Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia Numer aktu 24 Kadencja Kadencja Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja trwała od godz Radni otrzymali zawiadomienie o sesji wraz z materiałami w wymaganym terminie. Obradom przewodniczyła Maria Kwaśnik - Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność sesji na podstawie listy obecności. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było, zgodnie z listą obecności, 19 radnych (lista obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Przewodnicząca otworzyła XXIV sesję Rady Gminy Zabierzów witając przybyłych na sesję: Radnych Gminy Zabierzów, Panią Elżbietę Burtan Wójta Gminy Zabierzów, Pana Wojciecha Burmistrza Zastępcę Wójta Gminy, Pana Adama Wójcika Sekretarza Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o., Pana Jana Gołąbka członka Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków -Balice Sp. z o.o., Pana Ryszarda Wilaszka Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, Pana Piotra Budziaka Skarbnika Gminy, Panią Wiolettę Matejczyk Sekretarza Gminy, Pana Mikołaja Miścickiego prawnika UG, Kierownictwo Urzędu, Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych, wszystkich uczestniczących w sesji. Przyjęcie porządku obrad. Pani Przewodnicząca odczytała porządek sesji, (stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu) i zapytała, czy są wnioski do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad: 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Przedstawienie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Zabierzów. 4) Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Zabierzów w Spółce Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. 5) Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Zabierzów w Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki. 6) Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie Spółka z o.o. 7) Informacja o realizacji budżetu gminy na rok 2012 w zakresie przetargów i inwestycji. 8) Informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy Zabierzów. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011.

2 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zabierzów z tytułu wykonania budżetu za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabierzów na lata ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku. 13) Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów. 15) Interpelacje. 16) Wolne wnioski. 17) Informacje Wójta o sprawach bieżących. 18) Pisma wpływające do Biura Rady Gminy. 19) Zakończenie obrad. Radni przyjęli porządek obrad następująco: Za 19 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Omówiono w sposób podany powyżej. Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. Omówiono w sposób podany powyżej. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Zabierzów. Radni przyjęli protokół z XXIII sesji Rady Gminy Zabierzów stosunkiem głosów: Za 17 Przeciw 1 Wstrzymało się 1 Ad. 4. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Zabierzów w Spółce Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice. Pani Przewodnicząca punkt realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy Zabierzów na rok Wraz z materiałami na sesję otrzymali Państwo sprawozdanie przedstawiciela Gminy Zabierzów w Radzie Nadzorczej Spółki Międzynarodowy Part Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków

3 Balice za rok 2011 (stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu). Otrzymali Państwo również informację, że sprawozdania finansowe MPL za rok 2011 są do wglądu w Biurze Rady. Proszę Pana Adama Wójcika Sekretarza Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego o wprowadzenie do tematu. Pan Adam Wójcik otrzymaliście Państwo sprawozdanie Sekretarza Rady Nadzorczej. Chciałbym uzupełnić to sprawozdanie o pewne elementy z obszaru finansowego i inwestycyjnego Spółki. Chciałbym przytoczyć tutaj parę danych z raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i wspomnieć o kapitale podstawowym Spółki. Kapitał zakładowy na r. wynosił zł, dzielił się na udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy. W roku 2011 oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany wysokości kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o udziałowców, czyli właścicieli to Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie posiada udziały o wartości zł, Województwo Małopolskie posiada udziały o wartości zł, Gmina Miejska Kraków posiada udziały o wartości zł, Gmina Zabierzów zł. Na kapitał własny Spółki składa się kapitał zapasowy zł oraz zysk netto roku bieżącego zł. Łącznie kapitał własny na r. wynosił zł. Spółka wkroczyła w najważniejszy od jej założenia etap rozwojowy. Plany rozwojowe Spółki opiewają na blisko 1 mld zł, stąd też potrzeby sfinansowania tych przedsięwzięć, są niesamowicie duże. Chce tu jeszcze przytoczyć Uchwałę Rady Nadzorczej o podziale zysku za rok Jest to uchwała z 28 maja br. tj. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki wyrażony w uchwale z dnia r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2011 w kwocie ,57 zł w sposób następujący: kwota ,57 na kapitał zapasowy Spółki a kwota zł na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak widać, również wspólnicy zaakceptowali propozycję Zarządu i jest akceptacja Rady Nadzorczej, jeżeli chodzi o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy. Mówię o tym dlatego, że, tak jak wstępnie powiedziałem lata 2012 do 2015 to są lata decydujące, jeżeli chodzi o rozwój Spółki i inwestycje. Przy okazji Euro 2012 telewizja pokazywała porty lotnicze, dużo mniejsze niż Kraków. Kraków jest drugą, co do wielkości aglomeracją w Polsce i drugim, co do wielkości portem. Porty Gdańsk, Wrocław, Łódź, Pyrzowice posiadają nowoczesne terminale pasażerskie, natomiast port lotniczy Balice pod tym względem odstawał. Prognozy rozwoju ruchu lotniczego i tym samym pasażerskiego pokazują wyraźnie, że brak dofinansowania w infrastrukturę lotniskową mógłby spowodować zatkanie się portu. Teraz parę słów dotyczących najważniejszych zadań, które czekają Spółkę w 2015 roku. Inwestycje realizowane, będące w trakcie realizacji lub w trakcie odbioru: - budowa strażnicy lotniskowej, - budynek administracyjno techniczny, - budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno wschodniej tzw. łącznik, - budowa systemu znaków pionowych oraz kanalizacji technicznej celem poprawy kategorii lotniska, - zbiornik przeciwpożarowy, - budowa stacji ST11 stacja została wybudowana i w ubiegłym miesiącu oddana do użytku, - przyłącze gazowe, - przebudowa terminalu krajowego terminal krajowy wspomagał ruch pasażerski, gdy terminal zagraniczny był przeładowany, - została wykonana droga patrolowa,

4 - modernizacja salonu VIPowskiego, - przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf, - poszerzenie płyty postoju samolotu przy BAT, - poszerzenie drogi kołowana Charlie, - remont drogi startowej jeżeli chodzi o funkcjonowanie lotniska, to nawet z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca, wiemy dobrze, że być albo nie być dla lotniska, to jest właściwy stan, długość pasa startowego. To jest podstawa. Spółka soi przed takim dylematem remontu istniejącej drogi startowej, jest to bardzo poważne zagadnienie, - przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot, - przystanek kolejowy w tej chwili trwają rozmowy jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe. Jest tam kwestia przebudowy całej infrastruktury drogowej. Wiąże się z tym budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego portu lotniczego, - odprowadzenie wód z terenu lotniska. Lotnisko jest potężną powierzchnią, która nie wchłania wody. Odprowadzenie z takiego obszaru wód jest poważnym problemem. Spółka, praktyczne rzecz biorąc, pod względem projektowym, temat jest rozwiązany, ale oczywiście realizacja musi nastąpić, - budowa hangaru dla dużych samolotów typu boeing 737, - budowa stacji paliw, - linia energetyczna, - kanalizacja, - budowa hotelu rozpoczęcie budowy zostało przesunięte z tytułu gotowości lotniska na EURO Inwestycją sztandarową dla Spółki jest przystąpienie do rozbudowy i modernizacji terminalu pasażerskiego. Tak jak powiedziałem, łączna wartość tych inwestycji, to jest niecały 1 mld zł. Jest to potężne wyzwanie przed Spółką i przed Zarządem, żeby tak duże pieniądze były prawidłowo wydatkowane. Wiemy dobrze, że jest to montaż finansowy, bo Spółka nie jest w stanie sama udźwignąć finansowo takich inwestycji, stąd też jest wystąpienie o możliwość emisji obligacji. Wiemy również, że ta ścieżka sfinansowania części tego przedsięwzięcia jest na dobrej drodze. Wiceprzewodniczący Andrzej Krawczyk my, jako Gmina Zabierzów, korzystamy z pewnych dobrodziejstw. Natomiast straciliśmy potężne pieniądze. Gdyby to były nie wylobbowane kiedyś ustawy, które zwalniają lotnisko z pewnych rzeczy, to dzisiaj bylibyśmy jedną z bogatszych gmin w Małopolsce. Mieliśmy giełdę i też ją straciliśmy nie miała prawa tam być, lotnisko musiało mieć przestrzeń. Dzisiaj dostajemy ochłapy. Ja cieszę się jak słyszę, że ktoś dostał 5 tys., tam 8 tys., tu 4 tys., natomiast ktoś z zewnątrz jak patrzy na to, to mówi - to są ochłapy, powinniście dostawać więcej. Na Cyprze, lotnisko, które zostało wybudowana w strefie oddziałującej na miasto, konkretnie na Larnakę, ma zapisane jaką część z zysku oddaje na miasto. Kopalnia miedzi za utrudnienia w danym rejonie dwie gminy dostawały 6% od eksportu rudy, co dawało kwotę ok. 200 tys. euro na jedną gminę. Oczekujemy, że Państwo będziecie nas wspierać bardziej, bo to głównie na naszym terenie działa lotnisko, przez co mamy utrudnienia. Nie wyobrażam sobie, że zaskarżycie nasz plan zagospodarowania przestrzennego, a dochodzą nas słuchy, że zamierzacie to zrobić. Były uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Chciałbym, aby Pan Prezes dzisiaj tu potwierdził, że Zarząd MPL Kraków Balice nie będzie odwoływał się. Żyjemy w jednym organizmie samorządowym i musimy wzajemnie się wspierać. Pan Jan Gołąbek członek Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice nie jest to, czy gmina, na terenie której znajduje się lotnisko, czy gmina otrzymuje z danego obiektu pożytku prawo lotnicze jest takie a nie inne, przepisy prawa lotniczego tak stanowią, że jest to obiekt użyteczności publicznej wszelkiego rodzaju prawo opodatkowania daninami samorządowymi na

5 rzecz społeczności lokalnej nie wchodzą w grę. Państwo jesteście udziałowcem, co prawda mniejszościowym, nie mniej dość istotnym z punktu widzenia lokalizacji lotniska. Jak Państwo doskonale wiecie, ja bym nie nazwał, tego co lotnisko daje ochłapami. Nie mam ze sobą danych, ale te kwoty, które my, jako jeden z największych podmiotów gospodarczych na terenie szeroko rozumianego obszaru powiatu krakowskiego partycypujemy w różnych przedsięwzięciach społecznych, oświatowych, kulturalnych itd. To nie są kwoty małe, o ile dobrze pamiętam, za zeszły rok ta kwota globalnie zamknęła się w ok. 300 tys. zł. Zwracam uwagę na to, że w dotacjach jesteśmy ograniczeni przepisami i nie możemy poza nie wyjść. Pani Wójt Gmina Zabierzów otrzymała z tego 50 tys. zł. Pan Jan Gołąbek proszę również wziąć pod uwagę, że jesteśmy ograniczeni przez swoich współwłaścicieli. Jeżeli weźmiecie Państwo pod uwagę to, że ponad 70% ma przedsiębiorstwo PPL to jego głos, na wszystkich forach, jest decydujący. Główny udziałowiec nie dostaje z portu żadnych pieniędzy. Natomiast pozostali udziałowcy tjj. Miasto Kraków, Województwo Małopolskie oraz Gmina Zabierzów w jakiejś formie te środki finansowe otrzymują. Ja bym tego nie nazywał ochłapami, bo to nie jest takie do końca adekwatne. Taka wypowiedź jest tendencyjna, stwierdzenie niesprawiedliwe dla portu. Przechodząc do zagadnień dotyczących Państwa planu zagospodarowania przestrzennego, nasze stanowisko wyraziliśmy w piśmie z dnia 2 maja, co jest niejako powieleniem. Oczywiście nie ma to pismo na celu radykalizacji stanowiska ze strony zarówno portu lotniczego i doprowadzenie do radykalizacji postawy ze strony gminy. Pani Przewodnicząca my nie znamy tego pisma, proszę je odczytać lub streścić. Pan Jan Gołąbek wnieśliśmy uwagi Spółki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące tzw. rzędnych wysokościowych w zakresie odległości przeszkody lotniczej oznaczonej symbolem 19e, to są te wzgórza, które są nad autostradą. To jest tzw. rozległa przeszkoda lotnicza. My odnosimy jedną rzecz, że z racji takiego a nie innego natężenia ruchu lotniczego, który zresztą Państwo obserwujecie na co dzień, szczególnie na kierunku 05, czyli na kierunku zachodnim, tych operacji lotniczych nie jest dużo, nie mniej one się zdarzają jeżeli układ wiatrów powoduje to, że od 07 nie można lądować. Wtedy ścieżka zejścia samolotu, jak również tzw. drugi krąg odejścia samolotu przechodzi bezpośrednio nad tymi wzgórzami. Pamiętacie Państwo sytuację sprzed 1,5 roku, gdzie w Morawicy dźwig spowodował wyłączenie. Chociaż ULC też powiedział, tam było ewidentne kłamstwo ze strony inwestora, bo miał on na piśmie w zaleceniach, że ramię dźwigu nie może być wzniesione więcej niż 35 stopni do wysokości maksymalnej 17 m. Tymczasem zostało podniesione na 90 stopni na wysokość 28 m. W związku z tym wykonywane operacje lotnicze muszą się odbywać na określonych wysokościach, które uzależnione są od pułapu chmur, mgły i innych rzeczy. System naprowadzania, który jest na lotnisku, uwzględnia rzędne bezpieczne, które umownie mówiąc, odnoszą się do 280 m n.p.m. W związku z tym, to co zawarliśmy w piśmie, obejmuje ok. 9 m wysokości budynku. Oczywiście to nie jest nasze radykalne stanowisko, które nie może ulec zmianie itd., ale kwestia zorganizowania, może w najbliższym czasie spotkania, celem wyjaśnienia pewnych niedogodności, zarówno dla gminy jak i dla nas. Lotnisko istnieje od 1953 roku. Intensywny rozwój tego lotniska nastąpił w latach od 2000 r. Kraków jest takim miejscem, gdzie na dzień dzisiejszy, my, z tego portu lotniczego mamy 70 kierunkowych, regularnych połączeń lotniczych. Dziennie wykonywanych jest 110 operacji lotniczych. Żadna prognoza lotnicza, zarówno ULC jak i Europejskiej Federacji Lotniczej Euro kontroli nie przewidywała takiego natężenia. Myśmy zakładali ruch lotniczy pasażerski w 2011 r. na poziomie pasażerów, tymczasem zamknęliśmy 2011 r. ilością prawie 3,1 mln pasażerów. Na chwilę obecną, wszystkie dane wskazują na to, że rok 2012 to będzie 3,6 mln pasażerów, którzy przylecą i wylecą. Więc jeżeli samolot ma na pokładzie 100 osób łatwo można wyliczyć ilość operacji w ciągu roku. I to niestety nie będzie maleć. Musiałoby dość do totalnego załamania gospodarki europejskiej i turystycznej. My nie jesteśmy stroną postępowania, gdyż nie mamy tutaj charakteru strony, tak stwierdził Urząd

6 Lotnictwa Cywilnego. Niemniej, te nasze uwagi, powinny zostać w jakiejś formie uwzględnione w Państwa planie zagospodarowania przestrzennego. Występowaliśmy do państwa również w 2004 roku. Wówczas były składane podobne uwagi, dotyczące bliskości zagospodarowania, wysokości itd. Tą dyskusję proponowałbym przenieść, już nie na forum Rady. Ja nie jestem umocowany do składania jednoznacznych deklaracji, natomiast proponuję, żeby Zarząd Portu Lotniczego, jak i Zarząd Gminy, w tym temacie spotkał się na roboczo i omówił wszystkie niejasności wynikające z tego niedomówienia. Pani Przewodnicząca mówi Pan, że lotnisko powstało w 1953 roku. Niech Pan powie, jak było naprawdę. Powstało lotnisko wojskowe i ze względów strategicznych ludzie byli wywłaszczeni ze swoich terenów, ze swoich nieruchomości, wbrew temu, czy chcą czy nie chcą. My jako gmina mamy niewielki udział i możliwość decydowania, co się dzieje, bo te tereny zostały wniesione w jakimś pakiecie, przedtem jako lotnisko wojskowe, w pakiecie teraz do lotniska cywilnego. Z terenów, z których ludzie zostali wywłaszczeni, Państwo teraz prowadzicie działalność. Przedstawia nam Pan wizję rozwoju lotniska. My to widzimy, my to czujemy, jakie jest natężenie ruchu. Samoloty całą dobę powodują huk. Te uciążliwości, dla mieszkańców sąsiadujących miejscowości, są ogromne. Byłam na spotkaniu z mieszkańcami tych miejscowości, mówię o mieszkańcach naszej gminy tj. miejscowości Balice, Burów, Szczyglice, Kleszczów, Aleksandrowice i Brzoskwinia. Żeby Pan widział agresję tych ludzi, jak myśmy uzgadniali te plany zagospodarowania przestrzennego to Pan by zobaczył, że Ci ludzie absolutnie nie przyjmują tego, że oni, mając działki przydomowe, nie są w stanie tych działek ani sprzedać, ani ofiarować dziecku na wybudowanie, bo nagle port lotniczy uniemożliwia to. Bardzo dużo było osób niezadowolonych, których działki nie zostały przekwalifikowane z powodu tzw. przeszkody lotniczej. Natomiast, jak w tym momencie słyszymy, że Państwo jeszcze idziecie dalej w tych warunkach, że jeszcze kolejne tereny miałyby być wyłączone z zabudowy, to proszę Państwa my mówimy o większości Kleszczowa, mówimy o Burowie, o Balicach i to w ogromnej ilości ludzi. Pytam się tak, co my z tego mamy? Tu było sensowne zadanie pytania. Kiedyś próbowano nam przedstawiać, że my się powinniśmy cieszyć i być wdzięczni, że tak się promuje nasza gmina, że na terenie naszej gminy jest usytuowany port lotniczy. Mamy się cieszyć, zabezpieczyć Państwu media, pomóc a ludzie mają uciążliwości przyjąć ze zrozumieniem. Ale tutaj, to są już wymierne straty tych mieszkańców. Pan Jan Gołąbek jest ustawa, która reguluje tzw. negatywne oddziaływanie lotniska na otoczenie. Jest to podzielone na określone strefy i mieszkańcy, którzy się znajdują w tych strefach mają prawo dochodzić określonych odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości itd. Mieszkańcy skarżą i procesują. Mamy bardzo dużo, oczywiście te roszczenia w niektórych wypadkach są bardzo wydumane. My, jako lotnisko, nie uchylamy się od wypłaty odszkodowań i płacenia opłat z tytułu uciążliwości tego lotniska. W naszej ocenie, nasze uwagi nie blokują Was. One tylko ograniczają wysokość określonych budynków. Pani Przewodnicząca czy te standardy, które Państwo chcecie uzyskać, jeżeli chodzi o wysokości nalotów, czy to są standardy, które dotyczą bezpieczeństwa, czy to są standardy, które mają państwu w negocjacjach z innymi liniami lotniczymi przynosić większe zyski? Ja rozumiem, że jeżeli Gmina Zabierzów negocjowała z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, to te standardy dotyczące bezpieczeństwa lotów zostały zawarte w uzgodnieniach i to co mamy w planie, zostało zgodnie z tymi standardami wypracowane. Natomiast to, co państwo idziecie dalej i tak restrykcyjnie w kolejnym tworzeniu kolejnych wysokości Pan Jan Gołąbek my nie tworzymy kolejnych wysokości, bo po pierwsze lotnisko nie jest do tego upoważnione ani uprawnione. Rzędne wysokości bezpiecznej dla samolotów, które operują na lotnisku Kraków Balice, czyli samolotów klasy C, są podane w naszym wystąpieniu i to są rzędne wynikające ze stanowiska ULC. My sobie tych rzędnych nie wzięliśmy z powietrza, tylko bierzemy pod uwagę, również występowaliśmy z tym do ULC, że w Balicach mamy zmienne w okresach nie całorocznych, mamy w okresie wiosennym, jak i jesiennym i zimowym, mamy zmienne warunki atmosferyczne podejścia do lądowania.

7 Pani Przewodnicząca dlaczego więc ULC uzgodnił te warunki? Pan Jan Gołąbek mnie jest trudno odpowiadać za ULC. Pani Wójt bardzo chętnie się spotkamy z Zarządem portu. Natomiast, żeby wszyscy Państwo wiedzieli, tworząc plan, pracując nad panem, nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie uzgadniali czegoś z MPL. MPL o wszystkim wiedział, wręcz spotkań było bez liku. Był obecny Pan Pamuła, Pan Buczka, Pan Borowicz. Robiąc ten plan, niczego nie ukrywaliśmy. Kiedy powstało Studium, mieliśmy świadomość, że te tereny, które w tych miejscowościach zostały uwolnione w planie, były uzgodnione przez ULC warunkowo. Stąd mieliśmy świadomość, że musimy rozmawiać z ULC. Cztery miejscowości tj. Aleksandrowice, Burów, Kleszczów i Balice mają łączny obszar 2 tys. ha. Połowa z tego leży na rozległych przeszkodach, powyżej rzędnej 283. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że przepis jest taki, że powyżej 283 ma nic nie powstać, to znaczy, że połowa gminy nie ma rozwoju. Więc dlatego udaliśmy się do ULC. Po raz pierwszy był Pan Wójt z Panią Kuzianik, potem zorganizowałam kolejne spotkanie, na którym był Pan Prezes Pamuła, Pan Puczka i Pan Borowicz. Nic nie było przed Państwem ukrywane. Mówi Pan, że jesteście jakby zaskoczeni i dlatego składaliście uwagę do ULC. O wszystkim wiedzieliście, wręcz projektanci z Biura Rozwoju Krakowa byli u Was i rozmawiali z Panem Puczką i było to wszystko uzgadniane. Państwo, na etapie opracowywania planu, skierowaliście do nas pismo z zapytaniem, jak ten plan będzie wyglądał. Wysłaliśmy wówczas do państwa płytę CD z planem. Więc proszę nie mówić, że Państwo jesteście zaskoczeni i składacie uwagę z zaskoczenia i Wasz rzecznik prasowy wypowiada się w prasie, że nie wiecie, co Rada Gminy uchwaliła. O wszystkim wiedzieliście Panie Prezesie, więc po raz kolejny o tym samym możemy mówić, możemy się spotkać. W piątek, po raz kolejny pojechałam do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nowy Prezes zaprosił Państwa, ale nikt z Państwa nie był. Dlaczego? Można było wszystko wyjaśnić. Wysłaliście tylko prawnika i pracownika, który nie odpowiada za decyzje Zarządu. Państwo na Zarządzie podejmujecie tą decyzję, może już podjęliście. Słyszałam, że na Zarządzie była mowa o ewentualnym pójściu do Sądu. Więc nie rozumiemy dlaczego i o to mamy żal Panie Prezesie, że tak traktujecie gminę a wiedzieliście o wszystkim. Pan Jan Gołąbek przekażę Państwa stanowisko na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Stanowisko to niewątpliwie ma swoje racje. Natomiast, tak jak mówię, lotnisko nie jest tworem oderwanym, funkcjonującym samemu sobie. Najlepszym rozwiązaniem będzie wypracowanie jakiegoś kompromisu. Natomiast ja, powiem otwarcie, że nie wyobrażam sobie, z uwagi na sąsiedztwo lotniska, na wzgórzu wybudowanie jeszcze 10 m do góry. Żadne lotnisko, mając takie ukształtowanie terenu, nie wyrazi zgody na wyrazi zgody na tego typu zabudowę. Nie mówię o całym terenie, ale o szczytowym. Pani Wójt Urząd Lotnictwa Cywilnego, na piątkowym spotkaniu potwierdził, że dalej podtrzymuje wszystkie swoje uzgodnienia i to, co działo się na poprzednich spotkaniach i nawoływał do współpracy z gminą Panie Prezesie, ponieważ wziął odpowiedzialność za uzgodnienie, które zostało dokonane. Pan Wicewójt Panie Prezesie, rozmawialiśmy trochę przed sesją, używanie argumentów, że oto na szczytach wzgórz będą powstawać budynki, nie ma nic wspólnego z prawdą. Uzgodnienie ULC jest tak ustanowione, że żadna zabudowa nie może wyjść poza rzędna określoną przez maksymalną wysokość na przeszkodzie rozległej. Czyli, nie jest tak, że pojawiają się dodatkowe przeszkody lotnicze o wyższych rzędnych. Szkoda, że Pan Prezesa, czy pana Pamuły nie było na spotkaniu w ULC, gdzie Pan Prezes ULC powiedział, że lotnisko i gmina muszą współpracować, bo inaczej to lotnisko nie ma szans się rozwijać. Pan Prezes ma świadomość, że w rękach gminy jest wiele narzędzi administracyjnych i wiele działań, które mogą, jak gdyby oddziaływać niekorzystnie na rozwój portu. Nie chcemy nigdy tego robić. Pani Wójt wielokrotnie podkreślała, że do Wszystkich waszych działań inwestycyjnych, była tutaj szybka ścieżka i zielone światło. Chciałbym również, aby port lotniczy, miała świadomość tego, że ta gmina też się chce rozwijać. Chcemy osiągnąć sytuację, gdzie będzie się rozwijać gmina i na jej terenie będzie się rozwijać port

8 lotniczy. Jeśli takiej filozofii nie przyjmiemy, to będziemy walczyć z sobą. Oczywiście, strata będzie i pop stronie gminy i po stronie portu, tylko to nie ma sensu. Więc, ja już Panu Prezesowi powiedziałem, spotkajmy się i wyjaśnijmy pewnego rodzaju niedomówienia, aby nie było operowania tego, że oto gmina powoduje to, że podnoszą się jeszcze rzędne na przeszkodach rozległych. To przecież nasi mieszkańcy mają pretensje o to, że właśnie obszary wokół najwyższych punktów na przeszkodach rozległych zostały wyeliminowane z zabudowy. Bo taki był sens uzgodnień z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Więc nie operujmy czymś takim, że gmina utrudnia rozwój i że podnosimy rzędne na przeszkodach rozległych. Pan Jan Gołąbek utrzymuję cały czas stanowisko, że najlepszym rozwiązanie w tej sytuacji, jest zorganizowanie konstruktywnego spotkania, by jednoznacznie wyjaśnić wszystkie niejasności, wynikające z tego zaognienia sytuacji. W niczyim interesie nie jest zaognianie i dalsza radykalizacja postaw. Natomiast, sytuację mamy taką a nie inną, port istnieje, funkcjonuje, ruch pasażerski ulega zwiększeniu, w związku z tym rozwój portu jest nieunikniony. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania tego portu lotniczego w takim kształcie, w jakim był jeszcze parę lat temu, czy nawet jest w chwili obecnej. Inwestycje są zapewnione i są zapewnione środki. Okres realizacji inwestycji jest stosunkowo krótki, bo muszą zostać zakończone do końca 2015 roku. Oczywiście jest to inwestycja robiona na wyrost, że budujemy, dla przykładu, terminal na 8 mln pasażerów. Takie prognozy dla Krakowa nie są. jednak powoduje to, że to lotnisko będzie bardziej atrakcyjne dla przewoźników, pasażerów w stosunku do innych portów. Nie możemy patrzyć na lotnisko w Balicach w kontekście tylko Balic i obszaru małopolski. Ruch pasażerski czy ruch samolotowy od 20 lat wykazuje stałą dynamikę wzrostu. W tej chwili Niemcy kończą Centralne Lotnisko Niemieckie pod Berlinem i właściwie rola dwóch lotnisk pasa Polski zachodniej, czyli Poznania i Wrocławia zostanie sprowadzona do minimum. Ciężar ruchu lotniczego zostanie przeniesiony na Katowice, Kraków, może Rzeszów. My tego nie unikniemy, a jeżeli odpuścimy, to wszyscy na tym stracą, łącznie ze Spółką, Województwem, poszczególnymi gminami. Statystyka, która wynika z opracowań GUS, według danych przewoźników, którzy lądują na lotnisko w Balicach, przywożą rocznie ok. 1,8 mln osób, którzy przylatują na pobyty weekendowe. Te osoby, zarówno w Mieście Kraków jak i na obszarze Małopolski, zostawiają przez ten weekend ok. 300 euro/ osobę. Jest to jakiś obraz przychodów. Rozwój jest nieunikniony, bo taka jest konieczność. Można oczywiście ograniczyć lądowanie do 3-4 samolotów, ale należy się wówczas liczyć z czymś takim, że wspólnicy będą musieli dokładać do utrzymania lotniska. Na chwile obecną, lotnisko nie zrealizowało niczego, co obciążałoby wspólników jakimikolwiek dodatkowymi kosztami. Cały proces inwestycyjny jak i proces działalności bieżącej lotniska odbywa się bez jakiejkolwiek dotacji. To są wszystko środki wypracowane przez lotnisko. Na ok. 500 pracowników, którzy pracują na porcie lotniczym, ok. 350 osób to mieszkańcy okolicznych miejscowości. Więc jest to również miejsce pracy i to niezłe miejsce pracy. Rozumiem właścicieli nieruchomości, którzy chcą je wykorzystać ekonomicznie i utrzymywać z tego określone przychody. Na pewno zależy im na tym, aby wartość ich nieruchomości nie spadała. Dlatego to spotkanie, które proponuję, aby się odbyło, aby wypracować jakiś konsensus. Radny Edmund Dąbrowa na początku swojej wypowiedzi, chciałem przypomnieć następujący fakt w 1993 r. lub w 1994 r. Rada Gminy zmieniała plan zagospodarowania przestrzennego dla lotniska, po to, by powstał ten radar, który tam stoi. Wówczas nikt z radnych nie dał cynku mieszkańcom, żeby tą inwestycję zablokować. Gdyby mieszkańcy, Rada Sołecka wiedzieli wcześniej, byłoby to zablokowane. Gdy powstał radar mieszkańcy podkreślali, że jest on szkodliwy. Oczywiście tak jak i dzisiaj, mówiono im, że to nieprawda. Przedstawiciele, nie wiem czy tego radaru, czy już spółki lotniczej mówili, że oni badania zrobią. Minęło prawie 20 lat i żadnych badań nie było. Ja, trzy lata temu, prosiłem tutaj Pana Adama Wójcika przedstawiciela Rady Nadzorczej. W pierwszym roku była cisza, w drugim deklarację o dostarczeniu, w końcu Pan dostarczył i napisał w piśmie, że radar nie jest szkodliwy. Mam prośbę i żądanie, aby przedstawić badania.

9 Musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, żeby nie było nieporozumień jeżeli lotnisko będzie się rozwijać, to równocześnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, szczególnie radni z miejscowości okołolotniskowych, że terenów budowlanych tam nie będzie przybywać. Jeżeli lotnisko by miało już więcej się nie powiększać, to wówczas mogłyby się powiększać tereny budowlane. To jest prosta zależność. Niestety są tu sprzeczne interesy. Dlatego mam pytanie, jak może ta współpraca wyglądać? Bo ja widzę tutaj sprzeczne interesy. Inne są interesy mieszkańców miejscowości okołolotniskowych a inne lotniska. Jak to zrobić, żeby była współpraca? Bo ja tego nie widzę. Pan Jan Gołąbek radar powstał i został uruchomiony w 1993 r. Radar jest urządzeniem związanym bezpośrednio z lotniskiem, natomiast nie jest to urządzenie będące własnością i w zarządzie lotniska. Radar należy do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli instytucji państwowej zawiadującej przestrzenią powietrzną nad obszarem Polski. W związku z tym, my tak naprawdę nie mamy wpływu na funkcjonowanie tego radaru. Niemniej, domniemywam, że badania, z racji choćby przepisów o ochronie środowiska i nie tylko, i oddziaływaniu urządzeń elektro-energetycznym, bo do takich należy radar zaliczyć, musiały być wykonywane. Wezmę to pod uwagę i w najbliższym czasie postaram się dosłać do Państwa jakąkolwiek informację na ten temat. Nawiasem mówić, lokalizacja jest taka a nie inna. Trudno mi jest mówić, jakie przesłanki zadecydowały o tej lokalizacji. Miecie również radar w Brzoskwini. Co do drugiej sprawy jak pogodzić sprzeczne z sobą interesy przedstawiciele gminy i przedstawiciele lotniska siądą do stołu i będą rozmawiać. Póki ludzie rozmawiają to się nie kłócą. Na Zarządzie przekaże Państwa sygnały i doprowadzę do spotkania. Oczywiście nie gwarantuje efektu tego spotkania, podejrzewam, że będzie nie jedno tylko więcej. Radny Franciszek Szumilas chciałem zapytać Pana Prezesa o strefy nalotów. jak wiemy, samoloty startują a Azorów, Olszanica i Morawica. Trudno tu powiedzieć, aby część Balic, Burowa i Kleszczowa była w strefie nalotów. Samoloty nie startują na szerokość pasa startowego. Teraz Wy niszczycie chłopa, mało żeście mu grunty zabrali. Do dziś pieniądze są nie wypłacone. Teraz kwestionujecie nam plan zagospodarowania przestrzennego. Proszę mi powiedzieć, jaki jest przyjęty od osi jezdni promień tych stref nalotu. Pan Jan Gołąbek są dwa kierunki tj. kierunek, 05 czyli od Morawicy i kierunek 07. Kierunek 05 jest dopuszczony do operacji typu lądowanie, kiedy układ wiatrów jest odwrotny niż panujący, czyli nie ma wiatru wschodniego. Wówczas samolot dla bezpieczeństwa schodzi od strony Morawicy. Nie pamiętam dokładnie, jaki to jest rząd wielkości odległości od środka osi głównej drogi startu/lądowania, ale przyjmuje się tzw. strefę bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych. Samolot musi mieć możliwość gwałtownego odejścia z niskiego pułapu. Jeżeli w tatach pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych następowało wywłaszczenie pod lotnisko i nie zostały wypłacone odszkodowania, to osoby poszkodowane mają prawo dochodzić zrewalizowanych utraconych korzyści z tamtego okresu, ale nie od lotniska, a od skarbu państwa. Osoby, które dokonywały wywłaszczenia, działały w imieniu skarbu państwa. Są odpowiednie instytucje, zarówno w Urzędzie Marszałka Województwa Małopolskiego jak i w Urzędzie Wojewódzkim, które takowe sprawy rozpatrują. Oczywiście, w chwili obecnej, gdyby lotnisko się rozwijało i potrzebne były nowe tereny wówczas te procedury wyglądałyby inaczej. Co do rozbudowy drogi startu/lądowania mamy tzw. Górkę Posławską, gdzie jest to jedna z najniebezpieczniejszych przeszkód lotniczych na drodze zejścia. W związku z tym droga startu/lądowania przy operacji lądowania z kierunku wschodniego jest skrócona o 200 m z uwagi na to, że drzewa, które tam rosną uniemożliwiają niższy pułap zejścia. Na chwilę obecną jest już decyzja ULC, po dziesięciu latach, umożliwiająca otrzymanie zgodny na wycinkę tych drzew. W związku z tym, to skróceniu o 200 m, po usunięciu tych drzew powinno być już wydłużone. Jako takiej rozbudowy drogi startu i lądowania nie przewidujemy. W planie inwestycyjnym do 2016 r. przewidujemy wykonanie remontu głównej drogi startu/lądowania. Radny Janusz Świątek jestem jednym z mieszkańców, którzy tam mieszkają. Występowaliśmy w imieniu mieszkańców, na etapie uchwalania stref powietrznego użytkowania. Interwencja poszła po naszej myśli. Uważam, że punkty badania hałasu, które były umieszczone tj. pochowane za pagórkami. Więc nie było zbadanie oddziaływanie lotniska w momencie startu i lądowań samolotu.

10 Dlaczego to mówię? Państwo przystępujecie do budowy toru kołowania Alfa i Golf, Bravo i Fokstrot. W czerwcu ubiegłego roku uprawomocniła się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia, które tam działa, też jestem kilkakrotnie wymieniany jako strona społeczna. Państwo w tej decyzji macie obowiązek przeprowadzenia 6 miesięcy po skończeniu przebudowy tych dróg kołowania, macie obowiązek przeprowadzenia badań. Moja prośba jest taka, żebyście Państwo poszli na współpracę z mieszkańcami i z przedstawicielami gminy i żeby to mieszkańcy w każdej miejscowości wskazali punkt, w którym powinny być te badania oddziaływania lotniska na okolicznych mieszkańców przeprowadzone. Czy Pan może dać nam takie zapewnienie? Pan Jan Gołąbek nie widzę żadnych przeciwwskazań, ku temu żeby czynnik społeczny brał udział w takich badaniach, czy wskazywał miejsca, które według tych ludzi są najbardziej adekwatne. Natomiast system i sposób wykonywania badań, to nie wykonuje lotnisko, a zleca się specjalistycznej instytucji certyfikowanej przez czy Wydział Ochrony Środowiska, czy RDOŚ w zakresie wysoko technicznych warunków przeprowadzenia tego badania. Mogę coś takiego zadeklarować, żeby nie brali tego udziału w zakresie dróg kołowania, z dwóch powodów. Po pierwsze, hałas drogi kołowania powstaje i jest zaraz tłumiony przez las, który jest na terenach wojskowych. Zgodnie z decyzją mamy robić co pół roku, ale należałoby robić to częściej. Druga sprawa, na drodze kołowania na pewno jest hałas, ale on jest o wiele mniejszym hałasem niż drogi samolotu czy startu. Wszystkie badania, które się odbywają w zakresie hałasu na drodze startu/lądowania obarczone są tzw. marginesem błędu. Radny Janusz Świątek druga sprawa dotyczy szynobusa na lotnisko. Wzrosła cena biletu, ilość pasażerów zmalała. Natomiast znacznie wzrosła ilość pasażerów w autobusach 208 i 292. Myśmy już rok temu z byłym sołtysem Rząski i z Przewodniczącym Dzielnicy w Krakowie, z Kanclerzem Uniwersytetu Ekonomicznego występowaliśmy do ZIKiT o przedłużenie autobusu 501 w stronę lotniska. Wtedy nie było z Państwa strony zainteresowania tą propozycją. Teraz pojawiły się i na forach internetowych, i przyłączył się do tego Przewodniczący i Zarząd I Dzielnicy Miasta Krakowa. Oni też lobbują za tym, aby ta linia została przedłużona w kierunku lotniska. Dla Państwa byłaby to ewidentna korzyść, ponieważ, w tym kierunku jest dużo hoteli np. w Podkamyczu i przy Armii Krajowej. Autobus 208 jedzie do dworca 40 min. Ten autobus jechałby 25 min. w kierunku dworca. Ja zdaję sobie sprawę, że na terenie gminy zatrzymałby się tylko raz, dlatego ten autobus głównie służyłby lotnisku i Miastu Kraków dowożąc pasażerów do miasta, do hoteli w Krakowie. Czy Państwo będziecie w tym kierunku działać jak również z tymi czynnikami społecznymi, które są zainteresowane? Chodzi jeszcze o to, aby nie obciążało to budżetu gminy, żeby Państwo i ZIKiT ponieśli koszt przedłużenia tego autobusu. Pan Jan Gołąbek podniesienie ceny biletu szynobusa do Balic z 13 zł na 19 zł jest decyzją instytucji marszałkowskich, zaakceptowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W uzasadnieniu napisano, że ma to podnieść rentowność. Te pociągi, na chwilę obecną, wożą 1/3 tego, co woziły. W związku tym wystąpiliśmy do ZIKiT o większe autobusy. Na chwilę obecna nie jestem w stanie powiedzieć, na jakim etapie jest uzgadnianie linii 501. Co do rozwoju linii kolejowej, my mamy sytuację następującą: wczoraj odbyło się u pana Marszałka spotkanie w zakresie przebudowy całego węzła od Mydlnik do Balic. Polskie Linie Kolejowe, które będą projektantem i wykonawcą będą tejże przebudowy deklarują, że powinni rozpocząć pracę na p[oczątku 2013 roku. My ze swej strony, do końca tego roku powinniśmy rozpocząć przebudowę całego kompleksu infrastruktury lotniskowej, czyli przebudowę terminala jak i również dworca dla szynobusu. Proszę nie mieć do nas, jako do lotniska, pretensji o to, że cena biletu rośnie. Cena biletu została przez nas oprotestowana. Radny Janusz Świątek w październiku Rada Nadzorcza a w listopadzie Zgromadzenie Wspólników przyjęło kierunki rozwoju lotniska do 2035 roku. Na stronie 24 sprawozdania finansowego jest zapisane, że droga startowa ma być przedłużona o 300 m. Drugi problem, który nurtuje mieszkańców naszych miejscowości, szczególnie Balic, Rząski, Szczyglice, to drugi pas

11 startowy. Państwo w planie generalnym zapisaliście, że na terenie lotniska będzie drugi pas startowy. Z jakiego kierunku będzie drugi pas podchodzenia do lądowania? Czy od strony Bolechowic, Brzezie, Rząski, Szczyglic, części Zabierzowa, Kleszczowa, Burowa? Czy Państwo nie obawiacie się odszkodowań, jakie będziecie musieli wypłacić? Czy Państwo żeście to ekonomicznie skalkulowali? Ta ilość odszkodowań, która teraz jest, tj. 120 osób wystąpiło o odszkodowania, to jest nic, w stosunku do tego, co tu się będzie działo. Pan Jan Gołąbek w planie generalnym do 2035 roku rzeczywiście została przewidziana możliwość wydłużenia istniejącej i budowy drugiej drogi. Dlaczego? Tylko i wyłącznie dla tego, że jeżeli będą warunki i uwarunkowania oraz konieczność rozbudowy lotniska w tak odległym czasie, to jest plan, który już to przewidział. Plan jest podparty o dwie rzeczy, tj. o prognozę długoterminową natężenia i wzrostu rozwoju ruchu lotniczego Europy Środkowej, jak i również prognozę długoterminową Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Polsce. My nie możemy sami się zablokować i nie umieścić w planach takich czy innych inwestycji. Zejście do lądowania teoretycznie będzie od strony Zielonek. Radny Janusz Świątek w takim razie mam prośbę do Pana Prezesa i Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kilka lat temu, pan Przewodniczący zorganizował spotkanie na lotnisku radnych powiatu Krakowskiego z Zarządem lotniska, na którym zostały przedstawione plany. Czy Państwo moglibyście zorganizować i przegotować takie spotkanie dla radnych Gminy Zabierzów, celem zapoznania z planami? Pan Jan Gołąbek w tym palnie inwestycyjnym, który jest przyjęty do realizacji do roku nie przewiduje drugiej drogi startu i wydłużenia istniejącej. Jeżeli nie uchwalimy planu generalnego, a do tego obliguje nas ustawa, bo to jest plan długoterminowy, rozwojowy, nie przewidzimy w tej chwili, to potem już nigdy nie będziemy mogli w tym planie ująć. Więc to, że on jest przyjęty, nie oznacza, że to będzie wykonane. Ja jestem w stanie Panu powiedzieć, jakie samoloty za 5 lat będą operowały w przestrzeniach powietrznych. Mają być lżejsze, cichsze, na więcej pasażerów. Nie wychodzimy z drogami startowymi powyżej 3 km bo nie ma takiej potrzeby. Radny Janusz Świątek czy może Pan zaprzeczyć, ponieważ w stosunku do mojej osoby były takie plotki, czy członkowie rodzin radnych, czy ewentualnie pracowników Urzędu Gminy pracują na lotnisku, czy zna Pan takie sytuacje? Pan Jan Gołąbek nie mam takiej informacji, żeby ktoś został przyjęty do pracy na lotnisku w Balicach tylko dla tego, że jest członkiem rodziny radnego. Odnośnie spotkania dla radnych, jeżeli jest taka potrzeba, to będzie. Radny Janusz Świątek czy Urząd Gminy dysponuje informacjami, że zwolnienie lotniska z podatku od nieruchomości jest niezgodne z przepisami unijnymi? Czy jest jakieś ślad, że to zwolnienie, które zostało w 2003 roku wprowadzone jest niezgodne z przepisami unijnymi? Pan Wicewójt ustawa nie jest niezgodna z przepisami unijnymi. Nie ma na terenie Unii przepisów, które nakazywałyby opodatkowywać porty lotnicze, inne obiekty znajdujące się na terenie obszaru lotniska. Nie ma zwolnienia z podatków, jest po prostu ustawa o podatku od nieruchomości i podatkach lokalnych, która mówi, że tego rodzaju podmioty są nieopodatkowane. Pan Mikołaj Miścicki nie do nas należy wiążąca ocena czy jest zgodne, czy niezgodne. Można tylko głosić pogląd, że naszym zdaniem jest zgodne lub niezgodne. Nikt z całą odpowiedzialnością nie może powiedzieć, że jest zgodne lub niezgodne, jeżeli nie orzeknie o tym właściwy organ. Jeżeli idzie o nasze dane, to nie dysponujemy niczym więcej ponad to, czym dysponuje każdy inny uczestnik obrotu prawnego, czyli można w trybie dostępu do informacji publicznej zwrócić się o jakieś dokumenty, laj wyglądał proces legislacyjny, można zobaczyć, jak wygląda nasz traktat akcesyjny, jak wygląda procedura zgłaszania takich zwolnień podatkowych i wyrobić sobie samemu pogląd, czy została dotrzymana, czy może nie została dotrzymana. Nie posiadamy żadnych danych, które by były niedostępne w domenie publicznej, albo dostępne dla ograniczonego kręgu mieszkańców i nie mamy materiałów, które by nam pozwalały z większym

12 prawdopodobieństwem niż komukolwiek innemu stwierdzić, że jest to zgodne lub niezgodne. Radny Edmund Dąbrowa pytanie Pana radnego Janusza Światka było konkretne, czy my mamy jakieś dokumenty. Czy ktoś w Urzędzie Gminy występował, aby sprawdzić, czy jest to zgodne z prawem unijnym, czy nie występował? Pan Mikołaj Miścicki nie występował. Pani Przewodnicząca serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Wójcikowi i Panu Janowi Gołąbkowi im żywimy nadzieję i to mogę zaadresować na ręce Pana Jana Gołąbka,, że przekaże Zarządowi MPL Kraków Balice naszą wspólną dzieję, że współpraca będzie, że rozmowy zostaną podjęte, i że będziemy spotykać się i rozmawiać w duchu zrozumienia. Ad. 5. Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Zabierzów w Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki. Pani Przewodnicząca punkt realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy Zabierzów na rok Wraz z materiałami na sesję otrzymali Państwo Uchwałę Budżetową Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki oraz korespondencję wskazującą na likwidację i wykreślenie z Rejestru związków międzygminnych Związku Gmin Dorzecza Rudawy, Rudna i Sanki (materiały stanowią załącznik Nr 4 do Protokołu). Proszę o zabranie głosu w tym temacie Pana radnego Andrzeja Kaczmarczyka. Radny Andrzej Kaczmarczyk informuję, że 28 lutego 2012 r. Związek GDRRiS został wykreślony z Rejestru związków międzygminnych. Zwrot z tytułu składek nastąpił z dniem 28 grudnia 2011 r. w kwocie ,42 zł Uwag nie zgłoszono. Ad. 6. Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie Spółka z o.o. Pani Przewodnicząca punkt realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy Zabierzów na rok Wraz z materiałami na sesję otrzymali Państwo: - sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie Spółka z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 (stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu), - sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie za 2011(stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu), - sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie za 2011 rok (stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu), Radny Stanisław Dam kiedy będzie wykonywana kanalizacja na odcinku w Nielepicach, gdzie powstało kilkanaście nowych budynków. Prezes Ryszard Wilaszek jeżeli chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej, gmina przekazała do realizacji PUK projekty, które wykonała, przeważnie, własnym nakładem, a nie zdążyła zrealizować. Jest to program na niecałe 1,9 mln zł. Deklarowałem, że ten program będzie zrealizowany w ciągu dwóch lat. Plan nie wyznacza kierunków rozwoju, natomiast jest to plan rozbudowy istniejących sieci na podstawie wniosków, które otrzymujemy od mieszkańców i wniosków, które otrzymaliśmy z gminy. Pan Zygmunt Podgórski Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska chciałem odpowiedzieć na pytanie Pana radnego Dama w sprawie rozbudowy, czy budowy kanalizacji na odcinku Brzoskwinia Nielepice. Gmina wykonała taki projekt. Był to projekt zamienny doprowadzenia ścieków kanalizacyjnych z Brzoskwini do oczyszczalni ścieków Niegoszowice, a nie Balice. Gmina wykonała ten projekt w roku ubiegłym i posiada pozwolenie na budowę. Nie przekazywaliśmy tego do PUK, bo koszt realizacji wynosić będzie ok. 1,5-2 mln zł. Jest to ok. 6 km sieci, z tym że ok. 3,5 km sieci grawitacyjnej i ok. 1,5 km sieci tłocznej rurociągu przebiegałoby, z budową dodatkowej oczyszczalni ścieków w Brzoskwini, która przepompowywałaby ścieki w kierunku

13 Nielepic i później spływały grawitacyjnie do oczyszczalni Rudawa. Była taka propozycja do planu budżetu, żeby starać się o środki z PROW na realizację tej inwestycji, jednak decyzja była taka, że nie realizujemy tego zadania. Projekt ten nie został przekazany do PUK ze względu na to, że są to jednorazowo duże koszty. W tej chwili nie ma takiej potrzeby na realizację tego zadania z uwagi na to, że na tym obszarze obecnie znajduje się ok. 10 budynków, które nie są podłączone do kanalizacji i mogłyby się podłączyć, z czego 2 posiadają przydomową oczyszczalnię ścieków. Radny Stanisław Dam stoi tam 10 budynków, ale są tam działki budowlane. Są mieszkańcy, którzy wpłacili w 2002 r. na rozbudowę kanalizacji. Teraz te pieniądze im przepadną, nikt im nie zwróci odsetek ani nic. Kiedyś te pieniądze miały jakąś wartość, a teraz nie są nic warte. To jest teren rozwojowy. Pan Zygmunt Podgórski jest propozycja, jest projekt, wszystko zależy od Rady Gminy i od budżetu gminy, żeby wprowadzić to zadanie np. do przyszłorocznego budżetu i realizować. Trzeba się zastanowić nad sensem tej realizacji, czy faktycznie będziemy uzbrajać tereny rozwojowe. Radny Edmund Dąbrowa kiedy będą prawdziwe, kompleksowe kontrole nielegalnych podłączy. Ludzie puszczają głównie do kanalizacji wodę i inne. A potem, wiemy, że to wpływa na cenę stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Muszą być kompleksowe kontrole. Kiedy będą one prowadzone? W ubiegłym roku prosiłem o spotkanie w listopadzie czy grudniu z Panem Prezesem w sprawie nowych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, żebyśmy mogli porozmawiać. Później, na sesji, jeden drugiemu udowadnia, że ten nie ma racji. A to nie o to chodzi, aby sobie udowadniać brak racji, tylko o to, żeby osiągnąć kompromis, żeby te opłaty nie były wysokie dla mieszkańców, żeby firma dobrze funkcjonowała. Dlatego chciałbym prosić o zorganizowanie takiego spotkania, dla wszystkich radnych z Panem Prezesem PUK, najlepiej w listopadzie, przed uchwaleniem budżetu. Pan Ryszard Wilaszek Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzi kontrole nielegalnych przyłączy, przyłączy podłączenia wód opadowych do sieci. W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 100 takich kontroli. Wykryto 14 nielegalnych przyłączeń do sieci najczęściej ktoś miał protokół wykonania przez gminę a nie dostarczył tego protokołu. Kontroler wykrył również 12 podłączeń wody opadowej do sieci. W tej chwili wykonujemy kontrolę na nowych terenach. W okresie ostatnich dwóch miesięcy mamy przeprowadzonych 340 kontroli i dalej je kontynuujemy. Jeżeli chodzi o spotkanie, sądzę, że przedstawiciele Rady je ustalą a ja wezmę w nim udział. Radny Janusz Świątek mam kilka pytań do przedstawionego sprawozdania finansowego. Przede wszystkim zysk za 2011 rok trzykrotnie większy niż za 2010 rok podkreśla to, a przynajmniej ja się czuję usatysfakcjonowany, bo miałem rację, że wzrost opłat za wodę i kanalizację w 2011 roku, kilkunastoprocentowy, był za wysoki. Mówię o poprzednim roku, jak podnieśliśmy opłaty o ok. 15% za wodę i kanalizację. Teraz zysk mamy 600 tys. zł, natomiast w 2010 roku 200 tys. zł, tj. trzykrotny wzrost zysku. Handlujecie towarami i materiałami. Zysk z tego w ciągu roku jest 2 tys. zł. Jaki jest sens utrzymywania tego typu działalności? W ciągu roku wasza marża wynosi 2 tys. zł a koszty związane ze sprzedażą są nieporównywalnie większe. Zaciągnęliście Państwo kredyt długoterminowy w kwocie 600 tys. zł. Na co jeżeli macie nadpłynność finansową ponad 2,3 mln zł? Kolejne pytanie, z czym związane jest trzykrotny zwrot należności? Ludzie nie płacą za wodę? Najpierw było 200 tys. zł, teraz jest 680 tys. zł należności. Z czego wynika duża różnica pomiędzy zyskiem do opodatkowania a zyskiem bilansowym? Pan Ryszard Wilaszek wzrost zysku spowodowany jest głównie znacznym wzrostem zużycia wody w tamtym roku, w porównaniu do poprzedniego. Ponieważ wzrastają nasze plany inwestycyjne

14 związane też z przejęciem zadań od gminy rocznie blisko ok. 1,5 mln zł, więc bez zysku takich planów nie moglibyśmy realizować. Jeżeli chodzi o sprzedaż materiałów budowlanych sprzedaż ta jest faktycznie niewielka i służy nam przede wszystkim, jako zaopatrzenie naszej działalności podstawowej i inwestycyjnej. Kredyt w kwocie 600 tys. zł został zaciągnięty na konkretne zadanie, czyli przebudowę kanału tłocznego ścieków z Zabierzowa do Rząski> Zostało to zrealizowane i zakończone w I kw. br. Wzrost należności oczywiście wystąpił, ale nie jest to taka skala, jaką Pan podał. Jest on związany zarówno ze wzrostem sprzedaży, też oczywiście, jeżeli chodzi o regulowanie płatności, tu nie jest ono na zadawalającym poziomie. Mamy obecnie blisko 100 wniosków złożonych do Sądu. Podejmiemy też, w najbliższym czasie, działania wyłączania przyłączy regularnie niepłacącym odbiorcom. Po dwóch nie zapłaconych okresach mamy prawo do odcięcia wody. Radna Maria Dziobek chciałam podziękować za to, że na Państwa stronie internetowej pokazują się wyniki badań z poszczególnych ujęć wody. Jakby tak troszkę częściej, to byłoby lepiej, zwłaszcza teraz, w okresie letnim, bo kiedyś o to występowałam. Pod tytułem interpelacji i tak proszę to potraktować - chciałam się dowiedzieć, jakie Państwo wydaliście warunki i przyłączenia wody i odprowadzania ścieków dla pralni w Brzeziu. Mieszkańcy Brzezia zwracają się do mnie z takim pytaniem. Sądzę że Państwo, jako PUK, takie warunki dla tej inwestycji musieliście wydać. Pan Ryszard Wilaszek pralnia nie jest przyłączona z naszej sieci, tylko z sieci Instytutu. Radna Maria Dziobek moje pytanie ma określony cel. Osoby, które się do mnie zwracają domagają się, abym się zwróciła do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zanim się zwrócę do GIOŚ, chciałabym mieć wyczerpujące dane od Pana. Pan Ryszard Wilaszek odpowiem Pani na piśmie. Radny Wiesław Czajowski mam jedną uwagę, dotyczącą Brzezia. Parking koło szkoły, ze względu na to, że jest niewystarczający, przyjeżdżający tam ludzie najeżdżają na studzienkę, przez co może ona ulec zepsuciu. Bardzo proszę o zabezpieczenie tej studzienki. Ad. 7. Informacja o realizacji budżetu gminy na rok 2012 w zakresie przetargów i inwestycji. Pani Przewodnicząca punkt realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy Zabierzów na rok Punkt zaplanowany był do realizacji w kwietniu br., jednak Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia zdecydowało o przeniesieniu tego tematu do porządku obrad sesji czerwcowej. Wraz z materiałami na sesję otrzymali Państwo informację o realizacji budżetu 2012 w zakresie przetargów i inwestycji (stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu). Proszę Panią Wójt o wprowadzenie do tematu. Pani Wójt przedstawiona informacja jest dość obszerna, zawiera kwoty wynikające z przetargu i podpisane już umowy. Stan na dziś. Są wymienione również zadania, które dopiero będą wykonywane. Jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę je zadawać. Radny Franciszek Szumilas przetargów jest bardzo dużo. Powinno tu być napisane, kto będzie inspektorem nadzoru budowlanego. Często okazuje się, że budujemy, a za dwa lata poprawiamy. Przetargi wyszły dużo niżej w stosunku do kwot zawartych w budżecie. Obawiam się, że wyjdzie to na jakości budowy. Warto by było, żeby ktoś odpowiadał za to, co tu jest napisane. W mojej miejscowości na zadanie była zaplanowana kwota 250 tys. zł a przetarg wyszedł na kwotę niższą o 70 tys. zł, przy czym do projektu doszło 5 usterek, co podniosło koszt zadania w związku z czym suma powinna wynieść 300 tys. zł. Boję się o to, że to będzie niedopilnowania inwestycja. Dlatego proszę powiedzieć, kto za to będzie odpowiadał. Pan Zygmunt Podgórski wszelkie umowy zawierane z wykonawcami robót mają również wpisanego inspektora nadzoru, który odpowiada za tą inwestycję. Jest to przypisane do każdego rodzaju zadań. Jeżeli chcą Państwo takie dane, kto jest inspektorem, kto jest kierownikiem budowy i kto za to odpowiada, to możemy te informacje dopisywać. Gdyby na Komisji Głównej wskazano, że

15 trzeba dopisać, kto jest inspektorem, to wówczas byłoby te dane uzupełnione. Radny Stanisław Dam w punkcie 4 brakuje zapisu o przetargu na drogę w Nielepicach. Na ostatnich Komisjach radni się wypowiadali, że jak Powiat da zielone światło dla tej inwestycji, radni również będą za. Byłam na dwóch Komisjach w Powiecie, gdzie radni stwierdzili, że jak gmina będzie za to oni też będą za. Prosiłbym, abyśmy skończyli to błędne koło. Jestem łącznikiem pomiędzy Powiatem a gminą i wszyscy mówią tak, pod warunkiem, że druga strona. Zróbmy spotkanie władz Powiatu i władz naszej gminy i w końcu wyjaśnijmy tą sprawę. Pan Wicewójt Pan radny ma rację, aczkolwiek w szczegółach wygląda to trochę inaczej. Stanowisko Komisji Rady Powiatu w Krakowie i Zarządu Powiatu Krakowskiego jest oto takie, na co są dokumenty, że corocznie Powiat może przeznaczyć w ramach IS dla Gminy Zabierzów kwotę ok. 450 tys. zł. Jeśli Gmina Zabierzów uzna, że inwestycja w Nielepicach jest dla niej priorytetem, wówczas będzie do tej inwestycji dokładać po 450 tys. zł, nie realizując innych IS. Dlatego jest przygotowywane pismo do Rady Gminy i Komisji naszej gminy, aby to Rada rozstrzygnęła, czy faktycznie przyjmiemy taki schemat działania, że co roku w ramach IS jest robiony tylko i wyłącznie chodnik w Nielepicach. Przy takim udziale Powiatu tj. 450 tys. zł rocznie, biorąc pod uwagę koszt ok. 6 mln zł, czyli na Powiat powinno przypadać ok. 3 mln zł, to wychodzi okres 7 lat. Czy warto przez 7 lat realizować inwestycję na odcinku 500 m, czyli rocznie po 70 m? Dlatego Pan ma rację warto się spotkać, zaprosić również przedstawicieli Zarządu Powiatu Krakowskiego, Rady Powiatu Krakowskiego, aby nie powstawały takie sytuacje, że Powiat jest dobry, a gmina jest zła. Bo tak to wygląda. powiat mówi, że jak gmina uzna to za priorytet to wówczas przystąpi, aczkolwiek będzie to kwota 450 tys. zł i nie będzie dofinansowania żadnych przedsięwzięć przy innych drogach powiatowych. Pan radny mówi, aby uznać za priorytet, co się będzie robić. Jeżeli uznamy za priorytet, to jest ciąg zdarzeń, który określa dalszy scenariusz działania. Poprośmy tu przedstawicieli Zarządu Powiatu Krakowskiego, Rady Powiatu i Rady Gminy i wspólnie ustalmy, czy będziemy to robić, w jaki sposób będziemy to robić i ile lat będziemy to robić. Bo perspektywa taka, że będziemy to robić przez kilka najbliższych kadencji to jest oszukiwanie i Pana i mieszkańców Nielepic. Pani Wójt pismo, które otrzymałam wczoraj z Powiatu miałam Państwu odczytać w punkcie informacje Wójta. Jednak poproszę o jego przyniesienie i odczytam za chwilę. Po otrzymaniu tego pisma poleciłam Panu Szymanowskiemu o przyglądnięcie się wszystkim sprawom powiatowym, gdyż takich spraw, zgłaszanych na Zebraniach Wiejskich, jest dużo. W piśmie Powiat wskazuje, że oczekuje przygotowania przez gminę priorytetów realizacji IS na kolejne lata. Więc dlatego też chciałam przygotować pismo o którym mówił Pan Wójt, po to, abyście Państwo zrobili wspólne spotkanie. Wydaje mi się, że spotkanie jednej komisji to byłoby za mało bo jednak ta sprawa jest drażliwa i trudna, i dotyczy wszystkich Państwa. Powiat, w skierowanym piśmie wskazał, że planuje przeznaczyć na przyszły rok kwotę ok. 6 mln zł na wszystkie gminy, stąd podzielił to na 17 gmin i Udział Gminy Zabierzów w tej puli to kwota 450 tys. zł do dofinansowania. Natomiast, żebyście państwo wiedzieli jeszcze jedną rzecz, 17 maja Zarząd Powiatu podjął nową uchwałę w sprawie współpracy z gminami w zakresie IS. Udział gminy, jak już kiedyś Państwu mówiłam o projekcie tej uchwały, wynosi 60% a Powiatu 40%. Teraz gmina uczestniczy w wszystkim, nawet w zadaniach dotyczących spraw odwodnieniowych. Planując na przyszłość, musimy wiedzieć, że to dofinansowanie ze strony gminy jest znacznie większe, stąd dłużej będziemy realizować, biorąc pod uwagę jeszcze te wskazania Powiatu tj. kwotę k50 tys. zł i ten szereg zadań, które jeszcze Państwo zgłaszacie na Zebraniach Wiejskich. Radny Stanisław Dam mieszkańcy Nielepic chcą sprzedać działkę budowlaną na budowę chodników. Kto z Państwa radnych, sołtysów coś takiego by zrobił? Są to trudne odcinki, róbmy to po kawałku. Może zróbmy w jednym roku w Nielepicach, w drugim w innej miejscowości. Nie możemy być karani za to, że u nas jest droga powiatowa. To są duże kwoty. Tak jak droga w Kobylanach, też 400 m, 2,5 mln zł. Tam jest kilka domów. U nas jest droga tranzytowa, a nie droga wewnętrzna. Tam, momentami, jedzie auto za autem. Pomyślcie Państwo, droga ma 4 m

16 szerokości, jest skłon betonowy i skała. Jest zima, ona się jeszcze zamraża. Zero widoczności, zero odwodnienia. Kiedyś prosiłem o IS dróg powiatowych. Widzę tam tylko stronę północną gminy. Jest tak, że jest biedne południe i bogata północ. U nas nie ma metra chodnika na drodze gminnej. Kładzie się nakładki po 3 cm, które się po upływie połowy roku rozsypują. Przecież nie jesteśmy gorsi od innych mieszkańców. Radny Edmund Dąbrowa chciałem się odnieść do informacji w zakresie przetargów i inwestycji. Pierwsza sprawa, to trzeba zrobić, żeby radni byli informowani o odbiorze robót. Jeżeli będą informowani, to pewni radni przyjdą, pewni nie przyjdą, w swojej miejscowości. bardzo to poprawi wykonanie, jakość tych robót. Na tym etapie się to zgłosi i później nie będzie w interpelacjach i wolnych wnioskach tyle skarg. Jakby to wprowadzić, że kierownik danej inwestycji ma taki obowiązek, to wystarczy, że wywiesi listę, nie musi dzwonić. Mówię o odbiorze robót, żeby radni byli informowani, że w danej miejscowości jest odbiór z podaniem kiedy, można przyjść, zgłosić uwagi. Wówczas nie będzie tyle usterek, bo już na tym etapie ten czynnik społeczny to wyłapie. A jak nie wyłapie to już do siebie będzie miał pretensje, że nie przyszedł i nie sprawdził. Taki jest mój wniosek. Pani Wójt ja takie wskazania dawałam wiele razy, ale chodziło o sołtysów. To już jest norma, że są oni informowani. Radny Edmund Dąbrowa sołtys często nie ma czasu. Są miejscowości, gdzie nie ma też radnego, to tam może być sołtys. Ale radny powinien wiedzieć bo za to tak samo później do niego są pretensje. Druga sprawa chciałem zapytać o to, bo nie ma tego w informacji, kiedy roboty powinny się zakończyć. Ja, z tego co wiem, odnośnie punktu 17 tj. zagospodarowanie Topólek w Zabierzowie, roboty mają się zakończyć w sierpniu i mają być sadzone drzewka i krzewy. jeżeli w sierpniu mają tam być sadzone drzewka i krzewy, to spowoduje to ogromnie marnotrawstwo pieniędzy. Przecież, jaka będzie gwarancja, że krzaki nie uschną? Zróbmy tak, żeby te krzaki były sadzone w jesieni. Jaką mamy gwarancję, że jeżeli krzaki zasadzone w sierpniu uschną, to oni je jeszcze raz nasadzą? Odnośnie ratusza jest tu informacja, że przygotowywany jest przetarg na drugi etap. Czy w tym roku rozpoczną się te roboty? Pani Anetta Kucharska w kwestii sadzenia drzewek otóż zdajemy sobie sprawę, że w zimie trudno by nam było sadzić. Wydałam polecenie rozpoznania cenowego systemu zraszania. Pani Wójt przetarg na drugi etap jest przygotowywany i myślę, że do miesiąca czasu zostanie ogłoszony. Oczywiście mamy zabezpieczoną w budżecie kwotę w wys. 2,5 mln zł, więc płatności na pewno w tym roku już będą. To jest przetarg na stan wykończeniowy. Roboty będą realizowane w tym i kolejnym roku. Kosztorys wyszedł na 5,3 mln zł. Radny Henryk Krawczyk jeżeli chodzi o system zraszania, to ja się na to nie godzę. W Bolechowicach w maju były sadzone roślinki. Wówczas były duże upały. Wraz ze strażą codziennie wieczorami wodą z hydrantu zraszaliśmy je. Ja sadzę rośliny o dowolnej porze roku, poza zimą. Jeżeli chodzi o prace, które się robi na terenie sołectwa, to przed przyjściem na sesję byłem na pracy, która jest wykonywana przy montażu zabawek. Wcześniej, zanim zostałem radnym, współpracowałem z radnymi i oni wiedzieli, kiedy jest odbiór, jakie roboty są robione. Nie zdarzyło się nigdy, żebym jako sołtys, nie był powiadamiany, że roboty są kończone, przychodzi moment odbioru. Chciałbym, aby Pan Wójt dopowiedział na temat chodnika w Nielepicach, bo z tego co wiem, to na Komisji Gospodarki Komunalnej było wyraźnie powiedziane, że to nie jest tak, że chodnik w Nielepicach możemy szatkować na kilka czy kilkanaście lat, tak jak np. robimy chodnik przy ul. Jurajskiej w Bolechowicach. Tam natężenie ruchu Panie radny na pewno jest większe niż u was a robimy go już 12 lat. Natomiast na Komisji wyraźnie nam powiedziano, że warunki terenowe nie umożliwiają wieloetapowej realizacji inwestycji w Nielepicach. Panie radny, jeżeli Pan oczekuje ode mnie, że będą głosował za tym, że przez ileś tam lat nie będzie wykonywany żaden IS poza chodnikiem w Nielepicach, to Pan wybaczy i jako radny powinien

17 zrozumieć, że ja tego nie zrobię. Pan Wicewójt odpowiadając Panu radnemu Krawczykowi, tak, ja to potwierdzam. Tam są budowy inżynierskie, mury oporowe, gdzie nie da się zrobić 50 m murów, bo trzeba go zrobić na całym odcinku, po to, żeby konstrukcyjnie to wszystko miało sens. Pewne elementy tej inwestycji, głównie obiekty inżynieryjne, muszą być zrealizowane w dużych pakietach, gdzie wydatki będą znaczne. Niestety to nie jest ukształtowanie takie, że możemy, co roku zrobić po 20 m chodnika, bo gdyby tak się dało, to byśmy tak robili. Pani Przewodnicząca otrzymałam pismo, o którym pani Wójt wspominała, to z Powiatu. Odczytam je Państwu: Wyciąg z protokołu Nr 93/12z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krakowie 25 czerwca 2012 r. Stanowisko Zarządu w sprawie budowy chodnika w Nielepicach. W opinii Zarządu należy zakładać, że w każdej z gmin Powiatu Krakowskiego w kolejnych latach, będzie można wydać ok. 10 tys. zł na kilometr drogi. Jest to kwota ok. 6,8 mln zł, porównywalna z wydatkami na IS w bieżącym roku. Oznacza to, że w Gminie Zabierzów do dyspozycji będziemy mieć ok. 450 tys. zł. Jeżeli władze Gminy Zabierzów zadeklarują, że przebudowa drogi w Nielepicach jest absolutnym priorytetem, to Zarząd Powiatu powróci do sprawy i podejmie decyzję w sprawie zgody na rozpoczęcie przez gminę projektowania tej inwestycji. Za zgodność z oryginałem Sekretarz Powiatu. Jest jeszcze kolejna, bardzo krótka informacja tj. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Powiatu w Krakowie w dniu 26 czerwca 2012 r. skierowała pismo do Zarządu Powiatu następującej treści: Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r. przychyliła się do stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie przebudowy drogi w Nielepicach a mianowicie, jeśli władze Gminy Zabierzów zadeklarują, że przebudowa drogi w Nielepicach jest absolutnym priorytetem, to zarząd Powiatu powróci do sprawy i podejmie decyzję w sprawie zgody na rozpoczęcie przez gminę projektowania tej inwestycji. Czyli jest to dla nas całkiem nowa sytuacja i rzeczywiście należy do niej podejść bez animozji, z pełnym, rozsądkiem do tego, co było odczytane. Tak jak pani Wójt powiedziała, jest to kwota 450 tys. zł na rok, tyle deklaruje Powiat. Droga w Nielepicach ma mieć status, jak użyto w pismach sformułowania, absolutnym priorytetem. Innymi słowy, Powiat się zgodzi na rozpoczęcie projektowania przebudowy tej drogi i przekieruje zagwarantowaną na różne inwestycje w gminie kwotę w wys. 450 tys. zł na to zadanie. Pani Wójt w uchwale Zarządu z dnia 17 maja, Powiat zdecydował, że on będzie realizował wszelkie projekty na przyszłość. Więc mamy tutaj taką sytuację, że gmina musiałaby wystąpić do Powiatu o albo podpisanie jakiejś wspólnej umowy albo przekazaniu kwoty do Powiatu. Pieniądze, które pójdą na projekty, czy to wyda je gmina, czy Powiat, to potem i tak traktowane są jako koszt kwalifikowany. Na przyszłość będziemy pisać do powiatu, że prosimy o wyodrębnienie z tej pulu 6 mln zł środków na np. kontynuację chodnika ul. Jurajskiej w Bolechowicach. Na pewno trzeba będzie zrobić projekt w Brzoskwini, w Balicach. Projekty ma realizować Powiat, jednak może się on zgodzić na to, że może powierzyć gminie realizację też projektu, ale trzeba będzie wówczas podpisać specjalną umowę. W sytuacja, jaką mamy z Nielepicami, gdzie pieniądze mamy, też trzeba się będzie zwrócić do Powiatu, czy oni, w myśl nowych zasad zapisanych w Uchwale Zarządu będą realizować i my im przekażemy pieniądze, czy też Powiat zdecyduje, że gmina ma realizować. Radny Stanisław Dam nie chcemy tego robić w ciągu, róbmy to przez kilka lat. To9 nie jest tak, że mur się ciągnie stąd do Warszawy. Na pierwszym odcinku, przypuszczalnie mur jest zbędny, tam jest kuta skała. Tam są, co 4 m otwory w głąb skały. Przypuszczalnie to będzie sama siatka. To jest najgorsze miejsce. Dlatego przyszły rok będzie projekt to odpuszczamy tą pracę. Najwcześniej w 2014 r., jakbyśmy sprzedali tą działkę i dołożyli swoich pieniążków i z Powiatu i dali to na Nielepice a później niech znów będzie rok przerwy i zróbmy w innej miejscowości. Jesteśmy częścią tej gminy. Nie może być tak, że róbmy tam, gdzie jest łatwo a tam gdzie jest trudno nie. Powiedzcie Państwo, jaki macie inny pomysł?

18 Radny Edmund Dąbrowa radny Henryk Krawczyk powiedział, że zawsze idzie na odbiory inwestycji. Oczywiście, że jeżeli jest dobra wola wszystkich, to współpraca tak układa się układa i nie ma problemu. Tylko mnie nie chodzi o dobra wolę, tylko o to, aby pewne rzeczy były ujęte formalnie. Jeżeli będzie decyzja, zarządzenie Pani Wójt, że radni mają być informowani o odbiorach to jest inaczej. Jeżeli krzaczki na Topólkach będą sadzone w sierpniu, to będzie to zmarnowanie pieniędzy. Pani Anetta Kucharska ja tylko poddałam pomysł, że niewykluczone jest ujęcie systemu zraszania. Ale ja nie mówię, że to będzie. Jest to uzależnione od tego, jakie to będą koszty. Wiceprzewodniczący Andrzej Krawczyk jak sobie nie dopilnujecie, to nikt wam nie dopilnuje tych wszystkich prac, które wykonuje się na wsi. Przychodzą firmy, niektórzy są bardzo wycwanieni. Wożenie kamienia, wiecie Państwo jak się stało 2 3 lata temu. Przywieziono patelniami, rozwieziono chłopom. Jeden sołtys dopilnował, dostał więcej, drugi nie popatrzył i dostał bardzo mało. Kiedyś było tak, że przyjeżdżał do sołtysa, mówił ile na daną ulicę przywiózł kamienia i musiał mieć pieczątkę sołtysa. Pracownicy powinni być jak dobrzy gospodarze i popatrzyć na pewne rzeczy. mam taki przykład w przetargu pisze się sadzonki, ale czasami są one bardzo małe i po pół roku jej nie ma. Ja się cieszę z jednego miejsca, gdzie było zasadzone siedem drzewek. Dzisiaj przerosło to wszystko, drzewka nie widać. To ma być duża sadzonka. Jak otwieraliśmy w 1997 roku oczyszczalnie w Zelkowie to za darmo, z tamtejszej szkółki, otrzymaliśmy sadzonki. Był to lipiec. Wówczas mówiłem, że to się nie przyjmie i usłyszałem od właściciela szkółki, że niech będzie na otwarcie a później zasadzi się nowe. Okazało się, że tylko jedna wiśnia uschła a pozostałe są do dziś. Teraz ważne jest, żeby dopilnować, bo firmy próbują nas wykolegować. Słyszę od wykonawcy, Ci, którzy startowali na boisko sportowe w Brzoskwini, że ta cena którą firma wygrała, jest ceną niemożliwą do zrealizowania. Jak sobie sołtys nie dopilnuje, to zaraz będzie tu mówił na sesji o usterkach. Przetargi wygrywają oferty najtańsze, nie możliwe do zrealizowania. Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę w sesji od godz do Ad. 8. Informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy Zabierzów. Pani Przewodnicząca - punkt realizowany jest zgodnie z planem pracy Rady Gminy Zabierzów na rok Punkt był przedmiotem porządku obrad majowej sesji, jednak na wniosek Wiceprzewodniczącego Jerzego Cywickiego został przesunięty na sesję czerwcową. Wraz z materiałami na sesję otrzymali Państwo informację nt. mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy Zabierzów (stanowi załącznik Nr 9 do protokołu). Radny Tadeusz Skwarczeński Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Komisja w dniach 5 i 19 czerwca zrobiła przegląd budynków komunalnych, tzw. wiejskich, bez budynków szkół, czy wynajmowanych budynków socjalnych. Ja jestem mile zaskoczony stanem budynków tzw. wiejskich. 8 9 lat temu, gdy w Komisji odwiedzaliśmy te budynki i niektóre z nich były w tragicznym stanie. W tej chwili, ogólnie rzecz biorąc budynki nie są w złym stanie. Funkcjonujące świetlice są naprawdę zadbane i czyste, może poza jedną. Widać, że zrobiliśmy bardzo duży postęp, co jest wysiłkiem gminy, sołtysów i mieszkańców. Mamy uwagi do trzech budynków, gdzie praktycznie się nie zmieniło nic. Jest to budynek świetlicy w Rząsce, gdzie w ciągu tych lat wykonano tylko remont ubikacji i właściwie cały budynek nadaje się do remontu, a nawet Pan radny Henryk Krawczyk złożył wniosek o wykonanie ekspertyzy, czy budynek opłaca się wyremontować, czy lepiej go zburzyć i postawić nowy. Druga sprawa to jest budynek Kochanowa i tu jest wniosek Komisji, żeby go sprzedać. Remont tego budynku to niesamowite koszty, opiewające na parę milionów. Trzeci budynek jest w Kleszczowie, gdzie ściany i dach są w bardzo złym stanie i trzeba zrobić ekspertyzę, czy nadaje się do remontu.

19 Uwaga, co do właściwie wszystkich budynków, to brak odwodnienia budynków, odprowadzenia wód opadowych. Praktycznie nie ma budynku, gdzie byłoby prawidłowe odprowadzenie wód, nawet tam, gdzie są możliwości. Ogólnie rzecz biorąc budynki są w niezłym stanie i jest duży postęp. Komisja ma zastrzeżenia w dwóch punktach, co do czynszu. Chodzi o czynsz w Lewiatanie w Rudawie, gdzie jest on naprawdę zaniżony. Są to umowy na czas nieokreślony, gdzie można je rozwiązać i spisać na nowo. Pan Wójt tłumaczył nam na Komisji, że tam były pewne uwarunkowania, że wynajmujący na własny koszt remontowali, ale mnie się wydaje, że się już skończyła ta umowa. Trzeba to jakoś rozwiązać. nie może być tak, że Wynajmujący płaci takie stawki. Druga sprawa dotyczy sklepu w Radwanowicach i chyba gmina w ogóle nie pobiera tam czynszu i podobno, że to OSP pobiera czynsz. Budynek na ul. Cmentarnej w środku jest ładnie wyremontowany, natomiast z zewnątrz jest jeszcze do remontu. Jest wniosek, aby urządzić tam parking, jeżeli jest to możliwe z tyłu budynku tj. pomiędzy budynkiem a ul. Śląską. Radny Henryk Krawczyk jak to jest, że w jednym budynku czynsz wynosi 60 zł/m2 a w drugim 8 zł/m2? Jest to ewidentnie bulwersujące. Druga część mojego pytania jest taka, bo mówimy ciągle, że wokół lekarzy jest aureola i tu mnie zaciekawiło, że niektórzy lekarze płacą 5,9 zł/m2, 5,68 za m2 a inni płacą 21 zł/m2, 37 zł/m2. Czyli da się. Proszę państwa, płacić czynsz 6 zł/m2 w porównaniu do 60 zł/m2 to naprawdę trzeba się nad tym zastanowić. Radny Edmund Dąbrowa w ubiegłym roku mieliśmy w budżecie zadanie adaptacja pomieszczeń na poddaszu w SCKiP GZ. W tym roku po raz pierwszy zobaczyłem te pomieszczenia. Są to bardzo duże dwa pomieszczenia. Wydaje mi się, że niewielkimi środkami finansowymi można w domu kultury urządzić jedna dużą, drugą mniejszą salę. Co w tym projekcie zostało wybrane? Drugie moje pytanie dotyczy czynszu za przedszkole w Zelkowie, który wynosi 15,5 zł/m2. Gdy podejmowaliśmy uchwałę, że zgadzamy się na rozbudowę prywatnej osobie, czemu ja byłem przeciwny, to była mowa, że nam się to zwróci w czynszu. Skoro jest tu umowa na czas nieokreślony, to powinna być ona wymówiona i czynsz powinien być rewaloryzowany, żeby był faktycznie, jakie my ponieśliśmy koszty. Niech paca czynsz 50 zł/m2 a nie 15,5 zł/m2, żeby nam się zwróciły przynajmniej nakłady na remont tego obiektu. Albo sprzedajmy ten obiekt. Niech ktoś go kupi. Pan Mikołaj Miścicki - sprawa lokalu w Rudawie chodzi o to, że lokal wynajmowano w stanie nie nadającym się do użytku. Od początku było powiedziane, że najemca poniesie nakłady w celu dostosowania tego lokalu, czyli zdejmie z gminy ten ciężar, który zgodnie z prawem gmina powinna ponieść. Dlatego czynsz na cenie wywoławczej był niewielki i w toku przetargu nie uległ wyraźnemu zwiększeniu. Nie napisaliśmy wprost w umowie, że przez X lat czynsz nie będzie podnoszony, ale taka możliwość jest. Obecnie, po tylu latach używania tego, te nakłady już się zamortyzowały. Kodeks cywilny pozwala nam wypowiedzieć wysokość czynszu a jeżeli się to nie podoba najemcy, to wówczas on wypowiada umowę. I ten czynsz bylibyśmy w stanie podnieść. W sprawie, która podniósł Pan radny Henryk Krawczyk, ja wiem o przypadkach innych lokali, w których nie dopatrzono tej prostej okoliczności. Zdarzało się, że gmina wynajmowała lokale najemcy, czynsz nieraz wychodził bardzo duży, bo na przetargu stawił się ktoś jeszcze i była walka między oferentami, podbijanie ceny i w efekcie wychodziła cena niewspółmierna do wartości lokalu. Lokal był w złym stanie, owszem wynajmowaliśmy, czynsz był płacony, największy czynsz był czynszem za lokal w Bolechowicach, płacony regularnie, ale w dodatku najemca poniósł nakłady na to, żeby lokal naprawić, bo się okazało, że wydajemy go w stanie nieprzydatnym do umówionego użytku. Na mocy ugody zawartej przed Sądem zwracaliśmy temu najemcy poniesione koszty. A wiec tylko na papierze dostaliśmy ogromny czynsz, bo tak naprawdę, część tych środków trzeba było zwrócić. Z tych dwóch krańcowych sytuacji, rozwiązanie przyjęte w Rudawie, czyli branie mniejszego czynszu przez X lat, wydaje mi się znacznie trafniejsze niż to, co się stało w Bolechowicach, chociaż to co się stało w Bolechowicach nie było celowe a błędem człowieka. Tak więc istnieje możliwość

20 podniesienia czynszu do stawki rynkowej i najprawdopodobniej, po rozeznaniu okoliczności, jak rzeczywiście wygląda sytuacja w lokalu, zostanie to zrobione. W każdym razie prawne możliwości są. Jeżeli chodzi o Radwanowice, Komisja słusznie zauważyła, że jest tam coś nie w porządku. Nigdy nie było zgody gmina na to, żeby pomieszczenie remizy było wynajęte Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, bo to ona prowadzi ten sklep. Straż pożarna zawarła taką umowę. Umowa wygasła a Straż pożarna nie pokwapiła się z usunięciem zajmowanego lokalu. W tej chwili robi to gmina, zwłaszcza że Zebranie Wiejskie sołectwa Radwanowice uchwaliło wniosek, żeby gmina pozyskała co najmniej jedno z tych pomieszczeń, które są zajmowane przez GS, bo jest ono niezbędne na potrzeby sołeckie. W związku z tym, żądamy teraz od GS zwrotu pomieszczenia dla sołectwa a co do lokalu sklepowego to będzie ogłaszany przetarg i to jest kwestia wyjaśnienia GS-owi, że włada tym lokalem bez tytułu prawnego. Jeżeli jest lokator bez tytułu prawnego, to nie pobiera się od niego czynszu a pobiera się od niego odszkodowanie za zajmowanie bez tytułu prawnego. Ale o to odszkodowanie wystąpimy razem z ewentualnym pozwem o eksmisję, jeżeli zajdzie konieczność na drodze sądowej dochodzenia opuszczenia lokalu. Jeżeli chodzi o lekarzy, to część umów najmu zawieraliśmy sami, ale częściowo przejęliśmy razem z budynkami umowy, które były zawierane przez inne podmioty. Tamte czynsze są określone już na takim poziomie na jakim są. Wszelkie wypowiadanie czynszu, jeżeli chodzi o działalność tak wrażliwą jak służba zdrowie, musi być niezwykle ostrożnie dopuszczane, jeżeli w ogóle. Bo jest taka kwestia, że jeżeli zażądamy zbyt wysokiego czynszu to przychodnia może przestać działać, bo jej koszty wzrosną powyżej akceptowalnego poziomu. Obniżenie czynszu jednej z przychodni może spowodować problemy naruszenia przepisów o konkurencji. W sprawie adaptacji poddasza budynku SCKiP to zwracam uwagę, że budynek jest oddany osobie prawnej czyli SCKiP, w związku z czym ono powinno decydować, czy potrzebuje tych pomieszczeń na działalność, czy też nie. Jeżeli chodzi o czynsz w Zelkowie, to panie radny, kolejność jest trochę inna. Ten czynsz na razie wynosi tyle, prace nie zostały jeszcze wykonane i tłumaczono, że po wykonaniu prac na koszt gminy nowo powstała powierzchnia będzie oddana w najem i wtedy będzie odpowiednio wysoki czynsz, żeby nam się te koszty zwróciły. Dotychczasowy czynsz jest rezultatem przetargu, bo również i w wypadku budynku szkoły w Zelkowie gmina wynajmowała pod działalność oświatową budynek, który z uwagi na swój sta techniczny nie za bardzo się do tego nadawał. Tutaj również koszty adaptacji zgodził się ponieść najemca i stawka wywoławcza czynszu była określona tak a nie inaczej. I to jest rzecz, która zostanie zmieniona, jeżeli dojdzie do tej modernizacji na nasz koszt. Wówczas będzie też kwestia dodatkowej powierzchni do wynajęcia, bo nie cała działka jest wynajęta i nie cały budynek, i oczywiście odpowiedniej wysokości dodatkowego czynszu. Pan Zygmunt Podgórski odnośnie adaptacji pomieszczeń na poddaszu w SCKiP nic więcej nie powiem ponieważ nie prowadziłem wcześniej tej sprawy. Natomiast możemy odpowiedzieć pisemnie jak to przebiegało. Radny Tadeusz Skwarczeński, jeżeli chodzi o czynsze, to czy można by tak zrobić, aby były rewaloryzowane o stopień inflacji? Pan Mikołaj Miścicki jest taka rewaloryzacja, co zapisane jest w każdej umowie. Wielu przedsiębiorców zgłasza, że w obecnych realiach kryzysowych ta waloryzacja czynszu za lokale komunalne jest dla nich problemem. Żeby ten problem rozwiązać i zrezygnować z tej waloryzacji tj. zamrozić te czynsze, byłaby potrzebna uchwała Rady Gminy tj. odpowiedni program pomocowy. Pani Wójt czynsze odnośnie ośrodków zdrowia wyglądają, dlatego tak różnie, jak powiedział Pan Miścicki, ponieważ przejęliśmy od województwa małopolskiego. Lekarze, jak tylko przejęliśmy budynek, zwrócili się do mnie o obniżenie czynszu, na co ja nie wyraziłam zgody. Osobiście uważam, że te czynsze w pozostałych ośrodkach nie są zbyt wygórowane. Gdybyście Państwo, jako Komisja, zawnioskowali do Wójta Gminy to ja wypowiem umowy w pozostałych ośrodkach.

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r. Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE

PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE III FORUM GMIN KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO MARZEC 2005 ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI SPÓŁKA MPL GŁÓWNE FUNKCJE LOTNISKA KRAKÓW -BALICE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r.

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz, odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz, pod przewodnictwem Danuty Świerk - przewodniczącej Rady. Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

PROTOKÓŁ z I posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego PROTOKÓŁ z I posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Kraków, 9 maja 2013 r., godz. 13:00-15:00, Międzynarodowe Centrum Kultury Liczba członków: 82 (w tym jeden bez prawa głosu) Obecni:

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Balice 19.11.2012r. MPL/BS/SZ/241/3/03/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM

Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM WNIOSEK o ponowne zweryfikowanie zasadności kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał:

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo