Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe. na realizację

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe. na realizację"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na realizację Zakupu sprzętu informatycznego w ramach projektu: Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Budowa potencjału Uczelni łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy 1 Zamawiający Zamawiającym jest: Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa NIP Telefon: Fax: Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 1

2 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zakup sprzętu informatycznego (kody CPV): 1. Tablica interaktywna nr 1 (Smart SB 680) 1 szt. ( ) 2. Tablica interaktywna nr 2 (Smart SB X880) 1 szt. ( ) 3. Tablica interaktywna nr 3 (Smart SB 680 EDU) 2 szt. ( ) 4. Projektor multimedialny (Hitachi CP-D10EXT) 1 szt. ( ) 5. Projektor multimedialny (Hitachi ED-A22NM) z podwieszeniem 1 szt. ( ) 6. Oprogramowanie do tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć 2 szt. ( ) 7. Komputer przenośny 2 szt. ( ) 8. Zestaw komputerowy 1 szt. ( ; ; ; ) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Sprzętowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. 4. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane do dnia 30 listopada 2011 r. i zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w 5 ust. 1 Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa 2

3 każdy z nich. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia, nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa powyżej. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Środki ochrony prawnej przekazywane są wyłącznie w formie pisemnej. 2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy obejmujący pięć kolejnych dni od poniedziałku do piątku, w których czas pracy Zamawiającego rozpoczyna się o godz. 8:00, a kończy o godz. 16:00. W związku z tym z treścią wszelkich pism, które wpływają do Zamawiającego po godz. 16:00, może on zapoznać się dopiero o godz. 8:00 następnego dnia pracy. 4. Do kontaktu z Wykonawcą uprawniona jest: - Pani Natalia Artsiomenka, mail: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16: Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Biuro Rozwoju Uczelni Łazarskiego Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa Fax.: Termin związania z ofertą Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 3

4 8. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 4. Oferta (1 egzemplarz oryginalny) powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. 5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). 6. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem: oferta na realizację zakupu sprzętu informatycznego. Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2011 r. przed godz.14:00. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego. 9. Oferta przygotowana przez Wykonawcę składać będzie się z: Oferty cenowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: formularz oferty zawierać będzie wszystkie działania obejmujące Specyfikację Sprzętową wyszczególnioną w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego; cena oferty obejmować ma koszty wykonania usługi, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Rozwoju Uczelni Łazarskiego, pokój 305, ul. Świeradowska 43, Warszawa. 2. Termin składania ofert zostaje ustalony na dzień 16 listopada 2011 r. do godziny

5 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16 listopada 2011r. o godzinie 14: Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w pok. 305 Zamawiającego, co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach ŁĄCZNA, LP. KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W KRYTERIUM I Cena 100 Łącznie: 100 % 1. W kryterium cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. 2. Ocena będzie rozpatrywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najniższą cenę. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Formularz cenowy należy wypełnić zgodnie z poniższą tabelą: 5

6 Lp. Rodzaj usługi liczba Stawka Cena netto PLN Cena brutto PLN Vat 1 Tablica interaktywna nr 1 (Smart SB 680) 2 Tablica interaktywna nr 2 (Smart SBX 880) 3 Tablica interaktywna nr 3 (Smart SB 680 EDU) 4 Projektor multimedialny (Hitachi CP-D10EXT) 5 Projektor multimedialny (Hitachi ED-A22NM) z podwieszeniem 6 Oprogramowanie do tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć 7 Komputer przenośny 8 Zestaw komputerowy Razem brutto 3. Cena oferty obejmuje koszty wykonania usługi, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności.: 1) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk; 2) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki; 3) Koszty ubezpieczenia; 4) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków. 4. W przypadku, kiedy złożone oferty nie mieszczą się w budżecie Zamawiającego, oferent z najniższą ceną zostanie zaproszony do negocjacji cenowej. 5. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 6. Wykonawca wykaże cenę zgodnie ze wzorem Formularza Oferty określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. 6

7 16. Wzór umowy 1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Załączniki: 1) Załącznik nr 1 Formularz Oferty 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie 3) Załącznik nr 3 Umowa 4) Załącznik nr 4 Specyfikacja sprzętowa 7

8 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego..., dnia... roku (miejscowość) (data) Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa Formularz Oferty I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Nazwa Adres II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon Fax 8

9 III. TREŚĆ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie Zapytania ofertowego oświadczamy, że: 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto:. zł (słownie: złotych), zgodnie z poniższym kosztorysem: Lp. Rodzaj usługi liczba Stawka Cena netto PLN Cena brutto PLN Vat 1 Tablica interaktywna nr 1 (Smart SB 680) 2 Tablica interaktywna nr 2 (Smart SBX 880) 3 Tablica interaktywna nr 3 (Smart SB 680 EDU) 4 Projektor multimedialny (Hitachi CP-D10EXT) 5 Projektor multimedialny (Hitachi ED-A22NM) z podwieszeniem 6 Oprogramowanie do tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć 7 Komputer przenośny 8 Zestaw komputerowy Razem brutto 2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją Zapytania Ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji Zapytania Ofertowego. 9

10 4. Zawarty w specyfikacji Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć Podwykonawcom: Lp. Zakres prac (imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: Należy wyliczyć wszystkie załączniki Załącznik nr 1... Załącznik nr 2... Załącznik nr 3... Załącznik nr

11 Wykonawca Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Pieczęć Wykonawcy Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa 1.1 OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu ofertowym na dostawę sprzętu w ramach projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami, Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, oświadczamy, że: Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: 1) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub 2) przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1 ; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1 W przypadku, gdy wykonawca będzie wykazywał osoby, którymi dysponuje inny podmiot lub osoby, którymi dysponuje Wykonawca wraz z osobami, którymi dysponuje inny podmiot Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia drugiej strony niniejszego oświadczenia 11

12 ..., dnia Miejscowość Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 2 Oświadczamy, że będziemy korzystać z osób, którymi dysponuje W tym celu przedstawiamy pisemne zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia...., dnia Miejscowość Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 4 2 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 3 Należy podać nazwę podmiotu, który udostępnia osoby zdolne do wykonania zamówienia. 4 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 12

13 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego UMOWA KUPNA I DOSTAWY SPRZĘTU zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy: Uczelnią Łazarskiego ul. Świeradowska 43, Warszawa, NIP: , reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a NIP: REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty handlowej Wykonawcy w trakcie postępowania ofertowego na dostarczenie komputera przenośnego oraz rzutnika w ramach projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez wspólpracę z pracodawcami, Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, Strony oświadczają co następuje: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu zgodnie z specyfikacją ofertową do Uczelni Łazarskiego,ul. Świeradowska 43, Warszawa, do dnia 30 czerwca 2011r. Zakup i dostawa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą handlową z dnia... stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie, na zasadach i warunkach określonych w umowie. 2 Odbioru dostawy sprzętu, o którym mowa w 1, dokona Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminach określonych przez Strony. Brak uwag przedstawionych Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru prac uznaje się za akceptację prac bez zastrzeżeń Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie...(słownie: ). 2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: 23,00 % tj Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 13

14 4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze: prowadzony przez... w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust.1 c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust.1 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do przedmiotu Zamówienia instrukcje użytkowania, warunki gwarancji, licencje oraz nośniki z oprogramowaniem dostarczonym przez producenta wraz ze sprzętem niezbędne do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 2. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt jest sprzętem nowym i wolnym od wad Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającemu, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7 Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającemu. 8 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 14

15 Załącznik nr 1 do umowy kupna i dostawy sprzętu z dnia I. Specyfikacja Sprzętowa Typ Nazwa II. Typ Nazwa 15

16 Wykonawca Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Pieczęć Wykonawcy Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa 1.3 Specyfikacja Sprzętowa Tablica interaktywna nr 1 (Smart SB 680) Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora cm cm (przekątna 77 cali cm). Format tablicy 4 / 3. Waga maksymalnie 13,6 kg. Możliwość montażu na ścianie. Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie powszechnie dostępnymi pisakami suchościeralnymi. Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocą przewodu USB. Gwarancja producenta na tablicę 5 lat. Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych. W zastawie z tablicą cztery pisaki imitujące kolory czarny, czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego. Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED, które urządzenie z półki jest aktywne. Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS. Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim): o przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym, 16

17 o podręcznik użytkownika tablicy. Tablica interaktywna nr 2 (Smart SBX 880) Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora cm cm (przekątna 77 cali cm). Format tablicy 4 / 3. Waga maksymalnie 23,7 kg. Możliwość montażu na ścianie. Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej powszechnie dostępnymi pisakami sucho ścieralnymi. Powierzchnia umożliwia również używanie magnesów w celu mocowania do jej powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna). Powierzchni tablicy nie może zawierać żadnych technologii, wbudowanych wzorów lub innego kodowania w celu umożliwienia pracy. Technologia DViT (Digital Vistion Touch) z czterema kamerami. Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. Gwarancja producenta na tablicę 5 lata. Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca. Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych. Pod tablicą półka na pisaki. W komplecie dostarczane dwa pisaki i gumka. Interaktywne tablica musi być w stanie pracować z lub bez pióra. Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra. Jednoczesna praca dwóch użytkowników pracujących jednocześnie. Każdy użytkownik musi mieć pełne dostęp do wszystkich narzędzi i menu. Praca dwóch osób jednocześnie jest dostępna bez konieczności przełączania trybu pracy ani w sposób programowy (oprogramowanie) lub sprzętowy. Tablica musi wspierać system operacyjny z wbudowaną obsługą gestów multitouch w aplikacjach poza oprogramowaniem dostarczanym z tablicą. Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS. Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. o Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy. 17

18 Tablica interaktywna nr 3 (Smart SB 680EDU) Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora cm cm (przekątna 77 cali cm). Format tablicy 4 / 3. Waga maksymalnie 13,6 kg. Możliwość montażu na ścianie. Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie powszechnie dostępnymi pisakami suchościeralnymi. Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocą przewodu USB. Gwarancja producenta na tablicę 5 lat. Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych. W zastawie z tablicą cztery pisaki imitujące kolory czarny, czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego. Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED, które urządzenie z półki jest aktywne. Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS. Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim): o przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym, o podręcznik użytkownika tablicy. 18

19 Projektor multimedialny (Hitachi CP-D10EXT) Jasność 2000 ANSI Lumenów w trybie pełnej jasności Rozdzielczość podstawowa Podstawowy format obrazu 4:3 Technologia XGA 1024x768 LCD Kontrast 500:1 Stosunek odległości do szerokosci obrazu 0,57:1 Żywottność lampy Głośnik Wejście audio Wyjście audio Wejście komputerowe analogowe Wyjście komputerowe analogowe 4000 godzin w trybie ekonomicznym 1W mono 2 x minijack 1 x 2RCA (audio Composite video) 1 x 2RCA 2 x 15-pin Mini D-sub 1 x 15-pin Mini D-sub Wejścia Video RS-232C Waga Wymiary Poziom hałasu Korekcja efektu trapezowego Obiektyw Szablony obrazów zapisane w pamięci projektora Czujnik zmiany położenia Możliwość zmiany nazw źródeł sygnału z poziomu menu Gwarancja producenta na projektor Gwarancja producenta na lampę 1 x Composite 1 x S-video 2 x Component (1 x współdzielone z Dsub) 1 x 9-pin Mini D-sub 3,5kg 335x105x305mm 36dB w trybie pełnej jasności Automatyczna w pionie +/-6 stopni Ręczna regulacja ostrości Linie, kratki Tak Tak 36 miesięcy 36 miesięcy 19

20 Projektor multimedialny (Hitachi ED-A22NM) z powieszeniem Jasność 2200 ANSI Lumenów w trybie pełnej jasności Rozdzielczość podstawowa Podstawowy format obrazu 4:3 Technologia XGA 1024x768 LCD Kontrast 2000:1 Stosunek odległości do szerokości obrazu 0,3:1 Żywotność lampy Głośnik Wejście cyfrowe Wejście audio Wyjście audio Wejście komputerowe analogowe Wyjście komputerowe analogowe 5000 godzin w trybie ekonomicznym 10W mono 1 x HDMI 2 x Stereo MiniJack 1 x 2RCA (L/R) 1 x Microphone Jack 1 x 2RCA (L/R) 2 x 15-pin Mini D-sub 1 x 15-pin Mini D-sub Wejścia Video Gniazdo USB RS-232C Sieć Waga Wymiary Poziom hałasu Obiektyw Szablony obrazów zapisane w pamięci projektora Czujnik zmiany położenia Możliwość zmiany nazw źródeł sygnału z poziomu menu Przesył sygnału audio poprzez projektor w trybie standby 1 x Composite 1 x S-video 2 x Component (1 x współdzielone z D-sub) 1 x typu B 1 x typu A 1 x 9-pin Mini D-sub 1 x RJ45 3,8kg 345x85x303mm 35dB w trybie pełnej jasności Ręczna regulacja ostrości Linie, kratki Tak Tak Tak 20

21 Uchwyt dedykowany producenta o sześciostopniowej mechanicznej regulacji projektora (regulacja śrubowa) Precyzyjne ustawianie odległości od ekranu Kąt nachylenia obrazu Trapez boczny Trapez pionowy Przesunięcie w poziomie (prawo-lewo) Przesunięcie w pionie (góra-dół) Gwarancja producenta na projektor Gwarancja producenta na lampę 36 miesięcy 36 miesięcy Oprogramowanie do tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć Polska wersja językowa oprogramowania, wraz z plikiem pomocy. Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy. Zmiana kolorów tła. Wstawianie różnych rodzajów wzorców tła (np. papier w kratkę, papier w linie, papier nutowy, układy współrzędnych z tłem w kratkę itp.) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów). Rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst (również pisma w języku polski). Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne. Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie. Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej. Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek. Możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych. Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów. Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która po rozpoznaniu może być poddawana formatowaniu (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Możliwość ujawniania informacji w wybranych komórkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek). Definiowanie łączy do dowolnych obiektów (plików, stron html). Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy. 21

22 Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą. Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. Możliwość dodawania i uruchamiania własnych plików Flash. Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów. Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony. Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych dających możliwość automatycznej weryfikacji poprawności rozwiązań tych ćwiczeń. Dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń interaktywnych przez przypadkową edycją przez uczniów, ale pozwalające na ich przemieszczanie i obracanie. Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie. Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu. Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w dyspozycji instytucji posiadającej tablicę. Możliwość instalacji oprogramowania przez nauczycieli (pracowników instytucji) i uczniów na ich prywatnych komputerach. Bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania. Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument pdf. Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Możliwość późniejszej edycji dokonanych wpisów i notatek w plikach za pomocą tych popularnych aplikacji. Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na podgląd plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. 22

23 Komputer przenośny Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne komputera 1 Typ Komputer przenośny 2 Procesor Liczba rdzeni: min. 2 Liczba wątków min. 4 szybkość zegara min. 2,30 GHz pamięć cache min. 3 MB Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s Technologia Hyperthreading Tak obsługa instrukcji 64-bitowych Tak układ graficzny zintegrowany proces technologiczny 32 nm 3 Pojemność operacyjna RAM Rodzaj zainstalowanej pamięci SODIMM DDR3 Rozmiar pamięci zainstalowanej min MB Maksymalna wielkość pamięci min MB Częstotliwość szyny pamięci min.1333 Mhz Ilość banków pamięci 2 4 Dysk twardy HDD Rodzaj dysku Standardowy (nośnik magnetyczny) Pojemność dysku (HDD) min. 500 GB 5 Ekran Typ ekranu TFT HD [LED] Maksymalna rozdzielczość LCD min x 768 Przekątna ekranu LCD min.15 cali, max. 16 cali 6 Karta graficzna Rodzaj karty graficznej dedykowana Rozmiar pamięci karty graficznej min. 512 MB 7 Karta dźwiękowa zintegrowana 8 Napęd optyczny Rodzaj napędu wbudowany 23

24 Typ napędu 9 Karty sieciowe bezprzewodowa Tak Typ bezprzewodowej karty sieciowej 10 Bluetooth Tak 11 Przewodowa karta sieciowa Tak Typ przewodowej karty sieciowej DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer IEEE b/g/n 12 Urządzenie wskazujące Touch pad 13 Zintegrowana kamera tak 14 Rodzaj Baterii Li-Ion ( 6 cells) 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45) 15 Interfejsy 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 16 Czytnik kart pamięci Tak Obsługiwane standardy min. 1 x HDMI min. 1x USB 2.0 min. 2x USB 3.0 1x RJ-45 (LAN) min. 1x E-SATA/USB Combo wyjście słuchawkowe wejście na mikrofon wejście zasilania (DC-in) 17 Wyposażenie dodatkowe Głośniki stereo SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital extended Capacity Card (SDXC), MultiMedia Card, MultiMedia Plus Card, MemoryStick, MemoryStick Pro, xd-picture Card Wbudowana kamera Wbudowany mikrofon Zasilacz sieciowy 18 System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, 19 Dodatkowe zainstalowane oprogramowanie MS Office 2010 Professional Plus, wersja Polska zawierająca: MS Word 2010, MS Excel MS PowerPoint 2010, MS Access 2010, MS OneNote 24

25 19 Obudowa wymiary 2010, MS Outlook 2010, MS Publisher lub równoważny tj. obsługujący wszystkie funkcje obsługiwane przez ww. pakiet oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności oprogramowania, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. pakiet Szerokość: max. 380mm Głębokość: max. 270 mm Wysokość: max. 36 mm 21 Waga max.2,7 kg 22 Gwarancja producenta: min. 24 miesiące Zestaw komputerowy Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne komputera 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Procesor Liczba rdzeni: min. 4 Liczba wątków min. 4 szybkość zegara min. 3,00 GHz pamięć cache L3 min. 6 MB Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s obsługa instrukcji 64-bitowych Tak układ graficzny Zintegrowany w układzie proces technologiczny 32 nm Rodzaj obsługiwanej pamięci RAM min. DDR3-1066/ Pojemność operacyjna RAM Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 Rozmiar pamięci zainstalowanej min MB Maksymalna wielkość pamięci min MB Częstotliwość szyny pamięci min.1333 Mhz Ilość banków pamięci 2 25

26 4 Dysk twardy HDD Rodzaj dysku Pojemność dysku (HDD) 5 Karta graficzna Rodzaj karty graficznej Rozmiar pamięci karty graficznej Standardowy (nośnik magnetyczny) min. 500 GB dedykowana min MB Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 Obsługiwane standardy DirectX 11, OpenGL 4.1 Typ złącza PCI Express x16 6 Karta dźwiękowa zintegrowana 7 Napęd optyczny DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer 8 Przewodowa karta sieciowa Tak Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s 9 Interfejsy 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 10 Czytnik kart pamięci Tak Obsługiwane standardy min. 1 x HDMI min. 6 x USB 2.0 (panel tylny) min. 2 x USB 2.0 (panel przedni) 1x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe (na panelu tylnym) 1 x wyjście słuchawkowe (na panelu przednim) 1 x wejście na mikrofon (na panelu tylnym) 1 x wejście na mikrofon (na panelu przednim) SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital extended Capacity Card (SDXC), MultiMedia Card, MultiMedia Plus Card, MemoryStick, MemoryStick Pro, xd-picture Card 11 Wyposażenie dodatkowe Klawiatura komputerowa, USB, czarna Mysz komputerowa, USB, czarna Zasilacz min. 300 W 12 System operacyjny MS Windows 7 Professional PL 64-bit lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie 26

27 13 Dodatkowe zainstalowane oprogramowanie 14 Obudowa urządzenia obsługiwane przez ww. system, MS Office 2010 Professional Plus, wersja Polska zawierająca: MS Word 2010, MS Excel MS PowerPoint 2010, MS Access 2010, MS OneNote 2010, MS Outlook 2010, MS Publisher lub równoważny tj. obsługujący wszystkie funkcje obsługiwane przez ww. pakiet oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności oprogramowania, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. pakiet Typ obudowy Mini Tower Szerokość: max. 180mm Głębokość: max. 440 mm Wysokość: max. 370 mm Ilość wewnętrznych kieszeni 3,5 min. 2 Zasilacz min. 300 W 15 Waga max. 9 kg 16 Gwarancja producenta min. 36 miesięcy, NBD Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne komputera 1 Typ Monitor LCD 2 Przekątna ekranu min. 20 cali 3 Wielkość plamki 0,248 mm 4 Typ panela LCD TFT TN 5 Technologia podświetlenia matrycy CCFL 6 Maksymalna rozdzielczość obrazu min x 1080 pikseli 7 Czas reakcji matrycy 5 ms 8 Jasność min.200 cd/m2 9 Kontrast min.40000:1 10 Kąt widzenia poziomy min. 90 stopni 11 Kąt widzenia pionowy min. 65 stopni 12 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 13 Złącza wejściowe 1x15-stykowe D-Sub, 1xDVI-D 14 Gwarancja producenta min. 36 miesięcy 27

SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu

SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu 1. projektory multimedialny... 6 szt. Parametry optyczne : o Panel LCD... 0,63 P-Si TFT 3 o Rozdzielczość... 1024 768 (XGA) pikseli o Jasność... 2200 lumenów ANSI

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Część nr 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: CKP.272-1/D-MRPO/11 Załącznik nr 1 Część nr 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do pracowni dydaktycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 2 Załącznik Nr 4b do SIWZ postępowanie nr BZP.2420.1.2013.BD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 2 Załącznik Nr 4b do SIWZ postępowanie nr BZP.2420.1.2013.BD L.P. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 2 Załącznik Nr 4b do NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA (WYPEŁNIA WYKONAWCA) PRODUCENT, MODEL (WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych do części nr 1: sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, poz. 25, 26 i 28

Opis parametrów technicznych do części nr 1: sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, poz. 25, 26 i 28 Opis parametrów technicznych do części nr 1: sprzęt RTV, elektronika, oprogramowanie, poz. 25, 26 i 28 tablice interaktywne 64 cali Minimalne wymagane parametry zestawu tablicy interaktywnej: Tablica:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

CKP.272-1/D-MRPO/11 Kraków, dnia

CKP.272-1/D-MRPO/11 Kraków, dnia CKP.272-1/D-MRPO/11 Kraków, dnia 5.04.2011 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dydaktycznego do pracowni w ramach projektu Przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Starogard Gdański: ZAKUP i MONTAŻ SPTRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ OBJĘTYCH PROJEKTEM DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Numer ogłoszenia: 280339-2011; data zamieszczenia: 26.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne Załącznik nr 5 W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 05.09.2013 r. Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego 12 38-100 Strzyżów NIP: 819-14-77-213 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla TRITON s.c.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Laptopy. Specyfikacja: BIURO ORAZ INTERNET. Acer Aspire 5349. cena: 1550 zł (brutto)* (bez Windows) ul. Pocztowa 25 96-515 Teresin tel.

Laptopy. Specyfikacja: BIURO ORAZ INTERNET. Acer Aspire 5349. cena: 1550 zł (brutto)* (bez Windows) ul. Pocztowa 25 96-515 Teresin tel. Laptopy ul. Pocztowa 25 96-515 Teresin tel. 606-999-355 BIURO ORAZ INTERNET Acer Aspire 5349 cena: 1550 zł (brutto)* (bez Windows) Rodzina produktów: Acer Aspire 5349; Klasa procesora: Intel Celeron Dual-Core

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu. Tablice interaktywne naścienne (10 sztuk) o następujących parametrach:

Zestawienie sprzętu. Tablice interaktywne naścienne (10 sztuk) o następujących parametrach: Zestawienie sprzętu Tablice interaktywne naścienne (10 sztuk) o następujących parametrach: 1. Tablica interaktywna: Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny) przekątna minimum 77 cali - 195.6

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE Wieliczka; 23/09/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z wdrażaniem przez firmę ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. projektu informatycznego pod nazwą System B2B automatyzujący procesy dealera samochodów realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 41/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.18

Zapytanie ofertowe nr 41/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.18 Zapytanie ofertowe nr 41/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.18 B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Lubomirskich 1E 37-200 Przeworsk tel. 166490098 fax. 166490099 e-mail: sekretariat@engineering-bp.com

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/S/ZPKP/EFS/09

UMOWA Nr 1/S/ZPKP/EFS/09 UMOWA Nr 1/S/ZPKP/EFS/09 na dostawę komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i dyskiem zewnętrznym na potrzeby Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.02/2012

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.02/2012 Bodzentyn, dn. 29 lutego 2012 r. Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.02/2012 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/ realizujący projekt systemowy pod nazwą: AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Częstochowa, 2011-10-24 Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie,, 42-201 Częstochowa zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na: dostawę tablic

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ

ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ Rok załoŝenia 1928 Nr postępowania: 1/5.4.2/ZMW Załącznik nr 1 Specyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania do zapytania ofertowego FAX/Telefon Technologia druku atramentowa Maks. rozmiar nośnika

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Opole Lubelskie, dn. 16maja 2012 r. ZAPYTANIE CENOWE nr 2/2012 r. z dnia 16 maja 2012r dotyczące dostawy tablicy interaktywnej i laptopa na potrzeby realizacji projektu WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego)

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego) Szkoła Podstawowa w Czernikowie Czerników 11 99-120 Piątek tel/fax 24 7221044 tel. 605 148 861 e-mail: szkolaczernikow@interia.pl Czerników, dnia 19 marca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Wrocław, dnia 15.12.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego ZPW /WNi/2016 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR /2016

Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego ZPW /WNi/2016 Istotne postanowienia umowy UMOWA NR /2016 UMOWA NR /2016 zawarta w dniu r. w Głogowie pomiędzy: Powiatem Głogowskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, z siedzibą przy ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów reprezentowanym przez: Pana Sławomira Majewskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 30.08.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/IT/2012 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KOD CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8 Działanie Działanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 Wleń, dnia 14 grudzień 2016r. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie: Dostawa komputerów biurkowych, oprogramowania komputerowego, projektora komputerowego

FORMULARZ OFERTY o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie: Dostawa komputerów biurkowych, oprogramowania komputerowego, projektora komputerowego FORMULARZ OFERTY o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie: Dostawa komputerów biurkowych, oprogramowania komputerowego, projektora komputerowego Nazwa i adres Wykonawcy.. NIP... REGON, dnia.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum:

FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum: Strona 1 z 5 Postępowanie nr 3/2016/ZO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia / Zapytania ofertowego pieczęć Agencja Rozwoju Regionalnego ARES" 16400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego:

Dotyczy: zapytania ofertowego: SP5 z OI.260.1.2014 Dzierżoniów, 27 marca 2014 roku Dotyczy: zapytania ofertowego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. M. Grzegorzewskiej Adres: ul. Drewnowska 151, Łódź

I. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. M. Grzegorzewskiej Adres: ul. Drewnowska 151, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Łódź, dnia 27 lutego 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia ul. Szamotulska 1/7 91-037 Łódź tel/fax.: 42 651-57-57 e-mail: sp166lodz@poczta.onet.pl www.bip.sp166lodz.wikom.pl/ Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Daleszyce Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych UMiG w Daleszycach ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Tworzę kompletną wizualizację

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres do

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres  do Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

* wypełnić tylko w przypadku zaoferowania produktu równoważnego lub o wyższych parametrach, podając nazwę produktu i jego parametry.

* wypełnić tylko w przypadku zaoferowania produktu równoważnego lub o wyższych parametrach, podając nazwę produktu i jego parametry. Formularz asortymentowo-cenowy nr do zapytania ofertowego na zadanie pn: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. Z wiedzą za pan brat Zamawiający informuje, że dopuszcza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza do składania ofert celem wyboru dostawcy oferującego najlepsze warunki cenowe na dostawę przenośnego projektora multimedialnego. Szczegóły

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wykaz i parametry zawiera tabela poniŝej: Lp. Nazwa produktu/towaru Jedn. miary. Wartość brutto. Ilość Cena jednostkowa brutto

Zapytanie ofertowe. Wykaz i parametry zawiera tabela poniŝej: Lp. Nazwa produktu/towaru Jedn. miary. Wartość brutto. Ilość Cena jednostkowa brutto Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu z siedzibą ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŝej 14 000 euro (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 23/2012 (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej, projektora, laptopa oraz montażu tablicy i projektora)

Zapytanie ofertowe Nr 23/2012 (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej, projektora, laptopa oraz montażu tablicy i projektora) Zespół Szkół Publicznych/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim Niekłań Wielki ul. Szkolna 4 26 220 Stąporków Tel. 41 374 40 14 www.zsp.nieklan.szkolnastrona.pl e- mail: Zapytanie ofertowe Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2015 KO.2520-6/KŁ/2015 Radziejów, dnia 16.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2015 Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 WARSZAWA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 3/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie

Zapytanie ofertowe nr 10/2015. Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie SP2.W.2710.10.2015 Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie Władysławowo, 16.11.2015 r. ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 2 84-120 Władysławowo Zapytanie ofertowe nr 10/2015 Zamawiający Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

1. Dell Vostro 3560. 2. Lenovo ThinkPad Edge E431 Czarny. Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Specyfikacja

1. Dell Vostro 3560. 2. Lenovo ThinkPad Edge E431 Czarny. Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Specyfikacja Załącznik nr 3 do Zaproszenia 1. Dell Vostro 3560 Specyfikacja Kolor obudowy: Srebrny Procesor: Intel Core i5-3230m (2.6-3.2 GHz, 3 MB cache, 5 GT/s, HyperThreading, WiDi) Dysk twardy: 500 GB Standardowy

Bardziej szczegółowo

Multimedialna pracownia językowa 1 kpl

Multimedialna pracownia językowa 1 kpl Multimedialna pracownia językowa 1 kpl Parametry oraz podstawowe elementy: 1. Zestaw dydaktyczny dla 24 stanowisk; z określeniem możliwości rozszerzenia pracowni do większej liczby stanowisk np. cena rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo