Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt?

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt?"

Transkrypt

1 Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt? 1

2 Poprawna realizacja projektu Podstawą prawidłowej realizacji projektu jest znajomość zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo - finansowy zatwierdzony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z pisemną zgodą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a w przypadku podpisania aneksu zgodnie z uaktualnionym wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do ww. aneksu. 2

3 Poprawna realizacja projektu Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu z należytą starannością. Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone w sposób celowy, rzetelny, racjonalny i oszczędny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami RPO oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników. 3

4 Poprawna realizacja projektu Beneficjent ma obowiązek rozpocząć realizację Projektu w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, chyba że Projekt otrzymał dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej. 4

5 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego przez niego Projektu. 5

6 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych należy stosować Zasady udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata /Zamówienia publiczne/zasady udzielania zamówień przez Beneficjentów 6

7 Rachunek bankowy Beneficjent zobowiązany jest do założenia wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu, na który będzie wpływać dofinansowanie i z którego będą ponoszone wszelkie płatności związane z realizacją Projektu (w szczególności dot. rozliczania otrzymanej zaliczki). 7 Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego zgłoszenia tego faktu do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a wprowadzenie jej jest możliwe tylko i wyłącznie przez podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Istnieje możliwość wyodrębnienia na potrzeby realizacji projektu rachunku walutowego (nie jest uwzględniany w umowie o dofinansowanie).

8 Status podatnika VAT Beneficjent zobowiązany jest składać co najmniej raz w roku kalendarzowym zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika podatku VAT, przez cały okres obowiązywania Umowy począwszy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu. Zaświadczenie należy złożyć najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w danym roku kalendarzowym. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o zmianie statusu podatnika podatku VAT. 8

9 Załączniki do umowy o dofinansowanie składane wraz z pierwszym wnioskiem o płatność 9 Jeśli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do przedłożenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność określonym dokumentów, to weryfikacja wniosku jest poprzedzona sprawdzeniem poprawności ww. dokumentów. Przykładowe dokumenty: indywidualna interpretacja właściwej Izby Skarbowej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT; zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach i podatkach lokalnych; zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o ponoszeniu opłat za korzystanie ze środowiska.

10 Monitoring i sprawozdawczość W terminie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, jeżeli w tym czasie Beneficjent nie wnioskuje o płatności, zobowiązany jest do przekazania do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą, przygotowanego zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o płatność. 10

11 11 Monitoring i sprawozdawczość Szczegółowy zakres obowiązków dotyczących monitorowania projektu oraz sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie. Niewykonanie obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości może spowodować wstrzymanie płatności, a także może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania aktualności obowiązujących przy realizacji projektu zasad i wytycznych ogłaszanych na stronach:

12 Kontrola i audyt Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia na pisemne wezwanie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wszelkich informacji i wyjaśnień, a także dokumentów związanych z realizacją projektu w terminie określonym w wezwaniu. Zobowiązany jest także do poddania się kontroli i audytowi w zakresie realizacji projektu oraz do stosowania i wykonania zaleceń wydane na podstawie przeprowadzonych kontroli i audytów. 12

13 Kontrola i audyt Kontrole lub audyty mogą być przeprowadzane: w trybie planowym lub doraźnym, po złożeniu wniosku o płatność końcową, który zostanie pozytywnie zweryfikowany zgodnie z zasadą dwóch par oczu ; przez okres 5 lat lub w przypadku MŚP przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. 13

14 Informacja i promocja Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Zasadach promocji projektów dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji określonych we wniosku o dofinansowanie. i promocja /Promocja projektu 14

15 Wyjaśnienie pojęć stosowanych w umowie o dofinansowanie CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYDATKÓW WYDATKI KWALIFIKOWALNE WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE [ZWIĄZANE Z PROJEKTEM] DOFINANSOWANIE WKŁAD WŁASNY EFRR BUDŻET PAŃSTWA 15

16 Wydatki kwalifikowalne W przypadku konieczności poniesienia wydatków w wyższej wysokości, niż określono w umowie o dofinansowanie, wydatki te stają się niekwalifikowalne i mają wpływ na całkowitą wartość projektu. Jednakże zaistnienie powyższej sytuacji nie może prowadzić do zwiększenia poziomu wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie. 16

17 Kwalifikowalność wydatków Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata Zapisy regulaminu konkursu 17

18 Kwalifikowalność wydatków są zgodne z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego; są zgodne z postanowieniami RPO WŁ i U RPO WŁ; są zgodne z kategoriami wydatków wniosku o dofinansowanie; są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją; zostały poniesione w okresie kwalifikowalności (w okresie realizacji Projektu). Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Beneficjenta. 18

19 Kwalifikowalność wydatków zostały dokonane w sposób oszczędny; zostały należycie udokumentowane; nie podlegają wyłączeniom określonym w Zasadach kwalifikowalności wydatków ; zostały poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych / Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/ Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

20 Kwalifikowalność wydatków - płatności gotówką 20 Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U poz. 672) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą winno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

21 Kwalifikowalność wydatków - jednorazowa amortyzacja Uprawnione podmioty: mały podatnik (art. 5a pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą; Wartość początkowa środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej przekracza 3 500,00 PLN zgodnie z art. 22k. ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Skorzystanie z prawa jednorazowej amortyzacji stanowi tzw. pomoc de minimis (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008). Dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym podatnik dokonał odpisu amortyzacyjnego. 21

22 Kwalifikowalność wydatków - jednorazowa amortyzacja Dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym podatnik dokonał odpisu amortyzacyjnego. Fakt skorzystania z pomocy de minimis oraz jej wysokość powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez właściwy urząd skarbowy. Wydanie ww. zaświadczenia następuje na wniosek Beneficjenta. 22

23 23 Kwalifikowalność wydatków - jednorazowa amortyzacja Zgodnie z art. 22 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych pomoc na nowe inwestycje udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z pomocą de minimis oraz każdą inną pomocą, a łączna wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, obowiązującej w danym regionie. Maksymalna intensywność pomocy dla województwa łódzkiego wynosi 70% dla małych i mikroprzedsiębiorstw oraz 60% dla przypadku średnich przedsiębiorstw.

24 Kwalifikowalność wydatków - jednorazowa amortyzacja Jeżeli projekt objęty jest pomocą de minimis (powyżej wskazane jest zawsze we wniosku o dofinansowanie), wówczas należy przeliczyć limit dopuszczalnej pomocy de minimis. Łączna wartość skumulowanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość ,00 EUR, z wyjątkiem przedsiębiorstw świadczących usługi transportu drogowego, dla których limit wynosi ,00 EUR. 24

25 Niewykorzystanie pełnej kwoty dofinansowania W przypadku niewykorzystania części dofinansowania określonego w umowie, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia, wraz z wnioskiem o płatność końcową, oświadczenia o zakończeniu realizacji projektu, w którym wskazana zostaje kwota niewykorzystanego dofinansowania. Niewykorzystanie pełniej kwoty dofinansowanie nie wymaga podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. 25

26 Wnioskowanie o środki finansowe Podstawą przekazania Beneficjentowi środków finansowych jest złożenie poprawnego i kompletnego Wniosku Beneficjenta o płatność wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami. W celu prawidłowego przygotowania wniosku o płatność należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność od A do Z/ Rozliczanie projektu/pliki do pobrania 26

27 Przekazanie dofinansowania Beneficjentowi Warunkiem przekazania dofinansowania jest: zatwierdzenie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poprawnego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym; wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; dostępność środków na rachunkach bankowych Ministra Finansów oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.; pozytywny wynik kontroli (doraźnej lub końcowej) lub wypełnienie zaleceń pokontrolnych, jeśli zostały wydane. 27

28 Przekazania dofinansowania Beneficjentowi Przekazanie zaliczki, płatności pośredniej oraz końcowej następuje zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Terminarz dostępny jest na stronie Strona główna Samorządy (więcej) BGK Zlecenia System przepływu środków europejskich Terminarz płatności środków europejskich 28

29 29

30 Terminy składania wniosków o płatność W przypadku płatności zaliczkowych i pośrednich: w terminach przewidzianych w aktualnym harmonogramie płatności; W przypadku wniosku o płatność końcową: w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu; W przypadku korekty wniosku o płatność: w terminie określonym w wezwaniu do złożenia korekty. 30

31 Rodzaje wniosków o płatność Wniosek pełniący funkcję sprawozdawczą; Wniosek o zaliczkę (pośredni); Wniosek o refundację poniesionych wydatków (pośredni lub końcowy); Wniosek o zaliczkę oraz o refundację poniesionych wydatków (pośredni); Wniosek rozliczający zaliczkę (pośredni); Wniosek rozliczający zaliczkę, o refundację poniesionych wydatków oraz o kolejną transzę zaliczki (pośredni). Wniosek rozliczający zaliczkę i o refundację poniesionych wydatków (pośredni lub końcowy); 31

32 Wnioskowanie o środki finansowe Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowania, jeżeli w trakcie realizacji projektu Beneficjent złożył wniosek/ wnioski o płatność pośrednią, płatność końcowa nie może stanowić mniej niż 20% kwoty dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie. W przypadku, gdy wartość faktury wykazanej we wniosku pośrednim ( przedostatnim ) nie pozwala na zachowanie ww. zasady, wówczas wypłata na podstawie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w dwóch transzach (druga transza zostanie wypłacona wraz z płatnością końcową). 32

33 Informacje ogólne dotyczące zaliczki Maksymalny poziom zaliczki wskazany jest w umowie jako określony procent wartości przyznanego dofinansowania. Termin rozliczenie zaliczki określa umowa o dofinansowanie Refundacja wydatków możliwa jest dopiero po rozliczeniu zaliczki. 33

34 Wydatkowanie i rozliczanie zaliczki Środki zaliczki należy wydać i rozliczyć w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. w ciągu określonej liczby dni kalendarzowych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Beneficjenta. Nieterminowe rozliczanie zaliczki Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. 34

35 Wydatkowanie i rozliczanie zaliczki Rozliczenie zaliczki oznacza złożenie kompletnego wniosku o płatność oraz zwrot niewykorzystanej części zaliczki wraz z ewentualnymi odsetkami bankowymi. Złożony wniosek o płatność będzie stanowił rozliczenie zaliczki, jeśli będzie zawierał faktury, które zostały opłacone ze środków zaliczki. Dołączenie faktur opłaconych w całości wcześniej, tj. przed datą wpływu zaliczki na rachunek bankowy Beneficjenta, będzie związane jedynie z ich refundacją w przypadku potwierdzenia poprawności ponoszenia wydatków. 35

36 Opłacanie faktur środkami zaliczki Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do zachowania odpowiednich proporcji wynikających z umowy o dofinansowanie. Dokonując zapłaty za faktury, należy dokonać odpowiedniego montażu finansowego, tzn. z zaliczki opłacić część faktury odpowiadającej dofinansowaniu, natomiast ze środków własnych należy opłacić pozostałą część wydatków kwalifikowalnych (tzn. wkład własny) oraz całość wydatków niekwalifikowanych. 36

37 Opłacanie faktur środkami zaliczki W przypadku faktur wystawionych przed datą otrzymania zaliczki, dopuszcza się opłacenie przed datą otrzymania zaliczki przez Beneficjenta tej części faktury, która odpowiada wydatkom niekwalifikowanym oraz wkładowi własnemu. Pozostała część faktury (tzn. dofinansowanie) musi zostać opłacona ze środków zaliczki po ich wpłynięciu na konto Beneficjenta. 37

38 Opłacanie faktur środkami zaliczki przykład I Poziom dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie: 70% Wartość faktury brutto: ,00 PLN Wydatki kwalifikowalne: ,00 PLN Obowiązujący sposób zapłaty: ,00 PLN stanowi dofinansowanie i należy je opłacić środkami zaliczki; ,00 PLN stanowi wkład własny i należy opłacić je własnymi środkami Beneficjenta; ,00 PLN stanowi wydatek niekwalifikowalny i należy opłacić je własnymi środkami Beneficjenta. W analogiczny sposób należy opłacić każdą fakturę, która przedkładana będzie przez Beneficjenta jako rozliczenie zaliczki. 38

39 Niewykorzystanie pełnej kwoty zaliczki przykład II Poziom dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie: 70% Wartość faktury brutto: ,00 PLN Wydatki kwalifikowalne: ,00 PLN Przyznana zaliczka: ,00 PLN Rozliczenie zaliczki: ,00 PLN stanowi dofinansowanie i należy je opłacić zaliczką ,00 PLN stanowi wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne i należy opłacić je środkami własnymi Beneficjenta ,00 PLN stanowi kwotę podlegającą zwrotowi na rachunki bankowe BGK i COP 39

40 Odsetki bankowe od przekazanej zaliczki Odsetki narosłe od środków zaliczki podlegają zwrotowi na rachunek Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 40 Informacja z banku o oprocentowaniu wyodrębnionego rachunku bankowego lub umowa o otworzenie rachunku bankowego wskazująca na wysokość oprocentowania; Oświadczenie Beneficjenta o oprocentowaniu wyodrębnionego rachunku bankowego potwierdzające wysokość oprocentowania wskazanego w umowie (jeśli dotyczy); Wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ zaliczki na rachunek Beneficjenta, służący kontroli poprawności wydatkowania zaliczki.

41 41 Nieprawidłowości w wydatkowaniu zaliczki Art. 207 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych W przypadku gdy, środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wystawienie decyzji administracyjnej poprzedzone jest wezwaniem Beneficjenta do zwrotu środków.

42 Nieprawidłowości w wydatkowaniu zaliczki Art. 207 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi (nieprawidłowość wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych). 42

43 Zwrot środków Wszelkie informacje dotyczące sposobu dokonywania zwrotów, a także sposobu ich opisywania przekazywane są w wezwaniu / decyzji o zwrocie środków. W przypadku wątpliwości związanych z dokonaniem zwrotu (np. w zakresie podziału kwoty na EFRR i BP oraz wysokości naliczonych odsetek) należy skontaktować się z Wydziałem Realizacji i Rozliczeń. 43

44 Zwrot środków Należy wykonać jeden przelew na rachunek bankowy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W polu tytułem należy podać: numer projektu; rok otrzymania środków, którego zwrot dotyczy, tytuł zwrotu (np. należność główna, odsetki, np. bankowe, karne, podatkowe). Przykład: RPLD /10;firma ABC; 2012; Zwrot niewykorzystanej zaliczki 150,00; ods. bankowe 0,90; 44

45 Obliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych Odsetki należy naliczyć od dnia przekazania dotacji przez Ministra Finansów za pośrednictwem rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego / Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na rachunek Beneficjanta (a nie od dnia wpływu dotacji na rachunek Beneficjanta) do dnia dokonania przelewu przez Beneficjanta na rachunek Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 45

46 Obliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych W przypadku wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty nieprawidłowości z kolejnej płatności, odsetki podatkowe naliczane są do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, na podstawie którego dokonane zostanie pomniejszenie wypłaty. 46

47 Obliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U nr 137 poz. 926 ze zmianami) Odsetek nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekroczyłaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S. A za polecenie przesyłki listowej (art pkt. 5); Jeśli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, wpłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości oraz kwotę odsetek (art. 55 2); Odsetki za zwłokę zaokrągla się w do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynosząc 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 1). 47

48 Stawki odsetek jak dla zaległości podatkowych Strona Internetowa Ministra Finansów Zakładki ABC Podatków / Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Aktualnie obowiązuje Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 48 Obecnie obowiązuje stawka w wysokości 10,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

49 Kalkulatory odsetek od zaległości podatkowych Należy sprawdzić, czy w kalkulatorach dostępnych w internecie stosowane są odpowiednie stawki procentowe zgodnie z Tabelą stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych opublikowaną na oraz czy prawidłowo obliczone liczbę dni. 49

50 Nieprawidłowe dokonanie zwrotu środków Konsekwencje wynikające z dokonania niepoprawnego zwrotu kwoty w całości ponosi Beneficjent. W powyższej sytuacji Beneficjent zobowiązany jest do uregulowania niedopłaty, natomiast powstała nadpłata jest mu zwracana. 50

51 Odrzucenie wniosku o płatność Wniosek beneficjenta o płatność zostaje odrzucony w przypadku: złożenia kolejnego wniosku o płatność w danym miesiącu, niedokonania przez Beneficjenta prawidłowej korekty wniosku o płatność pomimo dwukrotnego wezwania został złożony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, pisemnego wycofania wniosku o płatność przez beneficjenta. 51

52 Dziękuję za uwagę Janusz Ludwisiak Wydział Realizacji i Rozliczeń Centrum Obsługi Przedsiębiorcy tel

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 1 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r.

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r. REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 24 lutego 2017 r. REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Białystok, 6 7 października 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Środki

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zastąpiono zapisem o następującej treści:

Zastąpiono zapisem o następującej treści: Rejestr zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1049/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w Projekcie.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w Projekcie. Ważny komunikat dla Beneficjentów rozliczających swój projekt: Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w Projekcie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu Umowa o dofinansowanie projektu 1 ust. 8 Programie oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Eugenia Nikitina p.o. koordynatora Sekcji Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek 18.01.2012r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Aleksandra Tylza-Keczmer kierownik Sekcja Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Katarzyna Kubicka Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 17.02.2011 r. System wypłacania zaliczek beneficjentom 1.Pierwsza transza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17 grudnia 2009 r. Zmiany w realizacji projektów PO KL wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Warszawa, 17 grudnia 2009 r. Główna zmiana Dofinansowanie przekazywane będzie na rzecz beneficjenta

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM Załącznik do zarządzenia nr 58/11 Rektora PWSZ w Pile z dnia 25 listopada 2011 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Rozwojowa nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 r. ( Załącznik nr III/2/21) Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym Załączniku nie podano ich innego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 3 do Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie posiadają to samo znaczenie,

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Nr...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu Vouchera Wiedzy Nr... Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Załącznik nr 4 Nr... zawarta w Poznaniu w dniu... r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 1 Umowa/uchwała o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Modyfikacja nr 1 Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczka na innowacje nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, nazwa podmiotu (imię i nazwisko)..., Programie 1 . utworzenie... miejsc opieki nad dziećmi wieku lat w..

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, nazwa podmiotu (imię i nazwisko)..., Programie 1 . utworzenie... miejsc opieki nad dziećmi wieku lat w.. UMOWA Nr... zawarta w dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez... Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim,

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, UMOWA Nr... zawarta w dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez... Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*]

Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Załącznik nr 5 do Umowy Operacyjnej nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym Załączniku nie podano ich innego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wiedza + dotacja = SUKCES!

Wiedza + dotacja = SUKCES! Strona 1 Umowa o udzieleniu przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego nr /PWP/6.3.1/2017 w ramach projektu Wiedza+dotacja=SUKCES! nr umowy o dofinansowanie: RPLB.06.03.01-08-0107/16-00 w ramach REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, sierpień 2015 r.

Poznań, sierpień 2015 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014-2020 W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Poznań, sierpień 2015 r.

Poznań, sierpień 2015 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014-2020 W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 4 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa nr [*] Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Wzór oświadczenia Oświadczenie przedstawia podział wydatków rozliczonych przez beneficjenta w danym wniosku o ze względu na źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu

Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1881/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. Załącznik Nr 6 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo