DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 3 lutego 1967r. Nr*! poz. 1. poz. 2. CZĘSC I. R0ZP0RZ4DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 196?r. o sposobie przekazywania zebranych kwot przez Komisje, Komitety i Delegatów Skarbu Narodowego R.P. do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. oraz przelewu tychże kwot do Skarbu Państwa ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 stycznia 1967r* o.powołaniu Delegata Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce Południowej str*2. str.3. CZĘSC II. DZIAŁ URZĘDOWI. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 1 stycznia 1967r. o nadaniu Wielkiej Wstęgi orderu n Odrodzenia Polski" Prezesowi Rady Ministrów Aleksandrowi Zawiszy..* str.4. Mianowanie Ministra Sprostowanie omyłki pisarskiej str.5. str.5.

2 ~ 2 - GZĘSC I. 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 19ć7r, o sposobie przekazywania zebranych kwot przez Komisje, Komitety i Delegatów Skarbu Narodowego R.P. do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. oraz przelewu tychże kwot do Skarbu Państwa. Na podstawie art.17 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. o Skarbie Narodowym Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.6 z 1966r.,poz.7/ zarzędza się co następuje : Art. 1. /!/ Komisje, Komitety i Delegaci Skarbu Narodowego R.P. w każdym miesiącu przekazu^ zebrane na Skarb Narodowy R.P. kwoty do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P., 43, Eaton Place, London, S.W.l. /2/ Pełnomocnicy Skarbu Narodowego R.P. na miasto Londyn mogę. byó dla uproszczenia wpłat kierowani przez Komitet Skarbu Narodowego R.P. na miasto Londyn z ich wpłatami bezpośrednio do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. /3/4^Zebrane kwoty maję być przekazywane do Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P* przy pomocy czeków bankowych lub przekazów pocztowych /postał Orders lub Money OrdersA Cze lei i przekazy pocztowe powinny być wystawiane w języku angielskim na "Polish National Fund,R.P." lub "Polish Government in Exile" i przekreślone. Tak zabezpieczone czeki i przekazy pocztowe mogę być przesyłane zwykłę pocztę bez względu na wielkość wpłaty. b/ Wpłata zebranych kwot może być dokonywana transferem bankowym po uzgodnieniu między Komisję., Komitetem lub Delegatem Skarbu Narodowego R.P. a Ministrem Skarbu co do nazwy i adresu konta bankowego. c/ YZpłaty gotówkowe powinny być dokonywane w zasadzie na miejscu w biurze G-łównej Komisji Skarbu Narodowego R.P.; jeśli sę dokonywane pocztę, powinny być przesłane listem poleconym. /4/ Z zebranych sum mogę być potręcone tylko faktyczne wydatki administracyjne w wysokości i trybie wskazanym w art.l6 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o Skarbie Na: dowym R.P. /powołany wyżej Dz.U.R.P*Nr.6 z 1966r.,poz.7/. /5/ Odcinki czeków i przekazów pocztowych, za pomocę których dokonano wpłaty, nadawca ma przechowywać w teczce dowodów kasowych do dyspozycji właściwej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego R.P. Art. 2. /l/ Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. inkasuje wpływy, wpisujęc je jednostkowo do księżek bankowych, osobnej dla waluty szterlingowej i osobnej dla innych walut, oraz wystawia pokwitowania wpłaty z bloczku w trzech kopiach przez kalkę.jeden egzemplarz przesyła się wpłacajęcernu, drugi przeznacza się do księgowości rachunkowej Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P, /ustęp 3 poniżej/; trzeci jako grzbiet pozostaje w bloczku dla ewidencji, /2/ Biuro Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. przelewa zebrane kwoty w miarę ich uzyskania, a co najmniej raz w tygodniu, do Skarbu Państwa, po podliczeniu wpisów do księżek bankowych oraz przeliczeniu walorów i gotówki z wpływów. "Wpływy te przekazuje się w całości do banku.

3 - 3 - /3/ Na dokonane przelej do Skarbu Państwa wystawia się w dwóch egzemplarzach asy gnaty przelewowe, które podpisuję, dwaj członkowie Prezydium G-łównej Komisji Skarbu Narodowego R«P., jako zdajęcy, oraz Minister Skarbu jako odbierajęcy, Jeden egzemplarz asy gnaty przelewowej wraz z właściwym egzemplarzem dowodów wpłaty /ust.l pooyżej / przeznacza się dla księgowości G-łównej Komisji Skarbu Narodowego R.P., drugi dla księgowości Ministerstwa Skarbu, Art, 3. Księgowość G-łównej Komisji Skarbu Narodowego R,P. i ewidencje pomocnicze prowadzi sie według osobnej instrukcji wydanej przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Najwyższę. Izbę. Kontroli, G-łównę Komisję Rewizyjnę Skarbu Narodowego R.P, i G-łównę Komisję Skarbu Narodowego R.P,, po zasięgnięciu więżęcej opinii Ministra Sprawiedliwości, Art, 4. Personel Biura G-łównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. podlega służbowo Ministrowi Skarbu, Art. 5. Y/y konanie niniejszego rozporzędzenia porucza się Ministrowi Skarbu, Art, 6, Rozporzędzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, Z ta datę tracę moc obowięzujęcę rozporzędzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1959r. /Dz.U*R.P.N:p.4 z 1959r.,poz.7/ oraz z dnia 2 sierpnia 1962r. /Dz.U.R.P.Nr.3 z 1962r.,poz.2/, oba w przedmiocie uregulowanym niniejszym rozporzędzeniem. MINISTER SKARBU /-/Augustyn Gruszka PREZES RADY MNISTRÓY/ /-/Aleksander Zawisza MIHSTER SPRAV/IEDLB70SCI /-/Stanisław Lubodzieclci 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓY/ z dnia 31 stycznia 1967r. o powołaniu Delegata Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce Południowej. Na podstawie art.3 ust.2 dskretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 marca I955r. o Delegatach Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr. 1 z 1955r.,poz.l/ zarzędza się co następuje : Art. 1. Powołuje się Delegata Rzędu Rzd czy pospolite j Polskiej w Afryce Południowej. Art. 2. Miejscem pobytu Delegata Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce Południowej jest Cape Town.

4 -4 - Art. 3. Delegata Rzęidu Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce Południowej powołuje i odwołuje Rada Ministrów na y/niosek Ministra Spraw Zagranicznych /art.4 lit.b dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 kwietnia 1957r. o zniesieniu Ministerstwa dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie, Dz.U.R.P.Nr.2 z 1957r.,poz.4/«Art. 4. Delegat Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w-afryce Południowej ma zakres działania wyszczególniony w art.2 powołanego wyżej dekretu z 30 marca 1955r, z tym, że wobec zniesienia Ministerstwa dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie i przekazania częśrj jego właściwości Ministerstwu Spraw Zagranicznych /powołany wyżej art,4 lit.b dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 kwietnia 1957r./ Delegat Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w Afryce Południowej przedstawia swe wnioski /art.2 punkt 3 cyt.dekretu z 30 narca 1955r. o Delegatach Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej/ Ministerstwu Spraw Zagra nicznych i wykonywa inne zlecenia Rzędu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych /art.2 punkt 3 cyt. dekretu z 30 marca 1955r./ Art, 5. Ys/y konanie niniejszego rozporzędzenia porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, Art, 6. Rozporzędzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER SPRA Y/IEDLIWOSCI /-/ Stanisłav\r Lubodziecki i MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH /-/ Aleksander Zawisza CZĘSC II. DZIAŁ URZĘDOWY. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 1 stycznia 1967r. o nadaniu Wielkiej Wstęgi orderu "Odrodzenia Polski" Prezesowi Rady Ministrów Aleksandrowi Zawiszy. Na zasadzie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1921r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski" w brzmieniu art.l rozporzędzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932r, /Dz,U.R.P.Nr.l09,poz.899/ nadaję Wielkę Wstęgę orderu "Odrodzenia Polski" Aleksandrowi Zawiszy, Prezesowi Rady Ministrów za wybitne zasługi położone dla Rzeczypospolitej. Londyn 1 stycznia 1967r. /-/ w/z Stanisław Lubodziecki PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ /-/ August Zaleski

5 - 5 - Do Pana Juliusza Sokolnickiego w Londynie. M3AN0WANIE MINISTRA Mianuję Pana Ministrem Informacji i Dokumentacji. Londyn, dnia 12 stycznia 19ć7r. /-/ Aleksander Zav/isza PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ /-/ August Zaleski Sprostowanie omyłki pisarskiej. Xi Dz.U.R.P.Nr*5 z 1966r. na str.21 w komunikacie o nadaniu Krzyża Komandorskiego orderu "Odrodzenia Polski" zamiast "Stanisławov/i Nowakowi, b.ministrowi Rzędu R.P. za zasługi położone w służbie dla Rzeczypospolitej" powinno być "Stanisławowi Nowakowi, b.ministrowi Y/yznań Religijnych, Oświaty i Kultury za zasługi położone dla Rzeczypospolitej". ~oo0oo Odbito z polecenia Ministra Spray/iedliwości.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo