STOWARZYSZENIE EDUKACJA PLUS INTEGRACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE EDUKACJA PLUS INTEGRACJA"

Transkrypt

1 Strona1 Banino, r. I. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY WARUNKÓW PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BANINIE 2006 r. grupa rodziców dzieci z Banina wraz z Radą Rodziców informuje Burmistrza gminy Żukowo o pogarszających się warunkach nauki w szkole oraz wyraża zaniepokojenie opieszałymi działaniami zmierzającymi do rozbudowy szkoły. Gmina posiada projekt rozbudowy szkoły, ubiega się o pozwolenie na budowę. Rodzice wielokrotnie zwracają się z prośbą do Burmistrza Gminy Żukowo o potraktowanie rozbudowy szkoły jako jednego z najważniejszych i pilnych zadań inwestycyjnych gminy. wcześniej mieszkańcy miejscowości organizują dobrowolną zbiórkę pieniędzy, które zostały przeznaczone na wpółfinansowanie projektu rozbudowy szkoły. październik 2006 r. Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja zostaje zarejestrowane w KRS i uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego. Główne cele działalności statutowej to wspieranie rozwoju edukacji we wsi Banino i w okolicach oraz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań zmierzających do rozbudowy szkoły w Baninie, organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami. W szkole w Baninie jest w tym czasie 300 uczniów r. Stowarzyszenie popierane przez Radę Rodziców, Radę Sołecką i lokalne organizacje zwraca się do Burmistrza Gminy Żukowo z prośbą o odstąpienie od planowanej przebudowy szkoły w Baninie i o rozpoczęcie procesu inwestycyjnego budowy nowej szkoły. Tylko nowa szkoła może zabezpieczyć potrzeby rozwijającej się bardzo dynamicznie miejscowości. Oferujemy naszą pomoc i wsparcie. Pomysł zyskuje akceptację i zostaje rozpoczęta procedura przygotowania inwestycji. Gmina Żukowo powołuje sąd konkursowy i ogłasza konkurs na projekt: BUDOWY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ORAZ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z BOISKAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. Stowarzyszenie popiera inicjatywę przebudowy zwolnionych mieszkań pracowniczych w szkole i ich przebudowy na pomieszczenia do nauki dla klas r. Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego. Gmina zleca zwycięzcy konkursu wykonanie projektu szkoły. Przewiduje się etapowanie realizacji inwestycji. W pierwszym etapie przewiduje się do realizacji szkołę podstawową wraz z halą sportową, sieciami i przyłączami oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu, drugi etap to budowa gimnazjum, w trzecim etapie

2 Strona2 przewidziano do realizacji pozostałą część zagospodarowania terenu wraz z boiskami i pozostałymi elementami. Szkoła wykorzystuje salę ośrodka zdrowia w Baninie jako salę lekcyjną dla młodszych klas szkoły podstawowej. Dzieci klas I-III wychodzą poza teren szkoły wraz z nauczycielem i jeden dzień w tygodniu odbywają wszystkie zajęcia w sali ośrodka zdrowia. Po interwencji rodziców, ze względu na złe warunki, między innymi brak odpowiedniej wentylacji itp. sala w ośrodku zostaje wyłączona z użytkowania przez szkołę. W celu poprawy warunków lokalowych Dyrekcja Szkoły oraz Stowarzyszenie i Rada Rodziców prowadzą rozmowy z przedstawicielami straży pożarnej na temat wykorzystania sal w remizie OSP w Baninie dla potrzeb szkoły. Strony nie dochodzą do porozumienia. Straż pożarna umożliwia szkole korzystanie z Sali OSP w Baninie podczas uroczystości szkolnych (między innymi przy okazji Święta Szkoły oraz koncertu WOŚP). W związku z wyczerpaniem dostępnych możliwości poprawy warunków nauki w szkole i pozyskania sal poza szkoła, udostępnionych do zajęć lekcyjnych powstaje pomysł dobudowania do istniejącej szkoły dwóch sal kontenerowych oraz łącznika pomiędzy salami, a budynkiem szkoły. Sale te umożliwią wyprowadzenie części funkcji ze szkoły i poprawę warunków nauki r. Gmina Żukowo finansuje budowę sal kontenerowych. Powstaje również łącznik, który może pełnić dodatkowe funkcje w bardzo zatłoczonej szkole. W związku z brakiem sali do zajęć wf. Rada Rodziców wraz ze Stowarzyszeniem przedstawia pomysł zadaszenia istniejącego boiska szkolnego, aby umożliwić jego wykorzystanie poza sezonem letnim. Pomysł zyskuje poparcie radnych i jest przewidziany do realizacji przez gminę r. Sale kontenerowe wraz z łącznikiem uzyskują pozwolenie na użytkowanie. Projekt wykonany przez pracownię ARCHITEKTURA & CONSULTING TOMASZ FUDALI uzyskuje pozwolenie na budowę. Pracownia projektowa wykonuje projekty wykonawcze szkoły. Mieszkańcy Banina i okolic cierpliwie czekają na zakończenie procesu projektowania i ogłoszenie przetargu na budowę szkoły. Przetarg nie zostaje ogłoszony. Powstaje tzw. hala namiotowa, czyli zadaszenie boiska. Po wyborach samorządowych następuje zmiana na stanowisku Burmistrza Gminy Żukowo r. Przedstawiciele Stowarzyszenia oraz Rady Rodziców spotykają się z nowo wybranym Burmistrzem Gminy Żukowo, aby przekazać informacje o konieczności budowy szkoły w Baninie oraz o bardzo trudnych warunkach nauki w szkole.

3 Strona3 Burmistrz podejmuje działania mające na celu zmniejszenie kosztów inwestycji oraz zmiany w jej etapowaniu mające na celu jej dostosowanie do możliwości finansowych gminy. Hala namiotowa uzyskuje pozwolenie na użytkowanie i zostaje wprowadzona do wykorzystania przez uczniów podczas na zajęć wf. Lokalna społeczność oczekuje ogłoszenia przetargu na budowę szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 w szkole w Baninie naukę rozpoczyna ponad 440 uczniów. Warunki nauki i przebywania dzieci w szkole są bardzo trudne. Nie ma już możliwości wprowadzania usprawnień, aby poprawić warunki nauki i bezpieczeństwa dzieci w szkole. Perspektywa rozwoju miejscowości na najbliższe dwa lata i przyrost liczby dzieci wskazują, że w roku 2013 szkole grozi całkowity paraliż. Stowarzyszenie podejmuje współpracę z Burmistrzem Gminy Żukowo, aby przeanalizować dokumentację projektową, poddać ją weryfikacji i zaproponować dalsze czynności zmierzające do przeprowadzenia inwestycji. Rodzice dzieci przekazują szereg listów o treści osobistej do Pani minister Katarzyny Hall. Czujemy się upoważnieni do rozmów z Panią Minister, ponieważ naszym zdaniem idealnie wpisujemy się w ideę Szkoły z pasją, w której dla dobra dzieci współpracują: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i organizacja pozarządowa. Proponujemy swoją społeczną pracę, ale odbijamy się od muru niemocy. Prosimy o pomoc, ponieważ już wiemy, że nasza gmina nie udźwignie ciężaru tej niezbędnej dla naszej miejscowości inwestycji. Pani Minister przypomina nam, że budowa szkoły jest sprawą władz samorządowych, podejmuje jednak temat sytuacji szkoły w Baninie w rozmowach z Wicewojewodą Pomorskim i Wicekuratorem. Stowarzyszenie wraz z Radą Rodziców i Radą Sołecką podejmują działania zmierzające do poinformowania o problemach szkoły w Baninie władz powiatu kartuskiego, samorządu województwa pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego. Rodzice dzieci przekazują informację o warunkach panujących w szkole w Baninie do Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik podejmuje działania w sprawie i zwraca się do Burmistrza Gminy Żukowo z prośbą o podjęcie działań, w wyniku których zostanie zagwarantowane pełne bezpieczeństwo uczniów w szkole. Stowarzyszenie przygotowuje prezentację : Czy gmina Żukowo udźwignie ciężar suburbanizacji? Banino sąsiaduje z trójmiejską metropolią i lotniskiem. Jest atrakcyjnym miejscem do osiedlania się młodych rodzin z dziećmi. Obecnie w budowie jest 150 nowych domów. Banino wykazuje największy przyrost ludności w całej gminie. Burzliwy rozwój Banina jest wynikiem rozwoju metropolii trójmiejskiej. NASZYM CELEM JEST : URUCHOMIENIE MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY NA POZIOMIE GMINA ŻUKOWO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, ABY DOPROWADZIĆ DO WSPÓŁDZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, ORAZ UZYSKAĆ REALNĄ POMOC MERYTORYCZNĄ I FINANSOWĄ. POMOC, KTÓRA UMOŻLIWI WYBUDOWANIA NOWEJ SZKOŁY W BANINIE.

4 Strona4 II. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ SZKOŁY 2007r. Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły i prowadzi dla dzieci i młodzieży: zajęcia szachowe, zajęcia edukacyjne w języku angielskim, naukę gry na gitarze, zajęcia komputerowe, zajęcia z rytmiki dla dzieci, zajęcia karate, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi również akcję propagująca zdrowy styl życia i prawidłowe nawyki żywieniowe, organizuje koncerty edukacyjno-integracyjne muzyki poważnej dla dzieci i dorosłych. Wspomaga realizację Festynu rodzinnego Mama, Tata i ja realizowanego wspólnie ze szkoła i Radą Rodziców. 2008r. Stowarzyszenie prowadzi następujące działania edukacyjne: wyjazdy edukacyjne do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, przygotowanie drużyn ze szkoły w Baninie do ogólnopolskiego konkursu Odysei Umysłu, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia komputerowe dla klas I-III, zajęcia karate dla dzieci, nauka gry na instrumentach, zajęcia szachowe dla dzieci, cykl zawodów sportowych dla drużyn z klas IV-VI szkoły w Baninie, zawody dla drużyn rodzinnych oraz turniej piłki nożnej dla drużyn piłkarskich z poszczególnych dzielnic miejscowości. Finansuje zakup zabawek edukacyjnych do nowej sali dla klasy 0, we współpracy ze szkołą przygotowuje paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin oaz wspiera realizację koncertu WOŚP, wspomaga realizację Festynu rodzinnego Mama, Tata i ja. 2009r. Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły i prowadzi : zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia nauki gry na instrumentach, realizuje wyjazdy na wykłady Gdańskiego Uniwersytetu Dziecięcego dla dzieci w Gdańsku, zajęcia szachowe dla dzieci, cykl zawodów sportowych dla drużyn z klas IV-VI szkoły, Odyseja Umysłu przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu drużyn ze szkoły w Baninie. Ponadto współorganizuje festyn rodzinny Mama, Tata i Ja i akcję WOSP. 2010r. W 2010 r. realizując działalność statutową wykonano następujące zadania: Odyseja Umysłu przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu drużyn ze szkoły w Baninie, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, wyjazdy na wykłady Gdański Uniwersytet Dziecięcy, zajęcia szachowe dla dzieci, nauka gry na instrumentach, spotkania edukacyjne z muzyką dla klas 0-III, cykl zawodów sportowych dla drużyn z klas IV-VI szkoły w Baninie, Warsztaty Leonarda da Vinci zajęcia twórcze dla dzieci, przygotowanie festynu Mama, Tata i ja. W listopadzie 2010 r. projekty Kreatywna Edukacja oraz Peryferia świata przygotowane przez Stowarzyszenie uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców, oraz do osób dorosłych.

5 Strona5 Mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dla mieszkańców obszarów wiejskich, są odpowiedzią potrzeby mieszkańców naszej miejscowości. Kwoty uzyskanego dofinansowania to zł. 2011r. Realizując działalność statutową Stowarzyszenie wykonało następujące zadania: wyjazdy na wykłady Gdański Uniwersytet Dziecięcy, zajęcia szachowe dla dzieci, nauka gry na instrumentach, cykl zawodów sportowych dla drużyn z klas IV-VI szkoły w Baninie, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia twórcze dla dzieci, przygotowanie festynu Mama, Tata i ja, intensywne kursy języka angielskiego, zajęcia Kuchnia eksperymentów, zajęcia z plastyki i ceramiki, zajęcia nauki gotowania dla dzieci i rodziców, spotkania edukacyjne z podróżnikami, zajęcia komputerowe dla dorosłych, projektowanie ogrodów. III. PODSUMOWANIE Projekty realizowane przez Stowarzyszenie są finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, tzn. wpłat 1% i darowizn oraz z dotacji celowych pozyskiwanych na realizację projektów zgłaszanych w konkursach. Wyposażenie zakupione podczas realizacji projektów (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, przybory i materiały) po zakończeniu realizacji projektów są przez Stowarzyszenie przekazywane szkole w Baninie i są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli. Od początku działalności ściśle współpracujemy z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Baninie. Wspólnie oceniamy potrzeby, poszukujemy ciekawych pomysłów i sposobów na ich realizację. Wierzymy, że inwestycja w edukację, kulturę, propagowanie zdrowego stylu życia pozwoli nam rozwijać lokalną społeczność. Działania Stowarzyszenia są wspierane przez lokalne organizacje Radę Rodziców przy SP Banino, Radę Sołecką Banina i Rębiechowa, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Baninie, OSP Banino i miejscowych radnych. Monika Marszałkowska członek zarządu tel Klaudia Sidorowicz członek zarządu tel

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo