Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty"

Transkrypt

1

2

3

4 Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN nowoêç Jak wykorzystaç networking w sprzeda y Michael Salmon Prze o y a Joanna Borowska Super Networking For Sales Pros format B5, obj. 160 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN X Choç ma o kto uwa a si za profesjonalnego negocjatora, w rzeczywistoêci wszyscy prowadzimy negocjacje i to znacznie cz Êciej, ni si nam wydaje. Dzi ki temu poradnikowi mo na poznaç skuteczne techniki negocjacyjne i nauczyç si stosowaç je w praktyce. Znajdujà si w nim wskazówki, jakich u yç metod, jakà przyjàç postaw negocjacyjnà i jak wykorzystaç s aboêci drugiej strony, aby odnieêç sukces w negocjacjach. Rozwiàzujàc zamieszczone w ksià ce krótkie praktyczne çwiczenia i porównujàc swoje odpowiedzi z zaleceniami ekspertów, mo na nauczyç si tak negocjowaç, aby w pe ni osiàgnàç swoje cele. Ksià ka jest poêwi cona tworzeniu sieci kontaktów i umiej tnemu wykorzystywaniu jej w pracy handlowca. Autor wyjaênia, czym jest networking, jak nale y budowaç sieç kontaktów i podtrzymywaç zawarte znajomoêci, jak przygotowywaç si do rozmowy, aby wywrzeç na rozmówcy korzystne wra- enie, a tak e jak prze amywaç opory w nawiàzywaniu relacji z osobami, które chcemy pozyskaç do wspó pracy. Ksià ka zawiera mnóstwo praktycznych porad i przyk adów, a tak e gotowe wzorce rozmów telefonicznych, korespondencji owej itp. zapowiedê Zdobàdê rozg os dla siebie i swojej firmy Marisa D Vari Prze o y a Ma gorzata Kowalczyk Building Buzz. How to reach and impress your target audience Osiàgnij sukces jako niezale ny konsultant Timothy R.V. Foster Prze o y Grzegorz uczkiewicz How to Succeed as an Independent Consultant. Work with your clients & promote your business format B5, obj. 164 s. oprawa broszurowa, cena 37 z ISBN Ksià ka stanowi przyst pny i zwi êle napisany poradnik przeznaczony dla osób, które chcia yby zbudowaç pozytywny wizerunek siebie i swojej firmy. Czytelnik znajdzie w niej rady, jak dotrzeç do mediów i wykorzystaç je do dzia aƒ promocyjnych oraz jak udzielaç wywiadów i przygotowaç si do publicznego wystàpienia. Stosowanie technik opisanych w poradniku u atwi zaistnienie w ÊwiadomoÊci potencjalnych klientów, rozpowszechnianie informacji o oferowanych im produktach i us ugach oraz uzyskanie mocnej pozycji w swojej bran y. Lektura tej ksià ki przyda si ka demu, kto prowadzi dzia alnoêç gospodarczà lub chce rozwinàç swojà karier zawodowà. Timothy R.V. Foster przez kilkadziesiàt lat pracowa jako niezale ny konsultant dla takich firm, jak Procter & Gamble czy Merrill Lynch. W ksià ce tej, wykorzystujàc swoje bogate doêwiadczenie, opisa strategie i techniki, które pomagajà planowaç rozwój dzia alnoêci gospodarczej oraz nawiàzywaç i utrzymywaç relacje z potencjalnymi i obecnymi klientami. Przytaczajàc mnóstwo barwnych przyk adów, autor pokazuje, jak poruszaç si w Êwiecie biznesu i kszta towaç relacje z ludêmi. Prowadzi czytelnika przez ca y proces od momentu nawiàzania kontaktu do etapu, w którym trzeba wyegzekwowaç zap at za swoje us ugi. 4 Pierwszy wybór profesjonalisty

5 Przedsi biorczoêç nowoêç Jak szybko napisaç profesjonalny plan marketingowy Micha Dziekoƒski Robert Kozielski How to Quickly Write a Professional Marketing Plan Ksià ka z materia ami pomocniczymi na CD, format B5, obj. 303 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN nowoêç Jak szybko przygotowaç dobry biznesplan Frank F. Fiore Prze o y Witold Biliƒski Write a Business Plan In No Time format B5, obj. 296 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Autorzy poradnika szczegó owo, krok po roku pokazujà, jak napisaç profesjonalny plan marketingowy. Czytelnik dowie si, jakie informacje powinien zawieraç taki plan, jak zgromadziç potrzebne dane i jak opracowaç kolejne cz - Êci planu. Do ksià ki do àczona jest p yta CD, która zawiera przyk adowe plany marketingowe ró nych firm i instytucji oraz szablon planu do samodzielnego wype nienia. Jest on tak zaprojektowany, e po wprowadzeniu wymaganych danych do kolorowych pól pozosta e komórki w kolorze szarym (a tak e wykresy) generujà si automatycznie. Cel tej ksià ki jest prosty i jasny: pomóc w napisaniu biznesplanu. Autor szczegó owo opisuje ca y proces jego przygotowania, tak by ka dy móg sporzàdziç swój biznesplan bez wi kszego trudu i w krótkim czasie. Przedstawia elementy, które muszà znaleêç si w ka dym biznesplanie od okreêlenia celów i opisania strategii rynkowej po stworzenie planu wdro enia i przygotowanie prezentacji, która przyciàgnie uwag inwestorów. W ksià ce znajduje si pe ny przyk adowy biznesplan. zapowiedê Jak przygotowaç profesjonalnà prezentacj G. Michael Campbell Prze o y a Alicja Zydorowicz Bullet Proof Presentations zapowiedê Jak prowadziç zebrania Barbara J. Streibel Prze o y a Katarzyna Wywia -Przàda The Manager s Guide to Effective Meetings Sztuka dokonywania prezentacji w obecnoêci wspó pracowników, szefa i klientów czy te przed wi kszym audytorium to umiej tnoêç niezwykle przydatna w rozwoju kariery zawodowej. W nauczeniu si tej umiej tnoêci i w solidnym przygotowaniu si do ró nych wystàpieƒ pomóc mo e ta ksià ka. Autor udziela w niej wskazówek dotyczàcych tworzenia poszczególnych elementów prezentacji, a tak e przedstawia formularze, które u atwià ich opracowanie. Dzi ki lekturze poradnika czytelnik dowie si równie, jak skutecznie radziç sobie z tremà, oraz pozna triki, którymi pos ugujà si profesjonaliêci. W dzisiejszym Êrodowisku pracy, które w coraz wi kszym stopniu wymaga wspó dzia ania i dobrych relacji mi dzy pracownikami, umiej tnoêç zorganizowania i poprowadzenia zebrania staje si dla mened era niezb dna. W aêciwie zaplanowane i prawid owo poprowadzone zebrania mogà pomóc tobie i twoim pracownikom wspó pracowaç w sposób bardziej wydajny i skoordynowany. Dzi ki radom zawartym w tej ksià ce mo esz sprawiç, e zebranie, cz sto traktowane przez pracowników jako strata czasu, zamieni si w spotkanie pe nych entuzjazmu i zaanga owanych w prac partnerów. 5

6

7

8 Kariera Jak efektywnie poszukiwaç pracy Wykorzystanie metody firmy Monster Jeff Taylor, Doug Hardy Prze o y Jacek Kardaszewski Monster Careers. How to land the job of your life format B5, obj. 388 s. oprawa broszurowa, cena 34 z ISBN X nowoêç Networking Jak znaleêç prac i odnieêç sukces zawodowy dzi ki tworzeniu sieci kontaktów L. Michelle Tullier Prze o y a Katarzyna Wywia -Przàda Networking for Job Search and Career Success format B5, obj. 292 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Tematem tej ksià ki jest poszukiwanie wymarzonej pracy za pomocà nowych narz dzi i technik. DziÊ przebiega ono zupe nie inaczej ni chocia by pi ç lat temu. W ksià ce mo na znaleêç informacje, w jaki sposób post powaç, aby ze zmian tych skorzystaç. Fundamentalna zasada programu Monster Careers brzmi: praca powinna byç êród em udanego ycia, a nie s u yç jedynie uzyskaniu Êrodków na op acenie czynszu. W ksià ce czytelnik znajdzie wskazówki, które pomogà mu w przekonaniu pracodawcy, e jest idealnym kandydatem na oferowane stanowisko. Z tego poradnika mo na dowiedzieç si : jak skróciç czas poszukiwania pracy, jak znaleêç odpowiednià dla siebie ofert, jak dotrzeç do ukrytego rynku pracy, jak napisaç yciorys zawodowy, aby przekonujàco zaprezentowaç swoje atuty, jak zachowywaç si podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak negocjowaç wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia. Ksià ka zawiera wiele çwiczeƒ, które pomogà czytelnikowi w wybraniu odpowiedniego dla niego stanowiska pracy. Liczne formularze i przyk ady b dà pomocne w przygotowaniu profesjonalnego yciorysu zawodowego i innych dokumentów aplikacyjnych. Z zamieszczonych tu wskazówek skorzystajà nie tylko absolwenci wy szych uczelni i szkó Êrednich, ale równie osoby z du ym doêwiadczeniem zawodowym, specjaliêci z ró nych grup zawodowych i mened erowie. Ksià ka zosta a wydana pod patronatem firmy jobpilot Polska, polskiego oddzia u firmy Monster Worldwide, Êwiatowego lidera na rynku e-rekrutacji. Networking jest najskuteczniejszà metodà poszukiwania pracy. Wyniki badaƒ wskazujà, e od 65 do 85% posad udaje si znaleêç dzi ki sieci kontaktów. JeÊli zatem dotychczasowe próby znalezienia pracy ogranicza y si do odpowiedzi na anonse internetowe i przeglàdania gazet, nale y zmieniç sposób dzia ania i jak najszybciej zaczàç tworzyç sieç kontaktów. Networking jest nie tylko najlepszym sposobem znalezienia nowej pracy, stanowi tak e nieocenionà metod kierowania karierà zawodowà. W wypadku pracy na w asny rachunek sztuka tworzenia sieci kontaktów jest zaê kluczowa dla powodzenia firmy. Ksià ka ta w szczególnoêci pomo e czytelnikowi: zaplanowaç strategi poznania w aêciwych osób i nawiàzaç z nimi relacje, znacznie poszerzyç sieç kontaktów, skutecznie komunikowaç si osobiêcie, telefonicznie, na piêmie i drogà elektronicznà, nauczyç si najlepszych metod networkingu stosowanych podczas poszukiwania pracy, rozwijaç si lub byç bardziej wydajnym na obecnym stanowisku dzi ki znalezieniu osób pe niàcych funkcj mentora, rozpoczàç piel gnowanie kontaktów z zaufanymi doradcami, którzy pomogà rozpoczàç lub rozwinàç swojà dzia alnoêç. W ksià ce znajdujà si formularze, listy kontrolne i inne çwiczenia pomocne w organizowaniu sieci kontaktów. Ksià ka zosta a wydana pod patronatem firmy jobpilot Polska, polskiego oddzia u firmy Monster Worldwide, Êwiatowego lidera na rynku e-rekrutacji. 8 Pierwszy wybór profesjonalisty

9

10 Seria akademicka zapowiedê Podr cznik do bankowoêci Wiktor Cwynar, Wiktor Patena Banking Strategie finansowania dzia alnoêci przedsi biorstw Bo ena Ko osowska, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Ewa Chojnacka Funding Strategies of Company Operations format B5, obj. 168 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Podr cznik ten stanowi cennà pomoc w studiowaniu bankowoêci. Omówiono w nim m.in. zagadnienia zwiàzane z rynkami finansowymi, histori i obecny stan sektora bankowego w Polsce, problematyk bankowoêci centralnej wraz z krótkà charakterystykà amerykaƒskiego Systemu Rezerwy Federalnej i Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiono tak e wspó czesne trendy w bankowoêci i dokonano analizy dzia alnoêci kredytowej banków. Do ka dego rozdzia u zosta y do àczone zestawy pytaƒ testowych, zadania i problemy do rozwiàzania lub krótkie opisy przypadków. Ksià ka sk ada si z cz Êci teoretycznej, prezentujàcej wiedz z zakresu finansów przedsi biorstw zwiàzanà z formu owaniem strategii finansowania dzia- alnoêci, oraz praktycznej, zawierajàcej studia przypadków. W ksià ce m.in. scharakteryzowano podstawowe elementy strategii finansowania (cele, zasady, metody), najwa niejsze rodzaje strategii finansowania (agresywnà, umiarkowanà i konserwatywnà), omówiono trudnoêci zwiàzane z planowaniem strategii, sposób jej tworzenia na podstawie modeli wzrostu oraz metody sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych pro forma. Mi dzynarodowe standardy rachunkowoêci Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników Ewa Waliƒska International Accounting Standards wydanie II, format B5, obj. 248 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN W ksià ce przedstawiono zasady sporzàdzania i prezentacji dwóch g ównych elementów sprawozdania finansowego bilansu oraz rachunku zysków i strat poczynajàc od nadrz dnych zasad rachunkowoêci, poprzez zasady dotyczàce ogólnej struktury sprawozdaƒ, koƒczàc na zasadach pomiaru i prezentacji ich najwa niejszych pozycji. Zasady te bazujà na Ramach konceptualnych sprawozdaƒ finansowych, Mi dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci oraz Mi dzynarodowych Standardach SprawozdawczoÊci Finansowej. Publikacja odzwierciedla stan prawny obowiàzujàcy od 1 stycznia 2006 r. Wprowadzenie do rachunkowoêci Podr cznik z przyk adami, zadaniami i testami Pod redakcjà Ewy Ânie ek Fundamentals of Accounting wydanie II, format B5, obj. 600 s. oprawa broszurowa, cena 69 z ISBN Ksià ka jest zbiorem zadaƒ opatrzonych obszernymi komentarzami wprowadzajàcymi i przyk adami. Dostosowano jà do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowoêci i programu nauczania obowiàzujàcego na polskich uczelniach ekonomicznych. Na koƒcu ka dego rozdzia u zamieszczono list problemów i pytaƒ powiàzanych z omawianymi tematami dotyczàcymi rachunkowoêci finansowej i elementów rachunkowoêci zarzàdczej. Podr cznik zamykajà odpowiedzi do zadaƒ, rozwiàzania testów, przyk adowy zestaw egzaminacyjny i wzory podstawowych dokumentów ksi gowych. 10 Pierwszy wybór profesjonalisty

11 Seria akademicka Publikacja zawiera 21 zadaƒ rozwijajàcych umiej tnoêç ksi gowania operacji gospodarczych w komputerowym systemie finansowo-ksi gowym. TreÊç zadaƒ dotyczy: procedury zak adania ewidencji nowego przedsi biorstwa, ksi gowania operacji finansowych, tak e w walutach obcych, sporzàdzania bilansu zamkni cia, rachunku zysków i strat oraz sprawozdaƒ finansowych dla G ównego Urz du Statystycznego. Do zbioru zadaƒ jest do àczona p yta zawierajàca wersj demonstracyjnà pakietu Symfonia. zapowiedê Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowoêci Systemy dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Pawe M odkowski Application of Computer Based Techniques in Accounting. Systems for small and medium companies format B5, obj. 156 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN RachunkowoÊç bud etowa Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak Budgetary Accounting Ksià ka stanowi u ytecznà publikacj w codziennej pracy s u b ksi gowych jednostek zaliczanych do sfery finansów publicznych. Pomaga w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, u atwia ksi gowanie operacji oraz sporzàdzanie sprawozdaƒ bud etowych i finansowych. Opracowanie mo e byç równie przydatne w wykonywaniu obowiàzków audytora wewn trznego i w przeprowadzaniu kontroli wewn trznej, a tak e s u yç jako podr cznik do prowadzenia zaj ç z rachunkowoêci bud etowej w szko ach Êrednich i wy szych (ksià ka zawiera przyk ady oraz çwiczenia). RachunkowoÊç zaawansowana Pod redakcjà Kazimiery Winiarskiej Advanced Accounting format B5, obj. 304 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Nieustanne dostosowywanie ustawy o rachunkowoêci og oszonej w 1994 roku do dyrektyw unijnych i standardów mi dzynarodowych bardzo utrudnia interpretacj jej przepisów. W z o onych warunkach gospodarczych pojawia si wiele problemów, których rozwiàzania trudno znaleêç w podr cznikach rachunkowoêci. W ksià ce tej zosta y wyjaênione fragmenty ustawy o rachunkowoêci, które sprawiajà najwi cej problemów. Uzupe niajàc interpretacj teoretycznà przyk adami, autorzy szczegó owo omówili: przep ywy pieni ne, odroczony podatek dochodowy, instrumenty zabezpieczajàce, àczenie si spó ek, kontrakty d ugoterminowe, sprawozdanie skonsolidowane, likwidacj i upad oêç firm. Po przedstawieniu zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy o rachunkowoêci zaprezentowano obszary zgodnoêci z dyrektywami Unii Europejskiej i Mi dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej. Ksià ka mo e byç wykorzystana jako podr cznik na studiach ekonomicznych, studiach podyplomowych z rachunkowoêci i doradztwa podatkowego oraz na kursach przygotowujàcych na stanowisko samodzielnego ksi gowego lub bieg ego rewidenta. Zagadnieniami przedstawionymi w opracowaniu b dà tak e zainteresowani ksi gowi, którzy chcà uzupe niç swojà wiedz lub przewidujà, e w najbli szej przysz oêci b dà zajmowali si tymi zagadnieniami. 11

12 Seria akademicka nowoêç Zbiór zadaƒ z podstaw rachunkowoêci Pod redakcjà Kazimiery Winiarskiej A Collection of Exercises in Accounting Basics wydanie IV (poprzednie wydania Dom Wydawniczy ABC), format B5, obj. 280 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Zbiór zawiera zadania i pytania testowe z zakresu podstaw rachunkowoêci okreêlonego programem studiów ekonomicznych. Stanowi on niezb dne dope nienie podr cznika Podstawy rachunkowoêci. Zamieszczone w nim zadania sà skorelowane z zawartoêcià poszczególnych rozdzia ów tej publikacji. åwiczenia dotyczà zatem mi dzy innymi takich zagadnieƒ, jak konta bilansowe, rachunek zysków, ewidencja Êrodków pieni nych, rozrachunków, rzeczowych aktywów trwa ych, inwestycji, przychodów i kosztów oraz sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych. nowoêç Podstawy rachunkowoêci Pod redakcjà Kazimiery Winiarskiej Accounting Foundations wydanie IV (poprzednie wydania Dom Wydawniczy ABC), format B5, obj. 272 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN RachunkowoÊç jest uwa ana za trudnà i skomplikowanà dyscyplin naukowà. Doskona à pomocà w jej opanowaniu jest ten przyst pny i przejrzyêcie skonstruowany podr cznik, przygotowany przez zespó pracowników naukowych Uniwersytetu Szczeciƒskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim mi dzy innymi: poj cie i zasady rachunkowoêci, rodzaje dowodów ksi gowych, uk ad bilansu oraz rachunku zysków i strat, zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych, sposoby ewidencji wybranych zdarzeƒ gospodarczych, zasady sporzàdzania, badania i zatwierdzania sprawozdaƒ finansowych. Rachunek kosztów jakoêci Wykorzystanie w zarzàdzaniu przedsi biorstwem Marlena Ciechan-Kujawa Quality Costing format B5, obj. 228 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN X W ksià ce w sposób kompleksowy przedstawiona zosta a problematyka rachunku kosztów jakoêci w praktyce zarzàdzania. Autorka omówi a metody zarzàdzania jakoêcià, klasyfikacj kosztów jakoêci oraz ich miejsce w rachunku kosztów przedsi biorstwa. Przedstawi a elementy rachunku kosztów jakoêci, poruszy a takie zagadnienia, jak êród a informacji o kosztach, ewidencja i analiza kosztów jakoêci oraz zarzàdzanie nimi. Ksià ka dostarcza tak e informacji na temat wykorzystania rachunku kosztów jakoêci w zarzàdzaniu przedsi biorstwami prowadzàcymi dzia alnoêç w Polsce. Rachunek kosztów docelowych S awomir Sojak, Hubert Jóêwiak Target Costing format B5, obj. 256 s. oprawa broszurowa, cena 63 z ISBN W ksià ce przedstawiono metody stosowane w rachunku kosztów docelowych oraz pokazano, e skuteczne wdro enie tego podejêcia wymaga uwzgl dnienia trzech aspektów: kalkulacyjnego, technicznego i kulturowego. Aspekt techniczny obejmuje ustalenie ceny i kosztu docelowego. Aspekt techniczny zwiàzany jest z wykorzystaniem metod in ynieryjnych do zaprojektowania produktu i procesów produkcyjnych w taki sposób, aby nie przekroczyç kosztu docelowego i spe niç wymagania klientów co do jakoêci i funkcjonalnoêci produktu. Aspekt kulturowy uwzgl dnia sposób zarzàdzania, organizacj oraz kultur przedsi biorstwa stosujàcego rachunek kosztów docelowych. 12 Pierwszy wybór profesjonalisty

13 Seria akademicka Rachunek efektywnoêci przedsi wzi ç inwestycyjnych Waldemar Rogowski Measurement of Investments Effectiveness format B5, obj. 304 s. oprawa broszurowa, cena 64 z ISBN nowoêç Kontrola kosztów Element zarzàdzania strategicznego David P. Doyle Prze o y Grzegorz uczkiewicz Cost Control. A Strategic Guide format B5, obj. 232 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Problematyka poruszona w ksià ce obejmuje przede wszystkim ocen efektywnoêci inwestycji rzeczowych. Autor usystematyzowa i uporzàdkowa teoretyczne zagadnienia zwiàzane z bezwzgl dnymi i wzgl dnymi metodami oceny efektywnoêci przedsi wzi ç inwestycyjnych, podajàc propozycje rozwiàzaƒ najcz stszych problemów. Szczegó owo omówi tak e etapy bud etowania kapita owego oraz sposoby analizy ryzyka podczas przeprowadzania rachunku op acalnoêci inwestycji. Ksià ka nominowana do Polskiej Nagrody za Osiàgni cia w Dziedzinie Zarzàdzania Finansami Beta Maksymalne wykorzystanie zasobów organizacji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów stanowi jeden z g ównych celów osób zarzàdzajàcych przedsi biorstwami. Cz sto jednak ci cie kosztów przeprowadza si w sposób szkodliwy dla firmy. Autor ksià ki analizuje pu apki, których powinni w tym zakresie unikaç mened erowie, oraz przedstawia elastyczny model kontroli kosztów, mogàcy zapewniç firmie stabilnoêç i zrównowa ony wzrost. Aby skorzystaç z rad zawartych w publikacji, nie trzeba znaç si na rachunkowoêci, wystarczy mieç podstawowà wiedz o finansach. Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym Joanna Toborek-Mazur Holding in Law, Financial and Tax Aspect format B5, obj. 264 s. oprawa broszurowa, cena 55 z ISBN Zjawisko zrzeszania si podmiotów gospodarczych staje si coraz bardziej powszechne we wspó czesnej gospodarce. Dzia anie takie cz sto jest korzystne nie tylko dla podmiotów funkcjonujàcych w ramach grupy, ale równie dla klientów i finalnych odbiorców jej produktów i us ug. W ramach wszechstronnej analizy struktur holdingowych autorka wyjaênia, w jakim zakresie przepisy prawne normujà powstawanie i funkcjonowanie takiej formy koncentracji kapita u, jakie korzyêci wynikajà z utworzenia struktury z o onej oraz czym ró nià si zasady opodatkowania holdingów w krajach UE. Zarzàdzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach inwestycyjnych Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej Waldemar Rogowski, Andrzej Michalczewski Managing Investing Risk format B5, obj. 192 s. oprawa broszurowa, cena 46 z ISBN W ksià ce zosta y przedstawione najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z ryzykiem w przedsi wzi ciach inwestycyjnych, a w szczególnoêci z ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. Autorzy szczegó owo omówili proces zarzàdzania ryzykiem w przedsi wzi ciu inwestycyjnym, metody s u àce do oceny jego op acalnoêci, wp yw ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej na poziom op acalnoêci przedsi wzi cia oraz strategie zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. 13

14 Seria akademicka Controlling funkcyjny w przedsi biorstwie Pod redakcjà Marii Sierpiƒskiej Functional Controlling format B5, obj. 332 s. oprawa broszurowa, cena 45 z ISBN Wycena przedsi biorstwa Przes anki, procedury, metody Andrzej Jaki Corporate Valuation wydanie III (wydanie I Kantor Wydawniczy Zakamycze), format B5, obj. 156 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Ksià ka systematyzuje wiedz dotyczàcà controllingu funkcyjnego, a zaprezentowane w niej informacje u atwiajà wdra anie i doskonalenie rozwiàzaƒ controllingowych w przedsi biorstwach. Szczegó owo omówiono w niej rodzaje controllingu oraz zagadnienia dotyczàce controllingu takich obszarów, jak koszty nowych rozwiàzaƒ techniczno-technologicznych, logistyka i procesy produkcji, funkcja personalna i marketing, finanse i procesy inwestycyjne. Przeanalizowano tak e wp yw przedsi biorstw na ekologi i rol, jakà odgrywa w tym procesie controlling. W ksià ce w zarysie omówiono metody wyceny przedsi biorstw oraz uregulowania formalnoprawne, przes anki i procedury wyceny, koncentrujàc si g ównie na warstwie teoretyczno-metodycznej zagadnienia. Przedsi biorstwo potraktowano jako ca oêç, a nie jako zbiór poszczególnych sk adników jego majàtku. Publikacja zainteresuje przede wszystkim studentów i wyk adowców uczelni ekonomicznych, wycena przedsi biorstw jest ju bowiem od d u szego czasu tematem wyk adów, çwiczeƒ i seminariów. Zakres przedmiotowy niniejszej ksià ki jest dostosowany do obowiàzujàcego programu nauczania na polskich uczelniach ekonomicznych. Rozliczenia podatkowe przedsi biorcy Pod redakcjà Micha a Poszwy Tax Accountancy for Entrepreneurs format B5, obj. 248 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN X Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podr cznik z przyk adami i zadaniami Dorota Witkowska Econometrics Theory of Business Forecasting wydanie II, format B5, obj. 296 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN Celem ksià ki jest kompleksowe przedstawienie obowiàzków przedsi biorcy w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczeƒ podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Zamieszczone przyk ady pozwalajà zapoznaç si z procedurami obliczeniowymi, ewidencyjnymi i rozliczeniowymi. Mniejsi przedsi biorcy mogà dzi ki temu zdobyç wiedz potrzebnà do dokonywania rozliczeƒ. Dla wi kszych podmiotów opracowanie stanowi êród o informacji o obowiàzkach w zakresie ewidencji i rozliczeƒ oraz dobry punkt wyjêcia do analizy szczegó- owych problemów podatkowych i ubezpieczeniowych. Podr cznik zawiera szczegó owe omówienie podstawowych zagadnieƒ z zakresu klasycznej ekonometrii. W podr czniku mo na tak e znaleêç krótkie powtórzenie wiadomoêci ze statystyki, omówienie podstawowych zagadnieƒ z zakresu teorii prognozy i wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Wyk ad jest bogato ilustrowany przyk adami. Ka dy rozdzia zamykajà pytania kontrolne, a na koƒcu podr cznika zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiàzania i tablice statystyczne. 14 Pierwszy wybór profesjonalisty

15 Seria akademicka Prognozowanie w przedsi biorstwie Metody i ich zastosowanie Pawe Dittmann Business Forecasting wydanie III zmienione, format B5, obj. 292 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN W ksià ce podj to prób przedstawienia obecnego stanu wiedzy na temat konstruowania prognoz i zaprezentowano metody prognozowania zjawisk gospodarczych najlepiej dostosowane do potrzeb przedsi biorstw. Omówiono zarówno znaczenie prognoz dla zarzàdzania, jak i sam przebieg procesu prognozowania, analizujàc m.in. takie zagadnienia, jak metody oparte na modelu szeregu czasowego i modelu ekonometrycznym, metody statystyczne, prognozowanie na podstawie metod jakoêciowych. W 2005 roku ksià ka otrzyma a wyró nienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy polski podr cznik akademicki z dziedziny ekonomii. Elementy matematyki w naukach ekonomicznych Podr cznik dla studentów ekonomii Tadeusz Bednarski Elements of Mathematics in Economic Sciences. Handbook for students of economics format B5, obj. 268 s. oprawa broszurowa, cena 54 z ISBN Ksià ka jest przyst pnym kompendium wiedzy z zakresu analizy matematycznej i algebry dla studentów kierunków ekonomicznych. Wprowadza równie czytelnika w z o one zagadnienia statystyki, ekonometrii, matematyki finansowej i badaƒ operacyjnych. Podr cznik zawiera: przejrzyêcie skonstruowany cykl wyk adów, zadania wraz z odpowiedziami oraz liczne przyk ady ilustrujàce zastosowanie poszczególnych poj ç i faktów matematycznych w ekonomii. W tekêcie zosta y wyró nione trudniejsze partie materia u, aby umo liwiç wyk adowcy wybór zakresu nauczania. Teoria pieniàdza i polityka pieni na Rys historyczny i praktyka gospodarcza Tomasz Gruszecki The Theory of Money and Monetary Policy format B5, obj. 324 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Podr cznik stanowi syntez podstawowych informacji o pieniàdzu zarówno z punktu widzenia makroekonomii, jak i finansów. Nie pomini to w nim kwestii dyskusyjnych, takich jak istota pieniàdza, których na ogó unikajà autorzy opracowaƒ dydaktycznych. Du y nacisk po o ono na po àczenie wyk adu z teorii finansów z opisem sytuacji i zdarzeƒ zachodzàcych w polskiej i Êwiatowej gospodarce, tak aby prezentowana teoria mog a byç przydatna do rozwiàzywania aktualnych problemów ekonomicznych. Publikacja jest doskona- ym wprowadzeniem do pozycji o bardziej zaawansowanym charakterze. Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsi biorstwa Pod redakcjà Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej Organisational and Human Resources Reengineering format B5, obj. 352 s. oprawa broszurowa, cena 52 z ISBN Autorzy w sposób kompleksowy przedstawili zagadnienia zwiàzane z restrukturyzacjà organizacyjnà i kadrowà, w znacznej mierze opierajàc si na wynikach w asnych badaƒ. Z ksià ki czytelnik dowie si m.in., jakie rezultaty przynios a restrukturyzacja w asnoêciowa polskich przedsi biorstw, w jaki sposób zmienia si w firmach struktury organizacyjne, jaki wp yw na organizacj wywierajà alianse strategiczne, fuzje i przej cia, jak ze wzgl du na restrukturyzacj zmieniajà si metody zarzàdzania zasobami ludzkimi oraz jakie stosuje si metody restrukturyzacji zatrudnienia. 15

16 Seria akademicka Marketing na rynku mi dzynarodowym Wojciech Grzegorczyk Marketing on the International Market format B5, obj. 232 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN nowoêç Marketing us ug Anna Czuba a, Agata Jonas, Tomasz Smoleƒ, Jan W. Wiktor Service Marketing format B5, obj. 288 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN X W podr czniku zosta y omówione podstawowe zagadnienia zwiàzane z prowadzeniem dzia aƒ marketingowych na rynku mi dzynarodowym. Autor wyjaênia: w jaki sposób prowadzone sà badania marketingowe rynków zagranicznych, jakie metody wykorzystuje si przy wyborze rynku, na którym warto rozpoczàç dzia alnoêç, jakie strategie mo na realizowaç na rynkach zagranicznych oraz jak nale y zorganizowaç komórk marketingowà przedsi biorstwa, które nie ogranicza swojej dzia alnoêci do rynku krajowego. Opisane w ksià ce strategie wchodzenia na rynki zagraniczne i funkcjonowania na nich zosta y zilustrowane licznymi studiami przypadków. zapowiedê Marketing terytorialny Miasto i region na rynku Andrzej Szromnik Territorial Marketing Ksià ka stanowi kompleksowe opracowanie ukazujàce, jak mo na zastosowaç koncepcje marketingowe w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Zwracajàc uwag na praktyczny aspekt poruszanych zagadnieƒ, autor omawia proces budowania strategii marketingowej miasta i gminy, ró ne aspekty koncepcji produktu w marketingu terytorialnym oraz tworzenie wizerunku miast i regionów. Przedstawia znaczenie ró nych form powiàzaƒ partnerskich, rol imprez targowych w aktywizacji lokalnych Êrodowisk gospodarczych oraz instrumenty marketingowe, za pomocà których mo na oddzia- ywaç na inwestorów zagranicznych. Jednà z wa niejszych tendencji rozwoju wspó czesnych gospodarek jest sukcesywny wzrost znaczenia us ug. Nic wi c dziwnego, e na rynku wydawniczym pojawia si coraz wi cej prac poêwi conych marketingowi us ug bankowych, turystycznych czy ubezpieczeniowych. Niewiele natomiast jest ksià- ek takich jak ta stanowiàcych kompleksowe omówienie wiedzy marketingowej i poruszajàcych kwestie wa ne dla ca ej sfery us ug. Autorzy omawiajà w niej szczegó owo takie zagadnienia, jak: cechy charakterystyczne us ug i rynku us ug, zarzàdzanie marketingiem w firmie us ugowej, segmentacja rynku us ug, jakoêç us ug, proces Êwiadczenia us ug, polityka kszta towania cen us ug, dystrybucja us ug, promocja us ug, rola personelu w marketingu firmy us ugowej. Ksià ka obejmuje ca y zasób wiedzy z marketingu us ug wymagany na poziomie akademickim. Autorzy sà pracownikami Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od wielu lat zajmujà si zarzàdzaniem marketingiem na rynkach krajowych i zagranicznych, skutecznoêcià instrumentów marketingu oraz rolà marketingu w procesie budowania wartoêci przedsi biorstw. 16 Pierwszy wybór profesjonalisty

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo