WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XXIII/239/2008, z dnia 25 czerwca 2008 roku WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA CZERWIEC 2008 R.

2 1. Wstęp. Gmina Jabłonna w kilku ostatnich latach znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Jednym z najważniejszych czynników stymulujących ten rozwój jest atrakcyjne położenie gminy w sąsiedztwie Warszawy. Najbardziej znaczącym symptomem rozwoju jest szybko wzrastająca z roku na rok liczba mieszkańców, która w 2007 r. przekroczyła osób zameldowanych na terenie gminy. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, zwiększa się skala potrzeb społeczności, które Gmina jest zobowiązana zaspokoić. Większość z nich wiąże się z koniecznością wybudowania rozległej i kosztownej infrastruktury technicznej. Gmina Jabłonna ma dobrą sytuację finansową, jednakże skala niezbędnych inwestycji jest bardzo duża, a czas na ich realizację mocno ograniczony. Jest to związane z limitami czasowymi na ubieganie się o środki funduszy strukturalnych UE, koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz silnie artykułowanymi potrzebami społecznymi. Posiadanie skutecznego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w takich warunkach jest koniecznością. Z tego względu w 2007 r. z inicjatywy Wójta Gminy, zostały podjęte prace nad przygotowaniem kompleksowego, opartego na Wieloletnim Planie Finansowym, planu umożliwiającego zrealizowanie potrzebnych inwestycji. Plan po uchwaleniu przez Radę Gminy będzie spełniał kilka istotnych funkcji. 1. Plan będzie stanowił narzędzie w systemie zarządzania, zapewniając uporządkowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań, w całym okresie jego trwania, 2. Plan będzie pozwalał na wybór w oparciu o przejrzyste kryteria zadań najważniejszych z punktu potrzeb lokalnej społeczności, 3. Plan będzie spełniał kryterium realności poprzez wskazanie źródeł finansowania dla każdego z zadań, na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego, 4. Plan będzie narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji związanych z finansowaniem części zadań długiem poprzez zoptymalizowanie zakresu i warunków, na jakich dług będzie zaciągany, przy zachowaniu bezpiecznych wskaźników zadłużenia Gminy, 5. Plan jest dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się przez Gminę o uzyskanie współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 6. Plan zapewni lepszą komunikację ze społecznością lokalną, począwszy od możliwości składania wniosków inwestycyjnych przez mieszkańców, skończywszy na prezentacji 2

3 zadań wprowadzonych do planu w perspektywie 6 kolejnych lat. Mieszkańcy będą również informowani o postępach w realizacji Planu. 2. Dziedziny programowania. Ze względu na specyfikę zadań inwestycyjnych i związaną z tym potrzebę ujednolicenia kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych oraz wzajemne powiązania zadań, zostały określone następujące dziedziny programowania inwestycji: Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska (GWS) Drogi i transport (DT) Edukacja, kultura, sport, rekreacja, pomoc społeczna (EKS) Bezpieczeństwo publiczne (BP) Administracja samorządowa i społeczeństwo informacyjne (ASSI) 3. Założenia polityki inwestycyjnej i finansowej Ograniczona ilość środków finansowych przy gwałtownie narastających potrzebach, wymusza konieczność wyboru, które zadania inwestycyjne przyniosą najwięcej korzyści mieszkańcom gminy. W wyniku analizy uwarunkowań towarzyszących opracowaniu Planu, zostały przyjęte następujące zasady w zakresie polityki inwestycyjnej i finansowej Gminy, które będę realizowane w trakcie wdrażania Planu: - podział środków na dziedziny programowania ze względu na możliwości pozyskania współfinansowania zewnętrznego zadań - preferencje dla zadań kluczowych dla rozwoju gminy, posiadających szanse współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej - preferencje dla zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które umożliwią spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - przestrzeganie zasady koncentracji zgodnie z polityką UE - pierwszeństwo dla realizacji zadań, zapewniających największe korzyści (gospodarcze, społeczne, ekologiczne, finansowe) 3

4 - pierwszeństwo dla zadań najbardziej efektywnych ekonomicznie, których realizacja umożliwi osiągnięcie maksymalnych rezultatów, przy możliwie najniższym koszcie jednostkowym - zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji umożliwiające uzyskanie w krótkim czasie rezultatów działań inwestycyjnych - konsekwentne przeznaczanie odpowiednich środków finansowych i rzeczowych na prace przygotowawcze i koncepcyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego skrócenia czasu opracowania dokumentacji - zaciąganie długu na finansowanie zadań w oparciu o wyniki systematycznej analizy finansowej budżetu i wieloletnie plany finansowe - preferencje dla zadań realizowanych w partnerstwie - preferencje dla zadań o największym zasięgu (przynoszącym korzyści największej liczbie mieszkańców) - odnoszenie zadań wprowadzanych do WPI do przyjętej strategii rozwoju Gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, które jest narzędziem strategii rozwoju - przyjmowanie w planowaniu i realizacji inwestycji rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią przestrzeganie norm wynikających z przepisów prawa, (w dziedzinie ochrony środowiska, budownictwa, transportu, usług), które będą obowiązywały w przyszłości - zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach wdrażania Planu - zapewnienie bezpiecznego poziomu zadłużenia Gminy utrzymanie wskaźnika obsługi zadłużenia w wysokości maksymalnie 10-11% i wskaźnika zadłużenia w relacji do dochodów na poziomie do 50%. 4. Metodologia opracowania Planu Podstawą prawną podjętych prac jest Uchwała Nr XIV/152/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna. Na jej podstawie zostało wydane Zarządzenie Nr 137/2007 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 grudnia 2007r., w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna na lata W oparciu o zapisy w/w Uchwały, został opracowany w trakcie prac Zespołu ds. WPI, zestaw kryteriów 4

5 oceny wniosków inwestycyjnych. Kryteria te zostały następnie przeanalizowane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Rady Gminy. Do oceny wniosków inwestycyjnych przyjęto poniższy zestaw kryteriów: (niektóre kryteria były stosowane odpowiednio do dziedzin programowania, np. kryterium nr 11 nie było stosowane w odniesieniu do zadań związanych z infrastrukturą wodnokanalizacyjną i drogami) 1. Kontynuacja zadania 2. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego 3. Gotowość do realizacji pod względem formalno-prawnym, technicznym i projektowym 4. Zasięg oddziaływania/ liczba mieszkańców objętych zadaniem 5. Zgodność ze strategią rozwoju gminy 6. Poparcie społeczne dla realizacji zadania 7. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi - komplementarność 8. Współfinansowanie realizacji zadania ze środków UE, innych funduszy, środków budżetu państwa lub przy pomocy preferencyjnych pożyczek, kredytów, PPP 9. Wpływ zadania po zrealizowaniu na budżet gminy 10. Wpływ na rozwój gospodarczy gminy (korzyści dla podmiotów gospodarczych, wpływ na inwestycje, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy) 11. Wpływ na: jakość kształcenia, rozwój oferty kulturalnej gminy, jakość realizacji zadań gminy w sferze pomocy społecznej, bezpieczeństwo, zdrowie, działanie administracji samorządowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego (w zależności od sfery, której dotyczy projekt) 12. Wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy 13. Wpływ na środowisko naturalne 14. Wpływ na jakość życia mieszkańców 15. Konieczność realizacji wynikająca ze zobowiązań prawnych (ustawy, wyroki sądowe, zawarte umowy) 5

6 W dniu r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nt. przygotowania wniosków inwestycyjnych. Po zawiadomieniu mieszkańców przeprowadzono nabór wniosków inwestycyjnych. W sumie zebrano ponad 200 wniosków dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania samorządu gminnego. Wnioski zostały uporządkowane i uzupełnione. Część wniosków dotyczyła tych samych zadań inwestycyjnych. Zostały one uwzględnione jako pojedynczy wniosek. Lista potrzeb inwestycyjnych została uzupełniona o zadania zgłoszone przez Wydział Inwestycji i Rozwoju UG oraz gminne jednostki organizacyjne. Spośród wszystkich wniosków wybrano 121 spełniających kryteria. Spośród najwyżej punktowanych i najważniejszych zadań, wybrano 66, które po uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy, znalazły się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata W ramach poszczególnych dziedzin programowania do WPI wprowadzono: Dziedzina programowania Liczba zadań inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne 3 Administracja samorządowa i społeczeństwo informacyjne 2 Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska 21 Edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna 7 Drogi i transport 28 Nakłady w poszczególnych dziedzinach programowania w ramach WPI na lata są następujące: Dziedzina programowania Planowane nakłady [PLN] Bezpieczeństwo publiczne (BP) Administracja samorządowa i społeczeństwo informacyjne (ASSI) Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska (GWSOS) Edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna (EKS) Drogi i transport (DT) Razem

7 DT 16,12% EKS 14,93% BP 0,45% GWSOS ASSI BP EKS DT ASSI 0,65% GWSOS 67,85% Wykres 1. Procentowy udział nakładów w poszczególnych dziedzinach programowania 5. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Jabłonna. W trakcie opracowania WPI Gminy Jabłonna została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata Następnie uzgodniono i przyjęto założenia do planowania finansowego na lata Założenia te dotyczyły wzrostu PKB, średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, a także specyficznych dla Gminy Jabłonna parametrów zmian dochodów według poszczególnych źródeł i wydatków w działach. Dla zapewnienia większej precyzji planowania w kategorii wydatków zostały wyodrębnione wydatki rzeczowe, osobowe, dotacje, wydatki remontowe oraz wydatki inwestycyjne. W oparciu o przyjęte założenia oraz wyniki analizy ex-post budżetów Gminy, sporządzona została prognoza dochodów i wydatków budżetowych na lata wraz z perspektywą na lata Następnie obliczono różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi budżetu Gminy na poszczególne lata prognozy, uzyskując przewidywane kwoty wolnych środków. W ramach tych kwot jest możliwa obsługa zaciąganego zadłużenia i finansowanie zadań inwestycyjnych. 7

8 Wszystkie działania związane z analizą budżetów w latach , założeniami oraz obliczeniem kwot wolnych środków, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem Modelu Analizy Finansowej Gminy (GFAM) działającego w programie Excel. Następnie z wykorzystaniem tego samego narzędzia, wprowadzono zadania inwestycyjne wybrane w trakcie prac Zespołu ds. WPI i po zatwierdzeniu i uzupełnieniu listy zadań przez Wójta Gminy, do realizacji w okresie Niedobór wolnych środków na inwestycje i wynikający stąd deficyt budżetu w poszczególnych latach został zrównoważony poprzez zaplanowane zaciągnięcie długu, z którego część będą stanowiły kredyty preferencyjne. Założono również współfinansowanie części zadań ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Założenia takie przyjęto wyłącznie w przypadkach, gdzie Gmina podjęła działania mające na celu uzyskanie dotacji, a prawdopodobieństwo uzyskania tych dotacji, wynikające ze spełniania wymogów formalnych i kryteriów merytorycznych, jest wysokie. Ponadto założono ostrożnie wielkości dofinansowania znacznie poniżej maksymalnych (85%) na poziomie od 15 do 65%. Takie założenia oznaczają, że nawet w przypadku nie uzyskania części dotacji, plany inwestycyjne będą mogły być realizowane jedynie przy niewielkim wydłużeniu cyklu inwestycyjnego. W szczególnych przypadkach dotyczących kluczowych projektów, będzie możliwe zastosowanie alternatywnych sposobów finansowania zadań długiem w większym zakresie, przy założonym rozciągnięciu okresu spłaty. Podsumowanie Wieloletniego Planu Finansowego zostało przedstawione w Tabeli nr 1. W wyniku przeprowadzonego procesu oceny wniosków inwestycyjnych, po uwzględnieniu środków własnych dostępnych na inwestycje oraz określeniu zdolności kredytowej Gminy, do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata zostało wybranych 66 zadań, w tym 4 zadania zbiorcze, związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zestawienie tych zadań ze wskazaniem całkowitych nakładów oraz źródeł finansowania w kolejnych latach realizacji, zostało przedstawione w Tabeli nr 2. 8

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo