Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik"

Transkrypt

1 Opracowanie oferty programu promocyjnego lub informacyjnego przewodnik Program promocyjny lub informacyjny powinien stanowić spójny zestaw działań, których zakres uzasadnia rozpowszechnianie informacji o produktach i które służą zwiększeniu ich sprzedaży. I. Przed złożeniem oferty programu promocyjnego lub informacyjnego należy: zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w Centrali Agencji Rynku Rolnego (formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej przygotować formularz zgłoszeniowy oferty programu promocyjnego lub informacyjnego, w którym: pkt dotyczą danych organizacji proponującej (nazwa, adres, osoba wyznaczona do kontaktów, telefon, fax, mail itp.) pkt dotyczą danych organizacji wdrażającej (nazwa, adres, osoba kontaktowa, telefon, fax, mail) pkt 33. należy zaznaczyć, jeśli proponowane działania promocyjne mają być realizowane w kilku państwach członkowskich pkt należy wpisać nazwę państwa, w którym organizacja proponująca ma swoją siedzibę, np. Polska, kod PL pkt 38. należy wymienić produkty i tematy, które będą przedmiotem programu; wskazane produkty i tematy muszą być zgodne z załącznikami do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1071/2005; informacje te są dostępne na stronie internetowej pkt 39. należy zaznaczyć rodzaj programu: promocyjny, informacyjny lub mieszany Program promocyjny są to, na przykład, działania z zakresu public relations, reklamy zmierzające do wypromowania określonego produktu. W tym programie przeważają informacje o jakości produktu, o tym, że promowane produkty są naturalne, zdrowe, wysokoenergetyczne, itd.

2 Program informacyjny są to, na przykład, działania z zakresu public relations, reklamy mające na celu informowanie o kontroli jakości produktów, systemie certyfikacji i etykietowania, oraz informowanie o możliwości ustanowienia pochodzenia produktu, itp. Program mieszany są to, na przykład, działania promocyjne i informacyjne, podkreślające zalety produktu, jego cechy charakterystyczne wynikające np. ze sposobów produkcji, bezpieczeństwa produktów, możliwość śledzenia procesu produkcyjnego itd. pkt 40. należy zaznaczyć czas trwania programu; planowane działania promocyjne lub informacyjne muszą być wdrażane co najmniej przez rok, ale nie dłużej niż przez trzy lata; okres ten liczony jest od daty wejścia w życie umowy dotyczącej realizacji tych programów pkt 41. należy wpisać tytuł programu, np. 5 x dziennie warzywa i owoce, I love BIO, Pamiętajmy o owocach pkt 42. należy wpisać kwotę netto dofinansowania z budżetu UE, budżetu krajowego oraz kwotę wkładu własnego; przy wyliczaniu powyższych kwot należy kierować się ustanowionymi przez Komisję Europejską wartościami procentowego udziału finansowego UE (maksymalnie 50%), udziału finansowego Polski (30%) oraz udziału własnego organizacji proponującej (minimum 20%). Data podpisania formularza powinna być zgodna z terminem składania oferty programu, np. w przypadku terminu składania ofert do 30 listopada, data wypełnienia oraz podpisania formularza nie powinna przekroczyć tego terminu. Formularz powinien być podpisany przez osobę do tego upoważnioną, zgodnie z dokumentami określającymi formę prawną. 2

3 przygotować ofertę programu według poniższego wzoru opisu programu: Przy opracowywaniu opisu programu sugeruje się współpracę z potencjalnymi wykonawcami, tzw. organizacjami wdrażającymi, mając na uwadze późniejszy wybór organizacji zgodnie z zasadą wolnej konkurencji, o której mowa w opisie programu w pkt Tytuł programu, zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym PRZYKŁAD Tytuł programu: Pamiętajmy o owocach 2. Organizacja proponująca W punkcie dotyczącym organizacji proponującej (organizacja branżowa lub międzybranżowa) należy: - podać dane adresowe organizacji: nazwę, adres, , telefon, faks, osobę kontaktową zgodnie z danymi z CRP i formularza zgłoszeniowego; - podać informacje dotyczące reprezentatywności organizacji w branży, np. udział w rynku, objęte działalnością produkty lub rejony; - dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do skutecznego wdrożenia programu (kopie bilansów lub rocznych sprawozdań, kopie rachunku zysku i strat z trzech ubiegłych lat); - opisać doświadczenie we wdrażaniu podobnych programów krajowych lub regionalnych, zdobyte w ciągu trzech ubiegłych lat. PRZYKŁAD Organizacja branżowa Owoce i Warzywa ul. Marchwiowa 16/ Warszawa mail: tel. (022) fax : (022) osoba wyznaczona do kontaktów: Jan Kowalski Reprezentatywność Organizacja branżowa Owoce i Warzywa zrzesza 700 producentów, tj..., co stanowi 60% producentów całej branży. Organizacja obejmuje działalnością produkty z 3

4 grupy warzyw i owoców, skupia producentów z regionu Małopolski i Podkarpacia. Producenci zrzeszeni w organizacji posiadają 45% udział w rynku, ich eksport w latach wyniósł Doświadczenie Lp. Nazwa programu Wartość programu Data Opis wykonania 1 Promocja soku PLN Kampania skierowana marchwiowego była do młodzieży w wieku lat 2 Promocja jabłek PLN Kampania mająca na celu zmianę przyzwyczajeń żywieniowych konsumentów. 3. Szczegóły programu W punkcie tym należy wskazać: produkt/produkty, których program dotyczy; produkty te muszą być zgodne z listą produktów podlegających wsparciu, ustanowioną przez Komisję Europejską. Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami promocyjnymi lub informacyjnymi na rynku wewnętrznym UE: świeże owoce i warzywa, przetworzone owoce i warzywa, włókno lniane, żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego, oliwa z oliwek i oliwki deserowe, oleje z nasion, mleko i produkty mleczne, świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym i krajowym systemem jakości, oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji, miód i produkty pszczelarskie, wysokiej jakości wina psr, wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia, znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym, chroniona nazwa pochodzenia produktu (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (TSG) i produkty zarejestrowane w ramach tych systemów, rolnictwo ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 i produkty zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem. 4

5 Produktami, które mogą być objęte działaniami promocyjnymi lub informacyjnymi na rynkach krajów nie należących do UE, są: świeża, schłodzona lub mrożona wołowina, cielęcina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze z tych produktów, wysokiej jakości mięso drobiowe, przetwory mleczne, oliwa z oliwek i oliwki stołowe, wina jakościowe produkowane w określonym regionie (QWPSR), napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi lub o zastrzeżonym tradycyjnym opisie, świeże owoce i warzywa oraz przetwory owocowo-warzywne, przetwory ze zbóż i ryżu, włókno lniane, żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego, produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub gwarantowaną tradycyjną specjalność (TSG), zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2081/92 lub (WE) nr 2082/92, produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91. Lista produktów została określona w załącznikach do rozporządzeń (WE) nr 1346/2005 (kraje trzecie) i (WE) nr 1071/2005 (rynek wewnętrzny). typ programu: informacyjny/promocyjny/mieszany (zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym); państwo członkowskie, które uczestniczy we współfinansowaniu programu (np. Polska); państwo lub państwa, na terenie których będą prowadzone działania promocyjne lub informacyjne; w przypadku rynku krajów trzecich działania promocyjne lub informacyjne można prowadzić w: Szwajcarii, Norwegii, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Turcji, Ukrainie, Rosji, Japonii, Chinach, Korei Południowej, krajach Azji Południowo-Wschodniej, Indiach, krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Republice Południowej Afryki, krajach Ameryki Północnej, krajach Ameryki Łacińskiej, Australii i Nowej Zelandii; czas trwania programu, tzn. czy działania promocyjne lub informacyjne będą prowadzone przez jeden rok (12 miesięcy), dwa lata (24 miesiące) lub trzy lata (36 miesięcy); czy proponowany program stanowi kontynuację wcześniejszego programu promocyjnego. 5

6 PRZYKŁAD Produkty jabłka i gruszki Typ programu promocyjny Państwo członkowskie uczestniczące we współfinansowaniu Polska Działania promocyjne prowadzone będą na terenie Polski (rynek wewnętrzny UE) Czas trwania programu 2 lata Program nie stanowi kontynuacji wcześniejszego programu 4. Opis programu Program powinien stanowić spójny zestaw działań, których zakres uzasadnia rozpowszechnianie informacji o produktach i służy zwiększeniu ich sprzedaży. W tym punkcie należy podać informacje o działaniach oraz instrumentach, które mają zostać użyte do wdrożenia tych działań (włącznie z ich liczbą, wielkością i/lub wymiarami oraz szacowanymi kosztami jednostkowymi, aby uzasadnić proponowany budżet). Należy uzasadnić potrzebę przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych w proponowanym zakresie. W uzasadnieniu warto posłużyć się opisem sytuacji rynkowej lub danymi, które określałyby wielkość popytu na produkty objęte propozycją programu. W opisie należy wskazać przedmiot, cel(e) programu promocyjnego lub informacyjnego oraz określić grupę docelową (grupy docelowe), do których działania te będą kierowane. W propozycji programu należy również opisać proponowaną strategię programu, tzn. w jaki sposób planuje się dotrzeć z przekazem do grupy docelowej. W przypadku propozycji dotyczących rynku wewnętrznego opracowując program należy kierować się wytycznymi dla promocji na rynku wewnętrznym, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1071/2005, informacje te dostępne są na stronie internetowej UWAGA! Wszelkie odwoływanie się w programie do skutków zdrowotnych lub korzyści odżywczych spożywanych produktów musi być oparte na ogólnie przyjętych danych naukowych; wszelkie takie odwołania muszą być zaakceptowane przez krajowy organ odpowiedzialny za zdrowie publiczne. Tematy i wiadomości, które mają być komunikowane W tej części opisu programu należy przedstawić treść przekazu, który będzie skierowany do grupy docelowej. Należy podać, jakie informacje o produktach będą przekazywane albo które cechy, zalety promowanych produktów będą stanowiły główny przekaz. Działania 6

7 W tej części należy opisać każde działanie przewidziane w programie np. produkcję i emisję spotów reklamowych w TV i radio, publikację broszur, użycie serwisu internetowego itp. Koszty poszczególnych działań należy uzasadnić, podając np. czas emisji oraz liczbę spotów TV, radiowych, nakład broszur, plakatów, itp. PRZYKŁAD Działania Promocja w telewizji Degustacje w punktach sprzedaży (degustacje w sieciach handlowych, ekspozycja stoisk z produktami) Konferencje prasowe (sześć konferencji prasowych, trzy na początku każdego roku realizacji programu, trzy na końcu każdego roku realizacji programu) Publikacja - broszur (format B5, w nakładzie szt.) - plakatów (w nakładzie szt.) Serwis internetowy (prowadzenie oraz aktualizacja odrębnego serwisu internetowego, poświęconego kampanii promocyjnej) Sytuacja rynkowa i popyt Obecnie konsumenci chętnie sięgają po produkty, z których szybko można przyrządzić danie, a które nie zawsze są zdrowe. Zapominają o produktach zdrowych i tanich, jakimi są świeże warzywa i owoce, tj. jabłka i gruszki. Cel programu Celem programu jest nakłonienie konsumentów do spożywania większej ilości warzyw i owoców, w szczególności jabłek i gruszek ze względu na ich właściwości. Strategia programu Dla potrzeb programu powstanie hasło oraz wizualizacja jednolita dla wszystkich działań promocyjnych. W ramach programu największy nacisk zostanie położony na działania, tj. degustację w sieciach supermarketów w połączeniu z promocją w telewizji podczas programów kulinarnych. Działaniami uzupełniającymi będą konferencje prasowe, serwis internetowy oraz publikacja broszur i plakatów. Grupa docelowa Program promocyjny skierowany jest do młodzieży oraz kobiet w wieku lat Tematy i wiadomości, które mają być komunikowane W działaniach komunikacyjnych skierowanych do młodzieży główną wiadomość przekazu będą stanowiły informacje na temat wartości odżywczych promowanych produktów. Natomiast w działaniach skierowanych do kobiet główną wiadomość przekazu będą stanowiły informacje na temat możliwości włączania promowanych produktów do codziennego jadłospisu. 7

8 5. Przewidywane oddziaływanie Należy określić przewidywane oddziaływanie programu na: wzrost popytu na dany produkt, świadomość konsumentów, wizerunek produktu i/lub jakiekolwiek inne aspekty związane z założonymi celami. W możliwym stopniu należy określić ilościowo oczekiwane rezultaty wdrożenia programu. PRZYKŁAD Prowadzone w ramach programu działania promocyjne przyczynią się do zmian nawyków żywieniowych młodzieży oraz do wprowadzenia przez kobiety prowadzące gospodarstwo domowe warzyw i owoców do codziennego jadłospisu. Ponadto przewiduje się wzrost zainteresowania warzywami i owocami, a co za tym idzie wzrost popytu na promowane produkty do 15% (w roku 2004 popyt kształtował się na poziomie 12%). 6. Wspólnotowe aspekty programu Należy opisać możliwe korzyści na skalę wspólnotową, które mogą wyniknąć z realizacji programu, uzasadniając jego współfinansowanie wspólnotowe. PRZYKŁAD Wpływając na świadomość konsumentów, w szczególności na młodzież i młode kobiety, kształtujemy nawyki konsumenckie, tj. zastępowanie fastfoodów produktami zdrowymi, bogatymi w witaminy itp. W ten sposób przyczyniamy się do rozwiązywania problemów z otyłością, do zmiany złych nawyków żywieniowych w Unii Europejskiej. 7. Organizacja wdrażająca (organizacje wdrażające) Prezentacja W punkcie dotyczącym firmy, która będzie wdrażała działania promocyjne lub informacyjne w ramach programu, tzw. organizacji wdrażającej, należy podać dane adresowe: nazwę, adres, , telefon, faks, osobę wyznaczoną do kontaktów. Opis procedury przestrzegającej zasad konkurencji oraz kryteriów stosowanych przy wyborze organizacji wdrażającej Podać szczegółowy opis przebiegu procedury przestrzegającej zasad konkurencji oraz powodów uzasadniających wybór organizacji wdrażającej. Uwaga: organizacja wdrażająca musi być niezależna od organizacji proponującej (składającej propozycję). Należy podać liczbę wysłanych zaproszeń do składania ofert oraz ofert złożonych, sposób wyłonienia organizacji wdrażającej, kryteria oceny ofert. 8

9 Potwierdzenie potencjału technicznego oraz zdolności do wdrożenia programu Przedstawić dowody potwierdzające potencjał techniczny i finansowy wybranej organizacji wdrażającej (lub organizacji wdrażających) umożliwiający wykonanie zadania. PRZYKŁAD W przypadku dokonania wyboru organizacji wdrażającej przed złożeniem oferty programu w ARR Agencja Reklamowa ul. Kolejowa 16/ Warszawa mail: tel. (022) fax : (022) osoba kontaktowa : Jan Kowalski W przypadku niewybrania organizacji wdrażającej przed złożeniem oferty programu do ARR wystarczy podać informacje, w jakim trybie planowany jest wybór organizacji, według jakich kryteriów i kiedy. 8. Zestawienie kosztów (budżet) W formie tabeli należy przedstawić planowane koszty netto poszczególnych działań. Przy konstruowaniu zestawienia kosztów należy przestrzegać tej samej kolejności działań, które zostały przedstawione w opisie działań (pkt 4.). W przypadku programów wielonarodowych należy przedstawić jedno skoordynowane zestawienie kosztów obejmujące cały program. Koszty uwzględnione w zestawieniu muszą być zgodne z załącznikiem III do umowy na realizację programu - koszty kwalifikowane i niekwalifikowane; informacje te są dostępne na stronie internetowej 9

10 Tabela - Zestawienie kosztów DZIAŁANIA ROK 1 ROK 2 ROK 3 OGÓŁEM Działanie 1* Działanie 2* Działanie 3* Działania ogółem (1) Koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Honoraria organu wdrażającego (maksymalnie 13/15 % z (1)**) Pomiar wyników, działań (maksymalnie 3 % z (1)**) Koszty bezpośrednie dla programu ogółem (2) Koszty ogólne (maksymalnie 3/5 % z (2)**) KOSZTY PROGRAMU OGÓŁEM * łącznie z honorariami fakturowanymi na podstawie stawki godzinowej ** sposób wyliczenia honorariów i kosztów ogólnych opisano w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie, dostępnych w serwisie internetowym ARR Powyższa tabela może być dostosowana w zależności od programu. PRZYKŁAD Zestawienie kosztów Działanie I. Koszty poszczególnych działań ogółem: 1. Promocja w TV 2. Degustacje w punktach sprzedaży 3. Konferencje prasowe 4. Publikacja - broszur - plakatów 5. Serwis internetowy I rok realizacji II rok realizacji Razem II. Koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania III. Badanie efektywności kampanii (3% z I pozycji kosztów) IV. Honoraria organizacji wdrażającej (13 % z I pozycji kosztów) Koszty bezpośrednie ogółem (suma kosztów z pozycji I,II,III,IV) Koszty ogólne (3 % kosztów bezpośrednich) Razem

11 9. Plan finansowania Program współfinansowany jest z budżetu UE (maksymalnie 50%), z budżetu krajowego (30%) oraz ze środków własnych organizacji proponującej (minimum 20%). W przypadku programów dotyczących większej liczby państw 30-procentowy wkład poszczególnych państw członkowskich musi być proporcjonalny do sumy wniesionej przez organizacje proponujące. Należy podać udział każdego zainteresowanego państwa członkowskiego oraz każdej organizacji proponującej. Tabela Plan finansowania Współfinansowanie Rok I % Rok II % Rok III % ŁĄCZNIE % Unia Europejska Polska Organizacja proponująca ŁĄCZNIE PRZYKŁAD Plan finansowania Współfinansowanie I rok realizacji % II rok realizacji % Razem Unia Europejska Polska Organizacja wdrażająca Razem Inne istotne informacje Wszelkie inne informacje wymagane przez państwo członkowskie lub uznane za istotne przez organizację proponującą. Obowiązkowe załączniki 1. Podpisane pisemne zobowiązanie organizacji proponującej dotyczące jej udziału finansowego w pełnej realizacji programu. 11

12 PRZYKŁAD Organizacja branżowa Owoce i Warzywa Warszawa, dn ul. Marchwiowa 16/ Warszawa Oświadczenie Niniejszym w imieniu Organizacji branżowej Owoce i Warzywa oświadczam, że zobowiązuje się sfinansować program promocyjny pt. Pamiętajmy o owocach w wysokości odpowiadajacej części niesfinansowanej przez budżet Unii Europejskiej oraz budżet krajowy, zgodnie treścią art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000, tj. nie mniej niż 20%. Podpis osoby upoważnionej 2. Podpisane pisemne oświadczenie organizacji proponującej potwierdzające, że program, o którym mowa, nie korzysta z żadnej innej wspólnotowej pomocy finansowe. II. Terminy składania ofert programów promocyjnych i informacyjnych Oferty programów składane są w Agencji Rynku Rolnego: nie później niż 30 listopada każdego roku kalendarzowego (w przypadku rynku wewnętrznego UE), nie później niż 31 października 2005 roku oraz 31 marca każdego roku kalendarzowego (w przypadku rynku krajów trzecich). UWAGA! Organizacje branżowe lub międzybranżowe, które zamierzają złożyć w ARR ofertę programu promocyjnego lub informacyjnego, proszone są o składanie ofert przed terminem ostatecznym, o którym mowa powyżej, w celu wstępnej weryfikacji złożonych ofert. Oferty programów, które spełniły wymogi formalno-prawne oraz wytyczne Komisji Europejskiej, ARR przedkłada Komisji w terminie: do 15 lutego każdego roku kalendarzowego w przypadku programów skierowanych na rynek wewnętrzny UE); do 15 grudnia 2005 roku oraz 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w przypadku programów skierowanych na rynek krajów trzecich. 12

13 Komisja Europejska dokonuje oceny programów i informuje państwa członkowskie, które z programów zostały zaakceptowane, w terminie: do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w przypadku programów skierowanych na rynek wewnętrzny UE; do 28 lutego 2005 roku oraz 30 listopada każdego roku kalendarzowego - w przypadku programów skierowanych na rynek krajów trzecich. Schemat przebiegu działań od opracowania oferty programu do podpisania umowy na jego realizację Składanie propozycji programu do ARR do 30 listopada Przedkładanie propozycji programu KE przez ARR do 15 lutego Decyzja KE na temat akceptacji programu do 30 czerwca Podpisanie umowy z ARR do 28 września III. Przed podpisaniem umowy na realizację programu promocyjnego lub informacyjnego należy: 1. dokonać wyboru wykonawcy programu tzw. organizacji wdrażającej Po uzyskaniu akceptacji oferty programu przez Komisję Europejską należy dokonać wyboru organizacji wdrażającej, zachowując zasadę wolnej konkurencji. 13

14 Zasada wolnej konkurencji Organizacja wdrażająca wybierana jest na zasadzie wolnej konkurencji, zgodnie z interpretacją art. 6, ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych na rynku wewnętrznym UE. Jeżeli organizacja proponująca oznacza państwo, jednostkę samorządu terytorialnego, podmiot prawa publicznego, związki zawarte przez co najmniej jedną taką jednostkę lub podmiot prawa publicznego w rozumieniu dyrektywy 92/50/EWG, wówczas jest ona zobligowana do stosowania ww. dyrektywy. Natomiast w przypadku, gdy organizacja proponująca nie spełnia cech wymienionych w art. 1 dyrektywy, dokonuje ona wyboru organizacji wdrażającej z zachowaniem zasad konkurencji, zgodnie z wytycznymi określonymi przez ARR. Aby zachować zasadę konkurencji wskazane jest stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących zawarcia umowy w trybie przetargu. Kwestię tę regulują art. 70¹ kc. Wyboru organizacji wdrażającej należy dokonać spośród trzech ważnych ofert. Kondycja ekonomiczna, finansowa, techniczna organizacji wdrażającej Organizacja proponującą jest zobowiązana sprawdzić możliwości ekonomiczne, finansowe oraz techniczne organizacji wdrażających, a w szczególności kwestie opisane poniżej. Organizacja wdrażająca powinna dostarczyć dokumenty wykazujące, że przedsiębiorstwo posiada potencjał finansowy i ekonomiczny oraz dysponuje niezbędną infrastrukturą i personelem o doświadczeniu odpowiednim do realizacji działań. Potwierdzenie potencjału finansowego i ekonomicznego: krótki opis działalności ekonomicznej organizacji wdrażającej, w szczególności opis usług objętych planowanym programem działań; bilans lub wyciąg z bilansu, o ile publikowanie bilansu jest ustanowione przez przepisy dotyczące działalności spółek. Potwierdzenie potencjału technicznego: opis umiejętności zawodowych pracowników; główne działania zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat; znajomość sytuacji w kraju/krajach, którego program dotyczy, w dziedzinie objętej programem; ogólna znajomość produktów i tematów, których program dotyczy, doświadczenie we współpracy z innymi organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami sektora rolniczego lub rolno-spożywczego lub instytucjami sektora publicznego. Poprawnie wybrana organizacja wdrażająca nie powinna: być w sytuacji upadłości, likwidacji, wstrzymania lub zawieszenia działalności, postępowania układowego lub być przedmiotem tego rodzaju postępowań; 14

15 zalegać z płatnością składki na ubezpieczenie społeczne, podatków i opłat urzędowych. Ponadto wyklucza się podmioty wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia ze środków publicznych na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Weryfikacji powyższych kwestii posłużą: aktualny wyciąg wpisu do ewidencji działalności lub do rejestru handlowego; potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, podatków, opłat urzędowych; zaświadczenie, że organizacja wdrażająca nie jest w trakcie procedury upadłościowej, postępowania układowego lub innego o podobnym charakterze. Organizacja proponująca musi poinformować ARR o wyniku postępowania: podać nazwę, adres organizacji wdrażającej oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru, tj. opis trybu postępowania, treść zaproszenia do składania ofert, liczbę potencjalnych wykonawców, do których wysłano zaproszenie, liczbę złożonych ofert, kryteria wyboru ofert itp. 2. złożyć zabezpieczenie poprawnej realizacji umowy Przed podpisaniem umowy na realizację programu wymagane jest zabezpieczenie finansowe poprawnej realizacji umowy w wysokości 15% maksymalnego, rocznego udziału finansowego UE i Polski. ARR akceptuje dwie formy zabezpieczeń: - zabezpieczenia gotówkowe w formie depozytów, - gwarancje instytucji finansowych. Gwarancji finansowych udzielają banki oraz instytucje ubezpieczeniowe. Lista instytucji finansowych udzielających gwarancji na realizację mechanizmów WPR oraz wzory gwarancji wymaganych w trakcie realizacji mechanizmów WPR są dostępne na stronie internetowej > informacje > zabezpieczenia. 15

16 PRZYKŁAD Wyliczenie kwoty zabezpieczenia Przykład 1 Czas trwania programu 2 lata Całkowity budżet programu PLN, z czego PLN pierwszy rok realizacji PLN drugi rok realizacji Wkład finansowy UE i Polski liczymy od największej kwoty rocznego budżetu (większa kwota przeznaczona jest na pierwszy rok realizacji) x 80% = PLN x 15% = PLN kwota zabezpieczenia Przykład 2 Czas trwania programu 3 lata Całkowity budżet programu PLN, z czego PLN pierwszy rok realizacji PLN drugi rok realizacji PLN trzeci rok realizacji Wkład finansowy UE i Polski liczymy od największej kwoty rocznego budżetu (większa kwota przeznaczona jest na trzeci rok realizacji) x 80% = PLN x 15% = PLN kwota zabezpieczenia IV. Rozpoczęcie działań promocyjnych lub informacyjnych Działania promocyjne lub informacyjne zaplanowane w zaakceptowanej przez Komisję Europejską ofercie programu można rozpocząć z dniem podpisania umowy na realizację programu. 16

Wzór opisu oferty programu

Wzór opisu oferty programu Wzór opisu oferty programu S t o w a r z y s z e n i e P r o d u c e n t ó w P o m i d o r ó w i O g ó r k ó w p o d O s ł o n a m i Strona 1 Wzór opisu oferty programu informacyjno-promocyjnego 1. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN WDRAŻAJĄCY 2.1 Prezentacja Nazwa, adres,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE 12

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE 12 FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE 12 1 TYTUŁ PROGRAMU 2 ORGANIZACJA(E) PROPONUJĄCA(E): 2.1 Prezentacja Nazwa, adres, adres elektroniczny, telefon, faks, osoba,

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Jak aplikować o środki?

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Jak aplikować o środki? 2009-1 Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Jak aplikować o środki? Agencja Rynku Rolnego Biuro Promocji śywności 2 Wspólne kampanie promocyjne branŝy,

Bardziej szczegółowo

Program promocyjno-informacyjny dotyczący jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Czas na jabłka z Europy.

Program promocyjno-informacyjny dotyczący jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Czas na jabłka z Europy. Załącznik 4 do SIWZ Wzór opisu oferty programu promocyjno-informacyjnego dotyczącego jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich pt. Czas na jabłka z Europy. 1. TYTUŁ PROGRAMU Program promocyjno-informacyjny

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie WPR

Warunki uczestnictwa w mechanizmie WPR Załącznik do Zarządzenia Nr 151/2014/Z Prezesa ARR z dnia 15 grudnia 2014 r. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp141warszawa.edupage.org

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp141warszawa.edupage.org Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie - 2015 rok Numer ogłoszenia: 246927-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229. Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR

Bardziej szczegółowo

L 204/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2013

L 204/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2013 L 204/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 737/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zsosiek.pl Osiek: Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 I. Przedmiot zamówienia Badania marketingowe rynku rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przygotowanie, organizacja i promocja gry miejskiej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013

Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 1 Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 2 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34 100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8731300, faks 033 8731300.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34 100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8731300, faks 033 8731300. Wadowice: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2015 do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach Numer ogłoszenia: 387298 2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne

Działania informacyjne i promocyjne Działania informacyjne i promocyjne 1. Kto może byd beneficjentem działania? Beneficjentem działania jest grupa producentów, mająca dowolną formę prawną, która aby kwalifikowad się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsjp2sokolowmlp.pl Sokołów Młp.: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówek Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

4. Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem za: cenę ofertową brutto (zgodnie z zał. III poz. 10).zł słownie.

4. Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem za: cenę ofertową brutto (zgodnie z zał. III poz. 10).zł słownie. ... dn...2011 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. 1.

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl Oświęcim: Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki w 2016roku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY oraz obiektów zewnętrznych będących w zarządzie ZDiUM. 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego Numer ogłoszenia w BZP: 368446-2013; data zamieszczenia: 11.09.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce

Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce Cele ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych: Promocja wysokiej jakości żywności Budowanie zaufania klienta Eliminowanie anonimowych producentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Piwniczna-Zdrój: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... ... dn...2010 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387297-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 230810-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej POPŻ 2014-2020 Numer ogłoszenia: 307074-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

15.3.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/5

15.3.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/5 15.3.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 422/2005 z dnia 14 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 8 (XXIII) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 Mirosława Tereszczuk 1 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bursa-schronisko.pl/ w zakładce Przetargi oraz w BIP bip.wokiss.pl/szamotulyp/ Szamotuły: Dostawa

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 23.09.2013r. data. na: usługi badania rynku Przedmiot zamówienia. w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. z dnia 23.09.2013r. data. na: usługi badania rynku Przedmiot zamówienia. w ramach projektu: Formularz zapytania Warszawa, 23.09.2013r miejscowość, data Pieczęć firmowa Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2013r. data na: usługi badania rynku Przedmiot zamówienia w ramach projektu: System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/06/2014 NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/06/2014 NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Zamawiający: Michał Marciniak COATEX.EU Twardorzeczka 308 34-324 Lipowa Tel.500 063 433 fax. (22) 300 15 61 mail. ceo@coatex.eu Lipowa, dnia 10.06.2014 r. NIP: 6292294364 REGON: 240527069 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU FORMULARZ WNIOSKU Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy wniosek [nazwa usługodawcy] w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie usług finansowych dla dostawców danych. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.realnet.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.realnet. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko Busko-Zdrój: DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW Numer ogłoszenia: 287776-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 173356-2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-07 13:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.garr.pl Katowice: Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych z e-marketingu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... ... dn...2010 r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres wykonawcy Numer telefonu... Numer faksu... REGON _ NIP... Internet:... e-mail:... 3. Wyrażamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku. REGULAMIN Otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych do przystąpienia i wspólnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE Warszawa, dn. 04.07.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/16UK/05/2014 poniżej 207 000 euro na dostawy urządzeń komputerowych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Poznań: Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: Dostawa materiałów Szewnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Wrocław: Dostawy żywności na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH Z OGŁOSZENIEM. Zamawiający: EDF Polska S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa Polska

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH Z OGŁOSZENIEM. Zamawiający: EDF Polska S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa Polska 1 / 7 Osoba kontaktowa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Telefon:..... Faks:..... e-mail:. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH Z OGŁOSZENIEM dotyczy postępowania na: Plant) w EDF Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63345-2016:text:pl:html Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S 039-063345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-08-25 18:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Kompleksowa organizacja i obsługa Uroczystości otwarcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 144463-2015;

Bardziej szczegółowo