JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. Nr 209, poz Zarząd Spółki JC AUTO S.A. w Warszawie podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2006 roku

2 1. Informacje o JC AUTO SA JC AUTO SA ( Spółka ) i jej jednostki zależne ( Grupa JC AUTO, Grupa ) prowadzą działalność w zakresie dystrybucji zamiennych części samochodowych. Spółka jest jednym z największych w Polsce podmiotów zajmujących się sprzedażą części zamiennych do samochodów. Specjalizacją Spółki jest dystrybucja części do samochodów japońskich i koreańskich. 2. Siedziba JC AUTO Spółka Akcyjna ul. Szyszkowa 35/ Warszawa 3. Sąd Rejestrowy Spółki Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30, Warszawa Numer rejestru : KRS Rada Nadzorcza Agnieszka Fijałkowska Grabowiecka- Przewodniczący Rady Nadzorczej od ( do dnia Członek Rady Nadzorczej ) Zbigniew Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (złożył rezygnację w dniu ) Jarosław Maczkowski - Członek Rady Nadzorczej Michał Kopiczyński - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Muter Członek Rady Nadzorczej Mariusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej ( powołany w dniu ) 5. Zarząd JC AUTO S.A. Jerzy Grabowiecki - Prezes Zarządu Jerzy Józefiak - Wiceprezes Zarządu Szymon Getka- Członek Zarządu 6. Biegły rewident BDO Polska Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa 2

3 7. Główna kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy Sp. j. Al. Ujazdowskie Warszawa 8. Główny bank Fortis Bank Polska SA ul. Postępu Warszawa Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska Warszawa Na początku II kwartału 2006 Spółka nawiązała współpracę z kolejnym bankiem. Wybrany został Kredyt Bank SA z siedzibą w Warszawie. 9. Spółki zależne JC AUTO Śląsk Sp. z o.o. Al. Walentego Roździeńskiego 170 Katowice, Polska kapitał zakładowy ,00 zł wpisana pod numerem KRS do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. JC AUTO s.r.o. Lazensky park 10, c.p Karvina- Darkom, Czechy kapitał zakładowy ,00 koron czeskich ( ,00 zł) wpisana pod numerem dział C do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie. ( nr statystyczny ) JC AUTO Kereskedelmi Kft Klapka Utca 4 H-1134 Budapest, Węgry kapitał zakładowy ,00 forintów ( ,00 zł) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Fovarosi Birosag Cegbirosaga w Budapeszcie (nr statystyczny ) 3

4 JC AUTO BVBA Stapelplein nr. 82 Gent, Belgia kapitał zakładowy ,00 EUR ( ,00 zł) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Ondernemingsloket (nr statystyczny ) Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. ul. Gostyńska 13 Piaski, Polska kapitał zakładowy PLN, wpisana pod numerem KRS do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. JC AUTO d.d.o. Radnička cesta Zagrzeb, Chorwacja kapitał zakładowy HRK, ( PLN ) wpisana pod numerem KRS do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Zagrzebiu. JC AUTO srl Viale A.Doria 48/A Milan, Włochy kapitał zakładowy EUR wpisana pod numerem do Rertorium Gospodarczo-Administracyjnego prowadzonego przez Izbę Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa w Mediolanie Urząd Rejestru Spółek. Według stanu na dzień r. firma JC AUTO S.A. posiada : jednostka zależna kapitał zakładowy waluta wartość udziałów posiadanych przez JC AUTO SA waluta % kapitału zakładowego jednostki zależnej JC AUTO Śląsk Sp. z o.o PLN PLN 100,00% JC AUTO s.r.o CZK CZK 91,84% JC AUTO Kereskedelmi Kft HUF HUF 90,33% JC AUTO BVBA EUR EUR 99,70% Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o PLN PLN 100,00% JC AUTO d.d.o HRK PLN 100,00% JC AUTO srl EUR EUR 99,00% 4

5 Jednostki zależne według stanów na dzień r posiadały udziały w kapitałach innych podmiotów: JC AUTO s.r.o. jednostka zależna kapitał zakładowy waluta wartość udziałów posiadanych przez JC AUTO sro waluta % kapitału zakładowego jednostki zależnej JC AUTO srl EUR EUR 1,00% Podstawowym przedmiotem działalności jednostek zależnych jest podobnie jak w przypadku jednostki dominującej jest działalność w zakresie dystrybucji zamiennych części samochodowych. W dniu r. została zawarta umowa, w wyniku której JC Auto S.A. nabyła od osoby fizycznej 440 udziałów o wartości nominalnej zł, każdy stanowiące 30% kapitału zakładowego spółki JC Auto Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Po tej transakcji Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki JC Auto Śląsk sp. z o.o. i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W okresie sprawozdawczym zawiązana została spółka zależna JC AUTO srl z siedzibą w Mediolanie, Włochy. 1% udziałów w nowo-otwartej spółce objęła Spółka JC AUTO sro, Czechy. W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął decyzję o przekształceniu spółki zależnej JC AUTO BVBA z siedzibą w GENT, Belgia w spółkę JC AUTO SA i zmianie siedziby spółki oraz o podniesieniu kapitału zakładowego w ww. spółce z kwoty 100 tys. EUR do 350 tys. EUR. 10. W sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które prezentowane są skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe. 5

6 11. Wybrane dane finansowe Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za okresy trzech miesięcy zakończony 31 marca 2006 r. i 2005 r. Informacje zawarte w tej tabeli powinny być czytane razem z informacjami zawartymi w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej JC AUTO SA. w tys. zł 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do w tys. EUR 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,47 0,04 0,12 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,47 0,04 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,99 13,64 3,81 3,34 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,99 13,64 3,81 3,34 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywa i pasywa zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu średnich kursów walut opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień bilansowy. Na dzień 31 marca 2006 r. średni kurs EURO wynosił 3,9357 zł. (Na dzień 31 marca 2005 r. średni kurs EURO wynosił 4,0837 zł). Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu średnich kursów walut opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w danym okresie. W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 r. średni kurs EURO wynosił 3,8456. W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. średni kurs EURO wynosił 4,0153. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2006 podane są w tys. PLN, chyba, że zaznaczono inaczej. 6

7 Skonsolidowany Bilans AKTYWA A.AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne wartość firmy II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Wartość firm jednostek podporządkowanych 244 IV. Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a)w jednostkach powiązanych b) w jednostkach pozostałych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa z tytułu odroczonego podatku Inne rozliczenia między okresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług inne III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW

8 PASYWA A.KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wkłady na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto B.KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI C.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne itp długoterminowa krótkoterminowa 3.Pozostałe rezerwy 0 49 krótkoterminowe 0 49 II. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu umów leasingowych III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,99 14,87 13,64 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,99 14,87 13,64 8

9 Pozycje pozabilansowe Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) -otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

10 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Inne 35 9 XII. Zysk (stara na działalności gospodarczej XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto XVIII. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XXIII. Zysk (strata) mniejszości 33 XXII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,47 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,47 10

11 Zestawienie zmian w kapitale 2006 Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice z tyt. przeliczeń opis Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych 1 stycznia Zmiana standardów rachunkowości i polityki rachunkowości 0 1 stycznia Zysk netto za 3 miesiące do 31 marca zwiększenie z tyt. różnic kursowych utworzenie kapitału 0 31 marca Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice z tyt. przeliczeń opis Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych 1 stycznia Zmiana standardów rachunkowości i polityki rachunkowości 0 1 stycznia Zysk netto za 3 miesiące do 31 marca zwiększenie z tyt. różnic kursowych utworzenie kapitału 0 31 marca Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Kapitały własne razem Kapitały własne razem 11

12 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia ) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 - odsetki Inne wpływy inwestycyjne 126 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne -101 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 89 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 89 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 13

14 I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości) 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej JC AUTO S.A. obejmujące spółkę dominującą JC AUTO S.A. i podmioty wobec niej zależne, sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), począwszy od 1 stycznia 2005 r., JC AUTO SA, jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (łącznie zwanymi zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE ). JC AUTO SA opublikowała skróconą wersję swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 miesiące zakończonych 31 marca 2005 r. sporządzonego w oparciu o MSSF. Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, oraz zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2006 r. są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2005 r. 2. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 1 kwartał 2006 roku Do przeliczenia danych finansowych spółek zależnych przyjęto następujące kursy złotego wobec walut narodowych: kurs na kurs średni z 1 Waluta kwartału roku 2006 Euro 1 EUR 3,9357 3,8456 Kuna 1 HRK 0,5405 0,5228 Forint 100 HUF 1,4819 1,5063 korona czeska 1 CZK 0,1377 0,

15 Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi. a) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2006 roku kurs na dzień roku średni kurs z 3 miesięcy 2006 roku b) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2005 roku kurs na dzień roku średni kurs z 3 miesięcy 2005 roku 3,9357 PLN/EUR 3,8456 PLN/EUR 4,0837 PLN/EUR 4,0153 PLN/EUR Kursy średnie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dzień 31 marca, pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca kwartału. II. Informacje dodatkowe Lp 1. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( w tys. zł.) tytuł stan na stan na zmiana 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego koszty ZUS wypłacone w okresie następnym rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na odprawy emerytalne zobowiązania z tyt. umów zleceń odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujące należności Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego w tym leasing środków trwałych Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane odsetki od pożyczek amortyzacja księgowa wolniejsza od podatkowej W I kwartale bieżącego roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmalały o 46 tys. zł, natomiast rezerwa na podatek odroczony wzrosła o 38 tys. zł. 15

16 2. Poręczenia i gwarancje Spółka JC AUTO S.A zawarła umowy gwarancji bankowych dotyczące płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty kwot należności z tytułu długów celnych. Zgodnie z zawartymi umowami wystawcy gwarancji zobowiązują się do uiszczenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu długów celnych, w razie nie uiszczenia tych zobowiązań przez spółkę. Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji powstaje wierzytelność wystawcy gwarancji do spółki w wysokości wypłaconej kwoty gwarancji, powiększonej o koszty. Według stanu na dzień r. kwota wystawionych gwarancji wynosi do tys. PLN. Spółka JC AUTO S.A. wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań, w związku z czym nigdy nie zaistniała potrzeba korzystania z udzielonych gwarancji. Do zobowiązań zabezpieczonych wekslem grupa kapitałowa zalicza zobowiązania z tytułu leasingu. Wartość tych zobowiązań na dzień sporządzania skonsolidowanego sprawozdania bilansowego wynosi tys. PLN, ponieważ spółka dominująca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania z tego tytułu nie zaistniała konieczność wykorzystania tych zabezpieczeń. Pozostałe spółki grupy kapitałowej nie wykazują żadnych pozycji pozabilansowych. 3. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych POZYCJE POZABILANSOWE zmiana 1. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Zmiany zobowiązań warunkowych na rzecz jednostek powiązanych wynikały ze zmiany kursu walut przyjętych do przeliczenia zobowiązań w walucie obcej oraz udzielenie przez TU Allianz gwarancji na rzecz należności celnych dla Izby Celnej. 4. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach, pożyczkach, emisjach dłużnych i kapitałowych papierach wartościowych W I kwartale 2006 roku został zwiększony, do kwoty 16 mln zł, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym prowadzonym w Banku Handlowym w Warszawie SA. W I kw roku spółka dominująca JC AUTO SA dokonała wypłaty kolejnej raty pożyczki dla spółki zależnej JC AUTO BVBA. Na r. suma należności spółki dominującej JC AUTO SA z tytułu pożyczek dla spółek zależnych przedstawiały się następująco: 16

17 w tys. EUR na dzień spółka zależna JC AUTO BVBA JC AUTO ddo stycznia 2006 roku spółka zależna JC AUTO Kft zawarła z Bankiem Fortis Bank Hungary umowę o kredyt krótkoterminowy na kwotę tys HUF, oprocentowanie oparte na wskaźniku BUBOR powiększonym o marżę banku 1,5% z terminem spłaty na , oraz kredyt długoterminowy na kwotę tys. HUF oprocentowanie oparte na wskaźniku LIBOR powiększonym o marżę 1,5% z terminem spłaty na Kredyty przeznaczone są na wybudowanie nowej siedziby spółki zależnej na Węgrzech. 5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy JC AUTO S.A. w I kwartale 2006 r., wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących tych dokonań lub niepowodzeń. Wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2006r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł prawie 60% i był spowodowany dalszym dynamicznym rozwojem podstawowej działalności grupy kapitałowej, jaką jest dystrybucja części zamiennych do samochodów. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2006 oprócz jednostki dominującej ujęto dane finansowe spółek zależnych w Czechach, na Węgrzech i w Belgii jak również spółki zależnej JC AUTO Śląsk sp. z o.o. i AUTO ABC Motoryzacja Sp. z o.o. oraz nowo utworzonej spółki zależnej w Chorwacji. W ramach rozszerzenia sieci dystrybucji zostały otwarte nowe filie w Kielcach, Sandomierzu, Tarnowie, Warszawie, Bielsko-Białej, Katowicach, Nowym Sączu i Rzeszowie, co znacząco wpłynęło na poziom sprzedaży. 6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy JC AUTO SA Nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze.. 7. Informacje na temat segmentów działalności Spółka ocenia, że wszystkie istotne obszary jej działalności są częścią segmentu motoryzacyjnego i wykazuje aktualnie jeden segment działalności. 8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w I kwartale 2006r. Całkowite przychody Spółki nie są w znaczący sposób podatne na zjawisko sezonowości. 9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym ww. zdarzenia nie wystąpiły. 17

18 10. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie JC AUTO SA dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zarząd podjął decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2005 w wysokości 25% osiągniętego zysku netto. 11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu r., nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Istotne zdarzenia po dniu r. mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe nie wystąpiły. 12. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W styczniu 2006 Spółka JC AUTO SA odkupiła 30% udziałów w spółce zależnej JC AUTO Śląsk Sp. z o.o. i stała się jej jedynym udziałowcem. Skutkiem tej transakcji JC AUTO SA przejęła pełną kontrolę nad spółką zależną i decyzją Zarządu punkty sprzedaży prowadzone przez JC AUTO Śląsk Sp. z o.o. zostały przekształcone w nowe filie i oddziały JC AUTO SA. 13. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd JC AUTO SA nie publikował prognozy wyników dotyczącej roku Podanie informacji dot. akcjonariuszy Emitenta, posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego Jerzy Grabowiecki posiada akcji, co stanowi 50,7% kapitału zakładowego i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 15. Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które nastąpiły w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Nie wystąpiły. 16. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcje) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. Jerzy Grabowiecki Prezes Zarządu JC AUTO SA akcji, co stanowi 50,7% kapitału akcyjnego i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 18

19 Jerzy Józefiak Wiceprezes Zarządu nie posiada akcji JC AUTO SA Szymon Getka Członek Zarządu nie posiada akcji JC AUTO SA 17. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W stosunku do spółek grupy kapitałowej nie toczy się żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 18. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość tej transakcji lub wartość wszystkich zawartych z tym samym podmiotem transakcji w okresie od r. do r. przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty euro, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych. W omawianym okresie Emitent oraz jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji spełniających powyższe warunki 19. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W omawianym okresie Emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń ani gwarancji, spełniających powyższe warunki 20. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Na osiągane wyniki w perspektywie kolejnego kwartału będą miały wpływ: - rozbudowa spółki dominującej o nowe filie na terenie Polski, - zwiększenie asortymentu oferowanych części samochodowych, - zwiększenie sprzedaży poprzez spółki zależne, - budowa nowego centrum dystrybucyjnego i siedziby spółki zależnej na Węgrzech - rozpoczęcie sprzedaży w spółce zależnej we Włoszech 21. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta W związku z dalszym rozwojem, w I kwartale 2006r. Grupa JC AUTO zatrudniła nowych wykwalifikowanych pracowników. Zatrudnienie na dzień wyniosło 647 osób wobec 558 osób na dzień roku. 19

20 Jednostkowy raport finansowy za I kwartał roku 2005 Wszystkie dane finansowe podane są w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej Jednostkowe sprawozdanie finansowe JC AUTO SA za I kwartał roku 2006 Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,47 0,04 0,12 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,47 0,04 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,21 13,79 3,87 3,38 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,21 13,79 3,87 3,38 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi. a) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2006 roku kurs na dzień roku 3,9357 PLN/EUR średni kurs z 3 miesięcy 2006 roku 3,8456 PLN/EUR b) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2005 roku kurs na dzień roku 4,0837 PLN/EUR średni kurs z 3 miesięcy 2005 roku 4,0153 PLN/EUR Kursy średnie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dzień 31 marca, pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca kwartału. 20

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

JC AUTO S.A. Skrócony skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO S.A. Skrócony skonsolidowany raport finansowy Skrócony skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

BILANS 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 AKTYWA A. Aktywa trwałe 48 365 653,25 50 149 322,36 46 219 758,31 I. Wartości niematerialne, w tym: 4 357,02

BILANS 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 AKTYWA A. Aktywa trwałe 48 365 653,25 50 149 322,36 46 219 758,31 I. Wartości niematerialne, w tym: 4 357,02 BILANS 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 AKTYWA A. Aktywa trwałe 48 365 653,25 50 149 322,36 46 219 758,31 I. Wartości niematerialne, w tym: 4 357,02 4 796,00 9 652,95 - wartość firmy 0,00 0,00 0,00 II.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I. Wybrane dane finansowe...4 II. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany SAQ 3/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo