RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO Łowicz 2008 r.

2 2 1. WSTĘP Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska oraz Planu gospodarki odpadami. Art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) stwierdza, iŝ organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. W dniu 30 czerwca 2004 r. Uchwałą Nr XIX/124/2004 Rada Powiatu Łowickiego uchwaliła Program Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami. Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska, na Zarządzie Powiatu spoczywa obowiązek sporządzenia co 2 lat raportów z wykonania Programu Ochrony Środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu. Władze powiatu pełnią w odniesieniu do Programu Ochrony Środowiska kilka funkcji: funkcje regulacyjne, na które składają się akty prawa lokalnego uchwały oraz decyzje administracyjne związane z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych, funkcje wykonawcze zadania wynikające z ustaw, w tym zadania kontrolne, funkcje wspierające dla podmiotów zaangaŝowanych w rozwój gmin i powiatu, funkcje kreujące działania ukierunkowane na poprawę środowiska. Działania zawarte w Programie Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu: analizy obecnego stanu środowiska naturalnego w powiecie, analizy stanu infrastruktury technicznej związanej z ochrona środowiska, konsultacji z samorządami gmin. Diagnoza aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych w Powiecie Łowickim została sporządzona na postawie danych państwowego monitoringu środowiska, danych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz gmin Powiatu Łowickiego. W analizie uwzględniono wszystkie sektory środowiska: wodę, w tym zasoby i jakość wód, powietrze atmosferyczne, środowisko przyrodnicze, powierzchnię ziemi, zasoby surowcowe. Na podstawie charakterystyki aktualnego stanu środowiska określono główne cele i kierunki działania w zakresie ochrony i racjonalnego gospodarowania środowiskiem. Stan środowiska powiatu łowickiego mieści się w krajowych średnich standardach jakości dla terenów nieprzemysłowych. Cele i zadania programu ochrony środowiska dla tego obszaru koncentrują się zatem na zachowaniu i podwyŝszaniu jakości środowiska, w szczególności w zakresie poprawy czystości wód powierzchniowych, zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z niskiej emisji, uporządkowaniu gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymaniu i wzbogacaniu stanu przyrody i róŝnorodności biologicznej. Dla poszczególnych zadań umieszczonych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego przedstawiono harmonogramy ich wdraŝania do roku 2007 oraz do roku 2015.

3 3 Plany inwestycyjne na terenie powiatu obejmują szereg działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody. Skalę działań inwestycyjnych warunkują moŝliwości finansowe gmin i powiatu. Dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje tych zadań. Jednym z priorytetowych zadań dla samorządu powiatowego są działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców, które to działania powinny być prowadzone w sposób ciągły. 2. CELE I ZADANIA ZAWARTE W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA Przedsięwzięcia priorytetowe. Priorytetowe, w rozumieniu przyjętej misji rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu są przedsięwzięcia związane z poprawą jakości środowiska: w zakresie standardu jakości wód powierzchniowych, w zakresie ograniczenia powstawania i właściwego zagospodarowania odpadów, w zakresie utrzymania i wzbogacania stanu przyrody i róŝnorodności biologicznej, w zakresie poprawy jakości powietrza. Za priorytetowe uznaje się przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacyjnych, budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, zorganizowania szczelnego systemu gospodarki odpadami, a takŝe przedsięwzięcia związane ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza. Są to przedsięwzięcia i zadania krótko- i średniookresowe, których realizacja powinna się koncentrować w latach do 2010, a nie przekroczyć roku Priorytetowym przedsięwzięciem długookresowym będzie likwidacja niskich emisji poprzez zastąpienie paliw stałych w siedliskach ludzi gazem ziemnym, oraz zwiększenie wykorzystania do potrzeb mieszkalnictwa energii elektrycznej, co będzie wymagało znacznych nakładów. Do priorytetowych przedsięwzięć, planowanych do wykonania do roku 2010 w powiecie łowickim, naleŝą: W zakresie gospodarki odpadami 1. Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Realizują: Związek Gmin lata Urządzenie gminnych punktów recyklingu lata W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 1. Zapewnienie wody o odpowiedniej ilości i jakości dla Miasta Łowicza poprzez wykorzystanie dolnokredowego poziomu wodonośnego Urząd Miejski w Łowiczu/ZUK, lata Rozbudowa sieci wodociągowej Gmina Bielawy, lata Rozbudowa sieci wodociągowej Gmina Nieborów, lata Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych. 5. Budowa oczyszczalni ścieków.

4 4 W zakresie ochrony powietrza, zmniejszania energochłonności gospodarki Gazyfikacja powiatu, a szczególnie miasta Łowicz i gminy Łowicz, lata W zakresie utrzymania stanu przyrody i róŝnorodności biologicznej Przeprowadzenie przeglądu miejscowych planów za-gospodarowania przestrzennego pod kątem zabezpieczenia obszarów chronionych przed niewłaściwym inwestowaniem, przez ewentualne wprowadzenie odpowiednich zapisów oraz pod kątem zwiększenia terenów objętych ochroną Pozostałe cele i kierunki działań Ochrona i wzrost róŝnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych Zwiększenie skuteczności narzędzi planistycznych (plan zagospodarowania przestrzennego) jako narzędzia ochrony przyrody i krajobrazu Wzmocnienie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na terenie powiatu Zachowanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu rolniczego na terenie powiatu Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie jego roli w ochronie przyrody jako elementu środowiska Wzbogacenie i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi - wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych poprzez ekologizację gospodarowania w leśnictwie Wzbogacenie zasobów leśnych Ochrona wód Poprawa jakości wód powierzchniowych: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej (wyrównanie dysproporcji między długością sieci wodociągowej a kanalizacyjnej), Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków, spełniających wymogi UE. Likwidacja niezorganizowanych zrzutów Ochrona powietrza Utrzymanie dobrej jakości powietrza na obszarze powiatu Zmniejszenie energochłonności gospodarki ZrównowaŜone i racjonalne gospodarowanie energią w powiecie Racjonalizacja wykorzystania energii w powiecie Zmniejszenie energochłonności procesów wytwórczych, świadczenia usług oraz konsumpcji Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

5 Zmniejszenie uciąŝliwości powodowanej nadmiernym hałasem komunikacyjnym. Sporządzenie map akustycznych miasta Łowicza. Opracowanie programu działań dostosowawczych.. 3. REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH Realizacja przedsięwzięć priorytetowych W zakresie gospodarki odpadami. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych: Obecnie trwają końcowe prace związane z powołaniem Związku Gmin, który w najbliŝszych latach realizował będzie ZZGO. Urządzeni gminnych punktów recyklingu. Gminne systemy selektywnej zbiórki odpadów nie przewidują gminnych punktów recyklingu, natomiast planowane jest utworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GZPN) do końca 2010 roku W zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zapewnienie wody odpowiedniej ilości i jakości dla miasta Łowicza poprzez wykorzystanie dolnokredowego poziomu wodonośnego. Miasto Łowicz oraz Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu przystąpiły do zrealizowania dolnokredowej studni głębinowej zastępczej Nr 3. W ramach inwestycji przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania odwiertu ustalono na II kwartał 2008 roku. Zakładana głębokość studni Nr III wynosi 480 m, a projektowana wydajność 210 m 3 /h. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bielawy W latach w Gminie Bielawy prowadzono intensywne inwestycje związane z budową sieci wodociągowych. W tych latach wybudowano łącznie 41,90 km sieci wodociągowych. Przeprowadzono takŝe modernizację 3 stacji wodociągowych w: Sobocie, Oszkowicach i Trabach. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nieborów W latach w Gminie Nieborów wybudowano 7,50 km sieci wodociągowych. Dokonano takŝe wymiany istniejących sieci wodociągowych o długości 4,10 km.

6 6 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnych W latach inwestycje związane z budową i rozbudowa sieci kanalizacyjnych miały miejsce w następujących gminach: w Gminie Miasto Łowicz: wybudowano 16,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łyszkowice: wybudowano 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej (we wcześniejszych latach wybudowano około 10,52 km kanalizacji sanitarnej) w Gminie Łowicz: wybudowano 8,75 km sieci kanalizacji sanitarnej (sieć kanalizacji sanitarnej włączona do sieci kanalizacji miejskiej z oczyszczeniem ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu oraz w oczyszczalni ścieków OSM Łowicz) w pozostałych gminach Powiatu Łowickiego budowa sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana jest na lata Budowa oczyszczalni ścieków: do 2004 roku wybudowano 2 gminne oczyszczalnie ścieków komunalnych: w Łyszkowicach oraz w Domaniewicach, w latach w Mieście Łowicz wykonano na wylotach kanalizacji deszczowej 7 oczyszczalni wód opadowych i roztopowych (separatorów z osadnikami), w pozostałych gminach budowa oczyszczalni ścieków komunalnych przewidziana jest na lata oraz lata późniejsze W zakresie ochrony powietrza, zmniejszenia energochłonności gospodarki gazyfikacja powiatu, a szczególnie Miasta Łowicz i Gminy Łowicz: W latach dokonano budowy kolektora gazowego dostarczającego gaz ziemny do Miasta Łowicza, a na terenie miasta Łowicza wybudowano 6,0 km sieci gazowej W zakresie utrzymania stanu przyrody i róŝnorodności biologicznej BieŜąco prowadzone są procedury oceny wpływu realizacji na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przy wydawaniu przez Gminy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przy opiniowaniu i uzgadnianiu tych przedsięwzięć przez Starostę Łowickiego. W szczególności dotyczy to terenów cennych pod względem przyrodniczym.

7 Realizacja pozostałych celów i kierunków działań Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie jego roli w ochronie przyrody, jako elementu środowiska. Realizacja w.w. zadania prowadzona jest przede wszystkim poprzez szeroko pojętą edukację ekologiczną Działania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. W latach Powiat Łowicki przeprowadził szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej. Działania te skierowane były przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rolników z terenu Powiatu Łowickiego. Główną ideą organizowanych przedsięwzięć ekologicznych było umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz wzmacnianie wraŝliwości ekologicznej osób uczestniczących w tychŝe przedsięwzięciach. Jako formy realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej przyjęto organizację róŝnego typu konkursów, imprez plenerowych, wycieczek ekologicznych, konferencji szkoleniowych, zajęć terenowych, zakup oraz opracowanie wydawnictw o tematyce ekologicznej. 1) Konkursy ekologiczne skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: organizacja trzech edycji konkursu zbiórki aluminiowych puszek skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, organizacja dwóch edycji konkursu zbiórki zuŝytych baterii skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, organizacja konkursu zbiórki nakrętek od plastikowych butelek skierowanego do przedszkolaków, organizacja dwóch edycji konkursu W poszukiwaniu nowych drzew pomnikowych skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs polegał na wyszukiwaniu przez uczniów drzew o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, historycznej, bądź teŝ takich, które odznaczały się wyjątkowymi indywidualnymi cechami, organizacja konkursu Porządki nad Bzurą skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs miał dwa wymiary: przygotowanie pracy nt. znaczenia rzeki Bzury oraz zbiórki śmieci z brzegów rzeki, organizacja Łowickiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Turniej przebiegał w dwu etapach: I etap polegał na przygotowaniu pracy nt. Gospodarka odpadami w mojej gminie, II etap obejmował prezentację przygotowanej pracy, odpowiedź na pytania dotyczące gospodarki odpadami oraz test pisemny na temat ekologii i ochrony środowiska, organizacja konkursu plastycznego Łowiectwo w sztuce skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,

8 8 współorganizacja konkursu Moje środowisko skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs dotyczył zagadnień związanych z istnieniem dzikich wysypisk śmieci na terenie Powiatu Łowickiego, współorganizacja dwóch edycji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej WODR w Bratoszewicach, współorganizacja IV edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego na temat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, współorganizacja konkursu Śmieci, śmieci, śmieci propagującego selektywną zbiórkę odpadów, współorganizacja konkursu plastycznego Wiosenna przyroda w parku, lesie i na łące skierowanego do przedszkolaków, współorganizacja konkursu na plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi współorganizacja konkursu piosenki ekologicznej, współorganizacja olimpiady dla rolników i uczniów szkół rolniczych sprawdzającej wiedzę z zakresu rolnictwa i ekologii w rolnictwie, współorganizacja II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Czysty Las, współorganizacja konkursu plastycznego Zdrowy las, zdrowe płuca. 2) Ekologiczne imprezy plenerowe: organizacja Patrolu kajakowego na rzece Bzurze na odcinku Łęczyca Łowicz organizacja Powiatowego Festynu Myśliwskiego w Walewicach, podczas którego odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego Łowiectwo w sztuce, współorganizacja Rowerowego zlotu gwiaździstego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, organizacja VII Rajdu Dnia Ziemi ŚcieŜkami Puszczy Bolimowskiej. 3) Wycieczki ekologiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych: zorganizowano wycieczki ekologiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego do: Kopalni Węgla Brunatnego w Łowiczu, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Arboretum w Rogowie. 4) Konferencje szkoleniowe mające na celu propagowanie informacji z zakresu ekologii: zorganizowano dwie edycje konferencji Programy rolno-środowiskowe wyzwanie i szansa dla rozwoju rolnictwa w regionie skierowanej do rolników z terenu Powiatu Łowickiego. 5) Zajęcia terenowe ukierunkowane na kształcenie ekologiczne organizacja akcji sadzenia krzewów przy szkołach ponadgimnazjalnych oraz innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego,

9 9 organizacja zajęć terenowych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego: ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, ZSP w Zduńskiej Dąbrowie. Uczniowie z wykorzystaniem sprzętu dydaktycznego zakupionego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu: atlasy do badania czystości powietrza metodą porostową, odczynniki i papierki wskaźnikowe, analizator gazów (detektor) prowadzili badania na terenie Powiatu Łowickiego. 6) Zakup wydawnictw o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu oraz przedszkoli z terenu Powiatu Łowickiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu zakupiono 146 ksiąŝek o tematyce przyrodniczej. zakup wydawnictwa pt. Dobre rady na złe odpady dla przedszkolaków z terenu Powiatu Łowickiego. 7) Wydawnictwa o tematyce ekologicznej opracowywane w Starostwie Powiatowym w Łowiczu zakładki do ksiąŝek związane z tematyką recyklingu skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Działania prowadzone przez Gminy. 1) Miasto Łowicz: organizacja akcji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami Sprzątanie świata z udziałem przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zakup 50 szt kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów organizacja akcji ekologicznej w zakresie promocji walorów przyrodniczych Dzień drzewa : zakup 292 szt sadzonek drzew i 1756 sadzonek krzewów, które przekazano do szkół i przedszkoli na terenie miasta przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej zagroŝeń związanych z uŝytkowaniem azbestu 2) Gmina Kiernozia: organizacja akcji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami Sprzątanie świata polegającej na zbiórce odpadów komunalnych 3) Gmina Kocierzew Południowy: organizacja akcji ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami w formie konkursów, szkoleń, festynów, organizacja akcji ekologicznych w zakresie promocji walorów przyrodniczych w formie festynów i konkursów,

10 10 4) Gmina Łowicz: organizacja akcji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami pn. Sprzątanie świata : przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego, sprzątanie wybranych terenów leśnych na obszarze miejscowości Parma, pogadanka dotycząca oddziaływania człowieka na środowisko w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie, Popowie, Jamnie, Bocheniu oraz Wygodzie. 5) Gmina Łyszkowice: organizacja akcji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami pn. Sprzątanie świata skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 6) Gmina Nieborów: 7) Gmina Zduny: organizacja akcji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami pn. Wiosenne porządki, organizacja akcji Sprzątanie świata skierowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizacja letniego festynu promującego walory przyrodnicze organizacja szkoleń oraz kursów chemizacyjnych z zakresu właściwego stosowania środków ochrony roślin, organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców gminy dotyczącego zagroŝeń związanych ze stosowaniem azbestu, organizacja konkursu dotyczącego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. organizacja trzech edycji akcji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami pn. Czysta i piękna gmina Wzmocnienie ochrony gatunkowej roślin. W celu zwiększenia powierzchni terenów objętych ochroną prawną, a takŝe zwiększenia oraz wzmocnienia formy ochronnej terenów obecnie chronionych na bieŝąco współpracowano z Uniwersytetem Łódzkim, Nadleśnictwami Kutno i Skierniewice, Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Współpraca ta dotyczyła m.in. koncepcji systemu europejskiej sieci obszarów chronionych w ramach Natura 2000 na obszarze powiatu. W tym celu Uniwersytet Łódzki opracował i prezentował Ministrowi Środowiska walory przyrodnicze (siedliska, florę, faunę) w wyznaczonych terenach województwa łódzkiego, w tym dotyczące powiatu łowickiego. W wyniku tego w 2004 roku utworzony został obszar specjalnej ochrony ptaków Natura Obszar ten funkcjonuje pod nazwą Pradolina Warszawsko Berlińska (PLB ) obejmujący cały obszar doliny Bzury, jej dopływów, stawów rybackich w gminach Łowicz, Bielawy, Domaniewice, Zduny o łącznej powierzchni ha.

11 11 Głównym przedmiotem ochrony są ptaki, szczególnie wodno błotne. Ponadto, w ramach tych działań wyznaczony został obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 pn. Pradolina Bzury - Neru ( PLH ) o powierzchni ha równieŝ w gminach: Łowicz, gmina wiejska i miejska, Bielawy, Domaniewice, Zduny. W roku 2005 Wojewódzki Konserwator Przyrody podjął działania w celu utworzenia nowych obszarów chronionych w powiecie łowickim tj. rozszerzenia obszaru chronionego krajobrazu Pradoliny Warszawsko Berlińskiej w gminach miasto Łowicz, gmina wiejska Łowicz i w gminie Nieborów o łącznej powierzchni ha. Obszar ten obejmować ma dolinę rzeki Bzury w dół rzeki w kierunku jej ujścia. Następne planowane obszary chronione to Sokolnicko Piątkowski o powierzchni 70 ha oraz Doliny Słudwi - Przysowy o powierzchni ha. W 2006 roku w ramach przygotowań do wyznaczenia w kraju nowych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 wszystkie nadleśnictwa przeprowadziły na obszarze Lasów Państwowych inwentaryzację przyrodniczą obejmująca florę i faunę. W powiecie łowickim inwentaryzacja taka przeprowadzona została na terenach leśnych na powierzchni 3.390,92 ha, w wyniku, której zakwalifikowano około 300 ha powierzchni do Natury 2000 ze względu na bogactwo siedlisk np; jeziorka entotroficzne, łęgi olsowe, grądy, starorzecza, wrzosowiska, bór chrobotkowy oraz ze względu na występowanie rzadkich gatunków ptaków Wzbogacenie zasobów leśnych. Lasy w powiecie łowickim zajmują powierzchnię ha, z czego 4955ha to lasy niepaństwowe. Powiat łowicki odznacza się niska lesistością, bo zaledwie 9,8%. Na przestrzeni ostatnich 4 latach w powiecie łowickim przybyło ponad 144 ha nowo zasadzonych lasów. Wielkość zalesień w poszczególnych gminach przedstawia poniŝsze zestawienie tabelaryczne: Lp. Gmina Powierzchnia zalesiona na przestrzeni ostatnich 4 latach [w ha] 1. Bielawy 12,98 2. Domaniewice 5,65 3. Kiernozia 1,20 4. Łowicz 8,86 5. Łyszkowice 82,27 6. Nieborów 33,98 Razem 144,94

12 12 Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych. Nadzór ten sprowadza się między innymi do doradztwa w zakresie prowadzenia prawidłowej hodowli, ochrony i uŝytkowania lasów poprzez właścicieli. W celu poprawy skuteczności sprawowanego nadzoru Starosta wprowadził zmiany organizacyjne polegające na rezygnacji zlecania tego zadania nadleśnictwom w miejsce zatrudnienia etatowego leśnika ds. terenowego nadzoru. Ponadto, w 2006 roku kosztem własnym sporządzone zostały uproszczone plany urządzenia lasów dla wszystkich właścicieli w powiecie, co takŝe usprawnia właściwe gospodarowanie zasobami leśnymi. Sprawując nadzór nad lasami prywatnymi dbamy na bieŝąco o powszechną ochronę lasów, utrzymanie ich ciągłości i trwałości, podnoszenie naturalnej odporności, o prowadzenie w nich zrównowaŝonego rozwoju, utrzymanie ich róŝnorodności biologicznej. Sposób sprawowanego nadzoru zmierza do kształtowania właściwej struktury zasobów leśnych, oraz wykorzystania ich w taki sposób i z taką intensywnością, aby nadmiernie nie uszczuplić bogactwa naturalnego Ochrona wód poprawa, jakości wód powierzchniowych. Ochrona wód, a co za tym idzie poprawa, jakości wód powierzchniowych realizowana jest przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków (budowę oczyszczalni ścieków) oraz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycje te będą takŝe prowadziły do likwidacji niezorganizowanych zrzutów ścieków. W latach inwestycje w tym zakresie realizowane były głównie w mieście Łowicz, gminie Łowicz i gminie Łyszkowice. Inwestycje te przedstawiono w punkcie 3.1. niniejszego sprawozdania. Pozostałe gminy inwestycje dotyczące budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji przesunęły na lata i lata dalsze. Stan istniejący oraz inwestycje zrealizowane w latach oraz inwestycje planowane do zrealizowania w latach przedstawia poniŝsze zestawienie tabelaryczne.

13 13 L.p. Gminy Długość sieci kanalizacyjnej [km] Stan istniejący rok 2006 Liczba osób korzystających z kanalizacji % osób korzystających z kanalizacji Liczba oczyszczalni ścieków Inwestycje zrealizowane w latach Długość sieci kanaliz. [km] Nowe oczyszcz. Ścieków kom. Inwestycje planowane do zrealizowania w latach Długość sieci kanaliz. [km] Nowe oczyszcz. ścieków kom. Miasto 1. Łowicz 90, ,5-6,8 - Gmina 2. Łowicz 8, ,75-6,8 - Gmina 3. Bielawy 2, Gmina Kocierzew Południowy Gmina 5. Domaniewice 1, , ,3 - Gmina 6. Nieborów Gmina 7. Łyszkowice 10, ,3 1 0, Gmina 8. Chąśno ,2 1 Gmina 9. Kiernozia Gmina Zduny Suma: 114, ,75 148,10 6 NaleŜy takŝe zaznaczyć, iŝ na terenie powiatu łowickiego funkcjonują 44 przydomowe oczyszczalnie ścieków, w tym: w gminie Bielawy 10, w gminie Kiernozia 3, w gminie Łowicz 3 i w gminie Nieborów 28. W latach na terenie powiatu łowickiego, planowanych do realizacji jest około 250 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków (głównie w gminach Domaniewice i Kiernozia) Ochrona powietrza oraz zmniejszenie energochłonności Inwestycje z zakresu ochrony powietrza realizowane w latach na terenie gmin powiatu łowickiego: 1) Miasto Łowicz: Obiekty poddane termomodernizacji (docieplenie ścian w budynkach i wymiana okien): Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łowiczu

14 14 Gimnazjum przy Szkole Nr 4 w Łowiczu Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu Liczba kotłowni gazowych zrealizowanych w/w okresie: 3 kotłownie zrealizowane w: firmach: Firma Bracia Urbanek, OSM Łowicz, Firma Baumit Długość sieci gazowej na terenie miasta 6 km Liczba kotłowni olejowych: 8 kotłowni olejowych: Zakład Energetyki Cieplnej ul. Tkaczew 1, ul. Reymonta, ul. Kaliska 6, Kwiatowa 10, Armii Krajowej 43, Bawelniana 4 Urząd Miasta, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: termomodernizacja 10 obiektów: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5, Przedszkole Nr 7, Przedszkole Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4. 2) Gmina Bielawy: Obiekty poddane termomodernizacji (wymiana okien w budynkach i docieplenie ścian): Szkoła Podstawowa w Sobocie, Szkoła Podstawowa w Bielawach, Gimnazjum w Bielawach, Szkoła Podstawowa w Oszkowicach Kotłownie olejowe zrealizowane w/w okresie na terenie gminy: Szkoła Podstawowa w Bielawach Gimnazjum w Bielawach Przedszkole w Bielawach Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: termomodernizacja budynku urzędu gminny. 3) Gmina Kocierzew Południowy: Liczba kotłowni olejowych funkcjonujących na terenie gminy: 9 kotłowni: Szkoła Podstawowa w Kocierzewie, Szkoła Podstawowa Gągolin, Szkoła Podstawowa Łaguszew, Szkoła Podstawowa w Wiciu, Szkoła Podstawowa w Wejscach, Szkoła Podstawowa w Osieku, Urząd Gminy w Kocierzewie, Gminny Ośrodek Kultury w Boczkach, OSP Boczki. Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: termomodernizacja budynku urzędu gminny. 4) Gmina Łowicz: Kotłownie olejowe funkcjonujące na terenie gminy: 3 kotłownie: Szkoła Podstawowa w Popowie, Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie, Szkoła Podstawowa w Bocheniu.

15 15 Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: termomodernizacja budynku urzędu gminny. 5) Gmina Chąśno Obiekty poddane termomodernizacji ( ocieplenie elewacji i wymiana stolarki): budynek urzędu gminy Szkoła Podstawowa w Błędowie Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa w Mastkach, Gminny Ośrodek Kultury Chąśno. 7) Gmina Kiernozia: Obiekty poddane termomodernizacji ( wymiana okien i docieplenie ścian): budynek urzędu gminy. Kotłownie olejowe funkcjonujące na terenie gminy: 3 kotłownie: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kiernozi, Przedszkole w Kiernozi, 7) Gmina Łyszkowice: Obiekty poddane termomodernizacji (ocieplenie elewacji): 2 budynki komunalne w Łyszkowicach, OSP Wrzeczko. Kotłownie olejowe funkcjonujące na terenie gminy: 9 9 kotłowni: Szkoła Podstawowa w Kalenicach, Szkoła Podstawowa w Stachlewie, Szkoła Podstawowa w Seligowie, Przedszkole w Łyszkowicach, GOK Łyszkowicach, Biblioteka Gminna w Łyszkowicach, OSP Czatolin, OSP Seligów, Dom Ludowy w Trzciance. Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: termomodernizacja obiektów: Szkoła Podstawowa w Kalenicach, OSP w Stachlewie, OSP w Czatolinie, Budynek Komunalny w Łyszkowicach. 8) Gmina Domaniewice: Obiekty poddane termomodernizacji (docieplenie ścian): budynek urzędu gminy, Szkoła Podstawowa w Domaniewicach. Kotłownie olejowe funkcjonujące na terenie gminy: Urząd Gminy w Domaniewicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Domaniewicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Domaniewicach.

16 16 Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: wymiana kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Skaratkach. 9) Gmina Nieborów: Obiekty poddane termomodernizacji (docieplenie elewacji): Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku, Ośrodek Zdrowia w Nieborowie. Kotłownie olejowe funkcjonujące na terenie gminy: 3 - Szkoła Podstawowa w Kompinie - Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku - Szkoła Podstawowa w Bełchowie Planowane do zrealizowania w latach inwestycje powietrza: 3) Gmina Zduny: z zakresu ochrony termomodernizacji obiektów (wymiana okien): Szkoła Podstawowa w Nieborowie, Szkoła Podstawowa w Bednarach. Obiekty poddane termomodernizacji (wymiana okien): Szkoła Podstawowa w Bąkowie, Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach. Kotłownie olejowe funkcjonujące na terenie gminy: 2 2 kotłownie: Szkoła Podstawowa w Strugienicach, Szkoła Podstawowa w Złakowie Borowym. Planowane do zrealizowania w latach inwestycje z zakresu ochrony powietrza: Obiekty planowane do termomodernizacji (wymiana okien): Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach, Szkoła Podstawowa w Złakowie Borowym Inwestycje z zakresu ochrony powietrza realizowane w latach współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu: 1) Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie Południowym wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania, w tym część rur na stalowe, część na miedziane, zamontowano grzejniki płytowe wraz z zaworami termostatycznymi, 2) Renowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie gm. Bielawy ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń. Dokonano termomodernizacji budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropodachu. 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku NZZ oraz naprawa chodnika i podestu przy wejściu głównym w Niepublicznym Zakładzie Zdrowotnym w Bełchowie gm. Nieborów.

17 17 4) Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elewacji w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Zdunach. 5) Termomodernizacja, naprawa elementów konstrukcyjnych dachu i pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji w budynku ZSP nr 1 w Łowiczu. 6) Termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu. Zadanie obejmowało swym zakresem wymianę grzejników wraz z zaworami w sali gimnastycznej i łączniku oraz modernizację węzła cieplnego. 7) Wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu. Zadanie obejmowało swym zakresem wymianę czternastu okien w ZSP Nr 3. 8) Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu ocieplenie ściany szczytowej. Zadanie obejmowało swym zakresem ocieplenie ściany szczytowej wraz z wymianą obróbek blacharskich. 9) Wymiana stolarki w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowaczego w Łowiczu. Zadanie obejmowało swym zakresem wymianę czternastu okien oraz drzwi zewnętrznych w budynku. 10) Termomodernizacja i remont świetlicy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kiernozi. Zadanie obejmowało swym zakresem wymianę 6 szt. okien, drzwi wewnętrznych, wymianę paneli podłogowych jak równieŝ naprawę dachu. 11) Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach. W ramach inwestycji wymieniono 19 szt. okien i drzwi balkonowe. 12) Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Zdunach. Wymieniono 21 okien w kolorze białym wraz z parapetami oraz wymieniono stolarkę drzwiową. 13) MontaŜ baterii słonecznych w budynku ZOZ. Zadanie obejmowało swym zakresem wykonanie instalacji słuŝącej ogrzewaniu ciepłej wody dla potrzeb szpitala w Łowiczu ul. Ułańska ) Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łowiczu ocieplenie stropodachu. 15) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nieborowie ocieplenie stropodachu.

18 18 4. PODSUMOWANIE. Cele i zadania przyjęte do realizacji w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego naleŝy uznać za słuszne i niezbędne w celu zachowania obecnego stanu środowiska oraz w celu jego poprawy w dziedzinach, w których jest to niezbędne. Bardzo istotną rolę w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami odgrywa świadomość ekologiczna mieszkańców. Dlatego naleŝy kontynuować i podejmować nowe działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Wiele działań sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego wymaga duŝych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest dofinansowanie ich ze środków pozabudŝetowych. Część planowanych do realizacji nowych inwestycji głównie w zakresie wodociągowania, kanalizacji, modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków została wykonana. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, mimo iŝ nie zostały zapisane w Programie, zostały zrealizowane. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminy (środki UE, WFOŚiGW, PFOŚiGW). W okresie obowiązywania Programu cześć zadań inwestycyjnych wymagających duŝych nakładów, z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy. W części Gminy zmieniły swoje plany inwestycyjne związane z ochroną środowiska. W związku z powyŝszym istnieje potrzeba dokonania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska samorząd powiatu powinien w cyklu czteroletnim dokonać aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku Powiatu Łowickiego aktualizacja dla obydwu programów jest przewidziana w 2008 roku. Za realizację zadań ujętych w Programie odpowiedzialny jest Starosta, który na bieŝąco monitoruje realizację programów poprzez jednostki organizacyjne Starostwa oraz przedstawia Zarządowi Powiatu raport z realizacji, czyli powyŝszy dokument. Raport obejmuje lata i posłuŝy powiatowi, jako dokument pomocniczy przy sporządzaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Program pn.: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŝy z powiatu łowickiego

Program pn.: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŝy z powiatu łowickiego Program pn.: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŝy z powiatu łowickiego realizowany ze środków Wojewódzkiego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie dr Maria Palińska 1 Cele projektu Zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju, wykształcenie wśród społeczeństwa pro-środowiskowych

Bardziej szczegółowo

EKOINNOWACJE Jan Bocian ul. Organizacji WiN 75/77 m.21, 91-811 Łódź tel. 0 608 058 259 e-mail: ekoinnowacje@neostrada.pl RAPORT Z REALIZACJI

EKOINNOWACJE Jan Bocian ul. Organizacji WiN 75/77 m.21, 91-811 Łódź tel. 0 608 058 259 e-mail: ekoinnowacje@neostrada.pl RAPORT Z REALIZACJI EKOINNOWACJE Jan Bocian ul. Organizacji WiN 75/77 m.21, 91-811 Łódź tel. 0 608 058 259 e-mail: ekoinnowacje@neostrada.pl RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KLESZCZÓW ZA LATA 2004-2005

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe. ania prośrodowiskowe. rodowiskowe na przykładzie Starostwa Powiatowego w Koninie. Krzysztof Czajkowski

Starostwo Powiatowe. ania prośrodowiskowe. rodowiskowe na przykładzie Starostwa Powiatowego w Koninie. Krzysztof Czajkowski Starostwo Powiatowe Mecenas Polskiej Ekologii w Koninie Działania ania prośrodowiskowe rodowiskowe na przykładzie Starostwa Powiatowego w Koninie Krzysztof Czajkowski Zadania inwestycyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r.

Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r. Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi. Starostwo Powiatowe w Gołdapi 13 listopada 2014r. Wprowadzenie: Fundusze Norweskie i Fundusze EOG Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Arnold Donitza Z-ca PrezesaWFOSiGW 1 Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r.

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r. Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew KARCZEW, 07.06.2016r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne. podejmowane przez Starostwo Nowotarskie

Działania proekologiczne. podejmowane przez Starostwo Nowotarskie Działania proekologiczne podejmowane przez Starostwo Nowotarskie W ostatnich latach Starostwo Powiatowe w Nowym Targu podejmuje działania proekologiczne w trzech wymiarach: inwestycyjnym; porządkowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/130/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Formy finansowania edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Formy finansowania edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Formy finansowania edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Formy finansowania Pożyczka Pożyczka płatnicza Dotacja Przekazanie środków

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący Numer wniosku Data wplywu Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Raport z Wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2004 2006 Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 2006 Gmina Sułoszowa Raport z Wykonania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Potrzeba realizacji projektu wynikała z troski o stan środowiska naturalnego, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami w Gminie Poraj.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z troski o stan środowiska naturalnego, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami w Gminie Poraj. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Beneficjent: GMINA PORAJ, ul Jasna 21, 42-360 Poraj Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Powiat Myszkowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby. Powiat Myszkowski Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Projekt przewidywał kompleksową modernizację systemu

Projekt przewidywał kompleksową modernizację systemu DZIAŁANIA EKOLOGICZNE PODEJMOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STARYCH JUCHACH Wchodź do lasu jak do domu, nie rób krzywdy nikomu Działania podejmowane przez Urząd Gminy i Dyrekcję szkoły Nowa kotłownia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMśY W LATACH 2007 2012

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMśY W LATACH 2007 2012 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/51/07 Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2007r. WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMśY W LATACH 2007 2012 Lp. Wyszczególnienie Termin w tym: Inwestor

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom realizowany w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój Ziemia dla wszystkich Program zawiera: PROJEKT EKOLOGICZNY... 1 Moja Ziemia mój dom...

Bardziej szczegółowo

Procent przyznanych punktów. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie

Procent przyznanych punktów. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, KIK/48 Waldemar Miśko Przewodniczący Zarządu Warszawa, 15 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE 102 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 8 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09.

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09. PODSUMOWANIE przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo