TARYFY ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PUNKTU WIDZENIA ODBIORCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFY ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PUNKTU WIDZENIA ODBIORCY"

Transkrypt

1 Elżbieta NIEWIEDZIAŁ, Ryszard NIEWIEDZIAŁ Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Dystrybucja energii elektrycznej TARYFY ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PUNKTU WIDZENIA ODBIORCY Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie odbiorcom podstawowych zagadnień dotyczących taryf za dostawę energii elektrycznej. Scharakteryzowano składniki opłat dla grup odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć oraz przedstawiono wpływ zasad tworzenia stawek opłat przesyłowych na średnie, wypadkowe ceny dostawy energii uwzględniające wszystkie składowe kosztów. 1. Wprowadzenie Funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa trudno wyobrazić sobie bez energii elektrycznej. Przerwy w dostawach tej energii uświadamiają odbiorcy jak bardzo jest od niej uzależniony. Można zatem powiedzieć, że każdy człowiek jest obecnie niewolnikiem energii elektrycznej. Musi sobie jednak zdawać sprawę z tego, że wytworzenie energii i jej dostarczenie wymaga określonych kosztów. W okresie funkcjonowania w Polsce gospodarki centralnie sterowanej w różny sposób obciążano odbiorców opłatami za korzystanie z tej uznawanej bardzo często jako najszlachetniejszej energii. Uznawano powszechnie, także w innych krajach o gospodarce rynkowej, że energia elektryczna jest dobrem społecznym, za które nie zawsze odbiorca (szczególnie zaliczany do gospodarstw domowych) winien pokrywać całkowite koszty jakie towarzyszą zużywanej przez niego energii. Z drugiej strony postrzegano przedsiębiorstwa energetyczne, funkcjonujące w ramach monopolu naturalnego, że działają przy minimalnym ryzyku bez konieczności konkurowania o sprzedaż i przesył towaru jakim jest energia elektryczna. Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej zmieniło podejście do energii elektrycznej. Zaczęto traktować ją jako towar, za który użytkownik musi ponieść opłaty adekwatne do kosztów wytworzenia i przesyłu. Akty prawne Prawo Energetyczne [1] oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [2] wprowadziły nowe zasady rozliczania odbiorców za energię elektryczną, które przede wszystkim wprowadziły rozdzielenie w opłatach dwóch działalności: wytwarzania energii elektrycznej, przesyłu (transportu) energii elektrycznej. Te zmiany pociągnęły za sobą odrębne stanowienie cen energii elektrycznej i stawek opłat przesyłowych. Odbiorcy, szczególnie drobni, przyzwyczajeni do rozliczania się według jednej ceny energii ujmującej wszystkie koszty, do tej pory mają zastrzeżenia do takiej formy rozliczeń. W prezentowanym artykule scharakteryzowano składniki opłat dla grup odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć oraz przedstawiono wpływ zasad tworzenia stawek opłat przesyłowych na średnie, wypadkowe ceny dostawy energii uwzględniające wszystkie składowe kosztów. 31

2 2. Podstawy prawne tworzenia taryf elektroenergetycznych W Polsce, obowiązują dwa podstawowe akty prawne, które podają zasady rozliczania się odbiorców z przedsiębiorstwami energetycznymi za dostawy energii elektrycznej. Są to: Prawo Energetyczne [1] i Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [2]. Poniżej podano najważniejsze zapisy w ww. dokumentach. W Art Prawa Energetycznego [1] zapisano: Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej. Natomiast w Art : Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność; 2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. Niezmiernie ważnym jest punkt 5 wyżej wymienionego Art. 45. Prawa, który mówi, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zatem Prezes URE ingeruje w podział kosztów całkowitych na dwie części składowe, które stanowią bazę do wyznaczenia stawek opłat stałych i zmiennych. Skutkuje to z reguły wyższymi stawkami opłaty zmiennej i niższymi opłaty stałej. Ponadto pociąga za sobą z jednej strony odstępstwo od zasady, że stawki opłat przesyłowych winny być nośnikiem kosztów, gdyż tylko wówczas odbiorca będzie odbierał właściwe sygnały cenowe i będzie według nich regulował poziom pobieranej mocy i energii elektrycznej. Natomiast z drugiej strony stanowi ochronę drobnych odbiorców, szczególnie tych o niskim poziomie zużycia energii elektrycznej przed nadmiernie wysokimi kosztami. Podstawę do tworzenia obowiązujących taryf za dostawę energii elektrycznej stanowi, jak zaznaczono wyżej, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [2], nazywane w skrócie rozporządzeniem taryfowym. Najnowsze rozporządzenie, które zostało wydane dnia 18 sierpnia 2011 roku, określa szczegółowe zasady: kształtowania taryf dla energii elektrycznej, kalkulacji cen i stawek opłat, rozliczeń z odbiorcami. 32

3 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej zawiera w taryfie głównie: ceny energii elektrycznej, stawki opłat za rezerwy mocy. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej zawiera w taryfie głównie: stawki opłat za świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zwane dalej stawkami opłat przesyłowych/dystrybucyjnych ; sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną zawiera w taryfie przede wszystkim ceny energii elektrycznej. Najbardziej rozbudowane są taryfy przesyłowe. Rozliczenie między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej dotyczy nie tylko kosztów samego transportu energii, ale również kosztów dodatkowych takich jak: koszty zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, koszty tzw. osierocone oraz opłaty abonamentowe. Główne składniki taryf wyznacza się w następujący sposób: 1. Składnik stały stawki sieciowej kalkuluje się na podstawie planowanych do poniesienia kosztów stałych z uwzględnieniem udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji, 2. Składnik zmienny stawki sieciowej kalkuluje się na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych: zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia różnicy między ilością energii elektrycznej wprowadzanej do sieci danego poziomu napięć znamionowych a ilością energii pobranej z tej sieci przez odbiorców lub przesłanej, lub dystrybuowanej do sieci innych poziomów napięć znamionowych; ogólnie można powiedzieć, że są to koszty zakupu energii na pokrycie strat sieciowych; zmiennych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej sieciami innych poziomów napięć znamionowych i sieciami należącymi do innych operatorów lub innych przedsiębiorstw energetycznych; stałych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej w części nieuwzględnionej w składniku stałym, stosownie do art. 45 ust. 5 ustawy [1]. Uwzględniając wszystkie koszty przesyłu taryfa określa: 1. Grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup; 2. Sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kv także ryczałtowe stawki opłat; 3. Stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z: dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej), korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe), odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe), przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przejściowej). 33

4 Kontrowersje wzbudzają stawki jakościowe i przejściowe. Od połowy lat 90. ubiegłego stulecia zawierano kontrakty długoterminowe umożliwiające modernizację wysłużonych elektrowni (również elektrociepłowni). Możliwości sfinansowania modernizacji uzyskano z konsorcjów finansowych pod warunkiem, że modernizowane obiekty będą miały zagwarantowany zbyt wytwarzanej energii. W miarę upływu czasu okazało się, że modernizowane elektrownie są w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ nie muszą uczestniczyć w konkurencyjnym rynku energii. Takie podejście kłóciło się z zasadą Unii Europejskiej i po wielu latach negocjacji wycofano się z tych kontraktów, a niespłacone zadłużenie wprowadzono do systemu taryf jako opłata przejściowa. Opłata jakościowa ma na celu pokrycie kosztów związanych z zagwarantowaniem przez krajowy system przesyłowy bezpiecznych i pewnych dostaw energii. Chroniąc odbiorców przez nadmiernym wzrostem kosztów energii elektrycznej wprowadzono w rozporządzeniu taryfowym [2] pojęcie współczynnika korekcyjnego Y będącego podstawą do wyznaczania dopuszczalnych zmian cen i stawek opłat w kolejnych latach. Zmiany te są uzasadnione zmianami warunków zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa lub poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczynniki korekcyjne Y ustala się dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej tak, aby był spełniony warunek: 34 Cw Cw [1 + Y /100] n gdzie: Cw n, Cw n-1 ceny wskaźnikowe dla danego rodzaju działalności w roku n i n-1, Y n współczynnik korekcyjny, ustalany corocznie i uwzględniany w cenie energii elektrycznej lub w stawkach opłat przesyłowych, określający zmianę niezależnych od przedsiębiorstwa warunków wykonywania danego rodzaju działalności gospodarczej. Analizując powyższy wzór można stwierdzić, że ustalanie cen i stawek na dany rok odbywa się przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych takich jak np. stopa inflacji oraz stosowane są konkretne ograniczenia wzrostu poziomu cen i stawek, szczególnie istotne przy kształtowaniu stawek opłat przesyłowych. Przy omawianiu zasad rozliczeń za dostawy energii elektrycznej należy nadmienić o zasadzie dostępu stron trzecich do sieci TPA, która jest jedną z najważniejszych zasad, na której opiera się zliberalizowany rynek energii. Daje ona prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy energii. Pierwszą stroną jest właściciel sieci (dystrybutor), drugą odbiorca, a trzecią stroną sprzedawca energii. Grupa odbiorców, jaką są gospodarstwa domowe i rolne, objęta jest ochroną i dla niej zatwierdzane są przez Prezesa URE ceny energii elektrycznej. Można powiedzieć, że dla tej grupy odbiorców nie został uwolniony rynek energii w odróżnieniu do innych grup odbiorców. Zdania o takim podejściu do cen energii dla gospodarstw domowych i rolnych są podzielone. Z jednej strony spółki obrotu energią elektryczną uważają, że ceny przyjęte w zatwierdzanych przez prezesa URE taryfach dla odbiorców z grupy G (czyli odbiorców indywidualnych) są niższe od cen rynkowych i stanowią barierę rozwoju rynku energii elektrycznej w tym segmencie. Spółki obrotu apelują o jak najszybsze pełne uwolnienie rynku energii elektrycznej w Polsce, pon-1 n

5 przez zwolnienie przez prezesa URE wszystkich spółek handlujących energią z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf w grupie gospodarstw domowych. Z drugiej strony Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uważa, że istnieje duża dysproporcja pomiędzy pozycjami odbiorców a przedsiębiorstw energetycznych na rynku energii. W ocenie Urzędu przedsiębiorstwa energetyczne nie są wystarczająco zorientowane na potrzeby odbiorców. Z uwagi na zapis w Art Prawa Energetycznego [1] w artykule ograniczono się do analizy stawek opłat przesyłowych. 3. Rozliczenia usług dystrybucji energii elektrycznej Na rys. 1 przedstawiono bardzo prosty schemat przepływu energii elektrycznej. Pominięto dostawy energii na poziomach niższych napięć, a zaznaczono te, które wprowadzane są do sieci najwyższych napięć, ponieważ one stanowią największy udział dostarczanej energii. A_w NN WN SN nn Rys. 1. Schemat przesyłu energii elektrycznej sieciami poszczególnych poziomów napięć. Oznaczenia: A_w energia wprowadzona do sieci najwyższych napięć; Odb_xx odbiorcy pobierający energię na odpowiednim poziomie napięcia, ΔA_xx straty energii w sieci danego napięcia. ΔA_NN ΔA_110 ΔA_SN ΔA_nn Odb_110 Odb_SN Odb_nn Z rys. 1 wyraźnie widać, że odbiorcy zasilani na różnych poziomach napięć wykorzystują różne segmenty sieci elektroenergetycznej. Wszyscy odbiorcy korzystają z sieci najwyższych napięć 220 i 400 kv. Dla odbiorców zasilanych na napięciu 110 kv (WN) niezbędna jest dodatkowo sieć 110 kv. Sieci pozostałych poziomów napięć dla tych odbiorców mogą nie istnieć. Nie mogą być w związku z tym obciążani ich kosztami. Rozumując podobnie pozostali odbiorcy muszą być obciążeni kosztami sieci, która jest niezbędna dla transportu energii dla pokrycia ich zapotrzebowania, czyli odbiorcy SN kosztami sieci WN i SN, a odbiorcy nn kosztami sieci wszystkich poziomów napięć. W tabeli 1 zestawiono dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) następujące dane dla roku 2010: liczbę odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć, całkowite długości linii elektroenergetycznych w podziale na napięcia, moce transformatorów zainstalowanych w stacjach, długości linii przypadające na jednego odbiorcę, moc transformatorów przypadającą na jednego odbiorcę, a na rys. 2 i 3 przedstawiono ilustrację graficzną jednostkowych długości linii i jednostkowych mocy transformatorów. 35

6 Tabela 1. Wybrane dane statystyczne Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Poziom napięcia Liczba odbiorców tys. Długości linii tys. km Moc transformatorów MVA Jednostkowa długość m/odb. Jednostkowa moc kva/odb. NN , kv 0, ,99 2,54 SN ,42 2,96 nn ,15 2,63 Należy podkreślić, że analizując jednostkowe długości linii i moce transformatorów w okresie lat można stwierdzić, że utrzymują się one na podobnym poziomie (różnice nie przekraczają 1%). Rys. 2. Jednostkowa długość linii przypadająca na odbiorcę w km/odb. Z powyższych wykresów i danych liczbowych widać wyraźnie zróżnicowanie długości linii elektroenergetycznych różnych napięć przypadających na pojedynczego odbiorcę. Dostawa energii każdemu odbiorcy nn wymaga blisko 50 m linii różnych napięć, czyli z punktu widzenia sieciowych przedsiębiorstw energetycznych jest on najbardziej kosztownym odbiorcą, co winno być i jest odzwierciedlone w stawkach opłat przesyłowych. Podobnie jest przy wyznaczaniu składnika zmiennego, który dla odbiorców nn musi uwzględniać fakt, że odbiorcy ci powodują straty energii w sieciach wszystkich poziomów napięć. Przykładowo w tabeli 2 zestawiono stawki opłaty stałej i opłaty zmiennej, które obowiązywały na Obszarze Poznańskim ENEA Operator w roku 2011, uzupełnione o opłaty dodatkowe jakościową, przejściową i abonamentową. Stawki opłat stałej i zmiennej dla grup A, B i C21 układają się zgodnie ze stopniem zaangażowania przez odbiorców majątku sieciowego. Dla drobnych odbiorców grupy C i G zasada stawek odpowiadającym kosztom stałym i zmiennym już nie obowiązuje. Składnik zmienny jest znacznie wyższy niż dla odbiorców zasilanych również na niskim napięciu, ale należących do odbiorców o wyższej mocy (C21): dla C11 o ok. 50%, dla G11 ok. 66%. Natomiast składnik stały odwrotnie: dla C11 składnik stały stanowi ok. 30%, dla G11 (przy założeniu, że moc podlegająca opłacie wynosi 5 kw) ok. 9% stawki w taryfie C21. Dla zilustrowania wpływu dociążania stawki zmiennej, a odciążania stawki stałej przy ustalaniu wysokości stawek wykonano symulacyjne obliczenia dla wy- 36 Rys. 3. Jednostkowa moc transformatorów przypadająca na odbiorcę w kva/odb.

7 typowanych gospodarstw domowych różniących się rocznym zużyciem energii kwh/rok i mocy umownej 5 kw (kalkulacja składnika zmiennego włączenie kosztów stałych za przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej w części nieuwzględnionej w składniku stałym). Wyniki tych obliczeń zestawiono na rysunkach 4 i 5. Tabela 2. Przykładowe stawki opłaty stałej i opłaty zmiennej Grupa taryfowa Składnik stały opłaty Składnik zmienny opłaty Składnik opłaty abonamentowej Składnik opłaty jakościowej Składnik opłaty przejściowej zł/mw/m-c zł/mwh zł/m-c zł/mwh zł/m-c A ,30 17,73 19,60 6,98 5,63 B ,34 41,10 19,60 6,98 3,02 C ,82 91,06 14,26 6,98 1,22 zł/kw/m-c zł/kwh zł/m-c zł/kwh zł/m-c C11 2,56 0,1372 2,89 0,0070 1,22 zł/m-c zł/kwh zł/m-c zł/kwh zł/m-c G11 4,13* 0,1509 1,95 0,0070 0,34/1,42/4,5** * dla odbiorców 3-fazowych ** stawki odpowiednio dla odbiorców o rocznym zużyciu energii w przedziałach do 500 kwh / od 500 do 1200 kwh / powyżej 1200 kwh. Rys. 4. Roczne koszty przesyłu w zł/rok dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii kwh/rok w rozbiciu na koszty opłaty stałej i zmiennej wyznaczone według rzeczywistych stawek opłat Rys. 5. Roczne koszty przesyłu w zł/rok dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii kwh/rok w rozbiciu na koszty opłaty stałej i zmiennej wyznaczone według hipotetycznych stawek opłat (jak dla odbiorców grupy C21) Z wykresów przedstawionych na rysunkach 4 i 5 widać jak poważnym obciążeniem kosztowym są sieci elektroenergetyczne. Brak zapisu w Prawie Energetycznym [1] powodowałby obciążenie odbiorców o niskim zużyciu energii bardzo wysokimi kosztami transportu energii. Można stwierdzić, że stosowany w naszym kraju sposób kształtowania taryf (Prawo energetyczne art ) chroni tych odbiorców przed ograniczeniami z korzystania z energii elektrycznej. 37

8 Dla zobrazowania struktury wszystkich składników opłat rozszerzono ww. kalkulacje o wyznaczenie wypadkowej, jednostkowej ceny energii dla gospodarstw domowych w dwóch wariantach w oparciu o: wariant I rzeczywiste stawki opłat sieciowych, abonamentowych, przejściowych, jakościowych, wariant II hipotetyczne stawki opłat według rzeczywistych kosztów, czyli według stawek taryfy C21. W obliczeniach uwzględniono również ceny energii, które obowiązują w ENEA Operator, a wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach 6 i 7. Rys. 6. Jednostkowe koszty użytkowania energii elektrycznej w zł/kwh dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii kwh/rok w rozbiciu na koszty samej energii, koszty z opłaty stałej, zmiennej i koszty dodatkowe wyznaczone według rzeczywistych stawek opłat Rys. 7. Jednostkowe koszty użytkowania energii elektrycznej w zł/kwh dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii kwh/rok w rozbiciu na koszty samej energii, koszty z opłaty stałej, zmiennej i koszty dodatkowe wyznaczone według hipotetycznych stawek opłat (z grupy C21) Analizując uzyskane wartości średnie w dwóch wariantach można zauważyć, że: 1. W wariancie I cena taryfowa energii stanowi od 52 58% średniej wypadkowej ceny 1 kwh przy trzech założonych poziomach zużycia, a opłata zmienna (zależna od zużycia energii) 29 32%, co łącznie daje udział 81 90%; oznacza to, że w obowiązującej taryfie istnieje silna korelacja między wypadkową ceną a poziomem zużycia energii. Daje tym samym impulsy do oszczędności energii. 2. W wariancie II cena taryfowa energii stanowi od 26 46% średniej wypadkowej ceny 1 kwh przy trzech założonych poziomach zużycia, a opłata zmienna 9 16%, co łącznie daje udział 35 62%; udział opłaty stałej od 60 34% powoduje, że odbiorca o niskim zużyciu rozlicza się za dostawy energii po znacznie wyższej wypadkowej cenie, a ponadto nie ma bodźców do ograniczania jej zużycia. 3. W wariancie I wypadkowa cena 1 kwh maleje nieznacznie w miarę wzrostu zużycia energii (10% przy rocznym zużyciu 3000 kwh w stosunku do zużycia 1000 kwh), podczas gdy w wariancie II cena ta maleje szybciej (40% przy podanym powyżej zużyciu). 38

9 4. Wypadkowa cena 1 kwh w wariancie II jest znacznie wyższa od ceny w wariancie I przy niskim zużyciu energii (zużycie 1000 kwh wariant I 0,519 zł/kwh, wariant II 1,009 zł/kwh). 4. Podsumowanie Konsekwencją rozdziału działalności wytwarzania, przesyłu i obrotu energią jest kształtowanie taryf oddzielnie dla każdej działalności. W artykule pokazano zmiany stawek opłat przesyłowych dla grup odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć wynikające z różnego zaangażowania odbiorców w korzystaniu z linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. Analiza przeprowadzona w artykule, dotycząca wpływu składowych opłat za dostawy energii elektrycznej drobnym odbiorcom (cena energii, stawki opłat przesyłowych oraz opłat dodatkowych jakimi są opłata abonamentowa, przejściowa i jakościowa), uzasadniła przyjęty kierunek przy kształtowaniu taryf elektroenergetycznych. W konsekwencji wypadkowa cena 1 kwh tylko w nieznaczny sposób maleje wraz ze wzrostem zużycia energii przez odbiorcę. Należy podkreślić, że energia elektryczna jest niezbędna do życia, a wysokie stawki opłaty stałej (wyznaczone według rzeczywistych kosztów stałych sieci elektroenergetycznych) pociągałyby wysokie wartości średnich wypadkowych cen za pobraną energię. Grupę o niskim zużyciu stanowią z reguły odbiorcy o małych przychodach. Wysokie wypadkowe ceny każdej kilowatogodziny prowadziłyby w znaczący sposób do obniżenia zużycia energii przez tych odbiorców, co często ograniczałoby możliwości korzystania z tej najszlachetniejszej postaci energii. 5. Bibliografia 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst: Dz. Ustaw z 2006 roku, Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Dz. Ustaw z 2011 r., Nr 189, poz Tekst artykułu prezentowanego na XV Sympozjum z cyklu Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne pt. Klasyczne i inteligentne sieci oraz instalacje projektowanie, budowa, eksploatacja, Poznań listopada 2012 r. 39

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne

Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne Straty sieciowe a opłaty dystrybucyjne Autorzy: Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział Menedżerskich w Koninie - Wyższa Szkoła Kadr ( Energia elektryczna styczeń 2014) W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 189 10755 Poz. 1126 1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23 Objaśnienia do formularza G-10.4(P)k Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne kwartały 2014 r. i za 2014 rok. Do sporządzania sprawozdania zobowiązany jest operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Dz. U. 2013r. Nr 2, poz. 1200

Tekst jednolity Dz. U. 2013r. Nr 2, poz. 1200 Tekst jednolity Dz. U. 2013r. Nr 2, poz. 1200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 18/2016 z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 12/2009 z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Znak sprawy: ZP OA-271-4/BG/2016

WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Znak sprawy: ZP OA-271-4/BG/2016 WZÓR (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: ZP OA-271-4/BG/2016 UMOWA zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków NIP 577-17-44-356,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 12/12/2016 roku obowiązująca od 01.01.2017 r. Ożarów Mazowiecki, 2016-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 14 grudnia 2000

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 14 grudnia 2000 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Na podstawie art. 46 ust. 1

Bardziej szczegółowo

w zakresie ( ) magazynowania ( ) paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność;

w zakresie ( ) magazynowania ( ) paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność; Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. Gdańsk 02.01.2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Niniejsza Taryfa Sprzedawcy została ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne Fortum Marketing

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Koszty niedostarczonej energii elektrycznej jako element oceny opłacalności wytypowanych rozwiązań linii elektroenergetycznych

Koszty niedostarczonej energii elektrycznej jako element oceny opłacalności wytypowanych rozwiązań linii elektroenergetycznych Koszty niedostarczonej energii elektrycznej jako element oceny opłacalności wytypowanych rozwiązań linii elektroenergetycznych Autorzy: Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Bardziej szczegółowo

STALPRODUKT S.A. w Bochni

STALPRODUKT S.A. w Bochni STALPRODUKT S.A. w Bochni Taryfa dla energii elektrycznej STALPRODUKT S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną ZATWIERDZAM Bochnia, dn. 15 grudnia 2017 r... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O TARYFIE... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Elżbieta NIEWIEDZIAŁ, Ryszard NIEWIEDZIAŁ Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Henryk Kossak Radosław Prześlica Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017 Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii Szanowny Panie Ministrze, W odpowiedzi na pismo nr DE-II-41011-2/4/16 z 1 grudnia 2016 r. i w uzupełnieniu do

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r.

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r. Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia 02.11.2015 r.) 1 Informacje ogólne 1.1 Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem

Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Urzędowa regulacja obrotu ciepłem Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa dr Paweł Bogusławski Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departament Przedsiębiorstw Energetycznych REC 2012

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4

SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH... 4 3.2. STREFY CZASOWE...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Nr OGD-820/1064-A/8/2002/II/BP z dnia 2 sierpnia 2002 r. maj

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o.

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 17.03.2003 r. Nasz znak: OR Vll.0036/ 4./03 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana w dniu 24 lutego 2003r, dotyczącą kwot

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

Jeden dzień bez energii elektrycznej...

Jeden dzień bez energii elektrycznej... Jeden dzień bez energii elektrycznej... Autor: Anna Gabrysiak ( Wokół Energetyki kwiecień 2005) Czy wyobrażali sobie Państwo, co działoby się w naszym kraju i Państwa domu, gdyby przez jeden dzień nie

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 29.12.2015, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

STAWKA SIECIOWA OPŁATY PRZESYŁOWEJ W TARYFACH SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH CZĘŚĆ II. ASPEKTY PRAWNE

STAWKA SIECIOWA OPŁATY PRZESYŁOWEJ W TARYFACH SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH CZĘŚĆ II. ASPEKTY PRAWNE Krzysztof Majka Politechnika Lubelska STAWKA SIECIOWA OPŁATY PRZESYŁOWEJ W TARYFACH SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH CZĘŚĆ II. ASPEKTY PRAWNE Ocena rozwiązań praktycznych w zakresie taryfikacji stawki sieciowej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie prosumenta ustawa OZE

Rozliczenie prosumenta ustawa OZE Rozliczenie prosumenta Ustawa OZE Cytat z portalu gramwzielone.pl Stanowisko TAURON Sprzedaż Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy tej spółki, informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą Zarządu z dnia 26 listopada 2013 roku i obowiązuje od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych w pakietach: KORPORACYJNY, KLASYCZNY, EKONOMICZNY, UNIWERSALNY, ZIELONY Obowiązuje od 1 marca 2012 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych 1. Operator ustali w cenniku Operatora: a. sposób ustalania opłat oraz stawki opłat za świadczone usługi regazyfikacji,

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz.

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. obowiązujące na terenie gminy Zbrosławice

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. obowiązujące na terenie gminy Zbrosławice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie gminy Zbrosławice na okres: od dnia 01.05.2009r. do dnia 30.04.2010r. Zbrosławice, luty 2009 1 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

G-11e Sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych

G-11e Sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-5 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-e Sprawozdanie o cenach według kategorii standardowych odbiorców końcowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulacja sektora ciepłowniczego. Bogusław Regulski

Regulacja sektora ciepłowniczego. Bogusław Regulski Regulacja sektora ciepłowniczego Bogusław Regulski Rynek ciepła w liczbach Zapotrzebowanie na ciepło w Polsce : ~900 PJ* Około 30% (280 PJ) stanowi zużycie ciepła w przemyśle. Pozostałe 70% (620 PJ) konsumuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie TARYFA DLA CIEPŁA Dębno, 2016 r. w Dębnie PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OSZ 4210 35 (8)/2015/2016/394/XIII/JC Szczecin, dnia 21 stycznia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art.47 ust. 1 i 2, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne

Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej. na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Zmiany w sprawozdaniu finansowym spółki energetycznej na podstawie art. 44 ustawy Prawo energetyczne Poznań, 14 listopada 2016 roku www.premiumaudyt.pl 1 1. Wprowadzenie Program spotkania 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 2635

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 2635 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 2635 DECYZJA Nr OŁO-4210-3(12)/2014/510/X/MGĘ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 13 marca 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu 1.1 1.2 od 1 do 5 Ryszard Śnieżyk przedsiębiorca figurujący w CEIDG Józef Jasiński nie figuruje w CEIDG (dalej J. Jasiński) I. Uwagi i propozycje do części ogólnej 1 5 projektu modelu Brak kontroli zasadności

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o., Stary Las

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o., Stary Las Starogard Gdański: dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las. Numer ogłoszenia: 485028-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE 30 maja 2017 r., Warszawa Otoczenie prawne Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Piotrków Trybunalski 2013 CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Informacje

Bardziej szczegółowo

,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów

,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów ,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie WARSZAWA 5, 8 i 15 października 2009 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-45/2013/264/XIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni I. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z dnia 18 lipca 2007 r.)

Bardziej szczegółowo