Znak Sprawy RI.II II DRUK ZP 403

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403"

Transkrypt

1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP Nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? Tak Nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Dobczyce, Adres pocztowy: , DOBCZYCE, Rynek 26 Miejscowość: Kod pocztowy: DOBCZYCE Tel.: Fax: Województwo: Małopolskie I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucje ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny ( proszę określić) Strona 1 z 10

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Modernizacja, remont dróg na trenie Gminy Dobczyce II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi II.3) Określenie przedmiotu zamówienia Modernizacja, remont dróg na trenie Gminy Dobczyce z podziałem na 4 części II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty _4_ _5_. _2_ _3_. _3_ _1_. _4_ _2_ - _6_ SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak wskazać projekt / program: nie Strona 2 z 10

3 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) : _0_ _0_ _0_ _1_ NAZWA (jeżeli dotyczy): 1 CZESC A NR RI II POD TYTULEM: MODERNIZACJA, REMONT DROGI GMINNEJ K "STADNIKI - ZA SZKOLA" W KM IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: / / (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: _5_ IV.3) Liczba Odrzuconych ofert: _0_ IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo Budowlane Adres pocztowy: z/s Wola Batorska Żwirownia Miejscowość: Zabierzów Bocheński Kod pocztowy: Kraj / Województwo: małopolska IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT) 3) WARTOŚĆ: ,02 PLN IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty_ 4) ,31 Oferta z najniższą ceną 5) ,31 / Oferta z najwyższą ceną 5) ,04 Waluta: PNL (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 2) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia Strona 3 z 10

4 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) : _0_ _0_ _0_ _2_ NAZWA (jeżeli dotyczy): 1 CZESC B NR RI II POD TYTULEM: MODERNIZACJA, REMONT DROGI GMINNEJ SIERAKOW - GRANICA W KM , MODERNIZACJA, REMONT DROGI GMINNEJ "SIERAKOW (GRANICA) - CZERWONA" W KM IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: / / (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: _5_ IV.3) Liczba Odrzuconych ofert: _0_ IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: F. W. MATRAB Marian Kaptur Adres pocztowy: ul. Zarabie 21 a Miejscowość: Dobczyce IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT) 3) Kod pocztowy: Kraj / Województwo: małopolska WARTOŚĆ: ,70 PLN IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty_ 4) ,31 Oferta z najniższą ceną 5) ,73 / Oferta z najwyższą ceną 5) ,61 Waluta: PNL (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 2) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia Strona 4 z 10

5 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) : _0_ _0_ _0_ _3_ NAZWA (jeżeli dotyczy): 1 CZESC C NR RI II POD TYTULEM: MODERNIZACJA, REMONT DROGI ROLNEJ W RUDNIKU W KM IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: / / (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: _4_ IV.3) Liczba Odrzuconych ofert: _0_ IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo Budowlane Adres pocztowy: z/s Wola Batorska Żwirownia Miejscowość: Zabierzów Bocheński IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT) 3) Kod pocztowy: Kraj / Województwo: małopolska WARTOŚĆ: ,75 PLN IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty_ 4) ,27 Oferta z najniższą ceną 5) ,27 _/ Oferta z najwyższą ceną 5) ,11 Waluta: PNL (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 2) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia Strona 5 z 10

6 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) : _0_ _0_ _0_ _4_ NAZWA (jeżeli dotyczy): 1 CZESC D NR RI II POD TYTULEM: MODERNIZACJA, REMONT DROGI GMINNEJ UL. JAGIELLONSKA BOCZNA W DOBCZYCACH W KM IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: / / (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: _3_ IV.3) Liczba Odrzuconych ofert: _0_ IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TRANS-BET Kazimierz Myszka Adres pocztowy: Gnojnik 513 Miejscowość: Gnojnik IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT) 3) WARTOŚĆ: ,74 PLN Kod pocztowy: Kraj / Województwo: małopolska IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty_ 4) ,04 Oferta z najniższą ceną 5) ,04_/ Oferta z najwyższą ceną 5) ,31 Waluta: PNL (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 2) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia Strona 6 z 10

7 RI II OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dobczyce r. przetarg nieograniczony pod nazwą: Modernizacja, remont dróg na trenie Gminy Dobczyce z podziałem na 4 części : CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Część A nr RI II pod tytułem: Modernizacja, remont drogi gminnej K "Stadniki - Za Szkołą" w km CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Część B nr RI II pod tytułem: Modernizacja, remont drogi gminnej Sieraków - Granica w km , Modernizacja, remont drogi gminnej "Sieraków (Granica) - Czerwona" w km CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Część C nr RI II pod tytułem: Modernizacja, remont drogi rolnej w Rudniku w km CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Część D nr RI II pod tytułem: Modernizacja, remont drogi gminnej ul. Jagiellońska boczna w Dobczycach w km Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dla CZĘŚCI 1A KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo Budowlane z/s Wola Batorska Żwirownia Zabierzów Bocheński, netto: ,88 zł, brutto: ,31 zł, Dla CZĘŚCI 2B F. W. MATRAB Marian Kaptur ul. Zarabie 21 a Dobczyce, netto: ,10 zł, brutto ,31 zł, Dla CZĘŚCI 3C KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo Budowlane z/s Wola Batorska Żwirownia Zabierzów Bocheński, netto: ,75 zł, brutto: ,27 zł, Dla CZĘŚCI 4D Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TRANS-BET Kazimierz Myszka Gnojnik Gnojnik, netto: ,72 zł, brutto: ,04 zł, Nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty na: CZĘŚĆ 1A 1. F. W. MATRAB Marian Kaptur ul. Zarabie 21 a Dobczyce; Myślenice; Żwirownia Zabierzów Bocheński; Strona 7 z 10

8 Stanisław Kupiec Gdów Gdów; Myszka Gnojnik Gnojnik; CZĘŚĆ 2B 1. F. W. MATRAB Marian Kaptur ul. Zarabie 21 a Dobczyce; Myślenice; Żwirownia Zabierzów Bocheński; Stanisław Kupiec Gdów Gdów; Myszka Gnojnik Gnojnik; CZĘŚĆ 3C 1. -; Myślenice; Żwirownia Zabierzów Bocheński; Stanisław Kupiec Gdów Gdów; Myszka Gnojnik Gnojnik; CZĘŚĆ 4D 1. -; Myślenice; 3. -; Stanisław Kupiec Gdów Gdów; Myszka Gnojnik Gnojnik; Streszczenie i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. CZĘŚĆ 1A 1. F. W. MATRAB Marian Kaptur ul. Zarabie 21 a Dobczyce, (Kryterium cena - 77,24 %, Kryterium gwarancja 15 ) kryteria łącznie 92,24; Myślenice, (Kryterium cena - 51,64 %, Kryterium gwarancja 12,49 ) kryteria łącznie 64,13; Strona 8 z 10

9 Żwirownia Zabierzów Bocheński, (Kryterium cena 85,00 %, Kryterium gwarancja 12,49 ) kryteria łącznie 97,49; Stanisław Kupiec Gdów Gdów, (Kryterium cena 77,24 %, Kryterium gwarancja 13,74 ) kryteria łącznie 90,98; Myszka Gnojnik Gnojnik, (Kryterium cena 70,47 %, Kryterium gwarancja 15) kryteria łącznie 85,47; CZĘŚĆ 2B 1. F. W. MATRAB Marian Kaptur ul. Zarabie 21 a Dobczyce, (Kryterium cena 83,25 %, Kryterium gwarancja 15 ) kryteria łącznie 98,25; Myślenice, (Kryterium cena 65,54 %, Kryterium gwarancja 12,49 ) kryteria łącznie 78,03; Żwirownia Zabierzów Bocheński, (Kryterium cena 85,00 %, Kryterium gwarancja 12,49 ) kryteria łącznie 97,49; Stanisław Kupiec Gdów Gdów, (Kryterium cena 77,39 %, Kryterium gwarancja 13,74 ) kryteria łącznie 91,13; Myszka Gnojnik Gnojnik, (Kryterium cena 73,78 %, Kryterium gwarancja 15,00 ) kryteria łącznie 88,78; CZĘŚĆ 3C 1. -; Myślenice, (Kryterium cena 52,46 %, Kryterium gwarancja 12,49) kryteria łącznie 64,95; Żwirownia Zabierzów Bocheński, (Kryterium cena 85,00 %, Kryterium gwarancja 12,49 ) kryteria łącznie 97,49; Stanisław Kupiec Gdów Gdów, (Kryterium cena 79,76 %, Kryterium gwarancja 13,74 ) kryteria łącznie 93,50; Myszka Gnojnik Gnojnik, (Kryterium cena 70,51 %, Kryterium gwarancja 15,00 ) kryteria łącznie 85,51; Strona 9 z 10

10 CZĘŚĆ 4D 1. -; Myślenice, (Kryterium cena 62,97 %, Kryterium gwarancja 12,49 ) kryteria łącznie 75,46; 3. -; Stanisław Kupiec Gdów Gdów, (Kryterium cena 81,93 %, Kryterium gwarancja 13,74 ) kryteria łącznie 95,67; Myszka Gnojnik Gnojnik, (Kryterium cena 85,00 %, Kryterium gwarancja 15,00) kryteria łącznie 100,00; Uzasadnienie wyboru. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie wyliczenia matematycznego poszczególnych kryterii i ich zsumowania. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone brak. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania brak. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie zawarcia umowy w terminie od dnia 21 lipca 2015r. Wszystkim uczestnikom składam podziękowania za udział w postępowaniu przetargowym wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert. Strona 10 z 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36 ZP 341/23/2/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu

Sukcesywna dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń silnikowych eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 541908-2013 X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy Usługi publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66372-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, środków higienicznych i drobnych

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402876-2014:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 75788-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na Pełnieniu funkcji mentora dla spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo