Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty"

Transkrypt

1

2

3

4 Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN nowoêç Jak wykorzystaç networking w sprzeda y Michael Salmon Prze o y a Joanna Borowska Super Networking For Sales Pros format B5, obj. 160 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN X Choç ma o kto uwa a si za profesjonalnego negocjatora, w rzeczywistoêci wszyscy prowadzimy negocjacje i to znacznie cz Êciej, ni si nam wydaje. Dzi ki temu poradnikowi mo na poznaç skuteczne techniki negocjacyjne i nauczyç si stosowaç je w praktyce. Znajdujà si w nim wskazówki, jakich u yç metod, jakà przyjàç postaw negocjacyjnà i jak wykorzystaç s aboêci drugiej strony, aby odnieêç sukces w negocjacjach. Rozwiàzujàc zamieszczone w ksià ce krótkie praktyczne çwiczenia i porównujàc swoje odpowiedzi z zaleceniami ekspertów, mo na nauczyç si tak negocjowaç, aby w pe ni osiàgnàç swoje cele. Ksià ka jest poêwi cona tworzeniu sieci kontaktów i umiej tnemu wykorzystywaniu jej w pracy handlowca. Autor wyjaênia, czym jest networking, jak nale y budowaç sieç kontaktów i podtrzymywaç zawarte znajomoêci, jak przygotowywaç si do rozmowy, aby wywrzeç na rozmówcy korzystne wra- enie, a tak e jak prze amywaç opory w nawiàzywaniu relacji z osobami, które chcemy pozyskaç do wspó pracy. Ksià ka zawiera mnóstwo praktycznych porad i przyk adów, a tak e gotowe wzorce rozmów telefonicznych, korespondencji owej itp. zapowiedê Zdobàdê rozg os dla siebie i swojej firmy Marisa D Vari Prze o y a Ma gorzata Kowalczyk Building Buzz. How to reach and impress your target audience Osiàgnij sukces jako niezale ny konsultant Timothy R.V. Foster Prze o y Grzegorz uczkiewicz How to Succeed as an Independent Consultant. Work with your clients & promote your business format B5, obj. 164 s. oprawa broszurowa, cena 37 z ISBN Ksià ka stanowi przyst pny i zwi êle napisany poradnik przeznaczony dla osób, które chcia yby zbudowaç pozytywny wizerunek siebie i swojej firmy. Czytelnik znajdzie w niej rady, jak dotrzeç do mediów i wykorzystaç je do dzia aƒ promocyjnych oraz jak udzielaç wywiadów i przygotowaç si do publicznego wystàpienia. Stosowanie technik opisanych w poradniku u atwi zaistnienie w ÊwiadomoÊci potencjalnych klientów, rozpowszechnianie informacji o oferowanych im produktach i us ugach oraz uzyskanie mocnej pozycji w swojej bran y. Lektura tej ksià ki przyda si ka demu, kto prowadzi dzia alnoêç gospodarczà lub chce rozwinàç swojà karier zawodowà. Timothy R.V. Foster przez kilkadziesiàt lat pracowa jako niezale ny konsultant dla takich firm, jak Procter & Gamble czy Merrill Lynch. W ksià ce tej, wykorzystujàc swoje bogate doêwiadczenie, opisa strategie i techniki, które pomagajà planowaç rozwój dzia alnoêci gospodarczej oraz nawiàzywaç i utrzymywaç relacje z potencjalnymi i obecnymi klientami. Przytaczajàc mnóstwo barwnych przyk adów, autor pokazuje, jak poruszaç si w Êwiecie biznesu i kszta towaç relacje z ludêmi. Prowadzi czytelnika przez ca y proces od momentu nawiàzania kontaktu do etapu, w którym trzeba wyegzekwowaç zap at za swoje us ugi. 4 Pierwszy wybór profesjonalisty

5 Przedsi biorczoêç nowoêç Jak szybko napisaç profesjonalny plan marketingowy Micha Dziekoƒski Robert Kozielski How to Quickly Write a Professional Marketing Plan Ksià ka z materia ami pomocniczymi na CD, format B5, obj. 303 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN nowoêç Jak szybko przygotowaç dobry biznesplan Frank F. Fiore Prze o y Witold Biliƒski Write a Business Plan In No Time format B5, obj. 296 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Autorzy poradnika szczegó owo, krok po roku pokazujà, jak napisaç profesjonalny plan marketingowy. Czytelnik dowie si, jakie informacje powinien zawieraç taki plan, jak zgromadziç potrzebne dane i jak opracowaç kolejne cz - Êci planu. Do ksià ki do àczona jest p yta CD, która zawiera przyk adowe plany marketingowe ró nych firm i instytucji oraz szablon planu do samodzielnego wype nienia. Jest on tak zaprojektowany, e po wprowadzeniu wymaganych danych do kolorowych pól pozosta e komórki w kolorze szarym (a tak e wykresy) generujà si automatycznie. Cel tej ksià ki jest prosty i jasny: pomóc w napisaniu biznesplanu. Autor szczegó owo opisuje ca y proces jego przygotowania, tak by ka dy móg sporzàdziç swój biznesplan bez wi kszego trudu i w krótkim czasie. Przedstawia elementy, które muszà znaleêç si w ka dym biznesplanie od okreêlenia celów i opisania strategii rynkowej po stworzenie planu wdro enia i przygotowanie prezentacji, która przyciàgnie uwag inwestorów. W ksià ce znajduje si pe ny przyk adowy biznesplan. zapowiedê Jak przygotowaç profesjonalnà prezentacj G. Michael Campbell Prze o y a Alicja Zydorowicz Bullet Proof Presentations zapowiedê Jak prowadziç zebrania Barbara J. Streibel Prze o y a Katarzyna Wywia -Przàda The Manager s Guide to Effective Meetings Sztuka dokonywania prezentacji w obecnoêci wspó pracowników, szefa i klientów czy te przed wi kszym audytorium to umiej tnoêç niezwykle przydatna w rozwoju kariery zawodowej. W nauczeniu si tej umiej tnoêci i w solidnym przygotowaniu si do ró nych wystàpieƒ pomóc mo e ta ksià ka. Autor udziela w niej wskazówek dotyczàcych tworzenia poszczególnych elementów prezentacji, a tak e przedstawia formularze, które u atwià ich opracowanie. Dzi ki lekturze poradnika czytelnik dowie si równie, jak skutecznie radziç sobie z tremà, oraz pozna triki, którymi pos ugujà si profesjonaliêci. W dzisiejszym Êrodowisku pracy, które w coraz wi kszym stopniu wymaga wspó dzia ania i dobrych relacji mi dzy pracownikami, umiej tnoêç zorganizowania i poprowadzenia zebrania staje si dla mened era niezb dna. W aêciwie zaplanowane i prawid owo poprowadzone zebrania mogà pomóc tobie i twoim pracownikom wspó pracowaç w sposób bardziej wydajny i skoordynowany. Dzi ki radom zawartym w tej ksià ce mo esz sprawiç, e zebranie, cz sto traktowane przez pracowników jako strata czasu, zamieni si w spotkanie pe nych entuzjazmu i zaanga owanych w prac partnerów. 5

6

7

8 Kariera Jak efektywnie poszukiwaç pracy Wykorzystanie metody firmy Monster Jeff Taylor, Doug Hardy Prze o y Jacek Kardaszewski Monster Careers. How to land the job of your life format B5, obj. 388 s. oprawa broszurowa, cena 34 z ISBN X nowoêç Networking Jak znaleêç prac i odnieêç sukces zawodowy dzi ki tworzeniu sieci kontaktów L. Michelle Tullier Prze o y a Katarzyna Wywia -Przàda Networking for Job Search and Career Success format B5, obj. 292 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Tematem tej ksià ki jest poszukiwanie wymarzonej pracy za pomocà nowych narz dzi i technik. DziÊ przebiega ono zupe nie inaczej ni chocia by pi ç lat temu. W ksià ce mo na znaleêç informacje, w jaki sposób post powaç, aby ze zmian tych skorzystaç. Fundamentalna zasada programu Monster Careers brzmi: praca powinna byç êród em udanego ycia, a nie s u yç jedynie uzyskaniu Êrodków na op acenie czynszu. W ksià ce czytelnik znajdzie wskazówki, które pomogà mu w przekonaniu pracodawcy, e jest idealnym kandydatem na oferowane stanowisko. Z tego poradnika mo na dowiedzieç si : jak skróciç czas poszukiwania pracy, jak znaleêç odpowiednià dla siebie ofert, jak dotrzeç do ukrytego rynku pracy, jak napisaç yciorys zawodowy, aby przekonujàco zaprezentowaç swoje atuty, jak zachowywaç si podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak negocjowaç wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia. Ksià ka zawiera wiele çwiczeƒ, które pomogà czytelnikowi w wybraniu odpowiedniego dla niego stanowiska pracy. Liczne formularze i przyk ady b dà pomocne w przygotowaniu profesjonalnego yciorysu zawodowego i innych dokumentów aplikacyjnych. Z zamieszczonych tu wskazówek skorzystajà nie tylko absolwenci wy szych uczelni i szkó Êrednich, ale równie osoby z du ym doêwiadczeniem zawodowym, specjaliêci z ró nych grup zawodowych i mened erowie. Ksià ka zosta a wydana pod patronatem firmy jobpilot Polska, polskiego oddzia u firmy Monster Worldwide, Êwiatowego lidera na rynku e-rekrutacji. Networking jest najskuteczniejszà metodà poszukiwania pracy. Wyniki badaƒ wskazujà, e od 65 do 85% posad udaje si znaleêç dzi ki sieci kontaktów. JeÊli zatem dotychczasowe próby znalezienia pracy ogranicza y si do odpowiedzi na anonse internetowe i przeglàdania gazet, nale y zmieniç sposób dzia ania i jak najszybciej zaczàç tworzyç sieç kontaktów. Networking jest nie tylko najlepszym sposobem znalezienia nowej pracy, stanowi tak e nieocenionà metod kierowania karierà zawodowà. W wypadku pracy na w asny rachunek sztuka tworzenia sieci kontaktów jest zaê kluczowa dla powodzenia firmy. Ksià ka ta w szczególnoêci pomo e czytelnikowi: zaplanowaç strategi poznania w aêciwych osób i nawiàzaç z nimi relacje, znacznie poszerzyç sieç kontaktów, skutecznie komunikowaç si osobiêcie, telefonicznie, na piêmie i drogà elektronicznà, nauczyç si najlepszych metod networkingu stosowanych podczas poszukiwania pracy, rozwijaç si lub byç bardziej wydajnym na obecnym stanowisku dzi ki znalezieniu osób pe niàcych funkcj mentora, rozpoczàç piel gnowanie kontaktów z zaufanymi doradcami, którzy pomogà rozpoczàç lub rozwinàç swojà dzia alnoêç. W ksià ce znajdujà si formularze, listy kontrolne i inne çwiczenia pomocne w organizowaniu sieci kontaktów. Ksià ka zosta a wydana pod patronatem firmy jobpilot Polska, polskiego oddzia u firmy Monster Worldwide, Êwiatowego lidera na rynku e-rekrutacji. 8 Pierwszy wybór profesjonalisty

9

10 Seria akademicka zapowiedê Podr cznik do bankowoêci Wiktor Cwynar, Wiktor Patena Banking Strategie finansowania dzia alnoêci przedsi biorstw Bo ena Ko osowska, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Ewa Chojnacka Funding Strategies of Company Operations format B5, obj. 168 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Podr cznik ten stanowi cennà pomoc w studiowaniu bankowoêci. Omówiono w nim m.in. zagadnienia zwiàzane z rynkami finansowymi, histori i obecny stan sektora bankowego w Polsce, problematyk bankowoêci centralnej wraz z krótkà charakterystykà amerykaƒskiego Systemu Rezerwy Federalnej i Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiono tak e wspó czesne trendy w bankowoêci i dokonano analizy dzia alnoêci kredytowej banków. Do ka dego rozdzia u zosta y do àczone zestawy pytaƒ testowych, zadania i problemy do rozwiàzania lub krótkie opisy przypadków. Ksià ka sk ada si z cz Êci teoretycznej, prezentujàcej wiedz z zakresu finansów przedsi biorstw zwiàzanà z formu owaniem strategii finansowania dzia- alnoêci, oraz praktycznej, zawierajàcej studia przypadków. W ksià ce m.in. scharakteryzowano podstawowe elementy strategii finansowania (cele, zasady, metody), najwa niejsze rodzaje strategii finansowania (agresywnà, umiarkowanà i konserwatywnà), omówiono trudnoêci zwiàzane z planowaniem strategii, sposób jej tworzenia na podstawie modeli wzrostu oraz metody sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych pro forma. Mi dzynarodowe standardy rachunkowoêci Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników Ewa Waliƒska International Accounting Standards wydanie II, format B5, obj. 248 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN W ksià ce przedstawiono zasady sporzàdzania i prezentacji dwóch g ównych elementów sprawozdania finansowego bilansu oraz rachunku zysków i strat poczynajàc od nadrz dnych zasad rachunkowoêci, poprzez zasady dotyczàce ogólnej struktury sprawozdaƒ, koƒczàc na zasadach pomiaru i prezentacji ich najwa niejszych pozycji. Zasady te bazujà na Ramach konceptualnych sprawozdaƒ finansowych, Mi dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci oraz Mi dzynarodowych Standardach SprawozdawczoÊci Finansowej. Publikacja odzwierciedla stan prawny obowiàzujàcy od 1 stycznia 2006 r. Wprowadzenie do rachunkowoêci Podr cznik z przyk adami, zadaniami i testami Pod redakcjà Ewy Ânie ek Fundamentals of Accounting wydanie II, format B5, obj. 600 s. oprawa broszurowa, cena 69 z ISBN Ksià ka jest zbiorem zadaƒ opatrzonych obszernymi komentarzami wprowadzajàcymi i przyk adami. Dostosowano jà do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowoêci i programu nauczania obowiàzujàcego na polskich uczelniach ekonomicznych. Na koƒcu ka dego rozdzia u zamieszczono list problemów i pytaƒ powiàzanych z omawianymi tematami dotyczàcymi rachunkowoêci finansowej i elementów rachunkowoêci zarzàdczej. Podr cznik zamykajà odpowiedzi do zadaƒ, rozwiàzania testów, przyk adowy zestaw egzaminacyjny i wzory podstawowych dokumentów ksi gowych. 10 Pierwszy wybór profesjonalisty

11 Seria akademicka Publikacja zawiera 21 zadaƒ rozwijajàcych umiej tnoêç ksi gowania operacji gospodarczych w komputerowym systemie finansowo-ksi gowym. TreÊç zadaƒ dotyczy: procedury zak adania ewidencji nowego przedsi biorstwa, ksi gowania operacji finansowych, tak e w walutach obcych, sporzàdzania bilansu zamkni cia, rachunku zysków i strat oraz sprawozdaƒ finansowych dla G ównego Urz du Statystycznego. Do zbioru zadaƒ jest do àczona p yta zawierajàca wersj demonstracyjnà pakietu Symfonia. zapowiedê Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowoêci Systemy dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Pawe M odkowski Application of Computer Based Techniques in Accounting. Systems for small and medium companies format B5, obj. 156 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN RachunkowoÊç bud etowa Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak Budgetary Accounting Ksià ka stanowi u ytecznà publikacj w codziennej pracy s u b ksi gowych jednostek zaliczanych do sfery finansów publicznych. Pomaga w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, u atwia ksi gowanie operacji oraz sporzàdzanie sprawozdaƒ bud etowych i finansowych. Opracowanie mo e byç równie przydatne w wykonywaniu obowiàzków audytora wewn trznego i w przeprowadzaniu kontroli wewn trznej, a tak e s u yç jako podr cznik do prowadzenia zaj ç z rachunkowoêci bud etowej w szko ach Êrednich i wy szych (ksià ka zawiera przyk ady oraz çwiczenia). RachunkowoÊç zaawansowana Pod redakcjà Kazimiery Winiarskiej Advanced Accounting format B5, obj. 304 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Nieustanne dostosowywanie ustawy o rachunkowoêci og oszonej w 1994 roku do dyrektyw unijnych i standardów mi dzynarodowych bardzo utrudnia interpretacj jej przepisów. W z o onych warunkach gospodarczych pojawia si wiele problemów, których rozwiàzania trudno znaleêç w podr cznikach rachunkowoêci. W ksià ce tej zosta y wyjaênione fragmenty ustawy o rachunkowoêci, które sprawiajà najwi cej problemów. Uzupe niajàc interpretacj teoretycznà przyk adami, autorzy szczegó owo omówili: przep ywy pieni ne, odroczony podatek dochodowy, instrumenty zabezpieczajàce, àczenie si spó ek, kontrakty d ugoterminowe, sprawozdanie skonsolidowane, likwidacj i upad oêç firm. Po przedstawieniu zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy o rachunkowoêci zaprezentowano obszary zgodnoêci z dyrektywami Unii Europejskiej i Mi dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej. Ksià ka mo e byç wykorzystana jako podr cznik na studiach ekonomicznych, studiach podyplomowych z rachunkowoêci i doradztwa podatkowego oraz na kursach przygotowujàcych na stanowisko samodzielnego ksi gowego lub bieg ego rewidenta. Zagadnieniami przedstawionymi w opracowaniu b dà tak e zainteresowani ksi gowi, którzy chcà uzupe niç swojà wiedz lub przewidujà, e w najbli szej przysz oêci b dà zajmowali si tymi zagadnieniami. 11

12 Seria akademicka nowoêç Zbiór zadaƒ z podstaw rachunkowoêci Pod redakcjà Kazimiery Winiarskiej A Collection of Exercises in Accounting Basics wydanie IV (poprzednie wydania Dom Wydawniczy ABC), format B5, obj. 280 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Zbiór zawiera zadania i pytania testowe z zakresu podstaw rachunkowoêci okreêlonego programem studiów ekonomicznych. Stanowi on niezb dne dope nienie podr cznika Podstawy rachunkowoêci. Zamieszczone w nim zadania sà skorelowane z zawartoêcià poszczególnych rozdzia ów tej publikacji. åwiczenia dotyczà zatem mi dzy innymi takich zagadnieƒ, jak konta bilansowe, rachunek zysków, ewidencja Êrodków pieni nych, rozrachunków, rzeczowych aktywów trwa ych, inwestycji, przychodów i kosztów oraz sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych. nowoêç Podstawy rachunkowoêci Pod redakcjà Kazimiery Winiarskiej Accounting Foundations wydanie IV (poprzednie wydania Dom Wydawniczy ABC), format B5, obj. 272 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN RachunkowoÊç jest uwa ana za trudnà i skomplikowanà dyscyplin naukowà. Doskona à pomocà w jej opanowaniu jest ten przyst pny i przejrzyêcie skonstruowany podr cznik, przygotowany przez zespó pracowników naukowych Uniwersytetu Szczeciƒskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim mi dzy innymi: poj cie i zasady rachunkowoêci, rodzaje dowodów ksi gowych, uk ad bilansu oraz rachunku zysków i strat, zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych, sposoby ewidencji wybranych zdarzeƒ gospodarczych, zasady sporzàdzania, badania i zatwierdzania sprawozdaƒ finansowych. Rachunek kosztów jakoêci Wykorzystanie w zarzàdzaniu przedsi biorstwem Marlena Ciechan-Kujawa Quality Costing format B5, obj. 228 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN X W ksià ce w sposób kompleksowy przedstawiona zosta a problematyka rachunku kosztów jakoêci w praktyce zarzàdzania. Autorka omówi a metody zarzàdzania jakoêcià, klasyfikacj kosztów jakoêci oraz ich miejsce w rachunku kosztów przedsi biorstwa. Przedstawi a elementy rachunku kosztów jakoêci, poruszy a takie zagadnienia, jak êród a informacji o kosztach, ewidencja i analiza kosztów jakoêci oraz zarzàdzanie nimi. Ksià ka dostarcza tak e informacji na temat wykorzystania rachunku kosztów jakoêci w zarzàdzaniu przedsi biorstwami prowadzàcymi dzia alnoêç w Polsce. Rachunek kosztów docelowych S awomir Sojak, Hubert Jóêwiak Target Costing format B5, obj. 256 s. oprawa broszurowa, cena 63 z ISBN W ksià ce przedstawiono metody stosowane w rachunku kosztów docelowych oraz pokazano, e skuteczne wdro enie tego podejêcia wymaga uwzgl dnienia trzech aspektów: kalkulacyjnego, technicznego i kulturowego. Aspekt techniczny obejmuje ustalenie ceny i kosztu docelowego. Aspekt techniczny zwiàzany jest z wykorzystaniem metod in ynieryjnych do zaprojektowania produktu i procesów produkcyjnych w taki sposób, aby nie przekroczyç kosztu docelowego i spe niç wymagania klientów co do jakoêci i funkcjonalnoêci produktu. Aspekt kulturowy uwzgl dnia sposób zarzàdzania, organizacj oraz kultur przedsi biorstwa stosujàcego rachunek kosztów docelowych. 12 Pierwszy wybór profesjonalisty

13 Seria akademicka Rachunek efektywnoêci przedsi wzi ç inwestycyjnych Waldemar Rogowski Measurement of Investments Effectiveness format B5, obj. 304 s. oprawa broszurowa, cena 64 z ISBN nowoêç Kontrola kosztów Element zarzàdzania strategicznego David P. Doyle Prze o y Grzegorz uczkiewicz Cost Control. A Strategic Guide format B5, obj. 232 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Problematyka poruszona w ksià ce obejmuje przede wszystkim ocen efektywnoêci inwestycji rzeczowych. Autor usystematyzowa i uporzàdkowa teoretyczne zagadnienia zwiàzane z bezwzgl dnymi i wzgl dnymi metodami oceny efektywnoêci przedsi wzi ç inwestycyjnych, podajàc propozycje rozwiàzaƒ najcz stszych problemów. Szczegó owo omówi tak e etapy bud etowania kapita owego oraz sposoby analizy ryzyka podczas przeprowadzania rachunku op acalnoêci inwestycji. Ksià ka nominowana do Polskiej Nagrody za Osiàgni cia w Dziedzinie Zarzàdzania Finansami Beta Maksymalne wykorzystanie zasobów organizacji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów stanowi jeden z g ównych celów osób zarzàdzajàcych przedsi biorstwami. Cz sto jednak ci cie kosztów przeprowadza si w sposób szkodliwy dla firmy. Autor ksià ki analizuje pu apki, których powinni w tym zakresie unikaç mened erowie, oraz przedstawia elastyczny model kontroli kosztów, mogàcy zapewniç firmie stabilnoêç i zrównowa ony wzrost. Aby skorzystaç z rad zawartych w publikacji, nie trzeba znaç si na rachunkowoêci, wystarczy mieç podstawowà wiedz o finansach. Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym Joanna Toborek-Mazur Holding in Law, Financial and Tax Aspect format B5, obj. 264 s. oprawa broszurowa, cena 55 z ISBN Zjawisko zrzeszania si podmiotów gospodarczych staje si coraz bardziej powszechne we wspó czesnej gospodarce. Dzia anie takie cz sto jest korzystne nie tylko dla podmiotów funkcjonujàcych w ramach grupy, ale równie dla klientów i finalnych odbiorców jej produktów i us ug. W ramach wszechstronnej analizy struktur holdingowych autorka wyjaênia, w jakim zakresie przepisy prawne normujà powstawanie i funkcjonowanie takiej formy koncentracji kapita u, jakie korzyêci wynikajà z utworzenia struktury z o onej oraz czym ró nià si zasady opodatkowania holdingów w krajach UE. Zarzàdzanie ryzykiem w przedsi wzi ciach inwestycyjnych Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej Waldemar Rogowski, Andrzej Michalczewski Managing Investing Risk format B5, obj. 192 s. oprawa broszurowa, cena 46 z ISBN W ksià ce zosta y przedstawione najwa niejsze zagadnienia zwiàzane z ryzykiem w przedsi wzi ciach inwestycyjnych, a w szczególnoêci z ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. Autorzy szczegó owo omówili proces zarzàdzania ryzykiem w przedsi wzi ciu inwestycyjnym, metody s u àce do oceny jego op acalnoêci, wp yw ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej na poziom op acalnoêci przedsi wzi cia oraz strategie zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. 13

14 Seria akademicka Controlling funkcyjny w przedsi biorstwie Pod redakcjà Marii Sierpiƒskiej Functional Controlling format B5, obj. 332 s. oprawa broszurowa, cena 45 z ISBN Wycena przedsi biorstwa Przes anki, procedury, metody Andrzej Jaki Corporate Valuation wydanie III (wydanie I Kantor Wydawniczy Zakamycze), format B5, obj. 156 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN Ksià ka systematyzuje wiedz dotyczàcà controllingu funkcyjnego, a zaprezentowane w niej informacje u atwiajà wdra anie i doskonalenie rozwiàzaƒ controllingowych w przedsi biorstwach. Szczegó owo omówiono w niej rodzaje controllingu oraz zagadnienia dotyczàce controllingu takich obszarów, jak koszty nowych rozwiàzaƒ techniczno-technologicznych, logistyka i procesy produkcji, funkcja personalna i marketing, finanse i procesy inwestycyjne. Przeanalizowano tak e wp yw przedsi biorstw na ekologi i rol, jakà odgrywa w tym procesie controlling. W ksià ce w zarysie omówiono metody wyceny przedsi biorstw oraz uregulowania formalnoprawne, przes anki i procedury wyceny, koncentrujàc si g ównie na warstwie teoretyczno-metodycznej zagadnienia. Przedsi biorstwo potraktowano jako ca oêç, a nie jako zbiór poszczególnych sk adników jego majàtku. Publikacja zainteresuje przede wszystkim studentów i wyk adowców uczelni ekonomicznych, wycena przedsi biorstw jest ju bowiem od d u szego czasu tematem wyk adów, çwiczeƒ i seminariów. Zakres przedmiotowy niniejszej ksià ki jest dostosowany do obowiàzujàcego programu nauczania na polskich uczelniach ekonomicznych. Rozliczenia podatkowe przedsi biorcy Pod redakcjà Micha a Poszwy Tax Accountancy for Entrepreneurs format B5, obj. 248 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN X Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podr cznik z przyk adami i zadaniami Dorota Witkowska Econometrics Theory of Business Forecasting wydanie II, format B5, obj. 296 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN Celem ksià ki jest kompleksowe przedstawienie obowiàzków przedsi biorcy w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczeƒ podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Zamieszczone przyk ady pozwalajà zapoznaç si z procedurami obliczeniowymi, ewidencyjnymi i rozliczeniowymi. Mniejsi przedsi biorcy mogà dzi ki temu zdobyç wiedz potrzebnà do dokonywania rozliczeƒ. Dla wi kszych podmiotów opracowanie stanowi êród o informacji o obowiàzkach w zakresie ewidencji i rozliczeƒ oraz dobry punkt wyjêcia do analizy szczegó- owych problemów podatkowych i ubezpieczeniowych. Podr cznik zawiera szczegó owe omówienie podstawowych zagadnieƒ z zakresu klasycznej ekonometrii. W podr czniku mo na tak e znaleêç krótkie powtórzenie wiadomoêci ze statystyki, omówienie podstawowych zagadnieƒ z zakresu teorii prognozy i wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Wyk ad jest bogato ilustrowany przyk adami. Ka dy rozdzia zamykajà pytania kontrolne, a na koƒcu podr cznika zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiàzania i tablice statystyczne. 14 Pierwszy wybór profesjonalisty

15 Seria akademicka Prognozowanie w przedsi biorstwie Metody i ich zastosowanie Pawe Dittmann Business Forecasting wydanie III zmienione, format B5, obj. 292 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN W ksià ce podj to prób przedstawienia obecnego stanu wiedzy na temat konstruowania prognoz i zaprezentowano metody prognozowania zjawisk gospodarczych najlepiej dostosowane do potrzeb przedsi biorstw. Omówiono zarówno znaczenie prognoz dla zarzàdzania, jak i sam przebieg procesu prognozowania, analizujàc m.in. takie zagadnienia, jak metody oparte na modelu szeregu czasowego i modelu ekonometrycznym, metody statystyczne, prognozowanie na podstawie metod jakoêciowych. W 2005 roku ksià ka otrzyma a wyró nienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy polski podr cznik akademicki z dziedziny ekonomii. Elementy matematyki w naukach ekonomicznych Podr cznik dla studentów ekonomii Tadeusz Bednarski Elements of Mathematics in Economic Sciences. Handbook for students of economics format B5, obj. 268 s. oprawa broszurowa, cena 54 z ISBN Ksià ka jest przyst pnym kompendium wiedzy z zakresu analizy matematycznej i algebry dla studentów kierunków ekonomicznych. Wprowadza równie czytelnika w z o one zagadnienia statystyki, ekonometrii, matematyki finansowej i badaƒ operacyjnych. Podr cznik zawiera: przejrzyêcie skonstruowany cykl wyk adów, zadania wraz z odpowiedziami oraz liczne przyk ady ilustrujàce zastosowanie poszczególnych poj ç i faktów matematycznych w ekonomii. W tekêcie zosta y wyró nione trudniejsze partie materia u, aby umo liwiç wyk adowcy wybór zakresu nauczania. Teoria pieniàdza i polityka pieni na Rys historyczny i praktyka gospodarcza Tomasz Gruszecki The Theory of Money and Monetary Policy format B5, obj. 324 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Podr cznik stanowi syntez podstawowych informacji o pieniàdzu zarówno z punktu widzenia makroekonomii, jak i finansów. Nie pomini to w nim kwestii dyskusyjnych, takich jak istota pieniàdza, których na ogó unikajà autorzy opracowaƒ dydaktycznych. Du y nacisk po o ono na po àczenie wyk adu z teorii finansów z opisem sytuacji i zdarzeƒ zachodzàcych w polskiej i Êwiatowej gospodarce, tak aby prezentowana teoria mog a byç przydatna do rozwiàzywania aktualnych problemów ekonomicznych. Publikacja jest doskona- ym wprowadzeniem do pozycji o bardziej zaawansowanym charakterze. Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsi biorstwa Pod redakcjà Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej Organisational and Human Resources Reengineering format B5, obj. 352 s. oprawa broszurowa, cena 52 z ISBN Autorzy w sposób kompleksowy przedstawili zagadnienia zwiàzane z restrukturyzacjà organizacyjnà i kadrowà, w znacznej mierze opierajàc si na wynikach w asnych badaƒ. Z ksià ki czytelnik dowie si m.in., jakie rezultaty przynios a restrukturyzacja w asnoêciowa polskich przedsi biorstw, w jaki sposób zmienia si w firmach struktury organizacyjne, jaki wp yw na organizacj wywierajà alianse strategiczne, fuzje i przej cia, jak ze wzgl du na restrukturyzacj zmieniajà si metody zarzàdzania zasobami ludzkimi oraz jakie stosuje si metody restrukturyzacji zatrudnienia. 15

16 Seria akademicka Marketing na rynku mi dzynarodowym Wojciech Grzegorczyk Marketing on the International Market format B5, obj. 232 s. oprawa broszurowa, cena 39 z ISBN nowoêç Marketing us ug Anna Czuba a, Agata Jonas, Tomasz Smoleƒ, Jan W. Wiktor Service Marketing format B5, obj. 288 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN X W podr czniku zosta y omówione podstawowe zagadnienia zwiàzane z prowadzeniem dzia aƒ marketingowych na rynku mi dzynarodowym. Autor wyjaênia: w jaki sposób prowadzone sà badania marketingowe rynków zagranicznych, jakie metody wykorzystuje si przy wyborze rynku, na którym warto rozpoczàç dzia alnoêç, jakie strategie mo na realizowaç na rynkach zagranicznych oraz jak nale y zorganizowaç komórk marketingowà przedsi biorstwa, które nie ogranicza swojej dzia alnoêci do rynku krajowego. Opisane w ksià ce strategie wchodzenia na rynki zagraniczne i funkcjonowania na nich zosta y zilustrowane licznymi studiami przypadków. zapowiedê Marketing terytorialny Miasto i region na rynku Andrzej Szromnik Territorial Marketing Ksià ka stanowi kompleksowe opracowanie ukazujàce, jak mo na zastosowaç koncepcje marketingowe w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów. Zwracajàc uwag na praktyczny aspekt poruszanych zagadnieƒ, autor omawia proces budowania strategii marketingowej miasta i gminy, ró ne aspekty koncepcji produktu w marketingu terytorialnym oraz tworzenie wizerunku miast i regionów. Przedstawia znaczenie ró nych form powiàzaƒ partnerskich, rol imprez targowych w aktywizacji lokalnych Êrodowisk gospodarczych oraz instrumenty marketingowe, za pomocà których mo na oddzia- ywaç na inwestorów zagranicznych. Jednà z wa niejszych tendencji rozwoju wspó czesnych gospodarek jest sukcesywny wzrost znaczenia us ug. Nic wi c dziwnego, e na rynku wydawniczym pojawia si coraz wi cej prac poêwi conych marketingowi us ug bankowych, turystycznych czy ubezpieczeniowych. Niewiele natomiast jest ksià- ek takich jak ta stanowiàcych kompleksowe omówienie wiedzy marketingowej i poruszajàcych kwestie wa ne dla ca ej sfery us ug. Autorzy omawiajà w niej szczegó owo takie zagadnienia, jak: cechy charakterystyczne us ug i rynku us ug, zarzàdzanie marketingiem w firmie us ugowej, segmentacja rynku us ug, jakoêç us ug, proces Êwiadczenia us ug, polityka kszta towania cen us ug, dystrybucja us ug, promocja us ug, rola personelu w marketingu firmy us ugowej. Ksià ka obejmuje ca y zasób wiedzy z marketingu us ug wymagany na poziomie akademickim. Autorzy sà pracownikami Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od wielu lat zajmujà si zarzàdzaniem marketingiem na rynkach krajowych i zagranicznych, skutecznoêcià instrumentów marketingu oraz rolà marketingu w procesie budowania wartoêci przedsi biorstw. 16 Pierwszy wybór profesjonalisty

17 Seria akademicka Podstawy zarzàdzania operacyjnego Pod redakcjà Zdzis awa Jasiƒskiego Introduction to Operational Management format B5, obj. 404 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN Wprowadzenie do organizacji i zarzàdzania Jaros aw P. Lendzion, Anna Stankiewicz-Mróz Fundamentals of Management and Organisation Theory format B5, obj. 228 s. oprawa broszurowa, cena 49 z ISBN Aby odpowiedzialnie zarzàdzaç, mened er musi posiadaç wiedz o wspó czesnych systemach wytwarzania i orientowaç si dobrze w zwiàzanych z tym zagadnieniach technicznych oraz socjopsychologicznych. Autorzy omawiajà problematyk zarzàdzania operacyjnego, wychodzàc z za o enia, e ka dy system wytwórczy ma charakter spo eczno-techniczny, a o sytuacji ekonomicznej przedsi biorstwa decydujà przede wszystkim zatrudnieni w nim ludzie. Dlatego te w ksià ce przedstawiono nie tylko techniczny aspekt zarzàdzania operacyjnego, ale tak e zwrócono uwag na kwestie kadrowe. Podr cznik w sposób systematyczny przekazuje wiedz o podstawach zarzàdzania i funkcjonowania organizacji. Autorzy przedstawiajà w nim zarówno klasyczne teorie zarzàdzania, jak i nowe metody wykorzystywane obecnie w praktyce gospodarczej. W ksià ce szczegó owo omówiono: ewolucj teorii organizacji i jej podstawowe nurty, proces tworzenia organizacji, najwa niejsze koncepcje zarzàdzania, wspó czesne tendencje w zarzàdzaniu przedsi biorstwem oraz zastosowanie nowoczesnych metod zarzàdzania, takich jak benchmarking, outsourcing czy zarzàdzanie wiedzà. Regulowana gospodarka rynkowa Materia y do studiowania polityki gospodarczej Pod redakcjà Urszuli Kaliny-Prasznic Regulated Market Economy. Materials for studying economic policy format B5, obj. 312 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Podr cznik zawiera opis najwa niejszych zasad i narz dzi stosowanych przez paƒstwo w ramach polityki ekonomicznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem rynku Polski i Unii Europejskiej. Szczegó owo omówiono poszczególne elementy polityki gospodarczej, w tym: polityki antyinflacyjnej, polityki prywatyzacyjnej, polityki rolnej, polityki przemys owej, procesów sanacyjnych, funkcjonowania sektora publicznego oraz funkcjonowania ró nego rodzaju gie d. zapowiedê Ekonomia i prawo konkurencji Anna Fornalczyk Economics and Competition Law W ksià ce przedstawiono ekonomiczne uzasadnienie prawa konkurencji, odwo ujàc si do podstaw mikroekonomii i nauk o zarzàdzaniu. Autorka odpowiada na wiele wa nych pytaƒ, m.in.: Jak prowadziç interesy, aby nie popaêç w konflikt z prawem konkurencji? Jak budowaç przewag konkurencyjnà firmy, aby nie spotkaç si z zarzutem nadu ywania dominujàcej pozycji na rynku? Jakie zapisy porozumieƒ nie b dà sprzeczne z prawem konkurencji? Jakie warunki muszà byç spe nione, aby fuzja lub przej cie nie spotka y si z negatywnà decyzjà organu antymonopolowego? Ksià ka zawiera orzeczenia organów antymonopolowych UE i organów polskich. 17

18 Seria akademicka Zrozumieç wzrost gospodarczy Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie bran y i poziomie firmy Przedmowa: Jean-Philippe Cotis, g ówny ekonomista OECD Understanding Economic Growth. Macro-level, industry-level, firm-level format B5, obj. 192 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN Ró nice we wzroêcie gospodarczym osiàganym przez poszczególne kraje cz onkowskie OECD w latach 90. o ywi y debat o przyczynach wzrostu. Debata ta by a impulsem do podj cia przez OECD rozleg ych badaƒ (OECD Growth Project), które mia y odpowiedzieç na pytanie, co stymulowa o wzrost gospodarczy w krajach OECD w ostatnich dekadach. Wyniki tych badaƒ przedstawiono i szczegó owo omówiono w tej ksià ce, przygotowanej do publikacji przez Michaela Sykesa, dyrektora Consensus Economics i g ównego ekonomist Economist Intelligence Unit. Analiza prowadzona kolejno na poziomie makroekonomicznym, poziomie bran y i poziomie firmy daje odpowiedê na pytanie, jak na procesy wzrostu gospodarczego wp ywajà takie czynniki, jak: polityka gospodarcza paƒstwa i inne aspekty otoczenia biznesu (np. poziom podatków, regulacje rynku, poziom inflacji), stopieƒ wykorzystania si y roboczej i poziom kwalifikacji pracowników, rozwój i rozprzestrzenianie si technologii informatycznych. Sposób przedstawienia wyników tych najnowszych badaƒ (cztery aneksy do- àczone do ksià ki, kilkadziesiàt ilustracji i tabel, obszerna bibliografia) sprawia, e ksià ka jest wartoêciowà pozycjà nie tylko dla osób, które sà zainteresowane p ynàcymi z badaƒ wnioskami oraz porównaniami mi dzynarodowymi, lecz równie dla badaczy zainteresowanych narz dziami, jakie zastosowano w badaniach. nowoêç Rynek papierów wartoêciowych strefy euro Pod redakcjà Wies awy Przybylskiej- -KapuÊciƒskiej Securities Market in the Euro Area format B5, obj. 356 s. oprawa broszurowa, cena 67 z ISBN Rynek papierów wartoêciowych strefy euro jest jednym z najm odszych obszarów Êwiatowego rynku finansowego. Jego powstanie sta o si mo liwe dzi ki wprowadzeniu swobody przep ywu kapita u oraz powo aniu w 1999 roku Unii Gospodarczo-Walutowej. ZnajomoÊç tego dynamicznie rozwijajàcego si rynku jest obecnie szczególnie potrzebna ze wzgl du na mo liwoêç lokowania w przysz oêci w szerszym zakresie polskich papierów wartoêciowych na wspólnym rynku. Ksià ka stanowi syntetyczne przedstawienie rynku papierów wartoêciowych strefy euro z punktu widzenia rozwiàzaƒ instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych. Autorzy charakteryzujà zasady funkcjonowania tego rynku, obowiàzujàce na nim rozwiàzania formalne i prawne oraz jego struktur i wielkoêç. Praca zawiera tak e liczne dane statystyczne dotyczàce omawianego rynku. W publikacji zosta y szczegó owo przeanalizowane nast pujàce zagadnienia: istota rynku finansowego i jego struktura, monetarne i niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartoêciowych strefy euro, rynek d u nych i udzia owych papierów wartoêciowych w strefie euro, proces integracji rynków papierów wartoêciowych w Unii Europejskiej. Ksià ka zainteresuje uczestników rynku papierów wartoêciowych oraz osoby zainteresowane rynkiem finansowym w Polsce i w strefie euro. 18 Pierwszy wybór profesjonalisty

19

20 S owniki i leksykony S ownik historii myêli ekonomicznej Pod redakcjà El biety Kundery History of Economic Theory Dictionary format B5, obj. 236 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN S ownik historii myêli ekonomicznej zawiera prawie 300 hase osobowych i przedmiotowych. Has a osobowe sà tak dobrane, by przedstawiç zasadnicze poglàdy wybitnych ekonomistów i myêlicieli od staro ytnoêci do czasów wspó czesnych. Na treêç ka dego has a osobowego sk adajà si informacje o najwi kszych osiàgni ciach, podstawowe dane biograficzne, zwi z e przedstawienie dorobku i spis najwa niejszych publikacji. Has a przedmiotowe z jednej strony uzupe niajà has a osobowe, z drugiej zaê opisujà bardziej ogólne zjawiska, np. pràdy i szko y ekonomiczne. nowoêç Niemiecko-polski, polsko-niemiecki s ownik z zakresu kontroli finansowo-ksi gowej z indeksem zawodów i specjalnoêci Artur Dariusz Kubacki German-Polish, Polish-German Dictionary of Financial and Accounting Control with Index of Professions and Specialities format B5, obj. 296 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN X S ownik zawiera ponad 3000 hase z zakresu finansów, rachunkowoêci i controllingu. Ponadto zamieszczono w nim niemieckie i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale w asnym oraz sprawozdania z przep ywu Êrodków pieni nych. Ca oêç uzupe nia dwuj zyczny indeks zawodów i specjalnoêci. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do t umaczy, przedsi biorców wspó pracujàcych z firmami z krajów niemieckoj zycznych oraz studentów germanistyki. Leksykon polityki gospodarczej Pod redakcjà Urszuli Kaliny-Prasznic Lexicon of Economic Policy format B5, obj. 264 s. oprawa broszurowa, cena 59 z ISBN zapowiedê Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej Jaros aw Kundera, W adys aw Szmyt Dictionary of Regional Policy Leksykon polityki gospodarczej zawiera has a, które wyjaêniajà cele, formy i narz dzia polityki ekonomicznej i u atwiajà zrozumienie mechanizmu oddzia ywania w adz publicznych na gospodark narodowà. Celom tym podporzàdkowano zakres przedmiotowy leksykonu zawiera on has a dotyczàce takich zagadnieƒ, jak: doktryny i prawa ekonomiczne, sektor publiczny w gospodarce, inflacja i polityka antyinflacyjna, polityka dochodowo-cenowa, bud etowa, pieni na i podatkowa, polityka rolna i polityka rolna UE, prywatyzacja i komercjalizacja, rynek kapita owy, gie da i fundusze inwestycyjne. W zwiàzku z dzia aniami prowadzonymi w ramach wspólnotowej polityki regionalnej ju od dawna istnieje bogata aparatura poj ciowa i obszerne s ownictwo z tego zakresu. Wcià pojawiajà si te nowe poj cia i terminy, tworzone sà nowe instytucje i wdra ane coraz bardziej skomplikowane procedury. Nierzadko nawet specjaliêci majà problemy z jednoznacznà interpretacjà niektórych poj ç. Pomocà wszystkim osobom zainteresowanym tà problematykà mo e s u yç ten s ownik, w którym zebrano wi kszoêç specjalistycznych terminów zwiàzanych z tematykà regionalnà Unii Europejskiej. 20 Pierwszy wybór profesjonalisty

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Od Wydawcy...

Spis treêci. Od Wydawcy... Od Wydawcy............................................................ Wst p................................................................... XI XVII Charakter i podzia çwiczeƒ do podr cznika Zarzàdzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D 1. Gospodarowanie zasobami majątkowymi - zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 572216 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 5-6 Lipiec Szczecin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 572216 Koszt

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienia podstaw teoretycznych, form oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. studia ekonomiczne, kierunek: ZARZĄDZANIE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy zarządzania 60 h

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Kierunki studiów podyplomowych oferowanych dla samorządów terytorialnych oraz administracji Doskonalenie kadr administracji

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych Wyniki badań empirycznych

Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych Wyniki badań empirycznych Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych Wyniki badań empirycznych STUDIA I MATERIAŁY Tom II Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

6.4. Długookresowe koszty błędów w bieżącej polityce antycyklicznej 191

6.4. Długookresowe koszty błędów w bieżącej polityce antycyklicznej 191 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce (Beata Skubiak) 1.1. Rola państwa w najpowszechniejszych systemach gospodarczych analiza porównawcza 11 1.2. Rola państwa w ujęciu szkół ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 551016 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 27-28 Czerwiec Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 551016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo