetencji urzędników. 2. Brak wyraźnego oddzielenia fazy negocjacyjnej postępowania od fazy realizacyjnej. Dopuszczanie do wznawiania postępowania po wydaniu prawomocnej decyzji administracyjnej, bez pojawienia się istotnych nowych przesłanek. 3. Brak aktywności w kierunku uproszczenia prawa związanego z oceną oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko. Na tym tle powstaje kilka zagadnień dyskusyjnych: 1. Jak daleko jesteśmy od sytuacji idealnej, w której inwestorzy przestrzegają klarownych przepisów, organizacje społeczne z czystych pobudek eksponują znaczenie jakości naszego otoczenia przyrodniczego, a administracja tworzy

9 jasne procedury, sprawnie je przeprowadza i egzekwuje od wszystkich uczestników przestrzeganie ustalonych reguł? 2. Jak podnieść wydolności procedur administracyjnych w ochronie środowiska, służących budowie konkurencyjnej gospodarki? 3. Jakie miejsce powinny mieć organizacje ekologiczne w procesie przygotowania inwestycji? W jakim stopniu obecny stan wynika z regulacji UE, a w jakiej mierze z krajowych uwarunkowań? 4. Jak dalece powinien być uwzględniany kontekst globalny w działaniach lokalnych? Problem konkurencji gospodarek o wyraźnie niższych standardach ochrony środowiska. 5. Gdzie występują deficyty wiedzy, która pomogłaby szerzej wiązać efektywność ekonomiczną ze skutecznością ekologiczną? Panel nr 12 Infrastruktura dla telekomunikacji I energetyki Moderator: prof. Józef Modelski Współpraca w zakresie wspólnych inwestycji, współdzielenia istniejącej infrastruktury. Wzajemne świadczenie usług w obszarze zarządzania infrastrukturą sieciową. Zarządzanie procesem ochrony danych odbiorców końcowych, tworzenie się nowego obszaru usług w oparciu o tzw. Inteligentne Sieci Domowe. Nowa rola Prezesa URE w kształtowaniu polityki regulacyjnej sprzyjającej efektywnej konkurencji w energetyce Współdziałanie ze sobą organów administracji oraz instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego jako jedyna możliwość realizowania wizji prężnie rozwijającego się i konkurencyjnego sektora energetycznego. Rola Prezesa URE w kształtowaniu planów inwestycyjnych rozwoju sieci operatorów energetycznych (współpraca inwestycyjna operatorów telcoenergo). Rola Prezesa URE w aspekcie kształtowania zachęt do współdziałania sektora energetycznego z sektorem telekomunikacyjnym; stworzenie mechanizmów rozpoczynających ten proces oraz go podtrzymujących np. na wzór obecnie wprowadzonego zwrotu z kapitału zaangażowanego we wdrożenie Systemu AMI. Umiejętność pogodzenia taryfowanego sektora energetycznego z w pełni uwolnionym i działającym wolnorynkowo sektorem telekomunikacyjnym.

10 Panel nr 13: Jak zdobywać akceptację społeczności lokalnych dla inwestycji? Moderator: PGNiG Szymon Dobrzyński Tezy do dyskusji: 1. Dzisiaj zbyt często w kontaktach ze społecznościami lokalnymi inwestor popełnia błąd arogancji i lekceważenia. Tymczasem poziom świadomości społeczności lokalnych stale wzrasta (przez masowy dostęp do mediów, Internet). Rośnie także świadomość swoich praw, potrzeb i oczekiwań. Dlatego należy uwzględniać potrzeby lokalnych społeczności już na etapie planowania inwestycji. Wniosek: Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania, poznaj potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, na terenie której zamierzasz prowadzić swoją działalność. 2. Na każdym etapie inwestycji należy prowadzić komunikację z otoczeniem. Dzisiaj inwestorzy wciąż zbyt często komunikują się nakazowo, jednokierunkowo. Komunikacja musi stać się ważnym elementem oceny efektywności i racjonalności całego procesu inwestycyjnego. Skuteczny proces komunikacji i dialogu społecznego wymaga dostosowania narzędzi, kanałów komunikacji i argumentów do oczekiwań odbiorców i zmieniających się warunków zewnętrznych. Komunikacja musi być dwukierunkowa, a dialog jest jej podstawą. Wniosek: Rozmawiaj (a nie przekazuj), używaj adekwatnych i wiarygodnych kanałów komunikacyjnych i komunikatów. Pokaż korzyści i zagrożenia oraz sposoby, jakimi będziesz im zapobiegał. 3. Dotychczasowe doświadczenia z realizacją strategicznych projektów realizowanych przez państwo budowy elektrowni atomowej, budowy sieci autostrad, poszukiwania gazu łupkowego pokazują konieczność zdecydowanego zaangażowania się administracji państwowej w płaszczyźnie komunikacyjnej. Działalność inwestora nie wyczerpuje wszystkich oczekiwań interesariuszy. Państwo poza wydawaniem decyzji i stanowieniem prawa oraz ich egzekwowaniem musi edukować i rozmawiać, rozwiewać wątpliwości obywateli w obszarach decyzyjnych zastrzeżonych dla państwa (proces wywłaszczeń, gwaranci bezpieczeństwa, pomoc w ewentualnych sporach z inwestorem). Wniosek: Projekty strategiczne muszą być konsekwentnie, spójnie i długofalowo komunikowane. Proces komunikacji wymaga współpracy inwestora i organów państwa. Projekt rekomendacji: 1. Powołanie w Kancelarii Premiera pełnomocnika ds. komunikacji projektów strategicznych odpowiedzialnego za koordynację działań

11 administracji rządowej oraz realizację własnych kampanii w projektach uznanych za strategiczne (łupki, atom, modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej). Zapewnienie budżetu, umożliwiającego realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych. 2. Stworzenie i upowszechnienie w ramach Pracodawców RP kodeksu dobrych praktyk w zakresie dialogu z lokalnymi społecznościami w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych. Gwarantowałoby to poszanowanie oczekiwań i potrzeb komunikacyjnych przedstawicieli tych środowisk, a jednocześnie zapewniałoby skuteczną realizację inwestycji. Panel nr 14 Czego polska nauka potrzebuje od przemysłu, a czego przemysł od nauki. Moderator: Deolitte Michał Turczyk Teza 1: Nauka ma dużo do zaoferowania biznesowi, jednak brak w tym zakresie jasnej strategii, wizji oraz oferty dla biznesu. Tematy do dyskusji: a) Analiza stanu aktualnego możliwości uczelni oraz potrzeby przemysłu b) Wykorzystanie infrastruktury badawczej na uczelniach, w dużej mierze sfinansowanej ze środków publicznych wyzwania legislacyjne i praktyczne c) Budowanie konsorcjów naukowo-przemysłowych wyzwania i bariery d) Synergie wykorzystania zasobów uczelni z potrzebami przemysłu e) Program Rozwoju Przedsiębiorstw 2020 jak MG planuje zaadresować potencjał współpracy nauki i przemysłu? Wyniki i rekomendacje: Opracowanie wizji i strategii oferty dla przemysłu oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie strategii. Teza 2: Biznes nie ma zaufania do nauki brak przewidywalności i potencjału zrównoważonej współpracy, ukierunkowanej na cele rozwoju biznesu przemysłu i nauki. Tematy do dyskusji: a) Tworzenie konsorcjów nauki i przemysłu w celu efektywnego korzystania ze środków publicznych (fundusze UE, środki NCBiR) b) Efektywne korzystanie z funduszy UE, środków krajowych (NCBiR) c) Możliwości wynikające z projektu wprowadzenia w Polsce ulg na działalność badawczo-rozwojową rola nauki we wsparciu przemysłu

12 d) Prace wydobywcze a działalność B+R kwestia technologii poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego e) Prace modernizacyjne w energetyce a możliwość finansowania projektów dużych firm w perspektywie finansowej UE Panel nr 15 Prawo zamówień publicznych a inwestycje w infrastrukturę Głuchowski Siemiątkowski Zwara - prof. Tomasz Siemiątkowski 1. mec. Andrzej Zwara: "Inwestycje infrastrukturalne kontraktowane przez państwo - problemy praktyczne" 2. Andżelika Cieślowska: "Równość stron w procesie inwestycyjnym - porażki i sukcesy" 3. dr Jarosław Wierzbicki: "Wyzwania jakościowe organizacji systemu zamówień publicznych" 4. Prof. Tomasz Siemiątkowski: "Remedia dla rynku inwestycyjno - infrastrukturalnego" Panel nr 16. Inteligentne sieci energetyczne po polsku synergia energetyki i telekomunikacji. Moderator: KIGEIT JarosławTworóg 1. Współpraca na rzecz zwiększenia efektywności inwestycji infrastrukturalnych w warstwę fizyczną sieci, czyli w okablowanie i sieć radiową (linie transmisyjne, dystrybucyjne, światłowody itd.) 2. Współpraca przy organizowaniu komunikacji dla usług podnoszenia efektywności energetycznej pracy urządzeń połączonych Infrastrukturą Sieci Domowej w nieruchomości klienta końcowego

13 3. Współpraca sieci operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych w celu realizacji usług ograniczania zapotrzebowania na energię w godzinach największego zapotrzebowania, czyli usług realizowanych w ramach systemów operatorskich, a określanych często skrótami: DSM, DSR lub po prostu DR 4. Możliwości techniczne i regulacje prawne jako narzędzia kształtowania profilu konsumpcji mikroinstalacji w taki sposób, by przyszli prosumenci byli zainteresowani głównie w lokalnej konsumpcji wytwarzanej energii 5. Współpraca operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych w organizacji infrastruktury i systemów zarządzania wirtualnymi elektrowniami (VPP)

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ?

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Dr Leszek Juchniewicz Prezes URE w latach 1997-2007 X TARGI ENERGII 19-20 września 2013 roku, JACHRANKA POLSKA ENERGETYKA WALCZY: z kim? o co? HIPOTETYCZNE

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski 1 Warszawa, 6 sierpnia 2013 Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski SPIS TREŚCI I. Zasady tworzenia Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Cztery obszary wyzwań I. Kogeneracja Efektywność energetyczna II. Ochrona powietrza ( IED, BAT, ETS, MCP, CAFE ) III. Perspektywy finansowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa 18 września 2012 Działania na rzecz budowy inteligentnej sieci (1) Fundamentalne cele: poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Konferencja III Kongres PORT PC - Technologia jutra dostępna już dzisiaj Wojciech Lubczyński Ekspert PSE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego Dokument opracowany przez: Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Regulacji Energetyki Dobre praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 1. Upór uzależnienie od węgla Maciej Muskat Greenpeace Od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż go

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA SPÓŁKI. Rynek mocy w Polsce - rozwiązanie na przyszłość

TAJEMNICA SPÓŁKI. Rynek mocy w Polsce - rozwiązanie na przyszłość TAJEMNICA SPÓŁKI Rynek mocy w Polsce - rozwiązanie na przyszłość Maj 2014 SPIS TREŚCI Mechanizmy mocowe cele wdrożenia i ich koszty Analiza rynku i dostępnych narzędzi. Mechanizm mocowy: stymuluje wytwórców

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów Przesyłowych w świetle dalszej liberalizacji rynku Wojciech Jarosz Polityka Energetyczna dla Europy (EPE) Cele Wzrost bezpieczeństwa dostaw Zapewnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako narzędzie do budowania nowoczesnego przemysłu ICT w Polsce

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako narzędzie do budowania nowoczesnego przemysłu ICT w Polsce Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako narzędzie do budowania nowoczesnego przemysłu ICT w Polsce Program Wizja i koncepcja sieci inteligentnej Smart Grid Instytucja prosumenta Smart

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo