SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do you not know about us? Rozporządzenie CLP kolejny argument na rzecz zielonej chemii Spełniamy marzenia Współodpowiedzialność firm outsourcingowych za jakośćproduktów wytwarzanych przez Klientów w sektorze spożywczym Nowe inicjatywy dla poprawy branży czystości i rozwijania swojego biznesu 26 Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY Promocje Kärcher 2015 VOIGT Feel the innovation 18 Promocje Kärcher 2015 Redaktor naczelny Katarzyna Złotnicka Reklama oraz prenumerata Aneta Wilbrandt tel. (52) Druk Drukarnia IMPULS Skład Poligraficzny Studio Kreacji Wydawca Polska Izba Gospodarcza Czystości ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel. /fax Nakład 2000 egz. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie odpowiada za treść reklam i tekstów promocyjnych.

2 WSTĘP Szanowni Państwo, Zacznę od Międzynarodowych Targów Czystości ISSA INTERCLEAN, na organizacji których mocno koncentrowała się praca Polskiej Izby Gospodarczej Czystości w ostatnim czasie. Razem z naszymi partnerami Amsterdam RAI i ISSA, udało nam się zebrać na Expo XXI w Warszawie kluczowe firmy i marki z branży czystości. Targi cyklicznie, co dwa lata, przyciągają międzynarodowe grono profesjonalistów z sektora utrzymania czystości z Europy Centralnej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Nie zabraknie również branżowych potentatów z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Chin. ISSA/INTERCLEAN to nie tylko prezentacja nowych produktów i urządzeń. Dla wszystkich zainteresowanych którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze więcej przygotowaliśmy atrakcyjny blok konferencji targowych, poświęconych szeregowi zagadnień związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Polska Izba Gospodarcza Czystości mając świadomość w jakiej sytuacji znajdą się firmy po oskładkowaniu umów przygotowała specjalnie dla Państwa konferencję Podnoszenie wydajności pracy elementem poprawienia konkurencyjności firm w usługach utrzymania czystości. Prelegentem jest Cor van der Velden absolwent studiów MBA w dziedzinie ekonomii. Kierował firmą sprzątającą w Królewskich Holenderskich Liniach Lotniczych KLM. Prelegent wykładów i seminariów związanych z tematem kosztorysowania usług profesjonalnego utrzymania czystości. Redaktor naczelny i wydawca różnorodnych publikacji na temat czystości. Zachęcam do udziału. Mamy nadzieję, że nasze starania spowodują, że będziecie Państwo zadowoleni z odwiedzin tego wydarzenia i z przyjemnością wrócicie na Expo XXI za dwa lata. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo informacje branżowe o różnorodnej tematyce. W szczególności zapraszam Państwa na stronę 18 gdzie dowiecie się więcej na temat dobrych praktyk dla branży usług utrzymania czystości w zamówieniach publicznych. Rekomendacje te opracowała Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wraz z aktywnym udziałem jej członków tj. Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych PSC. Kolejny numer Forum Czystości ukaże się w czerwcu. Tematem przewodnim będą obiekty wielkopowierzchniowe. Zachęcam do współpracy! A w związku z tym, iż jest to pierwszy numer w tym roku życzę Państwu wielu sukcesów oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Podczas targów ISSA INTERCLEAN 2015 w Warszawie zapraszam na stoisko nr w hali 2 wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą z redakcją Forum Czystości oraz członkostwem w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości. Do zobaczenia Miłej lektury Katarzyna Złotnicka 4

3 POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI czego o Nas nie wiesz? Polska Izba Gospodarcza Czystosci jest organizacją pozarządową która zrzerza przedsiębiorców branżowych z całej Polski reprezentując ich interesy przed organami władzy publicznej. Nasze sukcesy legislacyjne: Zmiany zasad podlegania i obliczania składek na ubezpieczenia społeczne: 12 miesięczny okres vacatio legis w osładkowaniu umów zleceń; Współpraca przy przygotowaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych zakładającego m.in.: dobre praktyki w zamówieniach publicznych; klauzule waloryzacje w zamówieniach publicznych (umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 m-cy zawiera postanowienie o zmianie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne); obowiązek zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli charakter pracy tego wymaga; eliminacja kryterium 100% cena przy wyborze najkorzystniejszej oferty; Prezes PIGC Marek Kowalski uczestniczył we wszystkich posiedzeniach podkomisji i komisji sejmowych oraz spotkaniach z Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej podczas procedowania nowelizacji prawa zamówień publicznych; Zmiany w prawie podatkowym: zablokowanie dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych; INNE: uporządkowanie systemu zamówień w grupie PKP; przygotowanie zmiany art. 22 ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; opracowanie księgi standardów dla PKP SA i PKP PLK. Członkowie PIGC i ZPB PSC którzy współfinansowali przeprowadzenie celowej kampanii medialnej dot. oskładkowania umów zleceń oraz zamówień publicznych w 2014 oraz w którzy współfinansują przeprowadzenie celowej kampanii w 2015 r: Zmiana kodeksu pracy: wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy; uelastycznienie czasu pracy; 5

4 Rekomendacje dobrych praktyk w zamówieniach publicznych w branży usług utrzymania czystości i współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych Polska Izba Gospodarcza Czystosci wraz ze Związkiem Pracodawców Branżowych PSC w ramach prac Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wypracowała REKOMENDACJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAMÓWIENIACH PU- BLICZNYCH w branży usług utrzymania czystosci, w których uwzględniono takie aspekty jak: badanie rażąco niskiej ceny, pozacenowe kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, walidację usługi oraz klauzule waloryzacyjne. Rekomendacje zostały przedstawione Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie Trwają uzgodnienia mające na celu ich przyjęcie przez Urząd. Ponadto rozpoczęto współpracę mającą na celu przygotowanie wzorcowej umowy w zamówieniach publicznych na usługi sprzątania. Dbamy o pozytywny wizerunek branży i propagowanie profesjonalnych środków czystosci Pracodawcy Branży Usługowej zrzeszonej w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystosci, Związku Pracodawców Branżowych PSC oraz pracodawcy niezrzeszeni wypracowali wspólne stanowisko wobec rynku pracy i sektora zamówień w których zobowiązali się do wypracowania KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK, ograniczenia ryzyka wadliwego wykonania kontraktów oraz eliminację SZAREJ STREFY i UMÓW O DZIEŁO. Księga standardów dla PKP SA i PKP PLK PIGC stworzyła księgę standardów utrzymania czystości na dworcach kolejowych, która składa się z 3 elementów: technologii wykonywania usługi, metody walidacji wykonania usługi i wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych tj. SIWZ i umowy o zamówienie publiczne. PIGC wraz z ZPB PSC organizuje spotkania i konferencje prasowe w których uczestniczą przedstawiciele władzy GWARANT CZYSTOSCI I HIGIENY- branżowy program certyfikacji jakościowej Program ma na celu weryfikację jakości świadczonych przez uczestnika programu usług profesjonalnego utrzymania czystości. Udział w programie certyfikacji jakościowej i uzyskanie certyfikatu poprawia pozycję firmy na rynku usług, wzmacnia jej wizerunek (co z kolei przekłada się na możliwość uzyskania korzystniejszych kontraktów handlowych), powoduje wzrost zaufania ze strony klientów i silniejszą pozycję w procedurach przetargowych. Ponad to firma otrzymuje możliwość szerokiej promocji na stronach internetowych podmiotów realizujących program, w ich materiałach reklamowych oraz czasopismach takich jak Biuletyn Jakości TÜV Rheinland i Forum Czystości PIGC a także możliwość legitymowania się elektronicznym znakiem, zestawem etykiet (stwierdzających, że dana firm posiada certyfikat GCiH) do umieszczania na budynkach sprzątanych przez tą firmę. Otrzymuje również wpis do międzynarodowej bazy certyfikatów (platforma internetowa, która dokumentuje wszystkie właściwości produktów, usługi, przedsiębiorstwa i systemy testowane oraz osobiste certyfikacje dostarczone przez TÜV Rheinland Group), indywidualny numer ID (sugeruje się umieszczanie numeru ID na papierze firmowym i innych materiałach marketingowych co pozwoli partnerom biznesowym w szybki i łatwy sposób uzyskać wiarygodne informacje na temat certyfikowanej firmy poprzez wpisanie numer ID w bazie www. tuvdotcom.com lub w bazach na stronach internetowych TÜV i PIGC). SYSTEM AKREDYTACJI FIRM SZKO- LENIOWYCH I KURS NA TRENERÓW AKREDYTOWANYCH Polska Izba Gospodarcza Czystości opracowała jednolity system szkoleń dla pracowników branży czystościowej. Jako NIEZALEŻNA INSTY- TUCJA po pomyślnym zaliczeniu kursu z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości wystawia certyfikaty potwierdzające zdobycie obiektywnej wiedzy i nowych umiejętności. Certyfikaty potwierdzające ww. umiejętności coraz częściej wymagane są przez Zamawiających przygotowujących i przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. PIGC organizuje kurs dla trenerów akredytowanych, który jest odpowiedzią na sygnalizowane przez członków Izby problemy związane ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, odbywające się często w innym, znacznie oddalonym 6

5 mieście, wraz z nieodłącznymi kosztami zakwaterowania, wyżywienia czy dojazdu oraz kwestią obciążeń wynikających z potrzeby zastąpienia pracownika w miejscu pracy pod jego nieobecność. Przeszkolenie własnego trenera pozwoli szkolić pracowników na miejscu, w siedzibie firmy. Ponadto, trenerzy będą mogli prowadzić szkolenia zewnętrzne, umożliwiające uzyskanie certyfikatów sygnowanych przez PIGC. KODEKS ETYKI Funkcjonowanie w ramach nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Polska Izba Gospodarcza Czystości i Związek Pracodawców Branżowych PSC dostrzegają dążenie do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i urzędników świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. PIGC i ZPB PSC zachęcają przedsiębiorców do przyjmowania Kodeksów Etyki i informowania o tym klientów i kontrahentów. PIGC i ZPB PSC stoją na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjęcie Kodeksu powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm. Jesteśmy członkiem: Konfederacji Lewiatan Prezes PIGC Marek Kowalski jest przedstawicielem Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Przewodniczącym Rady Zamówień Publicznych oraz ekspertem Konfederacji ds. zamówień publicznych. Rada Zamówień Publicznych- opracowała rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U ). Podejmuje również działania w związku z koniecznością implementacji nowej dyrektywy 2014/24/EU z dnia 26 lutego 2014 r. Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej Polska Izba Gospodarcza Czystości uczestniczy w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Na mocy powołania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak -Kamysz z dniem 15 marca 2012 r. na V kadencję obowiązującą do 30 września 2015 roku, Prezes PIGC Pan Marek Kowalski reprezentuje organizacje pracodawców jako członek Rady. Do zadań Rady należy m.in.: Zgłaszanie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych propozycji przedsięwzięć mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, zaspokajanie potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii do projektów aktów prawnych odnoszących się do sytuacji osób niepełnosprawnych; Sygnalizowanie konieczności zmian w regulacjach prawnych w związku z niekorzystną sytuacją osób niepełnosprawnych. Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych, jest formą Dialogu Społecznego powołaną do rozwiązywania społecznych i ekonomicznych problemów. Komisja została powołana w 1994 r. uchwałą rządu. Składa się z przedstawicieli 1) związków zawodowych, którzy reprezentują interesy pracowników, 2) strony rządowej 3) strony przedsiębiorców łącznie 35 osób. Do zadań Komisji należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych zanim zostaną przekazane do Sejmu; branie udziału w pracach nad projektem ustawy budżetowej (przy głosowaniu obowiązuje zasada konsensusu) 7

6 zawieranie wspólnych porozumień, których przedmiotem są wzajemne zobowiązania stron mających na celu godzenie interesów pracodawców, pracowników i dobra publicznego Prezes PIGC Marek Kowalski uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej jako przedstawiciel przedsiębiorców. THE WORLDWIDE CLEANING CLEAN- ING INDUSTRY ASSOCIATION ISSA ISSA jest największym na świecie stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty działające w branży czystościowo-porządkowej. Organizacja działa od przeszło 90 lat i obecnie posiada ponad członków m.in. dystrybutorów, producentów i podmiotów świadczących usługi sprzątające. ISSA skupia również około 75 stowarzyszeń branżowych, organizacji klienckich, urzędów, a nawet organizacji społecznych z całego świata. Podstawową rolą ISSA jest stała wymiana dobrych praktyk między członkami organizacji. Stowarzyszenie jest również platformą współpracy, dzięki której wdrażane są innowacyjne technologie, korzystnie wpływające na efektywność pracy firm z sektora czystościowo-porządkowego. Prezes PIGC p. Marek Kowalski jest Członkiem Zarządu Europejskiego ISSA World dzięki temu na spotkaniach roboczych Zarządu Europejskiego ISSA, PIGC przez swojego przedstawiciela posiada wpływ na kształtowanie polityki i działań podejmowanych przez ISSA. WSPÓŁORGANIZATOR TARGÓW ISSA INTERCLEAN Europa środkowa i wschodnia Wydarzenie przyciąga największe branżowe przedsiębiorstwa, które mają okazję szeroko zaprezentować swoją ofertę i nowe rozwiązania obecnym i potencjalnym klientom z branż przemysłowych, handlowych, medycznych, instytucjonalnych i hotelarsko-gastronomicznych. Promocji nowych, innowacyjnych produktów służy specjalny konkurs targowy o nagrodę Golden Broom, w którym rywalizacja rozgrywa się w trzech kategoriach: innowacyjny produkt chemiczny, innowacyjna maszyna/urządzenie, innowacyjna technologia. ISSA INTERCLEAN to międzynarodowe targi poświęcone branży czystościowej, które odbywają się cyklicznie od 11 lat w różnych regionach świata. W lutym 2015 roku impreza zagościła już w Meksyku, następnie w październiku będzie miała miejsce w Las Vegas, a w przyszłym roku odbędzie się w Amsterdamie i Stambule. CZŁONKOWIE PIGC OTRZYMUJĄ ZNIŻKI NA POWIERZCHNIĘ TARGOWĄ PODCZAS TAR- GÓW ORAZ KORZYSTAJĄ Z PREFERENCVYJ- NYCH CEN NA ORGANIZOWANYCH PRZEZ PIGC KONFERENCJACH PROJEKT LEONARDO DA VINCI- Najlepsze praktyki usług utrzymania czystości w Europie Polska Izba Gospodarcza Czystości bierze udział w międzynarodowym partnerskim projekcie Leonardo da Vinci. W ramach współpracy instytucje z Włoch, Estonii, Finlandii, Węgier i Polski opracowują sprawozdanie dot. różnic i podobieństw w standardach i metodach utrzymania czystości w krajach europejskich. Wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu pozwoli wyłonić najlepsze metody i praktyki dla usług utrzymania czystości w zakresie prowadzonych szkoleń, badań i standardów. PUBLIKACJE Targi ISSA Interclean Europa Środkowa i Wschodnia organizowane są od 2003 roku. ISSA INTERCLEAN CEE to największe w Europie Centralnej i Wschodniej targi sektora usług porządkowo-czystościowych, oferujące kompleksowy przegląd najnowszych produktów, usług i rozwiązań. FORUM CZYSTOŚCI profesjonalny magazyn dla branży utrzymania czystości, wydawany nieprzerwanie od 2002 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości. Najświeższe informacje z zakresu kompleksowego utrzymania czystości oraz rozwiązań w sektorze czystościowym i pralniczym. 8

7 Tworzony z pasją i doświadczeniem. Głównymi odbiorcami są zrzeszeni członkowie Izby, firmy sprzątające oraz związane z branżą, docelowe grupy tematyczne. Nakład 2000 egzemplarzy. FORUM CZYSTOŚCI GAZETA CZARNO-BIAŁAjest efektem intensywnej działalności lobbingowej Polskiej Izby Gospodarczej Czystości zmierzającej do poprawy sytuacji przedsiębiorców na rynku pracy. To specjalny dodatek dla przedsiębiorców z sektora profesjonalnego utrzymania czystości, poświęcony bieżącym zmianom w systemie prawno-gospodarczym, mających wpływ na działalność w naszej branży. PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI autorstwa Jolanty Sergot Kowalskiej dwadzieścia lat doświadczenia jednej z najbardziej cenionych trenerek związanej z rynkiem usług czystościowych w Polsce. Książka kierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby podnosić i rozwijać kwalifikacje zawodowe, zarówno tych stawiających pierwsze kroki w branży, jak i właścicieli, pracowników małych oraz średnich firm sprzątających. Jolanta Sergot Kowalska jest prekursorem profesjonalnych szkoleń z zakresu kompleksowych usług utrzymania czystości, z ponad 4000 wyszkolonych pracowników. Jest również pierwszym biegłym sądowym reprezentującym interesy branży przed polską temidą. STANDARDY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZOZ - opracowanie jest wynikiem współpracy trzech środowisk: Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Czystości, dla których problematyka utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia jest niezwykle ważna. W publikacji autorzy pracujący pod redakcją dr. n. med. Pawła Grzesiowskiego omówili większość problemów, z jakimi borykają się zarówno firmy sprzątające w szpitalach, jak i służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w tych jednostkach. NORMY CZASU PRACY - opracowany przez ISSA zbiór 447 norm czasowych związanych z utrzymaniem czystości. CZEKAMY NA CIEBIE: tel. (52)

8 POLISH CLEANING CHAMBER OF COMMERCE What do you not know about us? Polish Cleaning Chamber of Commerce (PIGC) is an organisation associating Polish cleaning industry services representing their interest in front of authorities. Our legislative successes: Changes in the regulations on liability and calculation of social insurance fees: - 12 month vacatio legis in fee payment relative to commission agreements; Co-operation in an MP legislation amendment project to the law on public procurement recommending among others: - good practice in public procurement; - indexation clauses in public procurement (a contract signed for more than 12 months includes a stipulation of payment change in case any of the following are modified: goods and service tax, the minimum wages regulations and social or health insurance fees); - the obligation of hiring contractors or subcontractors based on employment contract if required by the type of work; - 100% price criterion elimination while selecting the best offer; - PIGC President, Marek Kowalski participated in all parliamentary committee and subcommittee sessions and meetings with the Civic Platform Parliamentary Club Board during the public procurement legislation amendment process; Changes to the Labour Laws: - introduction of longer fiscal periods of up to 12 months; - introduction of flex time; Changes to the tax legislation: - locking the double taxation on limited partnerships; OTHERS: - tidying the procurement system at PKP group; - Art. 22 (the legislation on rehabilitation and employment of the handicapped) amendment preparatory work; - development of the book of standards for PKP S.A. and PKP PLK. Recommendation of good practice in public procurement in cleaning industry and co-operation with Public Procurement Authority Polish Cleaning Chamber of Commerce together with PSC Industry Employers Association within the scope of work of Public Procurement Board of the Leviathan Confederation developed GOOD PRACTICE IN PUBLIC PROCUREMENT RECOM- MENDATION in cleaning industry services, where the following aspects were taken into consideration: investigating cases of abnormally low price, non-price related bidding selection criteria, social clauses, service validation and indexation clauses. The recommendations have been presented to the Head of Public Procurement Authority. Currently negotiations are under way to make them approved by the Authority. Moreover, a co-operation was started to develop a template for a perfect public procurement contract for cleaning services. We take care for a good image of the industry and promote professional cleaning solutions Service Industry Employers associated in Polish Cleaning Chamber of Commerce, PSC Industry Employers Association and others worked out a common position towards the labour market and the services sector in order to develop a BOOK OF GOOD PRACTICE, limit the risk of faulty contract completion and elimination of SHADOW ECONOMY and TASK-SPECIFIC CONTRACTS. A book of standards for PKP S.A. and PKP PLK PIGC has developed a book of cleaning standards for railway stations which consists of 3 elements: service technology, service completion validation method and document templates for public procurements, the so-called SIWZ, and public procurement contracts. PIGC together with ZPB PSC organizes meetings and press conferences with the participation of authorities 10

9 CLEANLINESS AND HYGIENE CER- TIFICATE (GCiH) CLEANING INDU- STRY QUALITY CERTIFICATION PRO- GRAMME The programme aims at verifying the quality of the services provided by a professional cleaning industry programme participant. Participation in the quality certification programme and being awarded the certificate improves company s market position, enhances its image (which in turn results in the possibility of clenching beneficial business deals), builds on customers trust and provides for a more powerful position in public procurements. Moreover, such a company gains an opportunity to advertise itself on programme organisers web pages, in their advertising materials and periodicals such as Quality Bulletin by TÜV Rheinland and Forum Czystości by PIGC as well as the possibility to use the digital brand of the Triangle of Cleanliness, a set of labels (confirming the company is a holder of GCiH certificate) to display on buildings serviced by the company. The company is also registered in an international certificate database at (a web site documenting all characteristics of products, services, companies and systems tested or certified by TÜV Rheinland Group), an individual ID (to be placed on company stationery and other advertising materials to let business partners quickly obtain reliable information on the certified company by only typing the ID at database or TÜV and PIGC web pages). TRAINING SERVICES CERTIFICATION SYSTEM AND A CERTIFIED TRAINER COURSE Polish Cleaning Chamber of Commerce has developed a unified training system for cleaning service employees. As an INDEPENDENT INSTITU- TION it issues certificates in the field of professional cleaning industry confirming acquisition of the relevant knowledge and new skills upon completion of the course. The certificates confirming the above skills are more and more often required by Principals preparing and conducting public procurement procedures. PIGC organises courses for accredited trainers in response to the problems signalled by Chamber members. They are related to employee training registration, as the courses often take place in faraway places, the inherent accommodation, boarding and travel costs as well as the burdens relative to the necessity of finding a substitute for an employee participating in training. Educating your own trainer will let you train your employees on the premises, at their work place. Besides, the trainers will be able to conduct external training sessions which will allow for gaining PIGC signed certificates. CODE OF BUSINESS ETHICS The modern market economy framework activity in Poland is related to the necessity of following the entrepreneurship rules of ethics and culture. Polish Cleaning Chamber of Commerce and the Cleaning Industry Employers Association PSC notice the drive towards being fair and reliable in business activity among a growing number of business people, for whom following the ethical norms and commonly accepted behaviour is becoming a reality. Activities aimed at providing high quality products and services, contractor, employee and office worker reliability confirm the responsible approach to run a company and are the source of their success. In contemporary highly competitive world a company cannot exist for a long time if it does not enjoy their environment s positive assessment or follow the ethical norms. PIGC and the Cleaning Industry Employers Association PSC encourage businesses to adopt Codes of Business Ethics and inform their customers of the fact. PIGC and the Cleaning Industry Employers Association PSC are of the opinion that in all business activity it is necessary to keep the basic ethical values and feel responsible to everybody interested in the company business. Honesty is the indispensable condition for the company to be stable and successful. Company s reputation and trustworthiness are some of their most valuable assets. Adopting the Code should mean acknowledgement of the above mentioned values and an obligation to regularly monitor of the adopted norms. We are a member of: Leviathan Confederation the PIGC President, Marek Kowalski is a representative of the Supreme Board of the Confederation, the Public Procurement Council Chairman and an expert on public procurements on behalf of he Confederation. The Public Procurement Council developed a recommendation on good practices in public procurement mentioned in Art. 154 Paragraph 10 of the Act of January 29, 2004 on Public Procurement Legislation (Dz.U ). It also takes action relative to the necessity of implementation of the new Directive 2014/24/EU of February 26, The National Consulting Council on the Handicapped with the Minister of Labour and Social Policy Polish Cleaning Chamber of Commerce participates in the work of the National Consulting Council 11

10 on the Handicapped with the Minister of Labour and Social Policy. Authorised by the Minister of Labour and Social Policy, Władysław Kosiniak-Kamysz on March 15, 2012, the PIGC President, Mr Marek Kowalski represents employers organisations as the 5 th Term Council Member until September 30, The Council, among others: notifies the government Plenipotentiary on the handicapped the proposals of activities aimed at integration of the handicapped and fulfilling their needs resulting from their disability; presents the government Plenipotentiary on the handicapped the opinions relative to legislation projects on the handicapped status; signals the necessity for legislative changes relative to the disadvantageous status of the handicapped. The Tri-Lateral Committee on Social and Economic Matters The Tri-Lateral Committee on Social and Economic Matters is a form of a Social Dialogue established to resolve social and economic problems. The Committee was summoned in 1994 by the government resolution. It consists of representatives of 1) trade unions, who represent employees interest, 2) the government and 3) the employers - 35 people altogether. The tasks of the Committee are among others: issuing opinions on the legislation before their submission to the Sejm; taking part in the works on a budget legislation project (consensus driven) concluding common agreements, whose subject are the mutual obligations of parties to reconcile the interest of the employers, employees and the public good. The PIGC President, Marek Kowalski participates in the works of the Tri-Lateral Committee as the representative of the Employers. THE WORLDWIDE CLEANING INDU- STRY ASSOCIATION ISSA ISSA is the world biggest association of cleaning industry services. The organisation has been active for over 90 years and associates members such as distributors, producers and cleaning services. ISSA encompasses also ca. 75 industry associations, customer organisations, institutions and even social organisations from all over the world. ISSA prime role is permanent exchange of good practices between the organisation members. The Association is also a co-operation platform to implement innovative technologies which enhance effectiveness of cleaning industry services. PIGC President, Marek Kowalski a member of the European Board of ISSA World due to which, PIGC through its representative, influences the shape of ISSA policy and activities at working sessions of ISSA Europe Board. CO-ORGANISER OF ISSA INTERCLE- AN Central and Eastern Europe ISSA Interclean Central and Eastern Europe Trade Fair has been organised since ISSA INTERCLEAN CEE is the biggest cleaning industry services trade fair in Central and Eastern Europe offering a comprehensive overview of the latest products, services and solutions. The event attracts the biggest cleaning industry companies which can widely present their offers and new solutions to current and prospective industrial, commercial, medical, institutional, hotel and catering customers. A special competition for the Golden Broom award is organised in its course to promote new, innovative products. Companies compete in three categories: innovative cleaning product, innovative machine/device, innovative technology. ISSA INTERCLEAN is an international cleaning industry trade fair which has been organised regularly in various parts of the world for the last 11 years. In February 2015 the event took place in Mexico. Another one is going to be organised in Las Vegas in October, while next year there will be trade fairs in Amsterdam and Istanbul. PIGC MEMBERS ARE ELIGIBLE FOR DISCO- UNTS ON THE TRADE FAIR AREA AND THE PIGC ORGANISED CONFERENCES LEONARDO DA VINCI PROJECT Best Practice in cleaning industry in Europe Polish Cleaning Chamber of Commerce is taking part in an international partner programme - Leonardo da Vinci co-operating with Italian, Estonian, Finnish, Hungarian and Polish institutions to develop a report on similarities and differences in standards and methods of cleanliness maintenance in European countries. The exchange of experience among the programme participants shall elicit the best methods and practices for cleaning services at training, research and standards. PUBLICATIONS 12

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

1/35/11. Magazyn Kärcher Sp. z o.o.

1/35/11. Magazyn Kärcher Sp. z o.o. 1/35/11 Magazyn Kärcher Sp. z o.o. KÄRCHERNEWS Wstęp Winnenden (27 747 mieszkańców, powierzchnia: 28,1 km²) w Okręgu Metropolitarnym Stuttgartu (Badenia-Wirtembergia, powiat Rems-Murr, Niemcy) położone

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATALOG TARGOWY B i u r o K a r i e r U A M w w w. b i u r o k a r i e r. a m u. e d u. p l Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości to wydarzenie organizowane z myślą

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo