JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. Nr 209, poz Zarząd Spółki JC AUTO S.A. w Warszawie podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2006 roku

2 1. Informacje o JC AUTO SA JC AUTO SA ( Spółka ) i jej jednostki zależne ( Grupa JC AUTO, Grupa ) prowadzą działalność w zakresie dystrybucji zamiennych części samochodowych. Spółka jest jednym z największych w Polsce podmiotów zajmujących się sprzedażą części zamiennych do samochodów. Specjalizacją Spółki jest dystrybucja części do samochodów japońskich i koreańskich. 2. Siedziba JC AUTO Spółka Akcyjna ul. Szyszkowa 35/ Warszawa 3. Sąd Rejestrowy Spółki Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Barska 28/30, Warszawa Numer rejestru : KRS Rada Nadzorcza Agnieszka Fijałkowska Grabowiecka- Przewodniczący Rady Nadzorczej od ( do dnia Członek Rady Nadzorczej ) Zbigniew Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (złożył rezygnację w dniu ) Jarosław Maczkowski - Członek Rady Nadzorczej Michał Kopiczyński - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Muter Członek Rady Nadzorczej Mariusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej ( powołany w dniu ) 5. Zarząd JC AUTO S.A. Jerzy Grabowiecki - Prezes Zarządu Jerzy Józefiak - Wiceprezes Zarządu Szymon Getka- Członek Zarządu 6. Biegły rewident BDO Polska Sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa 2

3 7. Główna kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy Sp. j. Al. Ujazdowskie Warszawa 8. Główny bank Fortis Bank Polska SA ul. Postępu Warszawa Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska Warszawa Na początku II kwartału 2006 Spółka nawiązała współpracę z kolejnym bankiem. Wybrany został Kredyt Bank SA z siedzibą w Warszawie. 9. Spółki zależne JC AUTO Śląsk Sp. z o.o. Al. Walentego Roździeńskiego 170 Katowice, Polska kapitał zakładowy ,00 zł wpisana pod numerem KRS do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. JC AUTO s.r.o. Lazensky park 10, c.p Karvina- Darkom, Czechy kapitał zakładowy ,00 koron czeskich ( ,00 zł) wpisana pod numerem dział C do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie. ( nr statystyczny ) JC AUTO Kereskedelmi Kft Klapka Utca 4 H-1134 Budapest, Węgry kapitał zakładowy ,00 forintów ( ,00 zł) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Fovarosi Birosag Cegbirosaga w Budapeszcie (nr statystyczny ) 3

4 JC AUTO BVBA Stapelplein nr. 82 Gent, Belgia kapitał zakładowy ,00 EUR ( ,00 zł) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Ondernemingsloket (nr statystyczny ) Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. ul. Gostyńska 13 Piaski, Polska kapitał zakładowy PLN, wpisana pod numerem KRS do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. JC AUTO d.d.o. Radnička cesta Zagrzeb, Chorwacja kapitał zakładowy HRK, ( PLN ) wpisana pod numerem KRS do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Handlowy w Zagrzebiu. JC AUTO srl Viale A.Doria 48/A Milan, Włochy kapitał zakładowy EUR wpisana pod numerem do Rertorium Gospodarczo-Administracyjnego prowadzonego przez Izbę Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa w Mediolanie Urząd Rejestru Spółek. Według stanu na dzień r. firma JC AUTO S.A. posiada : jednostka zależna kapitał zakładowy waluta wartość udziałów posiadanych przez JC AUTO SA waluta % kapitału zakładowego jednostki zależnej JC AUTO Śląsk Sp. z o.o PLN PLN 100,00% JC AUTO s.r.o CZK CZK 91,84% JC AUTO Kereskedelmi Kft HUF HUF 90,33% JC AUTO BVBA EUR EUR 99,70% Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o PLN PLN 100,00% JC AUTO d.d.o HRK PLN 100,00% JC AUTO srl EUR EUR 99,00% 4

5 Jednostki zależne według stanów na dzień r posiadały udziały w kapitałach innych podmiotów: JC AUTO s.r.o. jednostka zależna kapitał zakładowy waluta wartość udziałów posiadanych przez JC AUTO sro waluta % kapitału zakładowego jednostki zależnej JC AUTO srl EUR EUR 1,00% Podstawowym przedmiotem działalności jednostek zależnych jest podobnie jak w przypadku jednostki dominującej jest działalność w zakresie dystrybucji zamiennych części samochodowych. W dniu r. została zawarta umowa, w wyniku której JC Auto S.A. nabyła od osoby fizycznej 440 udziałów o wartości nominalnej zł, każdy stanowiące 30% kapitału zakładowego spółki JC Auto Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Po tej transakcji Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki JC Auto Śląsk sp. z o.o. i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W okresie sprawozdawczym zawiązana została spółka zależna JC AUTO srl z siedzibą w Mediolanie, Włochy. 1% udziałów w nowo-otwartej spółce objęła Spółka JC AUTO sro, Czechy. W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął decyzję o przekształceniu spółki zależnej JC AUTO BVBA z siedzibą w GENT, Belgia w spółkę JC AUTO SA i zmianie siedziby spółki oraz o podniesieniu kapitału zakładowego w ww. spółce z kwoty 100 tys. EUR do 350 tys. EUR. 10. W sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które prezentowane są skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe. 5

6 11. Wybrane dane finansowe Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za okresy trzech miesięcy zakończony 31 marca 2006 r. i 2005 r. Informacje zawarte w tej tabeli powinny być czytane razem z informacjami zawartymi w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej JC AUTO SA. w tys. zł 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do w tys. EUR 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,47 0,04 0,12 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,47 0,04 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,99 13,64 3,81 3,34 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,99 13,64 3,81 3,34 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywa i pasywa zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu średnich kursów walut opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień bilansowy. Na dzień 31 marca 2006 r. średni kurs EURO wynosił 3,9357 zł. (Na dzień 31 marca 2005 r. średni kurs EURO wynosił 4,0837 zł). Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na EURO przy zastosowaniu średnich kursów walut opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w danym okresie. W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 r. średni kurs EURO wynosił 3,8456. W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2005 r. średni kurs EURO wynosił 4,0153. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2006 podane są w tys. PLN, chyba, że zaznaczono inaczej. 6

7 Skonsolidowany Bilans AKTYWA A.AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne wartość firmy II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Wartość firm jednostek podporządkowanych 244 IV. Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a)w jednostkach powiązanych b) w jednostkach pozostałych V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa z tytułu odroczonego podatku Inne rozliczenia między okresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług inne III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW

8 PASYWA A.KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wkłady na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto B.KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI C.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne itp długoterminowa krótkoterminowa 3.Pozostałe rezerwy 0 49 krótkoterminowe 0 49 II. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu umów leasingowych III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,99 14,87 13,64 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,99 14,87 13,64 8

9 Pozycje pozabilansowe Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) -otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

10 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Inne 35 9 XII. Zysk (stara na działalności gospodarczej XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto XVIII. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XXIII. Zysk (strata) mniejszości 33 XXII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,47 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,47 10

11 Zestawienie zmian w kapitale 2006 Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice z tyt. przeliczeń opis Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych 1 stycznia Zmiana standardów rachunkowości i polityki rachunkowości 0 1 stycznia Zysk netto za 3 miesiące do 31 marca zwiększenie z tyt. różnic kursowych utworzenie kapitału 0 31 marca Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice z tyt. przeliczeń opis Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych 1 stycznia Zmiana standardów rachunkowości i polityki rachunkowości 0 1 stycznia Zysk netto za 3 miesiące do 31 marca zwiększenie z tyt. różnic kursowych utworzenie kapitału 0 31 marca Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Kapitały własne razem Kapitały własne razem 11

12 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia ) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 - odsetki Inne wpływy inwestycyjne 126 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne -101 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 89 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 89 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 13

14 I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości) 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej JC AUTO S.A. obejmujące spółkę dominującą JC AUTO S.A. i podmioty wobec niej zależne, sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), począwszy od 1 stycznia 2005 r., JC AUTO SA, jako spółka, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (łącznie zwanymi zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE ). JC AUTO SA opublikowała skróconą wersję swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 miesiące zakończonych 31 marca 2005 r. sporządzonego w oparciu o MSSF. Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, oraz zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2006 r. są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2005 r. 2. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 1 kwartał 2006 roku Do przeliczenia danych finansowych spółek zależnych przyjęto następujące kursy złotego wobec walut narodowych: kurs na kurs średni z 1 Waluta kwartału roku 2006 Euro 1 EUR 3,9357 3,8456 Kuna 1 HRK 0,5405 0,5228 Forint 100 HUF 1,4819 1,5063 korona czeska 1 CZK 0,1377 0,

15 Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi. a) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2006 roku kurs na dzień roku średni kurs z 3 miesięcy 2006 roku b) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2005 roku kurs na dzień roku średni kurs z 3 miesięcy 2005 roku 3,9357 PLN/EUR 3,8456 PLN/EUR 4,0837 PLN/EUR 4,0153 PLN/EUR Kursy średnie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dzień 31 marca, pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca kwartału. II. Informacje dodatkowe Lp 1. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( w tys. zł.) tytuł stan na stan na zmiana 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego koszty ZUS wypłacone w okresie następnym rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na odprawy emerytalne zobowiązania z tyt. umów zleceń odpisy aktualizujące zapasy odpisy aktualizujące należności Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego w tym leasing środków trwałych Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane odsetki od pożyczek amortyzacja księgowa wolniejsza od podatkowej W I kwartale bieżącego roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmalały o 46 tys. zł, natomiast rezerwa na podatek odroczony wzrosła o 38 tys. zł. 15

16 2. Poręczenia i gwarancje Spółka JC AUTO S.A zawarła umowy gwarancji bankowych dotyczące płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty kwot należności z tytułu długów celnych. Zgodnie z zawartymi umowami wystawcy gwarancji zobowiązują się do uiszczenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu długów celnych, w razie nie uiszczenia tych zobowiązań przez spółkę. Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji powstaje wierzytelność wystawcy gwarancji do spółki w wysokości wypłaconej kwoty gwarancji, powiększonej o koszty. Według stanu na dzień r. kwota wystawionych gwarancji wynosi do tys. PLN. Spółka JC AUTO S.A. wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań, w związku z czym nigdy nie zaistniała potrzeba korzystania z udzielonych gwarancji. Do zobowiązań zabezpieczonych wekslem grupa kapitałowa zalicza zobowiązania z tytułu leasingu. Wartość tych zobowiązań na dzień sporządzania skonsolidowanego sprawozdania bilansowego wynosi tys. PLN, ponieważ spółka dominująca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania z tego tytułu nie zaistniała konieczność wykorzystania tych zabezpieczeń. Pozostałe spółki grupy kapitałowej nie wykazują żadnych pozycji pozabilansowych. 3. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych POZYCJE POZABILANSOWE zmiana 1. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Zmiany zobowiązań warunkowych na rzecz jednostek powiązanych wynikały ze zmiany kursu walut przyjętych do przeliczenia zobowiązań w walucie obcej oraz udzielenie przez TU Allianz gwarancji na rzecz należności celnych dla Izby Celnej. 4. Informacja o zaciągniętych i spłaconych kredytach, pożyczkach, emisjach dłużnych i kapitałowych papierach wartościowych W I kwartale 2006 roku został zwiększony, do kwoty 16 mln zł, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym prowadzonym w Banku Handlowym w Warszawie SA. W I kw roku spółka dominująca JC AUTO SA dokonała wypłaty kolejnej raty pożyczki dla spółki zależnej JC AUTO BVBA. Na r. suma należności spółki dominującej JC AUTO SA z tytułu pożyczek dla spółek zależnych przedstawiały się następująco: 16

17 w tys. EUR na dzień spółka zależna JC AUTO BVBA JC AUTO ddo stycznia 2006 roku spółka zależna JC AUTO Kft zawarła z Bankiem Fortis Bank Hungary umowę o kredyt krótkoterminowy na kwotę tys HUF, oprocentowanie oparte na wskaźniku BUBOR powiększonym o marżę banku 1,5% z terminem spłaty na , oraz kredyt długoterminowy na kwotę tys. HUF oprocentowanie oparte na wskaźniku LIBOR powiększonym o marżę 1,5% z terminem spłaty na Kredyty przeznaczone są na wybudowanie nowej siedziby spółki zależnej na Węgrzech. 5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy JC AUTO S.A. w I kwartale 2006 r., wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących tych dokonań lub niepowodzeń. Wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2006r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł prawie 60% i był spowodowany dalszym dynamicznym rozwojem podstawowej działalności grupy kapitałowej, jaką jest dystrybucja części zamiennych do samochodów. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2006 oprócz jednostki dominującej ujęto dane finansowe spółek zależnych w Czechach, na Węgrzech i w Belgii jak również spółki zależnej JC AUTO Śląsk sp. z o.o. i AUTO ABC Motoryzacja Sp. z o.o. oraz nowo utworzonej spółki zależnej w Chorwacji. W ramach rozszerzenia sieci dystrybucji zostały otwarte nowe filie w Kielcach, Sandomierzu, Tarnowie, Warszawie, Bielsko-Białej, Katowicach, Nowym Sączu i Rzeszowie, co znacząco wpłynęło na poziom sprzedaży. 6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy JC AUTO SA Nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze.. 7. Informacje na temat segmentów działalności Spółka ocenia, że wszystkie istotne obszary jej działalności są częścią segmentu motoryzacyjnego i wykazuje aktualnie jeden segment działalności. 8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w I kwartale 2006r. Całkowite przychody Spółki nie są w znaczący sposób podatne na zjawisko sezonowości. 9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym ww. zdarzenia nie wystąpiły. 17

18 10. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie JC AUTO SA dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zarząd podjął decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2005 w wysokości 25% osiągniętego zysku netto. 11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu r., nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Istotne zdarzenia po dniu r. mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe nie wystąpiły. 12. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W styczniu 2006 Spółka JC AUTO SA odkupiła 30% udziałów w spółce zależnej JC AUTO Śląsk Sp. z o.o. i stała się jej jedynym udziałowcem. Skutkiem tej transakcji JC AUTO SA przejęła pełną kontrolę nad spółką zależną i decyzją Zarządu punkty sprzedaży prowadzone przez JC AUTO Śląsk Sp. z o.o. zostały przekształcone w nowe filie i oddziały JC AUTO SA. 13. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd JC AUTO SA nie publikował prognozy wyników dotyczącej roku Podanie informacji dot. akcjonariuszy Emitenta, posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego Jerzy Grabowiecki posiada akcji, co stanowi 50,7% kapitału zakładowego i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 15. Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji, które nastąpiły w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Nie wystąpiły. 16. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcje) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. Jerzy Grabowiecki Prezes Zarządu JC AUTO SA akcji, co stanowi 50,7% kapitału akcyjnego i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 18

19 Jerzy Józefiak Wiceprezes Zarządu nie posiada akcji JC AUTO SA Szymon Getka Członek Zarządu nie posiada akcji JC AUTO SA 17. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W stosunku do spółek grupy kapitałowej nie toczy się żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 18. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość tej transakcji lub wartość wszystkich zawartych z tym samym podmiotem transakcji w okresie od r. do r. przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty euro, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych. W omawianym okresie Emitent oraz jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji spełniających powyższe warunki 19. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W omawianym okresie Emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń ani gwarancji, spełniających powyższe warunki 20. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Na osiągane wyniki w perspektywie kolejnego kwartału będą miały wpływ: - rozbudowa spółki dominującej o nowe filie na terenie Polski, - zwiększenie asortymentu oferowanych części samochodowych, - zwiększenie sprzedaży poprzez spółki zależne, - budowa nowego centrum dystrybucyjnego i siedziby spółki zależnej na Węgrzech - rozpoczęcie sprzedaży w spółce zależnej we Włoszech 21. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta W związku z dalszym rozwojem, w I kwartale 2006r. Grupa JC AUTO zatrudniła nowych wykwalifikowanych pracowników. Zatrudnienie na dzień wyniosło 647 osób wobec 558 osób na dzień roku. 19

20 Jednostkowy raport finansowy za I kwartał roku 2005 Wszystkie dane finansowe podane są w tys. PLN, o ile nie zaznaczono inaczej Jednostkowe sprawozdanie finansowe JC AUTO SA za I kwartał roku 2006 Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do kwartał 2006 od do kwartał 2005 od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,47 0,04 0,12 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,47 0,04 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,21 13,79 3,87 3,38 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,21 13,79 3,87 3,38 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi. a) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2006 roku kurs na dzień roku 3,9357 PLN/EUR średni kurs z 3 miesięcy 2006 roku 3,8456 PLN/EUR b) kursy EURO wg NBP w pierwszym kwartale 2005 roku kurs na dzień roku 4,0837 PLN/EUR średni kurs z 3 miesięcy 2005 roku 4,0153 PLN/EUR Kursy średnie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dzień 31 marca, pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca kwartału. 20

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo