Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l." name="description"> Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.">

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h"

Transkrypt

1 "2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l. 3 2 / w w w.s t o k r o tk a. b y t o m.p l Z A J Ą C Z K I, B A R A N K I W IE L K A N O C N E D O D A T K I W IO S E N N E IN S P IR A C J E - 'W, serdecznie zapraszam y Ukazuje się od 956r. w Bytomiu i Radzionkowie PL ISSN NR IN D E K S U R O K LVI N A K Ł A D : ( u d o k u m e n t o w a n y ) Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h życzą 4 ( ) C e n a,50 zł ( w ty m 8 % VAT) w w w.zyciebytom skie.pl studio florystyczne P io tr K oj prezydent Bytomia D a m ia n D o n ie c przewodniczący Rady Miejskiej energia kultury Pragniemy złożyć organizatorom oraz wszystkim swoim konsumentom serdeczne podziękowania za wyróżnienie NASZEJ FIRMY w III EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu Konsumenckiego, gdzie otrzymaliśmy TYTUŁ SREBRNEJ JASKÓŁKI ROKU 20 w Kategorii PRZETWORYRYBNE"! Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby w przyszłości nie zawieść okazanego nam zaufania. Mamy nadzieję, że pozostaną Państwo stałymi i wiernymi konsumentami Naszych WYROBÓW. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych! Właściciele FHP KOZA HURTOWNIA FARB T C / ~ 7 i \ # # I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH m u l. P iłs u d s k ie g o 3 7 M Bytom skie Centrum D ekoracji tel. 3 2 / i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w M A G N A T tjeckers BMLIX a p b i m ii m n i m m i _ N A J T A N S Z E C H W IL Ó W K I 32/ B y t o m, u l. W it c z a k a 4 2 w w w.k r e d y c ik.c o m.p l TRANSPORT DO 3,5 T TRANSPORT CHŁODNICZY USŁUGI - WSPÓŁPRACA

2 2 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Podpisy już zebrane. Referendum 24 czerwca? Przeprowadzenia referendów domaga się grupa in i cjatywna złożona z pięciu mieszkańców naszego miasta. Na jej czele staną! Janusz Wójcicki. Bardzo szybko pomysł podchwyciły i poparły partie oraz organizacje społeczne, reprezentujące różne strony sceny politycznej. Znalazły się wśród nich między innymi Prawo i Sprawiedliwość, Bytomska Inicjatywa Społeczna, Wspólny Bytom, Sojusz Lew icy Demokratycznej, Ruch Palikota, Solidarność, Zw iązek N au czycielstwa Polskiego czy Związek Pracodawców Aglom eracji Górnośląskiej. Wspólnie opracowali oni listę błędów i zaniechań popełnionych ich zdaniem przez wywodzących się z Platform y O byw atelskiej i ugrupow ania Bytom Przyjazne Miasto włodarzy naszego miasta. Zarzu cają im cią g łe p odnoszenie opłat i podatków lokalnych, brak w i zji rozwoju, złą reorganizację światy, kiepską organizację strefy płatnego parkowania, a także błędy w zarządzaniu spółkami gminnymi. Poza tym skarżą się na niew łaściw e i prowadzone w ślam azarnym tem pie inw e stycje, zubożenie mieszkańców oraz brak odpowiedniej reakcji na zapowiedź przeniesienia do Katow ic n ajlepszych zbiorów Muzeum Górnośląskiego. W lutym inicjatorzy powiadom ili władze o swym zamiarze. Od tego momentu mieli 60 dni na zebranie co najmniej podpisów (to 0 procent uprawnionych do głosowania). Mogły je składać wyłącznie pełnoletnie osoby zameldowane w Bytom iu. A kcja grom adzenia pop arcia trw ała do zeszłego piątku. Prowadzono ją w siedzibach wspomnianych partii i organizacji, na stoiskach ustawionych na u licy Dworcowej, a także w zakładach pracy i firmach. Zwolennicy odsunięcia obecnych władz zapowiadali, że uzbierają 20 tysięcy podpisów. R E K L A MA Przygotowania do wojny. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli w Bytomiu referenda w sprawie odwołania prezydenta Piotra Koja i Rady Miejskiej. Najprawdopodobniej dojdzie do nich 24 czerwca. Zwolennicy referendów podpisywali listy na ul. Dworcowej. Udało im się przekroczyć tę liczbę w przypadku listy za odwołaniem prezydenta Koja. Podpisało się pod nią prawie 2 tys. osób. Listę za skróceniem kadencji Rady Miejskiej sygnowało ponad 8 tys. osób. Każdy opatrzony im ieniem i nazwiskiem autora, jego adresem i numerem P E S E L podpis został dokładnie zweryfikowany pod kątem prawdziwości. W poniedziałek 2. kwietnia pudła z listami poparcia dla idei referendów zawiezione zostaną do katowickiej siedziby Państwowej Kom isji Wyborczej. Pracownicy tej instytucji mają teraz 30 dni na wydanie decyzji, czy dojdzie do referendów. Mówiąc inaczej, ocenią, czy plan grupy inicjatywnej poparła wystarczająca liczba mieszkańców oraz czy przekazane przez nich dane są autentyczne. Trudno przypuszczać (choć nie da się tego całkowicie wykluczyć), by zapadł inny werdykt, niż ogłoszenie referendów. Na wyznaczenie jego terminu PKW będzie miała kolejnych 60 dni. Ja k się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, najbardziej prawdopodobna data głosowania nad przyszłością władz to niedziela 24 czerwca. Data referendów ma kolosalne znaczenie dla ich wyników. Zwolennicy skrócenia kadencji władz muszą bowiem nie tylko mieć większość, ale także spełnić wymóg ważności głosowania. Jego w yniki będą obow iązujące tylko wówczas, kiedy odnotujemy odpowiednią frekwencję. W przypadku referendum w sprawie odwołania Koja do urn musi pójść minimum mieszkańców, a w przypadku referendum w kwestii odwołania Rady Miejskiej - aż bytomian. Biorąc pod uwagę niską w Bytomiu frekwencję podczas różnego rodzaju wyborów szanse, iż prezydent oraz radni ocalą stanowiska, są wysokie. Gdyby jednak stało się inaczej, czekają nas przedterminowe wybory samorządowe. Doszłoby do nich pewnie zaraz po wakacjach. Lid erzy oraz radni i działacze PO i BPM obawiają się referendów, choć początkowo nieco lekceważyli całe przedsięwzięcie. Teraz obydwa tworzące koalicję rządzącą ugrupowania działają wspólnie. Kiedy stało się jasne, że wymagana przepisam i liczba podpisów zostanie zgromadzona, w PO powołano sp ecjaln y zespół do sprawy referendów. K ie ru je nim były zastępca prezydenta Adam C ie s ió ł ka. Ma on przygotować plan działania. N ikt w partii nie ma wątpliwości, że najlepsza metoda to zam ilczanie referendów i nakłanianie sympatyków władz, by 24 czerwca zostali w domach, zaniżając maksymalnie frekwencję. Na początku PO i BPM starały się przekonać bytomian, iż referenda to nic innego, ja k tylko kosztowna awantura polityczna. Teraz skupiają się na upolitycznian iu sprawy i pokazywaniu, iż zmiany u steru władzy chcą ugrupow ania, które do siebie nie pasują, więc nie będą w stanie wyłonić wspólnego i dobrego kandydata na prezydenta po ewentualnym odwołaniu Piotra Koja. Co ciekawe, o obronie tego ostatniego na razie nie słychać. Ba, słychać nawet głosy, iż wielu działaczy PO może sobie wyobrazić przyszłość bez Koja. Do referendów mamy jeszcze ponad dwa miesiące. Niezależnie od pogody na dworze w Bytomiu i tak będzie bardzo gorąco. TOMASZ NOWAK Z o k a z j i n a d c h o d z ą c y c h Ś w i ą t W i e l k a n o c n y c h n a j s e r d e c z n i e j s z e ż y c z e n i a z d r o w i a, s z c z ę ś c i a o r a z w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i ' * < / > / A w ż y c i u o s o b i s t y m i z a w o d o w y m w im ieniu S to w a rz y s z e n ia B yto m P rz y ja z n e M ia s to s k ła d a P rezes M a riu s z W o ło s z w f / W, B Y T O M Ö Trzyjuz-ne. fą m sto

3 PINB zamknął kościół Szkody górnicze w ciąż niszczą. Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o wyłączeniu z użytkowania kościoła ewangelickiego w Miechowicach. Powód: szkody górnicze. R E K L A M A Tym samy inspektorzy budowlani potwierdzili decyzję proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Jana Kurko, który zamknął kościół dla wiernych, bojąc się o ich bezpieczeństwo. Już w pierwszych dniach marcach z łuku żebrowego we wnętrzu świątyni posypały się fragmenty cegieł. Pojawiła się także znaczna ilość nowych spękań na sklepieniu i żebrach łukowych w kościele. Pastor Jan Kurko na bieżąco monitował w tej sprawie dyrekcję pobliskiej kopalni. Nadzór budowlany wizytował kościół w czwartek. Owocem tej lustracji była decyzja o wyłączeniu obiektu z użytkowania do czasu ustania bezpośrednich wpływów eksploatacji górniczej pod kościołem. Właśnie prowadzona jest ona metodą na zawał. Teraz górnictwo musi wykonać bieżące prace zabezpieczające, a dopiero kiedy eksploatacja ustanie - przyjdzie czas na naprawianie szkód. - Kościóa został wybudowany jako budynek odporny na pierwszą kategorię szkód górniczych, obecnie zaś oddziaływają na niego szkody o trzeciej kategorii - mówi pastor Jan Kurko. - Pod budynkiem kościoła, parafii i ośrodka opiekuńczego prowadzona jest kolejna eksploatacja na zawał, czwarta już w ciągu ostatnich pięciu lat. Proboszcz miechowickich ewangelików podkreśla, że problem szkód górniczych nie jest nowy, a na wielokrotne pisma o wykonywanie zabezpieczeń zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej kopalnia Bobrek-Centrum odpowiadała bardzo opieszale. - W sprawie szkód górniczych, jakim podlega kościół, monitowałem już w 2009 roku - mówi ksiądz Jan Kurko. Dodaje, że obecnie wykonanie prac zabezpieczających nie pochłonie dużych nakładów finansowych. Będą one potrzebne natomiast na remont zabytkowego kościoła. Na razie członkowie parafii ewangelicko-augsburskiej spotykają się na nabożeństwach w kaplicy znajdującej się na terenie pobliskiego ośrodka opiekuńczego. Niestety, sytuacja taka potrwa dłużej. (m) kredyt dla firm Skontaktuj' się z pracownikiem Banku Anna Gajocha, tel Jesteśmy częścią Getin Noble Bank SA g e tq )b a n k bank dla przedsiębiorcy Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE 3 Z decydow anie n ajw ięcej w iernych zebrała D roga Krzyżowa odbywająca się w m iniony p iąte k w ieczorem w śródmieściu. Przygotowały ją parafie pod wezwaniem św. Wojciecha, Najświętszej Marii Panny oraz Trójcy Świętej. Wierni ruszyli z Rynku, zatrzymując się przy kolejnych czternastu stacjach Męki Pańskiej. Rozważali je i modlili się w skupieniu. Wiele osób zabrało ze sobą płonące i rozśw ietlające mrok świece, wszyscy śpiewali. Wierni szli za w ielkim drewnianym krzyżem, niesionym na ramionach przez mężczyzn. Swoją Drogę Krzyżową mieli też szombierczanie należący do parafii pod wezwaniem najświętszego Serca Pana Jezusa. Księża poprowadzili ich ulicami dzielnicy Podobnie wszystko zorganizowano w Suchej Górze. Tam dla podtrzymania długoletniej tradycji mieszkańcy poruszali się szlakiem wyznaczonym przez ustawione na ulicy zapalone świece. Po pokonaniu kilku kilometrów dotarli do radzionkowskiej świątyni św. Wojciecha. Trasę taką wybrano nieprzypadkowo. Łączy ona bowiem kościoły, dla których św iątynia radzionkowska była w przeszłości założycielką. Je j p arafian ie z kolei tym razem urządzili wspólne nabożeństwo z mieszkańcami sąsiedniego Orzecha. Wspólna Droga Krzyżowa połączyła obydwie miejscowości powiatu tarnogórskiego. Droga Krzyżowa to obok Gorzkich Ż a li najw ażniejsze nabożeństwo wielkopostne. Okres ten podsumowują uroczystości Triduum Paschalnego. Inauguruje je odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek msza Wieczerzy Pańskiej. Tuż po niej księża przenoszą do ciemnicy monstrancję z Najśw iętszym Sakramentem. W ielki Piątek to z kolei jedyny Szli z krzyżem przez miasto Wiara publiczna. Zgodnie z wieloletnią wielkopostną tradycją w wielu bytomskich parafiach zorganizowano nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Ich uczestnicy wyszli z kościołów i na ulicach dali publiczny wyraz swej wiary. dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Wierni spotykają się za to na ceremonii adoracji Krzyża Świętego i modlitwach za cały Kościół. Czytany jest też opis Męki Pańskiej, spisany przez jednego z ewangelistów. W Wielką Sobotę natomiast odwiedza się Grób Pański i św ięci pokarmy. To wszystko służy odpowiedniemu przygotowaniu do najważniejszego święta chrześcijańskiego, czyli niedzieli wielkanocnej. Rozpoczynają ją uroczyste msze rezurekcyjne. Odprawia się je w sobotę wieczorem lub najczęściej w niedzielny poranek. ton O G Ł O S Z E N I E Szanowni Bytomianie. Dziękujemy za poparcie inicjatywy referendum. Chcemy w nim odpowiedzieć na pytania: Czy jesteś za odwołaniem Piotra Koja z funkcji Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji ? Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Bytomiu przed upływem kadencji ? Przypominamy najważniejsze argumenty, które spowodowały inicjatywę referendalną. Przedstawiliśmy je w ostatnich tygodniach i jeszcze rozwiniemy je w trakcie kampanii referendalnej. Piotr Koj oraz Rada Miejska zawiedli nasze oczekiwania i rządzą źle. Zbyt wiele ich decyzji ma dla miasta niekorzystne skutki, Jednocześnie w ostatnich latach brak skutecznych działań, które miałyby wyrwać Bytom z zapaści. Hasła i programy nie przełożyły się na zmianę wizerunku Bytomia. Kamienice walą się coraz częściej, drogi rozsypują się, miejsc pracy stale ubywa, a mieszkańcy i przedsiębiorcy opuszczają Bytom. Rośnie jedynie bezrobocie i bieda, lokalne opłaty i podatki, dług miasta i koszty jego obsługi. Rozrasta się administracja miejska, choć mienia gminnego, budynków, szkół, przedszkoli i mieszkańców ubywa. Towarzyszy temu swoista karuzela stanowisk desantu fachowców, którzy od lat nie potrafią odwrócić lub co najmniej zatrzymać postępującej zapaści. Nie ma dialogu i konsultacji w najistotniejszych sprawach Prezydent Koj i bezkrytycznie uległa decydentom większość w Radzie Miejskiej, wbrew rozsądnym opiniom i rzeczowym argumentom podejmują decyzje wzbudzające niezadowolenie i sprzeciw. Tak jest w przypadku likwidacji szkół, drastycznych podwyżek podatków i opłat oraz przy wprowadzeniu nowych opłat, które ponad miarę i rozsądek obciążają nasze domowe budżety i stanowią zaporę dla przedsiębiorczości. Doskonale obrazuje o sprawa podatku deszczowego" Tu niewątpliwie powinny odbyć się szerokie konsultacje z reprezentantami mieszkańców, zarządców budynków oraz środowisk gospodarczych, do czego rządzących bezskutecznie nakłaniano Niestety, nowy podatek został narzucony, a nie rozsądnie wprowadzony. Słusznie wzbudziło to powszechne oburzenie. Dzisiejsze żenujące próby wprowadzenia dopłaty są wywołane strachem przed odwołaniem prezydenta i rady w referendum. Po nagłośnieniu nie mającej skutków prawnych propozycji wysokich czteroletnich dopłat, teraz chcą wprowadzić niższą dopłatę I tylko na jeden rok. Zbędny mechanizm udzielania dopłat przyniesie zaś jedynie kolejne koszty. Przecież wystarczyło dwa miesiące temu wprowadzić niższą opłatę! Ale to było przed inicjatywą referendalną i wtedy wmawiano nam, że nie można. Teraz nagle można! Kolosalnie wzrosło zadłużanie miasta, bo brakuje skutecznych działań dających nowe miejsca pracy oraz inne korzyści z rozwoju przedsiębiorczości. To zwiększyłoby wpływy do budżetu miasta. Bez tego Bytom został skazany na kolejne kredyty, które grożą pętlą zadłużenia miasta - bierzemy już kredyty na spłatę wcześniejszych kredytów! W 202 roku zaplanowano kolejny kredyt, który dwukrotnie przekroczy planowaną w tym samym roku spłatę wcześniejszych kredytów! Dług rośnie! Nieudolnie prowadzone są inwestycje. Pochłaniają one więcej środków niż planowano. Często trwają one bez końca, choć kolejne terminy zakończenia mijają. Skandaliczny przykład remontu Pływalni Miejskiej nie jest jedynym takim przypadkiem, ale najbardziej jaskrawym. Trwa oburzający wyrąb starodrzewu w centrum miasta. Nie powstrzymano dewastacji otuliny Rezerwatu SEGIET Blokuje się dodatkową ochronę bytomskich lasów Brakuje miejsc w żłobkach i w przedszkolach. Pomimo fiaska hasła energia kultury nie zaproponowano żadnej innej, realistycznej szansy dla Bytomia. Tymczasem kulturę trzeba dotować z środków pozyskanych z innych źródeł, jak jest na całym świecie. Tych źródeł obecne władze Bytomia nie tworzą. Bytom nie ma dzisiaj żadnej długofalowej polityki lub jasno sprecyzowanej perspektywy Nie znamy kierunku w jakim mamy zdążać. Dodatkowo, na przekór hasłom o energii kultury, najcenniejsza w Bytomiu w obszarze kultury architektura i wiele szczególnie cennych perełek tej architektury dosłownie wali się w gruzy Zamiast nowych parkingów w centrum i w dzielnicach, wprowadza się coraz liczniejsze ograniczenia postoju. Od lat nie zmieniono złego systemu naliczania I poboru opłat za parkowanie. Prezydent Koj i radni dotychczas uparcie odrzucali zgłaszane racjonalne propozycje. Dopiero teraz, w obliczu referendum zapowiedzieli, że wprowadzą te postulowane od lat zmiany. To kolejny przykład racjonalnej zmiany, którą wymusiło dopiero zagrożenie utraty stanowisk w drodze referendum. Radnym zarzucamy też szkodliwą uległość wobec propozycji prezydenta. Większość radnych bezkrytycznie popiera wszystkie propozycje, nawet jeśli są złe i wzbudzają słuszny sprzeciw mieszkańców. Zbyt wielu radnych kieruje się interesami odległymi od naszych oczekiwań i potrzeb, Polityka Piotra Koja oraz radnych PO i BPM Mariusza Wołosza to: n a jw y ż s z e w rejonie p o d a t k i i o p ła ty, w z r o s t b e z r o b o c ia do najw iększego w rejonie, drastycznie rosnące z a d łu ż e n i e m ia s t a, fatalnie prow adzona reorganizacja s z k o ln ic t w a, p o lit y k a a n t y in w e s t y c y jn a - inw estorzy zbyt często om ijają Bytom, f a t a l n y s t a n d r ó g, b r a k m ie js c p o s t o jo w y c h w centrum i w dzielnicach, z ła u c h w a ła o o p ła t a c h w strefie płatnego parkow ania, f a t a ln a k o n d y c ja f in a n s o w a jednostek m iejskich, n ie u d o ln ie r e a liz o w a n e in w e s t y c je, m.in. pływ alnia m iejska, n is z c z e n ie przedsiębiorczości i naszych dom ow ych budżetów, p o s t ę p u ją c e z u b o ż e n ie m ieszkańców Bytom ia, d e w a s t a c ja zieleni m iejskiej, dew astacje w rejonie SEG IETU z a g r o ż e n ie u t r a t ą M uzeum G órnośląskiego w B y to m iu... Dlatego ODW OŁUJEMY K O J A I R A D Ę M IE J S K Ą jakby odwrócili się od mieszkańców. Negatywnym symboiem tej Rady jest jej Przewodniczący, który przyjął rolę cenzora wypowiedzi i działań niezgodnych z propozycjami prezydenta, zamiast dążyć do szukania lepszych rozwiązań. Nie akceptujemy tego i jesteśmy taką poslawą oburzeni. Jednocześnie w opłacanej z budżetu Gazecie Miejskiej trwa propaganda sukcesu i walczy się z referendum. Za nasze pieniądze walczy się z naszą, obywatelską inicjatywą! Musimy jak najliczniej wesprzeć referendum, gdy zostanie ogłoszony jego termin. Wskazane okoliczności jasno przekonując konieczności odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej. Zapraszamy na portal społecznościowy oraz na stronę internetową Znajdziecie tam m.in. informacje i dyskusje związane z referendum. Zapraszamy też do czynnego włączenia się w sprawy nadchodzącego referendum Nasz referendalny telefon nr będzie nadal czynny. Zapraszamy! Szanowni Bytomianie. Straszono Was nielegalnym wykorzystaniem danych osobowych, zatajając że dane te są wymagane przez przepisy referendalne i są zbierane zgodnie z prawem. Nas zastraszano i szkalowano bezpodstawnymi zarzutami o kłamstwo. Stawiający te zarzuty sami posłużyli się manipulacją i kłamstwem, co będzie rnialo prawne konsekwencje. Nie poprzestano jednak na zastraszaniu i manipulacji faktami. Ekipa rządząca Bytomiem, nagle po latach arogancji i lekceważenia głosu mieszkańców, rozpoczęła lestiwal dobroci i zrozumienia naszych problemów. Niektóre sprawy, dotychczas niemożliwe do realizacji i odrzucane wnioski, TERAZ w obliczu REFERENDUM zaczynają być pozytywnie załatwiane Był więc kij, a teraz ma być marchewka. A my? Szykujmy się do REFERENDUM! ONI ani kijem, ani marchewką nie pomagają naszemu miastu i nam - bytomianom, choć rządzą tutaj dłużej niż trwała II wojna światowa. To nasze podpisy i udział w REFERENDUM zmienią Bytom, Inicjatorzy Referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej w Bytomiu

4 4 Samo życie ŻYCIE BYTOMSKIE na spacer samopas. To właśnie te psiaki robią zazwyczaj kupki, gdzie popadnie. B iegają za zwyczaj bezmyślnie po ulicach. G iną pod koła mi samochodów, nara roponuję, aby żając również i ludzi w Karbiu i w starych na niebezpieczeństwo. Miechowicach, gdzie Gubią się i stają się z powodu wydobycia bezdomne, powiększa węgla również się trzę jąc krąg bezdomnych sie w miejscu wybu zwierząt w schroni rzonych domów, posta sku. Rozm nażają się wiono kolejne osiedla bez kontroli. W łaści kontenerów. Skoro ciele dbający o swoje dopuszczono do takiej czworonogi, spaceru dewastacji w okolicy, jący z nimi na smy niech paranoja trwa czy, zbierający kupki dalej. W końcu miasto maja psy zaczipowane zamieni się w jeden i przeważnie płacą co wielki slums. roku podatek za swo jego psa na rzecz mia ak co roku o tej po sta. To informacja dla rze wszyscy robią wszystkich, którzy być aferę o psie kupy, któ może nie wiedzą o tym. re odsłoni! śnieg. No, Lub nie pamiętają. niestety, jeszcze nie Pies co prawda nie jest ma trawy i są one bar luksusowym dobrem, dziej widoczne niż od którego należałoby o innych porach roku. zapłacić podatek. Je d Mała dygresja - nieste nakże proszę zwrócić ty trawa nie wszędzie uwagę na to, że taki wyrośnie, nawet latem psiak wymaga od swo - gdyż są zieleńce, na jego w laściciela wiele których źdźbła trawy miłości, je śli wyprowa nie ma od dawna, ubi dza go codziennie na te i zadeptane kle p i smyczy, dba o jedzenie ska. Najw ięcej szumu i zdrowie, chodzi do 0 psie kupy robią za weterynarza, szcze zwyczaj ci, którzy nie pi regularnie, sprzą lubią zwierząt. Rów ta kupy i jeszcze płaci nież ci, którzy mają podatek. Jest to oczy klapki na oczach i nie wiście wybór każdego dostrzegają, jakie od człowieka: mieć psa pady pozostawiają po lub nie. Ja osobiście sobie ludzie! No cóż... mimo tych wszystkich psia kupa jest - moż obowiązków związa na powiedzieć - mało nych z posiadaniem estetycznym odpadem, psa - nie wyobrażam jednak niezaprzeczal sobie, żeby w moim nie ulegnie samoistne domu nie było takie mu rozkładowi, nawet go zwierzaka. Przede je śli nie będzie sprząt wszystkim uczy on nięta. Natomiast odpa empatii, wrażliwości dy po ludziach ulegną i odpowiedzialności rozkładowi po wielu moje dziecko. I to jest latach, a póki co szpe najlepsza lekcja, jakie j cą i jeszcze bardziej nie miało nigdy wielu rzucają się w oczy niż dorosłych ludzi w dzi psie kupy. Mieszkam siejszych czasach, któ na obrzeżach centrum rym brakuje właśnie puste butelki po wód empatii, odpowiedzial ce, puszki po piwie, ności i wrażliwości. plastikowe butelki Proszę zatem o przy po napojach, kapsle, chylniejsze spojrzenie pety, woreczki folio na psią kupę, a mniej we, stare szmaty, zbite tolerancji dla ludzkie szkło widuję na co go chamstwa i śmie dzień. I przykro mi, że cenia. nikt nie piętnuje ta kich śmiecących ludzi pacerowałem ostat i nikt o tym głośno nie nio po parku i za mówi. A co do psów, to obserwowałem, że mam prośbę do wszyst szykuje się kolejna kich - proszę zwrócić masakra drzew. Część uwagę swoim nieodpo z nich jest oznaczona w iedzialnym sąsiadom, zieloną, a część czer którzy wypuszczają psy woną farbą. O ile się Napisali,, ^ do nas. Zadzwonili P J S orientuję, czerwone są przeznaczone do przycięcia, natomiast zielone mają być usu nięte. Dlaczego z pięk nego parku Kachla chce się zrobić jedną w ielką polanę, z któ rej chyba tylko u cie szą się psy, choć i one będą m iały małe szan sę na obsikanie drzew, których po prostu nie będzie. kamy za to w dzielnicy willowej Bytomia. Nie można tam normalnie przejść przez jezd nię, bo należy ustąpić m iejsca tranzytowi po jazdów. Czy prawo pie szego będzie obowią zywać kiedyś i u nas, czy będzie tylko kolej ną form ułką w Kodek sie Drogowym. N ależałoby p rzyj rzeć się bardziej zęsto robię zakupy naszym chodnikom. w supermarkecie Szczególnie nieprze Sim ply przy ulicy U nii jezdne są na ulicy Europejskiej. Ponie Hlonda. N a Stroszważ mieszkam na osie ku ostatnio złamałam dlu Generała Jerzego kółko w wózku, ale czy Zietka, muszę pokonać ktoś się tym zaintere ruchliwą jezdnię. R o sował. I przy n ie zli bią to również dzieci, czonych wspólnotach narażając się na potra trudno dojść do tego, cenie przez pędzące kto tak naprawdę jest tam samochody. W tym w łaścicielem poszcze miejscu koniecznie po gólnych odcinków winny pojawić się pasy chodników, czy spół na jezdni. Odrobina dzielnia czy wspólno farby nikogo przecież ta. Połamane krawęż nie zrujnuje. niki, powybijane kost ki brukowe - to skan ziwi mnie ciągle dal, czy tak trudno to powracający temat naprawić? psich kup zasmradzających miasto. D la zytam w łaśnie w ŻB czego po prostu Straż w yjaśnienia rzecz M iejska nie weźmie nika prasowego bytom się ostro za tępienie skiej Straży M iejskiej, nieporządnych psiadotyczące niemocy rzy. N iech sypią się strażników m iejskich kilkusetzłotowe man w kwestii egzekwo daty. Zyska na tym wania od w łaścicie kasa gminna i naresz li psów sprzątania cie zostanie zaprowa po swoich pupilach. dzony porządek. Tym R zeczn ik pisze tam, że czasem mimo licznych bez um iejętności bisygnałów od czytelni lokacji oraz bez dyspo ków nie robi się u nas nowania narzędziam i nic. takim i ja k np. czapka niew idka niew iele są iedawno odda w stanie zrobić. Za no do użytku ron praszam, więc patrol do przy autostradzie Straży M iejskiej w go A- na pograniczu dzinach od 6.00 do 7.00 Wieszowy i Bytomia na plac Akadem icki. w Górnikach. Teraz Ostatnio spotkałem ruch tam jest ciągły tam ponad dziesięć bez czekania na świa osób ze swoimi psami, tłach. W minionym z których tylko jedna roku władze Bytomia pani posprzątała po ogłosiły przetarg na swoim pupilu. E fe k opracowanie mapy tem obecności tam pa akustycznej Bytom ia. trolu będzie być może Takie pomiary rzeczy to, że w łaściciele pie w iście zostały zrobio sków posprzątają po ne, a ludzie ich doko nich, a o to chyba cho nujący stw ierdzili, że dzi. D la tych, dla któ na naszym odcinku rych widok strażników D K 78 normy są znacz nie okaże się dość mo nie przekroczone. Co tywujący do schylania my, mieszkańcy, mamy się po to, co zostawił za to w zamian? Brak ich pies, pozostanie chodników zgodnych mandat. I gwarantuję, z przepisam i. B rak że umiejętność bilokamożliwości instala cji nie jest tu do nicze cji świateł, nieczynny go potrzebna. fotoradar itp. Miesz- C D O C TOMASZ NOWAK N li OD t í 8 ' Oh IN T E R N E T O W A S O N D A Ż Y C IA B Y T O M S K IE G O P rzed tygodniem p ro siliśm y państwa o ocenę p racy dozor ców zajm u jących się domami, w których m ieszkacie. Trzeba pow iedzieć wprost, że w ypadli oni dość kiepsko. Je d yn ie bo w iem co czw arty u czestn ik na szej zabawy stw ierd ził, że do zorca spisuje się dobrze, a więc dba o dom i je g o n a jb liż s z e otoczenie, a poza tym p iln u je p orządku. Ocen negatyw nych było znacznie w ięcej. N iem al tyle samo - ponad 38 proc. in ternautów wyznało, że dozorca nie ra d zi sobie z p rz y d z ie lo nymi zadaniam i, albo - co je st znacznie gorsze - d ziała tak, że nie w idać, by w ogóle istn ia ł. N ie ma co gadać: te w yn iki nie napaw ają optymizmem. W tym tygodniu zajm ijm y się referendam i w spraw ie odwo ła n ia p rezydenta P io tra K o ja oraz R a d y M ie js k ie j. J a k pi- Czy jesteś zadowolony z pracy dozorcy domu, w którym mieszkasz? Mam wrażenie, że mój dom wcale nie posiada dozorcy % szem y w tym num erze, odpo w ie d n ia ilo ść podpisów zw o lenn ikó w takiego ro zw iązan ia została ju ż zebrana. T a k więc n a jp raw d o p o d o b n ie j d o jd zie do referendów i najpraw dopo dobniej pójdziem y głosować 24 czerwca. My ju ż teraz, na ponad dwa m ie sią ce p rze d tym te r m inem, chcem y w ie d zieć, ja k państw o się za ch o w a ją w lo k a lu w yb o rczym? J a k ą opcję w ybiorą? Czy opow iedzą się za skróceniem kadencji prezyden ta i ra jcó w? A może ch cecie, by p re zy d e n t o c a la ł, a tylko rad ni stra cili mandaty? Chyba, że zd ecyd u je cie się na opcję: R a d a M ie js k a d z ia ła n a d a l, a P io tr K oj przedw cześnie tra ci władzę? I w reszcie ostatnia m ożliw ość, czy li zarówno p re zydent, ja k i rad ni zachow ują stanow iska, w ygryw ając re fe renda? P ro sim y o u d zie le n ie odpowiedzi na te bardzo ważne d la przyszło ści naszego m iasta pytania. J a k zwykle udzielam y ich na stronie Czekam y też na państwa telefony, listy oraz e. Go rąco zachęcam y do w ypow ia d an ia się. W yniki podam y ju ż w p rzyszłym tygodniu. Kompromitacji nie będzie. Zwolennicy odwołania prezydenta Piotra Koja oraz bytomskiej Rady Miej skiej zebrali (i to z nadwyżką) podpisy potrzebne do zorganizowania referendów. Je śli tylko zostaną one zaakceptowane przez kom isarza wyborczego (a trudno przypuszczać, by było inaczej), to czeka nas głosowanie w sprawie przyszłości władz i całego miasta. Początkowo akcja przeciwników Koja i po pierających go rajców rozwijała się dość ślamazar nie, brakowało konkretów i argumentów. Poza tym oprócz samego prezydenta atakowano jego zastępcę Mariusza Wołosza. Było to dziwne. Forsowane hasło Odwołujemy Koja i Wołosza rodziło bowiem pyta nie: A co z Biedą i Maciejczykiem?. Trzeba przy znać, że władze wygrały pierwsze starcie, starając się przekonać bytomian, że referenda to niepotrzebny wydatek i awanturnictwo polityczne. Notabene ta druga teza mogła budzić zdziwienie, a nawet oburze nie. Wszak inicjatorzy referendów jedynie korzysta ją z przysługujących im praw. Ostatnie tygodnie to już zdecydowana przewaga puczytsów. Dobitnie, na przykładach pokazali oni, czemu chcą odebrać ekipie Koja ster władzy. Takie postawienie sprawy musiało przekonywać mieszkańców. Odpowiedź rządzących jest zaskakująca. W ko lejnych ogłoszeniach nie starają się oni bowiem zdezawuować zarzutów stawianych Kojowi, ani na wet nie próbują powiedzieć bytomianom: To dobry prezydent i dobra koalicja, więc warto ich zosta w ić. Obrońcy obecnej władzy przeskoczyli pierw szy i drugi etap całej akcji, czyli zbieranie podpisów i referenda. Oni już skupiają się na etapie trzecim - przedterminowych wyborach samorządowych do których wcale nie musi przecież dojść. Już teraz przekonują mieszkańców, iż przeciwnicy obecnego układu rekrutują się z krańcowo odmiennych środo wisk politycznych (co zresztą jest prawdą) i jako tacy nie są w stanie niczego ciekawego zaproponować. Ba, wybierając ich, bytomianie kupią kota w worku. Ja k to rozumieć? Czy w bytomskiej Platformie Obywa telskiej nie wierzy się już w zdolności przywódcze Piotra Koja? Czy postanowiono z niego zrezygnować i przygotować się na inne warianty? A je śli tak, to czy takie działanie nie jest przedwczesne, bo Koj sobie świetnie poradzi? Pożyjemy, zobaczymy. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że część fun duszy pochodzących z U n ii Europejskiej jest wy rzucana w błoto, czyli wydawana na rzeczy zbędne. Nie chodzi tutaj o dotacje na inwestycje typu dro gi, infrastruktura komunalna, ale na tzw. projekty miękkie, czyli dotyczące ludzi. Oczywiście zdarzają się w nich rzeczy potrzebne i cenne, ale sporo jest także przedsięwzięć idiotycznych: kursów, szkoleń oraz tzw. akcji społecznych, których jedyną zaletą jest to, że się odbyły. I że zm niejszają bezrobocie wśród urzędników i biuralistów, którzy organizują oraz prowadzą te projekty K ie d y odwiedzam główny gmach M iejskiej B i blioteki Publicznej w Bytomiu, przy samym wej ściu poraża mnie bezsens. Stoją tam obok siebie trzy komputery, stanowiska tzw. infomatów. Jeden je st b iblioteczny, w ygląda ja k szafa pancerna. Dwa pozostałe są identycznego wzoru, różnią się tylko koloram i, być może wyprodukow ał je ten sam wytwórca. Jeden infomat należy do Urzędu M iejskiego, drugi do Powiatowego Urzędu P racy Z niebieskiego infomatu prezentującego strony U rzędu M iejskiego można wejść na strony P U P i na odwrót - z zielonego kiosku P U P można wejść na strony UM. Ustaw ienie obu tych urządzeń obok siebie pokazuje, że chodziło jedynie o wydanie pie niędzy z dostępnych funduszy (infokioski urzędu pracy dofinansowała Unia Europejska), a nie o ich sensowne wydanie. Przecież każdy informatyk wie, że wszystkie te inform acje mogłyby być dostępne w jednym infokiosku, a nawet w istniejącym już komputerze z inform acją biblioteczną. A le wtedy - ja kie to proste! - nie zarobiłaby podwójnie fir ma produkująca infokioski, sprzedając dwa iden tyczne, żeby stały obok siebie. N ie w ykazaliby się urzędnicy, prowadzący program, w ramach którego zakupiono urządzenia. Żeby dopełnić obrazu: oba infokioski ustawiono w holu biblioteki. W miejscu, skąd wystarczy przejść jeszcze kilkanaście kroków, aby znaleźć się w czytelni, gdzie korzystać można z bezpłatnych stanowisk komputerowych z dostę pem do Internetu. Ktoś, kto chce dłużej oglądać jakie ś treści (także urzędu pracy lub miejskiego), może skorzystać z wygodnej czytelni, nie musi wy stawać w holu przy infomatach. MARCIN HAŁAŚ e co co e IN N a drzwiach sali sesyjnej bytomskiego Ratusza pojawił się ostatnio przyjęty jeszcze w roku 2009 regulamin korzystania z tegoż pomieszczenia. Wy wieszono go tam zapewne, mając w pamięci ostatnie burzliwe obrady, które przyciągały wielu ostro i zde cydowanie wyrażających swoje zdanie bytomian. Regulam in zabrania między innymi wprowadzania na salę zwierząt oraz rowerów. To zrozumiałe. Nie rozumiemy natomiast, dlaczego nie dopisano do tego zestawu taczek. Przecież rozgniewany lud zazwyczaj grozi swym wyłonionym w wyborach przedstawicie lom wywiezieniem na taczkach właśnie. I czasem przechodzi od słów do czynów.

5 Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE 5 Gmina dopłaci do deszczówki Sesja Rady. W tym roku wszyscy zapłacimy podatek za odprowadzanie wód opadowych, ale otrzymamy 70-procentową zniżkę. Resztę pokryje ze swego budżetu gmina. Taka decyzja zapadła podczas marcowej sesji Rady Miejskiej. Opłatę za odprowadzenie wód gruntowych zwaną potocznie deszczówką wprowadzono w Bytomiu w styczniu. Obowiązuje od lutego, a ustalona na najbliższe 2 miesięcy stawka to 4 złote 50 groszy za każdy metr sześcienny utwardzonej powierzchni, na którą pada deszcz lub śnieg. Chodzi między innymi o chodniki, ulice, parkingi, dachy czy podwórka. Władze wprowadzając nowe obciążenie tłumaczyły, że po zakończeniu m o dernizacji sie ci w odno-kan alizacyjn ej zarządzające nią Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne musi mieć pieniądze na utrzymanie sieci deszczowej. W tym roku potrzebuje na to aż 20 milionów złotych. Uchwaleniu deszczówki towarzyszyły ogromne kontrowersje. Pomysł władz poparli radni współtworzący koalicję rządzącą Platforma Obywatelska - Bytom Przyjazne Miasto. Przeciw była opozycja, protestowali obawiający się dodatkowych obciążeń finansowych przedsiębiorcy, spodziewający się wielkich opłat za rozległe dachy i place kościelne proboszczowie, a spółdzielnie mieszkaniowe zaskarżyły uchwałę do sądu. Uznały bowiem, że sposób naliczania stawki preferuje wspólnoty mieszkaniowe. Poza tym zwolennicy odsunięcia obecnych władz w referendum właśnie Radzionków pomaga swojemu klubowi Podpisali umowę. W ładze Radzionkowa zaw arły um owę sponsorską z w ystę p u jącym w I lidze piłki nożnej klubem Ruch Radzionków. Opiewa ona na 20 tysięcy złotych. R E K L A MA Porozumienie parafowali burmistrz gminy Gabriel Tobor oraz prezes Cidrów Tomasz Baran. Zakłada ono, że klub będzie promował Radzionków poprzez sport. W ramach umowy logo miasta pojawi się na koszulkach, w których występują zawodnicy. Poza tym logo znajdzie się też na karnetach i biletach wstępów na poszczególne mecze, plakatach reklamowych i tablicach, na tle których piłkarze udzielają wywiadów mediom. Zgodnie z kolejnymi zapisami umowy na stadionie Ruchu przy ulicy Narutowicza pojawią się banery reklamujące Radzionków, a miasto będzie promowane na okładce wydawanego przez klub magazynu dla kibiców Ciderland. Uzgodniona kwota 20 tysięcy przysługuje do momentu zakończenia wiosennej rundy rozgrywek I ligi, a więc do 3 maja. deszczówkę wymieniają jako jeden z głównych argumentów przeciwko ekipie prezydenta Piotra Koja. Same władze dość szybko zreflektowały się i zauważyły zagrożenie polityczne oraz wizerunkowe, jakie dla nich niesie nowa opłata. W połowie marca zwołano nadzwyczajną sesję Rady, podczas której nagle zgłoszono projekt uchwały mającej złagodzić skutki wejścia w życie deszczówki. Przygotowany przez rajców PO oraz BPM zakładał daleko idące zmiany. Autorzy zaproponowali, by przez cztery najbliższe lata miasto wzięło na siebie znaczną część kosztów. W roku 202 byłoby 80 procent stawki, w proc, 40 proc. w 204 i 20 proc. w 205. Dopłaty miały trafić do niem al wszystkich podatników z wyłączeniem przedsiębiorców, a więc na przykład właścicieli firm, sklepów czy stacji benzynowych. Sprawa wywołała burzę. Opozycja zarzuciła wnioskodawcom chęć przypodobania się bytomianom przed spodziewanym referendum i doraźność działań. Władze zaś tłumaczyły, że chcą pomóc mieszkańcom. Opracowana przez radnych k o a lic ji uchw ała była jedynie propozycją skierowaną do władz. Ostateczna decyzja w tej kwestii należała do prezydenta. Stworzony przez niego projekt w sprawie dopłat do deszczówki znalazł się w porządku zwołanej w minioną środę sesji. Przyjęto go większością głosów. Znacząco różni się on od tego, co sugerowali rajcy PO i BPM. Piotr Koj zaproponował, by dopłaty obejmowały wszystkich bez wyjątku płatników deszczówki. Miasto w pierwszym roku u iści za nich 70 procent stawki, czyli 3 złote 5 groszy netto. Bytomianie będą musieli zatem zapłacić pozostałe 30 procent. Prezydencki projekt mówi tylko o najbliższych 2 miesiącach. Na temat najbliższych lat milczy, ale ja k zapewniono, do tej sprawy władze mają jeszcze wracać. W u zasa d n ie n iu p ropozycji prezydenta K o ja napisano, iż jest ona instrumentem godzenia interesu ekonomicznego przedsiębiorstwa wodociągowego z interesem społeczności lokalnej oraz środek dla złagodzenia skutków wzrostu cen i stawek opłat. Opozycja, która po burzliwej długiej debacie nie wzięła udziału w głosowaniu, zwracała uwagę, iż w tegorocznym budżecie naszego miasta nie zabezpieczono środków finansowych na dopłaty Władze tłumaczyły, iż będą one pochodziły z rezerw BPK. Spółka przekaże je miastu, a ono w ramach miesięcznych transz będzie pokrywało owe 70 procent ulgi za deszczówkę. ton Posłuchaj o tym w Radiu PLUS ^ l u s T ra d U o Zagraniczne kontakty ratowników Porozumieli się. Fachowcy pracujący w bytomskiej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego cieszą się uznaniem nie tylko w Polsce. P od k o n ie c m in io n e g o ro ku C S R G n a w ią z a ł a w sp ółp racę z podobnymi instytucjam i na Wschodzie. Chodzi o Centraln y P a ra m ilitarny Zawodowy Sztab Ratow nictw a G órniczego w K a za ch stanie oraz Państw ow y C e n tra ln y Sztab P a ra m ilita rn ych Służb Ratownictwa Górniczego na U krain ie. Obydwie jednostk i w swej d z ia ł aln o ś ci ch cą korzystać z naszych niezwykle bogatych i różno ro d nych dośw iadczeń i w iedzy zdobytych podczas a k c ji prow adzonych w ko p aln iach. Poza tym in te re s u ją ic h stosow ane p rze z bytom skich ratowników metody, zasady prow adzenia a k cji, a także sposób w ykorzystania sp rzętu. N o w i p a rtn e rzy bytom skiej C SR G nie są jednakże nastaw ieni jedynie na branie. W ra zie potrzeby także i o n i u d zielą nam fachowych porad. Poza tym planowane są w spólne szkolen ia. Ju ż w kw ietniu p rz y ja d ą do n as ra to w n ic y z K a za ch sta n u, by ze sw oim i p o ls k im i k o le g a m i po fach u doskonalić um iejętności p raktyczne. Podobne porozumienia CSRG zawrze wkrótce także ze stacjami ratownictwa górniczego w Czechach i na Słowacji. Co ciekawe, to swego rodzaju przedłużenie partnerstwa łączącego nas kiedyś z jednostką czechosłowacką. Po podziale tego państwa postanowiono porozumieć się oddzielnie z ratow nikam i górniczym i obydwu krajów zza południowej granicy. izo Szanowni Czytelnicy i Ogłoszeniodawcy! In fo rm u jem y, że 6 k w ie tn ia (W ielki P ią te k ) re d a k c ja i b iu ro ogłoszeń b ę d ą czynne do godz. 2. K o lejn y n u m e r Ż ycia B y to m sk ieg o u k a ż e się 0 k w ie tn ia Biuro Rachunkowe A&J Partners z okazji Świąt Wielkanocnych składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim swoim obecnym jak i przyszłym Klientom wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę * M & A R T N E R S

6 6 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportowe Laur" przed Niedzielą Palmową Gala w BCK. Trzy miesiące po Nowym Roku prezydent uhonorował sportowców, działacza i sponsora za dokonania w 20. Urzędowe gremium przyznało Sportowy Lau r Bytomia sześciu osobom oraz klubowi. Za najwyższej klasy dokonania w grupie seniorów statuetkę otrzyma! stały odbiorca prezydenckich nagród, dżudoka G KS Czarni Bytom Janusz Wojnarowicz. Ubiegły roku upłynął mu pod znakiem trzecich miejsc w najważniejszych światowych turniejach. Zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w Stambule. Uplasował się na 3. pozycji w zawodach Grand Slam w Moskwie oraz w Rio de Janeiro. Dzięki tym sukcesom już w 20 zapewnił sobie miejsce w reprezentacji Polski na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Spośród kobiet w yróżniona została Grażyna Wojciechowska Wojskowe szkolenie. Kolejny raz rozgrywano zawody pod tytułową nazwą. marca w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz PSB-ZS toczył się miejski etap turnieju sportowo-obronnego Spraw ni ja k żołnierze 202. Do konfrontacji przystąpiło 6 dziewczęcych drużyn i 8 chłopięcych, reprezentujących ZDZ, ZSM-S, ZSA-S, I LO, IV LO, Wojownik MMA. Z końcem marca bytomianin Mariusz Radziszewski odniósł zwycięstwo na gali w Charkowie. P odczas Oplot C h allenge zmierzył się z miejscowym zawodnikiem Aleksandrem Butenko, posiadaczem czarnego pasa w ju-jitsu i bojowym sambo, m istrzem świata pankrationu. M ariusz R adziszew ski relacjo nował: - Po dwóch wyrównanych rundach, w których akcja toczyła się zarówno w stójce, ja k i w parterze, sędziowie orzekli moją wygraną. Organizatorzy uzna li naszą walkę za najlepszą tego wieczoru i zapewnili mnie, że będę m iał jeszcze okazję pokazać się na ich im prezach. M ariusz R a dziszewski pozdrowił za naszym pośrednictwem sponsorów, swoją dziewczynę, kolegów z klubów South Legion oraz Spartan Chorzów, rodzinę, wspierających go przyjaciół. z Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego Czarna Strzała. Łuczniczka otrzymała paraolimpijską kwalifikację. Indywidualnie zajęła 2. miejsce w pucharowych zawodach w angielskim Stoke Mandeville. Turn iej rankingowy w czeskim Nymburku ukończyła na 3. miejscu. Poza tym z drużyną wywalczyła 5. lokatę Mistrzostw Świata w Turynie oraz złoto zespołowo w Pucharze Świata w Stoke Mandeville. Zdaniem prezydenta Bytomia Piotr Koja w zeszłym roku największe sukcesy w gronie ju niorów św ię ciła b iegaczka M KS- MOSM Bytom Magdalena Gorzkowska. Na Mistrzostwach Europy w Tallinie narodowa sztafeta juniorek 4x400 z nią w składzie Sprawni jak żołnierze PSB-ZS, ZST, Technikum nr 4 oraz ZSE. W ramach zawodów przeprowadzono cztery konkurencje: test sprawnościowy i rzut granatem w PSB-ZS oraz pierwszą pomoc i strzelanie w ZSM-S. Rywalizację dziewczęcych zespołów wygrało IV LO przed ZSA-S, ZDZ, I LO, ZSE i ZST. Natomiast wśród chłopców palmę pierwszeństwa otrzyma! ZSM -S. Z następnymi lokatami zawody zakończył ekipy: I LO, IV LO, PSB-ZS, ZSA-S, ZST, ZD Z oraz Technikum nr 4. zdobyła wicemistrzowski tytuł. Wcześniej Magda wygrała wyścig o mistrzostwo kraju na otwartych torach na dystansie 400 m oraz wywalczyła srebro na 200 m. Pobiegła również po złoto na 200 m w hali. Szkoda, że ze względu na brak w naszym mieście odpowiednich warunków do uprawiania lekkoatletyki na wysokim poziomie, Magdalena Gorzkowska okazała się kolejnym talentem opuszczającym Bytom w poszukiw an iu sukcesu. Od nowego sezonu musiała się przenieść do chorzowskiego klubu. W kategorii zespołowej zwycięży! tenisowy Górnik Bytom. 20 okazał się wyjątkowo udany dla tego klubu. Jego zawodniczki i zawodnicy święcili triumfy w grach pojedynczych Radziszewski rozstrzygnął zacięty pojedynek na swoją korzyść. i podwójnych oraz w konkurencji teamów. Trzeci raz z rzędu mistrzostwo Polski zdobyła seniorska drużyna w następującym zestawieniu: Grzegorz Panfil, Mateusz Kowalczyk, Mateusz Szmigiel, Bojan Szum iński, Błażej Koniusz, Mateusz Moj. W klubowej klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego Górnik Bytom przesunął się na 2. miejsce. Uczestnicy gali w Bytomskim Centrum Kultury uczcili pamięć dopiero co zmarłego dyrektora tego klubu Jacka Widawskiego. Wysokie loty przedstaw icieli ośrodka tenisowego z ulicy Tarnogórskiej stały się możliwe między innymi dzięki finansowemu w sparciu Stanisław a Churasa, prezesa Carbo-Koksu, który otrzymał prezydencki Laur w kategorii mecenas sportu. Prowadzona przez niego firma sponsoruje drużyny młodzieżowe Górnika oraz Dogrywka w wodzie Waterpolo. Rozegrane zostały kolejne mecze o mistrzostwo Polski seniorów oraz juniorów młodszych. W MP seniorów d ru żypkt.), W TS Bytom (8 pkt.) oraz na Waterpolowego Towarzystwa Sportowego Przed bytomskim zespołem jesz U KPW 44 Warszawa (2 pkt.). z Bytomia zwyciężyła U KPW 44 cze sporo gier, aż do końca czerwca. 4 kwietnia nasi spotkają się Warszawa 9:5 oraz 8:5. W tabeli prowadziła Arkonia Szczecin (20 w Gliwicach z GKPW Gorzów Wlkp. pkt.), wyprzedzając w kolejności Waterpolo Poznań (4 pkt.), w Szczecinie z Arkonią, liderem Natomiast 28 kwietnia zmierzą się ŁS T W Uniw ersytet Łó d zki (2 rozgrywek. Również w stolicy Pomorza Zachodniego odbędzie się pkt.), GKPW 59 Gorzów Wlkp. (8 od indywidualne kariery Grzegorza Panfila i Mateusza Kowalczyka, finansuje międzynarodowy turniej z serii futures. Pod szyldem Carbo-Koks Górnik męska drużyna sięgała po mistrzowskie tytuły. Dlatego również na Stanisława Churasa spływa splendor Górnika za wiceliderowanie klubowemu rankingowi. Przem ysław Matyjaszek, je den z najbardziej utytułowanych dżudoków Czarnych, został uhonorowany Sportowym Laurem Bytomia za całokształt kariery Z tego faktu łatwo wywnioskować, że zakończył 26-letnią zawodniczką przygodę. Przez ten czas 5 razy sam oraz 2-krotnie z klu bową drużyną stawał na podium mistrzostw Polski. W jego dorobku znalazły się wicemistrzostwo świata juniorów, medale srebrny i brązowy Mistrzostw Europy seniorów. Wielokrotnie reprezentował barwy narodowe, między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach oraz w Pekinie, gdzie uplasował się na 5. pozycji. Teraz żelazną rękę prowadzi pierwszy zespół Czarnych. Działaczem roku został uznany M ichał Napierała, trener Bytomskiego Towarzystwa Tenisa Stołowego Sile sia Miechowice. Po chwilowym niepowodzeniu, prowadzona przez niego męska drużyna w przyspieszonym tempem w róciła do superligi. Jego młodzi i dorośli zawodnicy w pojedynkę oraz w zespole św ięcili triumfy w mistrzostwach Polski. Michał Napierała znany jest również z organizacji Półmaratonu Bytomskiego i akcji charytatywnej dla K asji Skupień. Piątkową galę wsparł artystycznie Kabaret Młodych Panów. 20 do 22 kwietnia z udziałem U KS MOSM turniej kwalifikacyjny do MP juniorów. Tymczasem w mistrzostwach kraju juniorów młodszych zespół UKS MOSM Bytom stoczył cztery pojedynki. Pokonał 9:7 oraz uległ po dogrywce 6:9 UKPW 44 Warszawa. Następnie, występując w Gliwicach w roli gospodarza zawodów, spotkał się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W pierwszym pojedynku lepsi okazali się rywale 9:5. W drugim triumfowali bytomianie 2:3. UKS MOSM wygrał eliminacyjną grupę Centrum przed stołecznymi klubami UKPW 44 oraz Pałacem Młodzieży i KSZO Ostrowiec Św. Przywieźli cztery medale Taekwon-do. Zawodnicy z Bytomia z powodzeniem startowali w świętochłowickich Otwartych Mistrzostwach Śląska kadetów i młodzików Bytomski Klub Taekwon-do Sonso reprezentowali: Magda Fricowska, Martyna Bogusz, Szymon Czypek, Kam il Paś, Daniel Niklewski, K am il Pawłowicz oraz Krzysztof Pałka. Najlepiej spisało się trzech chłopców. Szymon Czypek zdobył złoty medal w układach kadetów od 0 do 8 cup (oznaczenie stopnia wtajemniczenia). Kam il Paś sięgnął po złoto w układach w grupie młodzików od 0 do 8 cup oraz wywalczył brązowy medal w technikach specjalnych. Z kolei Krzysztof Pałka okazał się najlepszy w układach młodzików powyżej 8 cup. Młodych sportowców B K T Sonso trenuje Marcin Paś.

7 Życie sportowe Cenne punkty Polonia - Olimpia 3:2. Przed 23. kolejką spotkań I ligi ścisk panował w dole tabeli. Pierwszy gol dla Polonii strzelony już w 5. minucie zapowiadał pogrom przyjezdnych... N a 2. pozycji znajdował się G K S Katow ice (24 pkt.), w yp rze d za ją c O lim p ię Grudziądz (24 pkt.), Wisłę Płock i K S Polkowice (po 23 pkt.), Dolcan Ząbki (22 pkt.), Polonię (9 pkt.) oraz Olimpię Elbląg (4 pkt.) Wi ększość sobotnich meczów z udziałem tych drużyn została rozstrzygnięta nie po myśli niebiesko-czerwonych. Wisła wygrała z Ruchem Radzionków 2:0. Arka Gdynia nie pomogła zaprzyjaźnio nemu klubowi z Bytomia, u siebie jedynie remisując : z Grudzią dzem. Takim samym rezultatem zakończyło się spotkanie Piasta Gliwice z Polkowicami. G KS poko nał 3: Dolcana. Myśląc o rychłym wyrwaniu się ze spadkowej strefy, Polonia musiała zwyciężyć w nie dzielę na stadionie przy Olim pij skiej zespół z Elbląga. Tak się stało, lecz w zimową aurę widownia przeżyła huśtaw kę nastrojów. Od euforii po tra fieniach w pierwszej części za wodów Przem ysław a Szkatu ły i Jeana Paulisty. Przez rozcza rowanie, gdy w drugiej połowie przejezdni wyrównali. Po ulgę, kiedy w 85. minucie Łukasz M ali szewski zakończył akcję kolegów zwycięskim golem. W I grupie czwartej ligi Szom bierki przegrały wyjazdowy poje dynek z Przyszłością Ciochowice 0:3, tracąc pozycję wicelidera na rzecz zwycięskiego rywala. Ponie waż prowadzący w tabeli Górnik Wesoła pokonał u siebie Sarmację Będzin 3:, zielonych dzieliło od mysłowickiego zespołu już 0 punktów. 7 kwietnia Szombierki podejmą ekipę z Wesołej. Natomiast plasująca się w dol nej części tab e li IV grupy lig i okręgowej S ile sia M iechowice zremisowała w Bytomiu 2:2 z 6. na liście M KS Zabrze-Kończyce, któremu w poprzedniej rundzie uległa 0:5. Miechowiczanie wyszli na prowadzenie w 34. minucie po strzale Artura Grzesika. R e zu l tatem :0 skończyła się pierwsza połowa gry. Po przerwie przyjezd ni wyrównali. Z kolei w 73. min. K a m il Gawron udanie egzekwo wał rzut wolny i Tomasz Baczewsk i celnie główkował do siatki zabrzan. Potem jednak M KS zni welował przewagę S ile sii. Tym czasem rezerwy Polonii uległy na w yjeździe w iceliderow i Tempu Paniów ki :2. Gola dla Polonii I I z rzutu rożnego w bił M ichał Cioch. Zawody Ruchu I I Radzion ków w Połom ii zaplanowano na niedzielne popołudnie. Pierw szą kolejkę spotkań po p rzerw ie rozegrały A-klasow e drużyny. Prowadzący w tabeli So kół Orzech wygrał na boisku wicelidera G KS Rozbark 3:2. Ł K S Ł a giewniki rozgromił Rodło Górniki 5: i wysunął się na 2. miejsce. Czarni Sucha Góra pokonali A rki Bożka 4:2. Tempo Stolarzowice walkowerem zarobiło 3 punkty, ponieważ Orzeł Koty wycofał się z rozgrywek. Dzieci dopingują piłkarzy Akademia Dobrego Kibicowania Polonii Bytom. Interesujący pilotażowy program SKK PB oraz Polonia S.A. potrwa do końca wiosennej rundy rozgrywek pierwszej ligi. A k cja nazwana A kadem ią Dobrego Kibicow ania za chęca najmłodszych fanów futbolu do bezpiecznego, aktyw nego i kulturalnego sekundowa nia Polonii w trakcie jej meczów na stadionie przy Olim pijskiej 2. W ramach tego przedsięwzięcia organizatorzy proponują trans port dzieci na zawody i z powro tem oraz bezpłatne w ejście na widownię, gdzie czeka na nie wy znaczony sektor pod specjalnym nadzorem ochrony, umilenie cza su pobytu na zawodach, gadżety i poczęstunek. Na internetowych stronach K S Po lo n ia S.A. oraz Stowarzyszenia Kibicó w K lub u Polonia Bytom będą utworzone ekstrazakładki z relacjam i i zdję ciami z akcji. W tej sprawie pociągnęliśm y za język prezesa S K K PB Roberta Rabusa. Przekazał nam szczegóły programu, pierwsze przem yśle n ia oraz perspektywy a k cji na przyszłość. - Akadem ia Dobre go K ibicow an ia P o lo n ii Bytom ma charakter czasowy. Z pomocą boską i ludzką potrwa do końca rozgrywek rundy rewanżowej za plecza piłkarskiej ekstraklasy. Po zakończeniu sezonu usiądziem y i dokonamy ewaluacji programu, wyciągając w nioski oraz podej mując decyzję co do ewentualnego dalszego funkcjonowania i kształ tu przedsięwzięcia. Nasz projekt bazuje na akcji klubu W eź klasę na mecz, do której w niewielkim stopniu również się p rzyczyn ili śmy. Posiadamy więc odpowiednią bazę. Teraz chcemy ją rozbudować poprzez zorganizowany transport grup biorących udział w naszym projekcie, upiększenie sektora, przygotowanego specjalnie dla dzieci oraz uatrakcyjnienie im po bytu na meczu. Na pierwszych zawodach zjawiło się ponad pięćdziesięcioro dzieci. Chcemy, aby stopniowo przycho dziło ich coraz więcej. W tym celu zwróciliśmy się do uczniów pra wie wszystkich bytomskich szkół podstawowych, mieszczących się na terenie Bytomia. Naszą akcję rozszerzyliśmy o ośrodki opiekuń czo-wychowawcze, świetlice środo wiskowe oraz przedszkola. Po pierwszym meczu stwierdzi liśmy kilka drobnych usterek do zniwelowania. Zamierzamy wcią gnąć do współpracy więcej osób, pozyskać sponsorów, którzy pokry waliby część kosztów związanych z transportem oraz ugoszczeniem dzieci. Na razie klub oferuje bez płatne wejście i herbatę, a S K K PB transport oraz drobny upomi- nek. Chcemy się również bardziej przyłożyć do urozmaicenia czasu dzieciaków. Dlatego mile widziana jest każda pomoc organizacyjna i finansowa. Zaapelowaliśmy do kibiców Polonii o odpowiedzialne podejście do sprawy i wsparcie. Chcemy zainteresować akcją resztę lokalnej społeczności oraz przycią gnąć do współpracy studentów. Wszystkie programy i akcje S K K PB zmierzają do zatarcia nega tywnego obrazu kibicowania, ko jarzącego się z wulgaryzmem, roz róbą na meczach oraz ustawkam i. Chcemy uzmysłowić ogółowi, że dopingowanie swojej drużyny może być jedną z form norm al nego spędzania wolnego czasu, pasją, atrakcyjnym widowiskiem. Tego chcemy uczyć dzieci i siebie. Obecność najmłodszych kibiców powinna skutkować reakcją zwrot ną, motywującą nas do jeszcze sku teczniejszego działania. Obserwując dokonania S K K PB należy przypomnieć, że przed k il kudziesięciu laty fani Polonii sta li się protoplastami zorganizowa nego kibicowania w kraju. Potem, z krótką przerw ą, pozostawali w awangardzie tego ruchu. Teraz współtworzą zupełnie nowy obraz kibicowania, znacznie wychodzą cy poza stadionowe ramy ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Dawid wciąż zwycięża Goliata Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że nieodgadnione bywają boskie wyroki. Z Pisma Świętego pamięta my, jak kuty na cztery łapy konus Dawid pokonał Golia ta, wysokiego jak topola, a głupiego jak fasola. Cytując ulubioną maksymę Kaźmierza Pawlaka. W późniejszej historii wielokrotnie zdarzały się fenomeny zwycięstw niewielkich grup nad hordami. Również w dziejach Pol ski nie brakowało wszelakich Kircholmów, gdy świetnie znakomicie zorganizowane nieliczne polskie oddziały roznosiły w puch, mnogiego, groźnego wroga. Obecne czasy, Panie sąsiedzie, nie przyniosły nam na razie wodzów na miarę Chodkiewicza, Sobieskiego, Piłsudskiego lub polityków bystrych i skutecznych, ni czym kanclerz Jan Zamoyski. Mamy raczej do czynienia z drobnymi cwaniaczkami, zaprzężonym do kieratu po ruszającego światowy pieniądz i rząd dusz. Prawdopo dobnie mają oni mniej do powiedzenia, niż będący z ce sarsko-królewskiego nadania polscy namiestnicy Golicji i Głodomerii. Zapewne zależy im na zachowaniu status quo i najdogodniejszego dostępu do wszelakich dóbr i przywilejów. Dlatego naród ludny i zasobny w do bra naturalne, jak nasz, lecz zaczadzony przez wroga wewnętrznego i zagranicznego, notorycznie kapituluje przed sąsiadami, lepiej zorganizowanymi, bezwzględny mi, nastawionymi na własne korzyści. Bywa wystrych nięty na dudka przez niemiecko-rosyjską machinę oraz ponoć gnuśnych Litwinów, sowiecko-banderowskich Ukraińców czy zabiedzonych Białorusinów. Jak to się dzieje, mój sąsiadunio, że historia, wielo krotnie dająca Polakom nauczkę, z której powinni wyjść mocniejsi w doświadczenia i skonsolidowani, pozostaje bez wpływu na narodową mentalność? A może ta histo ria jednak czyniła swoje, dlatego stale się ją deformuje i ogranicza jej wpływ na uczniów? Niemniej interesująca wydaje się inna kwestia. Przed- i powojenna lewica za je dyną przyczynę upadków Polski uznała warstwę rządzą cą dawną Rzeczpospolitą - magnaterię i szlachtę. Można oczywiście podać kilka przykładów szlachty należącej do dzisiejszej władzy, ale to egzemplarze przefiltrowane przez doznania ostatnich dziesięcioleci, ograniczone no wymi koligacjami oraz partyjnymi i międzynarodowymi układami. Dlaczego więc, gdy od 70 lat brakuje dawnej warstwy sprawczej, los kraju nie tylko nie odmienia się, lecz z roku na rok wydaje się bardziej szary? Oczywiście z innej perspektywy spogląda człowiek, wreszcie mający to, co w życiu najważniejsze : do stęp do telewizyjnego i samochodowego pilota oraz możliwość wyjazdu na saksy. Taki pilot daje ułudę kontroli nad światem i sprzętem zmechanizowanym. Rzeczywistość okazje się jednak zupełnie odmienna. Abstrahując od teorii, zakładającej, że każdy elektro niczny przedmiot można namierzyć. Posiadając ko mórki, domowe oraz samochodowe komputery, skom puteryzowane telewizory, teoretycznie znajdujemy się w sieci obecnych służb. Na dodatek tymi pilotami możemy sobie tylko tyle porządzić, na ile pozwala nam producent lub nadawca programów. Zasiadając przed telewizorem kupionym na raty, w niewłasnych czterech ścianach, sączymy do brzucha marne obce piwo oraz dziwne zagraniczne trunki wódkopodobne, a do głowy propagandę do reszty odstręczającą nas od samodziel nego myślenia... Rozgadałem się, Panie sąsiedzie, odchodząc od głów nego tematu. Miałem skupić się na wyższości konusa nad dryblasem. W różnym kontekście tego porównania. Ponieważ poruszałem już sprawy biblijno-historyczne, państwowo-narodowe, warto jeszcze sięgnąć po spor towe przykłady. Niedawno ekstraklasowym Dawidem jawiła się piłkarska Polonia. Wystrzeliła w górę, niczym przysłowiowy Filip z konopi. Drużyna rodem z rozpada jącej się miejskiej pozostałości po wielkim przemyśle, zaczęła łoiś tyłki majętnym ekipom krajowych metropo lii. To wydawało się niemożliwe do zrozumienia. Co prawda wcześniej zdarzały się, i dziś ich nie brak, sportowe kariery mikroskopijnych ośrodków, ale za ich awansem kryły się lub stoją solidne finansowe podstawy kopalniano-hutniczych magnatów lub nowobogackich potentatów aktualnie najpotrzebniejszych branż. Dla tego na zapleczu ekstraklasy - to ulubione powiedzenie sportowych dziennikarzy - obok zespołów z Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Katowic, Gdyni i Płocka czy, nie przymierzając, z Bytomia, mogą egzystować reprezen tacje Niecieczy, Stróży, Z ąbek, Radzionkowa, Świnouj ścia i Polkowic. Sympatyczne to i pouczające, chociażby w dawidowsko-goliatowskim kontekście oraz dla prze wietrzenia zasmrodzonej atmosfery polskiego futbolu. Mimo oczywistych argumentów, wciąż nie potrafię rozwikłać dwóch problemów. Dlaczego Polacy, mając do wyboru zwykły katar lub spowodowaną inwazją pa sożytów dyzenterię ze sraczką, wymiotami, majakami, przymusowym odchudzaniem i degeneracją organizmu, zawsze głosują za śmiertelną chorobą? Ja k to możliwe, aby, będący sportową spółką bytomski klub, prowadzo ny przez specjalistów, posiadający zespół prawie na superligę, doświadczonego i łebskiego trenera, boisko z podgrzewaną i oświetlaną murawą, w tabeli pozosta wał daleko w tyle za rzekomo od lat borykającym się z problemami finasnowymi klubikiem z młodym trene rem oraz zespołem bez dawnych gwiazd... Wiadomości sportowe przygotow ał WITOLD BRANICKI

8 8 Życie sportowe ZYCIE BYTOMSKIE Twarda walka o podium Dżudo. Niespełna miesiąc pozostał do Mistrzostw Europy seniorów w Czelabińsku, będących ostatnią szansą uzyskania awansu do Igrzysk Olimpijskich. Tymczasem w marcu reprezentanci Czarnych startowali w zawodach o Puchar Polski. D o w ie lk o p o ls k ie g o S u ch e g o L a s u z je c h a li u c z e s tn ic y I O tw a rte go Pu charu P o lski młodzików. C zarn i kilkakro tn ie stanęli na podium. N a punktowanym po zycjach zostali sklasyfikow ani: dziewczęta 44 kg - 7. Agnieszka Ukuś, 52 kg - 7. M artina Kaszta, 57 kg - 2. K la u d ia Kabata, 70 kg -. P au lin a Dziopa, 7. Ju styn a Gołąb, chłopcy 38 kg - 7. Patryk Łoziak, 42 kg - 5. Mateusz Salisz, 46 kg - 5. Kacper Kaczor, 55 kg - 3. D o rian K a lu s, +8 kg - 3. Paweł Jakubek. W S k ie rn ie w ic a c h w a lc zy li ju n io rzy młodsi. Dżudocy Czar nych indyw idualnie uplasow a li się na n astęp ujących m ie j scach: dziewczęta 40 kg - 7. N i kola Piotrowska, 57 kg -5. K la u dia Kabata 63 kg - 5. Magdalena Porem bska 70 kg - 3. P a u lin a Dziopa, chłopcy 46 kg - 2. Pa try k W alczyk, 60 kg - 3. P io tr K u rczy k, 3. Paw eł K u rtyka, 66 Beata Pacut nie znalazła godnych siebie konkurentek. S p o łe c z n a " Sport szkolny. s z a c h u je r y w a li Niedawno w siedzibie Solidarności" bytomskiej oświaty ucznio wie podstawówek i gimnazjów walczyli o mistrzostwo miasta w królewskiej grze. Zawody firmowane przez MSZS zorganizowali Zbigniew i Lechosław Jacyszynowie. Zakończyły się również turnieje w innych dyscyplinach. W obu g ru p a ch w ie k o w ych w k la s y f ik a c ji drużynowej mistrzostw miasta w szachach Zespół Ogól nokształcących Szkó ł Sp o łecz nych zw yciężył albo uplasował się na dru gim m iejscu. Za czy namy re la cję od p rzed staw ie n ia w yników p rz e d sta w ic ie li podstawówek. W p un ktacji ze społowej dziew cząt. m iejsce za ję ła S p o łe czn a (0,5 pkt.) prow adzona przez Z b ig n ie w a Jacyszyna. N a 2. pozycji u p la sowała się S P 2 (7,5 pkt.) pod wodzą Pio tra N iżn ik a. Z 3. lo katą fin iszo w a ła e kip a S P 5 (6 pkt.) pod opieką Krzysztofa Plew ni. Indyw id ualnie zw ycię żyła Je ss ic a Sadowska ze Spo łe c zn e j, w yp rzed zając szk o l ną koleżankę D o m inikę Za jąc oraz uczennicę S P 3 Agnieszkę Ł a ch o w sk ą. Wś ród chłopców d ru żyn ó w kę w ygrała S P 54 (0 pkt.) na czele z A gn ieszką Walczuch. N a 2. stopniu podium sta n ę ła S p o łe c z n a (8 pkt.) trenowana przez Zbigniew a Jacyszyna. 3. okazała się S P 2 (7 pkt.) Piotra N iżn ika. W kla syfi k a cji osobistej zw yciężył Jaku b Galowy ze Społecznej. Za nim m iejsca zajęli reprezentanci SP 54 Ja ku b Je lo n e k oraz Antoni P e ru ż y ń sk i. W m ie jsk im tu r nieju uczestniczyło 6 zespołów dziew częcych oraz ch ło p ię cych. Po późniejszych zawodach re jo n o w ych e k ip a ch ło p có w z S P 54 zakw alifikow ała się do wojewódzkiego finału. Także na fin is z u szachow ej konfrontacji gim nazjalistek po m istrzow ski tytuł w konkuren cji drużynowej sięgnęły dziew częta ze S p o łe czn e j (9 pkt.) prow adzone przez Zb ig n ie w a Jacyszyna. 2. pozycja przypadła zespołow i G im n azju m nr 2 (8 pkt.) Iwony Szlom skiej. 3. oka zała się ekipa Gim nazjum nr (7,5 pkt.) pod opieką Beaty Garncarczyk. Zawody indyw idualne w ygrała Marta M ołodij G im na zjum Społecznej, wyprzedzając K a m ilę Rzenno G im nazjum nr oraz Aleksandrę B erg Gim na zjum nr 8. Natomiast Gimnazjum nr 5 (8,5 pkt.) - opiekun R afał Smandek, zw yciężyło w zespo łowym turnieju chłopców. Wice mistrzostwo zdobyło Gimnazjum Społeczne (7,5 pkt.) - opiekun Zbigniew Jacyszyn. B rąz p rzy padł G im nazjum nr 4 (7 pkt.) opiekun Ja n u sz Szczyrk. W ta b e li in dyw idu alnych dokonań najwyżej uplasował się D ariusz F a it Gim nazjum nr 5. Wyprze d z ił on Ja k u b a K a rk u ta G im nazjum Społeczne oraz Rafała Forajtera Gim nazjum nr 5. Do ryw alizacji stanęło 9 dziewczę cych ekip gim nazjalnych oraz 3 chłopięcych, w sumie 44 osoby. O dbyw ające się w P ie k a ra c h Ś ląskich rejonowe zawody sza chowe w yłoniły reprezentacje w wojewódzkim finale, do które go dostały się następujące d ru żyny: dziew częca bytomskiego G im n azju m Społecznego oraz chłopięca Gim nazjum w P ie ka rach Śl. Pięć spośród piętnastu zgłoszo nych drużyn nie zdecydowało się w ziąć udziału w Mistrzostwach Bytom ia S zkó ł Podstawowych w P iłce Ręcznej Dziewcząt. Po została na placu boju dziesiątka na etapie elim inacji dostała się do czterech grup. Mecze tej fazy turnieju zakończyły się następu jącym i rezultatam i: grupa I SP 5 - SP 6 2:7, grupa I I S P 2 SP 44 7:, grupa I I I SP 32 - SP 28 3:, SP 3 - SP 32 0:8, SP 28 - SP 3 3:0, grupa IV SP 6 - SP 37 2:8, SP 37 - SP 9 5:0, SP 9 - SP 6 9:2. Najlepsze ekipy trafiły do finału, gdzie nie brakło zaciętej walki. W yniki spotkań decydujących o medalach: SP 2 - SP 9 5:4, SP 32 - SP 6 2:, SP 2 - SP 32 3:3, S P 9 - S P 6 4:6, SP 6 - S P 2 3:4, SP 9 - SP 32 8:4. Klasyfikacja końcowa zawodów:. S P 2, 2. kg - 3. Szymon Skórka, 5. Oskar Legień, 73 kg - 7. Paweł Bujoczek, 90 kg - 7. W ojciech Pasek, +90 kg - 3. M ikołaj Górski. Po tych zaw odach w drużynow ej k la s y fik a c ji chłopców C za rn i zajm owali. m iejsce (35,5 pkt.). Dziew częta plasowały się na 4. pozycji (4 pkt). N a to m ia st w K ą ta c h W ro cław skich z emocjami odbył się Otwarty P u ch a r P o lsk i ju n io rów. Zanotowano udane powro ty na matę po kontuzjach Grze gorza K ło c z k i i Paw ła Skorca, którzy w padli na siebie w w al ce o brąz. Po ciągu zwycięstw uraz w yelim inow ał Przem ysła wa S k u lik a z dalszej części za wodów. In te re su ją cy finałow y pojedynek stoczyły klubowe ko leżanki M onika R ycak i A lic ja Nowak. Godnej siebie ryw alki nie zn alazła Beata Pacut. Oto n a jle p sze w y n ik i bytom skich dżudoków: ju n io r k i 57 kg - 5. M agdalena Popielaw ska, 70 kg SP 32, 3. SP 6, 4. SP 9, 5. SP 44, 6. SP 28, 7. SP 3, 8. SP 5, 9. SP 37, 0. SP 6. Zwycięski zespół prowa dzony przez Piotra N iżnika zagrał w składzie: Justyna Rozentalska, Martyna Borek, Sandra Skwarek, Małgorzata Rażakowska, A lic ja Lipok, Daria Wolska, Paulina K o walik, Paulina Konik, Agata Laszczyk, Dagmara Paralusz, Wiktoria Radecka, Sandra Skiba i Martyna Jakubowska. W sali B T T S Silesia Miechowice odbyły się zawody o Mistrzo stwo Bytom ia Szkół Podstawo wych w Tenisie Stołowym Dziew cząt w roku szkolnym W ystąpiło 5 zespołów, łączn ie 5 grających u czen nic. R yw a lizow ano system em do dwóch przegranych. Każda zawodniczka zdobywała punkty do klasyfika c ji drużynowej. Kolejność ekip na mecie turnieju:. SP 33 (8 pkt.), 2. SP 2 (70 pkt.), 3. SP 3 (68 pkt.), 4. SP 5 (62 pkt.), 5. SP 36 (53 pkt.). Zwycięski zespół SP 33 pro wadzony przez Mariusza Kocika grał w składzie: Ew elina Bieniek, Ju lia Kłoczko, Nicole Winnicka. Natomiast indywidualnie trium fowała Ew elina B ieniek z SP 33, w yprzedzając Sandrę Skw arek z SP 2, Nicole Winnicką z SP 33 oraz Ninę Jakuszko z SP 5. W tym samym czasie rozgrywa no także pingpongowe m istrzo stwa chłopców. P u n k ta cja ze społowa zawodów:. SP 45 (74), 2. SP 33 (72), 3. SP 54 (59), 4. SP 2(57), 5. SP 5 (5), 6. SP 3 (48), 7. SP 36 (32), 8. SP 4 (27). W bar wach drużyny SP 45 pod wodzą Dariusza Głogowskiego wystąpi li: Michał Freus, K am il Główka, Jakub Zdrada. Klasyfikacja indy widualna przedstawiała się tak:. Daniel O lejnik SP 54, 2. Mate usz M nich S P 33, 3. Bartłom iej Telęda SP 33, 4. Michał Freus SP 45. Turnieje zorganizowali Beata Karbow nik i Mariusz Kocik, na uczyciele SP N r 33. Reprezentacje gimnazjów grały o tytuł najlepszej w koszykówce dziewcząt. W finałowym meczu 0. miejsce Gimnazjum nr 6 po konało Gim nazjum nr 4 64:5. K lasyfikacja końcowa turnieju:. Gimnazjum nr 6, 2. Gimnazjum nr 4, 3. Gimnazjum nr l, 4. Gim nazjum nr 2, 5. Gimnazjum nr 3, 6. Gimnazjum nr 7, 7. Gimnazjum nr 4, 8. Gimnazjum nr. Mistrzy nie z Gim. 6 zaprezentowały się w takim zestawieniu: Nina Walda, Agnieszka Lipka, K in ga Kolago, Dominika Placek, Dominika P ia secka, Karolina Lupa, N ikol Ł u czak, A licja Olszewska, Dominika Dziurka, Weronika Korzeniowska, Jessica Pajor, Arleta Dudzińska K a ro lin a B ubel. D rużynę do triumfu poprowadziła oraz zawo dy zorganizowała Karina Opoka. Zespół SP 32 trenowany przez Roberta K y ograł przeciwników w mistrzostwach miasta w minikoszykówce chłopców. Po rundzie elim inacyjnej, w której w czte rech grupach startowało 5 dru żyn, do finału awansowały nastę pujące ekipy: 45, 5, 32, 5. Wyniki rozstrzygających meczów: S P 5 - SP 45 20:0, SP 45 - SP 5 0:20, SP 32 - SP 45 20:0, SP 5 - SP 5 5:32, SP 32 - SP 5 54:8, SP 32 - SP 5 30:24. Pierwsza okazała się SP 32. Druga była S P 5 pod opie ką Krzysztofa Plewni. Najniższe m iejsce na podium zapew niła sobie SP 5, którą poprowadził Ra dosław Fudali, wyprzedzając SP 45. Reszta ekip sklasyfikowana została na kolejnych pozycjach: 5. SP 2, 6. SP 54, 7. SP 3, 8. SP 44, od 9. do 5. SP 9, SP 33, SP 36, SP 37, SP 6, SP 38, SP 42. Drużyna SP 32 walczyła w składzie: Mateusz K a n cle rz, Mateusz Janko w iak, Michał Fesner, Kuba Koprowski, -. M onika Rycak, 2. A lic ja N o wak, + 78 kg -. Beata Pacut, ju niorzy 55 kg - 3. Patryk Godek, 00 kg - 3. Grzegorz Kłoczko, 5. Paw eł Skorzec, +00 kg - 5. M i kołaj Górski. Także w Kątach Wrocławskich toczył się Otwarty Puchar Polski seniorów. Kto spośród Czarnych w pełni poddał się rygorowi tre ningu Przem ysław a M atyjaszka, ten nie m iał najm niejszego problemu z dotarciem do finału swojej kategorii wagowej. Bytom ianie ław ą w eszli na podium. Podajem y ich rezultaty: kobie ty 48 kg -. Ew a Konieczny, 57 kg - 2. Magdalena Korfanty, 63 kg - 3. A gnieszka Bezrączko, 70 kg - 5. Monika Rycak, mężczyźni 60 kg -. M arcin W ydrzyński, 3. Łu k a sz Golus, 66 kg - 2. G rze gorz W ieczorek, 73 kg -. Ja ce k B rysz, 8 kg -. Ja ku b Kubieniec, 90 kg - 2. M arcin Partyka, 7. Mateusz Rycak, +00 kg - 5. Bartło m iej Grabowski. M arcin Koper, Tym ek Malesza, K ub a B ieda, Kub a Salko w ski, Dawid L is, Adam Czajka, K arol Wódka i Marcel Jankowiak. Identyczne zawody dziewcząt wygrała SP 5. W wyniku kw alifi kacji, do decydującej rozgrywki o mistrzostwo dostały się cztery zespoły. S P 5 zw yciężyła S P 32 20:4 oraz SP 37 9:0. SP 32 ule gła SP 5 7:6. SP 37 wygrała z SP 5 3:5. Klasyfikacja zawodów:. SP 5 - opiekun Jakub Holeczek, 2. SP 32 - opiekun Robert Ky, 3. SP 37 - opiekun Dariusz Grzegor czyk, 4. SP 5 - opiekun Krzysztof Plewnia, 5. SP 36, 6. SP 9, 7. SP 2, 8. SP 3, od 9. do 0. SP 33 i SP 44. Zw ycięski zespół S P 5 wystąpił w następującym składzie: E lw i ra Mączyńska, Izabela Śluz, W ik toria Niedbalska, Paulina Szew czyk, Agata Morawiec, A ngelika Węgrzyn, K atarzyna Fronczak, Victoria Wolska, Wiktoria Kukowska, A ngelika Zielińska, Marlena Kowal, Magda Szwarc. 2 szkół w zięło u d ział w m i strzostwach Bytomia w siatkówce gimnazjalistów. Po dwie najlep sze ekipy czterech e lim in a cy j nych grup dostały się do półfinału imprezy. Finałow y turniej odbył się w Gimnazjum nr 0. W spotka niach o prawo występu w meczu o m istrzowski laur G im nazjum 0 zwyciężyło Gim nazjum 7 2: (7:25, 25:4, 5:6) oraz Gim na zjum 4 pokonało Gimnazjum 5 2:0 (25:9, 25:7). Przegrani zmie rzyli się o 3. miejsce w mistrzo stwach. Pojedynek Gim nazjum 7 - Gim nazjum 5 zakończył się rezultatem 2:l (6:25, 27:25, 9:7). G im nazjum 4 wygrało z G im nazjum 0 starcie decydujące o złocie 2:0 (25:9, 27:25). W siat karskich mistrzostwach Bytomia pierwsze okazało się Gimnazjum 4 przed Gimnazjum 0, Gimna zjum 7 oraz Gimnazjum 5. D al sze miejsca zajęły: 5. Gimnazjum 6, 6. Gim. 8, 7. Gim nazjum 2, 8. G im nazjum 4. D rużyna G im na zjum 4 pod wodzą Józefa Potępy zaprezentowała się w składzie: Ja n Buła, Paweł Jeszka, Marcin M ańkowski, Radosław Pawlak, Brian Tekielak, Mateusz Thomeczek, Mateusz Miłkowski, K am il Bajorek, Adam Żak, Paweł Micha lak, Piotr Rasała, Grzegorz Żela zowski, Ryszard Skorzec. Zawody zorganizow ał i p rzep ro w ad ził Jacek Tarkiew icz we współpracy z nauczycielami Gim. 4 Józefem Potępą oraz Gim. 7 Grzegorzem Pawlusem.

9 Ogłoszenie ŻYCIE BYTOMSKIE 9 V H Í H f u * t m B - M W ' ' ' «w " ««"»» 0 «* 3 kwietnia - piátek Bytomskie Centrum Kultury godz. 9:00 bilety 25/30 pin Kabaret Nowaki Mariusz Kałamaga Stand Up Grupa AD HOC godz. 2 2 :0 0 Museum Music Republic bilety 20/25 pin Me Myself And I 4 k w ie tn ia -so b o ta godz. V.00 Przemar Qiinfirbohaterów na trasie SZYB KRYSTYNA t u l - Zabrzańska 7 > - Rynek Rynek godz. 2:00 ' 8*.w # njnafłńtu Kiermasz Twórczej Reanimacji Odpado Warsztatu, Koncert Recycling Band Zbiórka elektroodpadów i w. Zbiórka Śmieci Ipapier,plastik, szkło,metal) Wymienialnia tprzyjdź, Ponieś coś i wymieni godz. 2 0 :0 0 M useum M usic R epublic bilety 20/25 pin Piotr Bukartyk. BABU KRÓL- BAJZEL+ BUDYŃ B udyń-jacek Szymkiewicz B ajzel-p io tr P iasecki e n e r g ia k u lt u ry * e c e < K r o m k o m u s e u m wales arts international celfyddydau rhyrgwladol cymru tomshi.pl /ibc NOWAK TRANSPORT DOLOMITYSKI DOLINA

10 0 ŻYCIE BYTOMSKIE Ogłoszenia Światowy Dzień Zdrowia 202 W i ęcej zdrow ia, w ięcej życia" ta k brzm i hasło tegoro cznego Ś w iatow ego Dnia Zdrow ia, którego obchody przyp adają 7 kw ie tn ia. Tegoroczne hasło m a na celu podniesienie św iadom ości w zakresie zdrow szego starzenia się społeczeństw a. Ś w iato w y Dzień Zdrow ia obchodzony jest corocznie, od roku w dniu 7 k w ietn ia, w rocznicę pow stania Ś w iatow ej O rganizacji Zdrow ia (W H O ). Jego celem jest zw rócen ie szczególnej uw agi na n ajbard ziej palące i zaniedbane p roblem y zd ro w o tn e społeczeństw na świecie. W ty m roku Ś w iatow y Dzień Zdrow ia skoncentrow any będzie w o kół osób starszych, podkreślając jak cenny w kład w noszą do życia społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów, a jednocześn ie zw rócenie uw agi na kw estie z d ro w o tn e zw iązane z w iekie m. Naprawa pralek autom atycznych i półautom atycznych oraz zm yw arek w szystkich typów Tel , FIRM A ENIGMA FLOWERS BV oferuje sprzedaż sprzedaż kwiatów ciętych oraz doniczkowych prosto od p ro ducenta z Holandii wraz z transportem pod same drzwi klienta. K onkurencyjne ceny. Najwyższa ja kość. DLA STAŁYCH KLIENÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA KREDYT. tel. 0 03/ , Prezydent Bytomia informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na okres 2 dni, tj. od r. do r.,. Wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Bytom, przeznaczonych do: sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bytomiu przy: - ul. gen. Józefa Hallera 2/26, - ul. Grzegorza Fitelberga 3/8, - ul. Sokoła 4A/3, - ul. Strzelców Bytomskich 30B/9, 34B/, 275/8, - ul. ks. Franciszka Nawrota 5/2, - ul. Juliana Tuwima 3A/4, - ul. Karola Miarki 42/, - ul. Gwarków Tarnogórskich 4D/7, - skwerze na Stroszku 2A/5, - ul. Grabowej 0/5, - ul. Artura Grottgera 6/4, - ul. Głębokiej /8, - ul. Stanisława Wojciechowskiego 4a/7, 7b/, - ul. Zygmunta Starego 0/8, - ul. Wyzwolenia 8/9, - ul. Łukasza Wallisa 27/2, - ul. Wrocławskiej 7/2, 60/9, - ul. Powstańców Śląskich /6, - ul. Gabriela Narutowicza 2/7, - ul. Stefana Żeromskiego 48/29, - ul. Jana Nikodema Jaronia 5/6, - ul. Szymały 32/0, - ul. gen. Grota - Roweckiego 4/3, - ul. Obywatelskiej 5/35, - ul. Karola Estreichera 8/8, - ul. Orląt Lwowskich 9/3; sprzedaży na rzecz osoby będącej następcą prawnym osoby, która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała ze środków własnych garaż: - działki gruntu nr 265/2 położonej w Bytomiu przy ul. Stanisława Olejniczaka; sprzedaży w drodze przetargu: - działki gruntu nr 26 położonej w Bytomiu przy ul. Słonecznej 5, - lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 58/5; oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: - części działki nr 4/89 położonej w Bytomiu przy ul. Bratków, - części działki nr 4/89 położonej w Bytomiu przy ul. Bratków; 2. Wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy: - części działki nr 63/39 położonej w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej; oddania w dzierżawę w drodze przetargu: - części działki nr 956/253 położonej w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej. Nie wypalajmy traw! Urząd Miej ski w Bytomiu informuj e, że w okresie wiosennym odnotowuj e się wzmożoną ilość przypadków wypalania traw, co wbrew wielu poglądom nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - prowadzi do niszczenia zieleni, śmierci zwierząt oraz może powodować - ze względu na gęsty dym - pow ażne utrudnienia komunikacyjne. Wypalanie traw, oprócz tego, że jest szkodliwe i niebezpieczne, jest przede wszystkim zabronione i karalne. W myśl obowiązujących przepisów działanie takie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do złotych, aresztem lub ograniczeniem wolności. Ponadto podpalacz ponosi również koszty akcji Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody. Z apisy do przedszkoli m iejskich, szkół podstaw ow ych i gim nazjów w Bytom iu na rok szkolny 202/203 Urząd Miejski w Bytomiu informuje mieszkańców miasta, że od 2 kwietnia 202 roku rozpocznie się elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 202/203 i potrwa do 6 kwietnia br. Wzorem ubiegłego roku rodzice dokonują zapisu swojego dziecka do przedszkola drogą elektroniczną na zasadach określonych w komunikacie zamieszczonym na stronie Jednocześnie informujemy, że ze środków unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki w naszym mieście kontynuowany będzie projekt I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia, w ramach którego funkcjonować będą dotychczasowe tzw. oddziały unijne w następujących przedszkolach: nr 5, nr 6, nr 20, nr 25, nr 39, nr 42, nr 44 zorganizowane dla dzieci 3-5-letnich. W ramach tego projektu w dalszym ciągu funkcjonować będą 2 oddziały dla dzieci przewlekle chorych (głównie na cukrzycę oraz choroby układu pokarmowego i oddechowego) - w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 7 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 49 Witaminka w Bytomiu- Szombierkach przy ul. Mochnackiego 53. Dodatkowo w Przedszkolu Miejskim nr 2 uruchomiony zostanie oddział przedszkolny - popołudniowy dla matek kształcących się w systemie wieczorowym. Nabory do tych trzech oddziałów odbywać się będą poza rekrutacją elektroniczną, bezpośrednio w przedszkolach. Ponadto informujemy, że do szkół podstawowych i gimnazjów rekrutacja odbywać się będzie bezpośrednio w szkołach. Zasady naboru do gimnazjów określone są w Decyzji Nr ST-KZ KS Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 202 roku (link do strony w zakładce rekrutacja). Dokładnych informacji o zasadach przyjmowania dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. PODARUJ % PODATKU dzieciom i młodzieży leczącej się w Katolickim Ośrodku Dom Nadziei w Bytomiu Pomóż nam dać im nadzieję! FUNDACJA DOM NADZIEI KRS ŚLĄSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY FIRMA WALICKI K R EM A TO R IU M Bytom ul. Piekarska 99 TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ (0-32) , fax (0-32) y/ Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem: - wypłacanie zasiłków pogrzebowych - sprzedaż trumien - 50 wzorów - wyrób wieńców i wiązanek pogrzebowych - hurtownia kwiatów - tabliczki, krzyże, klepsydry, nekrologi - kaplica pogrzebowa, nowoczesne chłodnie - orkiestra, organista, gra na trąbce, fotograf - pomniki i grobowce - wykonywanie sekcji na zlecenie osób prywatnych oraz instytucji ubezpieczeniowych - tanatopraksja (konserwacja dala) O każdej porze jesteśmy do Państwa dyspozycji. \/ Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone niemieckim znakiem jakości Działamy profesjonalnie bez pośrednictwa. >/ Posiadamy własne krematorium. Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok w kraju i za granicą. BIURO CZYNNE: od 8.00 do 6.00 w soboty od 8.00 do 3.00

11 W KRONIKA POLICYJNA Informuje aspirant sztabowy Adam Jakubiak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. 23 marca Trzech napadło. Na ulicy Olszewskiego policjanci z komisariatu w Szombierkach zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 9,9 i 28 lat. Poturbowali oni 9-latka, po czym zrabowali mu aparat fotograficzny oraz łańcuszek. Za popełniony rozbój grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności. Grasowali na autostradzie. Policjanci z Miechowic i z sił prewencji wybrali sie na rekonesans w rejon budowanej autostrady. Ja k się okazało, przeczucie ich nie myliło. Zatrzymali tam trzech mężczyzn kradnących metalowe kotwy zbrojenia terenu. Wpadł z prochami. W samochodzie mieszkańca powiatu będzińskiego policjanci z Wydziału Kryminalnego znaleźli marihuanę. Ogołocił wąskotorówkę. Na ulicy Świętego Marka policja zatrzymała 34-latka, który 22 marca z torowiska kolejki wąskotorowej skradł metalowe elementy o wartości 5700 złotych. 24 marca Najechał na leżącego. Na ulicy Worpie opel astra najechał na leżącego na drodze gruntowej 65-letniego mężczyzny. Pieszy trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Pobili na ulicy. Na u licy Piekarskiej trzech młodych mężczyzn w wieku 2, 2 i 8 lat pobiło 2-latka. Policja wyjaśnia okoliczności ich agresywnego zachowania. Tego dnia na ul. Piekarskiej ujęto dwóch 7-latków i 2-latka, którzy pobili 4-letniego mężczyznę. Obcokrajowiec z promilami. Na ulicy Świętochłowickiej policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli daewoo nexię. Prowadzący samochód obywatel Ukrainy miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i pożegnał się z prawem jazdy 25 marca Poturbowany malec. Na skrzyżowaniu ulic Samotnej i Nowej jadący na rowerku 5-letni chłopiec najechał na bok jadącego opla corsy. Chłopczyk trafił na obserwację do szpitala w Chorzowie, natomiast okolicznościami zdarzenia zajęła się policja drogowa. Wpadka z marihuaną. Na ulicy Szymały policja zatrzymała 23-latka, który miał przy sobie 70 gramów marihuany Trafił w słup. Na ulicy Mochnackiego prowadzący hyundaia 63-latek, mający,6 promila alkoholu, uderzył w słup. 80 złotych. Do aresztu trafił 27-letni nigdzie niezameldowany na stałe mężczyzna, który w mieszkaniu 60-latcjanci zatrzymali 45-latka, który znieważył ich słownie i naruszył ich nietykalność. Potrącił i odjechał. Policja poszukuje kierowcy, który na ulicy Chorzowskiej potrącił nietrzeźwą młodą kobietę. Mężczyzna wezwał pogotowie, a kiedy przyjechała karetka, odjechał. Tymczasem zgodnie z prawem powinien poczekać na patrol policji. 27 marca Włamania do samochodów. Włamano się do seata ibizy zaparkowanego na ulicy Strzelców Bytomskich w Stroszku. Łupem złodziei padły narzędzia o wartości 60 złotych. Natomiast z volkswagena stojącego na ulicy Matejki skradziono radioodtwarzacz. Amator obuwia. W skle- ka skradł 80 złotych. Sprawca zamierzał również skraść wieżę stereo, jednak wobec pojawienia się policjantów uciekł i ukrył się w piwnicy 26 marca Wielkanocny skok". Włamano się do hurtowni przy ulicy Alojzjanów. Łupem złodziei padło 9 tysięcy jaj, komponenty oraz butla z gazem. Wybita szyba. Policjanci z komisariatu w Stroszku zatrzymali 60-letniego bezdomnego mężczyznę, który wybił szybę w oknie mieszkania przy ulicy Strzelców Bytomskich. Popadł w tarapaty. W trakcie interwencji na ulicy Kasperka polipie z obuwiem w Centrum Handlowym Agora zatrzymano 20-latka, który usiłował skraść buty o wartości 260 złotych. Towar bez akcyzy. Policjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych znaleźli w mieszkaniu przy ulicy Siemianowickiej alkohol i papierosy bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. 28 marca Zginęło audi i rower. Nieustaleni sprawcy skradli audi A-4 zaparkowane na ulicy Reja. Właściciel oszacował wartość samochodu na 25 tysięcy złotych. Tego dnia z ulicy Kolejowej skradziono damski rower. Zgłosił fikcyjny rozbój Ciemna strona życia ŻYCIE BYTOMSKIE Na podwójnym gazie. Policjanci skontrolowali jadący ulicą siemianowicką samochód marki Rover. Siedzący za kierownicą mieszkaniec Sosnowca miał 0,56 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wypadki. Kierowca autobusu lin ii 92 został zmuszony do gwałtownego zatrzymania pojazdu. Jadąca wewnątrz 82-letnia kobieta upadła, doznając obrażeń ręki. Do innego groźnego zdarzenia doszło u zbiegu ulic Wrocławskiej i Łużyckiej. Volkswagen passat najechal na tył fiata dablo. Obrażeń ciała doznała 20-letnia pasażerka passata. 29 marca Prosto pod koła. Około godziny 4.30 na ulicy Siemianowickiej doszło do wypadku drogowego. 7-letnia dziewczyna nie zauważyła nadjeżdżającego volkswagena golfa, prowadzonego przez mieszkańca Radzionkowa i weszła na jezdnię prosto pod jego koła. Ranna nastolatka została odwieziona do szpitala dziecięcego w Chorzowie. Urodziny z trawą. Policjanci z komisariatu w Stroszku zauważyli stojącą przy garażach przy ulicy Okólnej grupkę młodzieży. Na widok mundurowych jedna z dziewczyn wyrzuciła plastikową torebkę. W jej wnętrzu znajdowała się marihuana. Tego dnia nieletnia obchodziła swoje 7 urodziny Bandyci poszukiwani za napad Zaatakowali ekspedientkę. Dwóch młodych mężczyzn o śniadej skórze dokonało napadu na sklep spożywczy przy ulicy Drzymały. Zajmujący się sprawą kryminalni" z bytomskiej komendy apelują o pomoc w złapaniu sprawców. Do napadu doszło 8 lutego około godziny Dwaj młodzi ludzie zaatakowali ekspedientkę, po czym zrabowali bilon oraz kilka paczek papierosów. Młodszy z napastników ma z wyglądu 5-6 lat, jest szczupłej budowy ciała o wzroście około 60 centymetrów. Starszy to mniej więcej 20-latek o wzroście 75 centymetrów i również o szczuplej budowie ciała. W chwili zdarzenia obaj bandyci byli ubrani na czarno, a starszy miał naciągnięty na głowę kaptur. Policjanci z Wydziału K rym i nalnego proszą o kontakt wszystkich, którzy mogliby przyczynić się do ujęcia napastników. U policjantów można zjawić się osobiście w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy Powstańców Warszawskich 74 bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem (32) , lub pod numerami alarmowymi 2 i 997. Eg. Chuligani wybili szybę Zdarzenie w autobusie. 7-letni wandal trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a o losie jego kolegi zadecyduje prokurator. Obaj nieletni wybili szybę w autobusie. P o licję zaalarm ow ał k ie rowca pojazdu. Mężczyzna stwierdził, że na przystanku przy ulicy Miechowickiej dwaj wysiadający chłopcy wybili specjalnie szybę w drzwiach, po czym uciekli. Na miejsce udali się krym inalni z bytomskiej komendy, poruszający się w nieoznakowanym radiowozie. Już po kilku minutach uciekający w kierunku ulicy Pocztowej wandale zostali zatrzymani. Jak K O N D O L E N C J E się okazało, obaj są już doskonale znani policjantom z komisariatu w Miechowicach. Je d en ze sprawców za swoje w cześ n ie jsze w yczyny tra fi wkrótce do m łodzieżowego ośrodka wychowawczego, a o losie jego rówieśnika zadecyduje prokurator. Niezależnie od tego za w ybicie szyby grozi im kara do 5 lat więzienia. Będą musieli również pokryć koszty naprawy drzwi. Eg. W i o l e t c i e B r y l e - K a p e l i w y r a z y s z c z e r e g o w s p ó ł c z u c i a z p o w o d u ś m i e r c i Mamy s k ł a d a j ą k o l e ż a n k i i k o l e d z y z B y t o m s k i e g o K l u b u S a m o r z ą d o w e g o P O D Z I Ę K O W A N I A Serdeczne podziękowania za liczny udział w ostatniej drodze ŚP Jacka Widawskiego oraz złożone wieńce, kwiaty i wyrazy współczucia wszystkim uczestniczącym w uroczystościach pogrzebowych składają R o d z i c e, C ó r k a i S i o s t r a Oszustwo wyszło na jaw. Kryminalni z bytomskiej komendy ujawnili przekręt, do którego doszło na terenie budowy autostrady A-. Jego autorem okazał się pracownik ochrony. Wlutym tego roku 56-letni pracow nik ochrony budowy autostrady A- w okolicach alei Jeziorańskiego powiadomił policję o napadzie dokonanym na niego w godzinach pracy. Z relacji mężczyzny wynikało, że do dyżurki, w której przebywał, weszli nieznajomi mężczyźni. Napastnicy byli agresywni i, po naciągnięciu mu na twarz czapki, zakazali wychodzić na zewnątrz. Sterroryzowany ochroniarz zeznał, że w tym czasie na budowie pojawiły się inne osoby, które skradły ważący kilkaset kilogramów młot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, a także telefon stróża, aby nie mógł szybko powiadomić policji. Wykonawca budujący autostradę ocenił wartość skradzionego sprzętu na 43 tysiące złotych. Sprawę uznano za poważną i zaję li się n ią krym inalni z bytom skiej komendy. P o licja n c i dość szybko zorientowali się, że napad rabunkowy w rzeczywistości nie miał miejsca. Problemem było natomiast ustalenie, kim są wspólnicy nierzetelnego pracownika ochrony. Ostatecznie znanymi sobie metodami funkcjonariusze namierzyli dwóch mężczyzn w wieku 26 i 30 lat. Są oni podejrzani o przywłaszczenie urządzeń. Jednocześnie zatrzymano dwóch m ieszkańców powiatu będzińskiego w wieku 32 i 37 lat. Zarzuca się im, że kup ili młot pneumatyczny i agregat, po czym - wiedząc, że pochodzą one z kradzieży, ukryli je. 56-latkowi, który złożył fałszywe zawiadom ienie o przestępstwie i kłamał podczas składania zeznań grozi kara do 3 lat więzienia, natomiast jego wspólnicy mogą trafić za kraty nawet na 5 lat. Eg. Ktoś tu był, tak bardzo... jedna chwilka i nie ma go już... Ale ciągle jest pośród nas. M sza św. w. rocznicę śm ierci naszej kochanej Mamy Zdzisławy Knapik odbędzie się r. o godz. 8 w kościele NMP w Bytom iu. Prosimy o pamięć i modlitwę. Córki Ewa i M ałgorzata

12 2 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Uchylenia uchwały nie będzie Władze odpowiadają. Nie dojdzie do uchylenia uchwały w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia Technikum nr 4 przy ulicy Katowickiej, czego domagali się rodzice kształcącej się tam młodzieży. P rzypomnijmy, że decyzja o podziale E lektro n ika i przeniesieniu jego uczniów do Zespołu Szkól Ekonomicznych oraz Zespołu Szkól M echaniczno-samochodowych zapadla w lutym. Od samego początku ostro sprzeciwiała się jej społeczność tej placówki, która wciąż ma nadzieję na anulowanie nieakceptowanego rozstrzygnięcia. K ilk a tygodni temu grupa 62 rodziców uczniów Technikum nr 4 skierowała do bytomskiej Rady M iejskiej wniosek o anulowanie wspomnianej uchwały. Sygnatariusze pisma powołując się na wyroki sadów administracyjnych twierd zili, że władze naszego miasta nie dopełniły wymogów formalnych. Ich zdaniem każdy z nich powinien być oddzielnie powiadomiony przez urzędników już o samym zamiarze podziału szkoły. Tymczasem wedle autorów wniosku (wspieranych przez Śląską Społeczną Radę Oświatową w Katowicach) władze się z nimi nie kontaktowały. U chylenia uchwały nie ma się jednak co spodziewać. Podczas ostatniej sesji jej przewodniczący Damian Doniec przedstawił pismo opracowane przez zastępcę prezydenta naszego miasta H alin ę B ied ę. W ynika z niego, że wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wymóg pow iadom ienia ro d ziców dotyczył jedynie uczniów kilku klas i we wszystkich przypadkach został dochowany. B ie da zw raca ponadto uwagę, iż spośród 62 autorów pism a je dynie 5 bezpośrednio dotyczyły decyzje związane z przyszłością Elektronika. Każda otrzymała też urzędowe powiadomienie, a stało się to w przepisowym terminie: 2 zawiadom ienia wysłano pocztą, za potw ierdzeniem odbioru, a poprzez kan ce la rię Urzędu M iejskiego poinformowano 3 zainteresow anych. Jakie diety dla radnych? Wszyscy chcą zmian. Ten temat dawno nie pojawiał się na forum bytomskiej Rady Miejskiej. Podczas marcowej sesji rajcy zajęli się pieniędzmi. Tym razem chodziło jednak o pieniądze, które sami pobierają z kasy gminy, a więc diety. P retekstem stał się projekt u ch w ał y przygotow any przez radnego opozycyjnego klubu Prawo i S p raw ie dliwość Janusza M ichurę, a popartego przez jego partyjnych kolegów. M ich u ra w u za sa d n ien iu n apisał, że chodzi mu o: pokazanie mieszkańcom, iż podstawą działalności radnych je st służebność wobec wyborców bez względu na wysokość diet oraz pokazanie, że przedstaw iciele zarówno tak zwanej k o a lic ji oraz opozycji są je d nakowo ważni bez względu na fu n k cję w R a d z ie. M ich ura naw iązał tu do dwóch kwestii. Pierw sza to wypowiedź innego członka Rady, Mariusza Kurzątkowskiego. Podczas niedawnej sesji poświęconej reorganizacji oświaty stwierdził on, że ryzyko podczas głosowania nad kontrowersyjnymi projektam i uchwał ponoszą jedynie przedstaw iciele koalicji rządzącej. Dlaczego? Bo tylko oni (poza nielicznym i p rzyp a d kam i) p ia s tu ją funk- Propozycję zmiany zasad płacenia diet przygotował radny Janusz Michura (pierwszy z prawej). cje we władzach Rady oraz są przew odniczącym i i w iceprzewodniczącym i jej kom isji. I tu dotykamy kwestii drugiej: owe stanowiska to dodatkowe wynagrodzenie. Zajm ujący je rajco wie otrzymują dwa razy większe diety, niż ich pozbawieni funkcji koledzy. Wspomniane przez Kurzątkowskiego ryzyko to nic innego, ja k praw dopodobieństwo utraty stanowiska, a co za tym idzie i pieniędzy, je ś li zagłosuje się inaczej, niż ustalono w koalicji. Jedna osoba odmówiła przyjęcia korespondencji, pozostałe 4 potw ierdziły odbiór. Kończą swoje w yjaśnienie skierowane do p rzew o d n iczącego Doń ca w iceprezydent jednoznacznie stwierdza, że żądanie rodziców jest bezzasadne. Walkę o ocalenie Elektronika prowadzą też Związek nauczycielstwa Polskiego oraz nauczycielska Solidarność. Organizacje te zaapelowały do wojewody śląskiego o anulowanie wszystkich przyjętych przez bytomskich rajców uchwał zapowiadających reorganizację oświaty. Według związkowców władze wbrew prawu nie odniosły się bowiem na piśmie do negatywnych opinii wydanych przez nie, a dotyczących planów zmian w szkolnictwie. ton Obowiązującą obecnie uchwałę o k re śla ją cą wysokość diet przyjęto jeszcze w roku 999. Zgodnie z n ią każdy czł onek R ad y dostaje m iesięcznie 450 złotych. Sumę tę podwyższa się o 40 procent, je śli rajca należy do jednej kom isji, o 80 proc., gdy za sia d a w dwóch i o 20 proc., kiedy d ziała w trzech kom isjach. 250 proc. w spom nianej podstawy dostają szefowie kom isji finansów i rew izyjnej, a 225 proc. przewodniczący pozostałych komisji. Ich wiceprzewodniczący mogą liczyć odpowiednio na 200 i 75 proc. podstawy. N atom iast p rze w o d n i czący całej Rady pobiera z kasy miasta 2235 zł, a jego trzej zastępcy po 250 zł. Ja k widać Mariusz Kurzątkow ski trafił w sedno. R a d n i k o a lic ji rząd zącej, a więc Platform y Obywatelskiej i ugrupowania Bytom Przyjazne Miasto d zię ki fu nkcjom m ają znacznie większe dochody, niż reprezentanci opozycji. Janusz M ichura w swym projekcie zaproponował inne rozw iązanie. Chciał, żeby podstawę podnieść do poziomu 500 zł. Tyle m iałby dostawać rajca nie biorący udziału w pracach żadnej z ko m isji, a jedynie p rzychodzący na sesje. 700 zł. przysługiw ałoby za przynależność do jednej kom isji, 900 za członkostwo w dwóch, a 00 zł za udział w trzech lub więcej. N ie zależnie od tego sekretarz obrad brałby 50 zł za każdy dzień pracy, a szefowie i wiceszefowie kom isji otrzymywaliby od 50 do 300 zł. M ichura planował też poważnie ograniczyć diety przew odniczącego R ady M iejskiej i jego zastępców. Według niego powinni się oni zadowolić kwotami od 200 do 400 zł. Po tych cię cia ch m ielibyśm y oszczęd n o ści, które M ich ura ch ciał wydać na prawników doradzających radnym. Propozycje rajcy P is nie znalazły jednak poparcia w iększości Rady. Wywiązała się zażarta i długa debata, lecz ostatecznie p rojekt M ichury postanow iono odesłać mu do ponownego opracowania. R a jcy PO i BPM przypom nieli bowiem, że zgodnie ze statutem miasta projekt dotyczący diet powinien przed tym, zanim się zabrano za jego om aw ianie otrzymać pozytywną opinię kom isji finansów. Tej jednak brakowało. Tak naprawdę zatem spraw a w ogóle nie powinna się znaleźć w porządku obrad. Janusz Michura po pierwszym nieudanym podejściu absolutnie nie zamierza odpuszczać. Co ciekawe radni PO w prywatnych rozmowach także przyznają, że trzeba wreszcie zm ienić stare, ustalone trzy n a ście lat temu zasady wynagradzania członków R ad y i zerwać ze zdecydow a nym finansowym faworyzowaniem ko alicji. ton O G Ł O S Z E N I E s Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Mieszkańcom Bytomia najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Niech te dni upływają na świętowaniu w gronie najbliższych, a rodzinne ciepło przyniesie wytchnienie od codzienności. Z a r z ą d B y t o m s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a K o m u n a l n e g o S p. z o. o. m i e s z k a ń c o m ś w i ą t e c z n e, w a b y c z a s W I E L K A N O C Y, c z a s z w y c i ę s t w a p r a w d y, c z a s p o k o j u i n a d z i e i p r z y n i ó s ł d o b r e r o z w i ą z a n i a n a s z y c h w s p ó l n y c h i o s o b i s t y c h t r o s k. % BYTO M SKA IN ICJATYW A SP O ŁEC ZN A Z a r z ą d i K l u b R a d n y c h B y t o m s k i e j ó) i o K o T M l #

13 Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE 3 Pieniądze na remonty kościołów Miasto pomaga. Prawie 55 tysięcy złotych z budżetu gminy zostanie przekazanych na wsparcie modernizacji zabytkowych bytomskich kościołów. Zgodę na takie rozwiązanie wyrazili radni zebrani na marcowej sesji. Dotacje trafią do obiektów, które nie są własnością miasta, lecz jako wpisane do rejestru zabytków stanowią elementy bogactwa kulturowego Bytomia. Chodzi o świątynię pod wezwaniem Świętej Rodziny w Bobrku oraz miechowicki kościół należący do parafii ewangelicko-augsburskiej. Ta ostatnia zgodnie wolą Rady M iejskiej otrzyma przeszło 32 tysiące złotych na remont dachu oraz renowację drzwi wejściowych budynku m ieszczącego Dom Opieki Ostoja Pokoju. K ośció ł w Bobrku dostanie od gminy 22 tys. zł. Przeznaczy je na prace budowlane w gmachu plebani, w której trzeba między innymi wymienić zniszczoną stolarkę okienną oraz zamontować parapety. Modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej przeprowadzono bez zarzutu. BPK zm n iejszy d łu g 5 milionów do zwrotu. Komisja Europejska pozytyw nie oceniła bytomski program poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Uznano, że opóźnienie w pracach wynikło z wyjątkowo niekorzystnych okoliczności. Przypomnijmy, że w 2004 roku, kiedy rozpoczynano realizację projektu, wartość całej inwestycji wyceniono na 62 miliony euro, z czego Unia Europejska miała przeznaczyć 49,5 miliona. Zaszły jednak zmiany i kiedy rozpoczęto wykopki, z powodu wzrostu cen usług i kosztów materiałów budowlanych wartość inwestycji wzrosła do 9 milionów euro, przy czym dotacja unijna się nie zmieniła. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne musiało zaciągnąć wyższy niż przewidywano kredyt i prace ruszyły. Inwestycja miała zostać zakończona do 200 roku, jednak nastąpiły komplikacje. Silne opady deszczu zalewały i niszczyły wykopy, co wydłużało termin prac. Prace komplikowały dodatkowo szkody górnicze, rozpoczęcie budowy autostrady, a także konflikty z mieszkańcami. Szkody górnicze dały się we znaki szczególnie w Karbiu i Miechowicach. Natomiast woda regularnie uszkadzała wykopy m.in. na ulicy Piłsudskiego. Dodatkowo w kilku przypadkach sieć trzeba było wydłużyć w stosunku do pierwotnego projektu, bowiem wymagały tego warunki w terenie. Kom isja Europejska zgodziła się na przedłużenie terminu zakończenia prac do czerwca 20. W m inionym roku zakończono ostatecznie inwestycję, wykonując głównie prace kosmetyczne po wykopach. Po zbadaniu dokumentacji u nijni komisarze zadecydowali, że przekażą B P K 5 milionów euro z obiecanej sumy wcześniej niż się tego spodziewano. Pieniądze trafią na konto lada dzień. Dzięki temu zmniejszy się wysokość zaciągniętego kredytu i odsetek. W B P K przyjęto decyzję z zadowoleniem, bowiem wielu gminom podania o takie przyspieszenie i wydłużenie terminu prac odrzucono. S. Nasze działki w katowickiej strefie Będą inwestycje? Bytomscy radni wyrazili zgodę na włączenie 30 działek do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma to pomóc w ich zagospodarowaniu. K S S E pow stał a w roku 996. Inwestujący na należących do niej terenach przedsiębiorcy działają na preferencyjnych warunkach, korzystając na przykład z różnego rodzaju zwolnień i ulg podatkowych. Dzięki temu mogą tworzyć nowe miejsca pracy i uczestniczyć w restrukturyzacji gospodarki. Bytom miał dotąd tylko jedną nieruchomość wchodzącą w skład Strefy. Chodzi o teren przy ulicy Adamka w Łagiew nikach, na którym funkcjonuje spółka 3 Factory. Do przyszłego roku ma ona wybudować centrum zapasowe dla firmy zajmującej się przetwarzaniem danych, tak zwane Data Center. Decyzją radnych podczas ostatniej sesji do K S S E włączono 30 działek należących w przeszłości do nieczynnej już kopalni Powstańców Śląskich. Usytuowany przy ulicy teren zajmuje aż 29,7 hektarów, a gmina ma go w użytkowaniu wieczystym od skarbu państwa. - Starania o włączenie tego obszaru do K SSE, to konsekwencja realizowanych w Bytomiu inwestycji drogowych - mówi prezydent naszego miasta Piotr Koj. - Większość terenów strefy leży przy głównych krajowych i międzynarodowych ciągach komunikacyjnych. Ułatwienie w pozyskaniu inwestorów stwarza nam przebiegająca przez Bytom autostrada A. Z włączeniem terenów do K SSE miasto wiąże spore nadzieje, licząc na pojawienie się inwestorów skuszonych atrakcyjnymi warunkami finansowymi. - To przede wszystkim szansa na nowe miejsca pracy i większe wpływy do budżetu z podatków oraz rozszerzenie bazy gospodarczej o firmy związane z nowymi technologiami - mówi Piotr Koj. ton O G Ł O S Z E N I E

14 4 ZYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Wedle wojewody radny niesłusznie stracił mandat Skarga odrzucona. Wojewoda śląski niespodziewanie włączył się do sporu o mandat radnego Platformy Obywatelskiej Piotra Kardasza. Jego zdaniem odebrano mu go niesłusznie. Rada Miejska z takim stanowiskiem się jednak nie zgadza. Wstyczniu bytomscy rajcy przyjęli uchwalę o wygaśnięciu mandatu Piotra Kardasza. Wcześniej radny Prawa i Sprawiedliwości Janusz Michura zarzucił mu, że zlamal przepisy, gdyż występował jako pełnomocnik prywatnej firmy, która prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Kardasz nie zaprzeczał, lecz dowodził, że nie brał za swą pracę pieniędzy i na czas złożył stosowną rezygnację z funkcji pełnomocnika. Mimo to radny PO sam poprosił Radę, by wygasiła jego mandat, zapowiadając walkę o obronę dobrego imienia przed sądem. Niedługo potem Kardasz rzeczywiście wystąpił do gliwickiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sprawę wmieszał się także wojewoda śląski. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu zaskarżył on do WSA. Skarcił przy tym bytomską Radę, zarzucając jej uchybienie konieczności wnikliwego rozeznania przypadku, rozważenia całego m ateriału dowodowego i przekonującego uzasadnienia decyzji. Wedle wojewody nie ma przesłanek, by uznać, że Kardasz reprezentował firmę działającą na mieniu komunalnym, bo jego O G Ł O S Z E N I A pełnomocnictwo straciło ważność 0 listopada 200 roku. Złożona do WSA skarga trafiła też do bytomskiej Rady Miejskiej, która w głosowaniu postanowiła je j nie uwzględniać. W uzasadnieniu radni bronią się i atakują jednocześnie. Nie zgadzają się z zarzutem niewłaściwego załatwienia problemu, twierdząc, iż zbadali wszelkie okoliczności bardzo starannie, co potwierdza zebrany materiał dowodowy. Poza tym zdaniem naszej Rady nie ma wątpliwości, iż mocodawcy Kardasza wykorzystywali w swej działalności nieruchomości należące do gminy Co najważniejsze Rada przywołuje zupełnie inne daty, niż wojewoda. Wedle niej dopiero 2 listopada 20 (a więc ponad rok później niż w wersji wojewody) roku Piotr Kardasz poinformował pracowników Urzędu Miejskiego o rezygnacji z udzielonych mu pełnomocnictw. Mało tego w aktach sprawy znajduje się kopia oświadczenia rajcy PO, w którym on sam rezygnuje z pełnomocnictwa. Na piśmie widnieje jeszcze inna data: 3 listopada 20 roku. To zaś zdaniem bytomskiej Rady budzi wątpliwości co do faktycznej daty załatwienia tej sprawy. ton Marszałek owija w bawełnę, wicemarszałek wali wprost Czy Muzeum Górnośląskie się obroni? Trwa batalia o zachowanie Muzeum Górnośląskiego jako samodzielnej placówki z siedzibą w Bytomiu. Zaangażowali się w nią między innymi śląscy posłowie - zarówno rządzącej partii, jak i ci z opozycji. P rzyp o m n ijm y : Z a rz ą d Województwa Śląskiego zle cił opracow anie ekspertyz dotyczących celowości połączenia Muzeum Śląskiego w K atow icach z Muzeum Górn o ślą skim w Bytom iu i stworzen ia z n ich jednej in stytucji pod n azw ą M uzeum Ś lą s k ie w Katow icach. D la bytom skiej placów ki oznaczałoby to je j l i kw idację jako sam odzielnego podm iotu i sprow adzenie do ro li f ilii instytucji katow ickiej. Stąd też p ojaw iła się hasłowa nazwa o zagrożeniu likw id a cją Muzeum Górnośląskiego. P re zydent Bytom ia Piotr Koj n apisał na swoim blogu 30 stycznia tego roku notkę pod hasłem N IE dla lik w id a c ji Muzeum G órnośląskiego. Tym czasem takie staw ianie spraw y okazuje się nadzwyczaj wygodne dla władz województwa śląskiego. M a rsza łe k w ojew ództw a ś lą skiego może w ów czas szcze rze i z powagą odpow iedzieć: N ie p lan u je m y żadnej lik w i d acji Muzeum Górnośląskiego. Owszem, zle ciliśm y ekspertyzy, ale w spraw ie reo rgan izac ji i p ołączenia obu muzeów. Warto zauważyć, że m arszałek województwa w tym wypadku le ci w k u lk i d o kład n ie tak samo, ja k czyn ił to prezydent Bytom ia w sprawie E lektro n i k a. Władze Bytom ia również, w yko rzystu jąc n iu a n se słów, tw ierdziły, że w naszym m ieście nie lik w id u ją tej zasłużonej szkoły, a jedynie p rzep ro wadzają reorganizację systemu oświaty i łączą Tech n ikum nr 4 z innym i szkołam i. Ja k zwał tak zwał, efekt będzie identyczny: lik w id a c ja E le k tro n ik a i lik w id a c ja M uzeum G órn o śląskiego. W obu przypadkach należy dodać: jako sam odzielnych podmiotów. Warto zauważyć jeszcze je d ną rzecz: w yraźną rozbieżność pom iędzy d eklaracjam i w icem a rsza łk a w ojew ództw a ś lą skiego Jerzego Gorzelika a dek la ra cja m i m arszałka Adama M a tu sie w ic z a. Je r z y G orzelik, w zarządzie województwa o d p o w ie d z ia ln y za p la c ó w k i ku ltu ry, a w ięc także m u zea, stw ie rd ził w w yw iad zie dla Życia Bytom skiego : Ze względu na tryb podejmowania decyzji jest to sprawa polityczna, poniew aż decydują ra d n i wojewódzcy. Myślę, że prognozą realistyczną jest stwierdzenie, że m amy 80 procent szans na to, że dojdzie do połączenia obu muzeów. Adam M atusiew icz zdecydow anie je st zw o le n n i kiem o w ija n ia w b aw e łn ę. Odpow iadając na lis t posłowi T om aszow i G ło g o w sk iem u, M atusiew icz n apisał: Pragnę podkreślić, że sprawa połączen ia M uzeum G ó rn o ślą skiego i M uzeum Ś lą sk ie g o n ie je st obecnie rozpatrywana przez Z a rząd Województwa Śląskiego. N ie da się oprzeć w rażeniu, że to wspom niana ju ż gra w k u l k i. R zeczyw iście - spraw a nie je st rozpatryw ana form alnie, zarząd nie dyskutow ał jeszcze projektu odpowiedniej uchwały. N iem niej trw ają prace koncepcyjne, o których otw arcie mówi G orzelik: Zarząd na ra zie w yraził taką intencję, przedstaw ił pomysł, który poddał recenzjom dwojga ekspertów. Natom iast Ministerstwo K u l tury i D ziedzictw a Narodow e go um yw a rę ce, p rzy jm u ją c raczej postawę M atusiew icza niż G orzelika. Odpow iedzi na in te rp e lację posła W ojciecha Szaram y u d zie liła M ałgorzata O m ila n o w sk a, p o d se k re ta rz stanu w M inisterstw ie K u ltu ry i D ziedzictw a Narodowego. N ie ustosunkowuje się ona do problemu, a jedynie powtarza inform acje ju ż znane: Chciałabym podkreślić, że m inister k u ltu ry i dziedzictw a narodowego n ie je st organizatorem Muzeum Górnośląskiego w B y tomiu. Organizatorem Muzeum Górnośląskiego w Bytom iu jest m a rsza łek w ojew ództw a ś lą skiego. (...) Z inform a cji otrzym a n ych od m a rsza łk a w ojewództwa śląskiego w ynika, że w ża dnym w yp a d ku n ie je st rozważana likw idacja Muzeum G ó rn o ślą skie g o w B y to m iu, a tym samym pozbawienie tego miasta ważnego ośrodka k u ltu ry. Natomiast, w oparciu o opinie przygotowane przez specjalistów w dziedzinie muzealnictwa i historii sztuki, obecnie a n a lizowane są m ożliw ości połączen ia M uzeum G ó rn o ślą skiego w Bytom iu z Muzeum Śląskim w Katowicach. Ja k dotąd w ładze samorządowe województwa śląskiego nie podjęły żadnych fo rm a ln ych działań m ających w celu połączenie obu wyżej wym ienionych instytucji. W o b liczu ta k ic h in fo rm a c ji w arto p o d k re ś la ć : za p o wiadane przez w icem arszałka Jerzego G o rze lika połączenie obu muzeów oznacza de facto lik w id ację Muzeum Górnośląsk iego jako sam odzielnej in stytucji z siedzibą w B ytom iu. Dlatego społeczność Bytom ia p o w in n a szu k a ć w szy stk ic h m o żliw y ch so ju szn ikó w, aby nie dopuścić do re a liza c ji takiego p lan u. N a skuteczność władz m iasta raczej nie można tu liczyć. Symptomatyczne jest, że na podobne pytanie m arszałe k M atusiew icz odpow iedział prezydentow i P io tro w i K o jo wi 4 lin ijk a m i listu, a posłowi Tom aszowi Głogow skiem u p i smem liczącym półtorej stronicy. Wszyscy trzej - Matusiewicz, K oj i Głogowski należą do tej sam ej rzą d zą ce j p a rtii, czy li Platform y O byw atelskiej. Ju ż takie proporcje pokazują, ja k władze województwa lic z ą się z prezydentem Bytomia. MARCIN HAŁ AŚ Pobił swojego ojca na śmierć Tragiczna libacja. 30-letni mieszkaniec śródmieścia Bytomia śmiertelnie pobił swojego ojca. Stało się to podczas kilkudniowej libacji alkoholowej. Decyzją sądu przestępca został tymczasowo aresztowany. Fot. TOMASZ SZEM ALIKOW SKI Wm in io n y w torek w ie czorem policjantów pow iadom iono o zgonie 57-letniego bytomianina mieszkającego w budynku przy ulicy Miarki. Już z pierwszych ustaleń przybyłych na miejsce tragedii funkcjonariuszy, wynikało, że do śm ierci mężczyzny mogło dojść w wyniku brutalnego pobicia. To przypuszczenie potwierdziło się całkowicie w trakcie wszczętego natychm iast dochodzenia wyjaśniającego. Na podstawie zeznań świadków oraz innymi metodami operacyjnymi stróże prawa odtworzyli szczegółowy scenariusz wydarzeń mających tak dramatyczny finał. Ja k się okazało, ofiara wraz ze swoim synem, żoną i dwójką innych osób w wieku 32 i 50 lat brała udział w trw ającej k ilk a dni lib a c ji. Wszyscy spożyli pokaźną ilość alkoholu. W trakcie popijawy 30-latek skatował swojego ojca. Ja k ustalono, zrobił to powodowany wcześniejszymi poważnymi konfliktam i rodzinnym i. D zień po napaści wskutek odniesionych ran 57-latek zmarł. Podejrzany o pobicie ze skutkiem śm iertelnym 30-latek stanął przed sądem, który na wniosek bytomskich śledczych tymczasowo go aresztował. Za pop ełnione przestępstw o może spędzić w w ięzieniu od 2 do 2 lat. izo

15 Sztuka i nauka na festiwalu Udana impreza. Ciekawe wykłady, warsztaty i prezentacje złożyły się na Bytomski Festiwal Nauki i Sztuki. Odbywającej się po raz piąty imprezie towarzyszyły też Targi Edukacyjne. Czterodniowy festiwal, podczas którego szansę prezentacji otrzymują wszystkie działające w naszym mieście uczelnie wyższe, zainaugurowano w Bytomskim Centrum Kultury. Studenci Wydziału Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej zaprezentowali bale Jezioro łabędzie, a prezydent Piotr Koj nagrodził laureatów konkursu Bytomski przedsiębiorca ju tra. Najcenniejsze wyróżnienie odebrał Bartosz Noculak z V III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Listę uhonorowanych uzupełnili Joanna Chechlińska z IV LO, Adam Foltyn z Zespołu Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, Dominika Hudziec z V LO, Aleksandra Jędrychowska z Zespołu Szkół Technicznych, Agata Jonek z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Filip Kałamaga z I I LO, Marcin Pyrk z Zespołu Szkół Mechaniczno- Samochodowych, Agata Stosio z Państwowych Szkół Budownictwa, a także Zuzanna Synowiec z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Główne wydarzenia festiwalu odbywały się w szom bierskiej h a li N a S k a rp ie. Im p rezę odwiedzali zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i ich nauczyciele. Przygotowana z myślą o nich oferta była okazała. Studenci grafiki Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych pokazali swe grafiki, a poza tym zorganizowali warsztaty ilustrowania tekstu technikami tradycyjnymi, ja k i komputerowymi. Zaproszeni p relegenci zaprezentow ali wykłady poświęcone między in- REKLAMA Podczas Targów Edukacyjnych wystawcy prześcigali się w sposobach zwrócenia na siebie uwagi absolwentów. Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE 5 nymi roli człowieka w rozwoju tech niki, spraw łączących Polaków i Japończyków czy wykorzystaniu naturalnych zdolności najmłodszych do filozofowania i twórczego myślenia. Im prezie towarzyszyły zaplanowane na m iniony czw artek i piątek Targi Edukacyjne. Do hali przy ulicy Frycza-Modrzewskiego ściągnęły one blisko 60 wystawców, którzy chcieli przekonać do sieb ie absolwentów gimnazjów, ja k i szkół ponadgimnazjalnych. Atrakcyjnie wyposażone stoiska przygotowały szkoły wyższe reprezentujące nie tylko nasz region, ale i sąsiednie, zakłady usługowe oraz różnego rodzaju szkoły. Kuszono nowymi kierunkami kształcenia, nowoczesną bazą dydaktyczną, wysokim poziom nauczania i cenionymi wykładowcami oraz oryginalnością. Ofertę tę miało szanse zobaczyć kilka tysięcy osób. Część z nich szukała możliwości kontynuowania nauki, reszta zaś liczyła na zdobycie ciekawego zajęcia. aure Strażacy uratowali emeryta Zawsze na służbie. Starszy ogniomistrz Andrzej Pielok i młodszy kapitan Grzegorz Swoboda, jadąc na służbę, uratowali od śmierci 73-letniego mężczyznę. Obaj funkcjonariusze, jadący we wtorek 2 lutego rano do pracy, zauważyli mężczyznę leżącego na chodniku w pobliżu pawilonu Biedronka przy ulicy Krakowskiej. Funkcjonariusze natychmiast się zatrzymali i kiedy przekonali się, że mężczyzna nie oddycha i jego serce nie pracuje, przystąpili do reanimacji. Powiadomili również kolegów z jednostki przy ul. Strażackiej i pogotowie ratunkowe. Pierwsi na miejsce przyjechali specjalistycznym wozem ratownicy strażaccy, którzy używając sprzętu przystąpi do reanimacji. Chwilę później ich obowiązki przyjęli ratownicy pogotowia ratunkowego, Hałasował i usiłował przekupić Kasa nie pomogła. Pewien mieszkaniec Bobrka był w stanie zapłacić za pozwolenie na głośne puszczanie muzyki. Problem w tym, że policjanci nie chcieli zostać kasjerami. Wminiony poniedziałek około godziny 3 nad ranem na policję zatelefonowali lokatorzy jednego z budynków przy ulicy Konstytucji w Bobrku, skarżący się na bardzo głośną muzykę odchodzącą z jednego z mieszkań. Nie był to jedynie problem domowników, bowiem po przybyciu policjanci stwierdzili, że głośna muzyka zakłóca również spokój w całej okolicy. Powodem były otwarte na oścież okna mieszkania, którego lokator urządził dla okolicy głośny koncert. W trakcie interwencji 50-latek bez oporów zamknął okno i wyłączył sprzęt audio, policjanci więc odjechali. Jednak kilkanaście miktóre odwiozło nieprzytomnego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przy alei Legionów. W miniony czwartek 73-latek, którzy przeszedł zawal serca, znajdował się nadal na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, jednak czuł się już w miarę dobrze. Strażacy nie po raz pierwszy uratowali życie człowiekowi, który zasłabł na ulicy. Jakiś czas temu sporo szczęścia miał mieszkaniec Wrocławia, którzy przechodząc obok komendy straży dostał zawału. Również wtedy po reanimacji funkcjonariuszy trafił do szpitala, po wyjściu z którego podziękował strażakom. S. nut później policjanci patrolujący okolicę ponownie usłyszeli hałas dochodzący od strony budynku, w którym niedawno przebywali. Ja k się okazało, ułańska fantazja mężczyzny powróciła. Otworzył ponownie okno na oścież i zafundował sąsiadom kolejną porcję hałasu. Policjanci wrócili więc do pijanego 50-latka. Mężczyzna został odwieziony do izby wytrzeźwień, jednak po drodze usiłowal przekonać mundurowych, że powinni go wypuścić w zamian za wręczone im 00 złotych. W efekcie został zatrzymany i osadzony w areszcie. Za próbę przekupstwa grozi mu obecnie kara do 0 lat pozbawienia wolności. Eg. Co oznacza być na pierwszej stronie w w yszukiw arce Google? Internet stał się w obecnych czasach jednym z głównych źródeł pozyskiwania informacji. Dostęp do Internetu jest już praktycznie w każdym domu, a ludzie coraz chętniej korzystają z jego możliwości. Ten wirtualny świat umożliwia reklamę Państwa firmy oraz pozyskanie nowych klientów, dlatego warto posiadać własną stronę internetową i być tam gdzie nasz klient. Strona W W W ma jednak pełną skuteczność tylko wtedy, gdy jest łatwa do odnalezienia. Aby strona Państwa firmy była widoczna w Internecie, musi być zarejestrowana w wyszukiwarkach i katalogach stron. Dodatkowo należy ją odpowiednio przygotować" pod proces pozycjonowania, aby wyszukiwarki takie jak Google czy Netsprint odnalazły na niej możliwie jak najwięcej istotnej treści nawiązującej do tematyki branży. Pozycjonowanie stron zapewnia firmie czołową pozycję w wyszukiwarce Google po wpisaniu danych fraz (np. firma budowlana Bytom czy salon urody Piekary Śląskie). Ludzie nie zawsze są zorientowani, czy w ich pobliżu znajduje się firma świadcząca dane usługi, dlatego bardzo często szukają tego typu usług w Internecie. Profesjonalne pozycjonowanie poprawia ranking strony i przyciągnie również nowych klientów-jest to pewne. Ile kosztuje pozycjonowanie stron? Koszty pozycjonowania stron są uzależnione od popularności słów kluczowych, na które strona ma być pozycjonowana. Przy niektórych frazach wypromowanie serwisu jest bardzo trudne ze względu na dużą konkurencję -jest to jednak możliwe. Przy mniej popularnych słowach kluczowych efekty mogą pojawić się już po kilku tygodniach, przy bardziej popularnych frazach efekty można otrzymać nawet po paru miesiącach. Usługa jest na tyle jasna, że po każdym miesiącu otrzymują Państwo zestawienie z wyszczególnioną pozycją Państwa strony w danym dniu. W firmie redeye.pl płacą Państwo dopiero za widoczne efekty poprawy pozycji strony w wyszukiwarce, jeżeli serwis znajduje się poza pierwszą 0 wyników wyszukiwania ponad 7dni, wówczas nie naliczamy opłaty miesięcznej za pozycjonowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej lub pod numeremtelefonu +48 (32) Pomożemy wypromować Twoją stronę!

16 6 ŻYCIE BYTOMSKIE Środek życia Wszedłem w świat przez Bytom Biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, specjalnie dla Czytelników Życia Bytomskiego" opowiada o swojej młodości spędzonej w Bytomiu Do 8. roku życia mieszka! w Szombierkach. Siedem lat później Jan Kopiec został kapłanem kościoła powszechnego. 6 stycznia 993 roku przyjął w Rzymie z rąk papieża Jana Pawia II sakrę biskupią. Pełnił posługę jako biskup pomocniczy diecezji opolskiej, równocześnie pracując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie przeszedł kolejne stopnie naukowej kariery aż do nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego. W grudniu 202 roku papież Benedykt X V I powierzy! mu diecezję gliwicką, mianując go jej biskupem ordynariuszem Prosząc księdza biskupa o wywiad - napisałem maila z prośbą na adres kurii. Byłem pewien, że będę musiał uporczywie i długo przebijać się przez bufor sekretarzy i kancelistów. Tymczasem ksiądz biskup odpowiedział osobiście - już po kilkunastu godzinach, z własnego maila. Zawiadując całą diecezją, zgodził się na wywiad dla naszego świeckiego, lokalnego tygodnika; przyjął mnie już po kilku dniach. I właściwie nie musiałem o nic pytać: mogłem wysłuchać półtoragodzinnej, bardzo osobistej wspomnieniowej gawędy o Bytomiu zapamiętanym z dzieciństwa. Oto wypowiedź biskupa Jana Kopca dla naszej gazety: - Przyznam się, że dawno już nie spacerowałem po Bytomiu, chociaż na takie odwiedziny zapraszają mnie różni ludzie, rozpoczynając od prezydenta miasta. Niestety, jako biskup mam bardzo mało czasu i trudno mi przyjąć takie zaproszenie. Jednak w czasie młodości, do chwili zdania matury i ukończenia liceum w Bobrku - byłem bardzo z Bytomiem związany. Bytom niezwykle mi imponował, zarówno historią, jak i klimatem historycznym, który dało się odczuć, spacerując jego ulicami. Ten klimat odkrywałem także dzięki bardzo dobrym nauczycielom historii. To była pani Halina Ciesielska w Szombierkach, w Szkole Podstawowej nr 34, a potem dyrektor Zdzisław Rabicki w liceum ogólnokształcącym w Bobrku. Przyznam, że w wolnym czasie bardzo lubiłem udawać się z Szombierek do Bytomia i chłonąć klimat jego uliczek, zwłaszcza tych w pobliżu kościoła mariackiego. Spacerowałem często ulicą Józefczaka, Wałową, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. Mogłem sobie wyobrażać, jak Bytomwyglądal w średniowieczu i aż do 86 roku. Klub Literacki - Bronisławowi Duchowi, wychowawcy mojej klasy w liceum w Bobrku, zawdzięczam pierwszy kontakt z Klubem Literackim, prowadzonym wówczas w Bytomiu przez profesora Władysława Studenckiego. Pan Duch już w pierwszej klasie liceum powiedział mi, że istnieje taka inicjatywa w Bytomiu, że można uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach, na które wstęp jest wolny. Zacząłem więc chodzić na te wykłady razem z kolegą Andrzejem Masiewiczem-we dwóch było nam raźniej. Profesor Studencki wydawał się niezmordowany w ubogacaniu Bytomia tchnieniem szerokiej kultury. Do dziś pamiętam wspaniałą paletę ludzi, których wykładów słuchałem w czasie spotkań Klubu Literackiego - od sławnego historyka profesora Adama Vetulaniego poprzez Olgierda Budrewicza i redaktora Edmunda Męclewskiego, aż do wielu wybitnych polonistów i historyków literatury. To było dla nas jak odkrywanie nowego świata. Po kilku pierwszych wykładach profesor Studencki poprosił, abyśmy zostali chwilę. Dla młodych ludzi stanowiło to wielkie wyróżnienie! Zapyta! nas, czy nie zechcielibyśmy co tydzień wywieszać plakatów. Wcześniej do wydrukowanych już afiszy mieliśmy za zadanie wpisać datę, nazwisko prelegenta i tytuł wykładu. Takie plakaty należało umieścić w witrynach dwóch księgarni - jedna miała siedzibę u zbiegu ulicy Dworcowej i placu Kościuszki, druga-po drugiej stronie placu Kościuszki, przy ul. Jainty. Profesor prosił, żeby plakaty wywieszone zostały do piątku. Wykłady odbywały się we wtorki i może zaledwie dwa albo trzy razy w ciągu czterech lat zdarzyły się sytuacje, kiedy profesor we wtorek nie znał jeszcze nazwiska osoby, mającej wystąpić w następnym tygodniu. W takim wypadku dzwoni! z tą informacją do naszej szkoły. Jeden raz byliśmy na wycieczce szkolnej, wróciliśmy dopiero w sobotę i plakat wywiesiliśmy z opóźnieniem Profesor byl wówczas nieukontentowany. Nie ukrywam, że w tym czasie rozwijałem się i kształciłem, dzięki takiemu właśnie zaproszeniu - żeby czasu nie marnować w młodym wieku. Mogłem doświadczyć spotkania z ludźmi którzy reprezentowali niezwykle wysoki poziomduchowy, intelektualny. W sporcie, choć nie jest to powodem do dumy, nie widziałem dla siebie miejsca, więc nie poświęcałem czasu na chodzenie na mecze albo uczestniczenie w szkolnych rozgrywkach. Moim marzeniem było - zdać na historię, na Uniwersytet Jagielloński. Kiedy byłem w jedenastej (maturalnej) klasie, profesor Władysław Studencki namawia! mnie, żeby wybrać filologię polską w Opolu, gdzie on wykłada!.,, - Poprowadzę patia na smnmiamnn magisterskim, jak pan będzie wykazywał postępy, może się zdarzyć, że zostanie pan po studiach zaangażowany na uczelni - tak namawiał mnie profesor Studencki, bo były to czasy, kiedy młodemu człowiekowi mówiono na pan. Wówczas jednak byłem już zdecydowany, aby wybrać studia teologiczne. Fiński domek z ogródkiem - Moi rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi, więc oczywiście zawdzięczam im wybór drogi życiowej. Mieszkaliśmy w fińskim domku, teraz już nieistniejącym, przy ulicy Chmielnej - pomiędzy końcem dzisiejszej u licy Mochnackiego a u licą Nowakowskiego. W Szombierkach istniało duże osiedle około 500 fińskich domków, a fakt że mogliśmy mieszkać w jednym z nich - traktowaliśmy jak prezent od samej Opatrzności. W mieście przemysłowym, pełnym kopalń, hut i - co tu dużo ukrywać - zaduchu, wyziewów hutniczych i tych z pobliskich elektrowni, te domki z maleńkim ogródkami były oazami szczęścia. Oczywiście, wtedy to były domki jeszcze bez centralnego ogrzewania, bez cieplej wody, ale za to jaką swobodę tam odczuwaliśmy! Mój ojciec byl zakochany w pracy ogrodniczej - może na zasadzie kontrastu, skoro na kopalni mial ciężką pracę pod ziemią, wolny czas spędza! w ogródeczku, przy drzewach i kwiatach. Tata pieści! ogródek i dla mnie było to wspaniałe dzieciństwo. Nie przelewało się nam materialnie, ale też absolutnie nie cierpieliśmy żadnej biedy. Byłem jedynakiem, rodzice starali mi się dać wszystko, co najlepsze. Od dziecka byłem za każdym drukowanym słowem Pamiętam jak dziś-jeszcze w przedszkolu nauczyłem się czytać. Na moje szóste urodziny mama kupiła bajki - książeczki, które sprzedawano wówczas po złotówce. Wydawało mi się, że są najpiękniejsze na świecie. Zbierałem kompleciki tych książek. Mama mówiła ciociom i wujkom: Ja k chcecie mu zrobić radość na święta, to nie kupujcie czekolady, ale jakąś bajeczkę. Potem o dkryłem, że praca z książkami mnie pociąga. Jako czternastolatek miałem już niezły, jak na ucznia szkoły podstawowej, księgozbiór, głównie książek historycznych. Oczywiście nie były to opracowania naukowe, ale biblioteczka bardziej popularna, łącznie z różnymi powieściami historycznymi. W siódmej klasie przeczytałem już cały cykl 29 powieści Kraszewskiego Dzieje Polski - od Starej baśni do Augusta I I I. Miałem szczęście, że rodzice mogli kupować mi książki i to zaowocowało - poznawałem historię. Zamęczałem też rodziców pytaniami: Dlaczego tutaj jest ta kapliczka? Naprzeciw dzisiejszego nowego kościoła ojców zmartwychwstańców w Szombierkach stała nieistniejąca już kapliczka. Potem dowiedziałem się, że postawiono ją dla upamiętnienia tragicznego wydarzenia z 878 roku. Grupa dzieci szla na religię do kościoła mariackiego i w tym miejscu kilkoro z nich zginęło od uderzenia pioruna. W ten sposób rozwijała się moja ciekawość świata i zainteresowanie historią. Nasz kościół w Szombierkach zbudowano dopiero na początku X X wieku, ale w dość nieszczęśliwej lokalizacji - na miejscu zasypanego stawu. Do tego dochodziło wydobycie węgla. Ten kościół bardzo wcześnie, już w czasie II wojny, ulega! szkodom górniczym. Stąd moje pierwsze wrażenia z czasów, kiedy miałem 4 albo 5 lat. Kościół wewnątrz podtrzymywany był stemplami, dlatego było w nim ciemno: okna znajdowały się wyżej, a niżej drewniany szalunek Wydawało mi się jako malutkiemu dziecku, że każdy kościół musi tak wyglądać. I kiedy poszliśmy do Bytomia - olśniły mnie tam piękne jasne kościoły. Kościół mariacki, gdzie historię można było niemal dotknąć, albo nawet kościół Trójcy, który jest przecież młodziutką świątynią. Jako dziecko niemal nie chciałem wychodzić z tych pięknych kościołów. Byl też kościółek, który niezwykle rozwijał wyobraźnię, a mój ojciec lubi! tam chodzić - na wzgórzu Świętej Małgorzaty. Szliśm y pod górę, wzdłuż muru, zieloną alejką, potem cmentarzyk i piękny kościółek - niewielki, ale bardzo jasny, radosny. Dzięki temu wejście w szerszy świat zawsze będzie mi się kojarzyło z Bytomiem - miastem, które dało mi odczuć, że mam na ziemi jakiś punkt zaczepienia, jakąś ojczyznę, która jest niemal magicznym punktem wiążącym Potem, kiedy poszedłem do seminarium, na studia - zawsze mówiłem o Bytomiu z ogromną dumą, bo dla mnie byl on wartością, którą zawsze warto było chłonąć i mieć w sobie obecną. W czasie moich młodych lat nigdy bym się z Bytomia nie wyprowadził. Byłem przekonany, że nie ma ładniejszego zakątka na ziemi. Z rozrzewnieniem wspominam dziś też taki drobny epizod: miałem 2 albo 3 lat, kiedy dostałem rower. Rodzice byli tymfaktem chyba bardziej przejęci ode mnie. -Tam nie jedź, tam uważaj, bo tramwaj, bo samochody - mówili mi. W całych Szombierkach istniała wtedy tylko jedna krótka asfaltowa ulica - w kierunku Goduli. Jechać w dól asfaltową drogą! To byl wówczas niemal owoc zakazany, ale też jaka radość. Umawialiśmy się w kilku kolegów i pędziliśmy w dól tą asfaltową jezdnią. Wszystkie inne ulice wyłożone były przecież tylko kocimi łbami, a na fińskich domkach mieliśmy jeszcze szutrowe drogi. Miasto najbliższe - Do dzisiaj, kiedy myślę o najlepszych wspomnieniach - staje mi przed oczyma Bytom. Nawet nie Szombierki, bo one nie były aż tak ciekawe i fascynujące. Tylko szombierska kapliczka przyciągała swoim urokiem Nie było wtedy jeszcze osiedla bloków i kapliczka stanowiła znak, jakby coś się w tym miejscu kończyło. Dopiero po latach dowiedziałem się, że rzeczywiście - ta kapliczka przy obecnej u licy Zabrzańskiej wskazywała niegdyś koniec parafii mariackiej z Bytomia. K ied y byłem małym chłopcem, parafia w Szombierkach liczyła zaledwie 50 lat i starsi mieszkańcy pamiętali jeszcze ze swego dzieciństwa, że była to jedna wielka parafia mariacka. Już jako uczeń szkoły średniej dowiedziałem się, że pod względem kościelnym Bytom do 82 roku należał do diecezji krakowskiej. To było odkrycie na miarę Am eryki, bo wcześniej nie przypuszczałem, że moje miasto może mieć coś wspólnego z Krakowem Archiwum, Opera i wdzięczność - Także w czasach licealnych

17 Środek życia ŻYCIE BYTOMSKIE 7 odkryłem Operę Śląską. Nasza szkoła otrzymywała dla uczniów kilkanaście biletów. Na pytanie nauczyciela, kto pójdzie - koledzy od razu wskazali na mnie: -Janek na pewno pójdzie, bo wiedzieli, że interesuję się sprawami kultury. W latach licealnych znalem cały ówczesny repertuar Opery Śląskiej, nie opuściłem żadnego nowego spektaklu. Może wówczas jeszcze nie rozumiałem wszystkich niuansów muzyki, ale jak wielkie wrażenie robiło na mnie to wnętrze, te inscenizacje. Ostatni raz w Operze Śląskiej byłem w 200 roku na Tanhatiserze - przedstawieniu z okazji wizyty w Bytomiu kardynała Leo Scheffczyka. Z jakim sentymentem powróciłem wówczas do tego teatru. U początku moich zainteresowań historycznych bardzo dużo dal mi kontakt z Archiwum w Bytomiu (dziś te zbiory, w których znajdują się m in. dokumenty miejskie Bytomia, przeniesiono do Katowic - przyp. red.). Jego kierownikiem byl Roman Bogacki, który mieszkał również na fińskich domkach w Szombierkach. On wprowadza! mnie do archiwum w Bytomiu, dzięki niemu poznawałem jego zasoby. Niestety, pan Bogacki chorował na pilica i zmarł młodo, po 40. roku życia. Do dzisiaj utrzymuję kontakty z jego następcą, doktorem Zbigniewem Jedynakiem, który kiedyś pracował w bytomskim archiwum, a obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach. Kiedy w 978 roku pisałem pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jej temat podpowiedział mi ksiądz Wacław Schenk - proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, a zarazem profesor KU L. Temat mojej pracy brzmiał Służba Boża w dekanacie bytomskim w latach w świetle wizytacji i byl to kolejny etap mego zgłębiania historii Bytomia - już od strony naukowej. Nie ukrywam: jeżeli ktoś organizuje w Bytomiu jakąś konferencję naukową, to nigdy nie odmawiałem udziału w niej z referatem lub choćby jakimś mniejszym głosem Tak było chociażby w czasie konferencji naukowej z okazji 750-lecia lokacji miasta. Dziś widzę, że trochę artykułów 0 Bytomiu napisałem - niektóre są niewielkie, ale nazbierało się ich niemało. To wszystko jest taką serdeczną formę wdzięczności dla miasta, które mnie ukształtowało. Do dziś jeszcze, jeśli moi studenci chcą mi zrobić jakąś przyjemność, to coś przygotują, kręcą i wtrącają do dyskusji taką dygresję: - A jak bywa w najładniejszym mieście na Śląsku, czyli Bytomiu... Kiedy już w czasie pracy kapłańskiej przyjeżdżałem do mojej mamy mieszkającej w Szombierkach, zawsze wychodziłem od niej choćby na godzinkę do Bytomia - żeby do księgarni zobaczyć, wstąpić do kościoła mariackiego. Tak było aż do śmierci mojej mamy w 992 roku. Nie chciałbym tutaj tworzyć jakiejś fabuły, dlatego że rozmawiam z Życiem Bytomskim, ale wszystkie kolejne miejsca, w których uczyłem się i pracowałem: Nysa, Bartoszyce, gdzie odbywałem służbę wojskową, Zabrze, gdzie byłem wikarym, Opole - traktowałem jako kolejne etapy. Na sam początku, najważniejszy - rodzinny byl Bytom Oczywiście dzisiaj mamjuż mało kontaktów osobistych z Bytomiem Bo też - co tu ukrywać -tego świata i tych ludzi, którzy ze mną dorastali w Szombierkach i Bytomiu 60 i 50 lat temu, już nie ma. Nawet niektórzy moi koledzy, z którymi chodziłem w Szombierkach do szkoły nr 34, niestety, już nie żyją. Bardzo wielu też wyjechało, to nie tylko do Niemiec. Oczywiście teraz będę do Bytomia przyjeżdżał częściej - ale już w innej roli: jako biskup, a nie jako obywatel Bytomia, który z Bytomiem zawsze się identyfikował i wciąż identyfikuje. Spisał: MARCIN HAŁAS Opera Śląska triumfuje Złota Maska dla Don Carlosa". Spektakl Opery Śląskiej Don Carlos" został uznany za przedstawienie roku i otrzymał w tej kategorii nagrodę Złotej Maski. Nagrodzono nią również reżysera bytomskiego przedstawienia Waldemara Zawodzińskiego. Z łote M aski to n ajstarsze i najbard ziej prestiżowe nagrody te atraln e p rzyznaw ane na Ś lą sku. W łaśn ie rozstrzygnięto ich 44. edycję, w której startowały przedstawienia mające premierę w teatrach naszego regionu w okresie od stycznia do 3 grudnia 20 roku. Sztuki teatralne oceniano w dziew ięciu kategoriach systemem podobnym do oscarowego: na początku m arca m arszałek województwa śląskiego ogłosił nom inacje. N atom iast la u re atów ujawniono z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - w poniedziałek 26 marca. W najważniejszej kategorii Przedstawienie roku Złota Maskę otrzyma! Don Carlos Giuseppe Verdiego, którego p re m ie ra odbyła się w Operze Śląskiej w maju. Bytomska re a lizacja pokonała dwa inne nominowane przedstawienia: Mistrz & Małgorzata story z Teatru Polskiego w Bielsku -B ia lej oraz Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej w inscenizacji Teatru Zagłębia z Sosnowca. Zdjęcie z nagrodzonego spektaklu. Bezsporny sukces Don Carlosa przypieczętowano, przyzn ając w kate go rii re ży se ria Złotą Maskę realizatorowi tego spektaklu Waldemarowi Zawodziń skiem u. Je st on d yrekto rem Teatru im. Jaracza w Łodzi. O owocach jego pracy w naszym m ieście tak p isaliśm y w maju na lamach Życia Bytomskiego : Don C a rlo sa w yreżyserował starannie, poważnie, z szacunkiem d la praw opery jako gatunku, ale też z pewną lekkością. A scenografię można zaliczyć do najbardziej udanych w ostatnich czasach Opery Śląskiej. Zw łaszcza chodzi o sceny w klasztorze - klim atyczn e, p rze jm u ją ce. Kiedy oczom widzów pojawia się w ielka kolumna ze ścianami wykonanymi z przeźroczystej tafli, a środku wypełniona ludzkim i czaszkami (użyto ich około 600, wykonane zostały z tworzywa) - to naprawdę można odczuć jakiś dreszcz, nastrój tworzony przez niezwykłą aranżację sceny. Kocham Śląsk nieprzytomnie Spotkanie z Kamilem Durczokiem. Znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Kamil Durczok był gościem spotkania w Muzeum Górnośląskim. Durczok mówił między innymi o tym, jak Ślązaków postrzega się w Warszawie oraz co nie podoba mu się w Ruchu Autonomii Śląska. Dodajmy, że do Złotej Maski 20 Waldemar Zawodziński nominowany byl również w kategorii scenografia za wspomniane dekoracje do Don Carlosa. Z kolei w kategorii rola wokalna nominację uzyska! Maciej Komandera za tytułową kreację w Don Carlosie. To największy sukces Opery Śląskiej od trzech lat, kiedy Złotą Maskę w kategorii przedstawienie roku 2008 otrzymała Carmina Burana. Wcześniej takie wyróżnienie za rok 2003 zdobyła Aida. (m) Wieczór z K am ilem D urczokiem otworzył nową formułę Spotkań m iesią ca w S a li im. Gorczyckiego Muzeum Górnośląskiego. Teraz ich gośćmi będą znani Ślązacy, którzy osiągnęli sukces na arenie ogólnopolskiej lub w ręcz e u ro p e jskiej. K a m il D u rczo k pracę jako d zienn ikarz rozpoczynał w katow ickim ośrodku TVP. D ziś je st szefem Faktów T V N i zarazem p rezenterem ich głównego wydania. W czasie spotkania w Bytomiu m iał mówić przede wszystkim o tym, ja k i w izerunek Śląska funkcjonuje poza Ś lą skie m i ja k Ś lą zaków postrzegają m ieszkańcy reszty P o lski. Okazuje się - że bardzo pozytywnie. - Od 7 lat pracuję w Warszawie i nigdy nie zdarzyło m i się, żeby ktoś ocen ia ł mnie przez pryzm at tego, że jestem Śłą za kie m - m ów ił D urczok - To raczej my, Ślązacy, nabrałiśm y nieprawdziwego przekonania, że w innych regionach kraju nas nie łubią i przedstawiają nasz obraz w krzywym zw iercia d łe. Owszem, zd arza się, że ktoś opowie dowcip o Ślązakach. Ałe tak naprawdę moi warszawscy znajomi o wiełe częściej i ostrzej żartują na p rzykład ze środowiska krakow skiego i poznańskiego. - Ja Ś łą sk kocham n ie p rzy tom nie i tym ch ętn iej o n im m ów ię - z a d e k la ro w a ł D u r czok. Je g o zd a n ie m Ś lą z a c y n ie pow inni za bardzo p rze j m o w ać s ię tym co, o Ś l ą s k u m ó w ią w W a rs z a w ie. - Przede wszystkm i przekonajm y siebie sa?nych, że m ieszkam y w yniejscu p ięknym i pod w iełom a w zgłędam i w yją tko wym - m ów ił D u rczo k. - Zobaczmy, że ci, którzy odnieśli p ra w d ziw y stikces o eu ro pejskim w ym iarze, wciąż na Ś lą sku m ieszkają i ani m yślą się stąd wyprowadzać. N ie obyło się bez tematów związanych z polityką. Durczok mówi! o Ruchu Autonomii Ś lą ska - i to nie tylko pozytywnie. - To co nie podoba m i się w działalności Ruchu Autonom ii Ś lą ska i Jerzego Gorzelika, to postawa otwierania rachunków za przeszłość - przekonywał K a m il Durczok. - Bo tak naprawdę tych rachunków tak naprawdę nie da się obliczyć. Oczywiście, wbrew temu co piszą niektórzy warszawscy publicyści, R A Ś nie jest diabłem wcielonym. Ale nie jest też aniołkiem, przynoszącym nam same gyszynki. Dziennikarz TVN -u odniósł się także do wyników spisu powszechnego oraz liczb y osób, które za d e kla ro wały w nim narodowość śląską. - N iestety, p odejrzew am, że w tyyn wypadku tak zwana.warszawa przyjm ie taktykę najgorszą z możliwych: przem ilczanie w yników sp isu - mówi! D u r czok. - A dlaczego właśnie przy tej okazji nie nawiązać dyskusji z Gorzelikiem? Oddać mu to, co dobre, ale też ganić tam, gdzie jego działania zasługują na gorszą ocenę. A problem samej autonomii Śląska? - Przyznam, że nie lubię słowa autonomia, bo ma ono w sobie coś zamkniętego - przekonywał. - Uważam, że lepiej budować śląską tożsamość niż śląską autonomię. Spotkanie prowadził redaktor Jerzy Ciurlok. Niestety, jego pytania i wypowiedzi opierały się na wypowiadaniu stereotypów, które D urczok kulturalnie, ale stanowczo i konsekwentnie negował. Ciu rlo k na tle Durczoka zaprezentował się ja k B-klasowa drużyna Górnika Sosnowiec w ko n fro n tacji z R ealem Madryt. MARCIN HAŁAS

18 6 ŻYCIE BYTOMSKIE Środek życia Wszedłem w świat przez Bytom Biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, specjalnie dla Czytelników Życia Bytomskiego" opowiada o swojej młodości spędzonej w Bytomiu Do 8. roku życia mieszka! w Szombierkach. Siedem lat później Jan Kopiec został kapłanem kościoła powszechnego. 6 stycznia 993 roku przyjął w Rzymie z rąk papieża Jana Pawia II sakrę biskupią. Pełnił posługę jako biskup pomocniczy diecezji opolskiej, równocześnie pracując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie przeszedł kolejne stopnie naukowej kariery aż do nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego. W grudniu 202 roku papież Benedykt X V I powierzy! mu diecezję gliwicką, mianując go jej biskupem ordynariuszem Prosząc księdza biskupa o wywiad - napisałem maila z prośbą na adres kurii. Byłem pewien, że będę musiał uporczywie i długo przebijać się przez bufor sekretarzy i kancelistów. Tymczasem ksiądz biskup odpowiedział osobiście - już po kilkunastu godzinach, z własnego maila. Zawiadując całą diecezją, zgodził się na wywiad dla naszego świeckiego, lokalnego tygodnika; przyjął mnie już po kilku dniach. I właściwie nie musiałem o nic pytać: mogłem wysłuchać półtoragodzinnej, bardzo osobistej wspomnieniowej gawędy o Bytomiu zapamiętanym z dzieciństwa. Oto wypowiedź biskupa Jana Kopca dla naszej gazety: - Przyznam się, że dawno już nie spacerowałem po Bytomiu, chociaż na takie odwiedziny zapraszają mnie różni ludzie, rozpoczynając od prezydenta miasta. Niestety, jako biskup mam bardzo mało czasu i trudno mi przyjąć takie zaproszenie. Jednak w czasie młodości, do chwili zdania matury i ukończenia liceum w Bobrku - byłem bardzo z Bytomiem związany. Bytom niezwykle mi imponował, zarówno historią, jak i klimatem historycznym, który dało się odczuć, spacerując jego ulicami. Ten klimat odkrywałem także dzięki bardzo dobrym nauczycielom historii. To była pani Halina Ciesielska w Szombierkach, w Szkole Podstawowej nr 34, a potem dyrektor Zdzisław Rabicki w liceum ogólnokształcącym w Bobrku. Przyznam, że w wolnym czasie bardzo lubiłem udawać się z Szombierek do Bytomia i chłonąć klimat jego uliczek, zwłaszcza tych w pobliżu kościoła mariackiego. Spacerowałem często ulicą Józefczaka, Wałową, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. Mogłem sobie wyobrażać, jak Bytomwyglądal w średniowieczu i aż do 86 roku. Klub Literacki - Bronisławowi Duchowi, wychowawcy mojej klasy w liceum w Bobrku, zawdzięczam pierwszy kontakt z Klubem Literackim, prowadzonym wówczas w Bytomiu przez profesora Władysława Studenckiego. Pan Duch już w pierwszej klasie liceum powiedział mi, że istnieje taka inicjatywa w Bytomiu, że można uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach, na które wstęp jest wolny. Zacząłem więc chodzić na te wykłady razem z kolegą Andrzejem Masiewiczem-we dwóch było nam raźniej. Profesor Studencki wydawał się niezmordowany w ubogacaniu Bytomia tchnieniem szerokiej kultury. Do dziś pamiętam wspaniałą paletę ludzi, których wykładów słuchałem w czasie spotkań Klubu Literackiego - od sławnego historyka profesora Adama Vetulaniego poprzez Olgierda Budrewicza i redaktora Edmunda Męclewskiego, aż do wielu wybitnych polonistów i historyków literatury. To było dla nas jak odkrywanie nowego świata. Po kilku pierwszych wykładach profesor Studencki poprosił, abyśmy zostali chwilę. Dla młodych ludzi stanowiło to wielkie wyróżnienie! Zapyta! nas, czy nie zechcielibyśmy co tydzień wywieszać plakatów. Wcześniej do wydrukowanych już afiszy mieliśmy za zadanie wpisać datę, nazwisko prelegenta i tytuł wykładu. Takie plakaty należało umieścić w witrynach dwóch księgarni - jedna miała siedzibę u zbiegu ulicy Dworcowej i placu Kościuszki, druga-po drugiej stronie placu Kościuszki, przy ul. Jainty. Profesor prosił, żeby plakaty wywieszone zostały do piątku. Wykłady odbywały się we wtorki i może zaledwie dwa albo trzy razy w ciągu czterech lat zdarzyły się sytuacje, kiedy profesor we wtorek nie znał jeszcze nazwiska osoby, mającej wystąpić w następnym tygodniu. W takim wypadku dzwoni! z tą informacją do naszej szkoły. Jeden raz byliśmy na wycieczce szkolnej, wróciliśmy dopiero w sobotę i plakat wywiesiliśmy z opóźnieniem Profesor byl wówczas nieukontentowany. Nie ukrywam, że w tym czasie rozwijałem się i kształciłem, dzięki takiemu właśnie zaproszeniu - żeby czasu nie marnować w młodym wieku. Mogłem doświadczyć spotkania z ludźmi którzy reprezentowali niezwykle wysoki poziomduchowy, intelektualny. W sporcie, choć nie jest to powodem do dumy, nie widziałem dla siebie miejsca, więc nie poświęcałem czasu na chodzenie na mecze albo uczestniczenie w szkolnych rozgrywkach. Moim marzeniem było - zdać na historię, na Uniwersytet Jagielloński. Kiedy byłem w jedenastej (maturalnej) klasie, profesor Władysław Studencki namawia! mnie, żeby wybrać filologię polską w Opolu, gdzie on wykłada!.,, - Poprowadzę patia na seminarium magisterskim, jak pan będzie wykazywał postępy, może się zdarzyć, że zostanie pan po studiach zaangażowany na uczelni - tak namawiał mnie profesor Studencki, bo były to czasy, kiedy młodemu człowiekowi mówiono na pan. Wówczas jednak byłem już zdecydowany, aby wybrać studia teologiczne. Fiński domek z ogródkiem - Moi rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi, więc oczywiście zawdzięczam im wybór drogi życiowej. Mieszkaliśmy w fińskim domku, teraz już nieistniejącym, przy ulicy Chmielnej - pomiędzy końcem dzisiejszej ulicy Mochnackiego a u licą Nowakowskiego. W Szombierkach istniało duże osiedle około 500 fińskich domków, a fakt że mogliśmy mieszkać w jednym z nich - traktowaliśmy jak prezent od samej Opatrzności. W mieście przemysłowym, pełnym kopalń, hut i - co tu dużo ukrywać - zaduchu, wyziewów hutniczych i tych z pobliskich elektrowni, te domki z maleńkim ogródkami były oazami szczęścia. Oczywiście, wtedy to były domki jeszcze bez centralnego ogrzewania, bez cieplej wody, ale za to jaką swobodę tam odczuwaliśmy! Mój ojciec byl zakochany w pracy ogrodniczej - może na zasadzie kontrastu, skoro na kopalni mial ciężką pracę pod ziemią, wolny czas spędza! w ogródeczku, przy drzewach i kwiatach. Tata pieści! ogródek i dla mnie było to wspaniałe dzieciństwo. Nie przelewało się nam materialnie, ale też absolutnie nie cierpieliśmy żadnej biedy. Byłem jedynakiem, rodzice starali mi się dać wszystko, co najlepsze. Od dziecka byłem za każdym drukowanym słowem Pamiętam jak dziś -jeszcze w przedszkolu nauczyłem się czytać. Na moje szóste urodziny mama kupiła bajki - książeczki, które sprzedawano wówczas po złotówce. Wydawało mi się, że są najpiękniejsze na świecie. Zbierałem kompleciki tych książek. Mama mówiła ciociom i wujkom: Ja k chcecie mu zrobić radość na święta, to nie kupujcie czekolady, ale jakąś bajeczkę. Potem o dkryłem, że praca z książkami mnie pociąga. Jako czternastolatek miałem już niezły, jak na ucznia szkoły podstawowej, księgozbiór, głównie książek historycznych. Oczywiście nie były to opracowania naukowe, ale biblioteczka bardziej popularna, łącznie z różnymi powieściami historycznymi. W siódmej klasie przeczytałem już cały cykl 29 powieści Kraszewskiego Dzieje Polski - od Starej baśni do Augusta I I I. Miałem szczęście, że rodzice mogli kupować mi książki i to zaowocowało - poznawałemhistorię. Zamęczałem też rodziców pytaniami: Dlaczego tutaj jest ta kapliczka? Naprzeciw dzisiejszego nowego kościoła ojców zmartwychwstańców w Szombierkach stała nieistniejąca już kapliczka. Potem dowiedziałem się, że postawiono ją dla upamiętnienia tragicznego wydarzenia z 878 roku. Grupa dzieci szla na religię do kościoła mariackiego i w tym miejscu kilkoro z nich zginęło od uderzenia pioruna. W ten sposób rozwijała się moja ciekawość świata i zainteresowanie historią. Nasz kościół w Szombierkach zbudowano dopiero na początku X X wieku, ale w dość nieszczęśliwej lokalizacji - na miejscu zasypanego stawu. Do tego dochodziło wydobycie węgla. Ten kościół bardzo wcześnie, już w czasie II wojny, ulega! szkodom górniczym. Stąd moje pierwsze wrażenia z czasów, kiedy miałem 4 albo 5 lat. Kościół wewnątrz podtrzymywany był stemplami, dlatego było w nim ciemno: okna znajdowały się wyżej, a niżej drewniany szalunek Wydawało mi się jako malutkiemu dziecku, że każdy kościół musi tak wyglądać. I kiedy poszliśmy do Bytomia - olśniły mnie tam piękne jasne kościoły. Kościół mariacki, gdzie historię można było niemal dotknąć, albo nawet kościół Trójcy, który jest przecież młodziutką świątynią. Jako dziecko niemal nie chciałem wychodzić z tych pięknych kościołów. Byl też kościółek, który niezwykle rozwijał wyobraźnię, a mój ojciec lubi! tam chodzić - na wzgórzu Świętej Małgorzaty. Szliśm y pod górę, wzdłuż muru, zieloną alejką, potem cmentarzyk i piękny kościółek - niewielki, ale bardzo jasny, radosny. Dzięki temu wejście w szerszy świat zawsze będzie mi się kojarzyło z Bytomiem - miastem, które dało mi odczuć, że mam na ziemi jakiś punkt zaczepienia, jakąś ojczyznę, która jest niemal magicznym punktem wiążącym Potem, kiedy poszedłem do seminarium, na studia - zawsze mówiłem o Bytomiu z ogromną dumą, bo dla mnie byl on wartością, którą zawsze warto było chłonąć i mieć w sobie obecną. W czasie moich młodych lat nigdy bym się z Bytomia nie wyprowadził. Byłem przekonany, że nie ma ładniejszego zakątka na ziemi. Z rozrzewnieniem wspominam dziś też taki drobny epizod: miałem 2 albo 3 lat, kiedy dostałem rower. Rodzice byli tymfaktem chyba bardziej przejęci ode mnie. -Tam nie jedź, tam uważaj, bo tramwaj, bo samochody - mówili mi. W całych Szombierkach istniała wtedy tylko jedna krótka asfaltowa ulica - w kierunku Goduli. Jechać w dól asfaltową drogą! To byl wówczas niemal owoc zakazany, ale też jaka radość. Umawialiśmy się w kilku kolegów i pędziliśmy w dól tą asfaltową jezdnią. Wszystkie inne ulice wyłożone były przecież tylko kocimi łbami, a na fińskich domkach mieliśmy jeszcze szutrowe drogi. Miasto najbliższe - Do dzisiaj, kiedy myślę o najlepszych wspomnieniach - staje mi przed oczyma Bytom. Nawet nie Szombierki, bo one nie były aż tak ciekawe i fascynujące. Tylko szombierska kapliczka przyciągała swoim urokiem Nie było wtedy jeszcze osiedla bloków i kapliczka stanowiła znak, jakby coś się w tym miejscu kończyło. Dopiero po latach dowiedziałem się, że rzeczywiście - ta kapliczka przy obecnej u licy Zabrzańskiej wskazywała niegdyś koniec parafii mariackiej z Bytomia. K ied y byłem małym chłopcem, parafia w Szombierkach liczyła zaledwie 50 lat i starsi mieszkańcy pamiętali jeszcze ze swego dzieciństwa, że była to jedna wielka parafia mariacka. Już jako uczeń szkoły średniej dowiedziałem się, że pod względem kościelnym Bytom do 82 roku należał do diecezji krakowskiej. To było odkrycie na miarę Am eryki, bo wcześniej nie przypuszczałem, że moje miasto może mieć coś wspólnego z Krakowem Archiwum, Opera i wdzięczność - Także w czasach licealnych

19 Środek życia ZYCIE BYTOMSKIE 7 odkryłem Operę Śląską. Nasza szkoła otrzymywała dla uczniów kilkanaście biletów. Na pytanie nauczyciela, kto pójdzie - koledzy od razu wskazali na mnie: -Janek na pewno pójdzie, bo wiedzieli, że interesuję się sprawami kultury. W latach licealnych znalem cały ówczesny repertuar Opery Śląskiej, nie opuściłem żadnego nowego spektaklu. Może wówczas jeszcze nie rozumiałem wszystkich niuansów muzyki, ale jak wielkie wrażenie robiło na mnie to wnętrze, te inscenizacje. Ostatni raz w Operze Śląskiej byłem w 200 roku na Tanhaiiserze - przedstawieniu z okazji wizyty w Bytomiu kardynała Leo Scheffczyka. Z jakim sentymentem powróciłem wówczas do tego teatru. U początku moich zainteresowań historycznych bardzo dużo dal mi kontakt z Archiwum w Bytomiu (dziś te zbiory, w których znajdują się min. dokumenty miejskie Bytomia, przeniesiono do Katowic - przyp. red.). Jego kierownikiem byl Roman Bogacki, który mieszkał również na fińskich domkach w Szombierkach. On wprowadza! mnie do archiwum w Bytomiu, dzięki niemu poznawałem jego zasoby. Niestety, pan Bogacki chorował na pilica i zmarł młodo, po 40. roku życia. Do dzisiaj utrzymuję kontakty z jego następcą, doktorem Zbigniewem Jedynakiem, który kiedyś pracował w bytomskim archiwum, a obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach. Kiedy w 978 roku pisałem pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jej temat podpowiedział mi ksiądz Wacław Schenk -proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, a zarazem profesor KU L. Temat mojej pracy brzmiał Służba Boża w dekanacie bytomskim w latach w świetle wizytacji i byl to kolejny etap mego zgłębiania historii Bytomia - już od strony naukowej. Nie ukrywam: jeżeli ktoś organizuje w Bytomiu jakąś konferencję naukową, to nigdy nie odmawiałem udziału w niej z referatem lub choćby jakimś mniejszym głosem Tak było chociażby w czasie konferencji naukowej z okazji 750-lecia lokacji miasta. Dziś widzę, że trochę artykułów 0 Bytomiu napisałem - niektóre są niewielkie, ale nazbierało się ich niemało. To wszystko jest taką serdeczną formę wdzięczności dla miasta, które mnie ukształtowało. Do dziś jeszcze, jeśli moi studenci chcą mi zrobić jakąś przyjemność, to coś przygotują, kręcą i wtrącają do dyskusji taką dygresję: - A jak bywa w najładniejszym mieście na Śląsku, czyli Bytomiu... Kiedy już w czasie pracy kapłańskiej przyjeżdżałem do mojej mamy mieszkającej w Szombierkach, zawsze wychodziłem od niej choćby na godzinkę do Bytomia - żeby do księgarni zobaczyć, wstąpić do kościoła mariackiego. Tak było aż do śmierci mojej mamy w 992 roku. Nie chciałbym tutaj tworzyć jakiejś fabuły, dlatego że rozmawiam z Życiem Bytomskim, ale wszystkie kolejne miejsca, w których uczyłem się i pracowałem: Nysa, Bartoszyce, gdzie odbywałem służbę wojskową, Zabrze, gdzie byłem wikarym, Opole - traktowałem jako kolejne etapy. Na sam początku, najważniejszy - rodzinny byl Bytom Oczywiście dzisiaj mamjuż mało kontaktów osobistych z Bytomiem Bo też - co tu ukrywać -tego świata i tych ludzi, którzy ze mną dorastali w Szombierkach i Bytomiu 60 i 50 lat temu, już nie ma. Nawet niektórzy moi koledzy, z którymi chodziłem w Szombierkach do szkoły nr 34, niestety, już nie żyją. Bardzo wielu też wyjechało, to nie tylko do Niemiec. Oczywiście teraz będę do Bytomia przyjeżdżał częściej - ale już w innej roli: jako biskup, a nie jako obywatel Bytomia, który z Bytomiem zawsze się identyfikował i wciąż identyfikuje. Spisał: MARCIN HAŁAS Opera Śląska triumfuje Złota Maska dla Don Carlosa". Spektakl Opery Śląskiej Don Carlos" został uznany za przedstawienie roku i otrzymał w tej kategorii nagrodę Złotej Maski. Nagrodzono nią również reżysera bytomskiego przedstawienia Waldemara Zawodzińskiego. Z łote M aski to n ajstarsze i najbard ziej prestiżowe nagrody te atraln e p rzyznaw ane na Ś lą sku. W łaśn ie rozstrzygnięto ich 44. edycję, w której startowały przedstawienia mające premierę w teatrach naszego regionu w okresie od stycznia do 3 grudnia 20 roku. Sztuki teatralne oceniano w dziewięciu kategoriach systemem podobnym do oscarowego: na początku m arca m arszałek województwa śląskiego ogłosił nom inacje. N atom iast la u re atów ujawniono z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - w poniedziałek 26 marca. W najważ Bezsporny sukces Don Car Zdjęcie z nagrodzonego spektaklu. niejszej kategorii Przedstawienie roku Złota Maskę otrzyma! zn ając w kate go rii re ży se ria losa przypieczętowano, przy Don Carlos Giuseppe Verdie- Złotą Maskę realizatorowi tego go, którego p re m ie ra odbyła spektaklu Waldemarowi Zawosię w Operze Śląskiej w maju. d ziń skiem u. Je st on d yrekto Bytomska re a lizacja pokonała rem Teatru im. Jaracza w Łodzi. dwa inne nominowane przedstawienia: Mistrz & Małgorzata m ieście tak p isaliśm y w maju O owocach jego pracy w naszym story z Teatru Polskiego w Biel- na lamach Życia Bytomskiego : sku -B ia lej oraz Między nami Don C a rlo sa w yreżyserował dobrze jest Doroty Masłowskiej starannie, poważnie, z szacunkiem d la praw opery jako ga w inscenizacji Teatru Zagłębia z Sosnowca. tunku, ale też z pewną lekkością. A scenografię można zaliczyć do najbardziej udanych w ostatnich czasach Opery Śląskiej. Zw łaszcza chodzi o sceny w klasztorze - klim atyczn e, p rze jm u ją ce. Kiedy oczom widzów pojawia się w ielka kolumna ze ścianami wykonanymi z przeźroczystej tafli, a środku wypełniona ludzkim i czaszkami (użyto ich około 600, wykonane zostały z tworzywa) - to naprawdę można odczuć jakiś dreszcz, nastrój tworzony przez niezwykłą aranżację sceny. Kocham Śląsk nieprzytomnie Spotkanie z Kamilem Durczokiem. Znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Kamil Durczok był gościem spotkania w Muzeum Górnośląskim. Durczok mówił między innymi o tym, jak Ślązaków postrzega się w Warszawie oraz co nie podoba mu się w Ruchu Autonomii Śląska. Dodajmy, że do Złotej Maski 20 Waldemar Zawodziński nominowany byl również w kategorii scenografia za wspomniane dekoracje do Don Carlosa. Z kolei w kategorii rola wokalna nominację uzyska! Maciej Komandera za tytułową kreację w Don Carlosie. To największy sukces Opery Śląskiej od trzech lat, kiedy Złotą Maskę w kategorii przedstawienie roku 2008 otrzymała Carmina Burana. Wcześniej takie wyróżnienie za rok 2003 zdobyła Aida. (m) Wieczór z Kam ilem D urczokiem otworzył nową formułę Spotkań m iesią ca w S a li im. Gorczyckiego Muzeum Górnośląskiego. Teraz ich gośćmi będą znani Ślązacy, którzy osiągnęli sukces na arenie ogólnopolskiej lub wręcz e u ro p e jskie j. K a m il D u rczo k pracę jako d zienn ikarz rozpoczynał w katow ickim ośrodku TVP. D ziś je st szefem Faktów T V N i zarazem p rezenterem ich głównego wydania. W czasie spotkania w Bytomiu m iał mówić przede w szystkim o tym, ja k i w izerunek Śląska funkcjonuje poza Ś lą skie m i ja k Ś lą zaków postrzegają m ieszkańcy reszty P o lski. Okazuje się - że bardzo pozytywnie. - Od 7 lat pracuję w Warszawie i nigdy nie zdarzyło m i się, żeby ktoś ocen ia ł mnie przez pryzm at tego, że jestem Śłą za kiem - m ów ił D urczok - To raczej my, Ślązacy, nabrałiśm y nieprawdziwego przekonania, że w innych regionach kraju nas nie łubią i przedstawiają nasz obraz w krzyw ym zw iercia d łe. Owszem, zd arza się, że ktoś opowie dowcip o Śłązakach. Ałe tak naprawdę moi warszawscy znajomi o wiełe częściej i ostrzej żartują na p rzykład ze środowiska krakow skiego i poznańskiego. - Ja Śłą sk kocham n ie p rzy tom nie i tym ch ętn iej o n im m ów ię - z a d e k la ro w a ł D u r czok. Je g o zd a n ie m Ś lą z a c y n ie p ow inni za bardzo p rze j m o w ać s ię tym co, o Ś l ą sk u m ó w ią w W a rs z a w ie. - Przede wszystkm i przekonajm y siebie sa?nych, że m ieszkam y w yniejscu p ięknym i pod w iełom a w zgłędam i w yją tko wym - m ów ił D u rczo k. - Zobaczmy, że ci, którzy odnieśli p ra w d ziw y stikces o eu ro pejskim w ym iarze, wciąż na Ś lą sku m ieszkają i ani m yślą się stąd wyprowadzać. N ie obyło się bez tematów związanych z polityką. Durczok mówi! o Ruchu Autonomii Ś lą ska - i to nie tylko pozytywnie. - To co nie podoba m i się w działalności Ruchu Autonom ii Ś lą ska i Jerzego Gorzelika, to postawa otwierania rachunków za przeszłość - przekonywał K a m il Durczok. - Bo tak naprawdę tych rachunków tak naprawdę nie da się obliczyć. Oczywiście, wbrew temu co piszą niektórzy warszawscy publicyści, RAŚ nie jest diabłem wcielonym. Ale nie jest też aniołkiem, przynoszącym nam same gyszynki. Dziennikarz TVN -u odniósł się także do wyników spisu powszechnego oraz liczb y osób, które za d e kla ro wały w nim narodowość śląską. - N iestety, p odejrzew am, że w tyyn wypadku tak zwana W arszawa przyjm ie taktykę najgorszą z możliwych: przem ilczanie w yników sp isu - mówi! D u r czok. - A dlaczego właśnie przy tej okazji nie nawiązać dyskusji z Gorzelikiem? Oddać mu to, co dobre, ale też ganić tam, gdzie jego działania zasługują na gorszą ocenę. A problem samej autonomii Śląska? - Przyznam, że nie lubię słowa autonomia, bo ma ono w sobie coś zamkniętego - przekonywał. - Uważam, że lepiej budować śląską tożsamość niż śląską autonomię. Spotkanie prowadził redaktor Jerzy Ciurlok. Niestety, jego pytania i wypowiedzi opierały się na wypowiadaniu stereotypów, które D urczok kulturalnie, ale stanowczo i konsekwentnie negował. Ciu rlo k na tle Durczoka zaprezentował się ja k B-klasowa drużyna Górnika Sosnowiec w ko n fro n tacji z R ealem Madryt. MARCIN HAŁAS

20 8 ŻYCIE BYTOMSKIE Złoci Jubilaci Jubilaci uhonorowani 2 lutego 202 r. Diamentowe Gody, czyli jubileusz 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Wśród jubilatów znalazło się też małżeństwo Marianny i Stanisława Stępniów, obchodzących tego dnia 65. rocznicę ślubu. Gratulacje otrzymali: Regina i Józef Mikoszowie, Leokadia i Bolesław Mnichowie, Teresa i Leon Dudkiewiczowie, Agnieszka i Herbert Wylężkowie, Joanna i Eryk Krawczykowie, Anna i Jan Hawrotowie, Anna i Antoni Mielczarkowie, Dorota i Arnold Roterowie, Irena i Zygmunt Kowalikowie, Róża i Jerzy Drewniokowie, Maria i Bolesław Glatte. List gratulacyjny odebrali także Róża i Leon Krakowscy, których prezydent Piotr Koj odwiedził w domu.

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 26/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 26/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLĄSKI NUMER: 90 1050 1230 1000 0023 0794 3619. KOMUNIKAT NR 9/2015 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLĄSKI NUMER: 90 1050 1230 1000 0023 0794 3619. KOMUNIKAT NR 9/2015 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG BYTOM 41-902 Bytom ul. Mickiewicza 7. tel./fax. (32) 281-56-92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail - podokręgbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLĄSKI NUMER:

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 25/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 25/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 28/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 28/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny + ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Gdynia, dnia 10.11.2013r. REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę KLUB KIBICA ASSECO GDYNIA w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Gdańsk 2011 Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Zawartość 1. Wstęp... 3 1.1. Współpraca Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Sponsor... 3 1.2. Szkolenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: 90 1050 1230 1000 0023 0793 3619. KOMUNIKAT NR 32/2015 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: 90 1050 1230 1000 0023 0793 3619. KOMUNIKAT NR 32/2015 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski turniej Dzieci i Młodzieży Sopot. Lp Godzina Gospodarze Goście Wynik

III Ogólnopolski turniej Dzieci i Młodzieży Sopot. Lp Godzina Gospodarze Goście Wynik 1. 2 / 3 maja 2005 III Ogólnopolski turniej Dzieci i Młodzieży Sopot Kategoria Mini żak Grupa A OGNIWO Sopot POGOŃ II Siedlce POSNANIA Poznań ARKA II Gdynia ORKAN Sochaczew Grupa B BUDOWLANI Lublin ARKA

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 1 Organizator rozgrywek: - Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

Poznań Katowice Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia

Poznań Katowice  Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia Szanowni Państwo, sport i rekreacja stają się w Polsce częścią życia codziennego wielu mieszkańców naszego kraju. Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna. Coraz częściej ludzie pragną

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Po co nam rada dzielnicy skoro mamy radnych miejskich? Rada dzielnicy jest skrajnie upolityczniona Rada

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin MW SPORT CUP TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROCZNIK 2003 1. Termin i miejsce turnieju Turniej odbędzie się 24.02.2013 roku (niedziela) w hali sportowo-widowiskowej

Bardziej szczegółowo

Al. Zieleniecka 2, Warszawa (Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskiego) tel (Paweł Soliński, trener główny)

Al. Zieleniecka 2, Warszawa (Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskiego) tel (Paweł Soliński, trener główny) Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa (Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskiego) ksdrukarz@ksdrukarz.pl, tel. 509566786 (Paweł Soliński, trener główny) WWW.KSDRUKARZ.PL Klub Sportowy Drukarz Klub został

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2013"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2013 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2013" Dodatkowe nominacje otrzymali Sportowiec Junior Ewa Kawencka szermierka GKS Piast Gliwice uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 2. Znajduje się na pierwszym miejscu listy klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH. q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1

B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH. q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1 q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1 q B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH 1. WSTĘP 1.1. O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga zawsze liczba punktów zdobytych

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB Wstęp Szanowni Paostwo! Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści jakie mogą płynąd ze współpracy z klubem TKKF Checz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. mgr Jarosław Jutkiewicz (nauczyciel w- f ), - dz. i chł.

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy.

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Oferta współpracy sponsorskiej Strona 1 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport jest bardzo ważna dziedzina życia,

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych

Bardziej szczegółowo

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Licząca 25 członków Sekcja Tenisa Stołowego Unia Kalety może zaliczyć mijający rok do jednych z najbardziej udanych w historii klubu. Świadczyć o tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW Stowarzyszenie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem turnieju jest wyłonienie Mistrza Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rok 2014, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Lider Zachodniopomorski

Lider Zachodniopomorski Lider Zachodniopomorski Realizacja Mini- Projektów Czajkowska Magdalena Glińska Zofia Kapinos Aleksandra Jak tworzyłyśmy nasze projekty? Zaczynałyśmy od analizy otoczenia i jego potrzeb Zastanawiałyśmy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 85 Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 17.09.2015r. Lp. Nazwa klubu Dzień i godzina rozgrywania meczu jako gospodarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 17.09.2015r. Lp. Nazwa klubu Dzień i godzina rozgrywania meczu jako gospodarz

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Piłki Nożnej. WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001. o Puchar Fundacji Orange

Halowy Turniej Piłki Nożnej. WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001. o Puchar Fundacji Orange Halowy Turniej Piłki Nożnej WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001 o Puchar Fundacji Orange Wspierają nas: Regulamin turnieju 1 Cel zawodów 1. Celem turnieju jest możliwość spędzenia czasu w miłej sportowej

Bardziej szczegółowo

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki.

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Piłka siatkowa w badaniach statystycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok SPRAWOZDANIE z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy Alit działa na terenie miasta i gminy Ożarów i zajmuje się organizowaniem

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

Agat Deweloper Cup 2013

Agat Deweloper Cup 2013 Zaproszenie na Halowy Turniej Piłkarski Agat Deweloper Cup 2013 www.fcwroclaw2003.futbolowo.pl Organizatorzy: Agat Deweloper Cup 2013 O puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czernica I.Cel: Propagowanie sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1

Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 Regulamin rozgrywek turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Mielec 2014 1 1.Organizacja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec jest powierzona stowarzyszeniu, prowadzącemu działalność w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem.

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem. REGULAMIN I POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wołomińskiego, dalej zwanego Turniejem jest

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII EDYCJI SEZON 2015 / 2016

REGULAMIN XII EDYCJI SEZON 2015 / 2016 REGULAMIN XII EDYCJI SEZON 2015 / 2016 Termin rozgrywek : Rozpoczęcie: środa 28.10.2015 r.; przewidywane zakończenie marzec - kwiecień 2016 r. Terminy spotkań PLAS: Zgodnie z terminarzem Terminarz zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec

Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ WWW hokej.sosnowiec.pl ORAZ NA NASZ FANPAGE NA FACEBOOK U facebook.com/hokejsosnowiec UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC CENY ZA USŁUGI REKLAMOWE NA SEZON 2014/2015 v Umieszczenie baneru

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Krótki opis projektu

Krótki opis projektu Krótki opis projektu Idea projektu Piłka Nożna Uliczna dla Rozwoju i Tolerancji to nowa propozycja gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oparta na zasadach gry w piłkę nożną. Wzbogacona została o dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w siatkówce Kobiet Japan lipca Rzeszów Hala Podpromie Drużyny: Polska, Turcja, Belgia, Francja

Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w siatkówce Kobiet Japan lipca Rzeszów Hala Podpromie Drużyny: Polska, Turcja, Belgia, Francja Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w siatkówce Kobiet Japan 2010 17-19 lipca Rzeszów Hala Podpromie Drużyny: Polska, Turcja, Belgia, Francja Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Niecodzienny turniej na Stadionie Miejskim [FOTO]

Niecodzienny turniej na Stadionie Miejskim [FOTO] Niecodzienny turniej na Stadionie Miejskim [FOTO] GKS Góra okazał się najlepszą drużyną drugiego tegorocznego turnieju Amp Futbol Ekstraklasy, który w dniach 14-15 maja rozegrany został w Świerczynku koło

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

PlayVolley. Liga Siatkówki Firm. edycja ZIMA 2015 13.01 20.03.2015

PlayVolley. Liga Siatkówki Firm. edycja ZIMA 2015 13.01 20.03.2015 PlayVolley Liga Siatkówki Firm edycja ZIMA 2015 13.01 20.03.2015 PlayVolley Liga Siatkówki Firm to w pełni profesjonalne rozgrywki dla firm, które dbają o swoich pracowników, ich aktywny tryb życia, integrację,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo